Gå til innhold

Virksomhetsplan 2017

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i den tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2017. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som skal gjøres, årsbudsjettet redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. Tiltak som er beskrevet i handlingsplanen (fireårs-perspektiv) – forutsatt og planlagt i henhold til mål og strategier i det overordnede planverket – kommuneplanen og de strategiske planene.
 2. Føringer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling som foreligger og som anses som nødvendig å håndtere i ettårs perspektiv og som ikke er redegjort for i planverk– uforutsett og ikke langsiktig planlagt.
 3. De føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomitéene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse medio juni og som oppsummeres i kommunestyrets vedtak i junimøtet (jfr. årshjulet for styring).

Nytt av året er at virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester. Dette har tidligere vært presentert strukturert på kommunens sektorer og staber. Denne omleggingen har vært ønskelig i lengre tid, nå ser en mulighet til å gjennomføre det, fordi organisasjonen vurderes som moden, kompetanse er bygd opp og datasystemer er tilgjengelige. Moderne økonomisystemer kan rapportere økonomidata på alternative strukturer. Etter hvert har flere kommuner utnyttet dette til å vende budsjettrammene mot brukerne og deres tjenestebehov. Da blir det en tettere sammenheng mellom tjenestebeskrivelser og målekort uansett hvem i kommuneorganisasjonen som leverer tjenestene. Det skapes grunnlag for en tettere dialog i plan- og budsjettprosessen på tvers i organisasjonen. Samtidig vil en slik struktur samsvare tettere med statistikk som sammenligner kommuner – KOSTRA-data, Kommunebarometer og andre kilder. Sist, men ikke minst, er det ønske om at presentasjon av virksomheten strukturert på tjenesteområder skal lette folkevalgtes styring av ressursbruk og innbyggernes mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.

Dette kan gjøres samtidig som rammestruktur på sektorer og staber benyttes av rådmannen som grunnlag for lederavtaler og oppfølging av rammestyringen. Kommunen som virksomhet er organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Dernest er enkelte funksjoner/tjenester ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett. Dette betyr at tiltak slik de framstår i Handlingsplanen (se foran) er detaljert i form av tjenesteproduksjon og arbeidsoppgaver på tjenesteområder. Dette er i neste omgang grunnlaget for:

 • rådmannens lederkontrakt med resultatavtale og arbeidsfordeling for driftsåret med sektor- og stabssjefer
 • sektor- og stabssjefenes tilsvarende avtale med sine enhetsledere
 • tjenesteproduksjonen den enkelte medarbeider utfører
 • oppfølging/rapportering gjennom året – jfr. i særlig grad månedlige økonomirapporter, tertialrapporter og årsmelding.

Redegjørelsen for neste års (2017) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne/målgruppen på det aktuelle tjenesteområdet.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta – beskrivelse av hvilke lov- og forskriftshjemler som ligger til grunn for tjenestene på tjenesteområdet, eventuell statistikk og andre fakta som er relevant for å forstå tjenesteområdet og tjenesteproduksjonen.
 • Planverk på tjenesteområdet – kort beskrivelse av kommunalt planverk som er grunnlag for tjenestene innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017 – målekort med indikatorer for tjenestene (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2017 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Kommunestyret og formannskapets styring

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (dvs. sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – utføres i hovedsak av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre.
 • ledelse (dvs. ta i mot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse.
 • kontroll (dvs. kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

  Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten

 

«Handlings- og økonomiplan 2017-2020 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2017» er en vesentlig del av dokumentasjonen av styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen.

Delegasjon

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet. Kommunestyret fatter vedtak i henhold til saker i møter, og tar de initiativ som kommunestyret sjøl anser som nødvendig i henhold til lover, forskrifter og egne ambisjoner. For å lette og sikre den daglige drift av kommunen delegerer kommunestyret myndighet på spesifiserte områder i henhold til kommuneloven, særlig til formannskapet og administrasjonen v/rådmannen, men også andre organer – jfr. delegeringsreglement for Elverum kommune godkjent av kommunestyret.

I tillegg har kommunen et eget reglement for videredelegering av myndighet tildelt rådmannen, til sektorsjefer og stabssjefer i kommunens administrasjon. Dette er reglementet: «Administrativ delegering – fordeling av myndighet og ansvar». Denne videredelegeringen er et ledd i å sikre faglig forsvarlig, operativ og praktisk drift i kommunen.

Lederkontrakter og ledelsesfora

Ledelse og administrasjon av kommunens virksomhet ivaretas av rådmannen. Elverum kommunes virksomhet er organisert i 6 sektorer og 5 staber (se forøvrig kapitlet om organisering). Lederne for disse sektorene og stabene utgjør sammen med rådmannen, rådmannens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige vedtatte virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler rådmannen ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt i 3 deler:

 • Generell del – generell forventningsavklaring med leder.
 • Resultatavtale – spesifikk forventningsavklaring med leder vedrørende hvilke resultater som forventes i driftsåret (jfr. virksomhetsplanen og budsjettet med målekort, beskrivelser, økonomiske rammer m.v.)
 • Vedlegg – et spesifisert vedlegg som sikrer ansvarsfordeling for at spesifikke oppgaver i kommunestyrets vedtak på den samlede Handlings- og økonomiplan (4 år) og Virksomhetsplan med årsbudsjett (1 år) blir gjennomført.

Sektor- og stabssjefene skriver tilsvarende avtale med sine enhetsledere i de forskjellige sektorer og staber.

For å styrke den samlede virksomhetens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære. Dette gjelder for rådmannens ledergruppe og sektor- og stabssjefenes ledergrupper i den enkelte sektor og stab. Slike fora er:

 • Ukentlige ledergruppemøter med forberedte saker av felles betydning for virksomhetene og ledergjerningen.
 • Budsjettdialog med ledere 5 ganger pr år i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering.
 • Årlige medarbeidersamtaler med leder med grundig gjennomgang av årets virksomhet.
 • Ledertrening og lederutvikling i forskjellige fora med forberedte tema.

Egenkontroll

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner av kommunes virksomheter og selskaper. Kommunens kontrollutvalg har et særskilt ansvar i dette kontrollarbeidet. I tillegg har kommunen som virksomhet et system for internkontroll i sektorer og staber som bl.a. innebærer å opprettholde en årlig oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tjenesteproduksjonen, anvende et kvalitetssystem med avvikshåndteringer og drive forebyggende utviklingsarbeid.

Ekstern kontroll

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette blir i særlig grad ivaretatt av Fylkesmannen gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder. Dette inngår som ledd i den statlige todelte rolle overfor kommunene: På den ene side ved å vedta lover og forskrifter for innbyggeres rettigheter og bevilge økonomiske midler til kommunenes tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling og på den andre side å føre tilsyn (Fylkesmannens rolle) med at kommunene utfører denne rollen forsvarlig. Som følge av tilsyn får kommunen tilsynsrapporter med anbefalinger og eventuelt pålegg om utbedringer, alt avhengig av hvilke funn tilsynet gir.

Årshjulet for styring synliggjør viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

 

 

Kommunens styringsplattform er grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:

 

Figur: Illustrasjon av det samlede mål- og planhierarki i Elverum kommune med «rød tråd».

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede langsiktige mål og tilhørende strategier. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.

 

 

Figur: Illustrasjon av sammenhengen mellom langsiktige overordnede planer (kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel) og detaljeringen av disse i kommunedelplaner og sektor/temaplaner (de strategiske planene), samt sammenhengen mellom 4-års syklusen og 1-års syklusen i henholdsvis handlings– og økonomiplan og virksomhetsplan (arbeidsprogram) – årsbudsjett. Planstrategien legger grunnlag for innhold, omfang og tidsperspektiv i dette planverket innenfor en kommunestyreperiode. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorene (nivå 2).

Målnivåene er justert ut i fra strategivedtaket i kommunestyret i juni 2016, og den forventede økonomiske utviklingen i perioden (se målekortet under).

Overordnede styringsmål nivå 1
Dimensjoner med indikatorer Resultat

2014

Resultat

2015

MÅL

2016

MÅL

2017

MÅL

2018

MÅL

2019

MÅL 2020
SAMFUNN              
Innbyggertall (1% økning årlig) 20794 21030 21200 21400 21600 21800 22000
Innbyggertilfredshet Ikke målt 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert ift. utetemp, areal og brukstid -21,0% -24% nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014
ØKONOMI
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % anbefalt av Fylkesmannen) -2,6% 1,9% -0,3% 1,73% 1,87% 1,22% 1,59%
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) *) 9,1 % 11,9 10,6% 10,3% 10,6% 11,3% 11,2%
ORGANISASJON
Nærværsprosent 92,50% 91,9% 92,5% 92,50% 92,5% 92,5% 92,5%
Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under
TJENESTEKVALITET
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift.   (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten) ja ja ja ja ja ja ja
BRUKERUNDERSØKELSER PÅ ULIKE TJENESTER (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)
Resultat for bruker 5,0 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Respektfull behandling 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tilfredshet med informasjon 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

 

Ny og endret medarbeiderundersøkelse.

Med virkning fra 2016 har kommunen tatt i bruk et nytt forskningsbasert  verktøy, som er utviklet for kommunesektoren.  Denne metoden/verktøyet er basert på færre variabler:

 • Undersøkelsen er bygget med ulike påstander, der den enkelte skal svare på en skala fra 1 – 5 (1 = svært uenig og 5= svært enig).
 • Undersøkelsen er mer målrettet i forhold til medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling og lederutvikling.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres annet hvert år. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen presenteres  på 10 faktorer (se tabellen under).

Metoden er vesentlig endret og sammenligning med tidligere resultater vil ikke være hensiktsmessig.  Resultatene gis på overordnet nivå for hele kommunen, per sektor/stab og på enhetsnivå.

Resultatene måles på en skala fra 1 – 5 (1 = svært uenig og 5= svært enig)

Medarbeidertilfredshet – 10 faktorer MÅL

2016

Faktor 1: Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende 4,0
Faktor 2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer 4,0
Faktor 3: Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig 4,0
Faktor 4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte 4,0
Faktor 5: Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger 4,0
Faktor 6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert 4,0
Faktor 7:Relevant kompetanseutviling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet 4,0
Faktor 8:Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav 4,0
Faktor 9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode 4,0
Faktor 10: Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre 4,0

Undersøkelsen gjennomføres i 2016, som medfører at resultater presenteres i rapporteringen fra 2016. Undersøkelsen gjennomføres annet hvert år, og blir derfor ikke gjennomført i 2017, neste undersøkelse blir da i 2018.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser den administrative organiseringen i Elverum kommune med seks sektorer som har ansvar for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt staber som har støttefunksjoner. Sektorene og stabene er videre organisert med enheter med enhetsledere (vises ikke i kartet under), samt at de største sektorer også har avdelinger med avdelingsledere innenfor sine enheter.

Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt støttefunksjoner samlet i staber.
Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt støttefunksjoner samlet i staber.

Oversikten viser hvilke personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen og som det utbetales lønn til på de gitte tellepunkter.

Grunnlaget hentes direkte ut fra lønnssystemet slik at tellingen er maskinell. Utgangspunktet for tellingene er aktuell lønnsprosent for de enkelte stillingskategorier (faste ansatte, vikarer, personer i engasjement stillinger og midlertidige stillinger), disse summeres opp til lønnede årsverk.

Sektorer og staber

Antall årsverk per.

31.12.2015

Antall årsverk per.

31.08.2016

Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben

7,0

7,0

Sektor for teknikk og miljø

41,5

44,0

Eiendomsstaben

96,0

92,2

Sektor for oppvekst

502,4

509,7

Sektor for familie og helse

84,4

83,0

NAV Elverum

21,5

23,0

Sektor for kultur

80,1

80,2

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

467,7

464,4

Personalstaben

12,6

13,8

Service- og IKT-staben

23,6

22,4

Økonomistaben

25,9

25,0

Felles/finans/diverse

12,0

13,0

Sum kommunen

1374,7

1377,7

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet politisk styring er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
10 Politisk styring 9 983 8 564 10 070
100 Politisk styring 8 147 6 520 7 858
110 Kontroll og revisjon 1 837 2 044 2 211
Totalsum 9 983 8 564 10 070

100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her.  Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.

110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Administrasjon er et vanskelig tjenesteområde å beskrive budsjettmessig ut fra definisjon av tjenesteområder. For det første er KOSTRA-funksjonen «Administrasjon» vesentlig mer omfattende enn de fleste tenker over, som lett forbinder dette med sentraladministrasjonen i kommunen.

For det andre vil det på en del områder bli lagt et budsjett på administrasjon som i regnskapet blir omfordelt til de reelle tjenestefunksjonene. Et eksempel her kan være budsjettet for lærlinger hvor budsjettet blir lagt på administrasjon, men hvor den reelle kostnaden i regnskapet blir ført på de KOSTRA-funksjoner hvor lærlingen får sin kontrakt.

For det tredje har særlig SI-staben og Økonomistaben betydelige utgifter som etter regelverket må utgiftsføres på administrasjon, men hvor det foreligger tjenesteavtaler med våre kommunale selskaper som gir vesentlige inntekter til dekning av utgiftene.

Tjenesteområdet Administrasjon er gruppert på følgende funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
12 Administrasjon 91 147 78 483 87 062
120 Administrasjon 69 290 60 435 69 298
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 5 859 18 048 17 764
130 Administrasjonslokaler 15 998 0 0
Totalsum 91 147 78 483 87 062

Følgende sektorer og staber har budsjettmidler til disposisjon i dette tjenesteområdet i 2017:

 

Kostra funk adm

 

Funksjon 120 Administrasjon består av:

 • Administrativ ledelse: Til funksjon 120 skal det henføres administrative ledere (sektorledere, stabsledere og enhetsledere med avdelingsledere).
 • Fordeling av andel lederstilling: Dersom en administrativ leder på funksjon 120 yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og næring. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
 • Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap.
 • Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av:

Utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

130 Administrasjonslokaler: Utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler. Dette budsjetteres på funksjon 190 interne servicefunksjoner og henføres i regnskapet til aktuelle tjenesteområder i løpet av året (internhusleiemodellen).

Målgrupper for tjenestene

Felles for administrasjonsfunksjonene er at målgruppene er organisasjonsinterne. Administrasjonsbegrepet favner fellesfunksjoner som eiendomsdrift, personalfunksjon, økonomifunksjon, servicekontor, arkiv, IKT-drift, informasjon og rådmannsfunksjoner. Administrative funksjoner og øverste ledere i de tjenesteproduserende sektorene inngår også. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Området administrasjon er regulert av både generelle lover og kommunespesifikke lover og forskrifter på de enkelte fagområder innenfor:

 • Kommuneloven
 • Offentlighetsloven
 • Sikkerhetsloven
 • Forvaltningsloven
 • Økonomistyring og regnskapsførsel, herunder avgiftshåndtering
 • Personalforvaltning inkludert skatte- og avgiftsbestemmelser vedrørende lønn
 • Bestemmelser om kommunale arkiver og sammenheng med lov om offentlighet
 • Lov om offentlige anskaffelser vedrørende vår innkjøpsvirksomhet
 • Forskrift om behandling av personopplysninger
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

En opplisting av alt lov og forskriftsverk på området vil ikke være hensiktsmessig i økonomiplansammenheng.

Eiendomsstaben som eiendomsforvalter forpliktes av blant annet:

 • Byggherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Lov og forskrift innen El-sikkerhet
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Lov og forskrift om strålevern
 • Klima- og forurensningslov
 • Plan- og bygningsloven / TEK 10

Planverk på tjenesteområdet

Tjenesteområdet inngår i alle av kommunens planer som en bidragsyter til at sektorene kan gjennomføre sine planer.

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

TJENESTEKVALITET

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

120 – Økonomi
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere

4,6

4,5

4,5

Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso

4,4

4,5

4,5

Opplever økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel

5,1

4,5

4,5

Avvik vedrørende tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver

0

0

0

Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap

15. feb

15.feb

15.feb

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet

ingen

ingen

ingen

Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager

0,9%

0,0 %

0,0 %

Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager

16,1%

25,0 %

25,0 %

Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager, innsendt etter 01.01.2013

91,3 %

30,0 %

20,0 %

Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjon

Ikke målt

3,0 %

3,0 %

Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet

0

0

0

Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arbeidsgivere)

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav.

95,4 %

)*

)*

)* Mål for innbetalt restskatt 2017 fastsettes av skattemyndigheten i desember
120 – Personal      
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål

5,3

4,7

4,7

Personalstaben som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen

4,7

4,0

4,2

Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel

5,3

4,7

5,0

Utvikle overordnet arbeidsgiverstrategi via partssamarbeid

Versjon 1

Versjon 1

Gjennomføre revisjon av lønns- og arbeidsvilkår (inkludert kompetansetillegg) og forhandlingsmodell for å underbygge Arbeidsgiverstrategien.

Hovedoppgj

2016

Vurdere behov

halvår

2017

Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal innen prioriterte kompetanseområder

OK

1000

500

 

120 – Service- og IKT

 Resultat 2015  MÅL 2016  MÅL 2017
Dagens inngående post registrert og på nett innen kl 15.00 hver dag

94%

98%

98%

Kommunikasjon og service
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering/plass i Hedmark

Ikke testet

4. plass

Måles ikke

Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinnstilt og fleksibel

4,9

4,5

4,5

Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggere.

Andelen digitale skjemaer er beregnet ut fra totalt antall

Ikke målt

90%

90%

Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett (hvert 2. år)

3,9

Måles ikke

4,5

Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier (hvert 2. år)

4,1

Måles ikke

4,5

Difi kåring – kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder – antall stjerner

Ikke målt

5

Måles ikke

Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i henhold til planstrategien

Nei

ja

ja

IKT-drift
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende

5,1

4,5

4,8

Opplever at IKT-drift løser problemer på en tilfredsstillende måte til beste for brukerne

5,1

5,0

4,8

Opplever IKT-drift som serviceinnstilt og fleksibel

5,2

4,5

4,9

Oppetid for nettverks-infrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid

99,8%

99 %

99%

Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7

99%

120 – Beredskap
Beredskap – minimum en skrivebords øvelse i kommunens kriseledelse per år

100%

100%

100%

120 – Kantinedrift
Gjennomsnittlig besøk per dag i kantina Elvarheim

27

33

34

120/121/130 Eiendomsfunksjoner

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

ØKONOMI                                INDIKATOR
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan

92%

100 %

100 %

Økonomi byggeprosjekter i hht. entreprisekontrakter

100 %

100 %

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter

9,3%

9%

9,3%

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen per m2

108

170

170

Samlet arealer for førskolelokaler i m2 per. innbygger 1-5 år

6,5

6

6,5

Samlet arealer for skolelokaler i m2 per. innbygger 6-15 år

16,7

15

16,7

Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per. innbygger

0,9

0,9

SAMFUNN
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. referanseåret 2009-2010, korrigert ift utetemp, areal og brukstid

-24 %

-21 %

-21 %

TJENESTEKVALITET
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver iht gjeldende driftsplan?

4,8

4,5

4,5

I hvilken grad er du fornøyd med renholders evne til å løse avtalte oppgaver iht gjeldende renholdsplan?

4,5

4,5

4,5

Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben? (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere)

4,4

4,5

4,5

Hvor fornøyd er du med utførelsen av vedlikehold iht vedtatt vedlikeholdsplan?

4,2

4,5

4,5

I hvilken grad mener du som har bestilt et byggeprosjekt at prosjektet er utført iht inngått oppdragsavtale?

3,7

4,5

4,5

Hvor fornøyd er du med eiendomsstaben sine samlede leveranser?

4,3

4,5

4,5

Organisering av arbeidet

Økonomistaben

Økonomistaben består av enhetene økonomirådgivning, regnskap, lønn og skatt/innfordring, som ledes av hver sin enhetsleder. I tillegg har staben 2 innkjøpsrådgivere, 2 rådgivere knyttet til systemdrift av Agresso og GAT og en controller. Disse ressursene er direkte underlagt økonomisjefen.

Staben har det direkte ansvaret for kommunens egne økononomifunksjoner, kommunens skatteregnskap og økonomifunksjonene for våre 3 milde stiftelser. I tillegg benyttes stabens kompetanse også i sammenheng med næringsutvikling og andre forhold som involverer kommunen økonomisk.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom Agresso til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • SØIR Husholdning AS
 • SØIR Næring AS
 • Labpartner AS
 • Elverum kirkelige fellesråd
 • Elverum kommunale pensjonskasse
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første sikrer man virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre bygger man et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og blir selv ut fra størrelse innenfor økonomistaben mindre sårbare ved ferier og fravær.

Personalstaben

Personalstaben er ansvarlig for – og driver støttetjenester innenfor følgende områder:

 • Lederstøtte: Støtte til cirka 85 ledere på flere nivåer innen områdene ledelse, HR- og personalforvaltning. Det er startet et lederutviklingsprogram. Basisopplæringen av ledere (ferdighetsopplæringen) er også laget i ny og forbedret utgave.
 • Helse, Miljø og Sikkerhet: Både systemarbeid, opplæring og oppfølging, samt tilrettelegging og oppfølging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og kommunens bedriftshelsetjeneste. Arbeidet er forsterket med økt grad av kompetanseoverføring til linjelederne.
 • Personalforvaltning: Utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • Rekruttering og kompetanse: Dette omfatter blant annet prosedyrer for ansettelser, kompetanseregistrering, analyser og tiltak. I tillegg administrerer staben lærlingeordningene. I årene framover forventes det store endringer i tilgang til kvalifisert kompetanse. Dette betyr endringer i både rekrutteringsmønster/-metoder og krav til interne kvalifiseringssystemer. Dette området er sterkt fokusert og omfatter også en rekke egne tiltak.
 • Tillitsvalgtområdet og vernetjenesten: Staben er administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningene og vernetjenesten.

Omstilling og endring: Kommunen står foran vesentlige endringer – både i form av offentlige pålegg og prioriteringer, men også ut fra kommunens egen situasjon. Dette vil i stor grad kunne påvirke den enkelte ansatte og deres arbeidsforhold. Personalstaben skal bidra med kompetanse for både å skape nødvendig endringsvilje og at endringene følger de lover og avtaler som gjelder for slikt arbeid. I tillegg skal staben drive kompetanseoverføring til linjelederne på området gjennom en serie aktiviter/kompetansetiltak.

Staben har 6 medarbeidere som konsulent/rådgivere innenfor personalområdet. Og administrerer i tillegg 4,7 årsverk som hovedtillitsvalgte og et varierende antall lærlinger i henhold til kommunens mål som lærlingebedrift.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende enheter med tilhørende rammer:

 • IKT-drift og utvikling
 • Kommunikasjon og Service
 • Digitalt dokumentsenter (fellesarkiv)
 • Felles prosjekter

I tillegg drifter staben IKT-tjenester til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • Hedmark Revisjon IKS
 • Elverum kirkelige fellesråd
 • Elverum kommunale pensjonskasse

Følgende faktorer beskriver de ressurser som service- og ikt staben har til disposisjon i 2016:
Staben har totalt 22,4 årsverk til disposisjon og kompetansenivået i service- og IKT staben er relativt høyt, både når det gjelder formal- og realkompetanse og
vurderes som riktig for å utføre de oppgaver staben har.

Eiendomsstaben

Tjenestene skal betjene de mål som eiendomsstaben har ansvaret for.

Tjenesteproduksjonen foregår i regi av enhetene Utleie, Vedlikehold, Drift, Renhold og Byggeprosjekter.

Hver og en har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig knyttet til:

 • Forvaltning av eiendomsporteføljen med tilhørende fdv-dokumentasjon, dvs. ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler, samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • Synliggjøring av eiendomskostnader relatert til tjenesteproduksjon (internhusleiemodellen).
 • Gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • Gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • Bidra til energiøkonomisering gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • Saksbehandling innen lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • Gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • Avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

 

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2017:

Økonomisystemet ble oppgradert i slutten av 2015 og vi har gjennom 2016 tatt i bruk mye ny funksjonalitet og fortsetter dette arbeidet i 2017:

 • Oppgraderingen fører til at en rekke interne prosedyrer og rutiner vil gjennomgås i løpet av 2017 med LEAN-prinsipper som metode, for å forenkle hverdagen hos våre brukere. Men dette vil også gi positive effekter innad i økonomistaben i forhold til å håndtere vekst i bilagsvolumer innenfor dagens ressursrammer.
 • Arbeide for økt bruk av EHF-faktura både inn fra leverandører og ut til næringskunder. Samtidig arbeide for økt bruk av e-faktura mot våre privatkunder. Dette gir både intern effektivisering og besparelser i porto for utgående fakturaer.
 • Legge til rette for bruk av timeregistering for personell og maskiner i både investering og drift, for å effektivisere de kostnadsfordelinger som gjøres manuelt i dag.
 • Sluttføre arbeidet med innkjøpsanalyser i samarbeid med øvrige sektorer og staber, slik at vi utnytter våre innkjøpsavtaler bedre. Det er estimert ut fra erfaringer hos andre kommuner at dette kan gi reduserte kostnader ved rutinemessige kjøp av varer og tjenester. Til dette innføres et innkjøpsanalyseverktøy i et prosjektsamarbeid med Hamar kommune. Arbeidet ble startet i 2015, men vakanser gjør at arbeidet ikke er sluttført.
 • Planlegge og estimere kost/nytte ved implementering av innkjøpsmodul med rekvisisjoner, elektroniske bestillinger mot rammeavtaler basert på elektroniske varekataloger, og legge til rette for at disse rutiner presenteres i Agresso’s WEB-portal for alle i kommunen som skal bestille varer og tjenester mot disse avtalene. Det antas at dette vil kunne gi betydelig innsparinger på kommunens kjøp av varer og tjenester, men det vil kreve investering i lisenser og konsulentbistand og vil bli fremmet som egen sak.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2017:

 • Arbeidsgiverstrategi: Arbeidet med strategien avsluttes høsten 2016, men implementeringen vil skje gjennom 2017.
 • Medarbeiderundersøkelsen10-faktor: Gjennomføres november 2016, men bearbeidelse og tiltak med bakgrunn i resultatene vil foregå gjennom hele 2017.
 • Scenarioplanlegging HR mot 2030: Det er gjennomført opplæring i scenarioplanlegging for 2 ansatte (personalsjef og rådgiver) i 2016. I løpet av 2017 skal staben utarbeide sin egen scenarioplan. Det skal inneholde framtidige utfordringer bl.a. til rekruttering og kompetanseforhold, i tillegg til generelle vurderinger av det framtidige arbeidsmarkedet.
 • Rekrutteringsplaner: Det skal utarbeides ulike prognoser for å se omfanget av avgang/pensjonering for de kommende år innenfor sektor/staber og innen ulike yrker, samt behov for ny kompetanse. Dette er grunnlaget for analyser i forhold til nyrekruttering, samt vurdering av hvilken type kompetanse som skal rekrutteres inn.
 • «Ned med fraværet»: Det gjennomføres et prosjekt med hensikt å få ned sykefraværet. Prosjektet er et samarbeid med KS og NAV og ca. 30 andre bykommuner.

Utviklingsarbeid i Service og IKT staben i 2017:

Staben har som ambisjon å realisere et digitalt førstevalg, det vil si at den primære kommunikasjonskanalen mellom kommunen og innbyggere/næringsliv/det offentlige skal være digital.

 • Digitale tjenester må etableres på en felles plattform som betyr en stor og gjennomgående oppgradering og utvidelse av kapasitet på nett og servere, oppgradering av fellessystemer og en rekke fagsystemer:
  • Digital post til/fra innbyggere
  • Oppgradering til office2016 Exchange – migrering av domene – office 365
  • Selvbetjente løsninger for publikum – nye portaler – digitale skjemaer – e-dialog
  • Gode kommunikasjonskanaler i digitale flater som sosiale medier, nettsider
  • Sikkerhet gjennom bruk av nasjonale standarder
  • Sikker digital postflyt internt i kommunen
 • Høyhastighetsbredbånd i hele kommunen er ønskelig. Dugnadsutbygging i samarbeid med leverandører og innbyggerne.
 • Kvalitetssystem – oppgradere og videreutvikle fellessystemet i nært samarbeid med sektorer og staber.
 • Beredskap – oppdatere og gjennomgå overordnet ROS-analyse for Elverums samfunnet. Beredskapsplaner og tiltakskort for de ulike områdene skal oppdateres.

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2017

I samsvar med planverk vil utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet i særlig grad være:

 • Sluttføre innføring av «Beste Praksis Renhold» basert på INSTA800. Dette som grunnlag for et konkurransedyktig og behovsprøvd renhold, hvor elektroniske renholdsplaner er tilgjengelig for brukerne.
 • Fortsette utviklingen av samarbeidet mellom eiendomsstaben og ulike behovshavere/aktører (Den norske kirke, Elverum Kommunale Industribygg, Elverum Tomteselskap og Midt-Hedmarken Brann- og Redningsvesen) for å sikre tett koordinering, kostnadseffektive og helhetlige løsninger.
 • Gjennomføre tilstandsanalyse for alle formålsbygg, som grunnlag for utarbeidelse av tilstandsbasert vedlikeholdsplan. Herunder synliggjøring av eksisterende vedlikeholdsbehov/etterslep.
 • Etablering av rammeavtale for renholdstjenester for å sikre daglig drift ved fravær og behov utover gjeldende renholdsplan.
 • Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).
 • Videreføre LEAN-arbeidet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt og tverrsektorielt.
 • Restrukturere prosjektportalen i tråd med resultatet fra LEAN-arbeidet.
 • Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklingsprogram og ERNU.
 • Videreføre ORMEL-prosjektet – optimal ressursutnyttelse av grunnvann til kjøling og oppvarming av bygg (Regionalt forskningsfond).
 • Følge opp ZEN-ambisjonen for ny bydel i Ydalir i samarbeid med Elverum tomteselskap – fokus på bygging av skole og barnehage

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet barnehage er gruppert på funksjoner som vist i tekst og tabell under, med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
20 Barnehage 149 828 137 203 144 737
201 Førskole 131 763 130 340 137 639
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 431 6 863 7 098
221 Førskolelokaler og skyss 9 635 0 0
Totalsum 149 828 137 203 144 737
 • Funksjon 201 inneholder tjenesten kommunale barnehager.
 • Funksjon 211 inneholder tjenesten styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov.
 • Funksjon 221 inneholder tjenestene barnehagelokaler og transport av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til barnehageloven. En vesentlig intensjon er at barna skal utvikle sin basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill med andre barn og voksne.

Planverk på tjenesteområdet

Elverum kommune har høsten 2016 under utvikling og oppdatering egen strategisk plan for oppvekstområdet , herunder for tjenesteområdet barnehage. Følgende planer/rammer for tjenesteområdet gjelder inntil den strategiske planen er på plass:

 • Rammeplan for barnehagen
 • Pedagogisk plattform for barnehagene og kommunale enkeltvedtak som er styrende for virksomheten.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, rammeplan og pedagogisk plattform) og mål i handlings- og økonomiplan, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

201 – Barnehage

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Opprettholde 100 % barnehage dekning utfra (antall søkere) ihht loven

100%

100 %

100%

Antall tilsyn etter § 16 i barnehageloven

——–

4

18

BRUKERUNDERSØKELSE (SKALA 1 – 6)

Måles annethvert år, neste måling er i 2017.

Trivsel

       5,2

Måles ikke

     5,0

Tilgjengelighet

5,7

Måles ikke

     5,7

Resultat for brukerne

5,1

Måles ikke

     5,0

Respektfull behandling

5,5

Måles ikke

     5,5

Informasjon

5,0

Måles ikke

5,0

Generelt

       5,2

Måles ikke

       5,3

Fysisk miljø

4,6

Måles ikke

4,7

Brukermedvirkning

4,9

Måles ikke

5,0

Det vil bli gjennomført ett skriftlig tilsyn i alle barnehager, 10 kommunale og 8 private.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom ti kommunale barnehager samt åtte private barnehager med cirka 550 barn samlet i de kommunale og 550 barn samlet i de private barnehagene per 2016.

De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet Barnehage produseres av Sektor for oppvekst med sine organisatoriske enheter:

 • Sorenskrivergården – 5 avdelinger
 • Terningen – 8 avdelinger
 • Solkroken – 3 avdelinger
 • Søbakken – 3 avdelinger
 • Husmorlagets hus – 2 avdelinger
 • Stavåsbakken – 4 avdelinger
 • Bakkebygrenda – 3 avdelinger
 • Vestad – 3 avdelinger
 • Fjeldmoravegen – 3 avdelinger
 • Kirkeby – 2 avdelinger

Sektor for oppvekst er tillagt veiledningsplikt og tilsynsansvaret med de private barnehagene i kommunen i henhold til §8 og §16 i barnehageloven. Sektoren innvilger, etter søknad, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid til barn fra familier med lav inntekt i henhold til barnehageloven § 15.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • gjennomføre prosjektet «LEK GIR LÆRING» – et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene som gjennomføres i samarbeid med kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Utviklingsarbeidet startet opp i august 2014.Hovedmålet er å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena.
 • gjennomføre COS (CIRCLE OF SECURITY) – et samarbeid med Familieteamet.
  • Fellesdag med Stig Torsteinson, psykolog
  • Skolering av ansatte – 8 samlinger – en barnehage pilot
  • Bevisstgjøring av voksenrollen.
 • gjennomføre Jåttamodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier. En barnehage er pilot, med mulig videreføring i alle barnehager
 • videreføre «Hverdagslykke» – kontinuerlig arbeid med psykisk helse. Forebyggingsarbeid i alle barnehager.
 • drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • gjennomføre Minikursprogram – kurs for assistenter og fagarbeidere.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Tjenesteområdet skole er gruppert på funksjoner som vist i tekst og tabell under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
21 Skole 241 343 210 737 211 488
202 Grunnskole 190 563 191 541 192 297
213 Voksenopplæring 4 554 6 300 6 203
215 Skolefritidstilbud 1 747 1 276 1 115
222 Skolelokaler 33 548 0 0
223 Skoleskyss 5 890 6 620 6 847
383 Musikk- og kulturskoler 5 043 5 000 5 025
Totalsum 241 343 210 737 211 488

 

 • Funksjon 202 inneholder tjenesten 10 årig grunnskole. Grunnskolen i Elverum gir tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. Følgende fem grunnleggende ferdigheter er integrert på det enkelte fags premisser: 1. kunne uttrykke seg muntlig; 2. kunne uttrykke seg skriftlig; 3. kunne lese; 4. kunne regne; 5. kunne bruke digitale verktøy.
 • Funksjon 215 inneholder tjenesten skolefritidstilbud. Skolefritidsordningen skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser. Dette skal stimulere til vekst og utvikling, i naturlig samvær med andre barn og voksne.
 • Funksjon 213 inneholder tjenesten opplæring til voksne som har rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven. Elverum læringssenter (voksenopplæringen) tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige som gir mulighet for kvalifisering til arbeidsliv og videre utdanning .
 • Funksjon 222 omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole.
 • Funksjon 223 inneholder tjenesten skoleskyss.
 • Funksjon 383 inneholder tjenesten musikk og kulturskole for barn, unge og voksne. Elverum kulturskole gir barn og unge opplæring i kultur og kunstfag. Kulturskolen skal være et kompetansesenter innenfor ulike former for kulturuttrykk som er preget av høy faglig kvalitet, kreativitet og tverrfaglig miljø. Kulturskolen samarbeider tett med frivillige lag og foreninger
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en særskilt tjeneste som kostnadsmessig er fordelt på funksjonene 211 (styrket tilbud til førskolebarn – se tjenesteområde barnehage), 202 (grunnskole) og 213 (voksenopplæring). PP-tjenesten bistår barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • Logopedtjenesten er underlagt PP-tjenestens ledelse og dekker tilbudet for barn, unge og voksne i Elverum kommune. Her inngår også salg til Sykehuset Innlandet.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet skole er:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
 • Lov om voksenopplæring.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Planverk på tjenesteområdet

Elverum kommune har høsten 2016 under utvikling og oppdatering en egen strategisk plan for oppvekstområdet, herunder for tjenesteområdet skole. Følgende planer/rammer for tjenesteområdet gjelder inntil den strategiske planen er på plass:

 • Skolepolitisk plattform

For grunnskolen finnes det i tillegg flere dokumenter som gir føringer og rammer for driften:

 • Handlingsplan mot krenkende atferd
 • Ordensreglement
 • Kvalitetsplan for SFO
 • Kommunale vedtekter for SFO
 • Leseplan for 1. 10- klassetrinn
 • Kommunal minstestandarder for den gode læringsøkt
 • Planer for elevenes skolemiljø
 • Reglement for skolens driftsstyrer/skolemiljøutvalg

For Kulturskolen:

 • Rammeplan utarbeidet av Norsk kulturskoleråd
 • Lokal virksomhetsplan

For Voksenopplæringen:

 • Virksomhetsplan/årshjul for virksomheten

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan og skolepolitisk plattform) og mål i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

 TJENESTEKVALITET

202 – Grunnskole:

NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1. MÅL: andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 20%. Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20%. Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 9. trinn skal ikke overstige 15%

INDIKATOR

RESULTAT 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet

25%

<30 %

<20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk

20,6%

<30 %

<20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet

17,8%

<30 %

<15 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet

30,1%

<30 %

<20%

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet

   26,7%

<30 %

<20 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk

21,6%

<18 %

<15 %

Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet

21,6%

<16 %

<15%

Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet

16,3%

<16 %

<15 %

202 – Grunnskolepoeng RESULTAT 2015 MÅL 2016 MÅL 2017
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 39,9 38 43
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige (nytt mål): ——– ——— 15%
BRUKERUNDERSØKELSE SFO (skala 1 – 6, der 6 er høyest)
Respektfull behandling 5,4 4,8 5,5
Resultat for bruker 5,1 4,5 5,2
Brukermedvirkning 4,6 4,5 4,7
ELEVUNDERSØKELSE
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring 3,9 4,0 4,0
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 1,3 1 1
OBJEKTIVE MÅL
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 93 % 90 % 95 %
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,8% 9% 8,6%
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 97 % 95 % 98 %
Pc-tetthet i grunnskolen /antall elever pr. pc 3,3 3,3 2,6
383 – Kulturskolen

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Antall brukere som svarer på brukerundersøkelsen skal økes (nytt mål):

25%

——-

50%

Andel foresatte som mener at elevene har godt utbytte av opplæringen de får

     87%

90%

90%

213 – Elverum Læringssenter (voksenopplæring)

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av to år

     100%

80 %

100%

Andelen som består norskprøve A1 skriftlig og muntlig

100%

90 %

100%

Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig

67%

60 %

70%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for oppvekst med slik organisering:

Grunnskole

Per høsten 2016 er det 2433 elever i grunnskolen, hvorav 530 barn deltar i skolefritidsordningen. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov
 • Lillemoen/Melåsberget skoler
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Kirkeby oppvekstsenter (barnehage og skole)
 • Fjeldmora skole, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver.

 

PPT, læringssenter og kulturskolen

 • Kulturskolen har 350 ordinære elever. I tillegg yter kulturskolen tjenester i barnehager, grunnskoler. Den selger også tjenester til kirken, kor og korps, lag/foreninger. Kulturskolen administrerer den kulturelle skolesekken rettet mot grunnskolen samt den kulturelle spaserstokken med de eldre som målgruppe.
 • Elverum læringssenter (ELS) består av 3 avdelinger med  totalt 145 elever, elevtallet er økende.
 • PP- tjenesten (PPT) arbeider med individ og systemsaker samt kompetanseutvikling ut mot brukere og ansatte.

Elverum kulturskole, Elverum læringssenter og PPT er organisert som egne enheter, stasjonert i kommunehuset Folkvang. PPT er organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Deltagelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. I 2017 vil skolene få tilgang til en bred analyse gjennomført av SEPU (senter for praktisk utdanningsforskning). Resultatene vil danne utgangspunkt for skolens fokus/forbedringsområder videre.
 • Deltakelse i den nasjonale satsingen: Ungdomstrinn i utvikling, som er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Prosjektperioden er ut 2017.
 • Foreldreskole etter modell fra forsøket som er gjennomført ved Lillemoen/Melåsberget skoler innføres nå ved alle barneskolene under navnet «Hjerterom».
 • Elverum læringssenter og Fylkeskommunen samarbeider om opprettelse av kombinasjonsklasse på ELVIS for å sikre bedre overgang mellom skolene for fremmedspråklige elever i alderen 16-20 år.
 • Pågående samarbeid mellom læringssenteret, flyktningetjenesten og NAV med mål om å få flyktninger raskere ut i arbeidspraksis og arbeid – Flyktninger i arbeid (FIA).
 • Kulturskolen implementerer ny rammeplan for Norske kulturskoler i tråd med sentral veiledning.
 • Et team sammensatt av lærere fra kulturskolen og grunnskolen skriver ferdig lokal læreplan i musikkfaget i grunnskolen fra 1- 7 trinn innen 01.07.2017.
 • Brassastick for barn med spesielle behov. Initiativ ledet av kulturskolen i samhandling med grunnskolene og Elverum videregående skole.
 • I samarbeid med Lions i Elverum skal alle lærere på barnetrinnet få kurset «Dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen.
 • Elverum kommune er MOT kommune. MOT er et viktig holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom i Elverum. Spesielt fokusområde i 2017 er, i samarbeid med kultursektor, å opprette en MOT-spot/MOT-cafe/lokal møteplass for ungdom, på Ungdommens hus.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet barnevern er gruppert på funksjoner som vist i tekst og tabell under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
23 Barnevern 38 026 32 084 24 462
244 Barnevernstjeneste 9 442 11 462 11 521
251 Barneverntiltak i familien 8 648 4 631 -6 783
252 Barneverntiltak utenfor familien 19 936 15 992 19 724
Totalsum 38 026 32 084 24 462
 • Funksjon 244 inneholder tjenesten barnevern.
 • Funksjon 251 inneholder tjenesten Barneverntiltak i familien – dette omfatter drift av tiltak til barn og familier i hjemmet, bosetting og drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap.
 • Funksjon 252 inneholder tjenesten Barneverntiltak utenfor familien – dette omfatter drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet.

 

Målgrupper for tjenestene

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • Enslige mindreårige flytninger i bofelleskap.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forvaltningsloven
 • Introduksjonsloven – lovgrunnlaget for mottak og bosetting av flyktninger.

Per oktober 2016 er det 49 barn i Elverum bosatt utenfor hjemmet. I 2016 har det vært en stor økning i denne andelen av barn i forhold til andre som har tiltak hos barnevernet. Det har per medio oktober 2016 kommet 220 bekymringsmeldinger gjennom året til barneverntjenesten. Barneverntjenestens undersøkelsesteam (se organisering) gjennomfører til enhver tid barnevernundersøkelser i henhold til lov, dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. Det er enhetsleder og fagleder som foretar beslutning om undersøkelser skal gjennomføres.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – planens omtale av barn, unge og familier.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål signalisert i statsbudsjettet, og i kommuneplan, handlings- og økonomiplan, er det satt i gang arbeid med bedre definering av målbare indikatorer og ny langsiktig plan for tjenesteområdet. Arbeidet vil settes i gang i 2017, og mål /indikatorer blir nye fra 2018.

Indikator

TJENESTEKVALITET

Resultat 2015 MÅL 2016 MÅL 2017
244 – Barneverntjenesten
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 5  måles ikke 5,0
Fristoverskridelse for gjennomgang av melding 0% 0% 0 %
Barn med frivillige hjelpetiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 100% 100 % 100%
252 – Barneverntiltak utenfor familien
Antall barn i fosterhjem (grunnlagsmateriell) 36 36 36
Antall barn i institusjon (grunnlagsmateriell) 6 6 6
Antall barn i beredskapshjem og ungdoms- og familiehjem (grunnlagsmateriell) 5 5 5
Antall lovpålagte tilsyn i fosterhjem 120 120 130
251 – Barneverntiltak i familien – enslig mindreårige flyktninger
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall) 6 5 Inntil 20
Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 100% 95% 95%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres av Sektor for familie- og helse og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, en fagleder, to teamledere samt 14 saksbehandlere og en miljøterapeut. Enheten er videre delt inn et undersøkelsesteam, tiltaksteam og miljøterapi og oppfølging i fosterhjem /tiltak.

Sektor for Kultur v/enheten Flyktningtjenesten har ansvar for tjenesten bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette innebærer heldøgns bemanning i 2 bofellesskap, oppfølging av vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være å:

 • utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid for å redusere saker til overtagelse av omsorg etter Lov om barneverntjenester.
 • videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata.
 • videreutvikle oversiktsverktøy for kostnadsendringer i barnevernet.
 • fortsette påbegynt forbedringsarbeid med LEAN som verktøy.
 • videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre « nærnettverk» i Elverum kommune.
 • følge opp fosterhjem i barneverntjenesten.
 • omorganisere arbeidet mot enslige mindreårige flyktninger, med fokus på faglighet og forsvarlig økonomi, for å ivareta kommunestyrets vedtak.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet helse er gruppert på funksjoner som vist i tabell og tekst under:

Tjenesteområde Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17
24 Helse

66 830

64 822

66 398

231 Aktivitetstilbud barn og unge

6 119

5 672

5 833

232 Forebygging helsestasjons- og skolehelsetjeneste

10 964

11 622

12 011

233 Annet forebyggende helsearbeid

8 954

7 450

7 429

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og

13 595

10 169

10 498

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

27 198

29 908

30 627

Totalsum

66 830

64 822

66 398

 Funksjon231 Aktivitetstilbud barn og unge, inneholder tjenestene Utekontakten med oppsøkende virksomhet mot arenaer hvor barn og unge oppholder seg og oppfølgende team som gir lavterskel tilbud med oppfølging for barn og unge opp til 25 år.

 • Funksjon 232 Forebyggende helsestasjon- og skolehelsetjeneste, inneholder tjenestene Smittevern og vaksinasjonsprogram, Helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år, Jordmortjeneste, Skolehelsetjeneste for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter samt Psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid, inneholder tjenestene Interkommunal tjeneste for miljørettet helsevern i Sør-Østerdal , Samfunnsmedisinske tjenester med kommuneoverleger, helsestasjonslege og psykologer samt tjenesten, frisklivssentralen med forebyggende arbeid til utsatte grupper i samfunnet. Innenfor funksjonen ligger videre tjenesten SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep, som er et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune, interkommunalt samarbeid med tjenestetilbud på krisesenteret i Hamar.
 • Funksjon 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede , inneholder tjenestene Transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold. Aktivitetene er kultur og fritid med bistand, støttekontaktordning og ulike typer tiltak for aktivisering og fysisk aktivitet.
 • Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, inneholder tjenestene drift av interkommunal legevakt, drift av kommunens turnuslegeordning og avtaler med fastleger, legetjenester i sykehjem, på helsestasjon og i legevakt, legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri, tillskudd til drift av private fysioterapitjenester.

Målgrupper for tjenestene

Innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak og gjelder mer spesifikt:

 • barn og unge – lavterskel aktivitetstilbud med oppfølging
 • barn – helsestasjon fra 0 – 20 år
 • ungdom og studenter i høgskolen – helsestasjon
 • personer som er gravide
 • personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom
 • personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt
 • barn, unge og voksne med psykiske utfordringer/lidelser, som trenger hjelp eller bistand for å mestre egen livssituasjon
 • yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand
 • pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn
 • personer som trenger fastlegetjenester eller fysioterapi

 

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunens tjenester til helse, forebygging og behandling ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale mål og faglige veiledere og skal foregå innenfor rammen av forsvarlighet i alle sektorens ansvarsområder.

 

Øvrige lover som er ramme for sektorens arbeid:

 • Kommuneplanen – samfunnsdel.
 • Lov om helse- og omsorgstjenester.
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
 • Lov om helsepersonell
 • Folkehelseloven
 • Psykisk helsevernloven
 • Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift til rammeplan for psykisk helsearbeid
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • Forskrift til rammeplan for jordmor
 • Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
 • Forskrift for fastlegeordningen i kommunene
 • Forskrift om miljørettet helsevern
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017
 • Legeplan
 • Fysioterapiplan
 • Integreringsplan
 • Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging
 • Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i helse- og omsorgsplanen, i handlingsplan – økonomiplan) er det satt arbeidsmål for tjenesteområdene for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for tjenesteutøvelsen. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

Indikator

TJENESTEKVALITET

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

231 – Aktivitetstilbud barn og unge
Planlagte åpne dager/kvelder på Ungdommens Hus og Hernes fritidsklubb

280

250

280

Ferieklubb, antall deltagere

550

350

550

Sommeråpent Ungdommens hus antall dager

10

0

15

Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus

111

111

111

Antall registrerte samtaler Utekontakten

1000

1000

1150

232 – Forebyggende helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

5,4

5,4

5,4

Resultat for bruker

4,9

4,9

4,9

Tilgjengelighet

0

4,0

4,0

Alle gravide skal få tilbud om det nettbaserte programmet «Mamma Mia» (ny)

 

 

100%

70 flyktninger får tilbud om 5 konsultasjoner/4-ukers program (ny)

70

233 – Annet forebyggende helsearbeid

 

 

 

Tilbakemelding etter tilsyn /befaring (miljørettet helsevern)

4 uker

4 uker

4 uker

Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser (miljørettet helsevern)

0 %

0 %

0 %

Familieteam – Andel av brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt

80%

80 %

Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 mnd deltar i fysisk aktivitet ved frisklivssentralen.

20%

20%

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitttimer pr måned.

12

12

12

Askeladden, individuelt tilrettelagt arbeid for 14 yrkeshemmede, gj.snitt timer pr uke

14,75

14

14,75

Sundsvoll aktivitetssenter, individuelt tilrettelagt aktivitet for 11 brukere, gj.snitt timer pr uke.

16,15

15

15.50

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering
Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmed.forskriften

80%

80%

85%

Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter)

70 %

70%

80%

Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn

<10

<10

<8

Familieteam – Andel av brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt

80%

80 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Sektor Familie- og helse, dekker områder som er pålagt kommunen å ha ansvar for gjennom lover og avtaleverk, og driftes etter de krav og kompetanse områder innen helsepersonell som er pålagt. Tjenestene skal ytes til alle som har behov ihht krav på tilbud, samt yte lavterskel tilbud der det er hensiktsmessig og mulig. Fokus skal være tidlig forebygging og intervensjon, og samhandling med rett instans ved avdekket behov for bistand.

Sektor for kultur, dekker områdene forebygging, fritid barn og unge innenfor ungdommens hus, Hernes fritidsklubb, Utekontakter, oppfølgingsteam og idrettspedagog, transport til og fra dagaktiviteter.

Aktivitet og fritid med bistand gir bistand til innbyggere som har rettigheter til, og behov for hjelp til å ha en meningsfylt hverdag og fritidstilbud. Fokus på fritid i karlegging og brukerens ressurser / ønsker og behov er i fokus. Tjenesten organiseres som deltagelse i aktivitetsgrupper, tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon eller individuell støttekontakt. Sundsvoll dagaktivitetssenter er tilbud for personer med utviklingshemming som ikke mestrer tilrettelagt arbeid.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

Sektor for familie og helse:

 • implementere LEAN som filosofi og metode.
 • videreutvikle tverrfaglig samarbeid med skole og helsesøster ved barns overganger fra barnehage – skole, skole – ungdomsskole – videregående skole.
 • starte arbeidet med å utvikle egen helsestasjon for gutter.
 • implementering av nye nasjonale anbefalinger i psykisk helsearbeid, jamfør statlig veileder «sammen for mestring»; kunnskapsbasert praksis, recovery orientert arbeid i flere enheter
 • strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • innføre elektronisk verktøy for Klient- og resultatstyrt praksis for alle ansatte i klinisk arbeid.
 • kompetanseheving i legevakt, jamfør nye krav for leger og hjelpepersonell etter forskriften.
 • kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner.
 • videreutvikle arbeid ved frisklivssentralen ihht føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet.

Sektor for Kultur:

 • Utekontakten skal delta i tverrfaglig « TIUR prosjekt» tverrfaglig, rusforebyggende.
 • Med fokus på Ungdommens Hus skal MOT arbeidet videreutvikles i enhet forebygging, fritid barn og unge i samarbeid med EUS.
 • Ungdommens Hus skal videreutvikles i h t deltagelse og inkludering spesielt i forhold til å forebygge utenforskap.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet pleie og omsorg er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
53 Pleie og omsorg 337 661 295 977 305 654
253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i instit 175 527 144 645 148 433
254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp 141 219 146 333 152 238
256 Akutt helse- og omsorgstjenesten 0 5 000 4 982
261 Institusjonslokaler 20 915 0 0
Totalsum 337 661 295 977 305 654
 • Funksjon 253 inneholder tjenestene Pleie og omsorg i institusjon, Drift av kjøkken og kantine i institusjon, Dagopphold og aktivitet i institusjon, avlastning. Innenfor institusjonsområdet gis det tilbud om rehabiliteringsopphold, andre korttidsopphold og avlastning og langtidsopphold.
 • Funksjon 254 Tjenestetilbudet innenfor helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie (hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste ytes i brukers hjem. Hjemmebaserte tjenester omfatter også tjenestene praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, fysio-/ergoterapeut, matombringing og formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.
 • Funksjon 256 inneholder tjenesten Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten. Elverum er administrativ vertskommune for 6 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser for Åsnes, Våler, Stor-Elvdal og Elverum kommune. Tjenesten er lokalisert på Moen sykehjem, korttidsavdeling 3.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene.

Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig eller i institusjon.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte, og en del av samfunnsoppdraget kommunen har. Det er særskilte statlige føringer for hvordan kommuner skal utøve helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være i overenstemmelse med både lokale og nasjonale mål og faglige veiledere. De vesentligste lover og forskrifter på området er:

 • Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA; kommune stat rapportering) viser at Elverum kommune har en noe institusjonstung tjenesteprofil, og prioriterer hjemmebaserte tjenester til de eldste noe lavere enn sammenlignbare kommuner.

Samlet mottar ca. 1280 innbyggere i Elverum pr. 2016 en eller flere pleie- og omsorgstjenester. Av disse mottar omlag 760 personer hjemmesykepleie og cirka 190 personer mottar praktisk bistand hjemmehjelp, og ca 80 personer mottar praktisk bistand opplæring. 28 personer i Elverum kommune har BPA ordningen pr. høsten 2016.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i helse- og omsorgsplanen, i handlingsplan – økonomiplan) er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for tjenesteutøvelsen. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

Et av formålene er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den enkelte tjenestemottaker sikres et aktivt og meningsfylt liv og en tilværelse i fellesskap med andre. En verdig avslutning på livet, som ivaretar den enkeltes individuelle behov, skal også ivaretas.

Indikator

Tjenestekvalitet

Resultat 2015 Mål 2016 Mål 2017
253 – Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse skala 1-3, der 3 er best)
Resultat for brukerne 1,9 Ikke målt 1,9
Respektfull behandling 2,0 Ikke målt 2,0
Brukermedvirkning 1,9 Ikke målt 1,9
Resultat for brukerne – pårørende 4,5 Ikke målt 4,5
Respektfull behandling – pårørende 5,0 Ikke målt 5,0
Brukermedvirkning – pårørende 4,1 Ikke målt 4,5
253 – Tjenesteproduksjon – institusjon
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Pasienter i spesialenhet skal være utredet for kognitiv svikt 100 % 100 %
Alle pasienter skal ha mål for habilitering/rehabilitering jf. FOR-2011-12-16-1256 100 % 100 %
Det skal utføres legemiddelgjennomgang på alle pasienter med langtidsvedtak (NY) 100 %
Ernæringskartlegging er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre (NY) 100 %
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 18,3 % 18,1 % 18,1 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 16,8 % 17,9 % 15%
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 535 døgn 500 døgn

 

254Kjernetjenester – pleie og omsorg (hjemmetjenester, matutkjøring, BPA, m.v.)
Brukerundersøkelser – enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, der 6 er høyest)
Trygghet – pårørende 5,3 Måles ikke 5,3
Respektfull behandling – pårørende 5,3 Måles ikke 5,3
Informasjon – pårørende 5,1 Måles ikke 5,1

Brukerundersøkelser hjemmebaserte tjenester

(forenklet undersøkelse (skala 1-3, der 3 er best)

Resultat 2015 MÅL 2016 MÅL 2017
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2,0 Ikke målt 2,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 2,0 Ikke målt 2,0
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 1,9 Ikke målt 1,9
De ansatte behandler meg med respekt 2,0 Ikke målt 2,0
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9 Ikke målt 1,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 Ikke målt 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 1,9 Ikke målt 1,9
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) 1,9 Ikke målt 1,9

254 – Tjenesteproduksjon hjemmetjenester – PRO

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Gj. sn. timer pr. uke hjemmesykepleie

3,9 t/uke

4,0 t/uke

Andel innbyggere 80 år eller eldre i omsorgsbolig med heldøgnsbemanning

0 %

2 %

Dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser(institusjon og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning) 80 år eller eldre

22 %

23 %

Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre

50%

100 %

100 %

Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner

90%

100 %

100 %

Andel rehabiliterings- og korttidsplasser av totalt antall institusjonsplasser

16,3 %

16,3 %

Andel saker hvor frister overholdes i kommunens ergo- og fysioterapitjeneste

60 %

70 %

Aktivitetstilbud – antall plasser hjemmeboende

20 plasser

22 plasser

254 – Tjenesteproduksjon hjemmetjenester – Psykisk helse

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) benyttes som verktøy for brukermedvirkning

Ikke målt

50 %

Antall med bo- og oppfølgingsavtale (psykisk helse)

12 brukere

17 brukere

Antall UK (utskrivningsklare) døgn psykisk helse/rus (innføres fra 01.01.17)

Ikke målt

0 døgn

Antall som har mottatt psykisk helsetjeneste (inkl. lavterskel)

235 brukere

245 brukere

Organisering av tjenesteproduksjonen

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i følgende sektorer:

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg:

 • Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem med 140 plasser.
 • Jotunhaugen rehabilitering/sykehjem og Lyngholtet sykehjem med 56 plasser.
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør, Sentrum, Sætre, Søndre Nyborg og Sandmoen omsorgsboliger og forsterket avdeling.
 • Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fordelt på følgende avdelinger: Loken, Sandbakken (interkommunalt bofellesskap), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Vestly avlastning.

Sektor for familie og helse:

 • Psykisk helse og rus: Hjemmebaserte tjenester til brukere i eget hjem og som bor i omsorgsbolig Øvre Sandbakken, samt brukersamtaler (behandling/terapi). Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset.

Sektor for kultur:

 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral, i tillegg korttidsutlån fra kommunalt hjelpemiddellager, samt montering, service og vedlikehold av utleverte hjelpemidler.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • implementere LEAN som filosofi og metode.
 • ivareta rollen som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Hedmark med fokus på fag- og kompetanseutvikling på ulike fagområder knyttet til eldreomsorg (betinger tildeling av rollen som satellitt sammen med Stange, under Hamar kommune).
 • styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår er noen av de prioriterte fagområdene i PRO.
 • videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll.
 • styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole.
 • videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem.
 • bidra som aktiv prosjektdeltaker i velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt starte arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektoriellt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer.
 • implementere nye nasjonale anbefalinger i psykisk helsearbeid, jamfør statlig veileder «Sammen for mestring»; kunnskapsbasert praksis, recoveryorientert arbeid.
 • etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene for mennesker med psykisk helse- og rusproblemer (plikten inntrer i 2017)
 • innføre aktivt arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • realisere opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer.

innføre elektronisk verktøy for klient-og resultatstyrt praksis for alle ansatte i klinisk arbeid.

 

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet sosial – tjenestebistand er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
75 Sosial – Tjenestebistand 13 036 -1 840 1 652
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 12 981 10 613 12 529
243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 367 710 1 158
265 Kommunalt disponerte boliger -2 721 -15 680 -15 397
273 Kommunale sysselsettingstiltak 1 410 2 516 3 362
Totalsum 13 036 -1 840 1 652
 • Funksjon 242 inneholder tjenestene Sosial rådgiving og veiledning, administrasjon og støttefunksjoner inn mot bosetting og introduksjonsordningen, skjenkekontroll og gjeldsrådgiving.
 • Funksjon 243 inneholder tjenesten rusomsorg
 • Funksjon 265 inneholder tjenesten Kommunalt disponerte boliger. Tjenesten innebærer boligforvaltning, ivaretakelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger. I tillegg er tjenester knyttet til 2 prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram under denne funksjonen.
 • Funksjon 273 inneholder tjenesten Kommunale sysselsettingstiltak. Tjenesten utøves gjennom Vedsentralen, Jobbsentralen og Askeladden tekstilverksted.

Målgrupper for tjenestene

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig , oppfølging i forhold til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til Helse – og omsorgtjenesteloven.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektorstet (IMDI)
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Elverum kommune har 398 kommunalt disponerte boliger som er fordelt på 33.249m2.

Planverk på tjenesteområdet

Følgende kommunale planer og rammer gjelder for tjenesteområdet:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskavlitet og veldferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.
 • Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020, vedtatt av Kommunestyret 31.08.2016.

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlingsplan – økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for tjenesteutøvelsen. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2015 MÅL 2016 MÅL 2017
242 – Sosial tjenestebistand
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per mnd.   10 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale   80% 80%
80 % av flyktningene som følges opp av minoritetsveileder skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning. Måles hvert tertial. [NY i 2017]     80%
243 – Tilbud til personer med rusproblemer
Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent [NY i 2017] 55 60 30
273 – Kommunale sysselsettingstiltak
Askeladden, individuelt tilrettelagt arbeid for 14 yrkeshemmede, gj.snitt timer pr uke 15 14 15
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen pr. uke 3 6 6
265 Kommunalt disponerte boliger
Antall kommunalt disponerte boliger gjennom tilvisningsavtaler 15
Antall hustander fra kommunal leid til egen eid bolig pr år 12 12 12
Startlån – andel barnefamilien som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler 45% 50% 50%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, administrasjon og støttefunksjoner inn mot bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for kultur v/Flyktningtjenesten produserer tjenesten råd,veiledning og sosialt forebyggende arbeid mot flyktninger i introduksjonsperioden og kommunale sysselsettingstiltak på:
 • Sektor for kultur v/Askeladden tekstilverksted som er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Jobbsentralen er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer på tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på Vedsentralen.
 • Eiendomsstaben bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • Service- og IKT staben har ansvar for og deltar i Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd 2016 – 2020”. Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølg og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig».
 • å videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
76 Sosial – Økonomi bistand 43 117 42 853 48 606
275 Introduksjonsordningen 8 058 9 360 9 389
276 Kvalifiseringsordningen 5 561 5 754 5 776
281 Økonomisk sosialhjelp 29 498 27 739 33 441
283 Bistand etabl. og opprettholdelse av egen bolig 0 0 0
Totalsum 43 117 42 853 48 606
 • Funksjon 275 inneholder tjenestene mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.
 • Funksjon 276 inneholder tjenesten Kvalifiseringsprogrammet(KVP).
 • Funksjon 281 inneholder tjenestene Økonomisk sosialhjelp(bidrag) Utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger.
 • Funksjon 283 inneholder tjenesten som er en videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken og kan gis til vanskeligstilte i egen bolig.

Målgrupper for tjenestene

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig, og økonomisk bistand.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektorstet (IMDI)
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Tabell under viser utviklingen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2010 fram til dags dato. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson(søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

År Måned
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301      

Planverk på tjenesteområdet

Følgende kommunale planer og rammer gjelder for tjenesteområdet:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for tjenesteutøvelsen. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

275 – Kultur – Flyktningtjenesten
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

70

50

70

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program.

Grunnskole for voksne er inkludert.

33%

50 %

50%

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase)

76%

80 %

80%

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente

51

50

70

276 – Kvalifiseringsordningen
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP)   tjeneste 2760

25

30

30

70% av alle deltagere som avslutter i KVP skal gå over i arbeid eller utdanning. Måles hvert tertial.,   tjeneste 2760

70%

70%

281 – Økonomisk sosialhjelp
Antall brukere u/25 som mottar økonomisk sosialhjelp per mnd

46

56

55

Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager

23

23

20

Aktivitetsplikten-antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp[NY i 2017]

25

Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen[NY i 2017

60%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum v/Jobbsenteret ivaretar tjenestene førstelinjetjenesten herunder økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten, kvalifiseringsprogrammet(KVP) og gir råd og veiledning både i forhold kommunale og statlige ytelser. Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og -eller tiltaksplasser. Avdelingen har i samarbeide med de andre avdelinger/instanser et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Nasjonalt senter for veteransaker er organisert i denne avdelingen. Oppfølgingsavdelingen har ansvar for brukere med større bistandsbehov, herunder arbeidsavklaringssaker, avklaringspenger(AAP) og uføre som ønsker bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Sektor for kultur v/Flyktningtjenesten produserer tjenesten vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på 5 år. Flyktningetjenesten sammen med Elverum Læringssenter har ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogram som innebærer full arbeidsuke på 37,5 timer.

Alle kommunens sektorer har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • IPS(individuell jobbstøtte). Det er planer om å implementere metodikken i ordinær drift. Arbeidet avhenger av tilgjengelige ressurser, og en er avhengig av et samarbeide her mellom kommune, fylke(NAV), NAV lokalt og Distriktpsykiatrisk senter(DPS) – Elverum/Hamar.
 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles.
 • NAV Elverum skal være med i et forskningsprosjekt som skal utprøve en ny metodikk i forhold til helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier(HOLF). Det er tilsatt 2 familiekoordinatorer hvorav 1,5 årsverk er finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet. Kommunens egenandel i dette er 0,5 årsverk. Prosjektet går over 2 år ut 2018. Oppstart er 1. oktober 2016. Prosjektet er organisert under Jobbsenteret.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet kultur og religiøse formål er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde

Regnskap 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

77 Kultur- og religiøse formål

39 370

24 444

26 789

370 Bibliotek

3 720

3 664

3 982

373 Kino

2 134

400

520

375 Museer

504

518

529

377 Kunstformidling

1 744

2 222

2 236

380 Idrett

1 631

2 611

2 249

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

5 692

-295

831

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

6 201

6 379

7 265

386 Kommunale kulturbygg

6 153

0

0

390 Den norske kirke

10 873

8 229

8 446

392 Andre religiøse formål

720

715

730

Totalsum

39 370

24 444

26 789

 • Funksjon 370 Bibliotek, sikrer alle innbyggere fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Elverum bibliotek er en møteplass og en kulturarena som bidrar til inkludering og integrering. Biblioteket har åpent 6 dager i uka. Biblioteket samarbeider tett med hver enkelt skole og barnehage – og har fagansvar i forhold til skolebibliotekene. Biblioteket har billettsalg for kulturhuset, samt resepsjonstjenesten for rådhuset.
 • Funksjon 373 Kino,  sikrer alle innbyggere daglig kinovisning, med et tilbud tilpasset alle aldersgrupper og interesser. Som en del av tjenesten drives kiosk og billettsalg i kulturhuset. Det vises 5-6 forestillinger pr dag, 362 dager i året. Det er et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og Møteplassen. Kino har billettsalg for alle kulturhusets forestillinger, alle kulturforestillinger og håndballkamper i Terningen Arena. Kiosksalg.
 • Funksjon 375 Muséer, kommunens tilskudd til Anno Museum som er et bidrag til å sikre gode museumtjenester i Elverum.
 • Funksjon 377 Kunstformidling, tjenestene kulturhus og kunst og kunstformidling. Kulturhuset har to saler: en sal med 343 seter og en sal med 60 seter. Kulturhuset gir innbyggerne et tilbud i alle sceniske utrykk som konserter, teater, standup,show, dans etc. Tjenesten Kunst og kunstformidling omfatter tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Volumfestivalen, Hedmarken symfoniorkester, Festspillene i Elverum samt Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling kommunens kunstsamling lagret på Glomdalsmuseet.
 • Funksjon 380 Idrett, tilskudd til idrettsforeninger, eventuelle idrettsaktiviteter i kommunal regi, drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner samt mulig støtte til idrettsarrangementer. Tjenesten omfatter også veiledning knyttet til spillemidler
 • Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg,  utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg). Elverumshallen er gymsal for Elverum ungdomsskole på dagtid, og leies ut til idrettslag, foreninger og arrangementer på kveldstid. Kvelds- og helgeaktivitet er i hovedsak yngres avdeling i idrettslagene. Svømmehallen tilbyr skolebad for 7 barneskoler, Elverum ungdomsskole, Elverum videregående skole og for Høgskolen i Hedmark. Folkebad 5 dager i uka samt utleie til Elverum Svømming, Elverum sportsdykkerklubb og Forsvaret m.fl. inngår også. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten. Idrettsanlegget på Terningen Arena er eget kostnadsområde, og driftes av Elverumshallen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Forsvaret. Anlegget er åpent for alle, men brukes primært av Høgskolen i Hedmark og Forsvaret på dagtid.
 • Funksjon 385 inneholder tjenestene Generelle kulturtiltak inkludert tilskudd til lag og foreninger, Tilskudd til samfunnshus og grendehus, Tilskudd 17.mai og andre driftstilskudd, Restaurering og vedlikehold av Christiansfjeld festning og drift av fredede Terningen skanse og Grindalen skanse. Støtte til lokalt kulturabeid og tilrettelegging for samarbeidsprosjekter som Veterandag 8. mai, 17. mai feiring, nasjonale og lokale kampanjer, minneår og liknende begivenheter inngår.
 • Funksjon 386 Kommunale kulturbygg, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg.
 • Funksjon 390 Den norske kirke, kommunens overføringer til kirkens virksomhet etter § 15 i kirkeloven og etter § 3 i gravferdsloven.
 • Funksjon 392 Andre religiøse formål, kommunens tilskudd/overføringer til livssynsorganisasjoner. Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt, og skal tilsvare kommunens utgifter per medlem til Den norske kirke som bor i kommunen.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål er:

 • Alle innbyggere i Elverum kommune får tjenester innenfor kulturelle formål. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig. Det tilstrebes et bredt utvalg i arrangementer og forestillinger – både med tanke på alder, kjønn og interesser. Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål foregår i henhold lovverk/rammer for mange av tjenestene. Sentrale rammer er:

 • Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova).
 • Lov om folkebibliotek
 • Lov om kulturminner (kulturminneloven).
 • Lov om film og videogram – Kino er underlagt film- og videogramloven. Denne loven gjelder framvisning og omsetning av film og videogram i næring.
 • Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) som sier at kulturvirksomhet gir grunnlag for demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning.
 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. med formål «å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker».

 

Elverum bibliotek har hatt stabilt besøk (årlig ca 80 000) og utlån (ca 70 000) over tid, til tross for knappe ressurser. Elverum bibliotek har lavest bemanning i forhold til antall innbyggere sammenlignet med tilsvarende kommuner i Hedmark. Dette gjør at bibliotetjenesten er sårbar. Elverum biblioteks bok- og mediebudsjett er svært begrenset.

Elverum Kulturhus med sin drift som kino og kulturhus er en sentral kulturinstitusjon i kommunen. Besøksstatistikk framgår av tabell under:

KULTURHUSET       2013 2014 2015
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 7.330 6.705 6.986
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 5.082 4.095 4.320
Antall besøkende på kino – barn 15.767 13.570 12.700
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 34.179 32.360 38.129

Planverk på tjenesteområdet

Følgende kommunale planer gjelder for tjenesteområdet:

 • Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål på mange områder bidrar til å oppfylle mål.
 • Kommunedelplan/strategis plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018».

En Kulturminneplan er under utarbeidelse i henhold til den kommunale Planstrategien.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan og strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjeneste-produksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

INDIKATOR Resultat 2015 MÅL 2016 MÅL 2017
370 – Biblioteket
Utlån pr innbygger 3,5 3,0 3,5
Antall besøkende per år 76 680 76 000 78 000
373 – Kino
Antall besøkende på kino – barn 12 700 10 000 10 000
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 38 129 38 000 38 000
377 – Kunstformidling
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 6 986 7 000 7 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 320 4 000 4 000
380 – Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 40 50 50
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 4 4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10
381 – Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Brukertilfredshet svømmehallen (skal 1-6, der 6 er høyest) 5 5 5
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, der 6 er høyest) (1-6) 6 5 5
Antall besøkende per.år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 78 303 80 000 80 000
Svømmehallen antall besøkende på fellesbad 14 716 19 000 16 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor kulturområdet produseres i hovedsak innenfor Elverum kommunes Sektor for kultur i regi av enhetene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus
 • Bibliotek
 • Forebygging, fritid barn og unge
 • Aktivitet og fritid med bistand

Tjenestene som hører under «religiøse formål» produseres av Den norske kirke og livssyns-organisasjonene kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon.
 • Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger. Vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet).
 • Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager.
 • Bidra til utvikling av uteområder til felles bruk for kommunens innbyggere med fokus på integrering.
 • Jobbe for at vi skal ha frie midler som egenandel for å søke eksterne midler (Stiprosjekt, Gjensidigestiftelsen, tilskudd fra fylkeskommune).
 • Ivareta alt samarbeid som oppsto i forbindelse med innspillingen av filmen «Kongens nei», samt utvikle merkevaren «Kongens nei»- duobindersen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet teknisk forvaltning er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
80 Teknisk forvaltning 7 090 5 900 7 238
301 Plansaksbehandling 4 418 4 004 4 391
302 Byggesbehandling og eierseksjonering 6 -1 399 -1 575
303 Kart og oppmåling 736 -172 871
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utlippstillatelser -1 325 109 178
329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 2 567 2 303 2 316
360 Naturforvaltning og friluftsliv 687 1 056 1 057
Totalsum 7 090 5 900 7 238
 • Funksjon 301 inneholder tjenesten Arealplanlegging.
 • Funksjon 302 utgår og blir erstattet av funksjon 304.
 • Funksjon 303 inneholder tjenesten Kart- og oppmåling.
 • Funksjon 304 inneholder tjenesten Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.
 • Funksjon 329 inneholder tjenestene Veterinærvakt og Landbruksforvaltning.
 • Funksjon 360 inneholder tjenestene Fiske- og viltforvaltning og Viltfondet.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • Utbyggere (private og profesjonelle aktører)
 • Aktører i landbruket
 • Grunneiere/eiendomsbesittere

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunen er delegert forvaltningsmyndighet for et utvalg av særlover med de plikter det medfører for tilgjengelighet, faglighet og saksbehandlingskvalitet. Tjenestene ytes med hjemmel i disse særlovene, hvorav bl.a. Plan- og bygningsloven, Matrikkeloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Jordloven, Skogbruksloven, Viltloven, Konsesjonsloven samt andre miljø- og landbruksrelaterte loverer er sentrale.

Ca. 2300 saker behandles årlig og gis vedtak, flest innen landbruksforvaltningen  og byggesaksområdet

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
 • Kommunearealdelplaner/områdeplaner
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan: folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

TJENESTEKVALITET                

INDIKATOR

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

ALLE FUNKSJONER  

 

 
Antall saker omgjort av Fylkesmannen pga. saksbehandlingsfeil

0

0

0

301 – Plansaksbehandling
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale

85 %

100 %

100 %

303 – Kart og oppmåling
Plassering av tiltak innen 3 dager

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen

97 %

97 %

98 %

Oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker)

0 %

0 %

0 %

304 – Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker

61 %

20 %

20 %

Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr

0

0

0

Andel saker som har brukt byggsøk – nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker

16 %

20 %

20 %

Brukertilfredshet snitt, bedrekommune.no (hvert 2. år)

4,6

4,5

329 – Landbruksforvaltning
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

78 %

85 %

85 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke

75 %

85 %

85 %

Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker

95 %

90 %

90 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk forvaltning produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata
 • Enhet for Byggesak
 • Enhet for Arealplan
 • Enhet for Landbruk og Miljø.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • videreføre innsatsen på lederutvikling
 • videreføre arbeidet med LEAN – gjennomføring
 • videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog
 • sluttføre arbeidet med ny byplan
 • utarbeide plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet teknisk drift er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde

Regnskap 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

81 Teknisk drift

25 362

3 236

7 179

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak

-607

-1 724

-1 781

332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering

10 047

9 082

12 608

335 Rekreasjon i tettsted

2 306

2 200

2 402

339 Beredskap mot branner og andre ulykker

17 152

16 754

16 858

340 Produksjon av vann

5 646

3 276

3 337

345 Distribusjon av vann

-7 079

-14 630

-14 063

350 Avløpsrensing

9 084

6 848

6 988

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

-11 198

-18 570

-19 174

355 Innsamling av husholdningsavfall

11

0

5

Totalsum

25 362

3 236

7 179

 • Funksjon 330 inneholder tjenesten Parkeringsordning.
 • Funksjon 332 inneholder tjenesten Kommunale veger.
 • Funksjon 335 inneholder tjenesten Rekreasjon i tettsted (parker m.v.).
 • Funksjon 340 inneholder tjenesten Produksjon av vann.
 • Funksjon 345 inneholder tjenesten Distribusjon av vann.
 • Funksjon 350 inneholder tjenesten Avløpsrensing og Avløpsnett/innsamling av avløpsvann.
 • Funksjonene 339 og 355 forvaltes av henholdsvis Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR), og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser.

 

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenestene ytes innenfor rammene av og med hjemmel i blant annet disse særlovene: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Vegloven, Vassressursloven, Matloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Smittevernloven, Brann- og eksplosjonsvernloven (MHBR), Renovasjonsforskriften (SØIR) m.fl.

Kommunen har ca 6.000 abonnenter på vann/avløp, som omfatter ca 17.000 innbyggere.  Ca 227 km kjøreveger,  33 km gang/sykkelveger og ca 3.700 gatelyspunkter forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplan (areal- og samfunnsdel)
 • Kommune arealdelplaner/områdeplaner
 • Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024.
 • Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2017.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

TJENESTEKVALITET                

INDIKATOR

Resultat 2015

MÅL 2016

MÅL 2017

332 OG 335 – Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted
Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder» (hvert 2. år)

Ikke målt

4,5

4,5

340, 345, 350, 353 –Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, avløpsrensing og innsamling
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste)

25%

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene

0

0

0

Brukertilfredshet snitt, (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

5,1

4,5

4,8

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av sektor for Teknikk og Miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg
 • Enhet for Vann og avløp

Interkommunale selskapene:

 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Utviklingsarbeid i 2017 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • videreføre innsatsen på lederutvikling
 • videreføre arbeidet med LEAN – gjennomføring
 • profesjonalisere maskinentreprenørvirksomheten
 • videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog
 • gjennomføre investeringer i tråd med Hovedplan vann og avløp
 • gjennomføre investeringer knyttet til vegoppgradering og nye kommunale veger
 • ferdigstille prosjektering av forlengelse av Welhavens veg, nytt kryss med RV2, og Østsidevegen opp mot Henrik Ibsens veg, og eventuelt starte arbeidene dersom budsjettsituasjonen gjør det mulig.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet næringsutvikling er gruppert på funksjoner med budsjett- og regnskapstall i 1000 kroner:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
89 Næringsutvikling m.m. 982 2 839 5 480
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -6 0 0
320 Kommunal næringsvirksomhet -2 247 -2 648 -425
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3 236 5 488 5 905
Totalsum 982 2 839 5 480
 • Funksjon 320 inneholder tjenesten kommunal næringsvirksomhet og er i denne sammenheng det utbyttet kommunen erverver fra KF Elverum kommuneskoger.
 • Funksjon 325 inneholder tjenesten tilrettelegging og bistand for næringslivet.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter inkludert Omstillingsprogram og Byregionprogram (i regi av ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS)).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Det kommunale bidraget til næringsutvikling er ikke lovpålagt, men baserer seg på kommunens egen ambisjon forankret i planverk (se under).

Elverum kommune opplever lav arbeidsledighet (høsten 2016) til tross for at en i kommunen har vært gjennom til dels tøffe omstillingsutfordringer og nedbemanninger særlig i industri, hvilket ga støtet til blant annet pågående Omstillingsprogram i regi av ERNU AS. Elverumregionen er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion som omfatter Elverumregionen og Hedemarken – en region med tilsammen ca. 150.000 mennesker og et relativt variert arbeidsmarked innenfor reiseavstander på 30 – 45 minutter. Elverum kommune har innenfor kommunens grenser i størrelsesorden 10.000 arbeidsplasser, med et betydelig innslag av offentlige arbeidsplasser i forsvar, sykehus, høgskole, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I kommunen vurderes det å være behov for å drive næringsutvikling for å utvikle en større andel av privat, konkurranseutsatt næringsvirksomhet basert på lokale fortrinn, for å balansere opp forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser og gjøre næringslivet mer differensiert og robust.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017. Målene for tjenesteproduksjonen er vist som indikatorer for funksjonene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige og langsiktige mål nås.

Tjenestekvalitet – indikator

Resultat 2015

Mål 2016

Mål 2017

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter

5*

3

12

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk

5*

10

12

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid

Ikke målt

Ikke målt

10

*)begrenset kapasitet grunnet permisjon

Funksjon 320 er utbyttet fra KF Elverum Kommuneskogers virksomhet. Kommuneskogen drives som et eget kommunalt foretak. Indikatoren på kommuneskogens drift og måloppnåelse er i denne sammenheng satt opp med et budsjettmål for utbytte. Det vises forøvrig til kommuneskogens drift med eget styre og skogbestyrer og tilhørende rapportering til kommunen gjennom eget regnskap og årsmelding.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling m.m. produseres i regi av Samfunnsutviklings-staben direkte og ved at en relativt betydelig del av ressursene kanaliseres inn i selskapet ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) med sine medarbeidere på de forskjellige prosjekter og datterselskaper (Sør-Østerdal Næringshage AS, Visit ElverumRegionen AS m.fl.)

Kommunens næringssjef er medarbeider i Samfunnsutviklingsstaben, og arbeider i kontorfellesskap med medarbeidere i ERNU AS samt øvrige selskaper og virksomheter som også bidrar til næringsutvikling i Elverum – slike som kommunalt eide Elverum Tomteselskap AS og Elverum kommunale Industribygg AS med datterselskaper.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter utviklingsarbeid for å bidra til å skape forbedret og ny næring. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2017 for å «utvikle utviklingsarbeidet», altså bidrag til å utvikle hvordan næringsutviklingsarbeidet i Elverum kan forbedres:

 

 • Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018.
 • Understøtte utvikling av Elverum Næringsforum.
 • Følge opp arbeidet i Omstillingsprogrammet for Elverumregionen.
 • Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har næringsutviklingspotensial.
 • Arbeide videre med attraksjonsprosjektene i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen samt pågående Byregionprogram for å rekruttere nye innbyggere og ny virksomhet.

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» inneholder KOSTRA-funksjoner som etter sitt innhold ikke kan henføres til noen spesifikke tjenester.  Her ligger kommunens generelle inntekter i form av rammetilskudd, andre tilskudd, skatteinntekter og renteutgifter/-inntekter og andre finansposter. Samt at årsresultatene føres her.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområde

Regnskap 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

90 Fellesfunksjoner

-1.063.776

-979.484

-1.025.115

170 Årets premieavvik

8 572

0

0

171 Amortisering av tidligere års premieavvik

13 459

13 952

12 452

172 Pensjon

292

0

3 900

173 Premiefond

-26 573

0

0

180 Diverse fellesutgifter

18

56 383

34 800

800 Skatt på inntekt og formue

-487 537

-532 770

-560 588

840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd

-559 447

-599 323

-618 864

850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v.

-37 012

-37 139

-34 028

860 Motpost avskrivninger

-66 996

0

0

870 Renter/utbytte og lån

70 189

91 429

110 767

880 Interne finansieringstransaksjoner

21 192

27 983

26 446

899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk

67

0

0

Totalsum

-1.063.776

-979.484

-1.025.115

180 Diverse fellesutgifter. Her føres utgiftene til eldrerådet.  Lønns- og pensjonsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver blir budsjettert her, men regnskapsført på riktige funksjoner i løpet av året.

Funksjonene 170, 171, 172 og 173 brukes for å spesifisere kommunens pensjonskostnader i regnskapsåret.  Budsjettet legges på pensjonsreserven, se funksjon 180.

800 Skatt på inntekt og formue, her føres skatt på alminnelig inntekt og formue for personlige skattytere samt eiendomsskatt.

840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.  Dette er statlig rammetilskudd som sammen med skatten benevnes kommunens frie inntekter. Videre inneholder funksjonen øvrige generelle statstilskudd som ikke skal henføres til spesiell tjenestefunksjon.

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. føres her.  Også overføring av integreringstilskudd til/fra andre kommuner ved flytting av tilskuddsberettigede flyktninger føres under denne funksjonen.

All bruk av midler inkludert fondsavsetninger føres på relevante funksjoner (sosialkontortjeneste, sysselsetting, opplæring, bolig osv.), slik at det er de midler man mottar til fordeling som budsjetteres og regnskapsføres her.

860 Motpost avskrivninger – Avskrivninger er gjort obligatorisk i kommunenes driftsregnskap. Dette betyr at summen av alle avskrivninger som er utgiftsført på art 590 på de «tjenesteytende» funksjonene, inntektsføres på denne funksjonen. De kalkulatoriske avskrivningene benyttes for å finne «driftskostnadene» på de enkelte tjenesteområdene i forbindelse med KOSTRA-rapporteringen, men blir i kommunens finansregnskap motpostert og erstattet med de reelle avdrag på lån.

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Under denne funksjonen føres renteutgifter (ekskl. morarenter) og renteinntekter, herunder rente- og avdragskompensasjon, og eksterne finansieringstransaksjoner (inkl. låneavdragsfond), samt utbytte fra selskaper.

Eksterne finansieringstransaksjoner inneholder:

 1. Bruk av lån og avdrag på lån
 2. Utlån (ekskl. sosiale utlån som skal føres på funksjon 281), formidlingslån og mottatte avdrag

880 Interne finansieringstransaksjoner.  Dekning av tidligere års merforbruk og disponering av tidligere års mindreforbruk i driftsregnskapet er obligatoriske poster på denne funksjonen. Det samme gjelder for dekning av tidligere års udekket og disponering av tidligere års udisponert i investeringsregnskapet.

Overføringer til investeringsregnskapet (f.eks. ved omdisponering av driftsmidler på en funksjon til investeringsformål) bør føres på denne funksjonen. Det samme gjelder avsetninger til og bruk av ubundne fond.

899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk. Her føres årets regnskapsmessige resultat. Det budsjetteres ikke på denne funksjonen da økonomiplanen disponeres fullt ut ved avsetning til fond eller bruk av fond, slik at det budsjettmessige resultatet er lik null.

Siden dette er et fellesområde for alle kommunens tjenesteområder og i stor grad omhandler kommunens finanser avviker beskrivelsen av området fra de øvrige tjensteområdene.

Området har ingen eksterne målgrupper, men understøtter de øvrige tjenesteområdene. Lovgrunnlaget finnes i hovedsak i Kommuneloven og i lover og forskrifter knyttet til økonomiforvaltningen som er beskrevet tidligere, herunder særlig de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene.

Det finnes noen spesifikke mål for området og disse er beskrevet tidligere i de mål som gjelder for hele kommunen.

Interne servicefunksjoner benyttes i budsjettet for å fordele ressurser til områder hvor man på budsjetteringstidspunktet ikke kan angi den eksakte fordelingen. Gjennom den løpende regnskapsførslen blir ressursbruken fordelt på de øvrige tjenesteområdene, og de KOSTRA-funksjoner som inngår i dette tjenesteområdet skal være nullet ut senest i årsoppgjøret.

Den alt overveiende delen av ressursene som vises i dette tjenesteområdet henføres til internhusleie, som føres på eget KOSTRA-begrep utenfor KOSTRA-kontoplanen i henhold til anbefaling fra SSB. Her budsjetteres sektorer og stabers utgifter til internhusleie og eiendomsstabens tilsvarende inntekter. Eiendomsstaben budsjetterer også sine bygningsrelaterte driftsutgifter her, som fordeles til de øvrige tjensteområdene gjennom regnskapet.  Også denne funksjonen skal være utlignet senest i årsoppgjøret.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet har følgende budsjettramme til fordeling:

Tjenesteområde Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
94 Interne servicefunksjoner (fordeles) 0 74 182 77 807
000 Internhusleie – i henhold til Kostra 0 47 850 -667
190 Interne serviceenheter 0 26 331 78 474
Totalsum 0 74 182 77 807

Følgende sektorer og staber har budsjettmidler til disposisjon i dette tjenesteområdet i 2017:

tjeneste-intern-service-2017

Funksjonen benyttes for samlet budsjettering av utgifter og inntekter til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA-kontoplanen. Funksjonen kan benyttes til for eksempel eiendomsavdelinger, felles materiallager og felles maskinpark eller bilpark. Eventuelt også andre avdelinger definert av KMD. Det forutsettes at alle utgifter for serviceenheten skal fordeles fullt ut på de funksjonene som betjenes fra enheten.

Det er viktig å få fram i KOSTRA hvordan drifts- og vedlikeholdsutgifter faktisk er fordelt på de ulike byggtypene. Internhusleie eller intern fordeling av utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anleggsdrift, skal derfor fordeles i regnskapet slik at den faktiske fordelingen av drifts- og vedlikeholdsutgifter til for eksempel skolebygg kommer frem i KOSTRA.

I vår kommune er det i alt vesentlig intern husleie for alle bygg som budsjetteres her. I budsjettet vises en mindre differanse som knyttes til til avtalejusteringer og investeringsprosjekter. Dette vil bli utlignet i regnskapet.

Det betyr at selv om det budsjetteres betydelige beløp her, skal regnskapsresultatet for året i dette tjenesteområdet være i null, når alle kostnader er fordelt ut på respektive enheter.

 • Funksjon 190 inneholder tjenestene i hovedsak Vedlikehold, Drift og Renhold. Men også en del andre poster til fordeling.

Innenfor vedlikehold gjennomføres det vedlikeholdstiltak iht. egen 4-årig vedlikeholdsplan. Den skal sikre opprettholdelse av den bygningstekniske tilstand overlevert ved ferdigstillelse av nybygg, herunder oppgradere kommunens Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) iht. gjeldende forskriftskrav – eierstyrt utvikling. Vedlikeholdet omfatter kommunens formålsbygg, som samlet utgjør 121.712 m2.

Drift innebærer løpende driftstiltak iht. egen driftsplan, som sikrer ivaretakelse av kommunens eieransvar for egen EBA, herunder internkontroll, serviceavtaler og løpende utbedring av feil og mangler.

Renhold gjennomføres regelmessig og periodisk iht. egen renholdsplan, som skal bidra til ivaretakelse av inneklima, samt redusere behovet for bygningsteknisk vedlikehold. Renholdsarealet utgjør 78.657 m2.

 • Funksjon 000 er benyttet som en teknisk bokføringsfunksjon for å håndtere internhusleie i henhold til anbefaling fra SSB, og skal i regnskapet gå i null for kommunen som helhet. Den enkelte enhet fører utgifter til intern husleie her og eiendomsstaben fører tilsvarende inntekter. Således vil ikke internhusleien påvirke hverken kommunens resultatregnskap eller vår rapportering til KOSTRA.

Målgrupper for tjenestene

Dette tjenesteområdet har ingen eksterne målgrupper. Alle målgrupper er knytet til de øvrige tjenesteområdene, og beskrives under disse. I tillegg har eiendomsstaben noen eksterne leietagere i kommunale formålsbygg.

Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta

Alt lovgrunnlag, statistikk og konkrete fakta er knyttet til de øvrige tjenesteområdene disse ressursene fordeles til i regnskapet og beskrives under disse.

Eiendomsstaben som genererer de største beløpene her er beskrevet under administrasjon.

Planverk på tjenesteområdet

Planverk på tjenesteområdet er innbefattet i planene for de øvrige tjenesteområdene.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2017

Mål for tjenesteproduksjonen er knyttet til de øvrige tjenesteområdene som servicefunksjonene fordeles til i regnskapet.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenesteproduksjonen organiseres av den sektor eller stab som har budsjettmidler i dette tjenesteområdet, og som gjennom regnskapet fordeler disse ut fra leverandørfakturaer og lønnsfordelinger løpende.

Planlagt utviklingsarbeid 2017

Økonomistaben driver et løpende utviklingsarbeid på rutiner og prosedyrer knyttet til dette tjenesteområdet sammen med de sektorer og staber som har budsjettmidler her. Vi har fått nye muligheter gjennom oppgraderingen av vårt økonomisystem og innføring av elektronisk mottak av fakturaer, som gjør det mulig å i større grad automatisere kontering og kostnadsfordelinger i området.

Innholdsfortegnelse