Gå til innhold

Økonomiplan 2018 – 2021 med budsjett 2018

Budsjettforskriftenes budskjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjonen i driftsregnskapet.

  REGNSKAP BUDSJETT  BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER    
Skatt på inntekt og formue           -469 925         -492 788 – 499 990 – 501 928 – 505 418 – 509 116
Ordinært rammetilskudd           -584 564         -587 796 – 613 131 – 620 077 – 626 870 – 632 917
Eiendomsskatt verk og bruk                -8 350              -5 335 – 5 335 – 5 335 – 5 335 – 5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom             -57 296            -62 465 – 62 465 – 62 465 – 62 465 – 62 465
Andre direkte eller indirekte skatter                   -382                 -381 –  390 –  390 –  390 –  390
Andre generelle statstilskudd             -59 636            -69 990 – 64 338 – 53 466 – 50 736 – 50 736
Sum frie disponible inntekter -1 180 153 -1 218 755 -1 245 649 -1 243 661 -1 251 214 -1 260 959
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER            
Renteinntekter og utbytte             -25 133            -13 263 – 12 890 – 19 851 – 21 417 – 22 422
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                        –                      –
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter               52 177             59 248  50 780  56 138  65 173  62 551
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                        –                      –
Avdrag på lån               60 603             65 158  59 991  81 854  84 276  86 741
Netto finansinntekter/-utgifter  87 647  111 144  97 882  118 140  128 032  126 870
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER            
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk               26 659                      –
Til ubundne avsetninger                 1 570            27 625  10 222   0   0   0
Til bundne avsetninger                 8 597               2 097   768   687   686   687
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk                     -67                      –
Bruk av ubundne avsetninger                     -42                      –
Bruk av bundne avsetninger                -4 657              -5 544 – 2 568 –  577 – 2 312 –  482
Netto avsetninger  32 060  25 154  8 422   110 – 1 626   205
FORDELING            
Overført til investeringsregnskapet                    467                      –   0  2 730   0   0
Til fordeling drift        -1 059 979      -1 083 434 -1 139 345 -1 122 681 -1 124 808 -1 133 884
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         1 052 297       1 083 434 1 139 345 1 122 681 1 124 808 1 133 884
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk – 7 682   0   0   0   0   0

Frie inntekter i form av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fastsettes gjennom Stortingets vedtak av statsbudsjettet. Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd (likt beløp pr innbygger), utgifts- og inntektsutjevning og andre ordninger som skjønnstilskudd, distriktstilskudd, overgangsordninger mv.

Nivået på inntektsutjevningen i rammetilskuddet må sees i sammenheng med skatt på inntekt og formue. Nivået på de frie inntektene kan ikke kommunene selv påvirke, og de fastsettes i all hovedsak av innbyggertall, demografi og andre kriteriedata som indikerer kommunens utgiftsbehov.

Eiendomsskatt på verk og bruk, samt annen eiendom fastsettes av kommunen selv. Det gjøres gjennom årlige vedtak om utskriving av eiendomsskatt, skattesats og eventuelt bunnfradrag.

Andre direkte eller indirekte skatter er blant annet konsesjonsavgifter som skal avsettes til næringsformål.

Andre generelle statstilskudd består av blant annet integreringstilskudd som følge av bosetning av flyktninger i kommunen.

Netto finansutgifter består av renteinntekter på kommunens bankinnskudd, utbytte fra aksjeselskaper, renteutgifter og avdragsutgifter på kommunale innlån. I planperioden er det lagt til grunn en betydelig gjeldsøkning med påfølgende økte utgifter til renter og avdrag. Utbytte fra kommunalt eide selskaper kommer først og fremst fra Elverum Energi AS og i 2019 er det innarbeidet et forventet utbytte på 6,1 millioner kroner.

I netto avsetninger ligger det bruk og avsetninger til fond. Netto driftsresultat innarbeides som en avsetning eller bruk av fond.

I linjen som heter til fordeling drift ligger den rammen som disponeres til drift av de forskjellige tjenesteområdene som ligger i budsjettskjema 1B. Netto driftsresultat i skjemaet for økonomisk oversikt drift vil ligge som en del av netto avsetninger. Dersom det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat, budsjetteres det med en avsetning til fond. I gitte situasjoner kan det budsjetteres med et negativt netto driftsresultat, men det forutsetter bruk av fond slik at det er budsjettbalanse. Forutsetningen for å budsjettere med bruk av fond er at det er fond i balansen som kan benyttes. Kravet til et budsjett og en økonomiplan er at det er budsjettbalanse i budsjettåret og resten av økonomiplanperioden.

 

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 1B spesifiserer linjen «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1A på de enkelte tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1B (tall i 1000 kr) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tjenesteområder
Politisk styring  9 329  10 020  9 370  10 239  9 494  10 357
Administrasjon  91 144  86 890  87 211  88 122  87 774  87 760
Barnehage 157 839  144 737  149 782  149 782  149 282  149 282
Skole 248 758  211 492  212 305  215 939  220 104  220 104
Barnevern 41 293  49 448  47 290  47 290  47 290  47 290
Helse 68 988  66 398  65 713  65 965  65 965  65 965
Pleie og omsorg 363 335  303 947  324 819  329 718  330 013  330 013
Sosial – tjenestebistand 11 594  1 652  5 149  4 363  3 797  3 797
Sosial – økonomisk bistand 50 449  48 606  58 120  53 620  53 620  53 620
Kultur- og religiøse formål 47 827  26 689  26 850  26 624  26 627  26 627
Teknisk forvaltning 6 833  7 462  6 482  6 452  6 400  6 319
Teknisk drift 32 424  12 339  12 123  11 501  12 155  9 049
Næringsutvikling 1 911  4 501  4 100  4 513  4 513  4 513
Fellesfunksjoner -79 490  30 470  57 820 28 272 25 190 35 895
Interne servicefunk (fordeles) 0  77 807  72 211  80 282  82 585  83 293
Netto for tjenesteområder 1 052 097  1 082 458 1 139 345 1 122 681 1 124 808 1 133 884

Økonomisk oversikt drift er et oppsett av det samme tallgrunnlaget som ligger i budsjettskjema 1A og 1B, men tallene er satt opp på en annen måte. I dette skjemaet fremgår kommunens samlede driftsinntekter og driftsutgifter hver for seg og summen av disse gir et brutto driftsresultat. Dette resultatet skal dekke kommunens eksterne finansutgifter og -inntekter (finanstransaksjoner). Brutto driftsresultat fratrukket resultat eksterne finanstransaksjoner viser kommunens netto driftsresultat. Sunn driftsøkonomi tilsier at dette resultatet bør være 1,75 % av sum driftsinntekter.

Et positivt netto driftsresultat avsettes til uforutsette hendelser og fremtidige investeringer. Et negativt netto driftsresultat må dekkes inn av fond og/eller i kommende års budsjetter/regnskap.

Økonomisk oversikt (tall i 1000 kr) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger – 71 669 – 68 708 – 71 536 – 71 532 – 71 529 – 71 529
Andre salgs- og leieinntekter – 120 985 – 110 330 – 114 524 – 120 275 – 120 406 – 123 593
Overføringer med krav til motytelse – 244 664 – 151 146 – 162 266 – 157 966 – 157 366 – 157 266
Rammetilskudd – 584 564 – 587 796 – 613 131 – 620 077 – 626 870 – 632 917
Andre statlige overføringer – 59 636 – 69 990 – 64 338 – 53 466 – 50 736 – 50 736
Andre overføringer – 3 468 – 1 151 – 1 229 – 229 – 229 – 229
Inntekts- og formuesskatt – 469 925 – 492 788 – 499 990 – 501 928 – 505 418 – 509 116
Eiendomsskatt verk og bruk – 8 350 – 5 335 – 5 335 – 5 335 – 5 335 – 5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom – 57 296 – 62 465 – 62 465 – 62 465 – 62 465 – 62 465
Andre direkte og indirekte skatter – 382 – 381 – 390 – 390 – 390 – 390
Sum driftsinntekter -1 620 939 -1 550 090 -1 595 203 -1 593 663 -1 600 744 -1 613 576
DRIFTSUTGIFTER    
Lønnsutgifter  815 896  776 790  834 856  821 615  822 489  825 681
Sosiale utgifter  222 699  198 455  220 828  217 452  219 609  226 141
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  230 747  186 219  209 192  210 167  209 621  212 003
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  164 439  157 732  176 564  176 626  176 188  176 244
Overføringer  104 207  122 184  84 885  84 323  83 857  83 857
Avskrivninger  71 185  68 000  78 000  78 000  78 000  78 000
Fordelte utgifter – 44 860 – 27 973 – 42 180 – 42 180 – 42 180 – 42 180
Sum driftsutgifter 1 564 313 1 481 407 1 562 145 1 546 002 1 547 583 1 559 745
Brutto driftsresultat -56 625 -68 683 -33 058 -47 660 -53 161 -53 830
EKSTERNE FINANSINNTEKTER    
Renteinntekter og utbytte – 25 133 – 13 263 – 12 890 – 19 851 – 21 417 – 22 422
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Bruk av interne lån
Mottatte avdrag på lån – 305 – 397 – 377 – 377 – 377 – 377
Sum eksterne finansinntekter -25 438 -13 660 -13 266 -20 228 -21 793 -22 798
EKSTERNE FINANSUTGIFTER    
Renteutgifter og låneomkostninger  52 177  59 248 50 780 56 138 65 173 62 551
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån  60 603  65 158 59 991 81 854 84 276 86 741
Utlån   65   150  150  150  150  150
Sum eksterne finansutgifter 112 845 124 556 110 921 138 141 149 599 149 442
Resultat eksterne finanstransaksjoner 87 407 110 896 97 654 117 914 127 805 126 644
Motpost avskrivninger – 71 185 – 68 000 -78 000 -78 000 -78 000 -78 000
Netto driftsresultat -40 403 -25 787 -13 404 -7 747 -3 355 -5 186
BRUK AV AVSETNINGER    
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk – 67
Bruk av disposisjonsfond – 3 818 -600 – 310 – 385 – 310 – 310
Bruk av bundne driftsfond – 4 657 -5544 – 2 568 – 577 – 2 312 – 482
Sum bruk av avsetninger -8 543 -6 144 -2 877 – 961 -2 622 – 792
AVSETNINGER    
Overført til investeringsregnskapet   467  2 730
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk  26 659
Avsatt til disposisjonsfond  5 540 29835  15 589  5 292  5 292  5 292
Avsatt til bundne driftsfond  8 597 2 097  768  687  686  687
Sum avsetninger 41 264 31 932  16 356  8 708  5 977  5 978
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -7 682  0  0  0  0  0

Tabellen viser sum inntekter og utgifter per tjenesteområde inkl. finansposter som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A.  Det er denne oppstillingen over budsjettrammer per tjenesteområde som det rapporteres på i tertialrapportene gjennom året.

Tjenesteområdenes budsjettrammer (tall i 1000 kr) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tjenesteområde
Politisk styring 9 572  10 070  9 370  10 239  9 494  10 357
Administrasjon 91 872  87 062  87 211  88 122  87 774  87 760
Barnehage 157 622  144 737  149 782  149 782  149 282  149 282
Skole 251 838  211 488  212 305  215 939  220 104  220 104
Barnevern 41 300  24 462  25 288  31 496  31 496  31 496
Helse 68 826  66 893  65 713  63 235  65 965  65 965
Pleie og omsorg 362 437  305 654  324 819  329 718  330 013  330 013
Sosial – tjenestebistand 11 550  1 652  5 149  4 363  3 797  3 797
Sosial – økonomisk bistand 48 716  48 606  58 120  53 620  53 620  53 620
Kultur- og religiøse formål 40 490  26 789  26 850  26 624  26 627  26 627
Teknisk forvaltning 7 587  7 238  6 596  6 465  6 411  6 369
Teknisk drift 30 789  7 179  9 819  11 207  10 128  8 814
Næringsutvikling 2 219  5 480  5 070  4 483  4 483  4 483
Fellesfunksjoner -1 124 821 -1 025 115 -1 058 303 -1 075 575 -1 081 779 -1 081 980
Interne servicefunk (fordeles) 1  77 806  72 211  80 282  82 585  83 293
Netto for tjenesteområdene 0   0   0   0   0   0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse planlegges finansiert.

BUDSJETTSKJEMA 2A (Tall i 1000kr) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
FINANSIERINGSBEHOV    
Investeringer i anleggsmidler  242 046  429 131  407 802  271 089  130 718  132 025
Utlån og forskutteringer  96 707  65 000  65 000  65 000  65 000  65 000
Kjøp av aksjer og andeler  4 309  4 300  4 300  4 300  4 300  4 300
Avdrag på lån  31 537  14 405  15 887  156 450  55 613  29 494
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger  42 806
Årets finansieringsbehov  417 405  512 836  492 989  496 839  255 631  230 819
FINANSIERING            
Bruk av lånemidler – 285 752 – 410 105 – 388 117 – 283 441 – 173 374 – 174 420
Inntekter fra salg av anleggsmidler – 2 741
Tilskudd til investeringer – 6 033
Kompensasjon for merverdiavgift – 36 163 – 82 826 – 76 560 – 48 718 – 21 144 – 21 405
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner – 39 246 – 14 405 – 22 812 – 156 450 – 55 613 – 24 494
Andre inntekter – 20 704 – 5 000
Sum ekstern finansiering – 390 638 – 507 336 – 487 489 – 488 609 – 250 131 – 225 319
Overført fra driftsregnskapet –  467 – 2 730
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger – 26 300 – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500
Sum finansiering – 417 405 – 512 836 – 492 989 – 496 839 – 255 631 – 230 819
Udekket / Udisponert   0   0   0   0   0   0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2B viser en spesifikasjon av de tiltak som planlegges gjennomført i form av investeringer og utlån.

Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån) 2018 2019 2020 2021
14321000       Helsehuset inkl inneklima og brannsikring Moen sykehjem           189 767           –           –                      –
31125000       Renholdsmatter                   700                      –                      –                      –
31128000       utredning av svenskebyvegen bhg                1 000                      –                      –                      –
40600017       IT investeringer                2 850                2 850                2 850                1 830
40700018       velferdsteknologi                1 265                1 265                1 265                1 265
40800018       Agresso                1 000                1 000                   500                   300
62103110       Hanstad skole nybygg og rehabilitering                1 000             23 000             70 000             83 000
62120004       IKT i skole                2 150                2 150                2 150                2 150
62201000       indeksregulering Lillemoen skole                1 439                      –                      –                      –
62204100       Ydalir skole med gymsal           101 236           126 531                      –                      –
62205100       Ydalir ny barnehage             33 040             34 068                      –                      –
66309000       Badeanlegg skisseprosjekt                3 000                      –                      –                      –
90100018       Kjøp av biler – jevn utskifting                6 000                3 885                3 885                3 885
90120018       Tyngre anleggsmaskiner                1 500                1 500                1 500                      –
90200018       Utstyr kantinene                   300                      –                      –                      –
90329300       Drifts- og vedlikeholdsmaskiner                      –                   346                   346                      –
90329300_2  Drifts- og vedlikeholdsmaskiner korrigert bevilgning                   200 -171 -171                   175
90329410       Utfasing av oljekjeler                1 380                1 380                1 380                      –
90441018       Gatelysinvesteringer                8 000                3 093                2 093                      –
90462000       Infrastruktur Vestad                      –             22 472                5 000                      –
90463000       Trafikksikkerhetstiltak Søbakken                   400                      –                      –                      –
92800118       Eiendomsinngrep                   200                   200                   200                   200
95204018       Gate, veg, park             11 640             11 640             11 640             11 640
95205018       Rehabilitering av bruer                   515                1 080                1 080                1 080
95205018_ 2 Rehabilitering av bruker økt bevilgning                1 000                1 050                   500                      –
95206000       Ydalir, ny veg x RV 25 med tilknytninger                8 125                7 250                      –                      –
Sum brutto investeringer           377 707           244 589           104 218           105 525
Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond 2018 2019 2020 2021
14418001       indeksregulering 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne                1 403                      –                      –                      –
14319000       Svartholtet bofellesskap                2 192                      –                      –                      –
90110018       Biler og maskiner (miljø og teknikk)                1 500                1 500                1 500                1 500
95180018       Handlingsplan VA             25 000             25 000             25 000             25 000
Sum brutto investeringer             30 095             26 500             26 500             26 500
Sum alle investeringer brutto           407 802           291 089           135 718           132 025

Budsjettforskriftenes hovedoversikt investering viser inntekter, utgifter og tilknyttede finanstransaksjoner, samt hvorledes dette er planlagt finansiert ved disponering av egenkapital og bruk av lån.

Økonomisk oversikt – Investering (tall i 1000 kr) REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT ØKONOMIPLANPERIODE
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
INNTEKTER            
Salg driftsmidler og fast eiendom – 2 741
Andre salgsinntekter – 20 696 – 5 000
Overføringer med krav til motytelse – 5 110  – 6 925  – 137 700  – 34 000
Kompensasjon for merverdiavgift – 36 163 – 82 826 – 76 560 – 48 718 – 21 144 – 21 405
Statlige overføringer – 4 906
Andre overføringer – 1 127
Renteinntekter og utbytte –  8
Sum inntekter – 70 750 – 82 826 – 83 485 – 186 418 – 55 144 – 26 405
UTGIFTER    
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  205 634  420 131  407 802  271 089  130 718  132 025
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  9 000
Overføringer  36 114
Renteutgifter og omkostninger   298
Fordelte utgifter
Sum utgifter  242 046  429 131  407 802  271 089  130 718  132 025
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER    
Avdrag på lån  31 537  14 405  15 887  156 450  55 613  29 494
Utlån  96 707  65 000  65 000  65 000  65 000  65 000
Kjøp av aksjer og andeler  4 309  4 300  4 300  4 300  4 300  4 300
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond  25 449
Avsatt til bundne investeringsfond  17 357
Sum finansieringstransaksjoner  175 359  83 705  85 187  225 750  124 913  98 794
Finansieringsbehov  346 655  430 010  409 504  310 421  200 487  204 414
FINANSIERING    
Bruk av lån – 285 752 – 410 105 – 388 117 – 283 441 – 173 374 – 174 420
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån – 34 136 – 14 405 – 15 887 – 18 750 – 21 613 – 24 494
Overført fra driftsregnskapet –  467   0   0 – 2 730   0   0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond – 5 772 – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500 – 5 500
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond – 2 002
Bruk av bundne investeringsfond – 18 526
Sum finansiering – 346 655 – 430 010 – 409 504 – 310 421 – 200 487 – 204 414
Udekket / Udisponert   0   0   0   0   0   0

Forslaget legger opp til utvidelse av forsyningsområdet nordover mot Strandbygda, iht. hovedplan vann og avløp. Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning, samt kjente kostnadsøkninger. Budsjettet på «B1-B41» er økt noe, da vi erfarer at dette er en kostnadsbesparende måte å gjennomføre mindre VA-prosjekter på. F.eks. utskifting av gamle kummer i nærheten av private utbygginger.

Tiltak/prosjekter

Tall i mill 2017 kroner

Tiltak

    2018

Tiltak

  2019

Tiltak

  2020

Tiltak

2021

Kommentar

 (revisjon pr. 28.08.2017)

Ledningsnett
Sanering av ledningsnett vann 6,5 6,5 6,5 7,0 Rehabilitering av gamle vannledninger
Sanering av ledningsnett avløp 6,5 6,5 6,5 7,0 Rehabilitering av gamle avløpsledninger
Oppgradering overvannsnett 2,0 2,0 2,0 2,0 Behov for å løse overvannsproblemer. Problemene med styrtregn øker. Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg 4,0 4,0 2,0 Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Planlegges utført på entreprise i to deletapper.
Utvidelse av forsyningsområdet
Utbygging Heradsbygd; herunder Kvithammerberget 3,0 2,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Søstugrenda 2,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Strandbygda (Sundsvoll/Voldmogrenda) 4,0 3,0 5,0 5,0 Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan. Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda.
Nye utbyggingsområder
B1-B41 (samlede kostnader) 1,0 1,0 1,0 2,0 Gjelder kommunal klargjøring i forb. med bl.a. privat utbygging. Det er synergieffekter å hente, i forhold til å utføre tiltak sammen med andre. Herunder vannledning i Ydalir/Prestmyra
Andre prosjekter
SUM 25 25 25 25

Innholdsfortegnelse