Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2017. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere for å kunne treffe gode beslutninger for fremtidige prioriteringer.

I 2017 ble store investeringsprosjekter vedtatt, noen satt igang og noen sluttført. Ydalir skole med idrettshall og Ydalir barnehage ble vedtatt av kommunestyret i november 2017. Bygging av helsehuset ble satt igang i februar. Jotuntoppen, 43 omsorgsboliger ble ferdigstilt i oktober. Ved Lillemoen skole ble det satt igang nytt tilbygg i massivtre og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og Hanstad skole fikk et nytt tilbygg i massivtre. Vedtak om nye bygg og igangsatte prosjekter er alle nødvendig for at kommunens innbyggere skal få et godt tjenestetilbud fra kommunen.

Elverum kommune har dyktige medarbeidere som hver dag viser stor innsatsvilje i sitt arbeid for å realisere kommunens mål. Årsmeldingen viser mange eksempler på at det i kommunen pågår utviklingsarbeid. Det er naturlig å nevne velferdsteknologi, prosjektet er viktig for å kunne møte utfordringer kommunen vil stå over for de kommende år innen helse- og omsorgstjenesten. Videre har enkelte skoler prosjekter der VR-teknologi brukes i undervisningen. I tillegg er det viktig å nevne at de aller fleste sektorer har tatt i bruk Lean i sitt forbedringsarbeid. I sum viser dette at administrasjonen er bevist på at man må være utviklingsorientert for å kunne møte fremtidige utfordringer på best mulig måte.

Kommunen har hatt bruker- og innbyggerundersøkelser på enkelte tjenesteområder gjennom året. Resultatene fra undersøkelsene viser at innbyggerne i stor grad er fornøyd med de kommunale tjenestene. En stor takk til ansatte for vel utført jobb!

I 2017 oppnådde Elverum kommune et netto driftsresultat på 1,0%, tilsvarende 17,38 millioner kroner. Anbefalt norm for netto driftsresultat er at det bør være minimum 1,75% eller 29,3 millioner kroner. Nøkkeltallet sier oss at vi må redusere driftsutgiftene eller øke inntektene i fremtidige handlings- og økonomiplaner og budsjetter.

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum kommune hadde som mål en befolkningsvekst på 1% gjennom året 2017. Elverum fikk en vekst på 0,18%. Dette er en bekymringsfull utvikling, fordi kommunen har forutsatt befolkningsvekst og derigjennom økte økonomiske rammeoverføringer fra staten. Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet.

 

Kristian Trengereid
rådmann

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF