8 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser  registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres i tertialrapportene og ved årsslutt.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Service IKT – staben
Statsarkivet – tilsyn med arkivholdet i kommunen Utarbeide en komplett og ajourført arkivplan.

 

Kassasjonsfrister for arkiv­materialet.

Deponering av uttrekk fra eldre journal­systemer.

30.06.18

 

 

30.06.18

 

30.06.18

Gjennomgang av arkivholdet og oppdatering av arkivplan er i gang.

Utarbeides i samarbeid med IKA Opplandene.

Instruks for elektronisk arkiv er i gang.

Sektor for PRO
Fylkesmannen:

Åpning av tilsyn etter klage – Institusjonstjenesten

Fylkesmannen har vurdert at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen. Ingen tiltak nødvendig.

 

Sektor for utdanning
Hedmark revisjon

– Integrering av flyktninger

Rapporten foreligger ikke ennå ved levering av årsrapport. Frist ikke satt Dette er ikke et formelt tilsyn, men en forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget.

Rapport behandles i KS i mai 2018.

Sektor for familie og helse
Legevakta – tilsyn fra arbeidstilsynet Alenearbeid på natt. Frist ikke satt Lagt inn som behov for nytt driftstiltak 2019, for å øke grunnbemanning på natt, så avviket kan lukkes. Beregnet økonomisk andel for samarbeidskommuner er sendt disse.
Legevakta Manglende elektronisk avvikssystem Frist ikke satt Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018.
Rus og psykisk helse – tilsyn fra Fylkesmannen Elverum kommune har ikke sikret, gjennom systematisk styring og kontroll, at ROP-brukere i kommunen får samordnet og koordinerte tjenester 10.10.17 – det er sendt svar innen fristen Avventer fortsatt sluttrapport fra Fylkesmannen.
Rus og psykisk helse Mangler elektronisk avvikssystem Frist ikke satt Kommunen skal ta i bruk elektronisk avviksystem i det nye kvalitetssystemet, skjer i løpet av høsten 2018
Skolehelsetjenesten

Oktober 2016

Mangelfull styring medfører at det er en risiko for at barn i grunnskolen i Elverum kommune ikke får forsvarlige helsetjenester. 1.7.2018 Tiltak er utarbeidet,men avviket er ikke lukket da enheten kun har midlertidig konstituert fagleder.
Eiendomsstaben
Midt Hedmark Brann og Redning:

Risikobasert branntilsyn ved sykehjemmene og rådhuset 03.-05.10.2017.

Tilbakemelding gitt innen fristen 29.11.2018.

 

Generelt for alle bygg.

Eier av byggverket har ikke etablert tilstrekkelig fungerende rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner.

 

Lukking innen 30.06.2018

Rydde i FDV-verktøyet Facilit slik at all dokumentasjon er tilgjengelig under hvert bygg. Lage avviksrutiner som kan spore avvik fra de blir oppdaget til de blir lukket.

Under behandling.

Innholdsfortegnelse