Gå til innhold

Vedlegg

Politisk styring

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 8 564 8 564 8 564 8 564
Økt utgift revisjonen Budsjettekniske just. Drift 124 124 124 124
Økt utgift kontrollutvalget Budsjettekniske just. Drift 35 35 35 35
Valg, justeres i basis Budsjettekniske just. Drift 807 0 807 0
Reserve ordfører Budsjettekniske just. Drift 50 50 50 50
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 77 77 77 77
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 4 4 4 4
Justering politikergodtgjøring Budsjettekniske just. Drift 400 400 400 400
Eldrerådet til riktig funksjon Budsjettekniske just. Drift -41 -41 -41 -41
Ekstra tilskudd Namibiaforeningen Kommunestyrets revideringer Drift 50 50 50 50
Driftsutgift 10 070 9 263 10 070 9 263
Politisk styring 10 070 9 263 10 070 9 263

Administrasjon

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -18.272 -18.272 -18.272 -18.272
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet -369 -369 -369 -369
Avskrivninger Budsjettekniske just. Drift -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
40700017 IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi Budsjettekniske just. Investering -1 300 -1 300 -1 300 -1 300
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering 0 0 0 0
Driftsinntekt -87.941 -87.941 -87.941 -87.941
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 96 755 96 755 96 755 96 755
Økt utgift arbeidsgiverkontroll Budsjettekniske just. Drift 150 150 150 150
Økt kontingent KS Budsjettekniske just. Drift 33 33 33 33
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjettekniske just. Drift 100 100 100 100
Utviklingsprosj. kultur for læring KS 094/16 fin. av kompetansemidler Budsjettekniske just. Drift -800 -800 -800 -800
Tre døgn i april/reiselivseffekt øk.pln 15-18 Budsjettekniske just. Drift -500 -500 -500 -500
test 2 Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Test 1 Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Retting digital., annonser, papir 1. tertial 2015 Budsjettekniske just. Drift -360 -360 -360 -360
Rettelse kultur/PRO vedr transporttjenester jfr 1. tertial Budsjettekniske just. Drift 150 150 150 150
Red.kompetansemidler kun 2016, KS 48/15 Budsjettekniske just. Drift 2 080 2 080 2 080 2 080
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift -1 026 -622 -635 -632
PRO digitale dekodere, øk.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift -4 -4 -4 -4
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Drift 19 19 19 19
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 764 764 764 764
Ny medarbeider Eiendomsskatt jf ROS analyse Budsjettekniske just. Drift 600 600 600 600
NHO innsparing, øk.pl 13-16 Budsjettekniske just. Drift 2 000 2 000 2 000 2 000
Medarb. fra rådmannsktr til service IKT jfr 1. tertial Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet 38 38 38 38
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift 267 267 267 267
Lønnsoppgjør 2016 Ledere Budsjettekniske just. Drift 268 268 268 268
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift 519 519 519 519
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 581 581 581 581
LEAN, effektivisering tjenesteprod., øk. plan 14-17 Budsjettekniske just. Drift 0 -400 -400 -400
Kontinuerlig forbedr. fordelt på sektorer øk.pl 15-18 Budsjettekniske just. Drift 1 998 3 235 3 235 3 235
Kompetanseutvikling ansatte, øk.pl 15-18 Budsjettekniske just. Drift 1 000 1 000 1 000 1 000
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift 379 379 379 379
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift 2 608 2 608 2 608 2 608
Innsparing kontinuerlig forbedring Budsjettekniske just. Drift 0 0 1 000 1 000
Innsparing 2015 Budsjettekniske just. Drift -886 -886 -886 -886
IKA Opplandene Budsjettekniske just. Drift 200 0 0 0
Eiendomsskatt omtaksering KS 070/14 Budsjettekniske just. Drift -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avskrivninger Budsjettekniske just. Drift 68 000 68 000 68 000 68 000
ACOS Webcruiter Budsjettekniske just. Drift 200 0 0 0
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir Budsjettekniske just. Investering 0 0 153 306
40700017 IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi Budsjettekniske just. Investering 1 530 1 530 1 530 1 530
17/basis Budsjettekniske just. Drift 886 886 886 886
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Investering 0 4 8 8
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering 0 0 657 657
14319000 Svartholtet bofellesskap Budsjettekniske just. Investering 0 3 6 6
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter Budsjettekniske just. Investering 42 127 127 127
Videreutdanning lærere Rådmannens forslag Drift -800 -800 -800 -800
Overlapp Rådmannens forslag Drift 450 0 0 0
LEAN koordinator Rådmannens forslag Drift 563 750 750 750
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 Rådmannens forslag Investering 0 0 120 138
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging Rådmannens forslag Investering 20 39 39 39
62103010 Hanstad skole utbygging og rehabilitering Rådmannens forslag Investering 9 35 35 53
Hovedverneombud – frikjøp fra 70 til 100 % Kommunestyrets revideringer Drift 172 172 172 172
Driftsutgift 175.003 175.720 177.645 17.836
Administrasjon 87.062 87.779 89.704 89.894

Barnehage

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 15.937 – 15.937 – 15.937 – 15.937
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  58 –  58 –  58 –  58
Driftsinntekt     – 15.995 – 15.995 – 15.995 – 15.995
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  153.139  153.139  153.139  153.139
Økt driftstilskudd private bhg Ø.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift   0 – 1 000 – 1 500 – 2 000
Økt driftstilskudd – Øk.plan 15-18 Budsjettekniske just. Drift  1 000  1 500  1 500  1 500
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift – 1 137 –  695 –  704 –  719
Prosjekt Kvalitetsutvikling – Øk.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift –  200 –  450 –  450 –  450
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   147   147   147   147
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   51   51   51   51
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   134   134   134   134
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift  1 688  1 688  1 688  1 688
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   166   166   166   166
KS 48/15 Rev Øk.plan 15-18 Budsjettekniske just. Drift –  400 –  400 –  400 –  400
Korrigert rammetrekk bhg Budsjettekniske just. Drift  1 126  1 925  1 927  1 924
Innsparing kontinuerlig forbedring – Øk.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift – 1 238 – 2 475 – 2 475 – 2 475
Økt tilskudd private barnehager Rådmannens forslag Drift  6 256  5 756  5 756  5 756
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 Rådmannens forslag Investering   0   0   610  2 200
Driftsutgift      160.733  159.487  159.590  160.662
Barnehage      144.737  143.492  143.595  144.666

Skole

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 47.794 – 47.794 – 47.794 – 47.794
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet – 1 130 – 1 130 – 1 130 – 1 130
Opphør tilskudd 7 ekstra lærerårsverk fra 01.08. Budsjettekniske just. Drift  2 050  4 945  4 945  4 945
Driftsinntekt     – 46.874 – 43.979 – 43.979 – 43.979
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  258.530  258.530  258.530  258.530
Utviklingsprosj. kultur for læring KS 094/16 fin. av kompetansemidler Budsjettekniske just. Drift   800   800   800   800
Samdrift Lillem/Melåsb Budsjettekniske just. Drift – 1 000 – 2 200 – 2 200 – 2 200
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift – 3 301 – 1 968 – 2 022 – 2 062
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   607   607   607   607
Opphør tilskudd 7 ekstra lærerårsverk fra 01.08. Budsjettekniske just. Drift – 2 050 – 4 945 – 4 945 – 4 945
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   224   224   224   224
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   264   264   264   264
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift  4 288  4 288  4 288  4 288
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   290   290   290   290
Korrigert rammetrekk bhg Budsjettekniske just. Drift – 1 126 – 1 925 – 1 927 – 1 924
Innkjøp/fornying av lærebøker Øk.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift –  200 –  200 –  200 –  200
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir Budsjettekniske just. Investering   0   410  3 900  8 065
Videreutdanning lærere Rådmannens forslag Drift   800   800   800   800
justering samdrift Lillem/Melåsb Rådmannens forslag Drift  1 000  1 000  1 000  1 000
Fornyelse av lærebøker Rådmannens forslag Drift   200   200   200   200
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging Rådmannens forslag Investering –  965 – 1 929 – 1 929 – 1 929
Driftsutgift      258.361  254.246  257.680  261.808
Skole      211.488  210.267  213.701  217.829

Barnevern

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 18.982 – 18.982 – 18.982 – 18.982
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjettekniske just. Drift – 8 211 – 8 211 – 8 211 – 8 211
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  456 –  456 –  456 –  456
Driftsinntekt     -27.648 -27.648 -27.648 -27.648
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  51 066  51 066  51 066  51 066
Årlig økning i KS- satser barnevern Budsjettekniske just. Drift   200   200   200   200
Årlig økning av statlige satser barnevern Budsjettekniske just. Drift   200   200   200   200
Økt egenandel bolig for enslig mindreårige øk.plan 15-18 Budsjettekniske just. Drift – 1 000 – 1 000 – 1 000 – 1 000
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift –  360 –  220 –  220 –  219
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   332   332   332   332
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   263   263   263   263
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   15   15   15   15
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift   405   405   405   405
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   17   17   17   17
Fjerne internkjøp/salg flykting/kultur Budsjettekniske just. Drift – 2 028 – 2 028 – 2 028 – 2 028
Økt grunnramme barnevern Rådmannens forslag Drift  3 000  3 000  3 000  3 000
Driftsutgift      52.110  52.250  52.250  52.251
Barnevern      24.462  24.602  24.601  24.602

Helse

Tiltak Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -12.864 -12.864 -12.864 -12.864
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet -293 -293 -293 -293
Ny stilling Psykolog,øk.plan 17-20 Budsjettekniske just. Drift -300 -300 -300 -300
Legevakta, økt inntektskrav Budsjettekniske just. Drift -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Folkehelse/SLT koord. UT Budsjettekniske just. Drift 650 650 650 650
Endring funksjon jobbsentralen Budsjettekniske just. Drift 590 590 590 590
Folkehelse/SLT koordinator forlenges Rådmannens forslag Drift -650 -650 -650 -650
66308000 Allaktivitetsarena Rådmannens forslag Investering 0 -2 730 0 0
Driftsinntekt -14 367 -17 097 -14 367 -14 367
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 77 686 77 686 77 686 77 686
Tilskudd Møteplassen, dagtilbud psykiske helse Budsjettekniske just. Drift 615 615 615 615
Rettelse kultur/PRO vedr transporttjenester jfr 1. tertial Budsjettekniske just. Drift -150 -150 -150 -150
Rettelse kultur – innsparing transport jfr 1. tertial Budsjettekniske just. Drift 50 50 50 50
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift -684 -418 -419 -417
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 580 580 580 580
Ny stilling Psykolog,øk.plan 17-20 Budsjettekniske just. Drift 935 935 935 935
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet 81 81 81 81
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift 1 1 1 1
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift 764 764 764 764
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 238 238 238 238
Legevakta, økt stilling,øk.plan 17-20 Budsjettekniske just. Drift 403 403 403 403
Justering tilskudd vedsentralen Budsjettekniske just. Drift 400 400 400 400
Fysioterapi – driftstilskudd økt årlig sats Budsjettekniske just. Drift 220 220 220 220
Folkehelse/SLT koord. UT Budsjettekniske just. Drift -860 -860 -860 -860
Fastleger – Økt sats basistilskudd Budsjettekniske just. Drift 50 50 50 50
Endring funksjon jobbsentralen Budsjettekniske just. Drift -1 425 -1 425 -1 425 -1 425
Ø-hjelp dagtid – pålagt tilskudd til fastleger Rådmannens forslag Drift 400 400 400 400
Ny pålagt avgift nødnett innbyggeravgift Rådmannens forslag Drift 200 200 200 200
Kriseteam – kompetansemidler Rådmannens forslag Drift 50 50 50 50
Helsestasjon – jordmortjenesten Rådmannens forslag Drift 300 300 300 300
Folkehelse/SLT koordinator forlenges Rådmannens forslag Drift 860 860 860 860
66308000 Allaktivitetsarena Rådmannens forslag Investering 50 50 50 50
Utgiftedekn. støttekontakter/ledsagere jfr KS 48/15 Kommunestyrets revideringer Drift 100 100 100 100
Statsbudsjettet: Frivilligsentralen inn i rammetilskuddet Kommunestyrets revideringer Drift 395 395 395 395
Driftsutgift 81.260 81.526 81.525 81.527
Helse 66.893 64.429 67.158 67.160

Pleie og omsorg

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 117.249 – 117.249 – 117.249 – 117.249
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet – 2 130 – 2 130 – 2 130 – 2 130
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift   0   0   0   0
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift   0   0   0   0
Statsbudsjett 2017: økt egenandel ressurskrevende tjenester Rådmannens forslag Drift  2 050  2 050  2 050  2 050
Endring refusjon ressurskrevende tjenester Rådmannens forslag Drift  12 838  12 838  13 288  13 988
Driftsinntekt    
-104.492
-104.492 -104.042 -103.342
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  413.227  413.227  413.227  413.227
Økt antall ressurskrevende brukere egenandel Budsjettekniske just. Drift  2 000  4 000  6 000  6 000
Skolehelsetjenesten,økning øk.plan 17-20 Budsjettekniske just. Drift   650   650   650   650
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift – 4 687 – 2 862 – 2 894 – 2 880
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet  1 465  1 465  1 465  1 465
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   726   726   726   726
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   303   303   303   303
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift  6 261  6 261  6 261  6 261
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   416   416   416   416
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift –  414 –  414 –  414 –  414
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift – 2 608 – 2 608 – 2 608 – 2 608
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift   0   0   0   0
Brannsikkerhet, nattbemanning Moen, øk.plan 16-19 Budsjettekniske just. Drift – 3 950 – 3 950 – 3 950 – 3 950
Biler,opphør renter/avdrag, øk.plan 17-20 Budsjettekniske just. Drift   0   22   22   22
20100017 Kjøp av biler-jevn utskifting Budsjettekniske just. Investering   61   61   61   61
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering   0   0  6 500  6 500
Vestly – økt bemanning Rådmannens forslag Drift   450   600   600   600
Rusomsorg 1 stilling NAV og 1 stilling Familie og helse Rådmannens forslag Drift   450   600   600   600
Loken BFS – økt bemanning eller kjøp av tjenester Rådmannens forslag Drift   538   512   307   102
Justering reserve ressurskrevende tjenester Rådmannens forslag Drift – 2 000 – 4 000 – 6 000 – 6 000
Endring refusjon ressurskrevende tjenester Rådmannens forslag Drift – 6 838 – 6 838 – 6 838 – 6 838
Brannsikkerhet Moen sykehjem Rådmannens forslag Drift  4 096  4 096   0   0
Driftsutgift      410.146  412.268  414.435  414.244
Pleie og omsorg      305.654  307.776  310.393  310.902

Sosial - tjenestebistand

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 37.950 – 37.950 – 37.950 – 37.950
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  118 –  118 –  118 –  118
KS 48/15 Rev. ø-plan 15-18 Budsjettekniske just. Drift   114   114   114   114
Fjerne internkjøp/salg flykting/kultur Budsjettekniske just. Drift  2 028  2 028  2 028  2 028
Endring funksjon jobbsentralen Budsjettekniske just. Drift –  590 –  590 –  590 –  590
Bolig for velferd Budsjettekniske just. Drift –  900 –  900 –  900 –  900
14430000 bygging av kommunale leiligheter Budsjettekniske just. Investering   0 –  493 – 1 480 – 1 480
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Investering   0 –  734 – 1 469 – 1 469
14319000 Svartholtet bofellesskap Budsjettekniske just. Investering   0 –  308 –  615 –  615
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter Budsjettekniske just. Investering –  206 – 3 017 – 3 017 – 3 017
Driftsinntekt     – 37.623 – 41.969 – 43.998 – 43.998
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  36 110  36 110  36 110  36 110
Ø-plan 2015-18 Innsparing kont. forbedring Budsjettekniske just. Drift –  400 –  400 –  400 –  400
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift –  272 –  166 –  167 –  166
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   388   388   388   388
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   37   37   37   37
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   21   21   21   21
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift   354   354   354   354
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   44   44   44   44
intern korrigering PRO Budsjettekniske just. Drift   35   35   35   35
Endring funksjon jobbsentralen Budsjettekniske just. Drift  1 425  1 425  1 425  1 425
Bolig for velferd Budsjettekniske just. Drift   900   900   900   900
14430000 bygging av kommunale leiligheter Budsjettekniske just. Investering   0   86   259   259
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Drift   0   0   0   0
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Investering –  158   271   543   543
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering   0   0   0   0
14319000 Svartholtet bofellesskap Budsjettekniske just. Investering   0   142   284   284
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter Budsjettekniske just. Investering   196   589   589   589
Rusomsorg 1 stilling NAV og 1 stilling Familie og helse Rådmannens forslag Drift   450   600   600   600
14440000 Bofellesskap for mindreårige flyktninger Rådmannens forslag Investering   145   435   435   435
Driftsutgift      39.275  40.871  41.457  41.457
Sosial – tjenestebistand      1.652 – 1.099 – 2.541 – 2.541

Sosial - økonomisk bistand

 

 

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2017 2018 2019 2020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 2 111 – 2 111 – 2 111 – 2 111
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet – 50 – 50 – 50 – 50
Justering kap tilsk/formidl lån Husbanken Budsjettekniske just. Drift 4 4 4 4
Driftsinntekt – 2 157 – 2 157 – 2 157 – 2 157
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 44 965 44 965 44 965 44 965
Ø-plan 2015-18 Økn. sos.hjelp Budsjettekniske just. Drift 200 400 400 400
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjettekniske just. Drift 5 000 5 000 5 000 5 000
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift – 142 – 87 – 87 – 87
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 623 623 623 623
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet 10 10 10 10
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift 9 9 9 9
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift 88 88 88 88
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 20 20 20 20
KS 48/15 REv. ø-plan 15-18 Budsjettekniske just. Drift – 10 – 10 – 10 – 10
Driftsutgift 50 763 51 019 51 018 51 019
Sosial – økonomisk bistand 48 606 48 861 48 861 48 861

Kultur- og religiøse formål

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2017 2018 2019 2020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -11.827 -11.827 -11.827 -11.827
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet -159 -159 -159 -159
Inntektskrav Elverumshallen – inndekking Budsjettekniske just. Drift 700 700 700 700
Inntektskrav Svømmehallen Rådmannens forslag Drift 225 228 232 235
Driftsinntekt -11.060 -11.057 -11.053 -11.050
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 36 271 36 271 36 271 36 271
Tilskudd til Idrettsrådet Budsjettekniske just. Drift -500 -500 -500 -500
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift -180 -110 -110 -110
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 484 484 484 484
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet 31 31 31 31
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift 1 1 1 1
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift 194 194 194 194
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 108 108 108 108
Kulturformål brn/unge Budsjettekniske just. Drift -100 -100 -100 -100
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjettekniske just. Drift 1 365 1 365 1 365 1 365
Korrigert tilskudd Elverum kirkelige fellesråd Budsjettekniske just. Drift 46 46 46 46
Inntektskrav Elverumshallen – inndekking Budsjettekniske just. Drift -700 -700 -700 -700
Økt bok- og mediebudsjett Rådmannens forslag Drift 280 280 300 300
Tilskudd til frivillighet kultur Rådmannens forslag Drift 200 200 200 200
Inventar og utstyr Elverumshallen Rådmannens forslag Drift 250 250 0 0
Tilskudd til lokal musikk og lokal Kommunestyrets revideringer Drift 160 160 160 160
Tilskudd Møteplassen Kommunestyrets revideringer Drift 100 100 100 100
Tilskudd Musikk i Hedmark avsluttet Kommunestyrets revideringer Drift -160 -160 -160 -160
Driftsutgift 37.849 37.919 37.689 37.689
Kultur- og religiøse formål 26.789 26.862 26.635 26.639

Teknisk forvaltning

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 12.313 – 12.313 – 12.313 – 12.313
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  296 –  296 –  296 –  296
Geodata. Økte gebyrinntekter (tilpasning til selvkost) Budsjettekniske just. Drift –  501 –  501 –  501 –  501
Geodata tilbakeføring gebyr øk.plan 2016-2019 Budsjettekniske just. Drift   658  1 159  1 159  1 159
Geodata gebyr kart og oppmåling selvkost Budsjettekniske just. Drift  1 121  1 081  1 024   965
Geodata forbruk fond selvkost Budsjettekniske just. Drift –  181 –  181 –  185 –  190
Arealplan gebyr planbehandling selvkost Budsjettekniske just. Drift   705   724   714   703
Arealplan forbruk fond selvkost Budsjettekniske just. Drift –  43 –  49 –  51 –  52
Driftsinntekt     – 10.850 – 10.375 – 10.448 – 10.525
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  18 212  18 212  18 212  18 212
Reguleringsplan Prestegårdsjordet Budsjettekniske just. Drift   0 –  300 –  300 –  300
Regulering Søbakken B2 og B3 Budsjettekniske just. Drift –  300 –  300 –  300 –  300
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift –  225 –  137 –  137 –  137
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   88   88   88   88
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   2   2   2   2
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift   32   32   32   32
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   278   278   278   278
Driftsutgift      18 088  17 875  17 875  17 876
Teknisk forvaltning      7 238  7 500  7 427  7 351

Teknisk drift

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -52.438 -52.438 -52.438 -52.438
Tilknytningsgebyr vann selvkost Budsjettekniske just. Drift 100 100 100 100
Tilknytningsgebyr avløp selvkost Budsjettekniske just. Drift 0 21 21 21
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet -113 -113 -113 -113
Kommunaltgebyr vann selvkost Budsjettekniske just. Drift 298 185 -245 -217
Kommunalt gebyr avløp selvkost Budsjettekniske just. Drift 1 032 -161 -2 023 -2 175
Forbruk fond selvkost vann Budsjettekniske just. Drift 92 1 545 1 537 1 267
Forbruk fond avløp selvkost Budsjettekniske just. Drift -1 848 1 725 1 754 272
Reduksjon parkeringsinntekter Rådmannens forslag Drift 1 100 1 100 1 100 1 100
Driftsinntekt -51.777 -48.035 -50.307 -52.183
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 55 674 55 674 55 674 55 674
Vegvedlikehold opptrappingsplan Budsjettekniske just. Drift 1 550 3 250 5 950 5 950
Statsbudsjettet: Utdanning deltidsbrannpersonell Budsjettekniske just. Drift 731 0 0 0
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift -57 -35 -35 -35
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 921 921 921 921
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet 49 49 49 49
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift 125 125 125 125
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift 72 72 72 72
Justert tilskudd MHBR Budsjettekniske just. Drift -979 -979 -979 -979
Biler kjøpt i 2015 belastet sektor med renter/avdrag Budsjettekniske just. Drift 0 21 21 21
17/basis Budsjettekniske just. Drift -59 -59 -59 -59
Drift luftmålestasjon Rådmannens forslag Drift 120 120 120 120
Brukontroll Rådmannens forslag Drift 150 150 150 150
90441017_2 Gatelysinvesteringer økt bevilgning Rådmannens forslag Investering 500 500 500 500
Byutvikling – tiltak Sagtjernet badeplass Kommunestyrets revideringer Drift 160 160 160 160
Driftsutgift 58.956 59.969 62.669 62.669
Teknisk drift   7.179 11.933 12.362 10.486

Næringsutvikling

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 2 948 – 2 948 – 2 948 – 2 948
Redusert utbytte Skogen ihht deres økonomiplan Budsjettekniske just. Drift  2 110  2 110  3 110  3 110
Red. utbytte komm.skogen 2015 og-16, øk.pl 15-18 Budsjettekniske just. Drift –  879 –  879 –  879 –  879
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  64 –  64 –  64 –  64
Driftsinntekt     – 1.781 – 1.781 – 781 – 781
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  5 788  5 788  5 788  5 788
Østerdalen sivilt, militært samarbeid, øk.plan 14-17 Budsjettekniske just. Drift   0 –  150 –  150 –  150
Tjenestekjøp Visit Elverum, øk.pl 14-17, 15-18 og 16-19 Budsjettekniske just. Drift –  521 –  521 –  521 –  521
Red. avsetning komm.skogutbytte fin. av finansinntekt TAIK Budsjettekniske just. Drift  1 000  1 000   0   0
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift –  19 –  12 –  12 –  12
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   52   52   52   52
Omstilling, utvikl, ny næring,industriell prod, Øk.plan 14-17 Budsjettekniske just. Drift   25   25   0   0
MInnemarkering Midtskogen FS 53/15 Budsjettekniske just. Drift   2   2   2   2
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift   56   56   56   56
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   17   17   17   17
Husleie næringssjef Budsjettekniske just. Drift   55   55   55   55
F-sak 131/16 Movies om War Budsjettekniske just. Drift   150   150   150   150
Forsvarskoordinator, KS 083/14 Budsjettekniske just. Drift   6   13 –  200 –  200
ENØK prosj Sør Østerdal FS 110/15 Budsjettekniske just. Drift   0 –  240 –  481 –  481
Deltakelse ZEB2 nærings- og kompetanseutv. program Budsjettekniske just. Drift   150   150   150   150
Byregionprogram KS 53/15 Budsjettekniske just. Drift   0 –  107 –  215 –  215
Tjenestekjøp Visit Elverum forlenges med ett år Rådmannens forslag Drift   500   0   0   0
Driftsutgift      7 261  6 278  4 691  4 691
Næringsutvikling      5 480  4 497  3 910  3 910

 

Fellesfunksjoner

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2017 2018 2019 2020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -1.199.300 -1.199.300 -1.199.300 -1.199.300
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjettekniske just. Drift -7 861 -7 861 -7 861 -7 861
Startlån 2016-20 Budsjettekniske just. Investering -618 -1 235 -2 439 -3 612
Renter – eksisterende startlån Budsjettekniske just. Drift 1 483 500 780 1 059
Renter – eksisterende lån Budsjettekniske just. Drift 2 948 2 948 2 948 2 948
Red. kompensasjonstilskudd skole, kirke. omsoeg Budsjettekniske just. Drift 600 700 800 900
Rammetilskudd og skatt Budsjettekniske just. Drift -46 449 -62 425 -77 376 -91 817
KS 48/15 Rev.øk.pl 15-18 E-skatt kontortaksering Budsjettekniske just. Drift 14 700 14 700 14 700 14 700
Korr. utbytte EEV ihht. avtale Budsjettekniske just. Drift 200 200 200 200
Justert inntekt mva kompensasjon Budsjettekniske just. Drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Forskriftskrav- endret innt.føring av utbytte EEV Budsjettekniske just. Drift 12 105 12 105 0 0
Eiendomsskatt estimat retaksering 17 og 18 Budsjettekniske just. Drift -37 000 -37 000 -37 000 -37 000
Eiendomsskatt 7 promille øk.pl 15-18 Budsjettekniske just. Drift 21 790 21 790 21 790 21 790
Anslag redusert utbytte E-verket Budsjettekniske just. Drift 0 0 6 000 6 000
Driftsinntekt -1.238.403 -1.255.879 -1.277.759 -1.292.993
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 219 817 219 817 219 817 219 817
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjettekniske just. Drift 10 972 10 972 10 972 10 972
Økt afp-pensjon Budsjettekniske just. Drift 500 500 500 500
Underskudd 2014, dekket i 2016 Budsjettekniske just. Drift -26 659 -26 659 -26 659 -26 659
Startlån 2016-20 Budsjettekniske just. Investering 618 1 235 2 439 3 612
Saldering av økonomiplanen Budsjettekniske just. Drift 27 602 22 430 16 150 23 977
Rest seniorordning ut Budsjettekniske just. Drift -133 -133 -133 -133
Renter – eksisterende startlån Budsjettekniske just. Drift -1 483 -500 -780 -1 059
Renter – eksisterende lån Budsjettekniske just. Drift -2 808 -5 764 -7 952 -11 029
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet 558 558 558 558
Ny saldering 16-19, ut av basis Budsjettekniske just. Drift -1 503 -1 503 -1 503 -1 503
Korrigert pensjonsreserve Budsjettekniske just. Drift -5 500 -5 500 -6 000 -6 000
Korrigert lønnsreserve Budsjettekniske just. Drift -10 000 1 000 500 500
Kontinuerlig forbedring øk.pl 15-18 Budsjettekniske just. Drift -1 600 -2 800 -2 800 -2 800
Justert minsteavdrag lånemasse pr 2016 Budsjettekniske just. Drift -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Intern justering konti 9900 Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Endring premieavvik amortisering Budsjettekniske just. Drift -1 500 1 500 3 400 3 450
Eldrerådet til riktig funksjon Budsjettekniske just. Drift 41 41 41 41
Biler kjøpt i 2015 belaster sektor med renter/avdrag Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjettekniske just. Drift 0 0 0 0
Avdrag – eksisterende lån Budsjettekniske just. Drift 7 116 1 814 1 814 1 814
Ansiennitetsopprykk 2015, helårs just. i eget tiltak Budsjettekniske just. Drift -1 550 -1 550 -1 550 -1 550
95205017 Rehabilitering av bruer Budsjettekniske just. Investering 0 0 8 37
95204017 gate, veg, park, KS-072/16 Budsjettekniske just. Investering 87 404 810 1 211
95190116 Ydalir, ny veg X RV 25 Budsjettekniske just. Investering 61 282 459 815
95180017 VA plan Budsjettekniske just. Investering 238 1 189 2 365 3 527
92800117 eiendomsinngrep Budsjettekniske just. Investering 2 11 21 31
90441017 Gatelysinvesteringer Budsjettekniske just. Investering 0 0 8 38
90329300 Driftsmaskiner eiendom Budsjettekniske just. Investering 0 0 3 33
66301000 Brannvarsling, 5 kirker Budsjettekniske just. Investering 5 22 22 21
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir Budsjettekniske just. Investering 347 1 609 5 549 7 946
62120003 IKT i skole Budsjettekniske just. Investering 16 368 729 1 085
40700017 IKT i tjenesteprod., velferdsteknologi Budsjettekniske just. Investering 9 215 427 635
40600017 IT investeringer Budsjettekniske just. Investering 14 313 620 747
31125000 Renholdsmatter – inngangsparti av bygg Budsjettekniske just. Investering 5 57 104 102
20100017 Kjøp av biler-jevn utskifting Budsjettekniske just. Investering 31 391 755 1 113
14430000 bygging av kommunale leiligheter Budsjettekniske just. Investering 143 660 873 863
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Investering 27 127 -602 -595
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering 985 4 044 9 829 7 228
14319000 Svartholtet bofellesskap Budsjettekniske just. Investering 68 317 313 310
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter Budsjettekniske just. Investering 394 1 827 -478 -473
95205017_2 Rehabilitering av bruer økt bevilgning Rådmannens forslag Investering 8 35 52 52
90462000 Infrastruktur Vestad Rådmannens forslag Investering 61 282 789 780
90441017_2 Gatelysinvesteringer økt bevilgning Rådmannens forslag Investering 68 317 595 659
90329410 Utfasing av oljekjeler Rådmannens forslag Investering 10 75 148 220
90329400 Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer Rådmannens forslag Investering 9 210 207 203
90120017 Hjullaster Rådmannens forslag Investering 14 171 169 166
74205002 Gjerde sansehage ved Lyngholtet Rådmannens forslag Investering 1 4 4 4
66308000 Allaktivitetsarena Rådmannens forslag Investering 49 3 002 126 124
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 Rådmannens forslag Investering 8 35 1 091 1 924
62120102 adm.program skole og barnehage Rådmannens forslag Investering 5 123 121 118
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging Rådmannens forslag Investering 462 2 141 2 118 2 095
62103010 Hanstad skole utbygging og rehabilitering Rådmannens forslag Investering 0 0 30 141
40600017_2 IT investeringer Rådmannens forslag Investering 8 175 347 516
14440000 Bofellesskap for mindreårige flyktninger Rådmannens forslag Investering 143 663 490 485
Rådmannens saldering av økonomiplanen tas UT Kommunestyrets revideringer Drift -27 602 -22 430 -16 150 -23 977
Ny saldering ihht kommunestyrets vedtak Kommunestyrets revideringer Drift 26 625 21 453 14 998 22 825
66309000 Badeanlegg – skisseprosjekt Kommunestyrets revideringer Investering 0 0 175 175
Driftsutgift 213.288 230.048 232.438 242.193
Fellesfunksjoner 1.025.115 -1.025.831 -1.045.321 -1.050.800

Interne servicefunk (fordeles)

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2 017 2 018 2 019 2 020
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet – 14 631 – 14 631 – 14 631 – 14 631
Prisøkning salgsinntekter Budsjettekniske just. Fremskrevet –  351 –  351 –  351 –  351
17/basis Budsjettekniske just. Drift   59   59   59   59
Driftsinntekt – 14 923 – 14 923 – 14 923 – 14 923
17/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet  88 813  88 813  88 813  88 813
Rammetrekk for saldering Budsjettekniske just. Drift –  295 –  180 –  183 –  183
Prisvekst varer og tjenes Budsjettekniske just. Fremskrevet   735   735   735   735
Lønnsvekst Budsjettekniske just. Fremskrevet   34   34   34   34
Lønnsoppgjør ansiennitet 2015 Budsjettekniske just. Drift   69   69   69   69
Lønnsoppgjør 2016 Kap 4 helårsvirkning Budsjettekniske just. Drift   989   999   999   992
Lønnsoppgjør 2015 Lokalt Budsjettekniske just. Drift   93   93   93   93
Innsparingstiltak: redusert vedlikehold. Tilbakeføring Budsjettekniske just. Drift  1 500  1 500  1 500  1 500
Biler kjøpt i 2015 belaster sektor med renter/avdrag Budsjettekniske just. Drift   0   71   71   71
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjettekniske just. Drift   0   119   119   119
62204100 Ny skole i sentrum – Ydalir Budsjettekniske just. Investering   0   0  1 761  3 521
31125000 Renholdsmatter – inngangsparti av bygg Budsjettekniske just. Investering –  8 –  34 –  66 –  66
14418001 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå Budsjettekniske just. Investering   0   47   93   93
14321000 Helsehuset med omsorgsboliger Budsjettekniske just. Investering   0   0  7 559  7 859
14319000 Svartholtet bofellesskap Budsjettekniske just. Investering   0   35   70   70
14316000 Jotuntoppen bo- og servicesenter Budsjettekniske just. Investering   488  1 463  1 463  1 463
90329400 Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer Rådmannens forslag Investering –  14 –  29 –  29 –  29
62205100 Ydalir – ny barnehage 2020 Rådmannens forslag Investering   0   0   411   485
62113000 Lillemoen skole rehab og utbygging Rådmannens forslag Investering   225   451   451   451
62103010 Hanstad skole utbygging og rehabilitering Rådmannens forslag Investering   102   407   407   611
Driftsutgift  92.730  94.592  104.368  106.700
Interne servicefunk (fordeles)  77.807  79.669  89.445  91.777

Administrasjon

Administrasjon 2017 2018 2019 2020 Sum periode
LEAN koordinator
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 562 500 750 000 750 000 750 000 2 812 500
Kjøp av tjenester 0
Sum driftsutgifter 562 500 750 000 750 000 750 000 2 812 500
Netto påvirkning på drift 562 500 750 000 750 000 750 000 2 812 500

Beskrivelse av tiltaket: Rådmannen vil sterkt anbefale å  ha en ressurs i organisasjonen som kan kompensere for den eksterne konsulentbistand vi har i oppstartfasen av kontinuerlig forbedring. Ambisjonen var, da prosessen med kontinuerlig forbedring/Lean startet, at organisasjonen skulle drive dette videre på egen hånd. Erfaringene som er samlet fram til nå, er at lederne og avdelingene som starter opp en metodisk tilnærming til kontinuerlig forbedring/Lean arbeid må ha en ressurs som kan være lederstøtte. Ansettelse av LEAN koordinator i 2017, med helårsvirkning fra og med 2018.

Barnehage

Barnehage 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Økt tilskudd private barnehager
Tislkudd/eksterne prosjektmidler 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Tilskudd private barnehager 6.256.000 5.756.000 5.756.000 5.756.000 23.524.000
Kjøp av tjenester 0
Sum driftsutgifter 6.256.000 5.756.000 5.756.000 5.756.000 23.524.000
Netto påvirkning på drift 6.256.000 5.756.000 5.756.000 5.756.000 23.524.000

Beskrivelse av tiltaket:

Barnehageområdet må styrkes betydelig etter at spesielt nasjonale pålegg har medført økte grunnlagskostnader for beregning av tilskudd til private barnehager.

Alene betyr endret kapitaltilskudd og ny pensjonsberegning 3,6 millioner kroner. Den resterende endringen framkommer som resultat av noe redusert barnetall (enhetssatsen øker) og øvrige konsekvenser av deflatorfremskrevet regnskap fra 2015.  En forhåndsberegning for 2017 som har 2015 regnskapet som basis, viser at det er behov for økt ramme på noe over 6,2 millioner kroner.

Mål som påvirkes: Sikre forsvarlig drift av barnehagene

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kraftig redusert tilbud, vanskelig å oppnå full banrehagedekning.

 

Tjenesteområde Skole

Oppvekstsektor 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Videreutdanning for lærere
Tislkudd/eksterne prosjektmidler 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 0
Kjøp av tjenester 800 000 800 000 800 000 800 000 3.200.000
Kjøp av varer 0
Sum driftsutgifter 800 000 800 000 800 000 800 000 3.200.000
Netto påvirkning på drift 800 000 800 000 800 000 800 000 3.200.000

Beskrivelse av tiltaket:

Følge opp den statlige satsing om videreutdanning for lærere. Nye lovkrav krever videreutdanning for at lærere skal få godkjent kompetanse til å kunne undervise. Dette gjennomføres i en 10 årig periode.

Mål som påvirkes: Elevenes læringsmiljø.

Helse - forebygging og behandling

Famile og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Jordmortjenesten
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 300 000 300  000 300 000 300 000 1 200 000
Kjøp av tjenester 0
Sum driftsutgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000
Netto påvirkning på drift 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000

Beskrivelse av tiltaket:I 2014 kom helsedirektoratet med nye anbefalinger om ivaretakelse av barselomsorgen. Et av tiltakene som er nedfelt i «Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen» lyder som følgende: «Det anbefales  et hjemmebesøk av jordmor innen 2 dager etter hjemreise». Dette er en del av den totale nasjonale satsningsplan for helsestasjon /tilbud barn og unge.

Elverum skal fremstå som en trygg og sikker kommune for ivaretakelser av småbarnsfamilier/barselskvinner. Situasjonen i dag er at kommunen skal ta et større ansvar for barselomsorgen enn det tidligere har blitt gjort. Pr i dag har kommunen avsatt 1,7 årsverk til jordmortjenesten, dette er ikke dekkende dersom Elverum kommune ønsker å tilfredsstille nasjonale retningslinjer. For å kunne imøtekomme nye anbefalinger søkes det derfor om økte ressurser til jordmortjenesten.

Mål som påvirkes: Elverum kommune vil ha mulighet til å ivare ta barselomsorgen i henhold til Nasjonale retningslinjer, som igjen  vil være et bidrag til å sikre at barselkvinnene i Elverum føler seg ivaretatt.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Helsedirektoratet sine nasjonale anbefalinger om barselomsorgen,  IS- 2057, vil ikke imøtekommes. Dette går ut over brukeren og brukertilfredsstillelsen i Elverum kommune vil sannsynligvis gå ned.

Familie- og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Kriseteam – kompetansemidler
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
0
Sum driftsutgifter 50 000 50000 50 000 50 000 200 000
Netto påvirkning på drift 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Beskrivelse av tiltaket:

Tverrfaglig team i kommune, som driftes via familie og helse, der det er behov for felles kompetanse heving i arbeid med krisehåndtering.

Mål som påvirkes:

Kompetanse på kommunens kriseteam bør heves, og mulighet for å gi et bedre tilbud til de som har behov for deres bistand.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:

Er ikke midler i budsjett til sektor Familie- og helse, til kompetanse hevende tiltak for kriseteamet.

Familie- og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Ø-hjelp dagtid
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter                    –                    –                    –                    –                    –
Kjøp av tjenester 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000
0
Sum driftsutgifter 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000
Netto påvirkning på drift 400 000 400 000 400 000 400 000 1 600 000

Beskrivelse av tiltaket: Kommunen er lovpålagt å organisere ø-hjelp tilbud på dagtid for pasienter som oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege (studenter, tilreisende, ferie /familie besøk o.l).  Pålegget er lovfestet, og det er forhandlet i SFS 2305 mellom KS og Legeforeningen . Alle kommuner under 25.000 innbyggere er omfattet av forhandlet sats som må utbetales fastlegene som igjen har plikt til å yte denne tjenesten etter gitte rammer i avtaleverket. Ø-hjelp dagtid ytes i tidsrommet kl. 0800 til 1600, altså utenom åpningstid for  kommunens pålagte legevakt.

Mål som påvirkes: Budsjett for disse pålagte satsene  kommunen må betale til legene pr dag for daglegevakt ligger ikke i budsjettrammen til Familie- og helse.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:

  1. Hvis vi ikke tilbyr de som oppholder seg i kommunen (som ikke har fastlege her) legevakttjenester på dagtid, så bryter vi helse- og oomsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-2 der det står at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer blant annet legevakt hele døgnet.
  2. Fylkesmannen i Hedmark påpekte i avgjørelse i tilsynssak datert 15. desember 2015 (2015/6161) at de fant det alvorlig at Elverum kommune ikke hadde en fast ordning for å dekke legevaktfunksjonen på dagtid. Dette lovbruddet var så alvorlig at de vurderte å sende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av pålegg.

 

Familie-og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Legevakt -nødnett
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 0
Kjøp av tjenester 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
0
Sum driftsutgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
Netto påvirkning på drift 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Beskrivelse av tiltaket: I 2016 ble de innført kvartalsvis avgift pr innbygger tilknyttet legevakten.  Denne satsen tilsvarer en merkostnad pr år på kr. 200.000,-, Elverum sin andel av dette tilsvarer det som søkes om som økt ramme for sektor familie- og helse, Legevakten.

Sosial - tjenestebistand

NAV 2017 2018 2019 2020 Sum periode
1 nye stilling rusarbeidkonsulent
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000
0
Sum driftsutgifter 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000
Netto påvirkning på drift 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000

Beskrivelse av tiltaket: Jmf. Statsbudsjettet og opptrappingsplan for psykisk helse og rusomsorg.  Her er estimert at det i rammen til kommunen kommer midler tilsvarende 2 nye stillinger, spesielt i forhold til arbeid med rusomsorg .

Mål som påvirkes: Kommunen har en veldig lav andel ansatte som arbeider spesielt med rusomsorg, og midlene er tenkt fordelt med en stilling til enhet psykisk helse hos sektor for familie- og helse, samt en stilling til NAV for å øke med en ruskonsulentstilling.  Det er mange kommunale oppgaver innen rusomsorgen som vi i dag ikke har tilstrekkelig med ansatte og kompetanse til å utføre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen får ikke levert de tjenester vi skal i forhold til rusomsorg.  Kompetansen blir forholdsvis lav på dette området.

Barnevern

Familie- og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Økt ramme Barnevern
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 0 0 0 0 0
Kjøp av tjenester 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12.000.000
0
Sum driftsutgifter 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12.000.000
Netto påvirkning på drift 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12.000.000

Beskrivelse av tiltaket: Økt ramme til barneverntiltak.

Pleie og omsorg

PRO 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Økt bemanning / kjøp av tjenester Loken
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                      –
Refusjoner -2867200 -2048000 -1228800 -409600 -6553600
Salgsinntekter 0
Sum driftsinntekter -2867200 -2048000 -1228800 -409600 -6553600
Lønn inkl sosiale utgifter 3584000 2560000 1536000 512000 8192000
Kjøp av tjenester 0
Sum driftsutgifter 3584000 2560000 1536000 512000 8192000
Netto påvirkning på drift 716800 512000 307200 102400 1638400

Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket gjelder for ressurskrevende tjenestemottaker som pr. dd. har vedtak på praktisk bistand 168 timer pr. uke/1:1 bemanning hele døgnet som følge av helsetilstand. Dagens rammebetingelser medfører vesentlig bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9; både i form av systematisk, daglig bruk av tvang og makt og i sykdomsperioder, i form av inngripende bruk av tvang og makt som skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.

Tiltaket er etter anbefaling av spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oslo Universitetssykehus, avd Dikemark PUA, hvor spesialisthelsetjenesten vurderer at endring av rammebetingelser fra nåværende bosted til bedre tilpasset bolig med stor sannsynlighet vil kunne medføre bedring i helsetilstand, og som følge av dette reduksjon i bruk av tvang og makt i tjenestemottakers daglige liv.

Tiltaket medfører å flytte tjenestemottaker ut fra nåværende bolig i bofellesskap med 6 andre  beboere, til en egen bolig som er tilpasset tjenestemottakeres behov. Nåværende bolig kan ikke imøtekomme de behov som foreligger. Ved oppstart av tiltaket vil det være nødvendig med økning av bemanning til 2:1 bemanning, da vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5 tredje ledd bokstav b krever to personale til stede ved gjennomføring av vedtak. Ved bedring av helsetilstand, vil det være mulig å redusere bruk av tvang, slik at det er tilstrekkelig med 1:1 bemanning. Tjenestemottaker kan ikke ha lavere bemanning enn 1:1 uavhengig rammebetingelser.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukerens behov.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse- og omsorgstjenestelovens kap 9-9, krav til gjennomføring og evaluering.
Får mest sannsynlig ikke godkjenning av Fylkesmannen til å opprettholde tvangsvedtaket så lenge det er sannsynlig at endring i fysiske rammebetingelser vil redusere behovet for bruk av tvang og makt.

Brannsikkerhet Moen

PRO 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Brannsikkerhet Moen sykehjem nattbemanning
Salgsinntekter                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 4 096 000 4 096 000 8 192 000
Sum driftsutgifter 4 096 000 4 096 000 0 0 8 192 000
Netto påvirkning på drift 4 096 000 4 096 000 0 0 8 192 000

 

Beskrivelse av tiltaket: Nattvaktsbemanningen ved Moen sykehjem ble økt med 5, 4 årsverk i 2013 p.g.a manglende brannsikkerhet ved bygget. Bygget ble høsten 2014, og tidlig vinter 2015 oppgardert med flere strakstiltak. Dette er allikevel ikke tilstrekkelig for å kunne redusere ekstra nattbemanning, og denne må opprettholdes inntil den gamle delen stenges.

Mål som påvirkes: Forsvarlig tjeneste jf. lovverk knyttet til brannsikkerhet.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Alvorlig konsekvenser med høy risiko for skade på pasient, hvis brann skulle inntreffe.

PRO 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Vestly – økt bemanning
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 8 400 000
Kjøp av tjenester 0
0
Sum driftsutgifter 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 8 400 000
Netto påvirkning på drift 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 8 400 000

 

Familie- og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
1 nye stilling hjemmetjeneste rusarbeid
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
                   –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000
0
Sum driftsutgifter 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000
Netto påvirkning på drift 500 000 600 000 600 000 600 000 2 300 000

Beskrivelse av tiltaket: Jmf. Statsbudsjettet og opptrappingsplan for psykisk helse og rusomsorg.  Her er estimert at det i rammen til kommunen kommer midler tilsvarende 2 nye stillinger, spesielt i forhold til arbeid med rusomsorg .

Mål som påvirkes: Kommunen har en veldig lav andel ansatte som arbeider spesielt med rusomsorg, og midlene er tenkt fordelt med en stilling til enhet psykisk helse hos sektor for familie- og helse, samt en stilling til

NAV for å øke med en ruskonsulent til.  Det er mange kommunale oppgaver innen rusomsorgen som vi i dag ikke har tilstrekkelig med ansatte og kompetanse til å utføre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen får ikke levert de tjenester vi skal i forhold til rusomsorg.  Kompetansen blir forholdsvis lav på dette området.

PRO/Familie og helse 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Inntektskrav ressurskevende
Refusjoner 6 000 000 6 000 000 6 450 000 7 150 000 2 560 0000
Sum driftsinntekter 6 000 000  6 000 000 6 450 000 7 150 000 2 560 0000
Kjøp av tjenester 0
Sum driftsutgifter 0 0 0 0 0
Netto påvirkning på drift 6 000 000 6 000 000 6 450 000 7 150 000 2 560 0000

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket gjelder reduksjon av inntektskravet for ressurskrevende tjenester. Inntektskravet i budsjettet for 2016 er for høyt, hvor 4,5 millioner mindreinntekt skyldes at flere av pasientene som var med i grunnlaget for refusjon 2015, nå er for gamle og faller ut av refusjonsordningen uten at kostnaden faller bort. Det samme gjelder for budsjettåret 2017, hvor flere pasienter blir for gamle, noe som medfører en forventet inntektssvikt uten at kostnaden opphører.

Mål som påvirkes: Forsvarlig helsehjelp kan oppnås.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kan ikke gi forsvarlig helsehjelp.

PRO 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Statsbudsjett: økt egenandel ressurskrevende tjenester
Refusjon 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 8.200.000
Sum driftsinntekter 2.050.000  2.050.000 2.050.000 2.050.000 8.200.000
0
Sum driftsutgifter 0 0 0 0 0
Netto påvirkning på drift 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 8.200.000

Beskrivelse av tiltaket: I statsbudsjettet er det varslet at egenandel for ressurskrevende tjenester øker med 50.000 kr per bruker utover vanlig lønnsvekst.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Kultur og religiøse formål

Kultur 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Økt bok- og mediebudsjett
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter                    –
Kjøp av tjenester 0
Kjøp av varer 280 000 280 000 300 000 300 000 1 160 000
Sum driftsutgifter 280 000 280 000 300 000 300 000 1 160 000
Netto påvirkning på drift 280 000 280 000 300 000 300 000 1 160 000

Beskrivelse av tiltaket: Betydelig økning av bibliotekets bok- og mediebudsjett for å imøtekomme innbyggernes behov på en tilfredsstillende måte. Elverum biblioteks bok- og mediebudsjett er over 10 år blitt halvert fordi andre driftsutgifter har økt. I 2007 var bokbudsjettet på 503 505,-kr (ikke indeksregulert), mens det i 2016 er på 218 228,-kr. I tillegg har man i dag behov for at samme boka er tilgjengelig på flere typer fysiske medier: som papirbok, som lydbok og som e-bok. Dette gjør at bredden i tilbudet blir dårligere, når midlene til innkjøp ikke er økt tilsvarende.
Henviser til signaler gitt på samfunnsområde «Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø» etter strategikonferansen (KS-072/16).

Mål som påvirkes: Både målene «Utlån pr innbygger» og «Antall besøkende pr år» påvirkes av hvilket bok- og medietilbud biblioteket har til innbyggerne. Et økt innkjøpsbudsjett vil gi innbyggerne et bredere tilbud og kortere ventetid. Dvs mer besøk og mer utlån. Skolesektorens mål om leseferdighet vil påvirkes positivt dersom elevene har bedre tilgang til aktuelle og interessante bøker for fritidslesning.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum bibliotek klarer ikke å gi et bredt nok og aktuelt nok tilbud jmf Folkebibliotekloven. Også tilbudet til barn og unge (via barnehager og skoler) er dårlig fordi det ikke er midler til å kjøpe inn det som etterspørres og som er aktuelt.

Kultur 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Inntektskrav Svømmehallen
Inntektskrav Hihm 550 000 560 000 570 000 580 000 2 260 000
Reell inntekt Hihm -325 000 -332 000 -338 000 -345 000 -134 0000
Sum driftsinntekter 225 000 228 000 232 000 235 000 920 000
0
Sum driftsutgifter 0 0 0 0 0
Netto påvirkning på drift 225 000 228 000 232 000 235 000 920 000

Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..

De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.

Beskrivelse av tiltaket: Svømmehallen har hatt for høyt inntektskrav siden Terningen Arena åpnet. Da reduserte Høgskolen antallet leide timer i svømmehallen, begrunnet med at kostnadene var så høye på TA at de ikke hadde råd til å leie så mye timer..

De timene som høgskolen frigjorde ble overtatt av barneskolene, men inntektskravet fra barneskolene ble økt tilsvarende den økte leien. Det, sammen med at Høgskolen betalte høyere leie enn barneskolene, gjør at inntekten fra barneskolene ikke dekker opp for den tapte inntekten fra Høgskolen.

Mål som påvirkes: Budsjettoppnåelse

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Svømmehallen starter hvert år med mer enn kr.200.000,- i underskudd, og har et minimumsbudsjett. Det gjør at hallen må spare inn midler avsatt til vedlikehold for å dekke underskuddet.

Kultur 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Inventar og utstyr Elverumshallen
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter                    –
Kjøp av tjenester                    –
Kjøp av varer 250 000 250 000 500 000
Sum driftsutgifter 250 000 250 000 0 0 500 000
Netto påvirkning på drift 250 000 250 000 0 0 500 000

Beskrivelse av tiltaket: Det har i praksis ikke eksistert noe budsjett for vedlikehold av inventar og utstyr på mange år, noe som har medført at det meste av innvendig utstyr for bruk i hallen er utslitt og mangelfullt. Spesielt nevnes vantene for innebandy som er så slitte og ødelagte at de utgjør en sikkerhetsrisiko ved bruk.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverumshallen har store mangler i grunnleggende utstyr som forventes i en idrettshall. Eksempelvis nevnes bandy-vant, ribbevegger, matter, klatretau, m.v.

Kultur 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Tilskudd til kultur
Tislkudd/eksterne prosjektmidler                    –
Sum driftsinntekter                    –                    –                    –                    –                    –
Lønn inkl sosiale utgifter                    –
Kjøp av tjenester 0
Kjøp av varer 200 000 200 000 400 000 400 000 1 200 000
Sum driftsutgifter 200 000 200 000 400 000 400 000 1 200 000
Netto påvirkning på drift 200 000 200 000 400 000 400 000 1 200 000

Beskrivelse av tiltaket: Tilskudd til frivillighet Kultur .

Mål som påvirkes: Gi årlig, og forutsigbart,  tilskudd til frivilligheten for å styrke et godt samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjeoner.  I  Elverum skal innbyggere og tilreisende kunne drive alle vanlige og kjente former for musikk, sang og kultur , samt ha tilgang til lokale møteplasser for kulturaktivitet og sosial omgang.

  • Bidra til å etablere og drifte sosiale og kulturelle møteplasser.
  • Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten.
  • Bidra til at frivillighetne kan leie kulturlokaler.

Strategi:

  1. Etablere god kommunikasjon med frivilliheten.
  2. Skape forutsikbarhet i årlige tilskudd.
  3. Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Elverum vil mangle tilbud til aktivite og tilgang til kulturutvikling gjennom lag og foreninger. Mindre aktivitet vil påvirke livsglede og folkehelse.

Teknikk og miljø

Teknikk og miljø 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Parkeringsinntekter
Salgsinntekter -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -4.400.000
Sum driftsinntekter -1 100 000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -4.400.000
Kjøp av tjenester 0 0
Sum driftsutgifter 0 0 0 0 0
Netto påvirkning på drift -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -4.400.000

Beskrivelse av tiltaket: Tilpasning av budsjett for parkeringsinntekter til de faktiske forhold i sentrum.

Mål som påvirkes: Ingen spesielle

 

Teknikk og miljø 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Brukontroll
0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 0
Kjøp av tjenester 150 000 150 000 150 000 150 000 600000
Kjøp av varer 0
Sum driftsutgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000
Netto påvirkning på drift 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Beskrivelse av tiltaket: Gjennomføring av brukontroll i tråd med regelverket

Mål som påvirkes: Forsvarlig drift, opprettholde fremkommelighet

Teknikk og miljø 2017 2018 2019 2020 Sum periode
Luftmålestasjon, drift
Tislkudd/eksterne prosjektmidler 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000
Kjøp av tjenester 0
Kjøp av varer 0
Sum driftsutgifter 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000
Netto påvirkning på drift 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000

Beskrivelse av tiltaket: Drift av luftmålestasjon, jf vedtak i sak FSK-042/16 «Oppretting og finansiering av permanent stasjon for måling av luftkvalitet i Leiret i Elverum»

Mål som påvirkes: Nødvendig for drift av målestasjon

Resursfordeling

Tabellen viser budsjett for 2017 pr tjenesteområde fordelt på sektorer/staber, tall i 1000 kroner.

Investeringer hvor kapitalkostnadene belaster kommunens driftsbudsjett

Helsehuset med omsorgsboliger

helsehuset

Ny skole i sentrum – Ydalir

skole-ydalir

Lillemoen skole rehab og utbygging

lillemoen-skole

Ydalir  – ny barnehage

barnehage-ydalir

Hanstad skole utbygging og rehabilitering

hanstad-utbygging-og-rehabilitering

Aktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole

allaktivitetsarena

Ydalir; ny veg X RV 25_ 2017 – 2020

ydalir-veg

Infrastruktur Vestad skole

infrastruktur-vestad-skole

Gate, veg, park

gate-vei-park

Gatelysinvesteringer

gatebelysinvesteringer

Gatelysinvesteringer – økt bevilgning

okt-bevilling-gatebelysning

Eiendomsinngrep

eiendomsinngrep

Rehabilitering bruer

rehabilitering-bruer

Rehabilitering av bruer 2019 – 2020

rehabilitering-bruer-2019-2020

Hjullaster

hjullaster

Brannvarsling 5 Kirker

brannvarsling-kirker

Renholdsmatter

renholdsmatter

Utfasing av kvikksølvholdige lyspærer

kvikksolv-lyspaerer

Utfasing av oljekjeler

oljekjeler

Vedlikehold og driftsmaskiner eiendom

driftsmaskiner-eiendom

IKT i skole

ikt-skole

Administrasjonsprogram skole og barnehage

adm-prog-skole-og-bh

Gjerde sansehage ved Lyngholtet

gjerde-lyngholtet

IKT tjensteproduksjon, velferdsteknologi

ikt-velferdsteknologi

IKT – investering servere og nett

ikt-investering-servere-og-nett

IT investeringer – digitale Norge

ikt-digitale-norge

Kjøp av biler

kjop-av-biler

 

Investeringer hvor kapitalkostnadene finansieres av gebyrer/inntekter/fond

Biler og maskiner

biler-og-maskiner

12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne

12-boenheter

Jotuntoppen bo-og servicesenter

jotuntoppen

Svartholtet bofellesskap (Grøndalsbakken)

svartholtet-bofellesskap

Bygging av kommunale leiligheter, gamle Trysilveg

kommunale-boliger-gml-trysilveg

Bofellesskap for mindreårige flyktninger

bofelleskap-mindrearige-flyktninger

Vann og avløp

vann-og-avlop

Her finner du søknader og innspill til årets økonomiplan som kommer fra ulike organisasjoner, frivillige lag og foreninger m.m

Innholdsfortegnelse