Gå til innhold

Økonomiplan 2017 – 2020

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjon i driftsregnskapet.

Økonomiplan Budsjettskjema 1A 
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue – 492 788 – 496 533 – 506 268 – 515 986
Ordinært rammetilskudd – 587 796 – 600 027 – 605 243 – 609 966
Eiendomsskatt verk og bruk – 5 335 – 5 335 – 5 335 – 5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom – 62 465 – 62 465 – 62 465 – 62 465
Andre direkte eller indirekte skatter –  381 –  381 –  381 –  381
Andre generelle statstilskudd – 69 990 – 72 720 – 69 990 – 69 990
Sum frie disponible inntekter -1218755 -1237461 -1249682 -1264123
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte – 13 263 – 14 863 – 21 892 – 22 785
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  59 248  61 171  64 882  63 635
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån  65 158  69 638  76 601  79 726
Netto finansinntekter/-utgifter  111 144  115 946  119 591  120 576
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger 27 625  22 453  14 998  22 825
Til bundne avsetninger  2 097  2 097  2 097  2 097
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger – 5 544 –  523 –  507 – 2 267
Netto avsetninger  24 177  24 026  16 587  22 655
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet   0  2 730   0   0
Til fordeling drift -1083434 -1094759 -1113504 -1120893
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1083 434 1094 759 1113 504 1120 893
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk   0   0   0   0
 

* Overføring fra drift til investering gjelder forskuttering av spillemidler

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 1B spesifiserer linjen «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1A på de enkelte tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet, fordelt på tjenesteområder
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter per tjenesteområde
Politisk styring  10 070  9 263  10 070  9 263
Administrasjon  87 062  87 779  89 704  89 894
Barnehage  144 737  143 492  143 595  144 666
Skole  211 492  210 271  213 706  217 833
Barnevern  49 448  49 588  49 587  49 588
Helse  66 893  67 159  67 158  67 160
Pleie og omsorg  303 947  306 069  308 686  309 196
Sosial – tjenestebistand  1 652 – 1 099 – 2 541 – 2 541
Sosial – økonomisk bistand  48 606  48 861  48 861  48 861
Kultur- og religiøse formål  26 789  26 862  26 635  26 639
Teknisk forvaltning  7 462  7 731  7 663  7 593
Teknisk drift  12 499  12 226  12 634  12 511
Næringsutvikling  4 501  3 518  3 931  3 931
Fellesfunksjoner  30 470  43 370  44 370  44 520
Interne servicefunk (fordeles)  77 807  79 669  89 445  91 777
Netto for tjenesteområdene 1 083434 1 094759 1 113504 1 120893

 

 

Budsjettforskriftenes hovedoversikt drift viser kommunens inntekter, utgifter og finanstransaksjoner fordelt på de enkelte hovedposter.

Økonomisk oversikt – Drift
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -68 708 -68 705 -68 701 -68 698
Andre salgs- og leieinntekter -110 330 -115 481 -119 869 -120 062
Overføringer med krav til motytelse -151 146 -148 151 -147 601 -146 801
Rammetilskudd -587 796 -600 027 -605 243 -609 966
Andre statlige overføringer -69 990 -72 720 -69 990 -69 990
Andre overføringer -1 151 -1 151 – 151 – 151
Inntekts- og formuesskatt -492 788 -496 533 -506 268 -515 986
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -5 335 -5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom -62 465 -62 465 -62 465 -62 465
Andre direkte og indirekte skatter – 381 – 381 – 381 – 381
Sum driftsinntekter -1.550.090 -1.570.949 -1.586.005 -1.599.836
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 776 790 773 099 780 283 785 886
Sosiale utgifter 198 455 200 467 202 851 202 894
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 186 219 189 309 203 495 205 163
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 157 732 155 801 155 301 154 801
Overføringer 122 184 136 181 134 506 134 472
Avskrivninger 68 000 68 000 68 000 68 000
Fordelte utgifter -27 973 -27 973 -27 973 -27 973
Sum driftsutgifter 1.481.406 1.494.884 1.516.463 1.523.242
Brutto driftsresultat -68 684
-76 065 -69 542 -76 593
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -13 263 -14 863 -21 892 -22 785
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Bruk av interne lån
Mottatte avdrag på lån – 397 – 397 – 397 – 397
Sum eksterne finansinntekter -13 659 -15 259 -22 289 -23 182
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 59 248 61 171 64 882 63 635
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån 65 158 69 638 76 601 79 726
Utlån  150  150  150  150
Sum eksterne finansutgifter 124 556 130 958 141 633 143 511
Resultat eksterne finanstransaksjoner 110 897 115 699 119 345 120 329
Motpost avskrivninger -68 000 -68 000 -68 000 -68 000
Netto driftsresultat -25 787
-28 366 -18 197 -24 264
BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond – 600 – 600 – 600 – 600
Bruk av bundne driftsfond -5 544 – 523 – 507 -2 267
Sum bruk av avsetninger -6 144 -1 123 -1 107 -2 867
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet  0 2 730  0  0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 29 835 24 663 17 208 25 035
Avsatt til bundne driftsfond 2 097 2 097 2 097 2 097
Sum avsetninger 31 931
29 489 19 304 27 132
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  0  0  0  0

 

Tabellen viser sum inntekter og utgifter per tjenesteområde inkl. finansposter som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A.  Det er denne oppstillingen over budsjettrammer per tjenesteområde, som det vil bli rapportert på i tertialrapportene gjennom året.

 

Tjenesteområde 2017 2 018 2 019 2 020
Politisk styring 10 070 9 263 10 070 9 263
Administrasjon 87 062 87 779 89 704 89 894
Barnehage 144 737 143 492 143 595 144 666
Skole 211 488 210 267 213 701 217 829
Barnevern 24 462 24 602 24 601 24 602
Helse 66 893 64 429 67 158 67 160
Pleie og omsorg 305 654 307 776 310 393 310 902
Sosial – tjenestebistand 1 652 -1 099 -2 541 -2 541
Sosial – økonomisk bistand 48 606 48 861 48 861 48 861
Kultur- og religiøse formål 26 789 26 862 26 635 26 639
Teknisk forvaltning 7 238 7 500 7 427 7 351
Teknisk drift 7 179 11 933 12 362 10 486
Næringsutvikling 5 480 4 497 3 910 3 910
Fellesfunksjoner -1 025 115 -1 025 831 -1 045 321 -1 050 800
Interne servicefunk (fordeles) 77 806 79 669 89 445 91 777
Netto for tjenesteområdene 0 0 0 0

Oppstillingen viser ressurstilgangen for de enkelte sektorer og staber, og vil være rådmannens utgangspunkt for lederavtaler og oppfølging gjennom året.

Sum inntekt/utgift inkl finansposter per sektor
Tall i 1000 kroner
Sektor/stab 2017 2018 2019 2020
Rådmann 19 033 15 144 18 275 18 275
Teknikk og miljø 24 707 26 764 29 391 29 315
Eiendomsstab -8 710 -9 723 -451 2 069
Oppvekstsjef 399 301 396 838 400 376 405 575
Familie- og helse 94 693 95 222 95 221 95 223
NAV-leder 50 054 50 510 50 509 50 510
Kultur 79 041 79 325 79 098 79 103
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 326 997 328 906 331 523 332 032
Personalstab 11 977 12 029 12 029 12 029
Service/IT-stab 14 756 14 029 14 835 14 029
Økonomistab 17 515 17 164 17 164 17 164
Felles/finans/diverse -1.029.362 -1.026.209 -1.047.971 -1.055.326
TOTAL 0 0 0 0

 

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse planlegges finansiert.

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler  429 131  422 805  239 725  125 204
Utlån og forskutteringer  65 000  65 000  65 000  65 000
Kjøp av aksjer og andeler  4 300  4 300  4 300  4 300
Avdrag på lån  14 405  16 302  18 240  20 210
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov  512 836  508 407  327 265  214 714
FINANSIERING
Bruk av lånemidler – 410 105 – 320 314 – 134 404 – 120 915
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift – 82 826 – 79 455 – 47 945 – 25 041
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner – 14 405 – 100 408 – 139 416 – 63 258
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering – 507 336 – 500 177 – 321 765 – 209 214
Overført fra driftsregnskapet   0 – 2 730   0   0
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500
Sum finansiering – 512 836 – 508 407 – 327 265 – 214 714
Udekket / Udisponert   0   0   0   0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2B viser en spesifikasjon av de tiltak som planlegges gjennomført i form av investeringer og utlån. I vedlegget til økonomiplan vises en nærmere spesifikasjon av det enkelte tiltak med planlagt finansiering og hvilke driftskonsekvenser tiltaket fører med seg.

Tall i 1000 kroner
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett 
Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån) 2016 2017 2018 2019 2020
66308000      Allaktivitetsarena  6 500   0   0   0
95190116      Ydalir, ny veg X RV 25  10 000  8 000  5 125  10 250   0
90120017      Hjullaster  1 800   0   0   0
95205017_2  Rehabilitering av bruer økt bevilgning  1 000   500   0   0
95205017      Rehabilitering av bruer   0   0  1 050  1 050
95204017      gate, veg, park, KS-072/16  9 196  11 491  11 640  11 640  11 640
90441017      Gatelysinvesteringer   0   0  1 093  1 093
90441017_2  Gatelysinvesteringer økt bevilgning  9 000  8 000  2 000  1 000
92800117      eiendomsinngrep   220   225   225   225   225
90462000      Infrastruktur Vestad  8 000  14 500   0   0
62204100      Ny skole i sentrum – Ydalir  31 800  45 715 112414  69 821   0
62205100      Ydalir – ny barnehage 2020  1 000  30 000  24 000   0
66301000      Brannvarsling, 5 kirker   700   0   0   0
31125000      Renholdsmatter – inngangsparti av bygg   600   500   0   0
90329400      Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer  1 200   0   0   0
90329410      Utfasing av oljekjeler  1 350  1 350  1 350  1 350
90329300      Driftsmaskiner eiendom   0   0   346   346
62113000      Lillemoen skole rehab og utbygging  17 100  60 819   0   0   0
14321000      Helsehuset med omsorgsboliger 104790 129600 182801  71 200  23 000
62103010      Hanstad skole utbygging og rehabilitering   0   0  4 000  50 000
62120003      IKT i skole  2 050  2 100  2 100  2 100  2 100
62120102      adm.program skole og barnehage   700   0   0   0
74205002      Gjerde sansehage ved Lyngholtet   120   0   0   0
40700017      IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi  2 600  1 230  1 230  1 230  1 230
40600017      IT investeringer  1 743  1 785  1 785  1 785  1 785
40600017_2 IT investeringer  1 000  1 000  1 000   0
20100017      Kjøp av biler-jevn utskifting  3 793  4 110  3 885  3 885  3 885
66309000     Badeanlegg – skisseprosjekt   0  3 000   0   0
SUM BRUTTO INVESTERINGER  298045  380055  206975  98704
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett
Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond 2016 2017 2018 2019 2020
90110016      Biler og maskiner (miljø og teknikk)  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500
14418001      12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå  26 219  3 600   0   0   0
14440000      Bofellesskap for mindreårige flyktninger  18 836   0   0   0
14316000      Jotuntoppen bo- og servicesenter  70 000  51 900   0   0   0
14319000      Svartholtet bofellesskap  26 200  9 000   0   0   0
14430000      bygging av kommunale leiligheter  43 750  15 000  10 000   0   0
95180017      VA plan  22 000  31 250  31 250  31 250  25 000
Egenkapitaltilskudd KLP  1 900  2 300  2 300  2 300  2 300
Egenkapitaltilskudd EKP  1 500  2 000  2 000  2 000  2 000
Startlån 2016-20  65 000  65 000  65 000  65 000  65 000
SUM BRUTTO INVESTERINGER  200386  112050  102050  95800
SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO  498431  492105  309025  194504

Budsjettforskriftenes hovedoversikt investeringer viser inntekter, utgifter og tilknyttede finanstransaksjoner, samt hvorledes dette er planlagt finansiert ved disponering av egenkapital og forbruk av lån.

Økonomisk oversikt – Investering
Tall i 1000 kroner 2017 2018 2019 2020
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse   0 – 84 106 – 121.176 – 43 048
Kompensasjon for merverdiavgift – 82.826 – 79 455 – 47 945 – 25 041
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter – 82.826 – 163.561 – 169.121 – 68.089
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  420 131  414 805  236 632  123 111
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  9 000  8 000  3 093  2 093
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter  429 131  422 805  239 725  125 204
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån  14 405  16 302  18 240  20 210
Utlån  65 000  65 000  65 000  65 000
Kjøp av aksjer og andeler  4 300  4 300  4 300  4 300
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner  83 705  85 602  87 540  89 510
Finansieringsbehov  430.010  344.845  158.144  146.625
FINANSIERING
Bruk av lån – 410 105 – 320 314 – 134 404 – 120 915
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån – 14 405 – 16 302 – 18 240 – 20 210
Overført fra driftsregnskapet   0 – 2 730   0   0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering – 430 010 – 344 845 – 158 144 – 146 625
Udekket / Udisponert   0   0   0   0

Forslaget legger opp til noe utvidelse av forsyningsområdet, samt ferdigstillelse av utbyggingen i Heradsbygda, jfr hovedplan vann og avløp. Ferdigstillelse av lager- og beredskapsbygg på vannverket planlegges utført i løpet 2017. Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning, samt kjente kostnadsøkninger.

Tiltak/prosjekter

mill 2016 kr

Tiltak

    2017

Tiltak

  2018

Tiltak

  2019

Tiltak

2020

Kommentar

(revisjon pr. 29.08.2016)

Ledningsnett
Sanering av ledningsnett vann 6,5 6,5 6,5 6,5 Rehabilitering av gamle vannledninger
Sanering av ledningsnett avløp 6,5 6,5 6,5 6,5 Rehabilitering av gamle avløpsledninger
Oppgradering overvannsnett 2,0 2,0 2,0 2,0 Behov for å løse overvannsproblemer. Problemene med styrtregn øker. Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg 3,0 4,0 4,0 Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Planlegges utført på entreprise i to deletapper.
Renseanlegg avløp
Vannbehandlingsanlegg
Driftsbygning vannverket 2,0 Det er et behov for å lagre nødvannsutstyr i samarbeid med GIVAS og HIAS i et nytt bygg, samt lagring av nødstrømsaggregat. HIAS og GIVAS blir leietakere i vårt bygg
Utvidelse av forsyningsområdet
Utbygging Heradsbygd; herunder Kvithammerberget 1,0 3,0 2,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Søstugrenda 3,0 2,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Strandbygda (Sundsvoll/Voldmogrenda) 4,0 3,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan. Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda.
Nye utbyggingsområder
B1-B41 (samlede kostnader) 1,0 1,0 1,0 1,0 Gjelder kommunal klargjøring i forb. med bl.a. privat utbygging. Det er synergieffekter å hente, i forhold til å utføre tiltak sammen med andre. Herunder vannledning i Ydalir/Prestmyra
Andre prosjekter
SUM 25 25 25 20

Innholdsfortegnelse