Gå til innhold

Gebyrregulativ 2019

A Turneringer/arrangementer   2019   2018
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 290 kr 280
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 510 kr 490
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 570 kr 550
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 180 kr 170
Vestibyle kr 170 kr 160
B Idrettshallen        
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn
(vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 7 200 kr 7 000
Idrettsarrangementer med egen avtale
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn
(tilsyn/vaktmester faktureres i tillegg)
kr 13 880 kr 13 500
Egne avtaler med f.eks Grundsetmart’n
Leie av utstyr
Tilsyn vaktmester per påbegynt time kr 600 kr 580
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 160 kr 160
C Trening        
Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 340 kr 330
Messehallen pr treningstime à 45 min kr 250 kr 250
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 140 kr 140
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis 40 % rabatt
Avgift for bruk av klister pr.time kr 50 kr 50
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie kr 920 kr 890
Kretskamper kr 530 kr 510
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj)
Garderobe en seksjon kr 170 kr 160
Garderober to seksjoner kr 270 kr 260
Garderober tre seksjoner kr 390 kr 370
Leie av lagerrom – egen avtale
  UTLEIE AV SKOLELOKALER   2019   2018
1 Skolens lokaler kan lånes ut utenom skoletid dersom ikke skolen selv har behov for lokalene.
2 Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og utlån av skoleanlegg til:
Arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer. Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for de enkelte tilfelle.
Voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Bruk av skolelokalene som ikke har inntektsbringende siktemål, er gratis for brukeren. For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 6. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.
Utlån av skolens kroppsøvingsanlegg som trenings- og øvingslokaler for lokalt idretts- og kulturliv gjennom hele eller deler av skoleåret:
Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring i lokalpressen før skoleferien. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr t/u pr halvår for dette. Ekstra renhold betales av bruker.
  Bruk av kroppsøvingsutstyr pr t/u pr halvår kr 360 kr 350
3 Utleie av skolebygg til overnatting skjer etter avtale med rektor og innkvarterings- ansvarlig for arrangementet, alternativt direkte med representant for brukerne. Rektor er ansvarlig for forhånsvarsling av brannvesenet. Rektor har ansvar for at arrangør/bruker blir gjort kjent med skolens brann- og sikkerhetsinnstruks. Rektor vurderer om overnatting krever at det etableres bakvaktsordning av driftstekniker eller tilsynsansvarlig, utgifter til dette dekkes av leietaker selv.
Uttak av strøm til campingvogner o.l skjer etter skolens anvisning, og kan bare skje i det omfang skolens tekniske anlegg tillater det.
  Overnatting pr person pr overnattingsdøgn kr 110 kr 100
4 Uttak av strøm til campingvogn o.l. pr døgn pr uttak kr 90 kr 80
5 Bortleie skjer i alle tilfelle på slike vilkår:
Kravene i renholdsforskriftene for skoler må overholdes.
Leietaker må i hvert tilfelle oppgi en ansvarshavende blant dem som er tilstede, til skolens rektor eller driftstekniker.
Den fastsatte godtgjøringen kan kreves innbetalt på forskudd.
Leietillatelsen kan når som helst tilbakekalles.
Leietaker er ansvarlig for at skolens lokaler og inventar blir behandlet aktsomt og forsvarlig og står økonomisk ansvarlig for all skade som måtte oppstå.
All parkering av sykler og motorkjøretøyer skjer på anvist plass.
Det er forbudt å nyte rusmidler innfor skoleområdet. Videre er det forbudt å røyke på skolens arealer.
6 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)
  Gymnastikksal m/garderobe og dusj kr 330 kr 320
Svømmebasseng m/garderobe og dusj kr 330 kr 320
  Klasserom kr 190 kr 180
Øvrige rom kr 220 kr 210
7 Utleie av skolen til store årlige arrangemeneter rettet mot barn og unge, eksempelsvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. kr 10 527 kr 10 240
  LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG   2019   2018
  Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene. Elverum – Aulaen på Folkvang leies kun ut til kulturformål, konserter, forestillinger og annet.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 800 kr 1 750
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 030 kr 1 970
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 750 kr 3 640
Øving Aulaen alle dager kr 540 kr 520
Timepris dagtid kr 280 kr 270
B Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 740 kr 1 690
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 030 kr 1 970
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 750 kr 3 640
Timepris dagtid kr 280 kr 270
C Møterom: Sørskogbygda 1.etg. G213, Nordskogbygda   1. etg. H201 + Hernes 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 660 kr 640
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 660 kr 640
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 290 kr 1 250
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS 2019   2018
Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: Gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift.
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk.
Bursdager, seremonier, jubileer etc kr 1 550 kr 1 500
Større arrangementer som cuper, lan, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
kr 4 380 kr 4 260
A Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
Kafé kr 760 kr 730
Storsal kr 1 500 kr 1 450
Buldrerom kr 480 kr 460
Øvingsrom pr. mnd. i helger kr 2 110 kr 2 050
Øvingsrom pr. ukedag/kveld kr 540 kr 520
B Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 70 kr 60
Egenandel transport pr. tur fritidaktiviterer til nabokommuner kr 120 kr 110
LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET 2019   2018
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
“Store arrangementer” i Festsalen er: Utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Festsalen – vanlig arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 3 950 kr 3 840
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 4 190 kr 4 070
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 5830 kr 5670
Øving Festsal alle dager Inkl renhold kr 1 680 kr 1 630
Festsalen – stort arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 9 300 kr 9 040
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 9 300 kr 9 040
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl renhold kr 9 300 kr 9 040
B Tårnet i Rådhuset
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 300 kr 2 230
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 300 kr 2 230
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl renhold kr 2 880 kr 2 800
C Rådhusfoajèen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 770 kr 2 770
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 850 kr 2 770
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl renhold kr 3 430 kr 3 330
D Kommunestyresalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 2 300 kr 2 230
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 2 300 kr 2 230
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl renhold kr 2 880 kr 2 800
E Formannskapssalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 910 kr 1 850
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 910 kr 1 850
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 490 kr 2 420
E Grupperommet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 300 kr 1 260
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 300 kr 1 260
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl renhold kr 1 890 kr 1 830
F Peisestua
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl renhold kr 1 300 kr 1 260
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl renhold kr 1 300 kr 1 260
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager   Inkl renhold kr 1 890 kr 1 830
G Restaurant Elvarheim
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3 480 kr 3 380
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 4 700 kr 4 570
H Kantine Folkvang
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 3480 kr 3380
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl renhold kr 4 700 kr 4 570
VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM   2019   2018
Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde. Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som f.eks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen. Kultursektoren står også for utleie av Festsalen, Rådhusfoajéen og Tårnet i Rådhuset.
Kulturhuset leies ikke ut til kurs/konferanser etter kl 16:00

A Storstua – lokale leietagere/foreninger   Pr gang   Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 410 kr 2 340
Kveld 15:30 – 21:00 kr 5 040 kr 4 900
Utleie Storstua fra kl 21:00 kr 3 000
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 9 260 kr 9 000
Storstua – kommersielle leietakere alle dager Pr gang Pr gang
Alle dager kr 12 580 kr 12 230
Dobbeltforestillinger kr 16 510 kr 16 060
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger   Pr gang   Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 740 kr 1 740
Kveldtid 15:30 – 21:00 kr 2 970 kr 2 880
Veslestua – kommersielle leietakere Pr gang Pr gang
Alle dager kr 5 230 kr 5 080
C Avgift for billettsystem – billettavgift        
Bruk av husets billettsystem er obligatorisk.   Kurs og konferanser er unntatt.
Billettavgift pr solgt billett kr 25 kr 25
Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
Lokale leietagere/foreninger 6 % 6 %
Kommersielle leietagere 7 % 7 %
D Utleie av teknikere
Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 570 kr 550
Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 620 kr 600
Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 650 kr 650
E Utleie utstyr
Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.
UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN 2019   2018
  Leie pr. dag inkl. strøm kr 910 kr 880
UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
  Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO 2019   2018
  Vedtatt av rådmannen etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.
A Barneforestilinger før kl. 17:00      
  Pr person uansett alder kr 95 kr 95
Pr person uansett alder – 3D forestillinger kr 110 kr 110
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger
Pr person kr 115 kr 115
  Pr person – 3D forestillinger kr 125 kr 125
C Rabattordninger      
  Honnørbillett voksen forestilling. kr 95 kr 95
Vernepliktige alle forestillinger kr 90 kr 90
  ELVERUM BIBLIOTEK 2019   2018
  Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 600 kr 580
  Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 380 kr 360
  Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 270 kr 260
  Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 400 kr 380
  Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 100 kr 90
  Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 7 kr 6
  Kopiering i sort/hvit format A4 kr 4 kr 4
  Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 8 kr 8
  Kopiering i farge format A4 kr 7 kr 7
  Kopiering i farge format A3 kr 14 kr 14
  Erstatning for tapt lånekort kr 45 kr 45
  Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 65 kr 60
  Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 145 kr 140
  Fax innland pr side kr 13 kr 12
  Fax utland pr side kr 18 kr 17
  Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 4 kr 4
  Utskrift fra PC pr side kr 4 kr 4
  BILLETTPRISER VED ELVERUM SVØMMEHALL   2019   2018
A Svømmehallen
  Voksenbillett kr 80 kr 75
  Førstegangstjeneste/student kr 60 kr 60
  Barnebillett kr 30 kr 30
  Klippekort, voksne kr 700 kr 680
  Klippekort, barn kr 280 kr 270
  Klippekort, honnør kr 560 kr 540
  Årskort, voksne kr 2 160 kr 2 030
  Årskort, barn kr 810 kr 810
B Klubber/Idrettslag, stevner
  Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 4 000 kr 3 900
  Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 960 kr 930
  Klubber/Idrettslag, trening
  Hele bassenget pr time kr 360 kr 360
Baneleie pr time kr 110 kr 110
C Ordinær utleie
  Hele bassenget pr time kr 870 kr 840
  Bare trimrommet kr 120 kr 120
  Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time kr 600 kr 580
  Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.
D Garderober i underetasje
  1 garderobe / 1 dusj pr time kr 160 kr 150
  2 garderober / 1 dusj pr time kr 210 kr 200
  3 garderober / 2 dusj pr time kr 240 kr 230
4 garderober / 2 dusj pr time kr 270 kr 260
  Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time kr 600 kr 580
A Betaling av faktura på Servicekontoret
Betaling med kontanter/kort kr 38 kr 36
Sort/hvit format A3 kr 8 kr 13
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side
Sort/hvit format A4 kr 4 kr 13
Sort/hvit format A3 kr 8 kr 13
Farge format A4 kr 7 kr 35
Farge format A3 kr 14 kr 48
A Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – fast salg kr 2 800
B Tilsynsavgift ihht tobakkskadeloven § 10 – midlertidig salg kr 1 200
  ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER   2019   2018
A Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 400 kr 410
B Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 400 kr 410
C Etablerer prøve for serveringsvirksomhet kr 400 kr 410
D Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 360 kr 320
E Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning kr 1 060 kr 1 030
F Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1 060 kr 1 030
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet
A Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 1500 pr år er minstesats kr 2000 kr 2 000 kr 2 000
B Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 2500 pr år er minstesats kr 3000 kr 3 000 kr 3 000
C Minimumsgebyr per omsatt vareliter skjenket alkohol pr år. Der beregning etter gjeldende litersatser ikke overstiger kr 4800 pr år er minstesats kr 4900 kr 4 900 kr 4 900
BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2019 2018
Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08  (Betaling innkreves over 11 måneder)
Matpenger er inkludert i betalingssatsen
A Heldagplass pr mnd (inntil 30 timer pr. uke) kr 3 060 kr 2 970
B Delt plass pr mnd (15 timer pr. uke) kr 2 430 kr 2 360
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden Fratrekk pr time:
kr 106 kr 103
D Søskenmoderasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%
  SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE   2019   2018
Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:
A Semesteravgift for eneundervisning kr 1 690 kr 1 640
B Semesteravgift for undervisning i gruppe kr 1 380 kr 1 340
C Instrumentleie pr. semester kr 430 kr 410
D Note/Kopieringsavgift pr år kr 190 kr 180
E Materiell visuelle fag pr år kr 610 kr 590
  NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING   2019   2018
Det fastsettes kursavgift for elevene slik:
Kursavgift for 3 måneder kr 10 280 kr 10 000
  BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE   2019   2018
Elverum kommune praktiserer ordningen med reduksjon av foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid i henhold til nasjonale føringer. Matpenger er unntatt fra reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.
A Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 01.01. – 31.07. kr 2 990 kr 2 910
Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 1.08 – 31.12. kr 3 040
Dagplass – betaling for enkeltdager kr 290 kr 280
Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 640 kr 620
Matpenger pr mnd kr 300 kr 300
B Søskenmodrasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 50 %
Matpenger er unntatt fra søskenmodrasjonen
  BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING   2019   2018
Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 12 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell. Aldersgrensen er blitt endret fra 16 til 12 år fra 2019.
Vaksinasjon pr gang (fra fylte 12 år) kr 300 kr 290
Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram kr 195 kr 190
Familie kr 560 kr 500
Studenter / honnør / barn kr 240 kr 230
Egenandel ikke møtt til time kr 300 kr 290
Enkel kontakt /resept kr 65 kr 60
1 BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG   2019   2018
Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:
Utkjøring av middag med dessert kr 94 kr 91
Utkjøring av middag uten dessert kr 79 kr 76
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 86 kr 83
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 71 kr 69
Lunsj servert på dagopphold kr 52 kr 50
2 BETALING FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:
Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 193 766) kr 210 kr 205
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 193 767 – 290 649) kr 788 kr 766
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 290 650 – 387 532) kr 1.884 kr 1.832
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 387 533 – 484 415) kr 3 068 kr 2 984
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 484 415) kr 3 564 kr 3 466
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.

Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (selvkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.

Betalingssatsen uten abonnementsordning
Kommunens kostnad pr time (selvkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l kr 503 kr 489
Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike denne prisen i spesielle tilfeller etter vurdering av helse- og /eller sosial status. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
3 VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester   FOR-2011-12-16-1349 nr. 1349.

I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:

Kortidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Transport, kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen *) kr 165 kr 160
Korttidsopphold, dag- eller natopphold *)
For dagopphold uten lunsj eller nattopphold*) kr 85 kr 80
*) Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Avlastningstiltak for personer og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Leiligheter: Inntil kr. 2.943.-   mot dokumentert betaling av husleie.                                                                                                                                                                                                                                                               Enebolig: Inntil kr. 1.759.- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighetsbeboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter.
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter
Mat pr måned, 4 måltider i døgnet kr 3 896 kr 3 789
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 70 kr 60
Egenandel transport pr tur   fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 120 kr 110
4 BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 106 kr 103
5 TRYGGHETSALARMER
Abonnementsgebyr pr. måned på trygghetsalarm stasjonær (fritatt for merverdiavgift). kr 274 kr 0
Abonnementsgebyr pr. måned på mobil trygghetsalarm (fritatt for merverdiavgift). kr 330 kr 0
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN   2019   2018
Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *) kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
1 Delingssaker etter jordloven *)
For delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet. (Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 2.000 kr 2.000
2 Konsesjonssaker *)                                                                                                                                                                                                                           Jf. konsesjonsloven. Gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet.   Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. ( Kan forandres i løpet av gebyråret.) kr 5 000 kr 5 000
3 Felles gebyr for mindre overføring av landbruksareal – deling og konsesjon
Ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.
Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
3.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 2 700 kr 2 630
3.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon kr 4 320 kr 4 200
  FELLINGSGEBYR VILTFORVALTNING  
1 Søknader ihht. Forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr rundskriv 1/99 kr 2 700 kr 2 630
2 Fellingsgebyr hjortevilt
Voksen elg kr 450 kr 450
Elg kalv kr 300 kr 300
Voksen hjort kr 300 kr 300
Hjort kalv kr 200 kr 200
3 Timepris                                                                                                                                                                                                                                             (Kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.) kr 850 kr 850
MILJØSERTIFISERING, JF «MILJØFYRTÅRN» ORDNINGEN
  Gebyret angir kostnaden ved en gjennomsnitlig sertifisering. Ved komplekse søknader kan gebyret øke. For sertifisering av bedrifter utenfor Elverum kommune tilkommer kjøregodtgjørelse ihht. Statens satser.
1 Nysertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 5 650 kr 5 500
  Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 535 kr 520
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva. Ved økt kompleksitet kan gebyret bli høyere. kr 4 600 kr 4 500
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva kr 535 kr 520
  BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANDRE KOPIERINGSTJENESTER 2019   2018
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger. Timepris:
kr 874 kr 850
2 Diverse bestemmelser
Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar.
Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap. 14.5.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser.
  REGULATIV FOR ARBEID ETTER MATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSLOVEN 2019   2018
Lovhjemmel: Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om eierseksjoner §15. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr 16 920 kr 16 450
areal fra 501 – 750 m² kr 19 630 kr 19 090
areal fra 751 – 1000 m2 kr 22 550 kr 21 930
areal fra 1001 – 1250 m2 kr 25 610 kr 24 910
areal fra 1251 – 1500 m2 kr 28 660 kr 27 870
areal fra 1501 m² – 1750 m² kr 31 660 kr 30 790
areal fra 1751 – 2000 m2 kr 34 680 kr 33 730
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 10 daa kr 2 910 kr 2 830
Økning pr. daa over 10 daa kr 1 471 kr 1 430
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 72 440 kr 70 460
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr 11 010 kr 10 710
Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ved ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
  For areal over 20 daa betales etter medgått tid.   Minstepris: kr 27 610 kr 26 850
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
  Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
  areal fra 0 – 2000 m³ kr 34 250 kr 33 310
  areal fra 2001 m³ – , økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 470 kr 1 430
1.1.5 Registrering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
  Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning.I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. kr 7 260 kr 7 060
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til samferdselsformål kan andre arealklasser gjelde.
  areal fra 0 – 250 m² kr 6 100 kr 5 930
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 10 850 kr 10 550
1.3.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
  volum fra 0 – 250   m³ kr 15 970 kr 15 530
  volum fra 251 – 1000 m³ kr 17 910 kr 17 420
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
  areal 0 – 250 m² kr 15 970 kr 15 530
  areal fra 251 m² – 500 m² kr 18 900 kr 18 380
  areal fra 501 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 5 315 kr 5 170
1.4.2 Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
  volum fra 0 – 250   m³ kr 20 830 kr 20 260
  volum fra 251 – 500 m³ kr 24 690 kr 24 010
  volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500   m³. kr 6 611 kr 6 430
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For første punkt kr 3 880 kr 3 770
  For hvert nytt punkt kr 792 kr 770
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
  For første punkt kr 6 110 kr 5 940
  For hvert nytt punkt kr 3 064 kr 2 980
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkter kr 4 853 kr 4 720
  For hvert nytt punkt kr 792 kr 770
  Billigste alternativ for rekvirent velges.
  Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
  Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 977 kr 950
1.9 Urimelig gebyr
  Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
  Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
  Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev.   Jf matrikkelfoskriften § 16.4
  Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175 kr 180
  Matrikkelbrev over 10 sider kr 350 kr 359
  GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.   2 019   2 018
  Lovhjemmel: Lov om eierseksjoner § 15.
1 Generelt
  Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon. Tinglysing av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Gebyr avregnes etter medgått tid i hht. timepris fastsatt i pkt 1.8, minimum 3 timer
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
3 Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring
  Avregnes etter medgått tid, minimum 3 timer.
4 Betalingsbestemmelser
  Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.   Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
  Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.
  OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
  Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, Org. Nr. 952857991
  For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid. Medgått tid til beregning skal belastes oppdraget. For større utbyggingsprosjekter og anlegg gis foretaksleder anledning til å regne fastpris/anbud. Prisen skal baseres på timepris. Ved stiknings- og måleoppdrag skal det beregnes instrumentleie etter utleietid. Oppgitte timepriser er ekskl. mva. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25 % mva.
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll
For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid.
kr 1 660 kr 1 610
2 Instrumentleie
  GPS – timepris kr 510 kr 490
  Totalstasjon – timepris kr 230 kr 220
  Niveller – timepris kr 130 kr 120
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER   M.M. 2019   2018
Gebyr for behandling av bygge- og delingssaker fastsettes iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår i satsene og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1 Nybygg og hovedombygging av boliger og fritidsboliger inkl. tilhørende garasje i samme bygning (tillatelse til tiltak)
A For søknader som inneholder én boenhet: kr 23 490 kr 22 850
B For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr. boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 t.o.m. nr. 20: kr 11 760 kr 11 430
C For søknader som inneholder mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter f.o.m. nr. 21: kr 5 890 kr 5 720
D For søknad om ny boenhet, som tilbygg eller påbygg til eksisterende bygg, eller ved bruksendring av del av eksisterende bygg, betales pr. boenhet: kr 11 760
E For søknader om tilbygg eller påbygg som ikke inneholder ny boenhet betales etter satsene i kapittel 2.
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A.1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 4 843 kr 4 711
A.2 16 – 200 m² – pr m² kr 117 kr 113
A.3 201 – 600 m² – pr m² kr 85 kr 82
A.4 alt over 600 m² – pr m² kr 43 kr 41
B Bruksendring
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A, men maksimum kr. 37.420,-.
C Driftsbygninger i landbruket, lager bygg, haller:                                                                                                                                                                               Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal inntil 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 20.000,-
D Driftsbygninger i landbruket, lager bygg, haller:                                                                                                                                                                               Driftsbygninger, uisolerte lagerbygg og haller av duk eller folie med bruksareal over 1000 m2 betales etter satsene i 2A (1-4), men maksimum kr. 25.000,-
3 Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendom
A Endring av tillatelse, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser. kr 3 150 kr 3 060
B Arealuavhengige tiltak på annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom
Endring av tillatelse, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser, skiltplaner (for enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsene under 3E) kr 6 270 kr 6 090
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 350 kr 4 230
D Skorstein og ildsteder
Oppføring, rehabilitering av skorstein kr 990 kr 963
E Skilt og reklame
Oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 B) kr 2 716 kr 2 642
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhegig av utfall) kr 5 832 kr 5 673
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 12 100 kr 11 770
5 Fradeling
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 4 870 kr 4 730
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 490 kr 2 420
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 6 990 kr 6 790
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 570 kr 3 470
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe: kr 5 450 kr 5 300
B 15-100 pe kr 26 660 kr 25 930
C Over 100 pe kr 55 980 kr 54 450
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist
F Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med kr. 1000 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett, også ved sanitærmeldinger
A Lokal godkjenning kr 4 860 kr 4 720
B Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 1 832 kr 1 782
C Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 916 kr 891
D Erklæring om ansvarsrett kr 916 kr 891
E Endring av ansvarshavende kr 1 949 kr 1 895
F Behandling av sanitærmeldinger der søker ikke har sentral godkjenning kr 3 496 kr 3 400
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 3 890 kr 3 780
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2 420 kr 2 350
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 060 kr 1 030
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 2 640 kr 2 560
  BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER 2019   2018
1 Private planforslag – Plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 12
Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
A Planprogram kr 18 880 kr 18 360
B Reguleringsplaner
Planareal inntil 10 daa kr 75 470 kr 73 410
Planareal inntil 20 daa kr 84 630 kr 82 320
Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa kr 7 560 kr 7 350
Innenfor arealdelplanene for Elverum sentrum – Leiret og Vestad nord er gebyret kr 138 530 kr 134 750
Maksimalgebyr for reguleringsplaner kr 167 090 kr 162 530
Mindre reguleringsendringer, fast pris: kr 30 840 kr 30 000
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
Minstegebyr pr. planforslag kr 8 420 kr 8 190
Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 980 kr 950
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
Minstegebyr pr. planforslag kr 25 880 kr 25 170
Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 980 kr 950
E Forlenget gyldighet av planvedtak                                                                                                                                               Forlenget gyldighet av planvedtak ihht plan og bygningsloven §12-4 kr 10 370 kr 10 080
F Foreleggelse av planspørsmål (PBL §12-8). Framleggelse med politisk forhåndsvurdering kr 12 340 kr 12 000
  VEI, PARK OG ANLEGG 2019   2018
1 LEIE AV TORGPLASSER
Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
A.1 Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 720 kr 3 610
A.2 Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 5 870 kr 5 710
B.1 Annet salg pr. dag, uten strøm kr 514 kr 500
B.2 Annet salg pr. dag , med strøm kr 545 kr 530
2 LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt. All bruk/leie skal være forhåndsavtalt
A FOLKVANGTOMTA
Pris pr dag. kr 5 590 kr 5 430
B TORGET SØR
Pris pr. dag kr 5 780 kr 5 620
C KOMMUNAL GATEGRUNN, på betingelse av ingen framleie:
Der skiltplan er påkrevd, pris pr. dag og gatekvartal kr 1 500 kr 5 620
Når skiltplan ikke kreves: kr 0 kr 5 621
D ELVARHEIMPARKEN, TRIANGELPARKEN, på betingelse av ingen framleie:
Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr 0 kr 0
Pris pr. dag dersom trafikkomlegginger kr 1 500 5 620
E Det er utarbeidet særskilt avtale for Grundsetmarten, Elverumsdagene og julegateåpning med omfattende trafikktiltak og leiebehov. Evt skader faktureres separat. kr 51 400 kr 50 000
3 PARKERINGSAVGIFT OG -GEBYR
Elektrisk og hydrogendrevet bil (EL, EV, EK og HY) kan parkeres uten at det betales avgift på plasser der avgiftsparkering ellers gjelder. Selv om det er gratis kan man ikke stå parkert lenger enn bestemmelsene sier. Hvis man parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, må urskive brukes. Strår man på ladeplass må lading pågå for å unngå kontrollsanksjon. kr 30 kr 25
3.1 Parkeringsavgift langtid pr dag kr 30 kr 25
3.2 Parkeringsavgift langtid pr time kr 13 kr 12
3.3 Parkeringsavgift ladeplasser pr time (max parkeringstid 4 timer) kr 6 kr 0
3.4 Jf. «Forskrift om offentlig parkeringsgebyr»; gjelder overtredelser av bestemmelser om stans og parkering av motorvogn eller tilhenger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel, jf. trafikkreglene § 1. Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet kr 900 kr 900
3.5 Jf «Forskrift om vilkårsparkering (parkeringsforskriften)». Gebyr fastsatt av Samferdelsdepartemenetet. Ved overtredelse av vilkårene for parkering ilegges en kontrollsanksjon (gebyr) på:                                                                                                                                                                 For enkelte spesielle overtredelser henvises for øvrig til forskriftens § 36. kr 600 kr 600
4 PARKERING, ABONNEMENTSKORT
  Abonnementskort for parkering på offentlige avgiftsbelagte langtids P-plasser. Kortet er elektronisk og er knyttet til kjøretøyets reg.nr.
4.1 Avgift pr år kr 5 000 kr 4 410
4.2 Avgift pr mnd kr 500 kr 450
5 FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
  Jfr. vedtekt til PBL §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr 150 000 kr 150 000
6 GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
  Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
6.1 Behandling av gravesøknader, inkl. befaring, tilsyn og kontroll, pr.søknad: kr 5 800 kr 2 870
6.2 Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 620 kr 600
6.3 Gebyr for behandling av tiltak uten graving
  På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 420 kr 1 380
7 HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE
  Jf Politivedtektenes § 28a. Vedtektenes § 6, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20 håndheves av Elverum kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om Kommunal håndheving av politivedtekter. Elverum kommune ilegger ved overtredelser av disse bestemmelsene overtredelsesgebyr som fastsatt i forskriftens §6.
  VANN- OG AVLØPSGEBYR 2019   2018
Gebyrsatsene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og avløpsgebyr etter følgende satser:
VANN:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 35 kr 35
For annen bebyggelse pr. m² bruksareal kr 35 kr 35
AVLØP:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 62 kr 62
For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal kr 62 kr 62
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 116 kr 116
For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal kr 41 kr 41
AVLØP:
For boliger pr. m² beregnet areal kr 182 kr 182
For annen bebyggelse pr. m²   bruksareal kr 61 kr 61
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN: kr 16 800 kr 16 800
AVLØP: kr 16 800 kr 16 800
Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m² innkreves ikke.
2 Årsgebyr
A Boliger – med vannmåler

 

Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 10,51 kr 10,11
Avløp pr. m³ målt vannforbruk kr 16,02 kr 15,4
B Boliger – uten vannmåler

 

Vann pr. m² beregnet areal kr 16,82 kr 16,18
Avløp pr. m² beregnet areal kr 25,63 kr 24,64
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler:
Vanngebyr og avløpgebyr etter beregnet forbruk basert på bassengvolum [m³]
VANN:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 420 kr 404
Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 840 kr 808
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 260 kr 1 212
AVLØP:
Bassengvolum fra 3 m³ til 20 m³ kr 641 kr 616
Bassengvolum fra 20 m³ til 40 m³ kr 1 281 kr 1 232
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 922 kr 1 848
C Næringsdrivende
Vann pr. m³ målt vannforbruk kr 10,51 kr 10,11
Avløp
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
kr 16,02 kr 15,4
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
kr 2,41 kr 2,32
Vann pr. m³ målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 3,58 kr 3,44
3 Gebyr for vannavstenging
For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 600 kr 585
  INNFORDRINGSGEBYR   2019   2018
  Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor. Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift.        
  Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinket betaling.        
Med virkning fra 01.01.19 fastsettes følgende betalingsregulativ i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift.   2 019   2 018
A Leie av bil og mannskap
  Leie av utrykningskjøretøy pr. time (ihht. KS satser) kr 616 kr 608
  Mannskap pr. time (ihht. KS satser) kr 899 kr 835
  Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
B Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. kr 7 144 kr 6 869
  Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. kr 732 kr 704
C Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs.
Fritatt for merverdiavgift
D Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift. kr 3 308 kr 3 181
  FEIE-OG TILSYNSGEBYR
  Følgende betalingsregulativ gjelder for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. kr 474 kr 455
  Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsyns gebyr.
  Feiing/tilsyn fritidsbolig, faktureres etterskuddsvis etter varsling kr 800 kr 800
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år. kr 80 kr 77
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter (sats per time) kr 510 kr 490
4 Mannskap pr. time, fyrkjelefeiing. kr 510 kr 490
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 490,- (pkt.4) kr 672 kr 646
  RENOVASJONSGEBYR   2019   2018
  Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 913 kr 913
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
  140 ltr. restavfall kr 1 040 kr 1 040
  190 ltr. restavfall kr 1 630 kr 1 630
  240 ltr. restavfall kr 2 060 kr 2 060
  360 ltr. restavfall kr 3 092 kr 3 092
  660 ltr. restavfall kr 5 674 kr 5 674
  160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 50 kr inkl mva) kr 40 kr 40
C Leie av papirbeholder
  140 ltr. papir kr 86 kr 86
  240 ltr. papir kr 152 kr 152
  360 ltr. papir kr 304 kr 304
  660 ltr. Papir kr 748 kr 748
D Leie av beholder for glass- og metallemballasje
  140 ltr. G&M kr 86 kr 86
  240 ltr. G&M kr 152 kr 152
E Renovasjonsgebyr pr. år – forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
  Årsgebyr forenklet ordning kr 1 023 kr 1 023
F Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement
  Fradrag hjemmekompostering kr -402 kr -402
G Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
  3-10 meter kr 150 kr 150
  11-20 meter kr 305 kr 305
  over 20 meter – særskilt avtale
H Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
  Kategori 0 kr 1 832 kr 1 832
  – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
  Kategori 1 kr 1 144 kr 1 144
  – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
  Kategori 2 kr 620 kr 620
  – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.   Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
  Kategori 3 kr 248 kr 248
  – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
I Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner – papp/papir, glass og tekstiler
  Ministasjoner kr 0 kr 0
J Bringeordning til gjenvinningsstasjoner – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
  Sortert avfall – Alle fraksjoner unntatt restavfall kr 0 kr 0
  Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (30 kr inkl. mva) kr 24 kr
  Restavfall pr. uinspiserbar sekk inntil 140 liter, i svart plast, eller klar sekk med avfallsposer inni (100 kr inkl mva) kr 80 kr
  Restavfall pr. m3 – 200 kr inkl. mva. (Minsteavgift 140 liter – kr. 30,- inkl. mva) kr 160 kr 160
  Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
K Septikrenovasjon – Elverum kommune
  For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år kr 850 kr 850
  For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år kr 422 kr 422
  Saksbehandling og kontroll av private avløpsanlegg jfr KS vedtak 008/19, fritatt for merverdiavgift kr 225 kr 225
  Festeavgift   2019   2018
  Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum kr 310 kr 300

Innholdsfortegnelse