Gå til innhold

Virksomhetsplan 2018

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2018. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som skal gjøres, årsbudsjettet redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

 1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
 2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårs perspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer på undervegs og ikke er tatt høyde for i planverket.
 3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomitéene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse medio juni og som oppsummeres i kommunestyrets vedtak i junimøtet (jfr. årshjulet for styring).

Virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester (15 tjenesteområder). Denne strukturen ble gjennomført fra og med 2017. Det er vårt håp at vi for 2018 har klart å utvikle virksomhetsplanen ytterligere slik at det er synlig hvilke tjenester kommunen produserer, innenfor hvilke rammer samt hva målene er for tjenesteproduksjonen, hvilke utviklingsambisjoner vi har m.v. Det er også vårt håp at presentasjon av virksomheten strukturert på tjenesteområder skal lette folkevalgtes styring av ressursbruken, og innbyggernes mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling. Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber (økonomistyringen), slik at rådmannen har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Dernest er enkelte funksjoner/tjenester ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2018-2021 foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde. Dette er i neste omgang grunnlaget for:

 • rådmannens lederkontrakt med resultatavtale og arbeidsfordeling for driftsåret med sektor- og stabssjefer.
 • sektor- og stabssjefenes tilsvarende lederkontrakt med sine enhetsledere.
 • tjenesteproduksjonen den enkelte medarbeider utfører.
 • oppfølging/rapportering gjennom året – jfr. i særlig grad månedlige økonomirapporter, tertialrapporter og årsmelding.

Redegjørelsen for neste års (2018) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne/målgruppen på det aktuelle tjenesteområdet.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta – beskrivelse av hvilke lov- og forskriftshjemler som ligger til grunn for tjenestene på tjenesteområdet, eventuell statistikk og andre fakta som er relevant for å forstå tjenesteområdet og tjenesteproduksjonen.
 • Planverk på tjenesteområdet – kort beskrivelse av kommunalt planverk som er grunnlag for tjenestene innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018 – målekort med indikatorer for tjenestene (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2018 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Kommunestyret og formannskapets styring

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (dvs. sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – utføres i hovedsak av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre.
 • ledelse (dvs. ta i mot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse.
 • kontroll (dvs. kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2018-2021 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2018» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen.

Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten

Delegasjon

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved rådmann. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017.

Rådmannen har myndighet til å videredelegere sin myndighet så langt ikke annet følger av lov eller vedtak. For å sikre faglig forsvarlig, operativ og praktisk drift i kommunen, har rådmannen videredelegert deler av sin myndighet til sektor- og stabssjefene i kommunen. Delegeringen er lagt inn i Delegeringsreglementet for kommunen, vedtatt av kommunestyret 21. juni 2017.

Lederkontrakter og ledelsesfora

Rådmannen ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber (se kapitlet om organisering). Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med rådmann og assisterende rådmann rådmannens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler rådmannen ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt i tre deler:

 • Generell del – generell forventningsavklaring med leder – lik for alle ledere.
 • Resultatavtale – spesifikk forventningsavklaring med den enkelte leder vedrørende hvilke resultater som forventes i driftsåret (jfr. virksomhetsplanen og budsjettet med målekort, beskrivelser, økonomiske rammer m.v.)
 • Vedlegg – et spesifisert vedlegg som sikrer ansvarsfordelingen for at særskilte oppgaver i kommunestyrets vedtak på den samlede Handlings- og økonomiplan og Virksomhetsplan og årsbudsjett blir gjennomført. Sektor- og stabssjefene skriver tilsvarende kontrakt med sine enhetsledere for å fordele resultatansvar og arbeid i hver enkelt sektor/stab.

For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære. Dette gjelder for rådmannens ledergruppe og sektor- og stabssjefenes ledergrupper i den enkelte sektor og stab. Slike fora er:

 • Ukentlige ledergruppemøter med forberedte saker av felles betydning for virksomheten og ledergjerningen.
 • Budsjettdialog med ledere fem ganger per år i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering.
 • Årlige medarbeidersamtaler med leder med grundig gjennomgang av årets virksomhet i henhold til lederkontrakten.
 • Ledertrening og lederutvikling i forskjellige fora med forberedte tema – jfr. særlig kommunens eget lederutviklingsprogram («Ugleskolen»).

Egenkontroll

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner av kommunens virksomheter og selskaper. Kommunens kontrollutvalg har et særskilt ansvar i dette kontrollarbeidet. I tillegg har kommunen et system for internkontroll i sektorer og staber som bl.a. innebærer å oppdatere en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tjenesteproduksjonen årlig, anvende et kvalitetssystem med avvikshåndteringer, og drive forebyggende utviklingsarbeid. Kommunen har et eget antikorrupsjonsprogram under utvikling og som vil bli gjort gjeldende i løpet av 2018.

Ekstern kontroll

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Fylkesmannen gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder. Dette inngår som ledd i den statlige todelte rolle overfor kommunene: På den ene side ved å vedta lover og forskrifter for innbyggeres rettigheter og bevilge økonomiske midler til kommunenes drift; og på den andre side å føre tilsyn (Fylkesmannens rolle) med at kommunene utfører denne rollen forsvarlig. Som følge av tilsyn får kommunen tilsynsrapporter med anbefalinger og eventuelt pålegg om utbedringer, alt avhengig av hvilke funn tilsynet gir.

Årshjulet for styring viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Kommunens styringsplattform er grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:

Figur: Elverum kommunes styringsplattform.

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten. Kommunens planverk er illustrert i figuren under. Følgende vises:

 • Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er overordnet
 • Avledet av kommuneplanen finnes sektor-/temaplaner. Disse planene må forstås som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag. Dette planverket er strukturert på 6 samfunnsområder med tilhørende planverk slik figuren viser (navn på planene). Samfunnsområdene er:
  • Klima og energi.
  • By og bygdeutvikling.
  • Samferdsel og infrastruktur.
  • Verdiskaping og næringsutvikling.
  • Natur, kulturmiljø og landskap.
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.
 • Mål og strategier fra planverket er grunnlag for utviklingen av- og prioriteringene i den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen med Virksomhetsplan og årsbudsjett for det kommende året. Sammenhengen er forsøkt illustrert med de «røde tråder».
Figur: Planverket i Elverum kommune per høsten 2017. 6 samfunnsområder med tilhørende planverk under kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. På dette grunnlaget utvikles den årlige rullerende Handlings- og økonomiplanen (4 år) med Virksomhetsplan og årsbudsjett (1 år). Svart skrift = godkjente planer. Blå skrift = planer underutvikling (høsten 2017). Rød skrift = planlagte planer, ennå ikke oppstartet.

 

 

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede langsiktige mål og tilhørende strategier. Gjennom planarbeidet skal «den røde tråden» holdes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.

Figur: Illustrasjon av sammenhengen mellom langsiktige overordnede planer (kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel) og detaljeringen av disse i kommunedelplaner og sektor/temaplaner (de strategiske planene), samt sammenhengen mellom 4-års syklusen og 1-års syklusen i henholdsvis handlings– og økonomiplan og virksomhetsplan (arbeidsprogram) – årsbudsjett. Planstrategien legger grunnlag for innhold, omfang og tidsperspektiv i dette planverket innenfor en kommunestyreperiode. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som vist over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag). Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten. Sektor-/temaplanene er fordelt på seks samfunnsområder. På grunnlag av dette planverket, den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen (denne planen), arbeidsgiverstrategien m.v., er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde). Målnivåene er justert ut i fra strategivedtaket i kommunestyret i juni 2017, og den forventede økonomiske utviklingen i perioden, befolkningsutvikling m.v. (se målekortet under).

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER

Resultat

2015

Resultat

2016

Mål

2017

Mål

2018

Mål

2019

Mål

2020

Mål

2021

Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall ved årsslutt – gjennomsnittlig 0,8% vekst per år i perioden. 20 915 20 987 21 400 21 302 21 485 21 665 21 838
Innbyggertilfredshet (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i % i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert for utetemperatur, areal og brukstid.  

-24

 

-23

 

-21

 

-21

 

-21

 

-21

 

-21

Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (anbefalt norm = 1,75 %) 1,9 2,5 1,73 0,84 0,49 0,21 0,32
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) 11,9 9,4 10,3 7,6 9,4 10,2 10,1
Organisasjonsdimensjonen
Nærværsprosent (antall arbeidsdager på arbeid i forhold til antall tilgjengelige arbeidsdager – i %) 92,5 91,05 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig)).
1: Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 ­
2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,3
3: Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3
4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3
5: Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. 4,0
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4
7:Relevant kompetanseutviling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,7
8:Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5
9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,1
10: Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. 4,7
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Fylkesmannen. ja ja ja ja ja ja ja
Brukerundersøkelser på ulike tjenester (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)
Resultat for bruker 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Respektfull behandling 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tilfredshet med informasjon 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune som samlet virksomhet.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser den administrative organiseringen i Elverum kommune med seks sektorer som har ansvar for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt staber som har støttefunksjoner. Sektorene og stabene er videre organisert med enheter med enhetsledere (vises ikke i kartet under), samt at de største sektorer også har avdelinger med avdelingsledere innenfor sine enheter.

Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling samt støttefunksjoner samlet i staber.

 

 

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen, målt i antall årsverk.

Sektorer og staber Antall årsverk per. Antall årsverk per.
31.12.2016 31.08.2017
Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben 7,0 8,0
Sektor for teknikk og miljø 59,0 56,0
Eiendomsstaben 90,4 92,1
Sektor for utdanning 514,0 520,1
Sektor for familie og helse 85,9 97,1
NAV Elverum 24,0 23,5
Sektor for kultur 79,7 35,7
Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg 477,8 472,6
Personalstaben 12,8 12,4
Service- og IKT-staben 24,1 25,3
Økonomistaben 25,0 25,0
Sum kommunen 1 399,7 1 367,8

Tabell: Bemanning i Elverum kommune målt i antall årsverk fordelt på sektorer og staber per 31.12.16 og per 2. tertial 2017.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Politisk styring» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
10 Politisk styring
100 Politisk styring 7 180 7 858 7 074
110 Kontroll og revisjon 2 392 2 211 2 296
Totalsum 9 572 10 070 9 370

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet politisk styring med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).  Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til møtegodtgjørelser og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet.

 Funksjon 100 – Politisk styring –  inneholder tjenestene:

 • Kommunestyre og formannskap
 • Barn og unges kommunestyre
 • Kommunestyrekomitéene
 • Andre politiske utvalg
 • Valgavvikling
 • Vennskapssamarbeid

I tjenestene inngår godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår. . Utgifter til valgavvikling inngår også.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • Kontrollutvalg
 • Revisjon

Tjenestene innebærer utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Administrasjon» er et særskilt og vidtfavnende tjenesteområde å beskrive i en virksomhetsplan. KOSTRA-funksjonen (KOSTRA = Kommune-Stat-rapporteringen) «Administrasjon» i en kommune er vesentlig mer omfattende enn de fleste tenker over. Tjenesteområdet forbindes ofte bare med sentraladministrasjonen i kommunen. I tillegg vil det på en del områder bli lagt et budsjett på tjenesteområdet «Administrasjon» som i regnskapet blir omfordelt til de reelle tjenestefunksjonene. Et eksempel kan være budsjettet for lærlinger hvor budsjettet blir lagt på «Administrasjon», men hvor den reelle kostnaden i regnskapet blir ført på de KOSTRA-funksjoner hvor lærlingen får sin kontrakt. Videre har særlig Service- og IKT-staben og Økonomistaben i kommunen betydelige kostnader som etter regelverket må utgiftsføres på «Administrasjon», men hvor det foreligger tjenesteavtaler for utførelse av tjenester overfor kommunens selskaper, interkommunale selskaper og andre, og som gir vesentlige inntekter til dekning av kostnadene. Tjenesteområdet «Administrasjon» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
12 Administrasjon
120 Administrasjon

69 062

69 298

68 780

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

8 203

17 764

18 431

130 Administrasjonslokaler

14 607

 
Totalsum

91 872

87 062

87 211

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet administrasjon med regnskapstall og budsjettall 

 

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • Administrativ ledelse – rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabssjefer, enhetsledere, avdelingsledere. Fordeling av andel lederstilling: Dersom en administrativ leder på funksjon 120 yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttetjenester: Stabs-/støttetjenester knyttet til planlegging, styring og ledelse av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av næringsutviklingsarbeidet.
 • Fellestjenester: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap.
 • Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenestene:

 • Utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenestene:

 • Utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler. Dette budsjetteres på funksjon 190 interne servicefunksjoner og henføres i regnskapet til aktuelle tjenesteområder i løpet av året (internhusleiemodellen).

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere slik at tjenesteproduksjonens mål nås (se øvrige tjenesteområder).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteområdet, som består av økonomi- og personalforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, eiendomsforvaltning, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling og en rekke koordinatorfunksjoner (i hovedsak funksjoner lagt til stabene) må forholde seg til et omfattende sett av både generelle lover og kommunespesifikke lover, forskrifter på de enkelte fagområder, avtaler mv. I kommunens delegasjonsreglement framgår det hva som er delegert av myndighet til rådmannen.

 

Planverk på tjenesteområdet

Alt av kommunalt planverk ligger til grunn for de administrative tjenester/støttetjenester som utføres – dette er:

 • Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel
 • De strategiske planene på samfunnsområdene
 • Handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett (denne planen).

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2018

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og arbeidsmålene for 2018 på de øvrige tjenesteområdene i kommunen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Administrasjon» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for forhold som vi vurderer som vesentlige for de administrative tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

120: Økonomi. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,7

4,5

4,6

Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,4

4,5

4,5

Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

5,0

4,5

5,0

Avvik vedrørende tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver.

0

0

0

Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap.

15. feb

15.feb

15.feb

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet.

0

0

0

Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager.

0,6 %

0,0 %

0,0 %

Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager.

30,1 %

25,0 %

25,0 %

Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager, innsendt etter 01.01.2013.

60,2 %

20,0 %

20,0 %

Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet.

0 0

0

Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arbeidsgivere).

2,3 %

5,0 %

5,0 %

Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav.

94,7 %

95,0 %

*

*) Mål for innbetalt restskatt 2017 fastsettes av skattemyndigheten i desember
120: Personal. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest).

5,0

4,7

5,0

Personalstaben som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,9

4,2

5,0

Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

5,3

5,0

5,0

I hvor stor grad gir personalstaben kvalitativt gode råd og veiledning i vanskelige saker (skala fra 1-6 , 6 er høyest).

4,5

Personalstaben bidrar til utøvelse av god ledelse innenfor personal – og organisasjonsområdet (skala fra 1-6 , 6 er høyest).

4,5

 120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering i Hedmark.

4. plass

Måles ikke

1. plass

Dagens inngående post, mottatt før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag.

96%

98%

98%

«Den digitale kommunen» – Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggerne (indikator  = andel av totalt antall).

70%

90%

90%

Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se 3 indikatorer under).
Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier – måles direkte i kanalene:

 • Innbyggerne, hvor fornøyd er du med informasjonen fra kommunen (skala fra 1–6, 6 er høyest).
 • Økning i antall brukere på nettsiden og chatløsningen, antall henvendelser.
 • Svartid på Facebook – antall minutter på hverdager
 

320

 

4,5

600

15 min

120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,6

4,8

4,8

Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,8

4,9

4,9

Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid.

99,8%

99 %

99%

Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7.

99%

120: Beredskap. Indikator på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år.

100%

100%

100%

120: Kantinedrift. Indikator på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Gjennomsnittlig besøk per dag i kantina Elvarheim

27

34

35

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,9

4,5

4,5

Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,8

4,5

4,5

Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,3

4,5

4,5

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,2

4,5

4,5

Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest).

3,4

4,5

4,5

Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,3

4,5

4,5

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på økonomi. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Økonomi i byggeprosjekter i henhold til årsplan

99 %

100 %

100 %

Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter.

100 %

100 %

100 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds-aktiviteter i eiendomsforvaltningen per m2

87

170

170

Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger

0,9

0,9

0,9

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikator samfunnsperspektivet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid.

-23 %

-21 %

-21 %

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet «Administrasjon» (se kapitlet «Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet» over) produseres særlig i stabene:

Økonomistaben

Økonomistaben består av enhetene økonomirådgivning, regnskap, lønn og skatt/innfordring, som ledes av hver sin enhetsleder. I tillegg har staben to innkjøpsrådgivere, to rådgivere knyttet til systemdrift av Agresso (økonomisystem) og GAT (turnus- og ressursstyringssystem) og en controller. Staben har det direkte ansvaret for kommunens egne økononomifunksjoner, kommunens skatteregnskap og økonomifunksjonene for tre stiftelser. I tillegg involveres staben i andre forhold/saker av økonomisk karakter og internkontroll.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom Agresso til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • SØIR Husholdning AS
 • SØIR Næring AS
 • Labpartner AS
 • Elverum kirkelige fellesråd
 • Elverum kommunale pensjonskasse
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første sikrer vi virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre bygger vi et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og blir selv ut fra størrelse innenfor økonomistaben mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Vi ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien, og vi er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene. Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer at vi skal:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.

Staben har totalt 8 medarbeidere.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjonen organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift og utvikling, som også drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • Kommunikasjon og service.
 • Digitalt dokumentsenter (fellesarkiv).
 • Boligsosialt team, er beskrevet under tjenesteområdet «Sosial tjenestebistand».
 • Felles prosjekter som: «Bolig for alle», «Velferdsteknologi», Beredskaps- og Kommune-ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse).

Staben disponerer totalt 26 årsverk.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene

 • Utleie
 • Vedlikehold
 • Drift
 • Renhold
 • Byggeprosjekter

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift, vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • synliggjøre eiendomskostnader relatert til tjenesteproduksjon (internhusleiemodellen).
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Staben disponerer totalt 93 årsverk.

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2018:

Økonomisystemet ble oppgradert i slutten av 2015 og det har gjennom 2016 og 2017 blitt tatt i bruk mye ny funksjonalitet. Dette arbeidet fortsetter i 2018:

 • Kommunens økonomisystem med tilhørende forsystemer må videreutvikles for å imøtekomme sentrale myndigheters forventninger om økt digitalisering og effektivisering i offentlig sektor. Det er meldt inn et behov for midler til anskaffelser av moduler/lisenser og konsulenttimer i dette arbeidet (eget tiltak i investeringsbudsjettet). Eksempler på moduler/områder det vil settes fokus på er e-handel, timeregistrering, automatisering av filtransport til/fra økonomisystemet, samt HR-området ved å ta i bruk skreddersydde rapportløsninger for lønns- og personaldata.
 • Oppgraderingen fører til at en rekke interne prosedyrer og rutiner vil gjennomgås i løpet av 2018 med LEAN-prinsipper som metode, for å forenkle hverdagen hos våre brukere. I kommunens LEAN-arbeid vil det være naturlig å se på forhold mellom stab/støtte og sektorer. Dette vil også innebære en gjennomgang av kommunes økonomireglement med tanke på rolleavklaringer og hensiktsmessige fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver. Målet må være ha gode og rasjonelle rutiner og god kvalitet på arbeidet som gjøres.
 • Arbeide for økt bruk av EHF-faktura både inn fra leverandører og ut til næringskunder. Samtidig arbeide for økt bruk av e-faktura mot våre privatkunder. Dette gir både intern effektivisering og besparelser i porto for utgående fakturaer.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2018:

 • Arbeidsgiverstrategi: Implementering av arbeidsgiverstrategien skjer blant annet gjennom kommunens lederutviklingsprogram. Det er innført en ny 4. kursdag hvor elementer i arbeidsgiverstrategi og 10-faktor medarbeiderundesøkelsen er tema.
 • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Denne ble første gang gjennomført i november 2016. Resultatene fra undersøkelsen er et viktig grunnlag for å utvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester. Det er fra personalstaben planlagt tiltak for å bistå ledere i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.
 • Lederutvikling: Kommunens eget program for lederutvikling er blitt gjennomført for 5. gang i 2017. Ca. 100 ledere har siden november 2015 gjennomført programmet. Vi har til hensikt å kjøre programmet hvert 2. år fremover. I løpet av 2018 er målet å etablere en 5.kursdag hvor verktøy, prinsipper og filosofi knyttet til kontinuerlig forbedring (LEAN-konseptet) er tema.
 • Tilsetting/rekruttering. Vi har startet arbeidet med å revidere og videreutvikle våre rutiner for tilsetting og rekruttering. Hensikten er å dyktigjøre kommunens ledere med å få rett person på rett plass.
 • «Ned med sykefraværet»: Elverum kommune er deltager i en større satsing i regi av KS sammen med 32 andre kommuner, der målet er et redusert sykefravær innenfor de sektorer hvor dette er høyest. I denne satsingen blir ledere og ansatte presentert for et nytt verktøy, «dialogduken». Denne måten å tenke nærvær på setter i stor grad fokus på ledelse, involvering og medarbeiderskap. Sistnevnte temaer er sammenfallende med vårt fokus i arbeidsgiverstrategien, kommunens lederutviklingsprogram og det som måles i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen.
 • Rutiner for lønnsfastsettelse: Vi har satt ned en arbeidsgruppe som skal lage rutiner/veilder for ledere vedrørende lønnsfastsettelse. Denne skal forklare hvordan lønn i Elverum kommune fastsettes ved tilsetting, samt hvordan denne reguleres og hvorfor det er slik. Hensikten er å få lik praksis rundt lønnsfastsettelse, og skape bedre forståelse for hvordan lønn fastsettes og reguleres i kommual sektor.

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2018:

 • Kommunen skal realisere et digitalt førstevalg (ref Norge.no), det vil si at den primære kommunikasjonskanalen mellom kommunen og innbyggere/næringsliv/det offentlige skal være digital.
 • Digitale tjenester må etableres på en felles robust og sikker plattform med moderne verktøy og støtte i tjenesteproduksjonen.
 • Felles arkivkjerne – sak/arkiv + fagsystemer
 • Oppgradering til office2016 Exchange – migrering av domene – skytjenester
 • Gode kommunikasjonskanaler i digitale flater, sosiale medier, nettsider, eDialog
 • Min Eiendom – tilgjengelig gjøre dokumenter til innbyggerne – selvbetjening
 • Kvalitetssystem – behandling av store mengder personopplysninger krever at kommunen har system for internkontroll og personvernombud/personvern rådgiver med spesialkompetanse i informasjonssikkerhet.
 • En digital kommune krever høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Det må settes fart i utbygging i samarbeid med leverandører og innbyggerne.

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2018

 • I samsvar med planverk vil utviklingsarbeid i 2018 innenfor eiendomsfunksjonene i særlig grad være å: 
 • utarbeide og revidere avfallsplaner.
 • utarbeide handlingsplan for å trappe opp vedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliteringsprosjekter elimineres.
 • utrede helsesenteret (helsestasjon) som mulig bygg for samlokalisering av Enhet for drift med tilhørende effektivisering av ressursbruk.
 • kontrahere rammeavtale for renholdstjenester for å sikre daglig drift ved fravær og behov utover gjeldende renholdsplan.
 • videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).
 • videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • etablere en enhetlig og felles prosjektstrategi med tilhørende webhotelløsning (prosjektportalen).
 • videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklings-program og ERNU (ElverumRegion Næringsutvikling AS)
 • følge opp ZEN-ambisjonen (Zero emission Neighbourhood) for ny bydel i Ydalir i samarbeid med Elverum tomteselskap – fokus på bygging av skole og barnehage.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnehage» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
20 Barnehage
201 Førskole 139 240 137 639 143 143
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 855 7 098 6 639
221 Førskolelokaler og skyss 9 527
Totalsum 157 622 144 737 149 782

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet barnehage med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet barnehage – nettokostnad etter innberegning av foreldrebetaling.

Funksjon 201 – Førskole –  inneholder tjenestene:

 • Kommunal barnehagedrift
 • Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager.)

Funksjon 211 inneholder tjenestene:

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
 • tiltak for to-språklige
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg

Funksjon 221 inneholder tjenestene:

 • barnehagelokaler og uteanlegg
 • skyss av barn som har vedtak om dette

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til barnehageloven. En vesentlig intensjon er at barna skal utvikle sin basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill med andre barn og voksne.

Planverk på tjenesteområdet

Elverum kommune har nylig utviklet og godkjent (kommunestyret mai 2017) egen strategisk plan: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her: https://www.elverum.kommune.no/files/Planer-og-strategier/Strategisk-plan-utdanning-i-Elverum.pdf.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Barnehage» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene korresponderer med indikatorer i den strategiske planen «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

201: Barnehage. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Opprettholde 100% barnehage dekning utfra antall søkere i henhold til barnehageloven. 100% 100 % 100%
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING: Kultur for læring

Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Det blir ikke satt mål for indikatorer før etter første kartlegging. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark.

Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med inn fra foreldreundersøkelsen:

Informasjon og samarbeid
Tilfredshet
Aktiviteter

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom ti kommunale barnehager samt åtte private barnehager med cirka 550 barn samlet i de kommunale og 550 barn i de private barnehagene (høsten 2017). De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet «Barnehage» produseres av Sektor for utdanning med sine organisatoriske enheter:

 • Sorenskrivergården – 5 avdelinger
 • Terningen – 5 avdelinger
 • Solkroken – 3 avdelinger
 • Søbakken – 3 avdelinger
 • Husmorlagets hus – 2 avdelinger
 • Stavåsbakken – 4 avdelinger
 • Bakkebygrenda – 3 avdelinger
 • Vestad – 3 avdelinger
 • Fjeldmoravegen – 3 avdelinger
 • Kirkeby – 2 avdelinger

Sektor for utdanning er tillagt veiledningsplikt og tilsynsansvaret overfor de private barnehagene i kommunen i henhold til §8 og §16 i barnehageloven. Sektoren innvilger, etter søknad, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid til barn fra familier med lav inntekt i henhold til barnehagelovens § 15.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet «Barnehage» vil i særlig grad være å:

 • delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Alle barnehagene i Elverum, både de kommunale og de private, skal delta i det treårige utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Høsten 2017 vil alle barnehager gjennomføre en kartleggingsundersøkelse utarbeidet av SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning). Resultatene vil bli bearbeidet våren 2018.
 • gjennomføre Jåttamodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier. En barnehage er pilot, med mulig videreføring i alle barnehager.
 • videreutvikle bruken av programmet «Mitt valg» i alle barnehager. «Mitt valg» er et program, i regi av Lions, for utvikling av læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.
 • drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • gjennomføre Minikursprogram – kurs for assistenter og fagarbeidere.

implementering av den nye rammeplanen gjennom:

 • Fagforum for barnehagelærere
 • Minikurs for assistenter/fagarbeidere
 • Styre/ledermøter
 • Arbeid i hver enkelt barnehage

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Tjenesteområdet  «Skole» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
21 Skole
202 Grunnskole 193 092 192 297 193 810
213 Voksenopplæring 6 253 6 203 5 086
215 Skolefritidstilbud 2 159 1 115 1 959
222 Skolelokaler 38 845
223 Skoleskyss 6 138 6 847 6 525
383 Musikk- og kulturskoler 5 351 5 025 4 925
Totalsum 251 838 211 488 212 305

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet skole med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet skole.

Funksjon 202 – Grunnskole – inneholder tjenestene:

 • Vanlig grunnskoleopplæring (10-årig grunnskole). Grunnskolen i Elverum gir tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. Følgende fem grunnleggende ferdigheter er integrert på det enkelte fags premisser: 1. kunne uttrykke seg muntlig; 2. kunne uttrykke seg skriftlig; 3. kunne lese; 4. kunne regne; 5. kunne bruke digitale verktøy.
 • Spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT
 • Mottaksenhet/-undervisning – særskilt mottaksenhet for innvandrerelever som mangler grunnleggende norskopplæring
 • PPT i grunnskolen (pedagogisk/psykologisk tjeneste). PP-tjenesten bistår barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • Logopedtjenesten i grunnskolen – denne tjenesten dekker tilbudet for barn, unge og voksne i Elverum kommune. Her inngår også salg til Sykehuset Innlandet.

Funksjon 213 – Voksenopplæring – inneholder tjenestene:

 • Grunnskoleopplæring for voksne – opplæring til voksne som har rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven. Elverum læringssenter (voksenopplæringen) tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige som gir mulighet for kvalifisering til arbeidsliv og videre utdanning.
 • Spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.

Funksjon 215 – Skolefritidstilbud – inneholder tjenesten:

 • Opphold i SFO – SFO (Skolefritidsordningen) skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser. Dette skal stimulere til vekst og utvikling, i naturlig samvær med andre barn og voksne.

Funksjon 222Skolelokaler – inneholder tjenesten:

 • Skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 – Skoleskyss – inneholder tjenesten:

 • Skyss i grunnskolen – tjenesten til skoleelever som av forskjellige årsaker har rett til skyss til og fra skole.

Funksjon 383 – Musikk og kulturskole inneholder tjenesten:

 • Opplæring i kulturskolen – Elverum kulturskole gir barn og unge opplæring i kultur og kunstfag. Kulturskolen er et kompetansesenter innenfor ulike former for kulturuttrykk som er preget av høy faglig kvalitet, kreativitet og tverrfaglig miljø. Kulturskolen samarbeider tett med frivillige lag og foreninger.

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
 • Lov om voksenopplæring.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Planverk på tjenesteområdet

Elverum kommune har nylig utviklet og godkjent (kommunestyret mai 2017) egen strategisk plan: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her: https://www.elverum.kommune.no/files/Planer-og-strategier/Strategisk-plan-utdanning-i-Elverum.pdf.

 For grunnskolen finnes det i tillegg flere dokumenter som er tilknyttet den overordnede strategiske planen, og som gir ytterligere detaljerte føringer og rammer for driften, blant annet:

 • Handlingsplan mot krenkende atferd
 • Ordensreglement
 • Handlingsplan for SFO
 • Kommunale vedtekter for SFO
 • Leseplan for 1. 10- klassetrinn
 • Kommunal minstestandarder for den gode læringsøkt
 • Planer for elevenes skolemiljø
 • Reglement for skolens driftsstyrer/skolemiljøutvalg
 • Virksomhetsplan/årshjul for virksomheten

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Skole» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene korresponderer med indikatorer i den strategiske planen «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

202: Grunnskole. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål

2017

Mål

2018

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 25% <20 % <20 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 20,6% <20 % <20 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 17,8% <15 % <15 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 30,1% <20 % <20%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 26,7% <20 % <20 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 21,6% <15 % <15 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 21,6% <15 % <15%
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 16,3% <15 % <15 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 39,9 43 43
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige 15% 15%
SFO brukerundersøkelse: Respektfull behandling (skala 1-6, 6 er høyest) 5,4 5,5 5,5
SFO brukerundersøkelse: Resultat for bruker (skala 1-6, 6 er høyest) 5,1 5,2 5,2
SFO brukerundersøkelse: Brukermedvirkning (skala 1-6, 6 er høyest) 4,6 4,7 4,7
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest) 3,9 4,0 4,0
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen – skala ? (skala 1-5, 1 er best). 1,3 1 1
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 93 % 95 % 95 %
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,8% 8,6% 8,6%
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 97 % 98 % 98 %
PC – tetthet i grunnskolen – antall elever per PC 3,3 2,6 2,6
383: Kulturskolen. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål

2017

Mål

2018

Antall brukere som svarer på brukerundersøkelsen skal økes 25% 50% 50%
Andel foresatte som mener at elevene har godt utbytte av opplæringen 87% 90% 90%
213: Voksenopplæring. Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2016 Mål

2017

Mål

2018

Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av to år 100% 100 % 100%
Andelen som består norskprøve A1 skriftlig og muntlig 100% 100 % 100%
Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig 67% 70 % 70%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for utdanning med slik organisering:

Grunnskole

Per høsten 2017 er det 2483 elever i grunnskolen, hvorav 530 barn deltar i skolefritidsordningen. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole
 • Hanstad barne- og ungdomsskole
 • Frydenlund skole
 • Søbakken skole
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov
 • Lillemoen/Melåsberget skoler
 • Hernes skole
 • Sørskogbygda skole
 • Kirkeby oppvekstsenter (barnehage og skole)
 • Fjeldmora skole, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver.

PPT, læringssenter og kulturskolen

 • Kulturskolen har 350 ordinære elever. I tillegg yter kulturskolen tjenester i barnehager og grunnskoler. Den selger også tjenester til kirken, kor og korps, lag/foreninger. Kulturskolen administrerer den kulturelle skolesekken rettet mot grunnskolen samt den kulturelle spaserstokken med de eldre som målgruppe.
 • Elverum læringssenter (ELS) består av 3 avdelinger med  totalt 145 elever.
 • PPT arbeider med individ og systemsaker samt kompetanseutvikling ut mot brukere og ansatte.

Elverum kulturskole, Elverum læringssenter og PPT er organisert som egne enheter, stasjonert i kommunehuset Folkvang. PP-tjenesten er organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Deltagelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. I 2018 vil skolene arbeider med resultatene fra kartleggingen som ble gjennomført i 2017.
 • Foreldreskole for alle foreldre med elever på 1. klassetrinn er innført ved alle barneskolene under navnet «Hjerterom».
 • Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. 3 årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i Hedmark som er blitt utvalgt til å delta.
 • Pågående samarbeid mellom læringssenteret, enheten bosetting og introdukasjon og NAV med mål om å få flyktninger raskere ut i arbeidspraksis og arbeid. Dette er en videreføring av FIA (flyktninger i arbeid).
 • Kulturskolen implementerer ny rammeplan for Norske kulturskoler i tråd med sentral veiledning.
 • Et team sammensatt av lærere fra kulturskolen og grunnskolen samarbeider om musikkopplæring på 5 trinn på alle skoler. Dette er kulturskolens breddetilbud i rammeplanen, og sikrer at elever i grunnskolen får kompetanse på instrument og notelære ved bruk av melodika og rytmeinstrumenter i undervisningen. Hvis evalueringen av pilotprosjektet er positiv, er det et mål å utvide ordningen til å gjelde enda et trinn fra høsten 2018.
 • Brasstastick for barn med spesielle behov. Initiativ ledet av kulturskolen i samhandling med grunnskolene og Elverum videregående skole, Solør videregående skole, kompetanseenhet på Vestad og bofellesskapene.
 • Elverum kulturskole og Elverum læringssenter samarbeider om opplæring i norskfaget ved bruk av drama som metode. Og begge virksomhetene arbeider med Internasjonal uke, og har som mål mer kontinuerlig samarbeid gjennom hele skoleåret med tanke på å øke integreringen av flyktningfamilier.
 • I samarbeid med Lions i Elverum får alle lærere på barnetrinnet kurset «Dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen. I tillegg er Frydenlund skole pilotskole for å prøve ut PALS. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever.
 • Elverum kommune er MOT kommune. MOT er et viktig holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom i Elverum.
 • Samarbeid med firma EON Norway AS om bruk av VR og AR-teknologi i skolen med fokus på utvikling av læringsmoduler.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnevern» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

23 Barnevern
244 Barnevernstjeneste 8 609

11 521

 9 365
251 Barneverntiltak i familien 6 712 -6 783 -20 865
252 Barneverntiltak utenfor familien 25 979

19 724

22 129
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -50 14 659
Totalsum 41 250

24 462

25 288

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Barnevern med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet.

Funksjon 244 Barneverntjeneste inneholder tjenesten:

 • Barneverntjeneste – tjenesten omfatter den grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak i familien inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak i familien – tjenesten omfatter tiltak til barn og familier i hjemmet.

Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak utenfor familien – tjenesten omfatter drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • Enslige mindreårige flyktninger – tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er:

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forvaltningsloven
 • Introduksjonsloven – lovgrunnlaget for mottak og bosetting av flyktninger.

I 2016 kom det 288 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Antall bekymringsmeldinger per august 2017 er 166. Per september 2017 er det 51 barn i Elverum som er bosatt utenfor hjemmet. Det har vært en økning i antall barn i denne gruppen, samt at mange familier har behov for tiltak i hjemmet for å forhindre omsorgsovertakelse.

Per oktober 2017 er det totalt 29 enslige mindreårige med flyktningbakgrunn som følges opp av Elverum kommune. 7 bor i Hamarvegen bofellesskap, 1 bor i fosterhjem og resten bor i hybel med tilsyn.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – planens omtale av barn, unge og familier.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Barnevern» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

244: Barneverntjenesten. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016 Mål 2017

Mål 2018

Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding

3

0

0

Andel barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned

68%

100 %

100%

252: Barneverntiltak utenfor familien. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Andel   lovpålagte tilsyn i fosterhjem

100%

100%

100%

Andel av brukere med tiltak som øker ORS-score fra første behandling til slutt

70%

285: Enslig mindreårige flyktninger. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall enslige mindreårige som bosettes

6

inntil 20

3

Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år

97% 95%

95%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, en fagleder, to teamledere samt 14 saksbehandlere og en miljøterapeut. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.

Sektor for Utdanning, enhet for bosetting og introduksjon, har ansvar for tjenesten bosetting av enslige mindreårige flyktninger. I oktober 2017 ble det gjennomført en driftsendring, som innebærer at kommunen nå har samlet driften når det gjelder heldøgns bemannede bofellesskap til Hamarvegen. I tillegg har bosetting og introduksjon ansvar for oppfølging og tilsyn av enslige mindreårige flyktninger som bor på hybel med tilsyn.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være å:

 • utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata.
 • etablere mobilt barnevern.
 • oppstart digitalt arkiv.
 • oppstart «post ut» via KS.
 • implementere oversiktsverktøy for kostnadsendringer i barnevernet.
 • fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som verktøy.
 • videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre « nærnettverk» i Elverum kommune jf. lovendring.
 • implementere Feedback informerte tjenester.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016 Budsjett 2017

Budsjett 2018

24 Helse
231 Aktivitetstilbud – barn og unge

5 313

5 833

2 707

232 Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste

12 117

12 011

12 402

233 Annet forebyggende helsearbeid

7722

 7 429

10 739

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede

11 736

10 993

11 633

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

31 938

30 627

28 232

Totalsum

68 826

66 893

65 713

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet.

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud – barn og unge inneholder tjenestene:

 • Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Funksjon 232 – Forebygging – helsestasjon- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • Helsesøstertjeneste – smittevern og vaksinasjonsprogram, helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år, jordmortjeneste.
 • Skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter.
 • Psykisk helsearbeid – dvs. psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • Miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • Samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og psykologer.
 • Folkehelsekoordinator – koordinering av en rekke tverrsektorielle tiltak for folkehelse, særskilte prosjekter, samarbeid med frivillige organisasjoner m.m.
 • Frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen)
 • Barne og familieteam – Forebyggende tiltak, familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge.
 • SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune.
 • Krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar.
 • Tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen.

Funksjon 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede inneholder tjenestene:

 • Transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • Aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – her ligger Sundsvoll dagaktivitetssenter.
 • Støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering inneholder tjenestene:

 • Avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger.
 • Interkommunal legevakt
 • Turnusleger
 • Tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon, legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri.
 • Fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • Psykologtjeneste
 • Kommunal logopedtjeneste

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene på tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» er:

Innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

 • jordmortjenester til alle gravide.
 • barn og ungdom – fra 0 – 20 år
 • ungdom og studenter på Høgskolen i Innlandet.
 • barn, unge og voksne med rus problemer, psykiske utfordringer/lidelser, som trenger hjelp eller bistand for å mestre egen livssituasjon.
 • personer som trenger fastlegetjenester eller fysioterapi.
 • personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • personer med kronisk sykdom, funksjonssvikt og deres pårørende.
 • yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
 • foreldre som ønsker veiledning i foreldrerollen / miljøterapi i hjemmet

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunens tjenester til helse, forebygging og behandling ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale mål og faglige veiledere og skal foregå innen for rammen av forsvarlighet på hele tjenesteområdet.

Øvrige lover som i særlig grad er ramme for tjenesteproduksjonen er:

 • Lov om barneverntjenester.
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 • Lov om helsepersonell.
 • Folkehelseloven.
 • Psykisk helsevernloven.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018.
 • Legeplan
 • Fysioterapiplan

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

231 – Aktivitetstilbud barn og unge. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016 Mål 2017

Mål 2018

Planlagte åpne dager på Ungdommens Hus og Hernes fritidsklubb

257 280

Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb  

9500

Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter

454

550

550

Sommeråpent Ungdommens hus antall dager

10

15

15

Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus

111

111

232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Alle gravide skal få tilbud om det nettbaserte programmet «Mamma Mia»

100%

100%

Andel nye bosatte flyktninger som får tilbud om 5 konsultasjoner/4-ukers program

100%

233 – Annet forebyggende helsearbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern.

4 uker

4 uker

4 uker

Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern.

0 %

0 %

0 %

Andel av brukere i klinisk oppfølging , som øker ORS-score (måling av kvalitet på behandlingen)  fra første behandling til slutt.

80%

70 %

Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen.

20%

20%

20%

234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt timer per måned.

12

12

12

Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter per år.

11

13

15

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften

80% 85%

100%

Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn

2 <10

<6

Andel av pasienter/brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt.

80%

70 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntakene framgår under:
 • Folkehelsekoordinatoren er plassert i Samfunnsutviklingsstaben i tilknytning til Rådmannskontoret.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesteproduksjonen vedrørende Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, transporttjenesten til og fra dagaktiviteter samt støttekontakttjenesten.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/Sundsvoll dagaktivitetssenter.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • implementere LEAN som filosofi og metode.
 • videreutvikle tverrfaglig samarbeid med skole og helsesøster ved barns overganger fra barnehage – skole, skole – ungdomsskole – videregående skole.
 • starte arbeidet med å utvikle egen helsestasjon for gutter.
 • implementering av recovery-orientert arbeid i flere enheter (behandlingsprogram om livsmestring).
 • strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • Implementere Feedback informerte tjenester i klinisk oppfølging.
 • Kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner.
 • Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers.
 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i h t føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet.
 • Utvikling av oppgaver og tjenester i helsehuset, bl.a nye funksjoner i legevakten.
 • Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell jmf. Arbeidsmiljøloven.
 • Videreføre Ungdommens hus som MOT-arena i samarbeid med Elverum Ungdomsskole og MOT-kontakter.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
53 Pleie og omsorg
253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 178 643 148 433 156 044
254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp 157 254 152 238 164 680
256 Akutt helse- og omsorgstjenesten 4 477 4 982 4 095
261 Institusjonslokaler 22 063
Totalsum 362 437 305 654 324 819

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet pleie og omsorg med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet. Inntekter fra brukerbetalinger og refusjoner kommer i tillegg og blir til tjenesteområdets bruttobudsjett som grunnlag for den samlede tjenesteproduksjonen.

Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon inneholder tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • Drift av kjøkken og kantine i institusjon
 • Dagopphold og aktivitet

Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp inneholder tjenestene:

 • Transporttjenester.
 • Hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon , omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • Hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Fysio- og ergoterapitjenester
 • Formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Akutt helse- og omsorgstjenesten inneholder tjenestene:

 • Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten innen somatisk helsehjelp, som ytes av sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Sektor for familie og helse har ansvar for kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser innen psykisk helsetjeneste.

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • Renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler .

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene.

Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig eller i institusjon.

 

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte, og en del av samfunnsoppdraget kommunen har. Det er særskilte statlige føringer for hvordan kommuner skal utøve helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være i overenstemmelse med både lokale og nasjonale mål og faglige veiledere. De vesentligste lover på området er:

 • Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Pleie og omsorg» for 2018. Et særlig viktig mål på tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den enkelte tjenestemottaker sikres et aktivt og meningsfylt liv og en tilværelse i fellesskap med andre. En verdig avslutning på livet, som ivaretar den enkeltes individuelle behov, skal også ivaretas.Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne 1,9 1,9
Respektfull behandling 2,0 2,0
Brukermedvirkning 2,0 2,0
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende 4,3 4,5
Respektfull behandling – pårørende 5,2 5,2
Brukermedvirkning – pårørende 4,2 4,5

 

Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon.
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten 41 % 42 % 50%
Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter som skal ha mål for habilitering/rehabilitering 100 % 100 %
Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100%
Andel saker hvor frister overholdes i kommunens ergo- og fysioterapitjeneste 60 % 70 % 100 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 18,2 % 18,1 % 18,1 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,1 % 4,1 % 4,1 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17,3 % 16,3 % 17,3 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,9 % 19,9 % 20,2%
254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Trygghet – pårørende 5,3
Respektfull behandling – pårørende 5,3
Informasjon – pårørende 5,1
Brukerundersøkelser hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 2,0
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 1,9
De ansatte behandler meg med respekt 2,0
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 1,9
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) 1,9
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere som skal ha aktive tiltaksplaner i Gerica, med daglig   journalføring. 100 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere med gitt tilbud om brukersamtale 1 gang per år. 100 % 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag i tjenesteproduksjonen. 22 % 22 % 25 %
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i tjenesteproduksjonen 60 % 60 % 60 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleie 4,3 t/uke 4,0 t/uke 4,6 t/uke
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 % 50 %
Etterspørre legemiddelgjennomgang av fastlege ved behov/bekymring og/eller hos brukere med ordinasjon på mange medikamenter   100 % 100 %
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig 80 år eller eldre 22 % 23 % 24 %
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 60 % 100 % 100 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 90 % 100 % 100 %
Aktivitetstilbud (dagopphold) – antall plasser for hjemmeboende 22 plasser 23 plasser
Indikatorer for tjenesteproduksjon – hjemmetjenester   psykisk helse
Antall med bo- og oppfølgingsavtale (psykisk helse) 12 17 20
Antall som mottar psykiske helsetjenester – kortvarig 180 220
Antall som mottar psykiske helsetjenester – langvarig (med vedtak) 200 180
Andel brukere som øker ORS score fra start til slutt 70 %
Døgnkontinuerlig dekning sykepleier (KAD) 90 % 100 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Alle inneliggende pasienter på sykehus som har behov for endret tjenestetilbud etter utskriving,   skal kartlegges samme eller påfølgende virkedag. 100 %
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 543 døgn 500 døgn 250 døgn
Andel pasienter hvor det er mistanke om demenssykdom som skal få tilbud om kartlegging/utredning av kommunens demensteam – så fremt kartleggingen ikke er utført av lege/spesialisthelsetjenesten 100 %
Andel pasienter og pårørende som er rammet av kreft som skal få tilbud om kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemkommunen. 100 %
Andel tjenestemottakere som ønsker og har rett på personlig koordinator som skal få dette opprettet innen 1 måned etter søknad 100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA; kommune stat rapportering) viser at Elverum kommune har en noe institusjonstung tjenesteprofil, og prioriterer hjemmebaserte tjenester til de eldste noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Samlet mottar ca. 1360 innbyggere i Elverum per høsten 2017 en eller flere helse- og omsorgstjenester. Av disse mottar omlag 476 personer hjemmesykepleie, ca 250 personer mottar psykisk helsetjeneste, ca 180 personer mottar praktisk bistand hjemmehjelp, og ca 80 personer mottar praktisk bistand opplæring. 26 personer i Elverum kommune har BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) per høsten 2017.

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i følgende sektorer:

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg:

 • Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem med 140 plasser.
 • Jotunhaugen rehabilitering og sykehjem og Lyngholtet sykehjem med 56 plasser.
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør, Sentrum, Sætre, Jotuntoppen bo- og omsorgssenter og forsterket avdeling.
 • Aktivitetstilbud (dagopphold) for eldre ytes i følgende lokaler: Moen sykehjem, Sætre alders- og sykehjem, Søndre Nyborg omsorgsbolig og Jotuntoppen omsorgssenter. Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fordelt på følgende avdelinger: Loken, Sandbakken (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg, Jotunhaugen, Vestly avlastning og avdeling for tilrettelagt arbeid og aktivitet.

Sektor for familie og helse:

 • Psykisk helse og rus: Helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og i omsorgsboliger. Mestringstilbud og pårørendestøtte. Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Sektor for kultur:

 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, i tillegg korttidsutlån fra kommunalt hjelpemiddellager.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • implementere LEAN som filosofi og metode for kontinuerlig forbedring.
 • ivareta fag- og kompetanseutvikling gjennom å bidra i utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Hamar kommune er vertskommune, hvor kommunene Elverum og Stange er satelitter.
 • styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår som noen av de prioriterte fagområdene i PRO.
 • videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll.
 • styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole.
 • videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem.
 • bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt og deltaker i velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt starte arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektoriellt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, etablere digital plattform og responssenter.
 • samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
 • delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS.
 • utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom.
 • ivareta bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.
 • implementere recoveryorientert arbeid i rus og psykisk helse.
 • strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven.
 • opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer.
 • implementere Feedback orienterte tjenester i rus og psykisk helsetjenester.
 • videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Sosial – tjenestebistand» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
75 Sosial – Tjenestebistand
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 11 745 12 529 15 845
243 Tilbud til personer med rusproblemer 786 1 158 1 337
265 Kommunalt disponerte boliger -5 302 -15 397 -15 350
273 Kommunale sysselsettingstiltak 4 321 3 362 3 317
Totalsum 11 550 1 652 5 149

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – tjenestebistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet. Funksjonen «Kommunalt disponerte boliger» viser husleieinntektene på kommunale utleieboliger.

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenestene:

 • Sosial rådgivning og veiledning.
 • Administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • Skjenkekontroll.
 • Gjeldsrådgivning.
 • Utekontakten – oppsøkende virksomhet mot arenaer hvor barn og unge oppholder seg
 • Oppfølgende team – lavterskel tilbud med oppfølging for barn og unge opp til 25 år og enslige, mindreårige flyktninger i egen bolig.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • Rusomsorg.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.
 • Omsorgsboliger.
 • Bofellesskap.
 • Bolig-/eiendomsforvaltning.
 • Videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.
 • «Bolig for velferd 2016 – 2020» (utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken).

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak inneholder tjenesten:

 • Tilrettelagt arbeid – Tjenesten utøves i Elverum for tiden gjennom Vedsentralen, Jobbsentralen og Askeladden tekstilverksted.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er: 

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging i forhold til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.
 • Ungdom som følge av Utekontaktens oppsøkende virksomhet smat enslige mindreårige flyktninger.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektorstet (IMDI)
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Elverum kommune har (per høsten 2017) 440 kommunalt disponerte boliger som er fordelt på 35.575 m2.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.
 • Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020, vedtatt av Kommunestyret 31.08.2016.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial tjenestebistand» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016 Mål 2017

Mål 2018

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned.

 

10

10

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale.  

80%

80%

Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial).  

80%

Antall registrerte samtaler Utekontakten

1000

1000

1150

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent.

55

60

60

265 Kommunalt disponerte boliger

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år.

12 12

12

Startlån – andel barnefamilien som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler,

45%

50%

50%

Minimum driftskostnader til vedlikehold per år – kr per m2

170

273: Kommunale sysselsettingstiltak

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud per år.

35

40

45

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke.

3

6

6

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, administrasjon og støttefunksjoner inn mot bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for utdanning v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor for familie og helse ivaretar tjenestene Utekontakten og Oppfølgende team.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen. Dette er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på Vedsentralen.
 • Eiendomsstaben bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd 2016 – 2020”, og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av lånetakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning.
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig». Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser)
 • å utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.
 • å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Sosial – økonomisk bistand» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

76 Sosial – Økonomisk bistand
275 Introduksjonsordningen 11 474

9 389

 17 674
276 Kvalifiseringsordningen 5 081

5 776

5 357
281 Ytelse til livsopphold 32 161

33 441

35 089
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig
Totalsum 48 716

48 606

58 120

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet.

 Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenestene:

 • Introduksjonsordningen som omfatter mottak bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet(KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • Økonomisk sosialhjelp.
 • Flyktninger i prosjekt.
 • Prosjekt HOLF (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier).

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

 • Videreformidling av tilskudd fra Husbanken.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er:

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.
   

  År Måned
  JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
  2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
  2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
  2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
  2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
  2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
  2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
  2017 225 281 315 281 267 317 245 297

  Tabell: Utviklingen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2010 til høst 2017. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson(søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial -økonomisk bistand» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

275: Introduksjonsordingen. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

70 50

70

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert.

33%

50 %

50%

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase).

76%

80 %

80%

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente.

51

50

70

276:Kvalifiseringsordningen. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP).

25

30

30

Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial)

70%

70%

281: Ytelse til livsopphold. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2016 Mål 2017 Mål 2018

Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned.

46 56

55

Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager.

23

23

30

Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp.

25

Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen.

60%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum v/Jobbsenteret ivaretar tjenestene førstelinjetjenesten herunder økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten, kvalifiseringsprogrammet(KVP) og gir råd og veiledning både i forhold kommunale og statlige ytelser. NAV – Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Avdelingen har i samarbeid med de andre avdelinger/instanser et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Nasjonalt senter for veteransaker er organisert i denne avdelingen. Oppfølgingsavdelingen har ansvar for brukere med større bistandsbehov, herunder arbeidsavklaringssaker, avklaringspenger(AAP) og uføre som ønsker bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Sektor for utdanning v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på 5 år. Bosetting og introduksjon sammen med Elverum Læringssenter har ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogram som innebærer full arbeidsuke på 37,5 timer.

  Alle kommunens sektorer har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand vil i særlig grad være:

 • IPS(individuell jobbstøtte). Det er planer om å implementere metodikken i ordinær drift. Arbeidet avhenger av tilgjengelige ressurser, og en er avhengig av et samarbeid mellom kommune, fylke(NAV), NAV lokalt og Distriktpsykiatrisk senter(DPS) – Elverum/Hamar.
 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles.
 • NAV Elverum skal være med i et forskningsprosjekt som skal utprøve en ny metodikk for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier(HOLF). Det er tilsatt 2 familiekoordinatorer hvorav 1,5 årsverk er finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet. Kommunens egenandel i dette er 0,5 årsverk. Prosjektet går over 2 år ut 2018. Oppstart var 1. oktober 2016. Prosjektet er organisert under Jobbsenteret i NAV.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Kultur og religiøse formål» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

77 Kultur- og religiøse formål
370 Bibliotek  3 991

3 982

3 944
373 Kino 2 381

520

1 047
375 Museer 505

529

512
377 Kunstformidling 1 148

2 236

2 111
380 Idrett 2 703

2 249

2 199
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 6 675

831

557
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 6 766

7 265

7 379
386 Kommunale kulturbygg 6 451
390 Den norske kirke 9 185

8 446

8 358
392 Andre religiøse formål 685

730

743
Totalsum 40 490

26 789

26 850

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet.  

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • Bibliotek – sikrer alle innbyggere fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenestene:

 • Kino – sikrer alle innbyggere daglig kinovisning, med et tilbud tilpasset alle aldersgrupper og interesser. Det vises 5-6 forestillinger pr dag, 362 dager i året.
 • Kiosk/billettkontor – i kulturhuset, og for alle kulturforestillinger og håndballkamper i Terningen Arena.

Funksjon 375 Muséer inneholder tjenesten:

 • Kommunens tilskudd til Anno Museum – bidrag til å sikre gode museumtjenester i Elverum.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenestene:

 • Kulturhus – Kulturhuset har to saler: en sal med 343 seter og en sal med 60 seter. Kulturhuset gir innbyggerne et tilbud i alle sceniske utrykk som konserter, teater, standup, show, dans etc.
 • Kunst og kunstformidling – tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Volumfestivalen, Hedmarken symfoniorkester, Festspillene i Elverum samt Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling kommunens kunstsamling lagret på Glomdals-museet og koordinering av kunstprosjekter i byggeprosjekter.

Funksjon 380 Idrett inneholder tjenestene:

 • Idrett og nærmiljø – Veiledning og rådgivning – overfor alle idrettslag og foreninger samt internt i kommunen, veiledning knyttet til spillemidler og anlegg m.v. Kommunalt tilskudd til idrettsforeninger, eventuelle idrettsaktiviteter i kommunal regi, drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner samt mulig støtte til idrettsarrangementer.
 • Flerbrukshall – kommunalt tilskudd til flerbrukshall Terningen Arena

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenestene:

 • Kommunale idrettsbygg og anlegg – utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg). Elverumshallen er gymsal for Elverum ungdomsskole på dagtid, og leies ut til idrettslag, foreninger og arrangementer på kveldstid. Kvelds- og helgeaktivitet er i hovedsak yngres avdeling i idrettslagene. Svømmehallen tilbyr skolebad for 7 barneskoler, Elverum ungdomsskole, Elverum videregående skole og for Høgskolen i Hedmark. Folkebad 5 dager i uka samt utleie til Elverum Svømming, Elverum sportsdykkerklubb og Forsvaret m.fl. inngår også. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten. Idrettsanlegget på Terningen Arena er eget kostnadsområde, og driftes av Elverumshallen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Forsvaret. Anlegget er åpent for alle, men brukes primært av Høgskolen i Hedmark og Forsvaret på dagtid.

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

 • Generelle kulturtiltak – tjenesten inkluderer tilskudd til lag og foreninger, tilskudd til samfunnshus og grendehus, tilskudd til 17.mai og andre driftstilskudd, restaurering og vedlikehold av Christiansfjeld festning og drift av fredede Terningen skanse og Grindalen skanse. Støtte til lokalt kulturabeid og tilrettelegging for samarbeidsprosjekter som Veterandag 8. mai, 17. mai feiring, nasjonale og lokale kampanjer, minneår og liknende begivenheter inngår.
 • Den kulturelle spaserstokken.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg.

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenesten:

 • Kirkelig administrasjon – kommunens overføringer til Kirkelig fellsråd.

Funksjon 392 Andre religiøse formål inneholder tjenesten:

 • Livssynsorganisasjoner – kommunens tilskudd/overføringer til livssynsorganisasjoner. Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt, og skal tilsvare kommunens utgifter per medlem til Den norske kirke som bor i kommunen.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål er:

 • Alle innbyggere i Elverum kommune samt besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg m.v.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål foregår i henhold lovverk/rammer for mange av tjenestene. Sentrale rammer er:

 • Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova).
 • Lov om folkebibliotek.
 • Lov om kulturminner (kulturminneloven).
 • Lov om film og videogram – Kino er underlagt film- og videogramloven. Denne loven gjelder framvisning og omsetning av film og videogram i næring.
 • Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) som sier at kulturvirksomhet gir grunnlag for demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning.
 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. med formål «å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker».

Ungdommens hus er åpent 5 dager i uka for alle barn og unge 10 til 20 år. Juniorene 10 til 13 år har en egen ettermiddag i huset. Hovedvekten av brukere er ungdom i ungdomsskole alder. Hernes fritidsklubb er åpen 2 kvelder i uka: på tirsdager er det aktiviteter for aldersgruppa 10-13 år, mens på torsdager er det 13 til 18 år. Besøket på klubbtilbudet fra Elverum kommune er fordelt på Ungdommens hus med ca 8 000 i året, samt med 1 300 besøkende på Hernes fritidsklubb.

Elverum bibliotek har hatt stabilt besøk (årlig ca 80 000) og utlån (ca 70 000) over tid. De siste årene har biblioteket, jmf lovendring i bibliotekloven i 2015, satset mer på utadrettet formidling, arrangementer og møteplassfunksjon. Faste ukentlige og månedlige arrangementer som Fredagstipset, Go’praten og Politisk hjerteRom er blitt en suksess. I 2016 hadde biblioteket 71gratis arrangementer med 1630 besøkende. Av disse var 11 for barn.

Elverum Kulturhus med sin drift som kino og kulturhus er en sentral kulturinstitusjon i kommunen. Besøksstatistikk framgår av tabell under:

KULTURHUSET

2014

2015

2016

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

6.705

6.986

7031

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

4.095

4.320

3969

Antall besøkende på kino – barn

13.570

12.700

13.651

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

32.360

38.129

49.081

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål på mange områder bidrar til å oppfylle mål.
 • Kommunedelplan/strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018».

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Kultur og religiøse formål» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

370: Bibliotek. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Utlån per innbygger

3,5 3,5

3,6

Utlån av bøker/media for barn

34 565

34 800

Antall besøkende per år

75 700

78 000

80 000

Totalt antall arrangementer

71

80

Antall arrangementer for barn/unge

11

15

373: Kino. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall besøkende på kino – barn

7 332

10 000

10 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

55 398

38 000

38 000

377: Kunstformidling. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

6 986 7 000

7 000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

4 320

4 000

4 000

380: Idrett. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall veiledninger for søknad på spillemidler

40

50

50

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus

4

4

4

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

10

10

10

381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest).

5

5

Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest).

5

5

Antall besøkende per år i Elverumshallen

300 000

300 000

300 000

Totalt antall brukere Svømmehallen

80 032

80 000

80 000

Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad

14 512

16 000

16 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål produseres i hovedsak innenfor Elverum kommunes Sektor for kultur i regi av enhetene/tjenestene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus
 • Bibliotek
 • Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb
 • Fritid med bistand

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssyns-organisasjonene kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale.
 • videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon.
 • videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement. Vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet).
 • forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

80 Teknisk forvaltning
301 Plansaksbehandling 3 914

4 391

 3 532
302 Byggesbehandling og eierseksjonering

-1 575

303 Kart og oppmåling 817

871

942
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utlippstillatelser -610

178

-1 281
329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutv. 2 411

2 316

2 376
360 Naturforvaltning og friluftsliv 1 055

1 057

1 027
Totalsum 7 587

7 238

6 596

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet teknisk forvaltning med regnskapstall og budsjettall.  

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • Arealplanlegging.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • Kart- og oppmåling.

Funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser inneholder tjenesten:

 • Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • Veterinærvakt.
 • Landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • Fiske- og viltforvaltning.
 • Viltfondet.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • Utbyggere (private og profesjonelle aktører)
 • Aktører i landbruket
 • Grunneiere/eiendomsbesittere

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunen er delegert forvaltningsmyndighet for et utvalg av særlover med de plikter det medfører for tilgjengelighet, faglighet og saksbehandlingskvalitet. Tjenestene ytes med hjemmel i disse særlovene, hvorav bl.a. Plan- og bygningsloven, Matrikkeloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Jordloven, Skogbruksloven, Viltloven, Konsesjonsloven samt andre miljø- og landbruksrelaterte loverer er sentrale.

Ca. 2600 saker behandles årlig og gis vedtak, flest innen landbruksforvaltningen og dernest byggesaksområdet.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel).
 • Kommunearealdelplaner/områdeplaner.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og i handlings- og økonomiplan er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet for 2017.På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

Alle funksjoner. Indikator på tjenestekvalitet.

Resultat 2016 Mål 2017

Mål 2018

Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil.

0

0

0

301: Plansaksbehandling. Indikator på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Andel 1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale.

100 %

100 %

100 %

303: Kart og oppmåling. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Andel plassering av tiltak innen 3 dager.

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen.

97 %

98 %

98 %

Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker).

0 %

0 %

0 %

304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker.

24 %

20 %

20 %

Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr.

0%

0%

0%

Andel saker som har brukt byggsøk – nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker

20 %

utgår

Brukertilfredshet i gjennomsnitt (skala fra 1-6, 6 er best).

4,6

4,5

329: Landbruksforvaltning. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker.

80 %

85 %

85 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler.

100%

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke

80 %

85 %

85 %

Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker

80 %

90 %

90 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk forvaltning produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata.
 • Enhet for Byggesak.
 • Enhet for Arealplan.
 • Enhet for Landbruk og Miljø.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • videreføre arbeidet med innføring av 10-faktor og arbeidsgiverstrategien.
 • bedre kvaliteten og effektiviteten i tjenestetilbudet, fortsette det kontiuerlige forbedringsarbeidet med innføring av LEAN-konseptet på utvalgte områder.
 • videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog.
 • sluttføre arbeidet med ny byplan.
 • revisjon av strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 (2018-2022).
 • starte arbeidet med utarbeidelse av plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk drift» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
81 Teknisk drift
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak  -66 -1 781 -819
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 12 374 12 608 12 264
335 Rekreasjon i tettsted 2 650 2 402 2 517
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 19 166 16 858 17 172
340 Produksjon av vann 4 508 3 337 3 402
345 Distribusjon av vann -6 462 -14 063 -13 307
350 Avløpsrensing 9 686 6 988 7 174
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -11 078  -19 174 -18 593
355 Innsamling av husholdningsavfall 11 5 9
Totalsum 30 789 7 179 9 819

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet teknisk drift med regnskapstall og budsjettall.  

 

Funksjon 330 Samferdselsbesdrifter/transporttiltak inneholder tjenesten

 • Parkeringsordning.

Funksjon 332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak inneholder tjenesten:

 • Kommunale veger.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • Rekreasjon i tettsted (parker m.v.).

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvsen IKS (MHBR).
 • Beredskpassenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvsen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenestene:

 • Produksjon av vann.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenesten:

 • Distribusjon av vann.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • Avløpsrensing.

Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann inneholder tjenesten:

 • Avløpsnett/innsamling av avløpsvann..

Funksjon 355 Innsamling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenestene ytes innenfor rammene av og med hjemmel i blant annet disse særlovene: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Vegloven, Vassressursloven, Matloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Smittevernloven, Brann- og eksplosjonsvernloven (MHBR), Renovasjonsforskriften (SØIR) m.fl.

Kommunen har ca 6.000 abonnenter på vann/avløp, som omfatter ca 17.000 innbyggere.  Ca 227 km kjøreveger,  33 km gang/sykkelveger og ca 3.700 gatelyspunkter som forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplan (areal- og samfunnsdel)
 • Kommune arealdelplaner/områdeplaner
 • Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024.
 • Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2017.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk drift» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted. Indikator på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder» (skala fra 1-6, 6 er best).

4,5

4,5

340, 345, 350, 353 –Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann. Indikator på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

 

Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste)

7%

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene.

0 0

0

Brukertilfredshet snitt, (skala 1 – 6, 6 er høyest).

5,2

4,8

utgår

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av sektor for Teknikk og Miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg
 • Enhet for Vann og avløp og av de interkommunale selskapene:
  • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
  • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

 

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2018 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • videreføre arbeidet med innføring av 10-faktor og arbeidsgiverstrategien.
 • kontinuerlig forbedre kvaliteten og effektiviteten i drift og på prosjekter.
 • planlegge, prosjektere og gjennomføre kommunaltekniske investeringer.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Næringsutvikling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

89 Næringsutvikling m.m.
320 Kommunal næringsvirksomhet -2 277

-425

 -494
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 4 546

5 905

5 564
Totalsum 2 269

480

5 070

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet næringsutvikling med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til lønn, sosiale kostnader og innkjøp av varer og tjenester til tjenesteområdet. Linja «Kommunal næringsvirksomhet» tilsvarer kommunens utbytte fra KF Elverum Kommuneskoger.

 Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:

 • KF Elverum kommuneskoger – det vil si utbyttet fra kommuneskogens drift føres her.
 • Konsesjonskraft – det vil si konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma med tilhørende rettigheter inntektsføres her. Pengene tilføres hvert år et kommunalt næringsfond og anvendes som støtte til diverse næringstiltak (særlig for oppstartbedrifter) i henhold til egne vedtekter. Dette fremmes som egne saker for formannskapet som beslutningsmyndighet.

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenesten:

 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet – tjenesten omfatter næringssjefens funksjon samt flere driftsstøtteordninger for å sikre samfunnsutvikling og næringsutvikling slik som: Driftsstøtte til ElverumRegionen Næringsutvikling AS; ENØK-prosjekt i Sør-Østerdal; tjenestekjøpsavtale med VisitElverumRegionen AS (inkludert bidrag til turistinformasjonen i Elverum); Omstillingsprogram for Elverumregionen; Byregionprogrammet for Elverumregionen; forsvarskoordinator i Sør-Østerdal; Østerdalen sivilt-militært samarbeid; filmfestivalen Movies on War; kommunens deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet ZEN (Zero Emission Neighbourhood), administrert av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og knyttet til pilotprosjektet i Ydalir. Til sammen utgjør kommunens bidrag til disse avtalte tiltakene ca. 4,7 millioner kroner i 2018 av et samlet budsjett på tjenesten på ca. 5,5 millioner kroner.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter for næringslivet, inkludert for tiden Omstillingsprogram og Byregionprogram (i regi av ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS)).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Det kommunale bidraget til næringsutvikling er ikke lovpålagt, men baserer seg på kommunens egen ambisjon forankret i planverk (se under).

Elverum kommune opplever lav arbeidsledighet (høsten 2017) til tross for at en i kommunen har vært gjennom til dels tøffe omstillingsutfordringer og nedbemanninger særlig i industri, hvilket ga støtet til blant annet pågående Omstillingsprogram i regi av ERNU AS. Elverumregionen er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion som omfatter Elverumregionen og Hedemarken – en region med tilsammen ca. 150. – 200.000 mennesker og et relativt variert arbeidsmarked innenfor reiseavstander på 30 – 45 minutter. Elverum kommune har innenfor kommunens grenser i størrelsesorden 10.000 arbeidsplasser, med et betydelig innslag av offentlige arbeidsplasser i forsvar, sykehus, høgskole, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I kommunen er det  et markant behov for å drive næringsutvikling og forbedre innovasjonsevnen, for å utvikle en større andel av privat, konkurranseutsatt næringsvirksomhet basert på lokale fortrinn, for å balansere opp forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser og gjøre næringslivet mer differensiert og robust.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Næringsutvikling» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2016

Mål 2017

Mål 2018

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter

12

12

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk

10

12

12

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid

Ikke målt

10

12

 

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte og ved at en relativt betydelig del av ressursene kanaliseres inn i selskapet ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) med sine medarbeidere på de forskjellige prosjekter og datterselskaper (Sør-Østerdal Næringshage AS, Visit ElverumRegionen AS m.fl.)

Kommunens næringssjef er medarbeider i Samfunnsutviklingsstaben, og arbeider i kontorfellesskap med medarbeidere i ERNU AS samt øvrige selskaper og virksomheter som også bidrar til næringsutvikling i Elverum – slike som kommunalt eide Elverum Tomteselskap AS og Elverum kommunale Industribygg AS med datterselskaper.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter utviklingsarbeid for å bidra til å skape forbedret og ny næring. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2018 for å «utvikle utviklingsarbeidet», altså bidrag til å utvikle hvordan næringsutviklingsarbeidet i Elverum kan forbedres:

 • Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018.
 • Understøtte utvikling av Elverum Næringsforum.
 • Følge opp arbeidet i Omstillingsprogrammet for Elverumregionen.
 • Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har næringsutviklingspotensial.
 • Arbeide videre med attraksjonsprosjektene i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen samt pågående Byregionprogram for å rekruttere nye innbyggere og ny virksomhet.
 • Videreutvikle det samlede Attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2017 og skal fortsette i 2018.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» inneholder KOSTRA-funksjoner som etter sitt innhold ikke kan henføres til noen spesifikke tjenester. Her føres kommunens generelle inntekter i form av rammetilskudd, andre tilskudd, skatteinntekter og renteutgifter/-inntekter og andre finansposter. Samt at årsresultatene føres her.

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

 

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
90 Fellesfunksjoner
170 Årets premieavvik  3 130 0 0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik  12 234 12 452 12 722
172 Pensjon  752 3 900  5 900
173 Premiefond  -18 087 0  0
180 Diverse fellesutgifter  6 34 800  45 243
800 Skatt på inntekt og formue  -535 280 -560 588  -567 790
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -591 259 -618 864  -618 899
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.  -48 948 -34 028  -42 336
860 Motpost avskrivninger  -71 185 0  0
870 Renter/utbytte og lån  87 702 110 767  97 504
880 Interne finansieringstransaksjoner  28 432 26 446  9 353
899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk   7 682 0  0
Totalsum  -1 124 821 -1 025 115  -1 058 303

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet generelle fellesfunksjoner med regnskapstall og budsjettall.

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter. Her føres utgiftene til eldrerådet.  Lønns- og pensjonsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver blir budsjettert her, men regnskapsført på riktige funksjoner i løpet av året.

Funksjonene 170, 171, 172 og 173 brukes for å spesifisere kommunens pensjonskostnader i regnskapsåret.  Budsjettet legges på pensjonsreserven, se funksjon 180.

Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue, her føres skatt på alminnelig inntekt og formue for personlige skattytere samt eiendomsskatt.

Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.  Dette er statlig rammetilskudd som sammen med skatten benevnes kommunens frie inntekter. Videre inneholder funksjonen øvrige generelle statstilskudd som ikke skal henføres til spesiell tjenestefunksjon.

Funksjon 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. føres her.  Også overføring av integreringstilskudd til/fra andre kommuner ved flytting av tilskuddsberettigede flyktninger føres under denne funksjonen.

All bruk av midler inkludert fondsavsetninger føres på relevante funksjoner (sosialkontortjeneste, sysselsetting, opplæring, bolig osv.), slik at det er de midler man mottar til fordeling som budsjetteres og regnskapsføres her.

Funksjon 860 Motpost avskrivninger – Avskrivninger er gjort obligatorisk i kommunenes driftsregnskap. Dette betyr at summen av alle avskrivninger som er utgiftsført på art 590 på de «tjenesteytende» funksjonene, inntektsføres på denne funksjonen. De kalkulatoriske avskrivningene benyttes for å finne «driftskostnadene» på de enkelte tjenesteområdene i forbindelse med KOSTRA-rapporteringen, men blir i kommunens finansregnskap motpostert og erstattet med de reelle avdrag på lån.

Funksjon 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån). Under denne funksjonen føres renteutgifter (eksklusive morarenter) og renteinntekter, herunder rente- og avdragskompensasjon, og eksterne finansieringstransaksjoner (inkludert låneavdragsfond), samt utbytte fra selskaper.

Eksterne finansieringstransaksjoner inneholder:

 1. Bruk av lån og avdrag på lån
 2. Utlån (eksklusive sosiale utlån som skal føres på funksjon 281), formidlingslån og mottatte avdrag

Funksjon 880 Interne finansieringstransaksjoner.  Dekning av tidligere års merforbruk og disponering av tidligere års mindreforbruk i driftsregnskapet er obligatoriske poster på denne funksjonen. Det samme gjelder for dekning av tidligere års udekket og disponering av tidligere års udisponert i investeringsregnskapet. Overføringer til investeringsregnskapet (f.eks. ved omdisponering av driftsmidler på en funksjon til investeringsformål) bør føres på denne funksjonen. Det samme gjelder avsetninger til og bruk av ubundne fond.

Funksjon 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk. Her føres årets regnskapsmessige resultat. Det budsjetteres ikke på denne funksjonen da økonomiplanen disponeres fullt ut ved avsetning til fond eller bruk av fond, slik at det budsjettmessige resultatet er lik null. Siden dette er et fellesområde for alle kommunens tjenesteområder og i stor grad omhandler kommunens finanser avviker beskrivelsen av området fra de øvrige tjensteområdene.

Tjenesteområdet har ingen eksterne målgrupper, men understøtter de øvrige tjenesteområdene. Lovgrunnlaget finnes i hovedsak i Kommuneloven og i lover og forskrifter knyttet til økonomiforvaltningen som er beskrevet tidligere, herunder særlig de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene.

Det finnes noen spesifikke mål for tjenesteområdet og disse er beskrevet tidligere i de mål som gjelder for hele kommunen.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Interne servicefunksjoner» benyttes i virksomhetsplanen og budsjettet for å fordele ressurser til områder hvor det på budsjetteringstidspunktet ikke er mulig å fastlegge den eksakte fordelingen på de øvrige tjenesteområdene. Gjennom den løpende regnskapsførselen blir ressursbruken fordelt på de øvrige tjenesteområdene. De KOSTRA-funksjoner som inngår i dette tjenesteområdet skal være nullet ut senest i årsoppgjøret.

Den alt overveiende delen av ressursene som vises på dette tjenesteområdet henføres til internhusleie, som føres på eget KOSTRA-begrep utenfor KOSTRA-kontoplanen. Her budsjetteres sektorer og stabers utgifter til internhusleie og eiendomsstabens tilsvarende inntekter. Eiendomsstaben budsjetterer også sine bygningsrelaterte driftsutgifter her, som fordeles til de øvrige tjenesteområdene gjennom regnskapet.  Også denne funksjonen skal være utlignet senest i årsoppgjøret.

Tjenesteområdet «Interne servicefunksjoner» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
94 Interne servicefunksjoner (fordeles)
000 Internhusleie – i henhold til Kostra  0 -667  -62
190 Interne serviceenheter  0 78 474  72 273
Totalsum  0 77 807  72 211

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet interne servicefunksjoner med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjonene 000 Internhusleie og 190 Interne serviceenheter

Tjenesteområdet benyttes for samlet budsjettering av utgifter og inntekter til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA-kontoplanen. Dette gjelder for eksempel eiendomsavdelinger, felles materiallager og felles maskinpark eller bilpark. Eventuelt også andre avdelinger definert av KMD. Det forutsettes at alle utgifter for serviceenheten skal fordeles fullt ut på de funksjonene som betjenes fra enheten.

Det er viktig å få fram i KOSTRA hvordan drifts- og vedlikeholdsutgifter faktisk er fordelt på de ulike byggtypene. Internhusleie eller intern fordeling av utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anleggsdrift, skal derfor fordeles i regnskapet slik at den faktiske fordelingen av drifts- og vedlikeholdsutgifter til for eksempel skolebygg kommer frem i KOSTRA.

I vår kommune er det i alt vesentlig intern husleie for alle bygg som budsjetteres her. I budsjettet vises en mindre differanse som knyttes til til avtalejusteringer og investeringsprosjekter. Dette vil bli utlignet i regnskapet.

Det betyr at selv om det budsjetteres betydelige beløp her, skal regnskapsresultatet for året i dette tjenesteområdet være i null, når alle kostnader er fordelt ut på respektive enheter. Dette betyr også at tjenesteområdenes rammer må justeres i løpet av året slik at det blir samsvar mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.

Tjenesten inneholder i hovedsak Vedlikehold, Drift og Renhold (VDR). Men også en del andre poster til fordeling.

Innenfor vedlikehold gjennomføres det vedlikeholdstiltak iht. egen 4-årig vedlikeholdsplan. Den skal sikre opprettholdelse av den bygningstekniske tilstand overlevert ved ferdigstillelse av nybygg, herunder oppgradere kommunens Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) iht. gjeldende forskriftskrav – eierstyrt utvikling. Vedlikeholdet omfatter kommunens formålsbygg, som samlet utgjør 121.712 m2.

Drift innebærer løpende driftstiltak iht. egen driftsplan, som sikrer ivaretakelse av kommunens eieransvar for egen EBA, herunder internkontroll, serviceavtaler og løpende utbedring av feil og mangler.

Renhold gjennomføres regelmessig og periodisk iht. egen renholdsplan, som skal bidra til ivaretakelse av inneklima, samt redusere behovet for bygningsteknisk vedlikehold. Renholdsarealet utgjør 78.657 m2.

Målgrupper for tjenestene

Dette tjenesteområdet har ingen eksterne målgrupper. Alle målgrupper er knytet til de øvrige tjenesteområdene, og beskrives under disse. I tillegg har eiendomsstaben noen eksterne leietagere i kommunale formålsbygg.

Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta

Alt lovgrunnlag, statistikk og konkrete fakta er knyttet til de øvrige tjenesteområdene disse ressursene fordeles til i regnskapet (se de øvrige tjenesteområdene). Eiendomsstabens tjenesteproduskjon, som genererer de største beløpene på tjenesteområdet «Interne servicefunksjoner» er beskrevet under tjenesteområdet «Administrasjon».

Planverk på tjenesteområdet

Det er ikke noe særskilt kommunalt planverk knyttet til dette tjenesteområdet. En forholder seg til det planverket som er grunnlaget på de øvrige tjenesteområdene som de interne servicefunksjonen betjener.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

Det er ikke etablert noen særskilte egne mål for dette tjenesteområdet. Det er som vist ellers i virksomhetsplanen mål for tjenesteproduksjonen på de øvrige tjenesteområdene som servicefunksjonene fordeles til i regnskapet.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenesteproduksjonen organiseres av den sektor eller stab som har budsjettmidler i dette tjenesteområdet, og som gjennom regnskapet fordeler disse ut fra leverandørfakturaer og lønnsfordelinger løpende.

Innholdsfortegnelse