Gå til innhold

9 Oppfølging av politiske vedtak

Dette kapitlet redegjør for oppfølging og gjennomføring av vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret, og som er i prosess. Det rapporteres vedrørende status i disse vedtakene i tertialrapportene gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak (FSK=Formannskapet, KS=Kommunestyret) som er i prosess.

Vedtaks-

punkt og dato

Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
FSK-

8.2.06

Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord. Tor Backe Inngår som en del av byplanen som framlegges  for politisk behandling i kommunestyret 20.06.18.
FSK 026/12.

29.02.12.

Framtidig disponering av jordfondet. Tor Backe Jordfondet opprettholdes. Vedtekter bør revideres i samråd med faglagene i landbruket. Høring sendt Bonde- og småbrukarlaget som ønsker å opprettholde fondet.  Saken er ikke avsluttet.
FSK 143/12

31.10.12.

Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram. Tor Backe Inngår som en del av byplanen som framlegges  for politisk behandling i kommunestyret 20.06.18.
KS 108/12.

 

12.12.2012.

Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård. Tor Backe Inngår som en del av byplanen som framlegges  for politisk behandling i kommunestyret 20.06.18.
FSK 010/14.

29.01.14.

Internasjonalt arbeid – Utenfor Norden: Mulig samarbeid med Bosnia Hercegovina Line M. Rustad Revidering av plan for internasjonalt arbeid anbefales gjennomført før nye prosjekter startes. Planarbeidet pågår.
KS 038/14

07.05.14.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum Line M. Rustad Planprogram vedtatt i kommunestyret oktober 2014. Planarbeidet er stilt i bero grunnet mangel på kapasitet.
FSK 102/15.

17.06.15

Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknader for enkelttomter i LNF områder Tor Backe Arbeidet er utsatt som følge av vedtak i FSK 17.06.2015.
FSK 120/16

24.06.16

Områderegulering for Heradsbygd – 1. gangs behandling Tor Backe Innsigelser fra BaneNOR foreligger, innsigelsesbehandling pågår.
KS 128/16

31.08.16.

Tilbud fra fylkesmannen om deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring Tord Arnesen Prosjektet pågår.
KS 130/16

31.08.16

Planstrategi – Elverum kommune 2016-2019 – utarbeide av planstrategi Aasmund Hagen Utkast til planstrategi er utarbeidet og er ute på høring fram til 11.06.18., og kommer til politisk behandling i august 2018.
FSK 149/16.

23.09.16.

Salg av eiendom (Nysted) Kjell Karlsen KS108/16, 28.09.2016. I arbeid. Det behøves noe mer tid på å utrede hvilke utviklingsmuligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklingsperspektiv. Saken involverer spesielt Hedmark fylkeskommune og enhet for arealplan i Elverum kommune.
FSK 191/16.

25.11.16.

Områderegulering for Vestad skole med tilliggende boligområder, arealplan-ID 2012004 – 1. gangs behandling. Tor Backe 1.gangs behandling er gjennomført,  innsigelser foreligger, arbeid pågår.
KS 106/17

20.10.17

Detaljregulering for Ydalir skole og barnehagev- planID 2015007 – 2. gangs behandling Tor Backe Ydalir skole og barnehage er ferdig regulert og under utbygging fra februar 2018
FSK 132/17

25.08.17

Områdeplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt – 1. gangs behandling Tor Backe Saken til offentlig ettersyn ved årsskiftet, forventes sluttbehandlet 2018
FSK 152/17

06.10.17

Fastsetting av planprogram – Detaljregulering for Grundsetmoen næringspark – 1. gangs behandling Tor Backe Forslag til detaljregulering planlegges lagt ut til offentlig ettersyn januar 2018.
FSK 158/17

20.10.17

Fastsetting av planprogram – Detaljregulering for Hagen Vesterhaug massetak Tor Backe Planprogram fastlagt, detaljregulering planlegges lagt ut til offentlig ettersyn juni 2018.
FSK 175/17

24.11.17

Søknad om fradeling av tomt fra gnr. 107 bnr. 23 Sagene Ring – klage på vedtak om dispensasjon Tor Backe Saken oversendt Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse, (avgjort pr. 19.2.2018.)
FSK 177/17

24.11.17

Elverum i arbeid for godkjenning som trafikksikker kommune Aasmund Hagen I arbeid
KS 095/17

27.09.17

Anmodning om kommunalt bidrag for bygging av idrettshall i tilknytning til Lillemoen skole David Sande I arbeid

 

Gjennomføringsplan for kommunestyrets vedtak på Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 –  årsrapport 2017

Punkt i vedtak Tema Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale punkter i kommunestyrets vedtak (KS 153/16)
pkt. 2a, 2b, 2c, 2e. Eiendomsskatt – 4,1 promille 01.02.2017 Tor Backe Gjennomført
pkt. 2d Eiendomsskatten skal betales i to terminer 01.10.2017 David Sande Gjennomført
pkt. 3 Låneopptak 2017: kr 410.105.000 31.12.2017 David Sande Låneopptak er gjennomført, men korrigert i forhold til KS-sak 131/17. kommentert i årberetningen
pkt. 4 Besørge avdrag av lån som dekkes av driftsbudsjettet  i 2017 – kr. 65.157.896 31.12.2017 David Sande Gjennomføres fortløpende
pkt. 5 Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2. mill 31.12.2017 Hans Stubbe Ikke benyttet
pkt. 6 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser 2017 01.02.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 7 Driftstilskudd til de private barnehagene – 100%. 01.02.2017 Tord Arnesen Gjennomført
pkt. 8 Økt driftstilskudd til Møteplassen 01.02.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 9 Økt driftstilskudd til Elverum Frivillighetssentral 01.02.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 10 Kostnadsdekning på tjenester med selvkostdekning 01.02.2017 Tor Backe Gjennomført
pkt. 11 Justering mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 31.12.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 12 Justering mellom budsjettrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 31.12.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 13 Justering mellom budsjettrammer for kurante rutinemessige endringer. 31.12.2017 David Sande Gjøres løpende gjennom året
pkt. 14 Overføring fra generelt disposisjonsfond til administrativt disposisjonsfond – inntil kr. 5.000.000. 31.12.2017 David Sande Foreløpig ikke oppstått behov per 31.08.
pkt. 15 Tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket (KS 153/16). 01.02.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 16 Strømforsyningsfond – formålsendring for bredbåndsutbygging i distrikt. 01.03.2017 Stein Aas Gjennomført
pkt. 18 Ny behandling av godtgjøringsreglement 01.03.2017 Kristian Trengereid Gjennomført
Særskilte utredninger som følge av Kommunestyrets budsjettvedtak 
pkt. 17 Opptrappingsplan for barnehagenormen – grunnbemanning fra 2020 31.12.2017 Tord Arnesen I arbeid
pkt. 19 Trafikksikkerhetstiltak Søbakken skole + kampanje for å få elever til å gå og sykle til skolen 31.12.2017 Tord Arnesen Trafikksikkerhetstiltaket er politisk behandlet i kommune-styret. Kampanjen er i arbeid.

Tabell: Gjennomføringsplan for Kommunestyrets vedtak på Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF