Gå til innhold

3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2017

Årets resultat

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (beløp i 1000 kr) 2015 2016 2017
Sum driftsinntekter    1 507 788     1 620 939       1 673 959
Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.    1 409 036     1 493 128

1 556 090

Brutto driftsresultat          98 752          127 811          117 869
Netto finansutgifter

70 269

         87 407 100 487
Netto driftsresultat         28 483          40 404 17 382
Netto avsetninger 28 416          32 721 17 382
Overført til investering                 –
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 67               7682

Årets driftsregnskap legges fram i balanse, det vil si uten regnskapsmessig merforbruk eller mindreforbruk. Netto driftsresultat er på 17,4 mill. kroner.

Tjenesteområdenes driftsresultater

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2017 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett        2017 Avvik
Politisk styring 9 927 10 020 10 281 -354
Administrasjon 85 625 86 890 106 552 -20 927
Barnehage 167 422 144 737 158 417 9 005
Skole 265 702 211 488 265 069 633
Barnevern 33 037 24 462 27 439 5 597
Helse 68 818 66 398 67 439 1 379
Pleie og omsorg 391 105 305 654 357 309 33 796
Sosial – tjenestebistand 20 481 1 652 18 702 1 779
Sosial – økonomisk bistand 56 999 48 606 58 766 -1 767
Kultur- og religiøse formål 42 858 26 689 40 017 2 840
Teknisk forvaltning 5 536 7 238 7 680 -2 144
Teknisk drift 34 591 7 019 29 747 4 844
Næringsutvikling 5 850 5 480 5 817 32
Fellesfunksjoner -1 187 951 -1 024 138 -1 153 237 -34 714
Interne servicefunk (fordeles) 0 77 807 0 0
SUM 0 0 0 0

 

For 2017 ble budsjettet fordelt på tjenesteområder og ikke sektorer. Det har gjort rapporteringene til politisk nivå noe mer utfordrende. De tradisjonelle sektorene rapporterer nå sin ressursbruk og aktivitet på tjenesteområder. Det å rapportere ressursbruk på denne måten har gjort at sektorer må ha en større dialog og samhandling på tvers. Dette er noe rådmannen ser på som positivt, men for 2017 ser vi at budsjettjusteringer mellom tjenesteområder ikke har vært gode nok. Dette har medført at det på noen tjenesteområder er til dels store avvik,  avvik som er sammensatte og krevende å kommentere på en enkel måte.

Se tabeller og forklaring på vesentlige avvik +/- under det enkelte tjenesteområdet.

I det følgende presenteres utvalgte nøkkeltall som beskriver kommunens økonomiske stilling og utvikling over tid. I flere av grafene sammenlignes Elverum kommune med KOSTRA-gruppe 7 og 13. Elverum kommune var i gruppe 7 frem til 2014, men er nå i KOSTRA-gruppe 13 etter at kommunen passerte 20 000 innbyggere. En slik fremstilling gir oss et bilde av den økonomiske situasjonen i sammenlignbare kommuner.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

 

  2014 2015 2016 2017
Elverum -2,6 % 1,9 % 2,5 % 1,0 %
Kostragruppe 07 1,1 % 3,4 % 4,2 % 2,6 %
Kostragruppe 13 0,9 % 2,6 % 4,0 % 3,7 %

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultatet fra eksterne finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. For å ha en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ikke være lavere enn 1,75 %. Et lavere resultat vil ikke sikre kommunen nødvendige avsetninger til uforutsette hendelser og fremtidige investeringer. Netto driftsresultat er 17,4 millioner kroner, mens anbefalt norm tilsier 29,3 millioner kroner.

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

  2014 2015 2016 2017
Elverum 3,6 % 4,7 % 5,4 % 6,0 %
Kostragruppe 07 3,5 % 3,7 % 4,1 % 4,4 %
Kostragruppe 13 3,3 % 3,6 % 3,5 % 3,3 %

Indikatoren viser netto finans og netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter. Figuren viser at Elverum kommune stadig bruker mer av driftsinntektene til renter og avdrag på lån. Store investeringer over år fører til at kommunen binder opp mer av sine midler til renter og avdrag, noe som går på bekostning av tjenestetilbudet forøvrig.

Sammenlignet med andre kommuner bruker Elverum kommune en vesentlig større andel av sine driftsinntekter til å dekke renter og avdrag.

Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter

  2014 2015 2016 2017
Elverum 52,4 % 81,3 % 77,4 % 76,6 %
Kostragruppe 07 60,5 % 74,1 % 63,6 % 66,3 %
Kostragruppe 13 63,5 % 55,6 % 57,5 % 54,9 %

Figuren viser andelen av kommunens investeringer som finansieres ved bruk av lån. Resterende 23,4 % for 2017 finansieres av statlige tilskudd og momskompensasjon. En sunn kommuneøkonomi gir rom for å finansiere deler av investeringene med egenkapital, det vil redusere bruk av lån. Sammenlignet med andre kommuner bruker Elverum kommune svært lite egenkapital for finansiering av investeringer.

Elverum kommune må på sikt arbeide for å øke bruken av egenkapital for finansiering av investeringer. Kommunens egenkapital ligger i ubundne fond, men også i andre balanseførte verdier.

 Prosjekt  Total kostnadsramme  Totalt regnskapsført 2017 budsjett/revidert  2017 regnskapført
 Kommentarer
 Jotuntoppen bo- og omsorgssenter 167 090 259 154 734 060 80 500 000 80 449 728 Ferdigstilt og overtatt.
 Svartholtet bofellesskap 36 920 980 18 178 484 10 737 000 11 466 925 Byggearbeider pågår. Fremdrift i henhold til kontrakt. Overtakelse 25. juni 2018.
 Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger 593 004 501 263 462 685 230 615 000 203 349 618 Byggearbeider pågår. Fremdrift i henhold til kontrakt. Økonomisk prognose viser risiko for overskridelse på mellom 6 og 8 %. Overtakelse desember 2018.
 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå (Vestad Omsorgsboliger) 50 059 290 2 263 109 1 100 000 239 206 Forprosjekt ferdigstilt. Prosjektet vurderes flyttet fra Vestad til Ydalir.
 Utleieboliger Gamle Trysil veg 17 25 312 500 543 053 15 000 000 228 040 Reguleringsprosess planlagt, foreløpig på vent.
 Bofellesskap for mindreårige flyktninger 18 835 990 17 400 0 0 Prosjektet er administrativt avsluttet, som følge av at det ikke er behov for nytt bofelleskap, jfr. KS 131/17.
 Kjøp av kommunale boliger 2017 2 630 000 3 200 741 2 630 000 3 200 741 Anskaffes etter bestilling fra BOSO. Anskaffet 1 bolig i 2017.
 Komfyrvakter boliger 300 000 0 300 000 0 Utsatt til 2018.
 Renholdssoner – Inngangsparti av bygg 2 000 000 1 849 470 600 000 788 695 Videreføres og merforbruk dekkes av vedtatt ramme for 2018.
 Folkvang – Universell utforming 2 000 000 1 952 871 0 1 680 530 Ferdigstilt og overtatt.
 Handlingsplan universell utforming 2 000 000 237 000 0 237 000 Midlertidig prosjektmedarbeider tilsatt. Registreringsarbeidet pågår, forventet ferdigstilt august 2018.
 Kjølerom kantine kommunehuset folkvang 350 000 447 057 0 80 172 Ferdigstilt og overtatt.
 IT investeringer 2017 inkl (digitale Norge) 2 785 000 2 485 463 2 785 000 2 485 463 Innkjøp av ny kjerneswitch, økt sikkerhet, ny Citrixløsning og innkjøp av nye servere og ny backupløsning . Økt lagringsbehov krever stadige utvidelser både av kapasitet på eksisterende diskhyller og backupløsninger.
 IKT i tjenesteproduksjon, velferdsteknologi 1 230 000 629 479 1 230 000 629 479 Innkjøp og valg av plattform for velferdsteknologi ble først klart på slutten av året.  Avsatte midler til innkjøp blir først brukt i 2018. Investeringene i 2017 er brukt til utstyr på nye Jotuntoppen og drift av prosjektet både lokal i kommunen og det interkommunale samarbeidet.
 AVR Institute Norway AS 6 000 000 5 610 000 0 5 610 000 Aksjeemisjon er gjennomført.
 Hanstad skole, rehabilitering 2013 – 2015 3 000 000 1 826 276 2 084 000 17 795 Generalplan ferdig inkludert flytting av undervisningsmodul fra Søbakken skole.
 Hanstad skole – Massivtre moduler 19 428 000 22 352 148 13 928 000 13 293 519 Ferdigstilt og overtatt. Forskningsprosjekt planlagt for den midlertidige løsningen.
 Vestad kompetansesenter 22 830 545 1 783 151 0 1 201 702 Gjenstår infrastrukturtiltak i størrelsesorden 9 mill. kr, som planlegges utført i tilknytning til infrastrukturtiltak relatert til 12 boenheter for unge mennesker med nedsatt funksjonsnivå (Vestad omsorgsboliger).
 Søbakken skole trinn 2 nybygg og rehab 150 600 000 162 309 299 0 1 536 351 Ferdigstilt og overtatt. Garantisak pågår.
 Lillemoen skole – Tilbygg/rehabilitering 111 218 509 58 220 900 49 564 565 49 124 925 Byggearbeider pågår nybygget overtas ultimo februar 2018 og rehabiliteringen fortsetter som planlagt. Fremdrift i henhold til kontrakt med ferdigstillelse til skolestart 2018. Uteområdene ferdigstilles høsten 2018. Bygging av gymsal/ idrettshall ikke avklart.
 IKT i skole (2017) 2 100 000 1 719 486 2 100 000 1 719 486 Midlene brukes til videre utskifting av Pc`er for elever og ansatte.
 Adm. program skole og barnehage 700 000 437 304 700 000 437 304 Administrasjonsprogrammet Visma er installert og tatt i bruk.
 Ydalir skole 262 750 170 56 101 349 53 000 435 54 414 827 Fremdrift iht. samspillskontrakt. Planlagt ferdig til skolestart 2019.
 Ydalir – ny barnehage 2020 55 000 000 0 1 000 000 0 Fremdrift iht. samspillskontrakt. Planlagt ferdig til skolestart 2019.
 Inventar Elverum Læringssenter 0 748 612 0 435 304 Klasserommene er innredet og tatt i bruk.
 Ombygging kantine Elverum ungdomsskole 610 000 590 331 610 000 590 331 Kantina er ombygd og tatt i bruk av skolen.
 Kirkebygg – brannvarsling 5 kirker 1 100 000 1 041 315 700 000 654 927 Ferdigstilt og overtatt.
 Allaktivitetsarena 6 500 000 528 469 100 000 528 469 Forprosjekt, prosjektering og administrasjon.
 Heradsbygda kirkegård – utvidelse 2 000 000 1 714 836 0 731 953 Ferdigstilt og overtatt.
 Gjerde sansehage ved Lyngholtet 176 500 150 000 176 500 150 000 Prosjektet er ferdigstilt.
 Pro kjøkken – pakkemaskin 322 015 323 151 322 015 316 429 Prosjektet er ferdigstilt.
 PRO digitale dekodere TV signal institusjon 260 250 381 068 0 381 068 Prosjektet er ferdigstilt.
 Kjøp av biler – jevn utskifting 4 110 000 2 898 451 4 110 000 2 898 451 Utskiftning og kjøp av biler. Rammen er ca 4 mill. kr. hvert år i økonomiplanen, men behovet varierer mellom år.
 EL-sykler PRO 0 0 0 356 366 Det er investert i 4 EL-sykler. De er finansiert ved bruk av fond. Prosjektet er ferdigstilt.
 Maskinfond 2017 1 500 000 738 957 1 500 000 738 957 Diverse utstyr og småredskap.
 Hjullaster 1 800 000 2 429 836 1 800 000 2 429 836 Skulle vært delbelastet maskinfondet 90110017.
 Drifts- og vedlikeholdsmaskiner 448 522 390 848 0 131 989 Anskaffes etter behov.
 Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer 1 200 000 1 145 793 1 200 000 1 145 793 Ferdigstilt.
 Utfasing av oljekjeler 1 350 000 292 336 292 000 292 336 Pågår og gjennomføres over 4 år. Omfatter også boliger.
 Gatelysinvesteringer 2017 9 000 000 7 278 692 9 000 000 7 278 692 Midlene er brukt på infrastruktur til 311 nye gatelysarmaturer på Søbakken og i Øverleiret. Det er anlagt nytt gatelys på Løvbergsmoen, Søbakken NV, Hanstad skole, Andreas Kønigsvei, Heradsbygd kirke, samt belysning ny G/S-veg Hernes. Nye tennskap og sammensying av anlegg i Melåsberget. DATEK styringssystem på alle nye installasjoner som er satt opp.
 Nordmoutbygging rundkjøring 0 378 729 0 850 Avsluttet
 Nordmoutbygging veg 1 5 711 482 0 158 981 Avsluttet
 Infrastruktur Vestad (skole – rundkjøring – Elgstua) 37 432 158 5 704 023 4 577 000 5 193 958 Kommunal andel til rundkjøring Elgstua er betalt iht. utbyggingsavtale. Kvalitetssikring av kostnad til infrastrukturtiltak iht. utkast til reguleringsplan gjennomført. Uavklart om kommunen skal finansiere infrastrukturtiltakene da kostnaden er estimert til 70 mill. kr.
 Plasthall for lagring av grus 500 000 1 310 317 0 155 798 Diverse ettermontering av utstyr og lys, avsluttet.
 Eiendomsinngrep 2017 225 000 260 070 225 000 260 070 Brukt ifm bygging av fortau i Skogvegen.
 Trygghetsalarmer 273 438 273 438 273 438 273 438 Prosjektet er ferdigstilt.
 Hovedplan VA – alle anlegg 43 997 060 20 571 865 25 000 000 17 222 741 Utvidelse av forsyningsområde i Heradsbygda pågår og vil fortsette i 2018. Rehabilitering av gammelt ledningsnett i Konvallvegen, Grønnmyrvegen og Ydalirvegen er påbegynt og pågår fortsatt. Rehabilitering i Munkedamsvegen er ferdig, asfaltering gjenstår.
 Gate, veg, park, KS-072/16 11 491 000 11 092 365 10 000 000 11 092 365 Følgende tiltak gjennomført:

Oppgradering og grøfting av Hagaroavegen, Voldmyrvegen, div.veger vestre Hernes, Flotsvegen, og div. andre vegstrekninger.

Oppgradering Sentrumsgater/-veger: Henrik Ibsens veg.

Faste gatedekker: Torggata, Frydenlundsvegen, Svartbekkvegen.

Nye prosjekter, veger og anlegg: Flishøgda (parkeringsplass), Elverum (G/S bommer), Skogvegen (fortau).

Oppgradering av fontene i Glomma. Forberedende arbeider for 2018 parkinvesteringer.

 Rehabilitering av bruer 2017 1 000 000 0 200 000 0 Det har internt ikke har vært kapasitet til å håndtere investeringer på bruer. Midlene overføres og brukes i 2018.
 Turnutstyr 500 000 500 000 500 000 500 000 Innkjøp gjennomført ihht budsjett.
 Ydalir, ny veg x RV25 33 375 000 19 753 074 8 000 000 10 403 074 Årets ramme overskredet med ca 3 mill. kr., bl.a som følge av fellesprosjekt forsering av forlengelse av Olav Sæters veg og noe prosjekteringsarbeider. Totalrammen opprettholdes.
  1 697 316 688 684 259 544 536 459 953 496 513 682  

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF