Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere».

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater i forhold til fire ulike områder:  Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet:

Dimensjoner med indikatorer Resultat Resultat MÅL Resultat Landsgjennom

snittet

2015 2016 2017 2017 2017
SAMFUNN
Innbyggertall (1% økning årlig) 21030 21086 21200 21123
Innbyggertilfredshet Ikke målt Ikke målt Ikke målt Ikke målt
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert ift. utetemp, areal og brukstid -21 % -24 % nivå som 2015 -21 %
ØKONOMI
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % anbefalt av Fylkesmannen) 1,90 % -0,30 % 1,73 % 1,00 % 3,80 %
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) *) 11,90 % 10,60 % 10,30 % 10,40 %
ORGANISASJON
Nærværsprosent 91,9 % 91,0 % 92,5 % 91,9 % **)
Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – måles i 2018 Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under
TJENESTEKVALITET
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift.   (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten) ja ja ja ***)ja
BRUKERUNDERSØKELSER PÅ ULIKE TJENESTER (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)****)
Resultat for bruker 5,0 4,7 4,7 5,3 5,2
Respektfull behandling 5,2 5,1 5,1 5,5 5,4
Tilfredshet med informasjon 4,7 4,5 4,5 4,8 4,7
BRUKERUNDERSØKELSER Forenkelt utgave, spesielt tilrettelagt for brukere av hjemmetjenesten*****)
De ansatte behandler meg med respekt 2,0 2,0 2,0
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9 1,9 2,0
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 2,0 2,0

*) Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter

**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.

***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten

****) Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best. Det var en liten nedgang på resultat for bruker og en større nedgang på informasjon.  Det forventes at kommunens ulike tjenester blir enda flinkere til å informere de som mottar tjenesten, elle pårørende til de som mottar tjenesten.

*****) Forenklet utgave der bruker får 3 svaralternativer på hvor fornøyd den enkelte er med tjenesten, Ja/ Nei/ Vet ikke.  Tilfredshet med tjenesten blir målt i en skala fra 1 – 2 der 2 er best.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF