Gå til innhold

Handlingsplan 2017-2020

Handlings- og økonomiplan 2017-2020 redegjør for hovedtrekkene i den planlagte virksomheten for Elverum kommune de kommende fire år. Handlingsplanen gir en verbalbeskrivelse av prioriterte og planlagte tiltak. Økonomiplanen redegjør tilsvarende for det tilhørende budsjettet for fireårsperioden fordelt på investeringer og drift.

Handlingsplanen for den kommende fireårsperioden er det elementet i kommunens planhierarki (jfr. kommunens planstrategi) som skal søke å:

 1. ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger, som er nødvendig å håndtere og som ikke er redegjort for i planverket.

Resonnementet (punkt 1 og 2 over) er at kommunen så langt råd er skal arbeide planmessig og omgjøre politisk prioriterte og vedtatte, langsiktige mål og strategier til praktiske tiltak. Samtidig må kommunen ha tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere muligheter og utfordringer som samfunnsutviklingen byr på «under reisen», og som planverket ikke har forutsatt.

Beskrivelsen i handlingsplanen struktureres innenfor de seks samfunnsområdene som er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum. Disse samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

I tråd med kommunens planstrategi er ambisjonen å skape en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner og inn i Handlingsplan – Økonomiplan. Handlingsplanen danner basis for ytterligere detaljering som gjøres i planens første år, denne gang for 2017. Dette finnes i Virksomhetsplan og korresponderende årsbudsjett for 2017, beskrevet og fordelt per tjenesteområde (se senere kapitler).

Elverum kommune har strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018. UtslippsreduksjonerKarbonbinding – Forebyggende tiltak, godkjent i kommunestyret 19. juni 2014. Se: Strategisk plan Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018.  Denne planen skal være utgangspunkt for klima- og energirelaterte tiltak som skal utføres i kommunen. Denne planen er en oppdatering og ytterligere forbedring av foregående fireårsperiodes plan. Nytt er blant annet at forebyggende tiltak mot klimaendringer er tatt inn i planen.

Klima og energiarbeidet i Elverum kommune i perioden fra 2009 har i vesentlig grad dreid seg om energiøkonomiseringsarbeid i kommunens egne bygg. Dette har for en stor del foregått i et samarbeid med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjennom dette samarbeidet har en klart å opparbeide både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er kommet langt med energiøkonomiseringstiltak i egne formålsbygg. Dette har skjedd ved offentlig-privat samarbeid med EPC-kontrakter som grunnlag (Energy Performance contracts). Gjennom dette samarbeidet har en klart å opparbeide både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er kommet langt på enkelte områder.

Arbeidet via Regionrådet for Sør-Østerdal fortsetter i et nytt prosjekt «Energi- og klima i Sør-Østerdal» med prosjektperiode ut 2018. Målsettingen er å videreutvikle nettverket og aktiviteter mellom kommunene i Sør-Østerdal og kompetansen til ansatte, kommunens innbyggere og næringslivet innen energi- og klimaspørsmål. Prosjektet viderefører det nasjonale og det internasjonale engasjementet gjennom blant annet et EØS prosjekt med to småkommuner i Ungarn og Interregprosjektet «Ecoinside» med sikte på å grønn næringsutvikling med fokus på sol, restressurser og bærekraftig byggeri. Kommunen deltar også i andre nettverkene som Energiråd Innlandet med interregprosjektet «Green drive region» og  Tretorget ved sin «Tredriver».

Klima- og energiarbeidet i Elverum kommunes regi for perioden 2017-2020 legges opp med tiltak som vist under – jfr. ni temaområder med mål og strategier i planen Energi- og klimaarbeid i Elverum  – 2014 – 2018:

Tema Tiltak som søkes gjenomført i perioden 2017 – 2020
 Transport
 • Kollektivtransport innad i Elverum og til- og fra Elverum skal det arbeides for å styrke.
 • I by- og arealplanlegging og ved realisering av disse planene i utbygginger skal framkommelighet for gående og syklende prioriteres.
 • Elverum kommune og by skal praktisere et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster med siktemål å redusere transportarbeidet.
 • Det skal gjennomføre en  «sykkelkampanje» i perioden for å øke sykkelbruk innad i Elverum – dette skal være tverrfaglig samarbeid, jfr. folkehelsetiltak.
 • Det skal arbeides for å fortsette å bringe kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el. – dette vurderes ved innkjøp og den gradvise utskifting av bilparken.
Stasjonær forbrenning
 • ENØK i kommunale bygg – arbeidet fortsetter for å opprettholde den relativt høye «standing» Elverum og Sør-Østerdalsregionen har.
 • ENØK i private næringsbygg – opparbeidet kompetanse i det interkommunale samarbeidet søkes anvendt også overfor private byggeiere i kommune/region.
 • ENØK i privatboliger –det vurderes om en klarer å skaffe seg kapasitet til å utvide arbeidet med å veilede på ENØK i privatboliger.
 • Elverum kommune skal legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff.
 • Både i nyutbygginger, påbygginger og restaurering skal det legges til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi basert på biomasse, jordvarme, vind og solenergi – jfr. særlig utbyggingen i Ydalir og Elverum Tomteselskaps engasjement.
 • Søke å opprettholde og forsterke ordning for utskifting av ildsteder i private boliger.
Avfallshandtering/slambehandling
 • Samarbeide godt med Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonssleskap (SØIR) for å medvirke til at Elverums innbyggere bidrar ytterligere til bedre og økt kildesortering.
 Jordbruk
 • Veilede og stimulere jordbrukere i Elverum til tiltak og bruk av støtteordninger som fremmer godt klimajordbruk.
 • Samarbeide med landbrukets rådgivingstjeneste om informasjon og rådgivingstiltak.
 • Veilede og stimulere landbruksnæringens utøvere til økt bruk av biomasse til oppvarming, biodiesel og bio-olje for transport- og produksjonsformål.
Arealplanlegging Arbeide for at:

 • Nye større utbyggingsområder for bolig og næring hovedsakelig lokaliseres innenfor gang- og sykkelavstand til sentrum, og nært eksisterende kollektivtilbud.
 • Gode sykkel- og gangforbindelser sikres i reguleringsplaner.
 • Utslipp av klimagasser skal være et vurderingskriterium i reguleringsarbeidet.
 • Det legges til rette for fortetting av bebyggelse langs/ved eksisterende kollektivtilbud.
 • Det angis bestemmelser om maksimumsnormer i stedet for minimumsnormer for antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter.
Fornybar energiproduksjon Arbeide for:

 • Økt produksjon av fornybar energi – bioenergi, vannkraft, grunnvarme, vindkraft.
 • Overgang til bruk av fornybar energi og redusere energibehov i næringsbygg og husholdninger.
 • Tilrettelegging for ENØK-tiltak i offentlige og private bygg ved å veilede om alternativ, drive opplysning om støtteordninger – jfr.  f.eks. ENOVA.
 • Etablering av nærvarmeanlegg og gardsvarmeanlegg.
 • Etablering av mer klimavennlige kjøleløsninger på store bygg med kjølebehov.
 

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner

Arbeide for:

 • En aktiv skogpolitikk og påvirkning til dette gjennom næringspolitikk.
 • Å sikre høyt investeringsnivå på Elverums skogarealer gjennom målrettet veiledning overfor skogeiere, slik at den den samlede netto tilveksten på skogarealene øker.
 • Bygging med fornybare og klimavennlige materialer, og spesielt bruk av tre i bygg og øvrige konstruksjoner i Elverum kommune.
 • Bruk av tre som byggemateriale utredes på linje med andre byggematerialer, og av fagmiljøer med relevant kompetanse på området, ved alle nye større byggeprosjekt i sentrum. Kommunens og Elverum tomteselskaps engasjement i utbyggingen av Ydalir med tilhørende deltakelse i ZEN-nettverket (Zero Emission Neighbourhood) har særskilt oppmerksomhet i ressursbruken.
Kommunens egen virksomhet Arbeide for at:

 • Kommunen skal vise vei ved selv å ta i bruk tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til parkering med lademuligheter.
 • Det utformes anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer utvikling av miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anleggsaktiviteter.
 • Kommunen som reguleringsmyndighet tilrettelegger for  økt bruk av fornybare materialer med lavt CO2-avtrykk ved utforming av egnede bestemmelser for bygging.
 • Det utarbeides årlig statusrapport i årsberetningen for temaene klima-, energi og miljø.
 • Tilgjengelig teknologi til å redusere behovet for arbeids- og møtereiser utnyttes.
Informasjon og samfunnskontakt
 • Det skal drives aktivt holdningsskapende arbeid overfor kommunens innbyggere for å redusere utslippet av klimagasser – jfr. alle tiltak som er beskrevet (ENØK, oppvarmingsalternativ, transportløsninger m.v.)
Forebyggende tiltak mot flom, skred og overvann Arbeide for at:

 • Overvannshåndtering skal løses lokalt innen området (LOH) i alle nye utbyggingsområder. «Blågrønne» overvannsløsninger som kombinerer vannhåndtering og grønne områder i bystrukturen skal tilstrebes.
 • Grønnstruktur langs vassdrag sikres.
 • Flomveger i eksisterende og nye boligområder kartlegges og sikres.
 • Åpne overvannskanaler og bekker ikke lukkes.
 • Sidevassdrag kartlegges med tanke på flomrisiko, og områder det ikke bør bygges på identifiseres og hensyntas i alle byggesaker.
 • ROS-analysen for Elverum revideres, og eksisterende flomutsatt bebyggelse kartlegges.

I løpet av 2017/2018 er ambisjonen at Elverum kommune skal ferdigutvikle og vedta oppdatert planverk innenfor dette samfunnsområdet – jfr. planstrategi. Dette er:

 • Byplan for Elverum kommune
 • Samlet plan for boligbygging i Elverum kommune
 • Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum kommune

Det har pågått et intensivt arbeid gjennom 2015 og 2016 for å utvikle grunnlaget for en oppdatert byplan.

Samfunnsområdet er benevnt by- og bygdeutvikling fordi Elverum både er en by- og landkommune, med i størrelsesorden ¾ av befolkningen i by- og bynært område, ¼ av befolkningen i omkringliggende bygder. Dette krever et planverk som tar hensyn til de muligheter og utfordringer dette gir for å tilby og vedlikeholde både urbane og landlige bo- og leveområder– derfor byplan og plan for bygdeutvikling. I tillegg er det vurdert som nødvendig å arbeide på plass en samlet plan for boligbygging. Disse planverkene henger sammen, og forventes å kunne gi tilstrekkelig oversikt over de samlede, nødvendige og ønskede mål og strategier innenfor samfunnsområdet by- og bygdeutvikling.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2017-2020 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet (i påvente av den oppdaterte byplan) i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Kommunens ressurser vurderes som begrensede i forhold til å håndtere disse ambisjonene, sett ut fra at Elverum skal utvikle seg som by. I løpet av de siste 2-3 år er det likevel etablert en styrking av kommunens kapasitet og kompetanse ved at både ytterligere arealplanlegger og byarkitekt er tilsatt, samt at konsulentbistand i byplanprosessen er leid inn. Det  er sektor for teknikk og miljø som i hovedsak  vil være operativ utfører for de ansvar og ambisjoner som finnes  innenfor dette samfunnsområdet. By- og stedsutvikling blir til i samarbeid mellom private og offentlige interesser innenfor rammen av lovverk.

Selve byplanarbeidet kan særskilt følger her: se egen portal

Med det planverk og erfaringer en har innenfor samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, så legges det opp til at kommunen prioriterer følgende tiltak for perioden 2017-2020:

 • Nyutvikling og revidering av planer – byplan, boligbygging, bygdeutvikling. Byplanprosessen er per 2016 inne i et intensivt arbeid. Det må imidlertid tas høyde for at ressurssituasjonen kan begrense ambisjonene innenfor området. Dette oppfattes som sårbart og i enkelte tilfeller kritisk for å opprettholde overordnede mål og befolkningsutvikling spesielt, og by-/kommuneutvikling generelt.
 • Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og gjøres det jevnt arbeid med de ressurser kommunen har til rådighet. Det er et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette.
 • Byggesaksbehandling –Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den fortsetter som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon. Brukerdialog og kommunikasjon skal utvikles og effektiviserings- og forbedringsarbeid pågår (LEAN-arbeid).
 • Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.
 • Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen. I årene som kommer, er det en forutsetning at administrasjonen og tomteselskapet har et løpende samarbeid for å sikre god produksjon hos begge parter. Utbyggingsområdet Ydalir har særskilt fokus.
 • Det er opprettet et eget prosjekt for byutvikling med politisk-administrativ styringsgruppe. Det legges opp til at dette arbeidet fortsetter i årene framover i regi av styringsgruppa. Arbeidet forøvrig baseres på utredede delprosjekter som søkes løst steg for steg.
 • Arbeidet for å holde fast ved og søke å utvikle Elverum som «skoghovedstad» og treby. Treveilederen for bygging utvikles og oppdateres, føringer for trebyggeri søkes ytterligere utviklet. Arbeidet for å utvikle næringsutviklingstiltak, konferanser og annet som er skog- og trerelatert fortsetter.
 • Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det legges opp til at arbeidet med å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke, fortsetter.

Rent konkret så planlegges det for og vil bli realisert betydelige investerings- og utbyggingsprosjekter innenfor samfunnsområdet by- og bygdeutvikling i Elverum gjennom perioden 2017 – 2020 – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning og vil komme til realisering. Vesentlige utbygginger vil være:

 • Bydelen Ydalir med ambisjoner om forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter. Kommunen og Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood).
 • Ydalir skole i kommunal regi – planlagt 2 parallell skole med inntil 350 elever i bydelen Ydalir.
 • Ydalir barnehage – planlegging og utbygging mot slutten av Handlingsplanperioden 2017-2020.
 • Lillemoen skole i kommunal regi – utbygging og rehabilitering pågår.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – byggestart ved årsskiftet 2016/2017
 • Jotuntoppen bo og servicesenter i kommunal regi – ferdigstilles til august 2017.
 • Gamle Brannstasjonen – kommunale boliger  – plan ferdig i 2017.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset.
 • En rekke planlagte private utbyggingsprosjekter – så som: Slåttmyrbakken nord – boligområde; Sentrum Park – leiligheter; Trolltoppen 2; Vestad – boligutvikling sørøst for Vestad skole med – planen vil være ferdig i 2017; Nistilmarka 2 – regulering pågår av nytt boligfelt mot Hernes – ca 25 tomter.

I tillegg er det lagt opp til at det samlede planalternativet for hovedveger inn til, og i -og rundt Elverum vil bli vedtatt i kommunestyret per november 2016 som grunnlag for eventuell senere utbygging hen i mot 2025 – jfr. Nasjonal Transportplan.

Samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur er for første gang i forbindelse med utviklingen av planstrategi for Elverum for 2012-2015, løftet fram som et eget område i kommunen med forslag til tilordnet planverk. Dette er gjort ut fra tanken om at alle samferdsels- og infrastrukturelle utfordringer og behov i et lokalsamfunn er tjent med å sees under ett. Det er helt grunnleggende fysiske samfunnsstrukturer det gjelder, så som veg, bane, vanntilførsler, avløp, energiforsyning, datanettverk m.v. med tilhørende kommunikasjonstrafikk.

I løpet av 2015 har Elverum kommune fått på plass oppdatert planverk innenfor dette fokusområdet – jfr. planstrategi. Dette er:

 • Hovedplan vann og avløp – planen har en særstilling på grunn av gebyrfinansieringen som ligger til grunn for gjennomføringen. Denne planen ble godkjent i kommunestyret 30.09. 2015 og finnes her: Hovedplan vannforsyning og avløp.

I løpet av 2017/2018 er ambisjonen å utvikle følgende plan i henhold til planstrategi:

 • Samferdselsplan for Elverum kommune – for å håndtere mål, strategier og koordinering som kan håndteres i lokalsamfunnsregi på veg, bane og prioriteringer på gange, sykkel, bil –og kollektivløsninger samt datakommunikasjon (bredbånd, fiber) m.v. Ferdigstillelsen av denne planen har vært skjøvet på, dels fordi de utfordringer som skal håndteres henger sammen med byplanen, dels av kapasitetsårsaker.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017-2020 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vann og avløp – jfr. godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Det legges det opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur prioriteres på følgende tiltak for perioden 2017-2020:

 • Nyutvikling og revidering av planer – samferdsel. Det er planen å starte planprosessen på strategisk plan for samferdsel i 2017/2018, men det må tas høyde for at ressurssituasjonen kan begrense ambisjonene innenfor området betydelig, samt at det skal vurderes om dette planverket skal inngå som en del av byplanen (se forøvrig over).
 • Vann og avløp – dette er en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan. Enhet for vann og avløp i sektor for teknikk og miljø kan over år vise til meget gode faglige resultater. Vannforsyning og avløpshåndtering i Elverum er av landets beste. Det planlegges for at dette fortsetter langs samme linje, i henhold oppdatert plan for perioden 2015-2024, med utbygginger som koordineres med øvrige utbygginger.
 • Vegbygging og vegvedlikehold – bygdeveger og bygater. Dette er helt grunnleggende infrastruktur for at lokalsamfunnet skal fungere. I økonomiplanen ligger midler til vegvedlikehold som gradvis trappes videre opp fra et nivå på ca. 11 mill kr årlig i 2017 til ca. 16 mill kr i 2020. Det er vurdert at det idéelle nivå i Elverum ville vært i størrelsesorden 20 mill kr årlig. Det er også gjennom de siste år (2012 – 2016) tatt et betydelig løft for å oppgradere standarden på kommunale veger ved hjelp av omplassering av kapital fra skog til veg (økt hogst av hogstmoden skog).
 • Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. For de kommende år vil gatelys få særskilt oppmerksomhet gjennom betydelig oppgradering – se egen omtale av investeringsprosjekt.
 • Bredbåndutbygging – det er planer under utvikling for å starte utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag. Det pågår en relativt offensiv utbygging av bredbåndskapasiteten i sentrum av Elverum i regi av flere konkurrerende selskaper på kommersiell basis.

Det lagt opp til at det samlede planalternativet for hovedveger inn til, og i -og rundt Elverum vil bli vedtatt i kommunestyret per november 2016 som grunnlag for senere eventuell utbygging hen i mot 2025 – jfr. Nasjonal Transportplan. Utfallet av denne saken vil få stor betydning for hvordan både kommune og stat (v/Statens Vegvesen) kan og må jobbe videre på samferdelsesområdet i og rundt Elverum i de kommende år – jfr. også betydningen dette har for byutviklingen i Elverum.

Samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling har tre strategiske planer:

 • Strategisk næringsplan for Elverum 2014-2018 – oppdatert plan godkjent per 22.10.2014.
 • Overordnet eierstrategi for Elverum kommune – skal utvikles i 2016/2017.
 • Strategisk plan: Internasjonalt arbeid – ferdigstilles i 2016.

Den oppdaterte strategiske næringsplanen vil være utgangspunkt for næringsutviklingsarbeid som skal utføres i kommunens regi de kommende år. Planen finnes her: strategisk næringsplan.

Den alt vesentlige delen av kommunens ressurser til næringsutviklingsarbeid vil bli sluset inn i selskapet ElverumRegionen Næringsutvikling AS (ERNU AS), selskap som eies sammen med nabokommunene Elverum og Åmot. I løpet av 2013 ble også Sør-Østerdal Næringshage AS stiftet som deleid datterselskap av ERNU AS, i den hensikt å bidra i nyskapingsarbeidet overfor de eksisterende bedrifter og gründere i regionen – se forøvrig nettsidene til Sør-Østerdal Næringshage AS.

Kommunen har ressurs til nærinsgutviklingsarbeidet gjennom egen næringssjef. Næringssjefen inngår i et funksjonelt samarbeid med ElverumRegionen Næringsutvikling AS gjennom kontorfellsskap, og er ansatt i Elverum kommune og tilknyttet Samfunnsutviklingsstaben.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017 – 2020 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan (se over)
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling  prioriteres på følgende tiltak for perioden 2017-2020 – jfr. næringsplanen:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS, Sør-Østerdal Næringshage AS samt Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvalte og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. Erfaring tilsier at det til enhver tid oppstår muligheter for næringsutvikling på grunn av særskilte initiativ som kommer opp, og som har muligheter i seg og hvor næringsutviklingsapparatet v/næringssjef og ERNU må organisere opp prosjekter og initiativ.
 • I tråd med næringsplanen fortsette arbeidet for å rekruttere både innbyggere og virksomheter til Elverum – jfr. gjennomførte initiativ de senere år gjennom «Attraktivitetsprosjekter» i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen samt initiativ som foregår i regi av pågående Byregionprogram.
 • Forsterke og videreutvikle høgskolesamarbeidet. Elverum kommune er inne i flere funksjonelle samarbeid med Høgskolen i Hedmark (Terningen Nettverk, samarbeidsfora med øvrige vertskommuner for høgskole, praktiske fagsamarbeid på flere nivåer). Det er ambisjoner om å styrke å utvikle dette samarbeidet, og så involvere næringsliv for å søke å få til et funksjonelt «Triple-Helix»-samarbeid.
 • Bidra til å gjennomføre det planlagte 5-årige prosjektet «Omstilling til ny næring og ny industriell produksjon» (2014 – 2018). Dette er et utviklingsinitiativ som vurderes som helt avgjørende å bidra til å gjennomføre de kommende år, gitt de utfordringer blant anet industrien i Elverum har, og de muligheter som er identifisert og arbeides med overfor Forsvaret, innenfor bioøkonomien, innenfor farmasøytisk industri og folkehelsesegmentet.
 • Bidra til å styrke og stabilisere Elverum Næringsforum som møtested og talerør for næringslivet i kommunen.
 • Søke å styrke og konkretisere samarbeidsinitiativ med NAV særlig i den hensikt å få større andeler av innvandrerpopulasjonen ut i arbeid.
 • I tillegg er det vurdert som godt langsiktig næringsarbeid (jfr. utfordringene for Elverumssamfunnet slik det ble beskrevet i planstrategien) å sørge for god skole, gode skoleresultater og hindre frafall i videregående skole slik at barn og unge blir godt rustet for arbeidslivet.

Dette Samfunnsområdet handler om ansvaret for å forvalte og utvikle natur og landskap (jord, skog, utmark m.v.) for bruk og vern samt kulturvern. Det dreier seg altså om å legge rammer for kommunens bidrag til forvaltning av landarealene innenfor Elverum kommunes geografiske grenser samt kulturvernet (bygninger, konstruksjoner, installasjoner o.a.)

I Elverum kommune forvaltes dette i stor grad i henhold til omfattende lovverk, forskrifter og ordninger innenfor jord- og skogbruket. Dette ivaretas særlig av sektor for teknikk og miljø – enhet for landbruk og miljø. Det kulturvernrelaterte ivaretas av sektor for kultur.

Det legges opp til at kommunens kulturvernplan skal forsøkes oppdatert – det har gjennom de siste år vært kapasitetsutfordringer for å ferdigstille påbegynt arbeid. Arbeidet gjøres på grunnlag av et registreringsarbeid som er startet opp i 2014, men ikke sluttført.  Videre er det gitt mandat fra kommunestyret i henhold til planstrategi for å produsere en ny, samlet strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum. Dette blir en  samling beskrivelser av det målrettede arbeid som foregår innenfor området. Arbeidet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2017-2020 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor natur, kulturmiljø og landskap prioriteres på følgende tiltak for perioden 2017-2020:

 • Nyutvikling og revidering av planer – kulturvernplan og strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap.
 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, driver kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren. Dette arbeidet fortsetter som bidrag til å holde og utvikle Elverums posisjon i skogsektoren. Arbeidet tenkes synliggjort i større grad ved å produsere en samlet strategisk plan for hele forvaltningsområdet (se omtale over).
 • Det pågår prosjekter og initiativ for å søke å få til større grad av trebyggeri i Elverum. På dette området bidrar fagkompetansen i kommunen til å løfte fram og holde fast i initiativ som både har betydning for profilering, som klimatiltak og som byutvikling. Dette arbeidet fortsetter, og mye tyder på at langsiktig arbeid innenfor dette området nå bærer frukter ved at flere og flere utbyggingsprosjekter synes å bli planlagt og realisert med klimariktige, trebaserte konsepter.

Samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det området hvor kommunen som tjenesteprodusent bidrar med den absolutt største andel av virksomheten. Innenfor dette området finnes barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette omfatter i størrelsesorden 80 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Tjenesteproduksjonen innenfor dette samfunnsområdet foregår i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter, samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier.

Kommunen har nå følgende oppdaterte godkjente planverk innenfor dette samfunnsområdet:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017: Se planen her
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016: Se planen her 
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019: Se planen her
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Strategisk plan/kommunedelplan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018: Se planen her

I tillegg er kommunens oppdaterte strategiske plan: «Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020» nylig godkjent i Kommunestyret – 26.10.2016.

Følgende planverk som er tilknyttet til dette samfunnsområdet er under utvikling og oppdatering:

 • Strategisk plan: Oppvekst i Elverum – 2016-2019 (ferdigstilles ved årsskiftet 2016/2017.
 • Boligsosial plan for Elverum kommune (ferdigstilles 2017).

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø særlig prioriteres på følgende tiltak for perioden 2017-2020:

 • Utbygging av Elverum Helsehus . Dette er en betydelig investering for Elverum kommune i kommende periode – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av Jotuntoppen bo og servicesenter – se investeringsoversikt.
 • Utbygging og rehabilitering av Lillemoen skole – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av Ydalir skole – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av Ydalir barnehage – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av leiligheter for yngre funksjonshemmede – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av bofellesskap for mindreårige flyktninger – se investeringsoversikt.
 • Bygging av kommunale boliger for utleie – se investeringsoversikt.
 • Bygging av Svartholtet bofellesskap – se investeringsoversikt.
 • Utbygging og rehabilitering av Hanstad skole – se investeringsoversikt.
 • Bygging av Allaktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole – se investeringsoversikt.
 • En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år – se omtaler under «Virksomhetsplan 2017» på de aktuelle tjenesteområdene.
 • Utviklingsarbeidet i prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» er i ferd med å «feste seg» og forbedrings- og effektiviseringsarbeid med LEAN-konseptet som grunnlag vil det bli arbeidet med innenfor flere og flere tjenesteområder.
 • Fortsettelse av jevn og god drift i barnehagene støttet av utviklingsarbeid som foregår i interkommunalt kvalitetsutviklingsprosjekt.
 • Flyktningtjenestens arbeid vil ha stor oppmerksomhet, gitt Elverums nødvendige bidrag på linje med alle i kommuner i Norge, for å ivareta mottak og integrering av flyktninger og innvandrere.
 • Jevn og relativt stor kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek fortsetter. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v.

Innholdsfortegnelse