Gå til innhold

Gebyrregulativ 2018

A Turneringer/arrangementer   2018   2017
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 280,00 kr 270,00
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 490,00 kr 470,00
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 550,00 kr 530,00
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 170,00 kr 160,00
Vestibyle kr 160,00 kr 150,00
B Idrettshallen
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn (vaktmestertjenester faktureres i tillegg) kr 7 000,00 kr 6 890,00
Idrettsarrangementer med egen avtale    
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn (tilsyn/vaktmester faktureres i tillegg) kr 13 500,00 kr 13 220,00
Egne avtaler med f.eks Grundsetmart’n
  Leie av utstyr
  Tilsyn vaktmester per påbegynt time kr 580,00 kr 560,00
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 160,00 kr 150,00
C Trening
Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 330,00 kr 320,00
Messehallen pr treningstime à 45 min kr 250,00 kr 240,00
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 140,00 kr 130,00
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt
Avgift for bruk av klister pr.time kr 50,00 kr 40,00
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie kr 890,00 kr 860,00
Kretskamper kr 510,00 kr 490,00
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj)
Garderobe en seksjon kr 160,00 kr 150,00
Garderober to seksjoner kr 260,00 kr 250,00
Garderober tre seksjoner kr 370,00 kr 360,00
Leie av lagerrom – egen avtale
  UTLEIE AV SKOLELOKALER 2018   2017
1 Skolens lokaler kan lånes ut til sosiale og kulturelle formål utenom skoletid, såfremt denne bruken ikke i vesentlig grad begrenser skolens bruk av lokalene.
2 Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og forestår utlån i disse tilfelle: * arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer eller foreninger i skolens lokalmiljø * Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for det enkelte tilfelle * voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Slik at bruk av skolelokalene som ikke har inntektsbringende siktemål, er gratis for brukeren. For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 6. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie. * Utlån av skolens kroppsøvingsanlegg som trenings- og øvingslokaler for lokalt idretts- og kulturliv gjennom hele eller deler av skoleåret: Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring i lokalpressen før skoleferien. Denne bruken av skoleanlegget er gratis for brukerne. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr t/u pr halvår for dette.  Ekstra renhold betales av bruker.
  Bruk av kroppsøvingsutstyr pr t/u pr halvår kr 350,00 kr 340,00
3 Utleie av skolebygg til overnatting skjer etter avtale med rektor og innkvarterings- ansvarlig for arrangementet, alternativt direkte med representant for brukerne. Rektor er ansvarlig for forhånsvarsling av brannvesenet. Rektor har ansvar for at arrangør/bruker blir gjort kjent med skolens brann- og sikkerhetsinnstruks. Rektor vurderer om overnatting krever at det etableres bakvaktsordning av vaktmester eller tilsynsansvarlig. Uttak av strøm til campingvogner o.l skjer etter skolens anvisning, og kan bare skje i det omfang skolens tekniske anlegg tillater det.
  Overnatting pr person pr overnattingsdøgn med bakvakt kr 100,00 kr 90,00
  Overnatting pr person pr overnattingsdøgn uten bakvakt kr 100,00 kr 90,00
  Uttak av strøm til campingvogn o.l pr døgn pr uttak kr 80,00 kr 70,00
4 Skolelokalene kan også leies bort til andre etter avtale med rektor: * Møter og samlinger i heimevern og sivilforsvar * Kortere kurs arrangert av andre enn nevnt under punkt 2 foran * Andre møter og foredragsvirksomhet, også av politisk eller religiøs art * For slik utleie betales husleie som nevnt i punkt 6
5 Bortleie skjer i alle tilfelle på slike vilkår: * Kravene i renholdsforskriftene for skoler må overholdes * Leieren må i hvert tilfelle oppgi en ansvarshavende blant dem som er tilstede, til skolens vedkommende ( rektor eller vaktmester). * Den fastsatte godtgjøringen kan kreves innbetalt på forskudd * Leietillatelsen kan når som helst tilbakekalles. * Leieren er ansvarlig for at skolens lokaler og inventar blir behandlet aktsomt og forsvarlig og står økonomisk ansvarlig for all skade som måtte oppstå. * All parkering av sykler og motorkjøretøyer skjer på anvist plass. * Det er forbudt å nyte rusmidler innfor skoleområdet. Videre er det forbudt å røyke på skolens arealer.
6 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj kr 320,00 kr 310,00
  Svømmebaseng m/garderobe og dusj kr 320,00 kr 310,00
  Klasserom kr 180,00 kr 170,00
  Øvrige rom kr 210,00 kr 200,00
  Utgifter til brensel, lys og renhold fastsettes til 75 % av leieprisen. Når leietillatelsen gis etter pkt. 4 kan disse satsene settes ned av rektor/driftsstyret etter søknad i hvert enkelt tilfelle. Rektor påser at leieforholdet blir gjort kjent for økonomisjef mht. innbetaling av leie.
7 Vaktmester/rektor sender månedlig oppgave over utleie av skolens lokaler til revisor.
 
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG 2018   2017
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet. Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 750,00 kr 1 700,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 970,00 kr 1 920,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 640,00 kr 3 550,00
Øving Aulaen alle dager kr 520,00 kr 500,00
Timepris dagtid kr 270,00 kr 260,00
B Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 690,00 kr 1 650,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 970,00 kr 1 920,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 640,00 kr 3 550,00
Timepris dagtid kr 270,00 kr 260,00
C Møterom: Sørskogbygda 1.etg G213, Nordskogbygda 1. etg H201 og Hernes 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 640,00 kr 620,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 640,00 kr 620,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 250,00 kr 1 220,00
  BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS 2018   2017
  Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift Forutsetninger for gratis bruk er: At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk
  Bursdager, seremonier, jubileer etc kr 1 500,00 kr 1 500,00
  Større arrangementer som cuper, lan, turneringer, mønstringer. Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom kr 4 260,00 kr 4 160,00
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
  Kafè kr 730,00 kr 710,00
  Storsal kr 1 450,00 kr 1 410,00
  Buldrerom kr 460,00 kr 440,00
  Øvingsrom pr. mnd. i helger kr 2 050,00 kr 2 000,00
  Øvingsrom pr. ukedag/kveld kr 520,00 kr 500,00
B Utleie av kjentmann
  Hverdager 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 420,00 kr 410,00
  Helger pr påbegynt time kr 550,00 kr 530,00
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 60,00 kr 50,00
Egenandel transport pr tur   fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 110,00 kr 100,00
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET 2018   2017
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale. “Store arrangementer” i Festsalen er: utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger. Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Festsalen – vanlig arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 3 840,00 kr
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 4 070,00 kr
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl vask kr 5 670,00 kr
Øving Festsal alle dager Inkl vask kr 1 630,00 kr
Festsalen – stort arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 9 040,00 kr 4 290,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 9 040,00 kr 6 430,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl vask kr 9 040,00 kr
B Tårnet i Rådhuset
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 230,00 kr 2 170,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 230,00 kr 2 170,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl vask kr 2 800,00 kr 2 730,00
C Rådhusfoajèen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 770,00 kr 2 700,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 770,00 kr 2 700,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl vask kr 3 330,00 kr 3 250,00
D Kommunestyresalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 230,00 kr 2 170,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 230,00 kr 2 170,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl vask kr 2 800,00 kr 2 730,00
E Formannskapssalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 850,00 kr 1 800,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 850,00 kr 1 800,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 420,00 kr 2 360,00
E Grupperommet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 1 260,00 kr 1 230,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 1 260,00 kr 1 230,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl vask kr 1 830,00 kr 1 780,00
F Peisestua
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 1 260,00 kr 1 230,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 1 260,00 kr 1 230,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl vask kr 1 830,00 kr 1 780,00
G Resturant Elvarheim
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 3 380,00 kr 3 300,00
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 4 570,00 kr 4 460,00
H Kantine Folkvang
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 3 380,00 kr 3 300,00
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 4 570,00 kr 4 460,00
 
  VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM 2018   2017
  Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks Festspillene i Elverum og lignende. Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen, Rådhusfoajéen og Tårnet i Rådhuset. Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00      
A Storstua – lokale leietagere/foreninger   Pr gang   Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 340,00 kr 2 280,00
Kveld 15:30 – 21:00 kr 4 900,00 kr 4 780,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 9 000,00 kr 7 550,00
  Storstua – kommersielle leietakere alle dager   Pr gang   Pr gang
Alle dager kr 12 230,00 kr 11 940,00
Dobbeltforestillinger kr 16 060,00 kr 15 680,00
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger   Pr gang   Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 740,00 kr 1 690,00
Kveldtid 15:30 – 21:00 kr 2 880,00 kr 2 810,00
  Veslestua – kommersielle leietakere   Pr gang   Pr gang
Alle dager kr kr 5 080,00 kr kr 4 960,00
C Avgift for billettsystem – billettavgift
  Bruk av husets billettsystem er obligatorisk. Kurs og konferanser er unntatt.
Billettavgift pr solgt billett kr kr 25,00 kr kr 25,00
  Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt: (Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
Lokale leietagere/foreninger 6 % 6 %
Kommersielle leietagere 7 % 7 %
D Utleie av teknikere
Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 550,00 kr 400,00
Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 600,00 kr 500,00
Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 650,00 kr 600,00
E Utleie utstyr
  Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.
  UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN 2018   2017
Leie pr. dag inkl. strøm kr 880,00 kr 850,00
  UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
  BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO 2018   2017
  Vedtatt av rådmannen etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.
A Barneforestilinger før kl. 17:00
Pr person uansett alder kr 95,00 kr 85,00
Pr person uansett alder – 3D forestillinger kr 110,00 kr 105,00
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger
Pr person kr 115,00 kr 105,00
Pr person – 3D forestillinger kr 125,00 kr 125,00
C Rabattordninger
Honnørbillett voksen forestilling. kr 95,00 kr 95,00
Vernepliktige alle forestillinger kr 90,00 kr 85,00
  ELVERUM BIBLIOTEK 2018   2017
Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 580,00 kr 560,00
Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 360,00 kr 350,00
Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 260,00 kr 250,00
Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 380,00 kr 370,00
Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 90,00 kr 80,00
Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 6,00 kr 6,00
Kopiering i sort/hvit format A4 kr 4,00 kr 4,00
Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 8,00 kr 8,00
Kopiering i farge format A4 kr 7,00 kr 7,00
Kopiering i farge format A3 kr 14,00 kr 14,00
Erstatning for tapt lånekort kr 45,00 kr 40,00
Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 60,00 kr 60,00
Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 140,00 kr 140,00
Fax innland pr side kr 12,00 kr 11,00
Fax utland pr side kr 17,00 kr 16,00
Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 4,00 kr 4,00
Utskrift fra PC pr side kr 4,00 kr 4,00
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL 2018   2017
A Svømmehallen
  Voksenbillett kr 75,00 kr 75,00
  Førstegangstjeneste/student kr 60,00 kr 55,00
  Barnebillett kr 30,00 kr 30,00
  Klippekort, voksne kr 680,00 kr 680,00
  Klippekort, barn kr 270,00 kr 270,00
  Klippekort, honør kr 540,00 kr 540,00
  Årskort, voksne kr 2 030,00 kr 2 030,00
  Årskort, barn kr 810,00 kr 810,00
B Klubber/Idrettslag, stevner
  Svømmestevne på helgedag (Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg) kr 3 900,00 kr 3 800,00
  Svømmestevne på hverdager (Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg) kr 930,00 kr 900,00
  Klubber/Idrettslag, trening
  Hele bassenget pr time kr 360,00 kr 350,00
  Baneleie pr time kr 110,00 kr 100,00
C Ordinær utleie
  Hele bassenget pr time kr 840,00 kr 820,00
  Bare trimrommet kr 120,00 kr 110,00
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time kr 580,00 kr 560,00
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.
D Garderober i underetasje
  1 garderobe / 1 dusj pr time kr 150,00 kr 140,00
  2 garderober / 1 dusj pr time kr 200,00 kr 190,00
  3 garderober / 2 dusj pr time kr 230,00 kr 220,00
  4 garderober / 2 dusj pr time kr 260,00 kr 250,00
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time kr 580,00 kr 560,00
  DIVERSE TJENESTER 2018   2017
A Betaling av faktura på Servicekontoret
  Betaling med kontanter/kort kr 36,00 kr 35,00
  Sort/hvit format A3 kr 13,00 kr 12,00
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side
  Sort/hvit format A4 kr 13,00 kr 12,00
  Sort/hvit format A3 kr 13,00 kr 12,00
  Farge format A4 kr 35,00 kr 34,00
  Farge format A3 kr 48,00 kr 46,00
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2018   2017
 A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 410,00 kr 400,00
 B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 410,00 kr 400,00
 C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet kr 410,00 kr 400,00
 D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 320,00 kr 310,00
 E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kr 1.030,00 kr 1.000,00
 F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1.030,00 kr 1.000,00
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
 A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2000 kr 2.000,00 kr 2.000,00
 B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3000 kr 3.000,00 kr 3.000,00
 C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 4800 pr år er minstesats kr 4900 kr 4.900,00 kr 4.800,00
  BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2018   2017
  Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08 (Betaling innkreves over 11 måneder) Matpenger er inkludert i betalingssatsen
A Heldagplass pr mnd kr 2 970,00 kr 2 900,00
B Delt plass pr mnd kr 2 360,00 kr 2 300,00
C Leksehjelptilbud: Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden Fratrekk pr time: kr 103,00 kr 100,00
D Søskenmodrasjon ytes slik: For barn nr. 2 eller flere: 20%
E Utleie av skolen til store årlige arrangemeneter rettet mot barn og unge, eksempelsvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. kr 10 240,00 kr 10 000,00
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2018   2017
  Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:
A Semesteravgift for eneundervisning kr 1 640,00 kr 1 600,00
B Semesteravgift for undervisning i gruppe kr 1 340,00 kr 1 300,00
C Instrumentleie pr. semester kr 410,00 kr 400,00
D Note/Kopieringsavgift pr år kr 180,00 kr 180,00
E Materiell visuelle fag pr år kr 590,00 kr 570,00
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING 2018   2017
  Det fastsettes kursavgiftg for elevene slik:
  Kursavgift for 3 måneder kr 10 000,00
  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE 2018   2017
  Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført 2015. Husholdninger med lavere inntekt enn kr 500 500 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg skal husholdninger med lavere inntekter enn kr 428 000 ha gratis kjernetid (20 timer per uke) når barn er 3 – 4 – 5 år.
A Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 01.01. – 31.12. kr 2 910,00 kr 2 730,00
  Dagplass – betaling for enkeltdager kr 280,00 kr 270,00
  Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 620,00 kr 600,00
  Matpenger pr mnd – endring med virkning fra 01.08 kr 300,00 kr 290,00
B Søskenmodrasjon ytes slik: For barn nr. 2: 30 % For barn nr. 3: 50 % Matpenger er unntatt fra søskenmodrasjonen
  BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING 2018   2017
  Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik: Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.
  Vaksinasjon pr gang (fra fylte 16 år) kr 290,00 kr 290,00
  Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram kr 190,00 kr 190,00
  Familie kr 500,00 kr 480,00
  Studenter / honnør / barn 12- 16 år kr 230,00 kr 210,00
  Egenandel ikke møtt til time kr 290,00 kr 290,00
  Enkel kontakt /resept kr 60,00 kr 50,00
  Barn under 16 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell
 1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG 2018   2017
  Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik: Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.
  Utkjøring av middag med dessert kr 91,00 kr 88,00
  Utkjøring av middag uten dessert kr 76,00 kr 74,00
  Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 83,00 kr 81,00
  Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 69,00 kr 67,00
  Lunsj servert på dagopphold kr 50,00
 2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
  I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
  Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
  Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 187 268) kr 205,00 kr 190,00
  Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 187 268 – 280 902) kr 766,00 kr 748,00
  Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 280 902 – 374 536) kr 1 832,00 kr 1 789,00
  Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 374 536 – 468 170) kr 2 984,00 kr 2 914,00
  Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 468 170) kr 3 466,00 kr 3 384,00
  De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned. Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (sjølkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.
  Betalingssatsen uten abonnementsordning
  Kommunens kostnad pr time (sjølkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l kr 489,00 kr 477,00
  I tilfelle hvor brukere har behov for nødvendig hjelp for et kortere tidsrom, gis pleie- og omsorgssjef fullmakt til å redusere betalingssatsen, eventuelt gi gratis tjenester. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
 3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON 2018   2017 
  Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester  FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349. I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:
  Kortidsopphold
  Korttidsopphold pr døgn. Transport, kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen kr *) 160,00 kr 155,00
  For dag eller nattopphold uten middag kr *)  80,00 kr 80,00
  *) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. Avlastningstiltak for personer  og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
  Langtidsopphold
  Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:

Av inntekter inntil folketrygdens grnnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 % årlig.  Frbeløpets størrelse følger av helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester §3 andre ledd.

Betaling skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.  Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%.  Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen blig ved tildeling av fast plss i sykehjem:

  1. Leieligheter – inntil kr 2.862,- mot dokumentert betaling av husleie.
  2. Enebolig – inntil kr 1.711,- mot atdet fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpne.  Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie hr høyere boutgifter.

  Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
  Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 3.789,00 kr 3.700,00
 4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 103,00 kr 100,00
 5 TRYGGHETSALARMER
  Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm med privat tele/nett-abonnement. (fritatt for merverdiavgift). kr 246,00 kr 240,00
  Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm uten privat tele/nett-abonnement. (fritatt for merverdiavgift). kr 273,00 kr
  Betalingsregulativ for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven 2018   2017
  Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
1 Delingssaker etter jordloven *)
  For delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet. (Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 2 000,00 kr 2 000,00
2 Konsesjonssaker *)                                                                                                                          Jf. konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet.  Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. ( Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 5 000,00 kr 5 000,00
3 Felles gebyr for mindre overføring av landbruksareal – deling og konsesjon Ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen. Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.  
3.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 2 630,00 kr 2 560,00
3.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 4 200,00 kr 4 100,00
  Fellingsgebyr viltforvaltning
4 Søknader i hht. forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr. rundskriv 1/99 kr 2 630,00 kr 2 560,00
5 Fellingsgebyr hjortevilt    
  Voksen elg kr 450,00 kr 300,00
  Elg kalv kr 300,00 kr 300,00
  Voksen hjort kr 300,00 kr 150,00
  Hjort kalv kr 200,00 kr 150,00
6 Timepris                                                                                                                                   (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) kr 850,00 kr 830,00
  Miljøsertifisering, jf «Miljøfyrtårn» ordningen 2018   2017
0 Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnitlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser.
1 Nysertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 5 500,00 kr 4 000,00
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 520,00 kr 520,00
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 4 500,00 kr 1 200,00
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 520,00 kr 520,00
 
  BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER 2018   2017
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis. Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris: kr 850,00 kr 830,00
2 Diverse bestemmelser
  Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar.  Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap. 14.5.  Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser.
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2018   2017
Lovhjemmel Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om seksjonering §7. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  areal fra 0 – 500 m² kr 16 450,00 kr 16 060,00
  areal fra 501 – 750 m² kr 19 090,00 kr 18 640,00
  areal fra 751 – 1000 m2 kr 21 930,00 kr 21 410,00
  areal fra 1001 – 1250 m2 kr 24 910,00 kr 24 320,00
  areal fra 1251 – 1500 m2 kr 27 870,00 kr 27 210,00
  areal fra 1501 m² – 1750 m² kr 30 790,00 kr 30 060,00
  areal fra 1751 – 2000 m2 kr 33 730,00 kr 32 930,00
  pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 10 daa kr 2 830,00 kr 2 760,00
  Økning pr. daa over 10 daa kr 1 430,00 kr 1 390,00
 
  For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 70 460,00 kr 68 800,00
  For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr 10 710,00 kr 10 450,00
   Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1
 
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.   Minstepris: kr 26 850,00 kr 26 220,00
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
 
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
  areal fra 0 – 2000 m³ kr 33 310,00 kr 32 520,00
  areal fra 2001 m³ – , økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 430,00 kr 1 390,00
 
1.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
 
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
  (Tidligere midlertidig forretning og registreringsbrev). Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning.I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. kr 7 060,00 kr 6 890,00
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
 
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
  areal fra 0 – 250 m² kr 5 930,00 kr 5 790,00
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 10 550,00 kr 10 300,00
 
1.3.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
  volum fra 0 – 250  m³ kr 15 530,00 kr 15 160,00
  volum fra 251 – 1000 m³ kr 17 420,00 kr 17 010,00
 
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  areal 0 – 250 m² kr 15 530,00 kr 15 160,00
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 18 380,00 kr 17 940,00
  areal fra 501 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 5 170,00 kr 5 040,00
 
1.4.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  volum fra 0 – 250  m³ kr 20 260,00 kr 19 780,00
  volum fra 251 – 500 m³ kr 24 010,00 kr 23 440,00
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500   m³. kr 6 430,00 kr 6 270,00
 
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For første punkt kr 3 770,00 kr 3 680,00
  For hvert nytt punkt kr 770,00 kr 750,00
 
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
  For første punkt kr 5 940,00 kr 5 800,00
  For hvert nytt punkt kr 2 980,00 kr 2 910,00
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
 
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkter kr 4 720,00 kr 4 600,00
  For hvert nytt punkt kr 770,00 kr 750,00
  Billigste alternativ for rekvirent velges.
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
 
1.8 Timepris
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 950,00 kr 1 000,00
1.9 Urimelig gebyr
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
 
1.10 Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
 
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
 
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
 
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.       Jf matrikkelfoskriften § 16.4
  Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 180,00 kr 175,00
  Matrikkelbrev over 10 sider kr 359,00 kr 350,00
 
GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.
  Lovhjemmel: Lov om seksjonering § 7.
1 Generelt
  Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon. Rettsgebyr (R) fastsettes ved statsbudsjettet hvert år, pr 1.1.2017 kr 1.049,- . Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg.                                                                 Ny seksjoneringslov forventes å  tre i kraft i løpet av 2018. Da endres  seksjoneringsgebyret slik: Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
 
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
  3 ganger det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (3R), pr 1.1.2017 kr 1.049,- kr 3 147,00 kr 3 075,00
 
3 Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring
  5 ganger det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (5R), pr 1.1.2017 kr 1.049,- kr 5 245,00 kr 5 125,00
 
4 Betalingsbestemmelser
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.   Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
 
OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, Org. Nr. 952857991
  For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid. Medgått tid til beregning skal belastes oppdraget. For større utbyggingsprosjekter og anlegg gis foretaksleder anledning til å regne fastpris/anbud. Prisen skal baseres på timepris. Ved stiknings- og måleoppdrag skal det beregnes instrumentleie etter utleietid. Oppgitte timepriser er ekskl. mva. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25 % mva.
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid. kr 1 610,00 kr 1 570,00
2 Instrumentleie
  GPS – timepris kr 490,00 kr 470,00
  Totalstasjon – timepris kr 220,00 kr 210,00
  Niveller – timepris kr 120,00 kr 110,00
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER   M.M. 2018   2017
  Det fastsettes følgende gebyr for behandling av bygge- og delingssaker iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
  Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1 Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak)
A Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet kr 22 850,00 kr 22 310,00
B For søknader med mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr boenhet f.o.m. enhet nr. 2 t.o.m enhet nr 20: kr 11 430,00 kr 11 160,00
C For søknader med mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter i samme bygning f.o.m. enhet nr 21: kr 5 720,00 kr 5 580,00
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 4 711,00 kr 4 600,00
A2 16 – 200 m² – pr m² kr 113,00 kr 110,00
A3 201 – 600 m² – pr m² kr 82,00 kr 80,00
A4 alt over 600 m² – pr m² kr 41,00 kr 40,00
B Bruksendring Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A, men maksimum kr. 37.420,-.        
C Driftsbygninger i landbruket                                                                                   For driftsbygninger i landbruket betales etter satsene i 2 A(1-4) , men maksimum kr 20.000,-      
3 Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendom
A Endring av tillatelse, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser. kr 3 060,00 kr 2 980,00
B Arealuavhengige tiltak på annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom  
Endring av tillatelse, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser, skiltplaner (for enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsene under 3E) kr 6 090,00 kr 5 950,00
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 230,00 kr 4 130,00
D Skorstein og ildsteder
Oppføring, rehabilitering av skorstein kr 963,00 kr 940,00
E Skilt og reklame
Oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 B) kr 2 642,00 kr 2 580,00
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhegig av utfall) kr 5 673,00 kr 5 540,00
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 11 770,00 kr 11 490,00
4 Fradeling
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 4 730,00 kr 4 610,00
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 420,00 kr 2 360,00
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 6 790,00 kr 6 630,00
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 470,00 kr 3 380,00
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe: kr 5 300,00 kr 5 170,00
B 15-100 pe kr 25 930,00 kr 25 320,00
C Over 100 pe kr 54 450,00 kr 53 170,00
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist
F Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1000 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning kr 4 720,00 kr 4 600,00
B Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 1 782,00 kr 2 310,00
C Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 891,00 kr 870,00
D Erklæring om ansvarsrett kr 891,00 kr 870,00
E Endring av ansvarshavende kr 1 895,00 kr 1 850,00
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 3 400,00 kr 3 320,00
9 Andre gebyrer  
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 3 780,00 kr 3 690,00
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2 350,00 kr 2 290,00
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 030,00 kr 1 000,00
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 2 560,00 kr 2 500,00
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER 2018   2017
1 Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12
  Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
A Planprogram kr 18 360,00 kr 17 920,00
B Reguleringsplaner
  Planareal inntil 10 daa kr 73 410,00 kr 71 680,00
  Planareal inntil 20 daa kr 82 320,00 kr 80 390,00
  Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa kr 7 350,00 kr 7 170,00
  Innenfor arealdelplanene for Elverum sentrum – Leiret og Vestad nord er gebyret kr 134 750,00 kr 131 590,00
  Maksimalgebyr for reguleringsplaner kr 162 530,00 kr 158 720,00
  Mindre reguleringsendringer, fast pris: kr 30 000,00 kr 21 150,00
C Tilleggsgebyr Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.        
  Minstegebyr pr. planforslag kr 8 190,00 kr 7 990,00
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 950,00 kr 1 030,00
D Konsekvensutredninger Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.        
  Minstegebyr pr. planforslag kr 25 170,00 kr 24 580,00
  Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 950,00 kr 1 030,00
E Forlenget gyldighet av planvedtak                                                            Forlenget gyldighet av planvedtak ihht plan og bygningsloven §12-4 kr 10 080,00 kr 9 840,00
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8)                                                Framleggelse med politisk forhåndsvurdering kr 12 000,00 kr
  LEIE AV TORGPLASSER 2018   2017
  Torgplassene er på 12,5 m². Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
A1 Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 610,00 kr 3 520,00
A2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 5 710,00 kr 5 570,00
B1 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 500,00 kr 480,00
B2 Annet salg pr. dag , med strøm kr 530,00 kr 510,00
  LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.  
  Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt.
A FOLKVANGTOMTA
  Pris pr dag. kr 5 430,00 kr 5 300,00
B TORGET SØR
  Pris pr. dag kr 5 620,00 kr 5 480,00
C KOMMUNAL GATEGRUNN
  Pris pr. dag og gatekvartal kr 5 620,00 kr 5 480,00
D ELVARHEIMPARKEN, TRIANGELPARKEN
  Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr 0,00 kr 0,00
  Pris pr. dag dersom trafikkomlegginger kr 5 620,00 5 480,00
E Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov.  Evt skader faktureres separat. kr 50 000,00 kr 150 000,00
  PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR
1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 25,00 kr 25,00
2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 12,00 kr 12,00
3 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900,00 kr 900,00
4 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr)  på:                                                                                                     For enkelte spesielle overtredelser henvises til forskriftens § 36. kr 600,00 kr 600,00
  PARKERING, ABONNEMENTSKORT
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.
1 Avgift pr år kr 4 410,00 kr 4 410,00
2 Avgift pr mnd kr 450,00 kr 450,00
  FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984. Prisen er fritatt for merverdiavgift kr 150 000,00 kr 150 000,00
  GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
1 Behandling av gravetillatelser, pr. søknad inntil 100 meter:                                                                                             Det tilkommer deretter  kr 20,- pr.meter for gravelengde over 100 meter kr 2 870,00 kr 2 800,00
2 Forringelsesgebyr ved ordinær graving i asfaltert veg pr. m² kr 250,00 kr 240,00
3 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 600,00 kr 580,00
  GEBYR FOR BEHANDLING AV TILTAK UTEN GRAVING
  På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 380,00 kr 1 340,00
  HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE
  Jf Politivedtektenes § 28a.  Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20  håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter.  Elverum kommune ilegger  ved overtredelser av disse bestemmelsene  overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.
  VANN- OG AVLØPSGEBYR 2018   2017
  Gebyrsatsene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.  
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser
  VANN:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 35,00 kr 35,00
  For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 35,00 kr 35,00
  AVLØP:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 62,00 kr 62,00
  For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal  kr 62,00 kr 62,00
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
  VANN:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 116,00 kr 116,00
  For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal  kr 41,00 kr 41,00
  AVLØP:
  For boliger pr. m² beregnet areal kr 182,00 kr 182,00
  For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal  kr 61,00 kr 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for   merverdiavgift.
  Vann kr 16 800,00 kr 16 800,00
  Avløp kr 16 800,00 kr 16 800,00
D Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.
2 Årsgebyr  
A Boliger – med   vannmåler
  Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 10,11 kr 9,91
  Avløp pr. m³ målt vannforbruk kr 15,40 kr 14,95
  Boliger – uten vannmåler
  Vann pr. m² beregnet areal kr 16,18 kr 15,86
  Avløp pr. m² beregnet areal kr 24,64 kr 23,92
  For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler Vanngebyr og Avløpgebyr etter beregnet forbruk tilsvarende bassengets størrelse pr. m³
  VANN:
  Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 404,00 kr 396,00
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 808,00 kr 792,00
  Bassengvolum over 40 m³ kr 1 212,00 kr 1 188,00
  Avløp:
  Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 616,00 kr 598,00
  Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 232,00 kr 1 196,00
  Bassengvolum over 40 m³ kr 1 848,00 kr 1 794,00
B Næringsdrivende
  Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 10,11 kr 9,91
  Avløp Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk. kr 15,40 kr 14,95
  Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen. kr 2,32 kr 2,25
  Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 3,44 kr 3,37
3 Gebyr for vannavstenging
  For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 600 kr 585
  INNFORDRINGSGEBYR   2018   2017
*)Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.   Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.
  Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats kr *)     70 kr     70
  Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats kr *)    210 kr   210
  Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr kr *) 1 130 kr 1 049
  Begjæring om utlegg (1,7 R) av gjeldende rettsgebyr kr *) 1 921 kr 1 783
  Med virkning fra 01.01.18 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift.   2018   2017
A Leie av bil og mannskap        
  Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) kr 608,00 kr 608,00
  Mannskap pr. time (ihht. KS satser) kr 835,00 kr 835,00
  Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. kr 6 869,00 kr 6 605,00
  Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. kr 704,00 kr 651,00
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs. Fritatt for merverdiavgift  
   
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift. kr 3 181,00 kr 3 059,00
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR   2018   2017
  Følgende betalingsregulativ gjelder for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. kr 455,00 kr 440,00
  Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsyns gebyr.
  Feiing/tilsyn fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling  kr 800,00 kr
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år. kr 77,00 kr 74,00
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter sats pr. time. kr 490,00 kr 473,00
4 Mannskap pr. time, fyrkjelefeiing. kr 490,00 kr 473,00
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 490,- (pkt.4) kr 646,00 kr 624,00
  RENOVASJONSGEBYR 2018   2017
  Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.      
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 912,80 kr 864,80
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:    
  140 ltr. restavfall kr 1 040,00 kr 984,80
  190 ltr. restavfall kr 1 629,60 kr 1 543,20
  240 ltr. restavfall kr 2 060,00 kr 1 950,40
  360 ltr. restavfall kr 3 092,00 kr 2 928,00
  660 ltr. restavfall kr 5 673,60 kr 5 372,00
  160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 50 kr inkl mva) kr 40,00 kr 40,00
 
C Leie av papirbeholder        
  140 ltr. papir kr 86,40 kr 81,60
  240 ltr. papir kr 152,00 kr 143,20
  360 ltr. papir kr 304,00 kr 285,60
  660 ltr. Papir kr 748,00 kr 701,60
D Leie av beholder for glass- og metallemballasje    
  140 ltr. G&M kr 86,40 kr 81,60
  240 ltr. G&M kr 152,00 kr 143,20
E Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement:  (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)        
  Årsgebyr forenklet ordning kr 1 023,20 kr 968,80
F Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement    
  Fradrag hjemmekompostering kr -401,60 kr -380,00
G Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.    
  3-10 meter kr 149,60 kr 141,60
  11-20 meter kr 304,80 kr 288,00
  over 20 meter –  særskilt avtale
H Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer        
  Kategori 0 kr 1 832,00 kr 1 732,00
   – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard  og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
  Kategori 1 kr 1 144,00 kr 1 081,60
   – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder  med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
  Kategori 2 kr 620,00 kr 586,40
   – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.  
  Kategori 3 kr 248,00 kr 234,40
   – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
I Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler        
  Ministasjoner kr 0,00 kr 0,00
J Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv    
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall kr 0,00 kr 0,00
  Restavfall pr. m3 – (200 kr inkl. mva. Minsteavgift. kr. 100,- inkl. mva) kr 160,00 kr 160,00
  Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
K Septikrenovasjon – Elverum kommune        
  For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år kr 849,60 kr 804,80
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år kr 422,40 kr 400,00
Gebyr for: 2018   2017
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum kr 300,00 kr 220,00

Innholdsfortegnelse