Gå til innhold

Kommunestyrets budsjettvedtak

 

KS-129/17 Vedtak Hanslings- og økonomiplan 2018-21 og budsjett 2018, vedtatt av kommunestyret 14.12 2017.

KS Vedtak:

 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 med budsjett for 2018 vedtas med de endringer som fremkommer av fremlagte forslag fra de borgerlige samarbeidspartnere.
 2. Driftsbudsjettet for 2018 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 3. Investeringer i budsjettet for 2018 er kr 492 989 000,-, og finansieres med kr 388 117 000,- i lån, kr 76 560 000 i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr 22 812 000 i refusjon og kr 5 500 000,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger det opptak av lån fra Husbaken til videreformidling (Startlån) med kr 65 000 000.
 4. Låneramme for nye låneopptak på kr 388 117 000,- til finansiering av kommunens investeringer i 2018 godkjennes i samsvar med gjeldene budsjett og regnskapsforskrifter. Det søkes Husbanken om lån på kr 65 000 000 til videreformidling som startlån.
  I henhold til kommunens økonomireglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 5. I medhold av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §21. I 3. ledd fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret 2018.
 6. Gebyrregulativ for 2018 vedtas i samsvar med fremlagte dokument (datert 31.10.2017).
 7. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven.
 8. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved korrigering av internhusleie gjennom året.
 11. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som f.eks. lønnsoppgjør, eller mindre og ikke prinsipielle endringer.
 12. Det er ønskelig å få på plass muligheter for å dele opp betaling av eiendomsskatten over flere terminer årlig. Kommunestyret ber rådmannen prioritere arbeidet med å få på plass løsninger for dette. Det forutsettes at dette gjøres så raskt som mulig og innenfor ordinære budsjettrammer, men om nødvendig bes rådmannen fremme en politisk sak om finansiering.
 13. Det gjennomføres en bred gjennomgang av Elverum kommune sitt gebyrregulativ i løpet av 1. halvår 2018. Det velges en representant fra både posisjonen og opposisjonen i kommunestyret til å bistp i dette arbeidet. Resultatet legges frem på kommunestyrets strategikonferanse i juni 2018.
 14. Heltid og deltidsarbeid i Elverum kommune Kommunenes Sentralforbunds informasjonssystem viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner ikke har den samme utviklingen som stillingsstørrelser for menn. I et likestillingsperspektiv er det viktig at denne forskjellen reduseres, og at bruken av ufrivillig deltid blant kvinnelige ansatte reduseres.
  Vi ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling, der målet er strategier og tiltak for redusert bruk av deltidsstillinger i Elverum kommune.
 15. Bredbåndsatsing i hele Elverum Elverum kommune har avsatt et betydelig millionbeløp til utbygging av bredbånd til bygdene. Bredbånd blir en like naturlig og viktig infrastruktur som annen infrastruktur, og er en forutsetning for framtidig tjenestetilbud og næringsliv i hele Elverum.
  Vi ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling, der målet er dialog med oppsittere i bygdene og bredbåndleverandører om en raskest mulig oppstart av arbeidet med utlegging av bredbånd til de bygdene/områdene som ikke er satsingsområder for kommersielle utbyggere.
 16. Frivilligarenaen Møteplassen Møteplassen i kommunehuset Folkvang er en viktig sammenslutning av frivillige foreninger i Elverum, der målet er aktivitet, kurs, sosialt samvær og økt livskvalitet for seniorer i ulike aldersgrupper.
  Vi ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling, der målet er en dialog og avklaring med Møteplassen med tanke på faste kommunale rammebetingelser rundt tilbudet på Møteplassen, og der planer for bruk av private bidrag og egenandeler også synliggjøres.

 

Kommunestyrets endringer i forhold til rådmannens forslag er tatt inn i de ulike tabellene i dokumentet.

Oppsummering:

 

Elverum kommune Økonomiplan 2018 – 2021
Tall i hele tusen kroner
Driftsbudsjett
År 2018 2019 2020 2021
Reserve til driftsfond etter foretatte endringer 9 222 0 1 090 1 366
Netto endring av fondsbruk og -avsetning mot rådmannens forslag -75 0 1 090 1 366
Sum virkning av egne valgte tiltak og foreslått disponering i rådmannens budsjettforslag: 9 372 0 -1 090 -1 366
Rådmannens avsetning til generelt driftsfond: 9 297 0 0 0
Netto ordinære avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0
Sum rådmannens avsetninger til driftsfond 9 297 0 0 0
Valgte endringer for sunn kommuneøkonomi 75 75 75 75
Valgte endringstiltak for inntekter 0 -75 0 0
Valgte endringstiltak for utgifter 0 0 0 0
Valgte endringstiltak for driftskonsekvenser av investeringer 0 0 -1 165 -1 441
Netto virkning av egne valgte tiltak 75 0 -1 090 -1 366
Sunn kommuneøkonomi 2018 2019 2020 2021
Bygningsmessig vedlikehold 15 200 17 200 18 500 19 300
Veivedlikehold 13 200 15 900 15 900 15 900
Kompetanseutvikling 2 700 2 700 2 700 2 700
Netto driftsresultat (disponeres i regnskapssaken) -13 479 -7 822 -3 355 -5 186

 

Inntekter:

Elverum kommune Økonomiplan 2018 – 2021
Tall i hele tusen kroner
Driftsbudsjett
År 2018 2019 2020 2021
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 9 372 0 -1 090 -1 366
Summering av valgte tiltak 0 -75 0 0
Nr Tiltaktsbeskrivelse
I 1 Bruk av disposisjonsfond -75

 

Utgifter:

Elverum kommune Økonomiplan 2018 – 2021
Tall i hele tusen kroner
Driftsbudsjett
År 2018 2019 2020 2021
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 9 372 0 -1 090 -1 366
Summering av endring sunn kommuneøkonomi 75 75 75 75
Summering av valgte tiltak 0 0 0 0
Nr Tiltaktsbeskrivelse
  Egen endringer til «Sunn kommuneøkonomi
U 1 Økt tilskudd til Møteplassen 75 75 75 75

 

Investeringer:

Elverum kommune Økonomiplan 2018 – 2021 Økt driftsutgift registreres med positivt tall
Driftskonsekvens av investeringer i hele tusen kroner Redusert driftsutgift registreres med negativt tall
Driftsbudsjett Investeringsplan
År 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 9 372 0 -1 090 -1 366        
Summering av valgte tiltak 0 0 -1 165 -1 441 0 -20 000 -5 000 0
Nr Tiltaktsbeskrivelse  
Inv1 Tar ut planlagt riving og istandsetting Moen sykehjem -1 165 -1 441  -20 000  -5 000

Innholdsfortegnelse