Gå til innhold

5 Sykefravær og likestilling

Sykefravær – 2017
Sektor/Stab Totalt fravær i % Sykefravær i % mindre enn 16 dager inkl. egenmeld. Sykefravær i % mer enn 16 dager Endring i % sammenlignet – 2016
10 Stab 6,97 2,29 4,68 0,78
12 Teknikk og miljø 4,45 1,49 2,97 -1,35
15 Eiendomsstaben 10,63 2,45 8,18 0,15
20 Utdanningssjef 7,15 1,76 5,39 -0,34
32 Familie og helse 10,08 1,74 8,34 -0,21
36 NAV 3,79 2,00 1,79 -4,17
50 Kultur 11,62 1,57 10,05 3,13
70 Pleie-, rehabilitering og omsorg 9,71 2,22 7,49 -1,18
Sum/snitt for kommunen 8,52 1,98 6,55 -0,43

 

Oversikten viser gjennomsnittlig sykefravær for 2017. Sammenlignet med året før er det en reduksjon på 0,43 %. Korttidsfraværet ligger på 1,98 % og langtidsfraværet på 6,55 %. Korttidsfravær er fravær inntil 16 dager, mens langtidsfravær er fravær utover 16 dager. Det er langtidsfraværet som gir de største utslagene på fraværsstatistikken. Tallene må ses i sammenheng med antall ansatte. Ved få ansatte vil enkeltfravær gi store utslag.  Elverum kommune har i virksomhetsplanen for 2017 et mål på nærvær på 92,5 %. Å ha oversikt over mønstre og sammenhenger i sykefraværet gir kunnskap og avdekker utfordringer. Ved å se utviklingen i sykefraværet over tid og sammenligne med nærliggende virksomheter, vil vi få en status og et bilde på om målene bør justeres, og om det eventuelt bør iverksettes tiltak. Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere som følger opp, ansatte som involveres, og tillitsvalgte og verneombud som aktive deltagere.

Det var politisk ønske og vilje til å se på sykefraværet i Elverum kommune, og spesielt i sektorer hvor dette er høyest, nemlig PRO og barnehage. Administrasjonen fikk i oppdrag å jobbe videre med dette og konkretisere tiltak. Dette har blant annet medført at Elverum kommune er deltager i en satsing for redusert sykefravær i regi av KS, «Ned med sykefraværet», sammen med 32 andre kommuner. Som deltager i dette prosjektet er vi en av totalt åtte kommuner som får bistand fra forskere fra Proba Samfunnsanalyse og Agenda kaupang til å kartlegge sykefraværet nærmere. Parallelt med dette konkrete tiltaket for å redusere sykefraværet, videreføres allerede eksisterende tiltak som lederutvikling og opplæring i sykefraværsoppfølging for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Målet er et vesentlig redusert sykefravær innenfor nevnte sektorer innenfor en tidsramme på 3 år. Innholdsmessig vil det handle om forebyggende innsats, bedre oppfølging av sykemeldte og å gi ledere og ansatte effektive verktøy for å skape gode og inkluderende arbeidsmiljø.

Likestilling i Elverum kommune

Likestilling og mangfold handler om likeverdige muligheter og like rettigheter og plikter til deltakelse for alle uansett opprinnelse, legning, kjønn, funksjonshemning, alder og bakgrunn.

Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget. Utvalget er politisk sammensatt med bistand fra administrasjonen. Det har ikke vært noe aktivitet i dette utvalget i 2017. Det er startet et arbeid med å vurdere utvalgets mål og hensikt.

Andel kvinner og menn per sektor i faste stillinger
  Kvinner Menn
Sektor/stab 2016 2017 2016 2017
Rådmann/stab 59 % 63 % 41 % 37 %
Eiendomsstab 59 % 62 % 41 % 38 %
Teknikk og miljø 29 % 25 % 71 % 75 %
Utdanning 77 % 80 % 23 % 20 %
Familie og helse 85 % 81 % 15 % 19 %
Pleie, rehabilitering og omsorg 91 % 91 % 9 % 9 %
Kultur og flyktningetjenesten 51 % 39 % 49 % 61 %
NAV 85 % 90 % 15 % 10 %
Totalt 80 % 80 % 20 % 20 %

Som det fremkommer av tabellen over er andelen kvinner høy innenfor alle sektorer med unntak av sektor for Teknikk og miljø. Elverum kommune skiller seg derfor ikke ut fra kommunesektoren generelt med hensyn til kjønnsfordeling, og det kan konstateres at Elverum kommune er en stor kvinnearbeidsplass. Endringene er marginale fra år til år, noe som stadfester tradisjonelle kjønnsdelte yrkesvalg.

Andel kvinner og menn per forhandlingskapittel i faste stillinger
Forhandlingskapittel etter hovedavtalen Kvinner Menn
2016 2017 2016 2017
3.4.1. Rådmannens ledergruppe 27 % 36 % 73 % 64 %
3.4.2. Mellomledere 71 % 70 % 29 % 30 %
4.B. Fagarbeidere, assistenter, kons. etc. 84 % 83 % 16 % 17 %
4.C. Pedagogisk personale 77 % 78 % 23 % 22 %
5. Akademikere 50 % 55 % 50 % 45 %

Når det gjelder lederstillinger har Elverum kommune et stort flertall med kvinnelige mellomledere, 70 %. Rådmannens ledergruppe, som består av sektor- og stabsledere, har en større andel av mannlige ledere, men som det fremgår av tabellen så har andelen kvinner økt fra 2016 (kap. 3.4.1). Vi ser at andelen menn er betydelige lavere enn andelen kvinner blant pedagogisk personale. Dette henger sammen med at vi mangler et bredt nok rekrutteringsgrunnlag for å få flere menn i skole og barnehage.

Heltid/deltid

Elverum kommune har i Handlings – og økonomiplan 2016 – 2019, vedtatt at kommunen skal ha fokus på heltidskultur. Dette følger av kommunestyrevedtak av 15.12.15, punkt 15. Heltidskultur: «Elverum kommune  prioriterer igangsetting av tiltak og prosjekter som legger bedre til rette for heltidskultur».

Som følge av dette vedtaket ble det høsten 2016 opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har samlet fakta rundt utbredelsen av deltidsstillinger i kommunen og sett på ulike løsninger som kan fremme heltidskultur. Deltidsproblematikken har vært størst innenfor sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Arbeidsgruppen har følgelig valgt å fokusere på nettopp denne sektoren for å se på ulike alternative turnusordninger. Hensikten er å vurdere om dette kan føre til større stillinger for flere, og på den måten legge bedre til rette for en heltidskultur.

Andel kvinner og menn fordelt på deltidsstillinger
Stillingsstørrelse i % Kvinner Menn Ant.stillinger 2017 2016 2017
0 – 19,99 % 87 % 13 %               155 12 %              142              155
20 – 39,99 % 71 % 29 %               115 29 %                96              115
40 – 59,99 % 87 % 13 %               199 13 %              198              199
60 – 79,99 % 89 % 11 %               271 11 %              254              271
80 – 99,99 % 91 % 9 %               231 9 %              226              231
100 % 73 % 27 %               885 27 %              810              885
Sum stillinger             1856
Sum årsverk  726  856
Antall stillinger er ikke samme antall som antall ansatte, da flere ansatte innehar flere stillinger.
Det er i hovedsak kvinner som innehar deltidsstillingene. Dette må ses i sammenheng med at det er flest kvinner som jobber innenfor pleie, rehabilitering og omsorg, hvor deltidsproblematikken i størst grad gjør seg gjeldene. Det er en liten økning i antall 100 % stillinger fra 2016, men det er fremdeles en forholdsvis stor andel små stillinger.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF