Gå til innhold

Rådmannens innledning

 

 

 

 

Handlings- og økonomiplan for 2017-2020 med Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2017 er resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon.

Kommunen får overført økonomisk ramme fra staten. Det er forventet fra staten at kommunen skal kunne gi et tilstrekkelig og forsvarlig tjenestetilbud til sine innbyggerne ut fra denne overføringen.

Elverum kommune er i vekst. Ut fra kriteriene i inntektssystemet til kommunene, vil Elverum kommune få økte rammer fra staten som følge av veksten i antall innbyggere. Overføringen skal gi rom for å håndtere veksten Elverum kommune har. Det er derfor viktig at vi i hvert budsjettår klarer å tilpasse aktiviteten til tilgjengelige ressurser. Da vil økte inntekter, som følge av innbyggervekst, gi handlingsrom for ny aktivitet og ikke være med å saldere et for høyt driftsnivå.

I 2017 er det budsjettert med en overføring fra staten på kr 1.080.584.000,- for 2016 ble det budsjettert med en overføring på kr 1.034.135.000,-. Dette gir en økning på kr 46.449.000,- som utgjør en vekst på 4,4 %. Veksten skal dekke lønns- og prisstigning, endringer i innbyggernes behov for tjenester og nye oppgaver som forventes løst av kommunen.

Organisasjonen har arbeidet kontinuerlig med å tilpasse tjenestenivået til tilgjengelige ressurser i flere år. Handlings- og økonomiplan for 2016-2019 viste et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,14%. Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. I gjeldende handlings- og økonomiplan er det for år 2017 vist til at man skulle ha en aktivitet som ga et netto driftsresultat på 2,03%.

Rådmannen har hatt som arbeidsmål å levere en revidert handlings- og økonomiplan med de forutsetninger som gjeldende handlings- og økonomiplan viser. I rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2017-2020 vises det et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,6% i perioden, og for år 2017 1,73%. Dette er svakere enn det som gjeldende handlings- og økonomiplan har lagt opp til. Det er flere årsaker til at man ikke har kommet i mål med de forutsetninger gjeldende handlings- og økonomiplan viser.

Elverum kommune hadde en svakere befolkningsvekst enn landet forøvrig i perioden 1. juli 2015 til 1. juli 2016. Elverum kommune hadde en vekst på rundt 0,4 % og landet en vekst på ca 1%. Dette gir negativt utslag i kommunens andel av innbyggertilskuddet.

Et annet kriterium i inntektssystemet til kommunene er befolkningsvekst fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017, som benyttes i beregning av skatteutjevningen. I forslag til Handlings- og økonomiplan for 2017 – 2020 er det lagt opp til en vekst fra januar 2016 til januar 2017 på 1,13%.

Rådmannen har brukt anbefalte tall fra KS prognosemodell, modellen legger til grunn SSB sin fremskrivning på alternativet MMMM (SSB’s prognose på befolkningsvekst). Elverum hadde fra 1. januar 2013 til 1. januar 2016 en befolkningsvekst på 1,1%, fra 20 343 – 21 030 innbyggere. Elverum hadde 20 987 innbyggere pr 1. juli 2016.

Rådmannen ser at det kan være en liten risiko med bakgrunn i den utvikling Elverum hadde i første halvår 2016 når det gjelder antall innbyggere i Elverum pr 1. januar 2017. KS prognosemodell har lagt til grunn at Elverum skal ha 21 267 innbyggere 1. januar 2017. Hvis antall innbyggere blir lavere enn det modellen legger opp til, kan man forvente lavere rammeoverføringer fra staten i 2017.

I budsjett for 2017 er det lagt inn nye driftstiltak tilsvarende 31,4 millioner kroner. De største tiltakene er økt tilskudd til private barnehager på kr 6,25 millioner kroner, økt grunnramme til barnevernet 3,0 millioner kroner, redusert refusjon ressurskrevende brukere, uten at aktiviteten er bortfalt, 6,0 millioner kroner, brannsikkerhet Moen sykehjem 4,1 millioner kroner og styrking av rusomsorgen med to stillinger i 2017 utgjør 1 million kroner.

Det er særlig økt tilskudd til private barnehager og bortfall av refusjon for noen ressurskrevende brukere som er de største endringene som påvirker nedgangen i netto driftsresultat fra gjeldende handlings- og økonomiplan til revidert handlings- og økonomiplan. Aktiviteten som medfører disse endringer burde vært kjent i gjeldende handlings- og økonomiplan da aktiviteten også vil være tilstede i 2017.

Kommuneøkonomiproposisjonen av mai 2016, for budsjettåret 2017, forutsatte at kommunesektoren hadde en effektiviseringeffekt tilsvarende 0,5%. Rådmannen har måtte legge inn en effektiviseringseffekt tilsvarende 12.291.000,- for å oppnå et netto driftsresultat på 1,73% som i kroner utgjør 26.763.783,-. Dette innebærer at administrasjonen må gjennomføre en stram økonomistyring gjennom budsjettåret for å nå denne effektiviseringseffekten.

I økonomiplanen er det lagt inn konsekvenser av pågående investeringer og investeringer som vil bli igangsatt i 4 årsperioden. Eksterne finansutgifter øker fra over 124 millioner i 2017 til over 143 millioner i 2020. Dette er en økning nær 19 millioner.  Økningen er størst fra 2018 til 2019, økningen utgjør 10,5 millioner kroner. Dette er en av hovedårsakene til at netto driftsresultat reduseres med ca 10,5 millioner kroner i 2019. Det mangler 8,4 millioner kroner for å komme på et netto driftsresultat på 1,75% i 2019. Rådmannen må i tiden fremover ha fokus på kontinuerlig forbedring slik at man ved kommende års rullering av handlings- og økonomiplaner har et netto driftsresultat på minimum 1,75%. Dette er et uttrykk for at man har en sunn kommuneøkonomi.

Elverum kommunes kommuneplan 2010-2022 samfunnsdel har befolkningsvekst på 1% som ett av målene. Elverum kommune har hatt en høyere vekst de siste årene, og har planlagt, og er i gang med å investere for denne veksten. Handlings- og økonomiplanen har lagt til grunn en befolkningsvekst på 1,13% i planperioden. Blir veksten lavere, vil det ha direkte påvirkning på rammeoverføringene fra staten. Dette vil innebære at det er daglig drift som må effektiviseres ytterligere eller aktivitet opphøre, for å få frigjort økonomiske midler til å dekke renter og avdrag. Rådmannen har i revidering av handlings- og økonomiplanen ikke økt eiendomsskatten fra det nivå som er gjeldende handlings- og økonomiplan, det vil si 67,8 millioner kroner.

Elverum kommune har en stram økonomi, og man må være forsiktig med å bevilge seg nye driftstiltak eller investeringer, der man ikke har en forutsigbar dekning i budsjettet.

Gjennom budsjettåret endrer innbyggernes behov for tjenester seg. Det er derfor viktig å ha en «buffer» som kommunestyret kan disponere gjennom året til aktivitet som avviker fra det som er planlagt. Budsjettert netto driftsresultat er i sin helhet satt av til disposisjonsfond. Rådmannen vil med dette signalisere at det kan skje at rådmannen må fremme saker som innebærer bruk av dette fondet, for å ivareta kommunens forpliktelser over for innbyggerne.

Kravet til omstilling, kompetanseutvikling og effektivitet ligger over kommunen hele tiden. Dette krever stor innsats både fra den politisk og administrative ledelsen i kommunen og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer og staber.

 

Selv om Handlings- og økonomiplan for 2017-2020 med Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2017 er stram, er rådmannen av den oppfatning at planen gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune

Elverum, 31. oktober 2016

 

Kristian Trengereid
Rådmann

Innholdsfortegnelse