Gå til innhold

Kommunestyrets budsjettvedtak

 

KS Vedtak:

 1. Formannskapets forslag til økonomiplan for 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas med de endringer som fremkommer av fremlagte felles endringsforslag.
 2. Eiendomsskatt
  1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen.
  2. I medhold av eiendomsskatteloven § 13 skal eiendomsskattesatsen være 4,1 promille.
  3. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas eiendommer med stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 avgjøres etter søknad.
  4. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
  5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter
 3. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr 410.105.000 til finansiering av kommunens investeringer i 2017. Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 4. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2017, utgjør kr 65.157.896.
 5. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 § 5 – 4 fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret 2017.
 6. Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra 01.01.2017 slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker.
 7. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2017 følger minimumssatsen på 100 %, som fastsatt i statsbudsjettet.
 8. Det vedtas at driftstilskuddet til Møteplassen Elverum økes med kr. 100.000,- som kompensasjon for prisstigning bla. på husleie, driftstjenester og IT-kostnader som indeksreguleres i Møteplassens avtaler med kommunen. Økningen finansieres ved at netto driftsresultat og budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
 9. Driftstilskuddet til Elverum Frivilligsentral økes med kr. 395.000,- hvorav kr. 365.000,- er videreformidling av tidligere direkte statstilskudd som fra 2017 er tillagt kommunens rammetilskudd, og kr. 30.000,- representerer en økt satsing på området i tråd med føringene fra statsbudsjettet. Økningen finansieres ved at netto driftsresultat og budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
 10. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven.
 11. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 12. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved korrigering av internhusleie gjennom året.
 13. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som f.eks. lønnsoppgjør, eller mindre uvesentlige og ikke prinsipielle endringer.
 14. Rådmannen gis fullmakt til å overføre inntil 5 mill. kroner fra det generelle disposisjonsfondet til et administrativt disponert disposisjonsfond, for å kunne foreta mindre og ikke prinsipielle endringer mellom Tjenesterammer.
 15. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige rammer for tjenesteområdene.
 16. Formålet ved strømforsyningsfond (konto 25650160) med gjenstående saldo kr 850 000 endres, slik at fondet også kan benyttes som tilskudd til bredbåndutbygging i distriktene der dette ofte viser seg vanskelig å få gjennomført.
 17. Opptrappingsplan for barnehagenormen
  Stortinget har fastsatt et krav til grunnbemanning i barnehager fra 2020, der forholdstallet mellom voksne og ban er 1:3 for barn under 3 år. (en voksen per tre barn målt i heltidsplass per årsverk). Forholdstallet fastsettes til 1:6 for barn over tre år. (en voksen per seks barn målt i heltidsplass per årsverk)Elverum kommune utarbeider i 2017 en opptrappingsplan for gjennomføringen av en slik bemanningsnorm innen 2020.
 18. Kommunestyret ber om at godtgjøringsreglementet behandles på nytt så raskt som mulig i 2017. Dette med sikte på at godtgjøringen i sakkyndig takstmemnd og klagenemnda for eiendomsskattesaker økes til 1000 kroner pr. møte for medlem og det dobbelte for leder. Bakgrunnen for dette er betydelig større arbeidsmengde som følge av retaksering av alle kommunens eiendommere.
 19. Kommunestyret ber administrasjonen utrede behovet for trafikksikkerhetstiltak rundt Søbakken skole.

Det bør vurderes å igangsette en kampanje i 2017 for å få flere elever til å gå og sykle til skolen.

Kommunestyrets endringer i forhold til rådmannens forslag.  Endringene er tatt inn i de ulike tabellene i dokumentet.

 

 

Innholdsfortegnelse