Gå til innhold

8 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser  registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres i tertialrapportene og ved årsslutt.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Service IKT – staben
Statsarkivet – tilsyn med arkivholdet i kommunen Utarbeide en komplett og ajourført arkivplan.

 

Kassasjonsfrister for arkiv­materialet.

Deponering av uttrekk fra eldre journal­systemer.

30.06.18

 

 

30.06.18

 

30.06.18

Gjennomgang av arkivholdet og oppdatering av arkivplan er i gang.

Utarbeides i samarbeid med IKA Opplandene.

Instruks for elektronisk arkiv er i gang.

Sektor for PRO
Fylkesmannen:

Åpning av tilsyn etter klage – Institusjonstjenesten

Fylkesmannen har vurdert at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen. Ingen tiltak nødvendig.

 

Sektor for utdanning
Hedmark revisjon

– Integrering av flyktninger

Rapporten foreligger ikke ennå ved levering av årsrapport. Frist ikke satt Dette er ikke et formelt tilsyn, men en forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget.

Rapport behandles i KS i mai 2018.

Sektor for familie og helse
Legevakta – tilsyn fra arbeidstilsynet Alenearbeid på natt. Frist ikke satt Lagt inn som behov for nytt driftstiltak 2019, for å øke grunnbemanning på natt, så avviket kan lukkes. Beregnet økonomisk andel for samarbeidskommuner er sendt disse.
Legevakta Manglende elektronisk avvikssystem Frist ikke satt Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018.
Rus og psykisk helse – tilsyn fra Fylkesmannen Elverum kommune har ikke sikret, gjennom systematisk styring og kontroll, at ROP-brukere i kommunen får samordnet og koordinerte tjenester 10.10.17 – det er sendt svar innen fristen Avventer fortsatt sluttrapport fra Fylkesmannen.
Rus og psykisk helse Mangler elektronisk avvikssystem Frist ikke satt Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018
Skolehelsetjenesten

Oktober 2016

Mangelfull styring medfører at det er en risiko for at barn i grunnskolen i Elverum kommune ikke får forsvarlige helsetjenester. 1.7.2018 Tiltak er utarbeidet,men avviket er ikke lukket da enheten kun har midlertidig konstituert fagleder.
Eiendomsstaben
Midt Hedmark Brann og Redning:

Risikobasert branntilsyn ved sykehjemmene og rådhuset 03.-05.10.2017.

Tilbakemelding gitt innen fristen 29.11.2018.

 

Generelt for alle bygg.

Eier av byggverket har ikke etablert tilstrekkelig fungerende rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner.

 

Lukking innen 30.06.2018

Rydde i FDV-verktøyet Facilit slik at all dokumentasjon er tilgjengelig under hvert bygg. Lage avviksrutiner som kan spore avvik fra de blir oppdaget til de blir lukket.

Under behandling.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF