Gå til innhold

Virksomhetsplan 2020

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2020. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
 3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse medio juni og oppsummeres i kommunestyrets vedtak i junimøtet (jfr. årshjulet for styring).

Virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner m.v. Virksomhetsplanens intensjon er å informere om og gi oversikt over det vesentligste av den kommunale virksomheten, vise hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling. Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at rådmannen har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2020-2023 foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde. Dette er i neste omgang grunnlaget for:

 • rådmannens lederkontrakt med resultatavtale og arbeidsfordeling for driftsåret med sektor- og stabssjefer.
 • sektor- og stabssjefenes tilsvarende lederkontrakt med sine enhetsledere.
 • tjenesteproduksjonen den enkelte medarbeider utfører.
 • oppfølging/rapportering gjennom året – jfr. i særlig grad månedlige økonomirapporter, tertialrapporter og årsmelding.

Redegjørelsen for neste års (2020) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta – beskrivelse av hvilke vesentlige lov- og forskriftshjemler som ligger til grunn for tjenestene på tjenesteområdet, eventuell statistikk og andre fakta som er relevant for å forstå tjenesteområdet og tjenesteproduksjonen.
 • Planverk på tjenesteområdet – kort beskrivelse av kommunalt planverk som er grunnlag for tjenestene innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2020 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2020 -2023 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2019» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen.

 

Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved rådmannen. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017.

Rådmannen har myndighet til å delegere sin myndighet videre så langt ikke annet følger av lov eller vedtak. For å sikre faglig forsvarlig, operativ og praktisk drift i kommunen, har rådmannen videredelegert deler av sin myndighet til sektor- og stabssjefene i kommunen. Delegeringen er lagt inn i Delegeringsreglementet for kommunen, vedtatt av kommunestyret 21. juni 2017.

Rådmannen ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber (se eget kapittel om organisering). Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med rådmann og assisterende rådmann Rådmannens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler rådmannen ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt i tre deler:

 • Generell del – generell forventningsavklaring med leder – lik for alle ledere.
 • Resultatavtale – spesifikk forventningsavklaring med den enkelte leder vedrørende hvilke resultater som forventes i driftsåret (jfr. virksomhetsplanen og budsjettet med målekort, beskrivelser, økonomiske rammer m.v.)
 • Vedlegg – et spesifisert vedlegg som sikrer ansvarsfordelingen for at særskilte oppgaver i kommunestyrets vedtak på den samlede Handlings- og økonomiplan og Virksomhetsplan og årsbudsjett blir gjennomført. Sektor- og stabssjefene skriver tilsvarende kontrakt med sine enhetsledere for å fordele resultatansvar og arbeid i hver enkelt sektor/stab.

For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære. Dette gjelder for rådmannens ledergruppe, og sektor- og stabssjefenes ledergrupper i den enkelte sektor og stab. Slike fora er:

 • Ukentlige ledergruppemøter med forberedte saker av felles betydning for virksomheten og ledergjerningen.
 • Budsjettdialog med ledere fem ganger per år i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering.
 • Årlige medarbeidersamtaler med leder med grundig gjennomgang av årets virksomhet i henhold til lederkontrakten.
 • Ledertrening og lederutvikling i forskjellige fora med forberedte tema – jfr. særlig kommunens eget lederutviklingsprogram («Ugleskolen»).

Kommunens arbeidsgiverstrategi og etiske retningslinjer er også vesentlige elementer som grunnlag for utøvelse av ledergjerningen og er medvirkende rammer for både lederes og medarbeideres arbeid.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner av kommunens virksomheter og selskaper. Kommunens kontrollutvalg har et særskilt ansvar i dette kontrollarbeidet. I tillegg har kommunen et system for internkontroll i sektorer og staber som bl.a. innebærer å oppdatere en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tjenesteproduksjonen årlig, drive kvalitetsarbeid og anvende et kvalitetssystem med avvikshåndteringer og drive forebyggende utviklingsarbeid. Kommunen har et eget antikorrupsjonsprogram som er gjort gjeldende fra 2018.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Fylkesmannen gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder. Dette inngår som ledd i den statlige todelte rolle overfor kommunene: På den ene side ved å vedta lover og forskrifter for innbyggeres rettigheter og bevilge økonomiske midler til kommunenes drift. På den andre side å føre tilsyn (Fylkesmannens rolle) med at kommunene utfører denne rollen forsvarlig. Som følge av tilsyn får kommunen tilsynsrapporter med anbefalinger og eventuelt pålegg om utbedringer, alt avhengig av hvilke funn tilsynet gir.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå synliggjør viktige milepæler gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Figur: Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå.

Kommunens styringsplattform er grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten. Planstrategi og planverket finnes på kommunens hjemmeside. Kommunens planverk er illustrert i figuren under. Følgende vises:

 • Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er overordnet.
 • Avledet av kommuneplanen finnes sektor-/temaplaner. Disse planene må forstås som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag. Dette planverket er benevnt som strategiske planer og er strukturert på 6 samfunnsområder med tilhørende planverk slik figuren viser (navn på planene). Samfunnsområdene er:
  • Klima og energi.
  • By og bygdeutvikling.
  • Samferdsel og infrastruktur.
  • Verdiskaping og næringsutvikling.
  • Natur, kulturmiljø og landskap.
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

Mål og strategier fra planverket er grunnlag for utviklingen av -og prioriteringene i den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen med Virksomhetsplan og årsbudsjett for det kommende året. Sammenhengen er forsøkt illustrert med de «røde tråder».

Figur: Planverket i Elverum kommune per høsten 2019. 6 samfunnsområder med tilhørende planverk under kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. På dette grunnlaget utvikles den årlige rullerende Handlings- og økonomiplanen (4 år) med Virksomhetsplan og årsbudsjett (1 år). Svart skrift = godkjente planer. Blå skrift = planer under utvikling (høsten 2019). Rød skrift = planlagte planer, ennå ikke oppstartet.

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.


Figur: Illustrasjon av det samlede mål- og planhierarki i Elverum kommune

 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som vist over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag).

Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten.

På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål Mål Mål Mål Mål
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt 21.191 21.249 21.306 21.364 21.422 21.480
Innbyggertilfredshet (skala fra 1–6, 6 er høyest).
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i % i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert for utetemperatur, areal og brukstid. -18 % -21 % -21 % -21 % -21 % -21 %
Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (mål er 2,0 %). -0,30 % -0,20 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (mål er 4,0 %) 0,60 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks 100 %) 123 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF (mål er 20 %) 0,00 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Organisasjonsdimensjonen
Nærværsprosent (antall arbeidsdager på arbeid i forhold til antall tilgjengelige arbeidsdager – i %) 92 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere.
1: Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke
2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,4 Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,5 Måles ikke
3: Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3 Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke
4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3 Ikke målt 4,3 Måles ikke 4,4 Måles ikke
5: Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. 4 Ikke målt 4,1 Måles ikke 4,2 Måles ikke
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4 Ikke målt 4,4 Måles ikke 4,5 Måles ikke
7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,7 Ikke målt 3,8 Måles ikke 3,9 Måles ikke
8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5 Ikke målt 4,5 Måles ikke 4,5 Måles ikke
9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,1 Ikke målt 4,2 Måles ikke 4,3 Måles ikke
10:Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. 4,7 Ikke målt 4,7 Måles ikke 4,7 Måles ikke
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Fylkesmannen. ja ja ja ja ja ja
Brukerundersøkelser på ulike tjenester (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)
Resultat for bruker 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Respektfull behandling 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tilfredshet med informasjon 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune.

Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her.

Under vises organisasjonskartet for det politiske arbeidet i Elverum kommune per høsten 2019. Det gis en kort redegjørelse for de forskjellige organene. Arbeidet i de forskjellige styrer, komitéer, råd og utvalg med saker, saksunderlag og vedtak m.m. kan følges på kommunens hjemmeside – her.

 

Figur: Organisering av de folkevalgte organer i Elverum kommune per høsten 2019.*= Øvrige råd og utvalg, se kort omtale i teksten under.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 35 folkevalgte representanter fra de politiske partiene – jfr. kommunelovens § 5-1. Kommunestyret delegerer i stor grad myndighet gjennom et eget delegeringsreglement til underliggende utvalg, formannskapet, rådmann (kommuneadministrasjonen) m.fl.

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret med ansvar i henhold til kommunelovens kapittel 23.

 

Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer i henhold til kommunelovens § 5-1 og 5-6 for

valgperioden på 4 år. Formannskapet behandler saker forberedt av administrasjonen og utøver kommunens eierskap i selskap og foretak hvor kommunen er eier.

 

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg oppnevnt i henhold til kommunelovens § 5-2.

 

Kommunestyrekomitéene (helse og omsorg, utdanning, vekst og utvikling, plan og eiendom) er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens § 5-1 og 5-9, og er delegert ansvar og myndighet i henhold til eget reglement.

 

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan i Elverum kommune, og er oppnevnt av kommunestyret med hjemmel i forvaltningslovens § 28.

 

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-2 og 5-12, og er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal i prinsippet ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen og avgi uttalelse i saken.

 

Ungdomsråd skal opprettes med hjemmel i kommunelovens § 5-2 og 5-12. Dette rådet er pålagt i forbindelse med at ny kommunelov har trådt i kraft fra og med konstitueringen av nytt kommunestyre per oktober 2019. Ungdomsrådet skal ha rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom i kommunen.

 

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-2 og 5-12.

 

Innvandrerrådet har vært opprettet med hjemmel i forrige kommunelov. Rådets virksomhet vil bli vurdert gjennom egen sak for kommunestyret i løpet av høsten 2019.

 

Likestillings- og Mangfoldsutvalget er et eksisterende utvalg i kommunens politiske organisasjon. Utvalgets virksomhet vil bli vurdert gjennom egen sak for kommunestyret i løpet av høsten 2019.

 

Barn og unges kommunestyre (BUK) er et eksisterende organ i Elverum kommune for saker som gjelder barn og unge. Virkeområdet vil bli vurdert gjennom egen sak for kommunestyret i løpet av høsten 2019 som følge av at ny kommunelov pålegger kommunene å ha et eget ungdomsråd – se over.

 

Valgkomitéen – I Elverum kommune består valgkomitéen av partienes gruppeledere. Valgkomitéen er forberedende organ til å fremme forslag til alle vesentlige valg og oppnevninger som kommunestyret/for-mannskapet skal foreta.

 

Valgstyret valgstyret er identisk med formannskapet og er det ansvarlige organ i kommunen ved gjennomføring av kommunevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg.

 

Viltfaglig utvalg er et utvalg Elverum kommune har, og som er rådgivende organ og beslutningsorgan i saker som gjelder viltforvaltning i kommunen.

 

Omtale av den politiske organiseringen forøvrig finnes i årsmeldingene for kommunens virksomhet – her.

 

Selskaper og foretak – Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet. De enkelte selskapenes virksomhet drives i henhold til vedtekter og egne strategiplaner for hvert selskap.

Administrativ organisering

Organisasjonskartet viser den administrative organiseringen i Elverum kommune med seks sektorer som har ansvar for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling, samt staber som har støttefunksjoner.

Sektorene og stabene er videre organisert i enheter med enhetsledere (vises ikke i kartet under), samt at de største sektorene også har avdelinger med avdelingsledere innenfor sine enheter.

Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt støttefunksjoner samlet i staber.

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen.

Sektorer og staber Antall årsverk per. Antall årsverk per.
31.12.2018 31.08.2019
Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben 7,0 5,0
Sektor for teknikk og miljø 56,8 57,0
Eiendomsstaben 98,8 96,0
Sektor for utdanning 529,2 534,8
Sektor for familie og helse 103,5 106,1
NAV Elverum 21,0 21,0
Sektor for kultur 40,9 39,9
Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg 478,8 483,3
Personalstaben 7,6 7,0
Service- og IKT-staben 24,6 27,1
Økonomistaben 27,0 27,0
Sum kommunen 1 395,1 1 404,2

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 31.12.2018 og per 2. tertial 2019. 

Endringen i antall årsverk må sees i sammenheng med stillinger som er vakante på telletidspunktet i påvente av utlysning og tilsetting, samt sees i sammenheng med tjenestegjennomgang der noen stillinger har gått til innsparing i forbindelse med naturlig avgang.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Politisk styring» er gruppert på funksjoner som vist i tabell og tekst under med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
10 Politisk styring      
100 Politisk styring  7 625 7925 6 665
110 Kontroll og revisjon  2 294 2505 2 559
Totalsum 9 918 10 430 9 225

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet politisk styring med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). 

Funksjon 100 – Politisk styring –  inneholder tjenestene:

 • Kommunestyre og formannskap.
 • Barn og unges kommunestyre.
 • Kommunstyrekomiteene.
 • Andre politiske utvalg.
 • Valgavvikling.
 • Vennskapssamarbeid

I tjenestene inngår godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer med mer. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår. Utgifter til valgavvikling inngår også.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • Kontrollutvalg.
 • Revisjon.

Tjenestene innebærer utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Administrasjon» er et særskilt og vidtfavnende tjenesteområde å beskrive i en virksomhetsplan. KOSTRA-funksjonen (KOSTRA = Kommune-Stat-rapporteringen) Administrasjon i en kommune er derfor omfattende. Tjenesteområdet forbindes ofte bare med sentraladministrasjonen i kommunen, men funksjonen er tverrsektoriell ettersom den inneholder administrativ ledelse, andel av lederstillinger, stab/støttefunksjoner, fellesfunksjoner og fellesutgifter for hele kommunen. Tjenesteområdet «Administrasjon» er gruppert på funksjoner som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
12 Administrasjon      
120 Administrasjon 67 693 71 950 70 353
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 7 383 3 747 16  828
130 Administrasjonslokaler 6 446 6 564 8 576
Totalsum 81 523 82 261 95 756

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet administrasjon med regnskapstall 2018, revidert budsjett 2019 og budsjett 2020 (1.000 kroner).

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • Administrativ ledelse – rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabssjefer, enhetsledere, avdelingsledere. Fordeling av andel lederstilling: Dersom en administrativ leder på funksjon 120 yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 prosent av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til planlegging, styring og ledelse av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av næringsutviklingsarbeidet.
 • Fellestjenester: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenestene:

 • Utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenestene:

 • Utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere slik at tjenesteproduksjonens mål nås (se øvrige tjenesteområder).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteområdet, som består av økonomi- og personalforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, eiendomsforvaltning, utvikling av lokalsamfunn og en rekke koordinatorfunksjoner (i hovedsak funksjoner lagt til stabene) må forholde seg til et omfattende sett av både generelle lover og kommunespesifikke lover, forskrifter på de enkelte fagområder, avtaler mv. I kommunens delegeringsreglement framgår det hva som er delegert av myndighet til rådmannen.

I sum ser en av tabell over at Elverum kommune planlegger å anvender i størrelsesorden 107 millioner kroner (inklusiv avskrivninger) i 2020 til det som er klassifisert som administrative formål (se funksjonsbeskrivelsen over). Dette er i størrelsesorden 7% av kommunens samlede årlige omsetning. Elverum kommunes andel av årlig ressursanvendelse til administrasjon sammenliknet sammenliknbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13 m.fl.) og nabokommuner viser følgende (2018):

Kommune

Elverum

Hamar Ringsaker Stange Kongsvinger Løten

Kostragruppe 13

%-andel netto driftsutgift til administrasjon av totale utgifter

7,2

6,5 6,4 6,6  7,4 8,2

6,7

Planverk på tjenesteområdet

Alt av kommunalt planverk ligger til grunn for de administrative tjenester/støttetjenester som utføres – dette er særlig:

 

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2020

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og arbeidsmålene for 2020 på de øvrige tjenesteområdene i kommunen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Administrasjon» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for de administrative tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås. Resultater fra tidligere år kan leses i kommunens årsmeldinger.

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

120: Økonomi.      
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 4,6

Måles ikke

4,5

Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 4,4

 Måles ikke

4,5

Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 4,6

Måles ikke

4,5

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet.

0

0

0

120: Personal.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,6

Måles ikke

5

Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,8

Måles ikke

5

 120: Service- og IKT

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager)

97 %

98 %

98 %

Andel utgående dokumenter ekspedert til KS SvarUt og sendt digitalt til mottaker.

97 %

Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord  

98 %

Hvor fornøyd er innbyggerne med informasjonen fra kommunen? Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier måles direkte i kanalene (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 –

4,5

4,5

Økning i antall besøk på nettsiden (www.elverum.kommune.no)  

10 %

Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid

 20 min

15 min

15 min

120: IKT-drift

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 4,2

4,9

4,9

Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 4,2

4,9

4,9

Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid.

 99,8 %

99,4 %

99,4 %

Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7.

 99,8 %

99,4 %

99,4 %

Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen  

70 %

120: Personvern, internkontroll og beredskap.

Resultat 2018

Mål 2019 

Mål 2020 

Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,9

Gjennomføring av årlig internkontroll skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven.

100 %

100 %

Begjæringer om innsyn i henhold til personopplysningsloven skal behandles innen 30 dager.  

100 %

100 %

Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år.

100 %

100%

Gjennomføre årlige beredskapsdager

100%

100%

Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort  

100%

121/130: Eiendomsfunksjoner.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,5

4,5

4,5

Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,5

4,5

4,5

Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,1

4,5

4,5

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,0

4,5

4,5

Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest).

3,9

4,5

4,5

Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,0

4,5

4,5

Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal  

< 205

Økonomi i byggeprosjekter innenfor vedtatte investeringsrammer

92 %

100 %

100 %

Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter.

92 %

100 %

100 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen – kroner per m2

115

 

>170

Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger

0,9

0,9

< 0,7

Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i henhold til utetemperatur, areal og brukstid.

-18 %

-21 %

-21 %

 

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon (se kapitlet «Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet» over) produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

 • Økonomirådgivning.
 • Regnskap.
 • Lønn.
 • Skatt/innfordring (Skatteoppkreverfunksjonen overføres til skatteetaten juni 2020),

… som ledes av hver sin enhetsleder. I tillegg har staben en innkjøpsrådgiver, to rådgivere knyttet til systemdrift av Agresso (økonomisystem) og GAT (turnus- og ressursstyringssystem) og en Controller. Økonomistaben har det direkte ansvaret for kommunens egne økonomifunksjoner, kommunens skatteregnskap og økonomifunksjonene for tre stiftelser. I tillegg involveres staben i andre forhold/saker av økonomisk karakter og internkontroll.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
 • SØIR Husholdning AS inkludert SØIR Næring AS.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Økonomistaben har totalt 27 årsverk per høsten 2019.

 

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.

 

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.

 

Personalstaben har totalt 7 årsverk per høsten 2019.

 

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjonen organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift og utvikling, som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • Kommunikasjon og service.
 • Arkiv- og digitalt dokumentasjonssenter
 • Boligsosialt team
 • Felles prosjekter som: «Bolig for alle» og «Velferdsteknologi».
 • Personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger.

 

Staben disponerer totalt 26 årsverk per høsten 2019.

 

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

 • Utleie.
 • Vedlikehold.
 • Drift.
 • Renhold.
 • Byggeprosjekter.

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift, vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • synliggjøre eiendomskostnader relatert til tjenesteproduksjon (internhusleiemodellen).
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Staben disponerer totalt 96 årsverk per høsten 2019.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2020

 • Ta i bruk og utnytte digitale løsninger i større grad hvor målet er å rasjonalisere og forenkle arbeidsprosesser for å redusere kommunens samlede ressursbruk.
 • Videreføre arbeidet med oppgraderinger og LEAN-arbeid. Målet er å ha gode og rasjonelle rutiner og god kvalitet på arbeidet som gjøres. I kommunens LEAN-arbeid er det naturlig å se på forhold mellom stab/støtte og sektorer.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2020

 • Tilsetting/rekruttering. I 2018 ble det utarbeidet nye prosedyrer for tilsetting/rekruttering. Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 24.08.18. Personalstaben har i 2019 holdt kurs i tilsetting/rekruttering, samt bistått ledere slik at prosedyrene for tilsetting/rekruttering blir implementert i organisasjonen. Elverum kommune fikk i 2019 tildelt skjønnsmidler fra fylkesmann som ledd i vårt utviklingsarbeid. En del av disse midlene skal brukes til å sertifisere 2 ansatte til å utføre personlighetsprofil i forbindelse med rekruttering til lederstillinger og nøkkelstillinger i Elverum kommune. Testene skal komplementere rekrutteringsprosessen. En ansettelse vil da vurderes ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetstester, evnetester og erfaringsbakgrunn. Dette for å i størst mulig grad sikre rett person på rett plass. I første halvår av 2020 skal vi sikre at vi lærer oss verktøyet og sikre at vi har god nok kompetanse til å tolke resultatene.
 • Lederutvikling. I forbindelse med at 2 ansatte skal sertifiseres i å utføre personlighetsprofil, bygget på den såkalte femfaktormodellen innenfor personlighetspsykologi, så ønsker vi å benytte dette verktøyet også innenfor lederutvikling. Hvordan dette skal benyttes innenfor lederutvikling, har vi til hensikt å avklare i løpet av 2020.
 • Nærværsarbeid. I kjølvannet av sykefraværsatsingen «Fra fravær til nærvær – hvordan redusere sykefravær i utvalgte sektorer?» og vår deltagelse i «NED med sykefraværet», har vi i 2019 revidert våre rutiner for oppfølging av sykefravær. I 2020 vil vi ha fokus på å implementere rutinene i sektorer og staber, og vi vil ha et særlig fokus på det forebyggende perspektivet.
 • HMS. I 2020 vil vi initiere et arbeid for å implementere HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet. I tillegg skal vi revidere våre rutiner knyttet til forebygging og oppfølging av vold og trusler på arbeidsplassen, og bidra til å at disse blir implementert ute på arbeidsplassen i de ulike sektorer og staber.

 

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2020

 • Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett. Nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige.
 • Kontinuerlig oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
 • NOARK 5 godkjent arkivkjerne i alle sak/arkiv systemer og fagsystemer.
 • Uttrekk og avlevering til depot for digital lagring skal gjennomføres i henhold til arkivloven og fastsatte rutiner med godkjente prosesser.
 • Fortsatt utvikling av gode kommunikasjonskanaler i digitale flater, sosiale medier, nettsider etc. og markedsføre disse.
 • Innføre ACOS Møteportal med sikker pålogging for å forbedre og effektivisere samspillet mellom administrasjonen og politikerne.
 • Kvalitetssystemets digitale modul for avvikshåndtering skal gi en fortløpende oversikt som viser kommunens håndtering av avvik og oversikt over tiltak som er iverksatt i de ulike sektorene.
 • Implementering av styringssystem for forvaltning av IKT-infrastruktur/-utstyr med hensyn på økonomi, levetid, tilstand og lokalisering.
 • Opplæringsplan for personvern og informasjonssikkerhet for både ledere og medarbeidere implementeres fullt ut.
 • Kontinuerlig utvikling av system for internkontroll som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven (kommunens plikter og den registrertes rettigheter).
 • Prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen fortsetter. Staben skal aktivt bidra med søknader om tilskudd både hos fylket og de statlige ordningene, følge opp de utbyggingsprosjektene som er i gang, og sørge for å søke om tilskudd på de gjenværende områdene, slik at kommunen når målet om 100 % dekning. Dette vil kreve behov for mer kommunal finansiering som fremmes i egen sak. Kommunestyret har vedtatt et samarbeid, der kommunene, staten/fylke, utbygger og innbygger samarbeider for å komme i mål innen utgangen av 2022.
 • I henhold til vedtatt styringsdokument «Velferdsteknologi i Elverum kommune Overordnet prosjekt 2016-2020», skal Service- og IKT staben bidra aktivt til at fokuset i årene framover bør rettes mot å integrere velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten. For å lykkes med implementering av Velferdsteknologi må kommunen følge nasjonale anbefalinger og legge stor vekt på organiseringen og teknisk drift.

 

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2020

I samsvar med planverk vil utviklingsarbeid i 2020 innenfor eiendomsfunksjonene i særlig grad være å:

 • Sluttføre implementering av nye avfallsplaner.
 • Øke brukernes medvirkning/tilrettelegging for å sikre effektiv utførelse av renholdet.
 • Utarbeide handlingsplan for å trappe opp vedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliteringsprosjekter elimineres.
 • Utrede etterbruk av helsesenteret (helsestasjon) som ligger i et strategisk helseområde mellom Helsehuset og Jotunhaugen/Jotuntoppen.
 • Sluttføre implementering og oppdatering av investeringsmodulen.
 • Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklings-program og ERNU (ElverumRegion Næringsutvikling AS).

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnehage» er gruppert på funksjoner som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
20 Barnehage      
201 Barnehage 153 000 153 339 152 542
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 441 10 481 10 495
221 Barnehagelokaler og skyss 10 769 10 564 5 643
Totalsum 173 209 174 384 168 680

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet barnehage med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til tjenesteområdet barnehage – nettokostnad etter innberegning av foreldrebetaling.

Funksjon 201 – Barnehage –  inneholder tjenestene:

 • Kommunal barnehagedrift.
 • Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager).

Funksjon 211Styrket tilbud til førskolebarn –inneholder tjenestene:

 • Styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov.
 • Tiltak for to-språklige barn.
 • Ekstra assistanse og tilsyn/omsorg.

Funksjon 221 –Barnehagelokaler og skyss – inneholder tjenestene:

 • Barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til barnehageloven. En vesentlig intensjon er at barna skal utvikle sin basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill med andre barn og voksne.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er: Strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her. I tillegg gjelder «Rammeplan for barnehager» (statlig forskrift).

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2020.

201: Barnehage. Indikatorer på tjenestekvalitet
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING:
Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark. Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med inn fra foreldreundersøkelsen.
201: Barnehage. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Informasjon og samarbeid 520 520
Tilfredshet 500 500
Aktiviteter 510 510

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom 8 kommunale barnehager samt åtte private barnehager med cirka 550 barn samlet i de kommunale og 550 barn i de private barnehagene (høsten 2019). De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet «Barnehage» produseres av Sektor for utdanning med sine organisatoriske enheter:

 • Terningen – 8 avdelinger.
 • Sorenskrivergården – 8 avdelinger.
 • Solkroken – 3 avdelinger.
 • Søbakken – 3 avdelinger.
 • Stavåsbakken – 4 avdelinger.
 • Vestad – 3 avdelinger.
 • Kirkeby – 2 avdelinger.
 • Ydalir – 8 avdelinger.

 

Sektor for utdanning er tillagt veiledningsplikt og tilsynsansvaret overfor de private barnehagene i kommunen i henhold til §8 og §16 i barnehageloven. Sektoren innvilger, etter søknad, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid til barn fra familier med lav inntekt i henhold til barnehagelovens § 15.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet «Barnehage» vil i særlig grad være å:

 • Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Alle barnehagene i Elverum, både de kommunale og de private, deltar i det femårige utviklingsarbeidet Kultur for Læring. I 2020 arbeider alle barnehagene med kompetansepakke, gode rutiner i barnehagen, utarbeidet av SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning).
 • Videreføre tilvenningsmodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier.
 • Drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • Tilrettelegge for kurs og annen faglig input etter analysearbeidet i Kultur for læring.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Tjenesteområdet «Skole» er gruppert på funksjoner som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
21 Skole      
202 Grunnskole 212 879 215 206 233 134
213 Voksenopplæring 7 082 9 373 9 190
215 Skolefritidstilbud 1 210 738 1 207
222 Skolelokaler 26 777 26 531 27 414
223 Skoleskyss 5 401 4 644 5 500
383 Kulturskoler 6 327 5 344 4 930
Totalsum 259 676 261 836 281 375

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet skole med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 202 – Grunnskole – inneholder tjenestene:

 • Vanlig grunnskoleopplæring (10-årig grunnskole). Grunnskolen i Elverum gir tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. Følgende fem grunnleggende ferdigheter er integrert på det enkelte fags premisser: 1. kunne uttrykke seg muntlig; 2. kunne uttrykke seg skriftlig; 3. kunne lese; 4. kunne regne; 5. kunne bruke digitale verktøy.
 • Spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT pedagogisk/psykologisk tjeneste
 • Mottaksenhet/-undervisning – særskilt mottaksenhet for innvandrerelever som mangler grunnleggende norskopplæring.
 • PPT i grunnskolen. PP-tjenesten bistår barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • Logopedtjenesten i grunnskolen – denne tjenesten dekker tilbudet for barn, unge og voksne i Elverum kommune. Her inngår også salg til Sykehuset Innlandet.

Funksjon 213 – Voksenopplæring – inneholder tjenestene:

 • Grunnskoleopplæring for voksne – opplæring til voksne som har rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven. Elverum læringssenter (voksenopplæringen) tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige som gir mulighet for kvalifisering til arbeidsliv og videre utdanning.
 • Spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.

Funksjon 215 – Skolefritidstilbud – inneholder tjenesten:

 • Opphold i SFO (Skolefritidsordningen) skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser. Dette skal stimulere til vekst og utvikling, i naturlig samvær med andre barn og voksne.

Funksjon 222Skolelokaler – inneholder tjenesten:

 • Skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 – Skoleskyss – inneholder tjenesten:

 • Skyss i grunnskolen – tjenesten til skoleelever som av forskjellige årsaker har krav på skyss til og fra skole.

Funksjon 383 – Musikk og kulturskole inneholder tjenesten:

 • Opplæring i kulturskolen – Elverum kulturskole gir barn og unge opplæring i kultur og kunstfag. Kulturskolen er et kompetansesenter innenfor ulike former for kulturuttrykk som er preget av høy faglig kvalitet, kreativitet og tverrfaglig miljø. Kulturskolen samarbeider tett med frivillige lag og foreninger.

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PPT tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
 • Lov om voksenopplæring.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er: Strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her.

For grunnskolen finnes det i tillegg flere dokumenter som er tilknyttet den overordnede strategiske planen, og som gir ytterligere detaljerte føringer og rammer for driften, blant annet:

 • Handlingsplan mot krenkende atferd.
 • Ordensreglement.
 • Handlingsplan for SFO.
 • Kommunale vedtekter for SFO.
 • Leseplan for 1. 10- klassetrinn.
 • Kommunal minstestandarder for den gode læringsøkt.
 • Planer for elevenes skolemiljø.
 • Reglement for skolens driftsstyrer/skolemiljøutvalg.
 • Virksomhetsplan/årshjul for grunnskolene.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Skole» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

202: Grunnskole. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat Mål Mål
2018 2019
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 21,8 % <20 % <20 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 19,4 %  <20 %  <20 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 21,5 % <15 % <15 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 31,2 %  <20 %  <20 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 29,8 % <20 % <20 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 36,1 %  <15 %  <15 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 42,5 43,0 43,0
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige. 19% 15,0 % 15,0 %
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest) 4,1                 4,0                 4,0
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen – skala i % 5,4 %  <6% 0 %
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,8% 8,0 % 8,0 %
202: Grunnskole. Indikatorer på tjenestekvalitet

PC-tetthet 1.-7. trinn antall elever per PC)

 

1,6

 

2,0

 

1,5

PC-tetthet 8.-10. trinn antall elever per PC) 2,1 1,5 1,5
383: Kulturskolen. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat Mål Mål
2018 2 019 2 020
Kulturskolen skal sammen med kultursektor arrangere felles forestillinger der elever og lærere deltar sammen med ansatte i kultursektor.

(nytt mål for 2020)

3
213: Voksenopplæring. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat Mål Mål
2018 2019 2 020
Antall elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 70% 90% 90%
Antall elever som fullfører grunnskole for voksne 100% 100,0 % 100%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for utdanning med slik organisering:

Grunnskole

Per høsten 2019 er det 2455 elever i grunnskolen, hvorav 530 barn deltar i skolefritidsordningen. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole.
 • Hanstad barne- og ungdomsskole.
 • Frydenlund skole.
 • Søbakken skole.
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
 • Lillemoen skole.
 • Hernes skole.
 • Sørskogbygda skole.
 • Kirkeby oppvekstsenter (barnehage og skole).
 • Fjeldmora skole, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver. Med bakgrunn i styrevedtak i Sykehuset Innlandet, vil skolen sannsynligvis legges ned i løpet av 2019.
 • Ydalir skole

PPT, læringssenter og kulturskolen

 • Kulturskolen har 340 ordinære elever. I tillegg yter kulturskolen tjenester i barnehager og grunnskoler. Den selger også tjenester til frivillige organisasjoner. Kulturskolen administrerer den kulturelle skolesekken rettet mot grunnskolen.
 • Elverum læringssenter (ELS) består av 3 avdelinger med totalt 180 elever.
 • PPT arbeider med individ og systemsaker samt kompetanseutvikling ut mot brukere og ansatte.
 • Elverum kulturskole, Elverum læringssenter og PPT er organisert som egne enheter. PP-tjenesten er organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Deltakelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. I 2020 vil skolene arbeide med ny overordnet del av læreplanen og forberede innføring av de nye fagplanene som trer i kraft høsten 2020.
 • Etablere faggrupper på tvers av skolene i fagene norsk, engelsk, matematikk og kroppsøving.
 • Foreldreskole for alle foreldre med elever på 1. klassetrinn er innført ved alle barneskolene under navnet «Hjerterom».
 • Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. 3-årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i Hedmark som er blitt utvalgt til å delta.
 • Elverum Læringssenter vil sammen med enhet for bosetting og introduksjon videreutvikle kvalifiseringsplanen for elever tilknyttet læringssenteret.
 • Læringssenteret samarbeider med Elverum videregående skole om nyopprettet kombinasjonsklasse rettet mot elever fra 16- 24 år.
 • Kulturskolen skal arbeide med utviklingen av «fremtidens kulturskole» Dette med bakgrunn i endrede ønsker om tilbud fra elevene. Kulturskolen skal utvikle nettbaserte undervisningsleksjoner som støtte og oppfølging av vårt allerede eksisterende tilbud. Målet er å opparbeide en base som inneholder alle fagområder i løpet av de neste fem årene.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnevern» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett

2019

Budsjett

2020

23 Barnevern      
244 Barnevernstjeneste 14 644 10 606 10 921
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 8 493 5 795 4 177
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 23 572 22 670 22 761
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 12 015 12 259 1 1454
Totalsum 58 724 51 330 49 314

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Barnevern med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:

 • Barneverntjeneste – tjenesten omfatter den grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak i familien – tjenesten omfatter tiltak til barn og familier i hjemmet.

Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak utenfor familien – tjenesten omfatter drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • Enslige mindreårige flyktninger – tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging.

Målgrupper for tjenestene

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om barneverntjenester.
 • Forvaltningsloven.

I 2018 kom det 270 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Barnevernet har i per 1. halvår 2019 mottatt 115 bekymringsmeldinger. Per august 2019 er det 37 barn i Elverum som er under omsorg plassert i fosterhjem, samt at det er 8 barn som er plassert på institusjon. En del familier har behov for omfattende tiltak i hjemmet for å forhindre omsorgsovertakelse.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon på tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – planens omtale av barn, unge og familier. Se planen her.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019. Se planen her.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020. Se planen her.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023. Se planen her.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Barnevern» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

244: Barneverntjenesten. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding

0 %

0 %

0 %

Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned

84 %

100 %

100 %

252: Barneverntiltak utenfor familien. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem

100 %

100 %

100 %

285: Enslig mindreårige flykninger
Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes

4

3

3

Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år

100 %

100 %

100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet med egen enhetsleder, to fagledere og 14 saksbehandlere. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak. Barneverntjenesten får tilført fire stillinger fra tidligere familieteam, som vil utgjøre et miljøterapeutisk team. Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger produseres innenfor sektor for utdanning. Tjenesten er organisert i en avdeling innenfor enhet for bosetting og introduksjon og omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være å:

 • Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • Fortsette å videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata.
 • Videreutvikle «post ut» via KS.
 • Videreutvikle digitale saksarkiv barnevern.
 • Videreutvikle LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur.
 • Videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk» i Elverum kommune – jamfør lovendring.
 • Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester.
 • Delta i interkommunalt samarbeid for å bedre kvaliteten på barnevernets akuttarbeid i alle faser.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
24 Helse – forebygging og behandling      
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 126 3 012 2 941
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 13 093 13 639 13 311
233 Annet forebyggende helsearbeid 9 579 8 192 8 454
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 12 024 8 788 10 571
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 35 451 34 803 36 470
Totalsum 73 274  68 434 71 747

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenestene:

 • Ungdommens hus – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Funksjon 232 – Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • Jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
 • Skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
 • Psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter i alder 13-24 år.
 • Vaksine av studentgrupper (Folkehøgskolen og Høgskolen i Innlandet).

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • Miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • Samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
 • Folkehelsekoordinator – koordinering av en rekke tverrsektorielle tiltak for folkehelse og folkehelseplanen.
 • Frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
 • SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep, lavterskel tilbud, Elverum er vertskommune.
 • Krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar.
 • Tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen.

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser inneholder tjenestene:

 • Transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • Aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter.
 • Støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering inneholder tjenestene:

 • Avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger.
 • Interkommunal legevakt.
 • LIS-1 – Turnusleger.
 • Tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon.
 • Fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • Kommunepsykologer.
 • Kommunal logopedtjeneste.

Funksjon 290 – Interkommunalt samarbeid

 • Interkommunal legevakt, legetjeneste og helsepersonell
 • Interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser somatikk og psykiatri, legetjeneste og helsepersonell.

Målgrupper for tjenestene

Innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • Jordmortjenester og barselomsorg til alle gravide.
 • Barn og ungdom – fra 0 – 23 år.
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
 • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.

 

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunens tjenester til helse, forebygging og behandling ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale mål og faglige veiledere og skal foregå innenfor rammen av forsvarlighet på hele tjenesteområdet.

Øvrige lover som i særlig grad er ramme for tjenesteproduksjonen er:

 • Lov om barneverntjenester.
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 • Lov om helsepersonell.
 • Folkehelseloven
 • Psykisk helsevernloven.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd. Se planen her.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020. Se planen her.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023. Se planen her.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019. Se planen her.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018. Se planen her.
 • Legeplan.
 • Fysioterapiplan.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

231 – Aktivitetstilbud barn og unge. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Planlagte åpne dager på Ungdommens Hus og Hernes fritidsklubb

277

220

Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb

10 406

10 000

      9 200

Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter

333

                 550             550
Sommeråpent Ungdommens hus antall dager

25

              20              20
232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Barselbesøk av jordmor 3 dager etter hjemkomst

20 %

70 %

70 %

Hjemmebesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel

83 %

70 %

70 %

Antall 4 årskontroller gjennomført i barnehager  

90 %

90 %

233 – Annet forebyggende helsearbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern.

Avvik på to saker

4 uker

4 uker

Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern.

10 %

0 %

0 %

Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen.

17 %

20 %

20 %

Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned

15

                   20

20

234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter.

15

                   18

18

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften

70 %

90 %

95%

Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn

6

<6

<5

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntakene framgår under:
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesteproduksjonen vedrørende aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/Sundsvoll dagaktivitetssenter, samt fritid med bistand.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur.
 • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med barnehage, skole og helsestasjon/skolehelsetjenesten.
 • Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers, samt dokumentasjon.
 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet.
 • Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell jfr. Arbeidsmiljøloven.
 • Utvikling av ø-hjelp senger, som skal organiseres under legevakta.
 • Fortsette kompetanseheving av leger og annet helsepersonell ved legevakta etter ny akuttmedisinsk forskrift.
 • Utvikling av nye arbeidsmetoder, og oppgaver i forbindelse med ny legevakt i Helsehuset.
 • Utvikling av opplæringssystem for nye leger ved legevakta.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
53 Pleie og omsorg      
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 174 459 161 523 158 445
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 210 261 186 459 187 535
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 4 111 2 425 2 730
261 Institusjonslokaler  19 945 19 137 13 187
Totalsum 408 776 369 544 361 897

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet pleie og omsorg med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Inntekter fra brukerbetalinger og refusjoner kommer i tillegg og blir til tjenesteområdets bruttobudsjett som grunnlag for den samlede tjenesteproduksjonen.

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • Drift av kjøkken.
 • Dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:

 • Hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • Hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Fysio- og ergoterapitjenester.
 • Formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene inneholder tjenestene:

 • Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten innen somatikk og psykisk helse.

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • Renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, og innbyggere i samarbeidskommuner til akutthjelp helse og omsorgstjenester, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig, institusjon eller som øyeblikkelig hjelp døgnplasser ved interkommunal legevakt.

Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta

Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte, og er en vesentlig del av samfunnsoppdraget som kommunen har. Det er særskilte statlige føringer for hvordan kommuner skal utøve helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være i overenstemmelse med både lokale og nasjonale mål og faglige veiledere. De vesentligste lover på området er:

 • Lov om helse- og omsorgstjenester.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter.
 • Lov om helsepersonell.
 • Lov om psykisk helsevern.
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (Forvaltningsloven).

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA; kommune-stat-rapportering) viser at Elverum kommune har en noe institusjonstung tjenesteprofil, og prioriterer hjemmebaserte tjenester til de eldste noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Samlet mottar ca. 1.360 innbyggere i Elverum høsten 2019 en eller flere helse- og omsorgstjenester. Av disse mottar omlag 505 personer hjemmesykepleie, 165 personer mottar psykisk helsetjeneste, 177 personer mottar praktisk bistand hjemmehjelp, og 79 personer mottar praktisk bistand opplæring. 30 personer i Elverum kommune har BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) per høsten 2019.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020. Se planen her.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023. Se planen her.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019. Se planen her.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Pleie og omsorg» for 2020. Et særlig viktig mål på tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den enkelte tjenestemottaker sikres et aktivt og meningsfylt liv og en tilværelse i fellesskap med andre. En verdig avslutning på livet, som ivaretar den enkeltes individuelle behov, skal også ivaretas. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne (totalvurdering) 1,9 Måles ikke 1,9
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering) 4,6 Måles ikke 4,6
Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon.
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført 100 % 100 % 100 %
Andel som har fått tilbud om pårørendesamtale 100 % 100 % 100 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 19,6 % 18,1 % 18 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,6 % 19,6 % 19,6 %
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle ( 9 avdelinger) NY 9 av 9
253 – Tjenesteproduksjon – Storkjøkken og kantine. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Svarprosent brukerundersøkelse ved tjenesten matombringing for hjemmeboende brukere 47 % Måles ikke 60 %
Svarprosent brukerundersøkelse ved tjenesten matombringing for pasienter på institusjon 79 % Måles ikke 80 %
Brukerundersøkelse – matombringing– (forenklet versjon skala 1-2 og «vet ikke» hvor 2 er best)
Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten – hjemmeboende 5 Måles ikke 5
Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten – institusjon 4,8 Måles ikke 5
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle ( 2 avdelinger) NY 2 av 2
254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2018 Mål 2019 Mål 2020
Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjenesten som bruker får Måles ikke                    5,3 Måles ikke
Brukerundersøkelser hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får Måles ikke                    1,9 Måles ikke
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) Måles ikke                    1,9 Måles ikke
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere over 35 år som er demenskartlagt NY 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere med gitt tilbud om brukersamtale 1 gang per år. 100 % 100 % 100 %
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (9 avdelinger) NY 9 av 9
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 70 % 100 % 100 %
Antall plasser dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) NY 15 plasser
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (7 avdelinger) NY 7 av 7
Indikatorer for tjenesteproduksjon – hjemmetjenester   psykisk helse
Andel oppdaterte tiltaksplaner NY 100%
Antall gjennomførte samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten NY 25
Kapasitet på tjenester psykisk helse (antall brukere) NY 500 brukere
Sikre rask behandling og mottak av UK. Antall UK døgn. NY 20 døgn
Utvikling av en varig forbedringskultur. Antall forbedringsforslag per år NY 500
Utvikling av en varig forbedringskultur. Antall gjennomførte forbedringsforslag NY 350
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven (Mål 0) NY 0%
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 26 døgn 60 døgn 40 døgn
Antall brukere med oppfølging fra demenskoordinator NY 70 brukere
Antall nye brukere henvist til demensteam for kartlegging og utredning av demens NY 20 brukere
Antall utførte utredninger av demens Ny 15
Antall bruker med oppfølging fra kreftkoordinator/kreftsykepleier NY 105 brukere
Antall pårørende med oppfølging fra kreftkoordinator/kreftsykepleier NY 65
Andel tjenestemottakere som har fått tildelt koordinator hvor koordinator er opprettet 100 % 100%
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (2 avdelinger) NY 2 av 2

Organisering av tjenesteproduksjonen

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i følgende sektorer:

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg:

 • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre alders- og sykehjem (40 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (24 plasser) og Elverum helsehus (68 plasser).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør, Sentrum, Sætre, Jotuntoppen bo- og omsorgssenter og forsterket avdeling.
 • Psykisk helse og rus: Helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved Øvre Sandbakken bofellesskap og Leiret bofellesskap.
 • Aktivitetstilbud for eldre ytes i følgende lokaler: Moen sykehjem, Sætre alders- og sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fordelt på følgende avdelinger: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg, Jotunhaugen og Vestly avlastning.
 • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Sektor for familie og helse:

 • Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgn (4 plasser) organiseres sammen med interkommunal legevakt.

Sektor for kultur:

 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, i tillegg korttidsutlån fra kommunalt hjelpemiddellager.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Videreføre og utvikle arbeidet med kontinuerlig forbedring og LEAN.
 • Videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll.
 • Styrke pasientsikkerhet med spesielt fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand.
 • Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom.
 • Gjennomføre pårørendeskole, utvikle aktivitetsvenn ordningen og samarbeide med demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere.
 • Videreutvikle innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem.
 • Utvikle differensierte tjenester og/eller tilbud innen habiliterings- og rehabiliteringsområdet.
 • Bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt, samt fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten.
 • Samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
 • Delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS.
 • Delta i prosjekt «Kafé etter-på» og «pårørendearbeid» for å styrke tilbud og støtte til pårørende.
 • Videreutvikle samarbeid med frivillige.
 • Kartlegge behov og planlegge implementering av kvalitetsreformen for eldre – «Leve hele livet».
 • Fokus på kompetanse i arbeid med funksjonshemmede gjennom deltakelse i nettverk, ABC studier og pasientsikkerhetsarbeid.
 • Ivareta fag- og kompetanseutvikling innen psykisk helse, spesielt innen vold, vurdering av voldsrisiko, takle utagering, og terapeutisk konflikthåndtering.
 • Videreutvikle det terapeutiske tilbudet i psykisk helse sammen med kommunepsykologene.
 • Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven.
 • Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer.
 • Etablere lavterskel aktivitetstilbud til personer med Rus og psykiatri lidelser (ROP-lidelser).
 • Videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet Sosial – tjenestebistand er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under. Budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
75 Sosial – Tjenestebistand      
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 14 554 13 324 12 197
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 894 1 860 2 900
265 Kommunalt disponerte boliger -15 941 -17 447 -18 282
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 4 371 6 524 4 712
Totalsum 5 879 4 262 1 527

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – tjenestebistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

 

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenestene:

 • Sosial rådgivning og veiledning.
 • Administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • Skjenkekontroll.
 • Gjeldsrådgivning.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • Rusomsorg.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.
 • Omsorgsboliger.
 • Bofellesskap.
 • Bolig-/eiendomsforvaltning.
 • Videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.
 • Bolig for velferd 2016 – 2020 (utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken).

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten:

 • Tilrettelagt arbeid – tjenesten utøves i Elverum for tiden gjennom Vedsentralen, Jobbsentralen og Askeladden tekstilverksted.
 • Varig tilrettelagt arbeid-VTA-Kommunen medfinansierer 34 tiltaksplasser på Tunet.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er:

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgns-oppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Elverum kommune har (per høsten 2018) 447 kommunalt disponerte boliger som er fordelt på 36.119 m2.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon på tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd. Se planen her.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020. Se planen her.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019. Se planen her.
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.
 • Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial tjenestebistand» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned.

11

               10,0

10

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale.

79 %

                 80%

80%

Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial).

96%

                 80%

80%

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent.

79

60

60

265: Kommunalt disponerte boliger

Resultat 2018 Mål 2019

Mål 2020

Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år.

7

                   12

10

Startlån – andel barnefamilien som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler

56 %

50 %

50 %

Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2

105

170

273: Kommunale sysselsettingstiltak

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud i Askeladden eller Vedsentralen per år.

40

     30

30

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke.

6

6

6

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for utdanning v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor familie og helse: Rusomsorg. Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner. Helsehjelp, praktisk bistand i eget hjem.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen. Dette er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på Vedsentralen.
 • Eiendomsstaben bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd 2016 – 2020», og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning.
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig».
 • Følge opp 3 inngåtte intensjonsavtaler i forhold til tilvisning av private utleieboliger.
 • Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser).
 • Å utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.
 • Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen.
 • Arbeid med å skaffe hensiktsmessige boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom Eiendomsstaben og NAV.
 • Revidering av samhandlingsrutiner mellom enhetene Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV når det gjelder deltakere på introduksjonsprogram.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet Sosial – økonomisk bistand er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under. Budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

76 Sosial – Økonomisk bistand
275 Introduksjonsordningen

15 721

12 054

10 972

276 Kvalifiseringsordningen

5 904

6 171

6 177

281 Ytelse til livsopphold

38 791

36 866

37 158

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

-168

– 41

1 967

Totalsum

60 238

55 050

56 274

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

 Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenestene:

 • Introduksjonsordningen som omfatter mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet(KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • Økonomisk sosialhjelp.
 • Flyktninger i prosjekt.

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

 • Videreformidling av tilskudd fra Husbanken.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er:

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven).
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

 

År Måned  
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SUM
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240 2 870
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200 2 330
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178 2 198
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211 2 479
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274 2 841
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260 2 980
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277 3 276
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320 3 388
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293 2 482
2019

 

251 304 311 302 280 269 289 282 254        

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2010 til juli 2019. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd. Se planen her.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020. Se planen her.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019. Se planen her.
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial -økonomisk bistand» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

275: Introduksjonsordningen. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

90

           60

50

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert.

73 %

50 %

50%

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase).

70 %

80 %

80%

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente.

                   28

           30

30

276: Kvalifiseringsordningen. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP).

                   28

           30

30

Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial)

85 %

70 %

60%

281: Ytelse til livsopphold. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned.

                   55

           60

           60

Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager.

                   36

           30

           30

Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp.

44

           30

           30

Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen.

30 %

65 %

65 %

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum v/Jobbsenteret ivaretar førstelinjetjenestene økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten, kvalifiseringsprogrammet(KVP) og gir råd og veiledning vedrørende både kommunale og statlige ytelser. NAV – Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Avdelingen har i samarbeid med de andre avdelinger/instanser et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Nasjonalt senter for veteransaker er også organisert i denne avdelingen. NAV – Oppfølgingsavdelingen har ansvar for brukere med større bistandsbehov, herunder arbeidsavklaringssaker, avklaringspenger(AAP) og uføre som ønsker bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Sektor for utdanning v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon sammen med Elverum Læringssenter har ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogram som innebærer full arbeidsuke på 37,5 timer for bruker.

Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand vil i særlig grad være:

 • IPS (individuell jobbstøtte). IPS videreføres som permanent ordning finansiert av NAV Stat. Samarbeidet mellom kommunene Elverum, Våler, Åmot, Trysil fortsetter som før. I tillegg er IPS Elverum utvidet til også å gjelde kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.
 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles.
 • Det skal arbeides med implementering av metodikk/erfaringer gjort gjennom HOLF-prosjektet (helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier). HOLF som prosjekt er avviklet i 2019.
 • Revidering av samhandlingsrutiner mellom enhetene Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV når det gjelder deltakere på introduksjonsprogram.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

 

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
77 Kultur- og religiøse formål      
370 Bibliotek 4 135 4 091 4 142
373 Kino 1 743 861 829
375 Museer 506 512 162
377 Kunstformidling 1 989 1 004 1 008
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2 808 1 331 1 693
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 6 073 6 309 5 736
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 7 541 9 560 9 544
386 Kommunale kulturbygg 6 949 7 252 5 854
390 Den norske kirke 8 909 10 062 9 098
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 594 743 743
Totalsum 41 247 41 725 38 808

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • Bibliotek – sikrer alle innbyggere fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Tjenesten er under utvikling for å sikre lovkravet om at biblioteket skal gjennomføre arrangementer.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenestene:

 • Kino – sikrer alle innbyggere daglig kinovisning, med et tilbud tilpasset alle aldersgrupper og interesser. Det vises 5-6 forestillinger pr dag, 362 dager i året.
 • Kiosk/billettkontor – i kulturhuset, og for alle kulturforestillinger i Terningen Arena.

 Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:

 • Kommunens tilskudd til Anno Museum – tilskudd i henhold til innbyggerantall.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenestene:

 • Kunst og kunstformidling – tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum samt Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling lagret på Glomdalsmuseet og koordinering av kunstprosjekter i byggeprosjekter.

 Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenestene:

 • Kommunalt tilskudd til idrettsforeninger, samt mulig koordinering og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning internt og eksternt innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og attraktivitet.
 • Flerbrukshall – kommunalt tilskudd til flerbrukshall Terningen Arena 

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • Kommunale idrettsbygg og anlegg – utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg). Elverumshallen er gymsal for Elverum ungdomsskole på dagtid, og leies ut til idrettslag, foreninger og arrangementer på kveldstid. Kvelds- og helgeaktivitet er i hovedsak yngres avdeling i idrettslagene. Svømmehallen tilbyr skolebad for 8 barneskoler, Elverum ungdomsskole, Elverum videregående skole og for Høgskolen i Innlandet. Folkebad 5 dager i uka samt utleie til Elverum Svømming, Elverum sportsdykkerklubb og Forsvaret m.fl. inngår også. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten. Idrettsanlegget på Terningen Arena er eget kostnadsområde, og driftes av Elverumshallen i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Forsvaret. Anlegget er åpent for alle, men brukes primært av Høgskolen i Innlandet og Forsvaret på dagtid. 

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

 • Kulturhus – Kulturhuset har to saler: en sal med 343 seter og en sal med 60 seter. Kulturhuset gir innbyggerne et tilbud i alle sceniske utrykk som konserter, teater, standup, show, dans etc.
 • Generelle kulturtiltak – tjenesten inkluderer tilskudd til lag og foreninger, tilskudd til samfunnshus og grendehus, tilskudd til 17.mai og andre driftstilskudd. Støtte til lokalt kulturarbeid og tilrettelegging for samarbeidsprosjekter som Veterandag 8. mai, 17. mai feiring, nasjonale og lokale kampanjer, minneår og liknende begivenheter inngår.
 • Inspirere til, veilede og koordinere Elverum kommunes internasjonale arbeid.
 • Den kulturelle spaserstokken. 

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg. 

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenesten:

 • Kirkelig administrasjon – kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. 

Funksjon 392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn inneholder tjenesten:

 • Livssynsorganisasjoner – kommunens tilskudd/overføringer til livssynsorganisasjoner. Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt, og skal tilsvare kommunens utgifter per medlem til Den norske kirke som bor i kommunen.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål er:

 • Alle innbyggere i Elverum kommune samt besøkende til kommunen. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg m.v.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål foregår i henhold lovverk/rammer for mange av tjenestene. Sentrale rammer er:

 • Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (kulturlova).
 • Lov om folkebibliotek.
 • Lov om kulturminner (kulturminneloven).
 • Lov om film og videogram – Kino er underlagt film- og videogramloven. Denne loven gjelder framvisning og omsetning av film og videogram i næring.
 • Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) som sier at kulturvirksomhet gir grunnlag for demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning.
 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. med formål «å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker».

Elverum Kulturhus med sin drift som kino og kulturhus er en sentral kulturinstitusjon i kommunen. Besøksstatistikk framgår av tabell under:

KULTURHUSET

2016

  2017  

2018

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

7.031

  6.892  

5.180

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

3.969

  4.398  

5.383

Antall besøkende på kino – barn

13.651

  5.629  

5.098

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

49.081

  40.475  

44.531

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

En kulturminneplan er under utarbeidelse, og en plan for kulturarbeidet i Elverum har blitt utsatt noe og vil bli startet opp i 2020 i tråd med den kommunale planstrategien.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Kultur og religiøse formål» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

370: Bibliotek. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Utlån per innbygger

3,0

                   3,6

3,6

Utlån av bøker/media for barn

29 931

             34 800

34 800

Antall besøkende per år

82 343

             82 000

82 000

Totalt antall arrangementer

142

 140

140

Antall arrangementer for barn/unge

34

                 15,0

15

373: Kino. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018 Mål 2019

Mål 2020

Antall besøkende på kino – barn

5 098

             6 000

6 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

44 531

              42 000

42 000

377: Kunstformidling. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

5180

               7 000

7 000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

5383

               4 000

4 000

380: Idrett. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall veiledninger for søknad på spillemidler

60

50

50

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus

3

                     4

                     4

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

10

                   10

                   10

381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest).

5

                     5

                     –

Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest).

      5

5

Antall besøkende per år i Elverumshallen

300 000

           300 000

300 000

Totalt antall brukere Svømmehallen

76 189

             78 000

78 000

Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad

14 869

         15 000

15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål produseres i hovedsak innenfor Elverum kommunes sektor for kultur i regi av enhetene/tjenestene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen.

Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett produseres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Utarbeide en strategisk plan for kulturarbeidet i Elverum.
 • Etablere utlånssentral for lån av sports- og fritidsutstyr i Ungdommens hus i samarbeid med Biblioteket.
 • Bidra til utvikling av møteplasser for kommunens innbyggere som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet.
 • Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale.
 • I samråd med Elverum Musikkråd vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • I samråd med fellesutvalget for Samfunnshus og grendehus vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon.
 • Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager.
 • Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet, frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement.
 • Delta i å utvikle Elverum kommunes internasjonale arbeid i hht ny Strategi for Elverum kommunes internasjonale arbeid.
 • I samråd med Elverum Idrettsråd vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • Revidere «Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» – jfr. kommunal planstrategi.
 • Jobbe for at vi skal ha frie midler som egenandel for å søke eksterne midler (Stiprosjekt, Gjensidigestiftelsen, tilskudd fra fylkeskommune).
 • Bidra til sterkt tverrfaglig/tverrsektoriell utvikling og tjenesteproduksjon i kommunen hvor idrett og fysisk aktivitet kan bidra til det beste for Elverums innbyggere.
 • Følge opp vedtak i kommunestyret om utfordringer knyttet til gummigranulat på fotballbaner.

 

 

 

 

 

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
80 Teknisk forvaltning      
301 Plansaksbehandling 3 541 3 363 3 785
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering -727 -1 201 -1 316
303 Kart og oppmåling 964 1 441 1 559
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 2 693 2 170 2 167
360 Naturforvaltning og friluftsliv 273 1 083 1 157
Totalsum 6 745 6 857 7 353

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet teknisk forvaltning med regnskapstall og budsjettall (1 000 kroner)

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • Arealplanlegging

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenesten:

 • Byggesaksbehandling/tilsyn.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • Kart- og oppmåling.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • Veterinærvakt.
 • Landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • Fiske- og viltforvaltning.
 • Viltfondet.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • Utbyggere (private og profesjonelle aktører)
 • Aktører i landbruket
 • Grunneiere/eiendomsbesittere

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunen er delegert forvaltningsmyndighet for et utvalg av særlover med de plikter det medfører for tilgjengelighet, faglighet og saksbehandlingskvalitet. Tjenestene ytes med hjemmel i disse særlovene, hvorav blant annet Plan- og bygningsloven, Matrikkeloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Jordloven, Skogbruksloven, Viltloven, Konsesjonsloven samt andre miljø- og landbruksrelaterte lover er sentrale.

Cirka 2600 saker behandles årlig og gis vedtak, flest innen landbruksforvaltningen og byggesaksområdet.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

Alle funksjoner Indikator på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil

0

0

0

301: Plansaksbehandling Indikator på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Andel 1 gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale

100 %

100 %

100%

303: Kart og oppmåling Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Andel plassering av tiltak innen 5 dager

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen

98 %

98 %

98 %

Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker)

0 %

0 %

0

304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg *) 30 %

30 %

Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr

0 %

0 %

0 %

«3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager

Ikke målt

75%

75 %

«3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker

Ikke målt

90%

90 %

329: Landbruksforvaltning Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

78 %

90 %

80 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler

91 %

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke

80 %

85 %

85 %

Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker

82 %

90 %

80 %

Kartlegging av private avløpsanlegg i kommunen (andel)

Ikke målt

5%

5 %

*) Ny målereferanser innført fra 2019

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk forvaltning produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata (Kart og oppmåling)
 • Enhet for Byggesak
 • Enhet for Arealplan
 • Enhet for Landbruk og miljø

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Tilpasse seg nye rammebetingelser som har fremkommet gjennom tjenestegjennomgangen 2019 og gjennomføre vedtatte salderingstiltak.
 • Videreutvikle tilsynsordningen for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
 • Oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.
 • Etablere nytt interkommunalt GIS samarbeid, (systemanskaffelse, systemdrift og felles organisering).
 • Videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog.
 • Sluttføre arbeidet med revisjon av veileder for bruk av tre.
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som strategi.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk drift» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
81 Teknisk drift      
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -142 -364 533
332 Kommunale veier 12 429 11 301 9 077
335 Rekreasjon i tettsted 3 273 5 433 2 934
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 16 701 19 714 18 162
340 Produksjon av vann *) 2 547 4 143 4 211
345 Distribusjon av vann *) -11 912 -13 838 -16 062
350 Avløpsrensing *) 7 168 7 036 7 162
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann *) -18 561 -17 485 -18 072
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 28 226 234
Totalsum 11 531 16 165 8 178

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområde teknisk drift med regnskapstall og budsjettall (1 000 kroner). *)=Selvkostområde.

Funksjon 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak inneholder tjenesten:

 • Parkeringsordning.

Funksjon 332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak inneholder tjenesten:

 • Kommunale veger.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • Rekreasjon i tettsted (parker m.v.).

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).
 • Beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenestene:

 • Produksjon av vann.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenesten:

 • Distribusjon av vann.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • Avløpsrensing.

Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann inneholder tjenesten:

 • Avløpsnett/innsamling av avløpsvann.

Funksjon 355 Innsamling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • Monitorering og oppfølging av nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall forvaltes av SØIR Husholdning AS.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, samt alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenestene ytes innenfor rammene av -og med hjemmel i blant annet disse særlovene: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Vegloven, Vassressursloven, Matloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Smittevernloven, Brann- og eksplosjonsvernloven (MHBR), Renovasjonsforskriften med flere.

Kommunen har cirka 6 000 abonnenter på vann/avløp, som omfatter cirka 17 000 innbyggere. Det er cirka 227 km kjøreveger, 33 km gang/sykkelveger og cirka 3 700 gatelyspunkter som forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 

Flere av de nevnte planene skal i henhold til planstrategien rulleres og fornyes i løpet av 2019 og 2020 – se for øvrig kommunens planstrategi.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk drift» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted Indikator på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Andel behandlede feilmeldinger i Gemini melding etter 4 uker

Ikke målt

100%

100 %

340, 345, 350, 353 –Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann Indikator på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen Bedre VA (innenfor de -% beste)

23 %

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene

0

0

0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg.
 • Enhet for Vann og avløp.

og av det interkommunale selskapet:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Utviklingsarbeid i 2020 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Tilpasse seg nye rammebetingelser som har fremkommet gjennom tjenestegjennomgangen 2019 og gjennomføre vedtatte salderingstiltak.
 • Videreføre arbeidet med å etablere løsning for fremtidig slambehandling i Sør-Hedmark i samarbeid med sju andre kommuner, etter pålegg fra Fylkesmannen.
 • Sluttføre arbeidet med ny Trafikksikkerhetsplan i tråd med kriteriene som følger av at Elverum kommune har besluttet å bli sertifisert som trafikksikker kommune.
 • Tilnærme seg LEAN-konseptet som driftsstrategi i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Næringsutvikling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjoner

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

89 Næringsutvikling m m      
285 Tjenester utenfor ordinær kommunalt arbeid

1 030

3 979

42

320 Kommunal næringsvirksomhet

-86

18

-1 000

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

5 530

6 692

5 332

Totalsum

6 474

10 689

4 374

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet næringsutvikling med regnskapstall og budsjettall (1 000 kroner). Linjen «Kommunal næringsvirksomhet» tilsvarer kommunens utbytte fra KF Elverum Kommuneskoger

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:

 • KF Elverum kommuneskoger – det vil si utbyttet fra kommuneskogens drift føres her.
 • Konsesjonskraft – det vil si konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma med tilhørende rettigheter inntektsføres her. Pengene tilføres hvert år et kommunalt næringsfond og anvendes som støtte til diverse næringstiltak (særlig for oppstartbedrifter) i henhold til egne vedtekter. Dette fremmes som egne saker for formannskapet som beslutningsmyndighet.

 

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenesten:

 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet – tjenesten omfatter den samlede kommunale innsatsen til attraktivitetsarbeid, herunder bidrag til næringsutvikling, innbyggerrekruttering og besøk (reiselivet). Brorparten av midlene kanaliseres til næringsutviklingsarbeid i regi av det kommunalt eide ElverumRegionen Næringsutvikling AS, og dernest til prosjekter som energi- og klima-prosjekt i Sør-Østerdal, tjenestekjøpsavtale med VisitElverumRegionen AS (inkludert bidrag til turistinformasjonen i Elverum), forsvarskoordinator i Sør-Østerdal, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, filmfestivalen Movies on War, HelseInn, og kommunens deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet ZEN (Zero Emission Neighbourhood) som administreres av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er knyttet til pilotprosjektet i Ydalir.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er i særlig grad:

 • næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.
 • Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.
 • Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Det kommunale bidraget til attraktivitetsarbeid, herunder næringsutvikling, er ikke lovpålagt, men baserer seg på kommunens egen ambisjon forankret i planverk (se under).

Elverum kommune opplever lav arbeidsledighet til tross for at en i kommunen har vært gjennom til dels tøffe omstillingsutfordringer og nedbemanninger særlig i industri, hvilket ga støtet til blant annet nylig avsluttet Omstillingsprogram i regi av ERNU AS. Elverumregionen er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion som omfatter Elverumregionen og Hedemarken – en region med tilsammen cirka 150 – 200.000 mennesker og et relativt variert arbeidsmarked innenfor reiseavstander på 30 – 45 minutter. Elverum kommune har innenfor kommunens grenser i størrelsesorden 10 000 arbeidsplasser, med et betydelig innslag av offentlige arbeidsplasser i forsvar, sykehus, høgskole, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I kommunen er det et markant behov for å drive næringsutvikling og forbedre innovasjonsevnen for å utvikle en større andel av privat, konkurranseutsatt næringsvirksomhet basert på lokale fortrinn, dette for å balansere forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser og gjøre næringslivet mer differensiert og robust.

 

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel).
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV.

Næringsplanen og den strategiske planen for energi- og klimaarbeid vil i henhold til planstrategien bli rullert og fornyet i 2018/2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Næringsutvikling» for 2020. Målene for tjenesteproduksjonen for 2020 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

340: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2018

Mål 2019

Mål 2020

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter

20

                 15

15

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk

50                  30

30

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid

15

                 10

10

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, og ved at brorparten av ressursene fra 2020 vil kanaliseres inn i selskapet «Elverum Vekst» (arbeidstittel). Dette selskapet er etablert per oktober 2019 som følge av en lengre utredningsprosess med tilhørende kommune-styrevedtak gjennom 2018 og 2019. Selskapet vil være morselskap for selskapene ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS), Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS og være felles kompetansebase for bemanningen i disse selskapene, i den hensikt å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2020

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2020 for å utvikle næringsutviklingsarbeidet i Elverum:

 • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2020 være å sette i drift det nystartede selskapet «Elverum Vekst» (arbeidstittel – se omtale over) med nytt styre, daglig leder og koordinering av virksomheten i den samlede kompetansebasen.
 • Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018 samt oppdatere planen for ny periode 2020 – 2023 – jfr. kommunens planstrategi.
 • Finne og understøtte utvikling av egnet permanent nettverk for næringsutøvere i kommunen.
 • Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har attraktivitetspotensial.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» inneholder KOSTRA-funksjoner som etter sitt innhold ikke kan henføres til noen spesifikk tjenestefunksjon.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
90 Fellesfunksjoner      
170 Årets premieavvik -4 328 0 0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 13 337 13 969 19 710
172 Pensjon 1 063 5 900 5 900
173 Premiefond -25 750 0 0
180 Diverse fellesutgifter -20 22 096 35 678
800 Skatt på inntekt og formue 305 0 0
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -5 169 -5 568 -5 568
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m v 138 0 0
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 13 0 -377
880 Interne finansieringstransaksjoner 304 0 100
Totalsum -20 106 36 397 55 444

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet generelle fellesfunksjoner med regnskapstall og budsjettall

 

Funksjonene 170, 171, 172 og 173 brukes i forbindelse med føring av premieavvik, amortisering (inndekning) av tidligere års premieavvik, avtalefestede pensjoner (AFP) og bruk av premiefond.

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter brukes for føring av utgiftene til eldreråd, midler til lønns- og pensjonsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver, men regnskapsført på riktige funksjoner i løpet av året

Funksjon 840 inneholder midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.

Innholdsfortegnelse