Gå til innhold

6 Handlingsplan 2017 – 2019, arbeid og resultater i 2017

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2017-2020 ble godkjent av kommunestyret 15. desember 2016. Det første året i planen har navnet  Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for vår virksomhet. Vi rapporter for første gang resultater for 2017 per tjenesteområde, og de finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater».

Handlingsplanen beskriver det som planlegges gjennomført for kommende fireårsperiode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og skal beskrive så godt som mulig hvilke mål, rammer, forutsetninger og utfordringer som ligger til grunn for de neste fire årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2017-2020 – arbeid og resultater i 2017» beskriver kort arbeid og resultater i 2017 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020.  Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2017 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket, handlings- og økonomiplanen for fireårs-perioden «samler trådene» og:

 1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket.

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med vår planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta  kommunens fire roller:

 1. Tjenesteproduksjon for befolkningen
 2. Forvaltningsmyndighet
 3. Samfunnsutvikler
 4. Demokratisk arena.

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte. De seks samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva som planlegges gjennomført , og i denne delen av årsrapporten rapportere vi fra 2017 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2017-2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Strategisk plan – Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Transport – det har vært arbeidet med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning for sykkeltiltak er utarbeidet som grunnlag for byplanen. I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. Mer kortsiktig så jobber Hedmark trafikk for å forbedre busstilbudet til og fra og i Elverum. Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark, sykle til jobben-aksjoner m.m.
 • Stasjonær forbrenning – det arbeides jevnt og trutt i den kommunale eiendomsforvaltningen for å videreutvikle opparbeidet kompetanse og tiltak for energiøkonomisering i kommunale bygg. Fossil fyringsolje som varmekilde er under utfasing både i privat og kommunal sektor i samsvar med forbudet som trer i kraft fra 2020. Elverum har i betydelig grad fornybare klimanøytrale energikilder til disposisjon. Disse anvendes gjennom fjernvarmeanlegg for bysentrum, i form av fornybar elektrisk vannkraft, grunnvarme til varmepumper m.v.. Stasjonær forbrenning vil om få år med sannsynlighet være fullstendig basert på fornybare, klimanøytrale energikilder.
 • Avfallshåndtering/slambehandling – Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) har gode konsepter for avfallshåndtering som er i stadig utvikling. Det vises til rapporter fra selskapets virksomhet.
 • Jordbruk – i jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkretsløpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi.
 • Arealplanlegging – god arealplanlegging er av de langsiktig viktigste tiltak som grunnlag for å utvikle klima- og miljøvennlige samfunn. I Elverum arbeides det kontinuerlig for å sikre at nye, større utbyggingsområder for bolig og næring lokaliseres og utvikles riktig med gode sykkel- og gangforbindelser, fortetting av bebyggelsen, normer for parkering m.v. Elverum er gjennom utviklingen av bydelen Ydalir i nasjonal front med hensyn på å utvikle en fullstendig klimanøytral bydel vedrørende materialbruk, transport, avfallshåndtering, energiforsyning m.m. etter konseptet Zero Emission Neighbourhood.
 • Fornybar energiproduksjon – Elverum har en betydelig produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, på gårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon, grunnvarme i varmepumper, vindkraft under utbygging og etterhvert stadig flere solcelleanlegg. Energiproduksjon fullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde.
 • Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp til atmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen. I Elverum drives det et aktivt skogbruk for å sikre god netto tilvekst i skogene. Videre har kommune gjennom 2017 gått i forkant med flere byggeprosjekter som bidrar til karbonbinding og klimavennlig utbygging – jfr. skoleutbyggingene på Lillemoen, Hanstad samt ny skole og barnehage som kommer i Ydalir, alt i massivtre, og forøvrig hele den kommende utbygging i Ydalir.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2017-2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Nyutvikling og revidering av planer – byplanarbeidet. Dette har foregått med relativt høy intensitet gjennom hele 2017 med tanke på levering av ferdig forslag til byplan våren 2018.
 • Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom 2017. Det er et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette.
 • Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den har blitt gjennomført som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon i hele 2017.
 • Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.
 • Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen. I 2017 har kommunes administrasjon og selskapet hatt løpende og tett samarbeid for å sikre god produksjon hos begge parter. Utbyggingsområdet Ydalir har hatt særskilt fokus med tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket Zero Emission Neighbourhoods (ZEN).
 • Arbeidet for å holde fast ved og søke å utvikle Elverum som «skoghovedstad» og treby. Treveilederen for bygging har vært forberedt for utvikling i 2017 og skal oppdateres, føringer for trebyggeri søkes ytterligere utviklet.
 • Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, i kommunale selskaper og i det private næringslivet.

I Elverum har det gjennom 2017 vært arbeidet med realiseringen av betydelige investerings- og utbyggingsprosjekter – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning og relaiseres både i 2017 og årene framover. Vesentlige utbygginger er:

 • Bydelen Ydalir med ambisjoner om forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter. Kommunen og Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood). I 2017 er det gjennomført store infrastrukturinvesteringer i bydelen.
 • Ydalir skole og barnehage i kommunal regi – 2 parallell skole med inntil 350 elever i bydelen Ydalir. All planlegging har foregått gjennom 2017, byggestart i februar 2018.
 • Lillemoen skole i kommunal regi – utbygging og rehabilitering gjennom hele 2017.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – kommunens største enkeltinvestering noensinne med byggestart våren 2017, planlagt ferdigstillelse ved utgangen av 2018.
 • Jotuntoppen bo og servicesenter i kommunal regi – bygget gjennom hele 2017 med overtakelse i august 2017 og offisiell åpning i mars 2018.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Statens Vegvesen, planlagt gjennom hele 2017 for byggestart i juni 2018.
 • En rekke planlagte private utbyggingsprosjekter – så som: Slåttmyrbakken nord – boligområde; Sentrum Park – leiligheter; Trolltoppen 2 med flere.
 • Renovering og oppgradering av Scandic Hotel Central.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017-2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vann og avløp – jfr. godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Vann og avløp – dette har også i 2017 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan.
 • Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydelig oppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og betydelig oppgraderinger er under gjennomføring over flere år for gatebelysning. I økonomiplanen ligger midler til vegvedlikehold som gradvis trappes videre opp fra et nivå på ca. 11 mill kr årlig i 2017 til ca. 16 mill kr i 2020.
 • Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2017 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som får betydelig og fortjent oppmerksomhet.
 • Bredbåndutbygging – i 2017 har det foregått en betydelig bredbåndsutbygging i bydelene i kommunen. Det er videre utviklet planer for å starte utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag. Kommunen investerer i denne sammenheng i størrelsesorden 15 millioner kroner.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Statens Vegvesen, planlagt gjennom hele 2017 for byggestart i juni 2018 vil være største investering i viktig veinett inn til Elverum noensinne. Ferdigstilling vil være ved utgangen av 2020.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017 – 2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling, og som er ledd i det mere langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS, Sør-Østerdal Næringshage AS samt Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvaltning og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2017 har et tiltakende antall initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomheter med større industriell produksjon.
 • I tråd med næringsplanen har det blitt arbeidet for å rekruttere både innbyggere og virksomheter til Elverum – jfr. gjennomførte initiativ de senere år gjennom «Attraktivitetsprosjekter» i samarbeid innad i Elverumregionen og med Hamarregionen samt initiativ som har foregått i regi av pågående Byregionprogram.
 • Gjennomføring av det 5-årige prosjektet «Omstilling til ny næring og ny industriell produksjon» (2014 – 2018) – omstillingsprogrammet for Elverumregionen. Programmet avsluttes i 2018 og har bidratt til å sikre, utvikle og etablere over 100 arbeidsplasser i Elverum i sin virkeperiode.
 • Medvirkning til å styrke og stabilisere Elverum Næringsforum som møtested og talerør for næringslivet i kommunen.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk fra næringsutviklingsapparatet i kommunen, noe som har bidratt til flere samarbeidsarenaer mellom bedriftene og til at flere utviklingsprosjekter for etablerte eller nystartede bedrifter har kommet i gang.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017-2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktiv skogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Det har vært arbeidet noe gjennom 2017 for å forberede videre arbeid for å ferdigstille en kulturminneplan.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017-2020 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2017 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2020 er særlig:

 • Utbygging av Elverum Helsehus . Dette er en den største enekeltinvestering for Elverum kommune noensinne.
 • Utbygging av Jotuntoppen bo og servicesenter – ferdigstilt i august 2017.
 • Utbygging og rehabilitering av Lillemoen skole .
 • Utbygging av Ydalir skole.
 • Utbygging av Ydalir barnehage.
 • Utbygging av leiligheter for yngre funksjonshemmede.
 • Bygging av Svartholtet bofellesskap.
 • Utbygging og rehabilitering av Hanstad skole.
 • Bygging av Allaktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole.
 • En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år.
 • Utviklingsarbeidet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» med LEAN-konseptet som gjennomføringsstrategi pågår med økende omfang.
 • Jevn og relativt stor kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek fortsetter. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF