Gå til innhold

Rådmannens innledning

Handlings- og økonomiplan for 2018-2021 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2018 er resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon.

Kommunen får overført økonomisk ramme fra staten. Det er forventet fra staten sin side at vi skal gi et tilstrekkelig og forsvarlig tjenestetilbud til våre innbyggerne ut fra denne overføringen.

I forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem, ble det omtalt i media at Elverum kommune var budsjettvinner i Hedmark. Dette stemmer ut fra kriteriene i inntektssystemet. Årsaken er at forventet utgiftsbehov i Hedmark er generelt litt mindre neste år, men i Elverum har vi en liten økning i forventet utgifter neste år. Dette har en sammenheng med aldersfordelingen blant våre innbyggere og behov for tjenester.

I budsjett for 2018 er det lagt inn ny driftstiltak tilsvarende 9,9 millioner kroner. De største tiltakene er økt grunnbemanning i to sykehjemsavdelinger, økt grunnramme i barnevernet og fullfinansiering av leirskole. I tillegg er det foretatt endringer i driftsrammen som følge av urealistiske tiltak som tilsvarerer 13,6 millioner kroner.

I 2018 har vi budsjettert med 1 113 millioner kroner i overføring fra staten, i 2017 var det 1 080 millioner kroner. Dette er en økning på 32,4 millioner kroner, og utgjør tre prosent mer i økte rammer. Det skal dekke lønns- og prisstigning, endringer i innbyggernes behov for tjenester og nye oppgaver som forventes løst av kommunen.

Vi har hatt en stabil vekst i innbyggertall på cirka en prosent i mange tiår. I 2016 avtok befolkningsveksten noe og det ser ut som 2017 blir lik 2016 i antall innbyggere. I økonomiplanperioden er det justert ned forventet befolkningsvekst til 0,8 prosent. En korrigering av forventet befolkningsvekst innebær mindre inntekter fra staten i kommende økonomiplanperiode.

Dette gir oss utfordringer. På bakgrunn av tidligere forventet befolkningsvekst er det satt i gang store investereringer, som nytt helsehus og ny skole i Ydalir. Dette er prosjekter som ikke kan reverseres og som krever store låneopptak. Konsekvensen av dette er at en større andel av inntektene må brukes til å dekke økte finansutgifter (renter og avdrag på lån). Samlet sett øker renter og avdrag fra 110,9 millioner kroner i 2018 til 150,9 millionerkroner i 2021. I tillegg kommer økte driftskostnader når disse byggene er ferdige og klare til bruk.

Dette påvirker netto driftsresultat i kommende økonomiplanperiode. Lavere inntekter og økte finanskostnader vil påvirke hele driftsorganisasjonen og kommunens tjenestetilbud. Uten innsparingstiltak vil netto driftsresultat i perioden gå fra et positivt resultat i 2018 med 13,5 millioner kroner, til et negativt resultat på 25,5 kroner i 2019, 37,9 millioner kroner i 2020 og 31,5 millioner kroner i 2021.

Kommuneøkonomiproposisjonen av mai 2017, for budsjettåret 2018, forutsatte at kommunesektoren gjenomfører effektiviseringer tilsvarende 0,5 prosent. Rådmannen har videreført effektiviseringtiltak fra 2017 tilsvarende 0,74 prosent som utgjør 12,3 millioner kroner, dette for å oppnå et netto driftsresultat på 0,84 prosent som utgjør 13,5 millioner kroner.  Det er et mål å ha et  netto driftsresultat på 1,75 prosent, i 2018 tilsvarer det 27,9 millioner kroner.  Sett ut fra omstendighetene har ikke rådmannen klart å legge inn realistiske tiltak som i sum vil utgjøre ønsket netto driftsresultat 1,75 prosent.

For å komme i balanse og oppnå et driftsresulatet på 1,75 prosent fra og med 2019, må vi finne innsparingstiltak som tilsvarer 50 til 60 millioner kroner. Hvordan dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud må administrasjonen utrede de neste seks måneder. Vi må gå gjennom alle tjenesteområder, og legger opp til bred medvirkning. Dette vil bli krevende, og det vil kreve fleksiblitet av våre ansatte og vilje til i fellesskap å finne de beste løsningene for våre innbyggere. Budsjettet er saldert for årene 2019, 2020 og 2021 med en forventet effekt av dette.

I økonomiplanperioden er det ikke tilstrekkelig handlingsrom for uforutsatte utgifter. Det innebærer en stram økonomistyring og det er ikke å anbefale å legge inn nye driftstiltak som har en varig karakter.

Innbyggernes behov for tjenester endrer seg i løpet av et år og en økonomplanperiode. Det er derfor viktig å ha en «buffer» som kommunestyret kan disponere til aktivitet som avviker fra det som er planlagt. Budsjettert netto driftsresultat er derfor i sin helhet satt av til disposisjonsfond, og signaliserer at det kan skje at rådmannen må fremme saker som innebærer bruk av dette fondet, for å ivareta våre forpliktelser over for innbyggerne.

Kravet til omstilling, kompetanseutvikling og effektivitet ligger over oss hele tiden. Dette krever stor innsats både fra den politisk og administrative ledelsen i kommunen, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer og staber. Som nevnt vil det bli krevende prosesser framover der vi må forvente fleksiblitet og omstillingsvilje fra både ledere og ansatte.

Selv om budsjett for 2018 er stramt, er rådmannen av den oppfatning at det gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune.

 

Elverum, 31.10.2017

Kristian Trengereid

Rådmann

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse