Gå til innhold

Årsbudsjett 2017

Oppstillingene i årsbudsjettet viser det første året i økonomiplanen sammenlignet med opprinnelig budsjett for inneværende år og siste avlagte regnskap. Tabellene unntatt rammevedtakene er stilt opp i henhold til de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene.

Budsjettforskriftens budsjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjon i driftsregnskapet.

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -492 788 -465 480 -442 451
Ordinært rammetilskudd -587 796 -568 655 -551 983
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -6 375
Eiendomsskatt annen fast eiendom -62 465 -61 955 -38 992
Andre direkte eller indirekte skatter – 381 – 372 – 363
Andre generelle statstilskudd -69 990 -43 574 -43 539
Sum frie disponible inntekter -1218 755 1145 371 1083 703
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -13 263 -29 381 -38 823
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  0  0  0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 248 59 643 54 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  0  0  0
Avdrag på lån 65 158 61 543 54 959
Netto finansinntekter/-utgifter 111 144 91 805 70 336
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  0 26 659  0
Til ubundne avsetninger 27 625 3 503 21 279
Til bundne avsetninger 2 097  390 9 140
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  0  0  0
Bruk av ubundne avsetninger  0  0 – 680
Bruk av bundne avsetninger -5 544 -3 105 -4 556
Netto avsetninger 24 177 27 447 25 183
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet  0  0  327
Til fordeling drift -1083 434 -1026 119 -987 858
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1083 434
1026 119 987 858
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk  0  0  0

 

Driftsbudsjettets Budsjettskjema 1B spesifiserer fordelingen på tjenesteområder fra linjen «Fordelt til drift» i Budsjettskjema 1A. Dette er en oppstilling i henhold til budsjettforskriftene. I kommunens rammevedtak for tjenesteområdene inngår også en del poster som forskriftene styrer til skjema 1A. Rammevedtaket er derfor spesifisert særskilt nedenfor.

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet på tjenesteområder
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Netto driftsutgifter pr sektor
Politisk styring 10 070 9 544 9 983
Administrasjon 87 062 78 106 90 433
Barnehage 144 737 136 349 149 891
Skole 211 492 217 369 241 694
Barnevern 49 448 29 278 38 034
Helse 66 893 65 081 67 257
Pleie og omsorg 303 947 303 506 336 342
Sosial – tjenestebistand 1 652 -5 398 14 076
Sosial – økonomisk bistand 48 606 47 289 43 826
Kultur- og religiøse formål 26 789 24 967 42 013
Teknisk forvaltning 7 462 5 030 7 745
Teknisk drift 12 499 6 186 23 739
Næringsutvikling 4 501 2 861 1 202
Fellesfunksjoner 30 470 20 981 -78 445
Interne servicefunk (fordeles) 77 807 75 737 0
Netto for tjenesteområdene 1.083.434 1.016.886 987.790

Budsjettforskriftenes hovedoverskrift drift viser kommunens inntekter, utgifter og finanstransaksjoner fordelt på de enkelte hovedposter.

Økonomisk oversikt – Drift
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger – 68 708 – 69 405 – 69 488
Andre salgs- og leieinntekter – 110 330 – 114 856 – 114 048
Overføringer med krav til motytelse – 151 146 – 176 574 – 237 111
Rammetilskudd – 587 796 – 568 655 – 551 983
Andre statlige overføringer – 69 990 – 43 574 – 43 539
Andre overføringer – 1 151 – 2 277 – 3 437
Inntekts- og formuesskatt – 492 788 – 465 480 – 442 451
Eiendomsskatt verk og bruk – 5 335 – 5 335 – 6 375
Eiendomsskatt annen fast eiendom – 62 465 – 61 955 – 38 992
Andre direkte og indirekte skatter –  381 –  372 –  363
Sum driftsinntekter -1 550 090 -1 508 483 -1 507 787
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter  776 790  742 566  799 070
Sosiale utgifter  198 455  193 332  203 739
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  186 219  172 785  199 387
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  157 732  167 668  153 202
Overføringer  122 184  137 354  89 691
Avskrivninger  68 000  65 000  66 996
Fordelte utgifter – 27 973 – 24 810 – 36 052
Sum driftsutgifter 1 481 406 1 453 895 1 476 033
Brutto driftsresultat – 68 684
– 54 588 – 31 754
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte – 13 263 – 29 380 – 38 823
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)   0   0   0
Bruk av interne lån   0   0   0
Mottatte avdrag på lån –  397 –  414 –  234
Sum eksterne finansinntekter – 13 659 – 29 794 – 39 057
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger  59 248  59 643  54 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)   0   0   0
Avdrag på lån  65 158  61 542  54 960
Utlån   150   18   167
Sum eksterne finansutgifter  124 556  121 203  109 327
Resultat eksterne finanstransaksjoner  110 897  91 409  70 270
Motpost avskrivninger – 68 000 – 65 000 – 66 996
Netto driftsresultat – 25 787
28 179 28 481
BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk   0   0   0
Bruk av disposisjonsfond –  600 –  600 – 2 680
Bruk av bundne driftsfond – 5 544 – 3 105 – 4 557
Sum bruk av avsetninger – 6 144 – 3 705 – 7 238
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet   0   0   327
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk   0  26 659   0
Avsatt til disposisjonsfond 29 835  4 835  26 186
Avsatt til bundne driftsfond  2 097   390  9 139
Sum avsetninger  31 931  31 884  35 652
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   0   0 –  67

Tabellen viser sum inntekter og utgifter per tjenesteområde inkl. finansposter som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A.  Det er denne oppstillingen over budsjettrammer per tjenesteområde, som det vil bli rapportert på i tertialrapportene gjennom året.

Tjenesteområdenes budsjettrammer
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Netto driftsutgifter pr tjenesteområde
Politisk styring 10 070 8 564 9 983
Administrasjon 87 062 78 483 91 147
Barnehage 144 737 137 203 149 828
Skole 211 488 210 737 241 343
Barnevern 24 462 32 084 38 026
Helse 66 893 64 822 66 830
Pleie og omsorg 305 654 295 977 337 661
Sosial – tjenestebistand 1 652 -1 840 13 036
Sosial – økonomisk bistand 48 606 42 853 43 117
Kultur- og religiøse formål 26 789 24 444 39 370
Teknisk forvaltning 7 238 5 900 7 090
Teknisk drift 7 179 3 236 25 362
Næringsutvikling 5 480 2 839 982
Fellesfunksjoner -1.025.115 -979.484 -1.063.776
Interne servicefunk (fordeles) 77 806 74 182 0
Netto for tjenesteområdene 0 0 0

Oppstillingen viser ressurstilgangen for de enkelte sektorer og staber, og vil være rådmannens utgangspunkt for lederavtaler og oppfølging gjennom året.

Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor  (i 1000 kr)
Sektor/Stab Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Rådmann 19 033 18 073 18 294
Teknikk og miljø 24 707 22 200 19 814
Eiendomsstab -8 710 -13 343 -23 968
Oppvekst 399 301 391 019 384 261
Familie- og helse 94 693 89 311 86 970
NAV-leder 50 054 44 007 44 680
Kultur 79 041 60 739 64 818
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 326 997 315 619 321 247
Personalstab 11 977 11 712 10 493
Service/IT-stab 14 756 13 360 14 367
Økonomistab 17 515 16 803 16 944
Felles/finans/div -1 029 362 -969 500 -957 920
TOTAL 0 0 0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse planlegges finansiert.

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler  429 131  375 309  195 967
Utlån og forskutteringer  65 000  65 000  62 219
Kjøp av aksjer og andeler  4 300  3 400  6 782
Avdrag på lån  14 405  12 790  22 401
Dekning av tidligere års udekket   0   0  13 390
Avsetninger   0   0  20 914
Årets finansieringsbehov  512 836  456 499  321 673
FINANSIERING
Bruk av lånemidler – 410 105 – 376 477 – 217 584
Inntekter fra salg av anleggsmidler   0   0 – 17 240
Tilskudd til investeringer   0   0   0
Kompensasjon for merverdiavgift – 82 826 – 61 732 – 24 195
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner – 14 405 – 12 790 – 39 498
Andre inntekter – 1 912
Sum ekstern finansiering – 507 336 – 450 999 – 300 429
Overført fra driftsregnskapet   0   0 –  327
Bruk av tidligere års udisponert   0   0   0
Bruk av avsetninger – 5 500 – 5 500 – 20 917
Sum finansiering – 512 836 – 456 499 – 321 673
Udekket / Udisponert   0   0   0

Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2B skal spesifisere årets investeringsrammer for den enkelte investeringsaktivitet. Det vises her til samme oversikt under Økonomiplan 2017 – 2020, som viser aktiviteten og til beskrivelsene av det enkelte prosjekt gitt i tekstdelene foran.

Budsjettforskriftenes hovedoversikt investeringer viser inntekter, utgifter og tilknyttede finanstransaksjoner, samt hvorledes dette er planlagt finansiert ved disponering av egenkapital og forbruk av lån.

Økonomisk oversikt – Investering
Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
INNTEKTER      
Salg driftsmidler og fast eiendom – 17 240
Andre salgsinntekter – 1 912
Overføringer med krav til motytelse   0   0 – 6 345
Kompensasjon for merverdiavgift – 82 826 – 61 732 – 24 195
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter – 82 826 – 61 732 – 49 692
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  420 131  374 409  170 576
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  9 000   0   251
Overføringer  24 786
Renteutgifter og omkostninger   0   900   354
Fordelte utgifter
Sum utgifter  429 131  375 309  195 967
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån  14 405  12 790  22 401
Utlån  65 000  65 000  62 218
Kjøp av aksjer og andeler  4 300  3 400  6 782
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk  13 389
Avsatt til ubundne investeringsfond   0   0  2 676
Avsatt til bundne investeringsfond  18 239
Sum finansieringstransaksjoner  83 705  81 190  125 705
Finansieringsbehov  430 010  394 767  271 980
FINANSIERING
Bruk av lån – 410 105 – 376 477 – 217 584
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån – 14 405 – 12 790 – 33 152
Overført fra driftsregnskapet – 327
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond – 5 500 – 4 600 – 5 047
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond   0 – 900 – 3 723
Bruk av bundne investeringsfond – 12 147
Sum finansiering – 430 010 – 394 767 – 271 980
Udekket / Udisponert   0   0   0

Innholdsfortegnelse