Gå til innhold

Virksomhetsplan 2019

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2019. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som gjøres. Årsbudsjettet redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

1.    tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).

2.    føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.

3.    føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse medio juni og oppsummeres i kommunestyrets vedtak i junimøtet (jfr. årshjulet for styring).

Virksomhetsplanen for kommunen er strukturert på tjenesteområder med tilhørende funksjoner og tjenester (15 tjenesteområder). Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner m.v. Virksomhetsplanens intensjon er å informere om virksomheten, vise hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling. Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber (økonomistyringen), slik at rådmannen har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2019-2022 foran). Virksomhetsplanen er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se foran) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde. Dette er i neste omgang grunnlaget for:

 • rådmannens lederkontrakt med resultatavtale og arbeidsfordeling for driftsåret med sektor- og stabssjefer.
 • sektor- og stabssjefenes tilsvarende lederkontrakt med sine enhetsledere.
 • tjenesteproduksjonen den enkelte medarbeider utfører.
 • oppfølging/rapportering gjennom året – jfr. i særlig grad månedlige økonomirapporter, tertialrapporter og årsmelding.

Redegjørelsen for neste års (2019) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
 • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta – beskrivelse av hvilke lov- og forskriftshjemler som ligger til grunn for tjenestene på tjenesteområdet, eventuell statistikk og andre fakta som er relevant for å forstå tjenesteområdet og tjenesteproduksjonen.
 • Planverk på tjenesteområdet – kort beskrivelse av kommunalt planverk som er grunnlag for tjenestene innenfor tjenesteområdet.
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019 – målekort med indikatorer for tjenestene (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
 • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2019 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å forbedre eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye

Kommunen styres i tråd med overordnet planverk og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
 • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2019 -2022 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2019» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen.

 

Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved rådmannen. Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i utvalgssak 069/17 den 21. juni 2017.

Rådmannen har myndighet til å delegere sin myndighet videre så langt ikke annet følger av lov eller vedtak. For å sikre faglig forsvarlig, operativ og praktisk drift i kommunen, har rådmannen videredelegert deler av sin myndighet til sektor- og stabssjefene i kommunen. Delegeringen er lagt inn i Delegeringsreglementet for kommunen, vedtatt av kommunestyret 21. juni 2017.

Rådmannen ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet. Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber (se eget kapittel om organisering). Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med rådmann og assisterende rådmann Rådmannens ledergruppe. For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler rådmannen ansvar til sektorsjefene og stabssjefene. Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt i tre deler:

 • Generell del – generell forventningsavklaring med leder – lik for alle ledere.
 • Resultatavtale – spesifikk forventningsavklaring med den enkelte leder vedrørende hvilke resultater som forventes i driftsåret (jfr. virksomhetsplanen og budsjettet med målekort, beskrivelser, økonomiske rammer m.v.)
 • Vedlegg – et spesifisert vedlegg som sikrer ansvarsfordelingen for at særskilte oppgaver i kommunestyrets vedtak på den samlede Handlings- og økonomiplan og Virksomhetsplan og årsbudsjett blir gjennomført. Sektor- og stabssjefene skriver tilsvarende kontrakt med sine enhetsledere for å fordele resultatansvar og arbeid i hver enkelt sektor/stab.

For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære. Dette gjelder for rådmannens ledergruppe og sektor- og stabssjefenes ledergrupper i den enkelte sektor og stab. Slike fora er:

 • Ukentlige ledergruppemøter med forberedte saker av felles betydning for virksomheten og ledergjerningen.
 • Budsjettdialog med ledere fem ganger per år i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering.
 • Årlige medarbeidersamtaler med leder med grundig gjennomgang av årets virksomhet i henhold til lederkontrakten.
 • Ledertrening og lederutvikling i forskjellige fora med forberedte tema – jfr. særlig kommunens eget lederutviklingsprogram («Ugleskolen»).

Kommunens arbeidsgiverstrategi og etiske reglement er også vesentlige elementer som grunnlag for utøvelse av ledergjerningen og er medvirkende rammer for både lederes og medarbeideres arbeid.

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig anvendelse av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold. I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskapsrevisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner av kommunens virksomheter og selskaper. Kommunens kontrollutvalg har et særskilt ansvar i dette kontrollarbeidet. I tillegg har kommunen et system for internkontroll i sektorer og staber som bl.a. innebærer å oppdatere en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tjenesteproduksjonen årlig, drive kvalitetsarbeid og anvende et kvalitetssystem med avvikshåndteringer og drive forebyggende utviklingsarbeid. Kommunen har et eget antikorrupsjonsprogram som er gjort gjeldende fra 2018.

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Fylkesmannen gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder. Dette inngår som ledd i den statlige todelte rolle overfor kommunene: På den ene side ved å vedta lover og forskrifter for innbyggeres rettigheter og bevilge økonomiske midler til kommunenes drift. På den andre side å føre tilsyn (Fylkesmannens rolle) med at kommunene utfører denne rollen forsvarlig. Som følge av tilsyn får kommunen tilsynsrapporter med anbefalinger og eventuelt pålegg om utbedringer, alt avhengig av hvilke funn tilsynet gir.

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå synliggjør viktige milepæler gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

 

Figur: Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå.

Kommunens styringsplattform er grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:

 

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten. Kommunens planverk er illustrert i figuren under. Følgende vises:

 • Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er overordnet.
 • Avledet av kommuneplanen finnes sektor-/temaplaner. Disse planene må forstås som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag. Dette planverket er strukturert på 6 samfunnsområder med tilhørende planverk slik figuren viser (navn på planene). Samfunnsområdene er:
  • Klima og energi.
  • By og bygdeutvikling.
  • Samferdsel og infrastruktur.
  • Verdiskaping og næringsutvikling.
  • Natur, kulturmiljø og landskap.
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.
 • Mål og strategier fra planverket er grunnlag for utviklingen av og prioriteringene i den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen med Virksomhetsplan og årsbudsjett for det kommende året. Sammenhengen er forsøkt illustrert med de «røde tråder».

Figur: Planverket i Elverum kommune per høsten 2018. 6 samfunnsområder med tilhørende planverk under kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. På dette grunnlaget utvikles den årlige rullerende Handlings- og økonomiplanen (4 år) med Virksomhetsplan og årsbudsjett (1 år). Svart skrift = godkjente planer. Blå skrift = planer underutvikling (høsten 2018). Rød skrift = planlagte planer, ennå ikke oppstartet.

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.


Figur: Illustrasjon av det samlede mål- og planhierarki i Elverum kommune

Figur: Illustrasjon av sammenhengen mellom langsiktige overordnede planer (kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel) og detaljeringen av disse i kommunedelplaner og sektor/temaplaner (de strategiske planene), samt sammenhengen mellom 4-års syklusen og 1-års syklusen i henholdsvis handlingsplan – økonomiplan og virksomhetsplan (arbeidsprogram) – årsbudsjett. Planstrategien legger grunnlag for innhold, omfang og tidsperspektiv i dette planverket innenfor en kommunestyreperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som vist over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst (som grunnlag). Avledet av kommuneplanen følger sektor/temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten. På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen (denne planen), er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under). Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde). Målnivåene er justert ut i fra vedtaket i kommunestyret strategikonferanse i juni 2018, de forventede økonomiske rammene for perioden, befolkningsutvikling m.v. (se målekortet under).

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN
DIMENSJONER MED INDIKATORER Resultat Mål Mål Mål Mål Mål
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samfunnsdimensjonen          
Innbyggertall ved årsslutt              21.123              21.165              21.207              21.250              21.292              21.350
Innbyggertilfredshet (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i % i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert for utetemperatur, areal og brukstid. -21 % -21 % -21 % -21 % -21 % -21 %
Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (anbefalt norm = 2,0 %) 1 0,84 -0,17 0,66 0,9 1
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) 10,4 7,6 10,4 12,5 12,4 12,5
Organisasjonsdimensjonen            
Nærværsprosent (antall arbeidsdager på arbeid i forhold til antall tilgjengelige arbeidsdager – i %) 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere, i 2016 basert på 1444 svar, tilsvarende en svarprosent på 78%.
1: Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
3: Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
5: Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
7:Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
8:Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
10: Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. Ikke målt Måles ikke Måles ikke
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Fylkesmannen. ja ja ja ja ja ja
Brukerundersøkelser på ulike tjenester (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)
Resultat for bruker 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Respektfull behandling 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tilfredshet med informasjon 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune.

Oversikten viser omfanget av personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen i kommunen, målt i antall årsverk.

Sektorer og staber

Antall årsverk per

Antall årsverk per
31.12.2017

31.08.2018

Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben

                               8,0

                               7,0

Sektor for teknikk og miljø

                             59,0

                             58,0

Eiendomsstaben

                           101,5

                             94,3

Sektor for utdanning

                           526,7

                           533,5

Sektor for familie og helse

                           101,5

                           106,5

NAV Elverum

                             21,0

                             20,0

Kommuneskogen

                               6,4

                               6,4

Sektor for kultur

                             36,8

                             38,9

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

                           487,7

                           481,7

Personalstaben

                               9,0

                               8,6

Service- og IKT-staben

                             26,3

                             26,7

Økonomistaben

                             27,4

                             27,0

Sum kommunen

1 411,3

1 408,9

Tabell: Bemanning i Elverum kommune målt i antall årsverk fordelt på sektorer og staber per 31.12.2017 og per 2. tertial 2018. Ledige/vakante stillinger er ikke medregnet.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Politisk styring» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
10 Politisk styring
100 Politisk styring

 7 845

 7 074

 7 889

110 Kontroll og revisjon

 2 083

 2 296

 2 326

Totalsum

 9 928

 9 370

 10 215

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet politisk styring med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). 

 Funksjon 100 – Politisk styring –  inneholder tjenestene:

 • Kommunestyre og formannskap.
 • Barn og unges kommunestyre.
 • Kommunestyrekomiteene.
 • Andre politiske utvalg.
 • Valgavvikling.
 • Vennskapssamarbeid.

I tjenestene inngår godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår. Utgifter til valgavvikling inngår også.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

 • Kontrollutvalg.
 • Revisjon.

Tjenestene innebærer utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Administrasjon» er et særskilt og vidtfavnende tjenesteområde å beskrive i en virksomhetsplan. KOSTRA-funksjonen (KOSTRA = Kommune-Stat-rapporteringen) «Administrasjon» i en kommune er derfor omfattende. Tjenesteområdet forbindes ofte bare med sentraladministrasjonen i kommunen, men funksjonen er tverrsektoriell ettersom den inneholder administrativ ledelse, andel av lederstillinger, stab/støttefunksjoner, fellesfunksjoner og fellesutgifter for hele kommunen. Tjenesteområdet «Administrasjon» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

12 Administrasjon      
120 Administrasjon

 63 492

 68 780

 72 911

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

 8 579

18 431

 16 216

130 Administrasjonslokaler

 13 555

 0

 13 572

Totalsum

 85 626

 87 211

 102 699

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet administrasjon med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

 • Administrativ ledelse – rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabssjefer, enhetsledere, avdelingsledere. Fordeling av andel lederstilling: Dersom en administrativ leder på funksjon 120 yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 prosent av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttetjenester: Stabs-/støttetjenester knyttet til planlegging, styring og ledelse av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av næringsutviklingsarbeidet.
 • Fellestjenester: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
 • Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenestene:

 • Utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenestene:

 • Utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere slik at tjenesteproduksjonens mål nås (se øvrige tjenesteområder).

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteområdet, som består av økonomi- og personalforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, eiendomsforvaltning, utvikling av lokalsamfunn og en rekke koordinatorfunksjoner (i hovedsak funksjoner lagt til stabene) må forholde seg til et omfattende sett av både generelle lover og kommunespesifikke lover, forskrifter på de enkelte fagområder, avtaler mv. I kommunens delegasjonsreglement framgår det hva som er delegert av myndighet til rådmannen.

Planverk på tjenesteområdet

Alt av kommunalt planverk ligger til grunn for de administrative tjenester/støttetjenester som utføres – dette er særlig:

 • Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel.
 • De strategiske planene på samfunnsområdene.
 • Handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett (denne planen).

Mål for tjenesteproduksjon - målekort 2019

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i strategiske planer) og arbeidsmålene for 2019 på de øvrige tjenesteområdene i kommunen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Administrasjon» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige for de administrative tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

120: Økonomi.    
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest).

 Ikke målt

                   4,6

Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

4,5

Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   5,0

Avvik vedrørende tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver

0

0

0

Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap.

15. februar

15. februar

15. februar

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet.

0

0

0

Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager.

0 %

0 %

0 %

Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager.

40,7 %

25,0 %

25,0 %

Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager, innsendt etter 01.01.2013.

60,2 %

20,0 %

20,0 %

Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet.

0

0

0

Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arbeidsgivere).

3,8 %

5,0 %

5,0 %

Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav.

92,7 %

93,5 %

*

*) Mål for innbetalt restskatt fastsettes av skattemyndigheten i desember
Eiendomsskatteklager ferdig behandlet i sakkyndig takstnemnd innen 1. september.

100 %

120: Personal. Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

5,0

5,0

Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   5,0

                   5,0

 120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Dagens inngående post, mottatt før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag.

97 %

98 %

98 %

«Den digitale kommunen» – Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggerne (indikator  = andel av totalt antall).

70 %

90 %

90 %

Kommunikasjon og service: Vi skal være førstevalget for informasjon om Elverum kommune, og foretrukket valg uavhengig av kanalvalg – om det er besøk, på telefon eller digitalt (se indikatorer).
Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier – måles direkte i kanalene:
Innbyggerne – hvor fornøyd er du med informasjonen fra kommunen? (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   4,5

                   4,5

Økning i antall brukere på nettsiden og chatløsningen, antall henvendelser.

Ikke målt

600

600

Svartid på Facebook – antall minutter på hverdager

Ikke målt

15 min

15 min

120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   4,8

                   4,9

Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

4,9

4,9

Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid.

99,9 %

99,0 %

99,4 %

Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7.

99,9 %

99,0 %

99,4 %

120: Personvern, internkontroll og beredskap. Indikator på tjenestekvalitet      
Årlig internkontroll skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven.

Ikke målt

100 %

100 %

Begjæringer om innsyn skal behandles innen 30 dager.

Ikke målt

100 %

100 %

Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse per år.

100 %

100 %

100 %

120: Kantinedrift. Indikator på tjenestekvalitet

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Gjennomsnittlig salg per dag i kantina Elvarheim

39

35

50

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

4,5

4,5

Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   4,5

                   4,5

Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

4,5

4,5

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   4,5

                   4,5

Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

4,5

4,5

Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest).

Ikke målt

                   4,5

                   4,5

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på økonomi.

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Økonomi i byggeprosjekter i henhold til årsplan

89 %

100 %

100 %

Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter.

86 %

100 %

100 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen per m2

122

                  170

                  170

Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger

0,9

0,9

0,9

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikator samfunnsperspektivet.      
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid.

-21 %

-21 %

-21 %

 

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet «Administrasjon» (se kapitlet «Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet» over) produseres særlig i stabene:

Økonomistaben

Økonomistaben består av enhetene økonomirådgivning, regnskap, lønn og skatt/innfordring, som ledes av hver sin enhetsleder. I tillegg har staben en innkjøpsrådgiver, to rådgivere knyttet til systemdrift av Agresso (økonomisystem) og GAT (turnus- og ressursstyringssystem) og en controller. Staben har det direkte ansvaret for kommunens egne økonomifunksjoner, kommunens skatteregnskap og økonomifunksjonene for tre stiftelser. I tillegg involveres staben i andre forhold/saker av økonomisk karakter og internkontroll.

I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom Agresso til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
 •  SØIR Husholdning AS inkludert SØIR Næring AS og Labpartner AS.
 • Elverum kirkelige fellesråd.
 • Elverum kommunale pensjonskasse.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS.
 • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS.
 • Elverum Energi AS.

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt. For det første sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre bygger vi et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og blir selv ut fra størrelse innenfor økonomistaben mindre sårbare ved ferie og fravær. 

Økonomistaben har totalt 27 medarbeidere.

 Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene.  

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen. Det innebærer å:

 • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
 • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
 • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen. 

Personalstaben har totalt 7 medarbeidere.

 Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjonen organisert i følgende enheter:

 • IKT-drift og utvikling, som også drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper.
 • Kommunikasjon og service.
 • Digitalt dokumentsenter (fellesarkiv).
 • Boligsosialt team
 • Felles prosjekter som: «Bolig for alle», «Velferdsteknologi», Beredskaps- og Kommune-ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse).
 • Personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter vedrørende innsamling og behandling av personopplysninger. 

Staben disponerer totalt 26,3 årsverk med et samlet relativt høyt kompetansenivå, både når det gjelder formal- og realkompetanse.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene

 • Utleie.
 • Vedlikehold.
 • Drift.
 • Renhold.
 • Byggeprosjekter.

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

 • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift, vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
 • synliggjøre eiendomskostnader relatert til tjenesteproduksjon (internhusleiemodellen).
 • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
 • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
 • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Staben disponerer totalt 93 årsverk med et samlet relativt høyt kompetansenivå, både når det gjelder formal- og realkompetanse

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2019

 • Etablering er egeninkasso av kommunale krav vil kreve mye ressurser i 2019. Målet er å ha innfordringssystem, rutiner, prosedyrer mv på plass i løpet av 2019 slik at alle krav innfordres av kommunen selv.
 • Økonomisystemet ble oppgradert i slutten av 2015 og det har blitt tatt i bruk mye ny funksjonalitet. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Kommunens økonomisystem med tilhørende forsystemer må videreutvikles for å imøtekomme sentrale myndigheters forventninger om økt digitalisering og effektivisering i offentlig sektor. Det er meldt inn et behov for midler til anskaffelser av moduler/lisenser og konsulenttimer i dette arbeidet (eget tiltak i investeringsbudsjettet). Eksempler på moduler/områder det vil settes fokus på er e-handel, timeregistrering, automatisering av filtransport til/fra økonomisystemet, samt HR-området ved å ta i bruk skreddersydde rapportløsninger for lønns- og personaldata.
 • Arbeidet med oppgraderingen fører til at en rekke endringer i interne prosedyrer og rutiner gjennomgås med LEAN-prinsipper som metode, for å forenkle hverdagen hos våre brukere og egne medarbeidere. I kommunens LEAN-arbeid er det naturlig å se på forhold mellom stab/støtte og sektorer. Dette innebærer gjennomgang av kommunes økonomireglement med tanke på rolleavklaringer og hensiktsmessige fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver. Målet er å ha gode og rasjonelle rutiner og god kvalitet på arbeidet som gjøres.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2019

 • Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Denne ble første gang gjennomført i november 2016 og gjennomføres for 2. gang november 2018. Resultatene fra undersøkelsen er et viktig grunnlag for å utvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester.  Det er fra personalstaben planlagt tiltak for å bistå ledere i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 2019.
 • Lederutvikling: Kommunens eget program for lederutvikling er blitt gjennomført for 5. gang i 2017. Ca. 100 ledere har siden november 2015 gjennomført programmet. Vi har til hensikt å kjøre programmet hvert 2. år fremover. Lederutviklingsprogrammet gjennomføres for 6.gang i 2019.
 • Tilsetting/rekruttering. I 2018 er det utarbeidet nye prosedyrer for tilsetting/rekruttering. Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 24.08.18. Personalstaben vil holde kurs i tilsetting/rekruttering i 2019, samt bistå ledere slik at prosedyrene for tilsettings/rekruttering blir implementert i organisasjonen
 • «Ned med sykefraværet»: Elverum kommune er deltager i en større satsing i regi av KS sammen med 32 andre kommuner, der målet er et redusert sykefravær innenfor de sektorer hvor dette er høyest. I denne satsingen blir ledere og ansatte presentert for et nytt verktøy, «dialogduken». Denne måten å tenke nærvær på setter i stor grad fokus på ledelse, involvering og medarbeiderskap. Sistnevnte temaer er sammenfallende med fokus i arbeidsgiverstrategien, kommunens lederutviklingsprogram og det som måles i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. Denne satsingen vil også pågå i 2019.
 • Det har i 2018 vært et høyt aktivitetsnivå i personalstaben. I 2019 vil staben ha fokus på å implementere policydokumentene som er revidert og de nye som er utarbeidet, samt gjennomføre de årlige aktivitetene.

 

Utviklingsarbeid i Service- og IKT staben i 2019

 • Kommunen skal realisere et digitalt førstevalg (ref. Norge.no), det vil si at den primære kommunikasjonskanalen mellom kommunen og innbyggere/næringsliv/det offentlige skal være digital.
 • Digitale tjenester må etableres på en felles robust og sikker plattform med moderne verktøy og støtte i tjenesteproduksjonen.
 • NOARK 5 godkjent arkivkjerne i alle sak/arkiv systemer og fagsystemer.
 • Fastsatte rutiner med godkjente prosesser for uttrekk og avlevering til depot for digital lagring i henhold til arkivloven.
 • Gode kommunikasjonskanaler i digitale flater, sosiale medier, nettsider, eDialog.
 • Min Eiendom – tilgjengelig gjøre dokumenter til innbyggerne – selvbetjening med alt av opplysninger rundt egen eiendom, oversikt over kommunale utgifter på eiendommen, etc.  Skannet byggesaksarkiv skal vaskes før det kan åpnes for innsyn.
 • Kvalitetssystemet m/avvikshåndtering skal implementeres i løpet av 2019.
 • Kontinuerlig utvikling av system for internkontroll som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven, (kommunens plikter og den registrertes rettigheter).
 • En digital kommune krever høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. I samarbeid med ildsjeler på bygdene skal staben aktivt bidra med søknader om tilskudd både hos fylket og de statlige ordningene. Følge opp de utbyggingsprosjektene som er i gang med god informasjon og kommunikasjon til innbyggerne.
 • 3 store utbyggingsprosjekter som skal stå ferdig i løpet av 2019 og vil kreve mye og nye utfordringer for IKT-drift vedrørende løsninger innen nettverksinfrastruktur, nye digitale tjenester til ansatte og brukere (velferdsteknologi), etc.

 

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2019

I samsvar med planverk vil utviklingsarbeid i 2019 innenfor eiendomsfunksjonene i særlig grad være å:

 • Implementere nye avfallsplaner.
 • Øke brukernes medvirkning/tilrettelegging for å sikre effektiv utførelse av renholdet.
 • Utarbeide handlingsplan for å trappe opp vedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliteringsprosjekter elimineres.
 • Utrede etterbruk av helsesenteret (helsestasjon) som ligger i et strategisk helseområde mellom Helsehuset og Jotunhaugen/Jotuntoppen.
 • Sluttføre implementering og oppdatering av investeringsmodulen.
 • Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).
 • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
 • Etablere en enhetlig og felles prosjektstrategi med tilhørende webhotelløsning (prosjektportalen).
 • Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklings-program og ERNU (ElverumRegion Næringsutvikling AS).
 • Følge opp ZEN-ambisjonen (Zero Emission Neighbourhood) for ny bydel i Ydalir i samarbeid med Elverum tomteselskap – fokus på bygging av skole og barnehage.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnehage» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

20 Barnehage      
201 Førskole

 147 466

 143 143

 154 812

211 Styrket tilbud til førskolebarn

 9 203

 6 639

 8 630

221 Førskolelokaler og skyss

 10 752

0

 6 291

Totalsum

 167 422

 149 782

 169 733

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet barnehage med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Kostnadstallene viser kommunens samlede kostnader til tjenesteområdet barnehage – nettokostnad etter innberegning av foreldrebetaling.

 

Funksjon 201 – Førskole –  inneholder tjenestene:

 • Kommunal barnehagedrift.
 • Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager).

Funksjon 211Styrket tilbud til førskolebarn –inneholder tjenestene:

 • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov.
 • tiltak for to-språklige barn.
 • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg.

Funksjon 221 –Førskolelokaler og skyss – inneholder tjenestene:

 • barnehagelokaler og uteanlegg.
 • skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til barnehageloven. En vesentlig intensjon er at barna skal utvikle sin basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill med andre barn og voksne.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er: Strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her: https://www.elverum.kommune.no/files/Planer-og-strategier/Strategisk-plan-utdanning-i-Elverum.pdf.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Barnehage» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene korresponderer med indikatorer i den strategiske planen «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

201: Barnehage. Indikatorer på tjenestekvalitet
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING: Kultur for læring
Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark.
Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med inn fra foreldreundersøkelsen:
201: Barnehage. Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Informasjon og samarbeid

519

 

520

Tilfredshet

                 493

 

          500

Aktiviteter

500

 

510

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom ti kommunale barnehager samt åtte private barnehager med cirka 550 barn samlet i de kommunale og 550 barn i de private barnehagene (høsten 2018). De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet «Barnehage» produseres av Sektor for utdanning med sine organisatoriske enheter:

 • Sorenskrivergården – 5 avdelinger.
 • Terningen – 8 avdelinger.
 • Solkroken – 3 avdelinger.
 • Søbakken – 3 avdelinger.
 • Stavåsbakken – 4 avdelinger.
 • Vestad – 3 avdelinger.
 • Kirkeby – 2 avdelinger.
 • Ydalir – 8 avdelinger – åpner august 2019.
 • Husmorlagets hus – 2 avdelinger (legges ned fra august 2019).
 • Bakkebygrenda – 3 avdelinger (legges ned fra august 2019).
 • Fjeldmoravegen – 3 avdelinger (legges ned fra august 2019).

 

Sektor for utdanning er tillagt veiledningsplikt og tilsynsansvaret overfor de private barnehagene i kommunen i henhold til §8 og §16 i barnehageloven. Sektoren innvilger, etter søknad, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid til barn fra familier med lav inntekt i henhold til barnehagelovens § 15.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet «Barnehage» vil i særlig grad være å:

 • delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Alle barnehagene i Elverum, både de kommunale og de private, deltar i det femårige utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Høsten 2018 har alle barnehager analysert og jobbet med resultatene i kartleggingen. Profesjonelle læringsgrupper etableres i hver enhet.  SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning).
 • Videreføre tilvenningsmodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier. 
 • Drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 • Tilrettelegge for kurs og annen faglig input etter analysearbeidet i Kultur for læring.
 • IKT i fokus. Økende grad av digital praksis i det pedagogiske arbeidet. Kurs og opplæring gis. Nettverk etableres.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet skole

Tjenesteområdet «Skole» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall.

 

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

21 Skole
202 Grunnskole

 198 720

 193 810

 207 962

213 Voksenopplæring

 7 665

5 086

 7 517

215 Skolefritidstilbud

 1 739

1 959

 1 789

222 Skolelokaler

 45 314

 51 562

223 Skoleskyss

 6 744

6 525

6 515

383 Musikk- og kulturskoler

 5 517

4 925

4 603

Totalsum

 265 699

212 305

 279 948

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet skole med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

 Funksjon 202 – Grunnskole – inneholder tjenestene:

 • Vanlig grunnskoleopplæring (10-årig grunnskole). Grunnskolen i Elverum gir tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. Følgende fem grunnleggende ferdigheter er integrert på det enkelte fags premisser: 1. kunne uttrykke seg muntlig; 2. kunne uttrykke seg skriftlig; 3. kunne lese; 4. kunne regne; 5. kunne bruke digitale verktøy.
 • Spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
 • Mottaksenhet/-undervisning – særskilt mottaksenhet for innvandrerelever som mangler grunnleggende norskopplæring.
 • PPT i grunnskolen (pedagogisk/psykologisk tjeneste). PP-tjenesten bistår barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
 • Logopedtjenesten i grunnskolen – denne tjenesten dekker tilbudet for barn, unge og voksne i Elverum kommune. Her inngår også salg til Sykehuset Innlandet.

Funksjon 213 – Voksenopplæring – inneholder tjenestene:

 • Grunnskoleopplæring for voksne – opplæring til voksne som har rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven. Elverum læringssenter (voksenopplæringen) tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige som gir mulighet for kvalifisering til arbeidsliv og videre utdanning.
 • Spesialundervisning for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.

Funksjon 215 – Skolefritidstilbud – inneholder tjenesten:

 • Opphold i SFO – SFO (Skolefritidsordningen) skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser. Dette skal stimulere til vekst og utvikling, i naturlig samvær med andre barn og voksne.

Funksjon 222Skolelokaler – inneholder tjenesten:

 • Skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 – Skoleskyss – inneholder tjenesten:

 • Skyss i grunnskolen – tjenesten til skoleelever som av forskjellige årsaker har rett til skyss til og fra skole.

Funksjon 383 – Musikk og kulturskole inneholder tjenesten:

 • Opplæring i kulturskolen – Elverum kulturskole gir barn og unge opplæring i kultur og kunstfag. Kulturskolen er et kompetansesenter innenfor ulike former for kulturuttrykk som er preget av høy faglig kvalitet, kreativitet og tverrfaglig miljø. Kulturskolen samarbeider tett med frivillige lag og foreninger.

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
 • Lov om voksenopplæring.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er: Strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Denne er plangrunnlaget for bl.a. tjenesteområdet barnehage. Se planen her: https://www.elverum.kommune.no/files/Planer-og-strategier/Strategisk-plan-utdanning-i-Elverum.pdf.

For grunnskolen finnes det i tillegg flere dokumenter som er tilknyttet den overordnede strategiske planen, og som gir ytterligere detaljerte føringer og rammer for driften, blant annet:

 • Handlingsplan mot krenkende atferd.
 • Ordensreglement.
 • Handlingsplan for SFO.
 • Kommunale vedtekter for SFO.
 • Leseplan for 1. 10- klassetrinn.
 • Kommunal minstestandarder for den gode læringsøkt.
 • Planer for elevenes skolemiljø.
 • Reglement for skolens driftsstyrer/skolemiljøutvalg.
 • Virksomhetsplan/årshjul for virksomheten.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, den strategiske planen: «Utdanning i Elverum 2017 – 2022» og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Skole» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene korresponderer med indikatorer i den strategiske planen «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

202: Grunnskole. Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat 

 Mål

 Mål

                  2 017

 2018

 2019

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1

24,0 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1

21,1 %

 <20 %

 <20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1

20,4 %

<15 %

<15 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2  

 <20 %

 <20%

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2

24,1 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2

26,1 %

 <15 %

 <15 %

Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2   <15 %

<15%

Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2

26,3 %

 <15 %

 <15 %

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

                    40,2

43,0

43,0

Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige…. (nytt mål fra 2018)

23,9 %

15,0 %

15,0 %

Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest)

                      3,9

                4,0

                   4,0

Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen – skala i %

8,0 %

 <8%

 <6%

Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1

8,6 %

8,6 %

8,0 %

Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats.

Måles ikke

                1,0

                      1

   PC-tetthet 1.-7. trinn antall elever per PC)    

                   2,0

PC-tetthet 8.-10. trinn antall elever per PC)    

                   1,5

(Tidligere resultater og måltall er for 1.-10. trinn)

                      2,1

                2,6

 
383: Kulturskolen. Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat

 Mål

 Mål

 2017

            2 018

               2 019

Andel foresatte som mener at elevene har godt faglig utbytte av opplæringen(skala fra 1 til 6 der 6 er best)

                      5,0

 Måles ikke

                   5,2

213: Voksenopplæring. Indikatorer på tjenestekvalitet

 Resultat

 Mål

 Mål

 2017

            2 018

               2 019

Antall elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig)    

90,0 %

Antall elever som fullfører grunnskole for voksne

100,0 %

100,0 %

100,0 %

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for utdanning med slik organisering:

Grunnskole

Per høsten 2018 er det 2483 elever i grunnskolen, hvorav 530 barn deltar i skolefritidsordningen. Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

 • Elverum ungdomsskole.
 • Hanstad barne- og ungdomsskole.
 • Frydenlund skole.
 • Søbakken skole.
 • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
 • Lillemoen skole.
 • Hernes skole.
 • Sørskogbygda skole.
 • Kirkeby oppvekstsenter (barnehage og skole).
 • Fjeldmora skole, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum som arbeidsgiver. Med bakgrunn i styrevedtak i Sykehuset Innlandet, vil skolen sannsynligvis legges ned i løpet av 2019.
 • Ydalir skole (oppstart høsten 2019).

PPT, læringssenter og kulturskolen

 • Kulturskolen har 366 ordinære elever. I tillegg yter kulturskolen tjenester i barnehager og grunnskoler. Den selger også tjenester til kirken og korps, lag/foreninger. Kulturskolen administrerer den kulturelle skolesekken rettet mot grunnskolen.
 • Elverum læringssenter (ELS) består av 3 avdelinger med totalt 180 elever.
 • PPT arbeider med individ og systemsaker samt kompetanseutvikling ut mot brukere og ansatte.
 • Elverum kulturskole, Elverum læringssenter og PPT er organisert som egne enheter, stasjonert i kommunehuset Folkvang. PP-tjenesten er organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Deltagelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. I 2019 vil skolene arbeide med resultatene fra kartleggingen som ble gjennomført i 2017.
 • Foreldreskole for alle foreldre med elever på 1. klassetrinn er innført ved alle barneskolene under navnet «Hjerterom».
 • Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. 3-årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i Hedmark som er blitt utvalgt til å delta.
 • Elverum Læringssenter vil sammen med enhet for bosetting og introduksjon videreutvikle kvalifiseringsplanen slik at deltakerne får et eierforhold til egen plan.
 • I samarbeid med Lions Club i Elverum får alle lærere på barnetrinnet og ungdomstrinnet kurset «Det er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Barnevern» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

23 Barnevern
244 Barnevernstjeneste

 10 705

 9 365

 10 215

251 Barneverntiltak i familien

– 1 877

– 20 865

 4 512

252 Barneverntiltak utenfor familien

 24 168

 22 129

 22 382

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

  41

 14 659

– 2 482

Totalsum

 33 037

 25 288

34 627

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Barnevern med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 244 Barneverntjeneste inneholder tjenesten:

 • Barneverntjeneste – tjenesten omfatter den grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak i familien inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak i familien – tjenesten omfatter tiltak til barn og familier i hjemmet.

Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien inneholder tjenesten:

 • Barneverntiltak utenfor familien – tjenesten omfatter drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

 • Enslige mindreårige flyktninger – tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er:

 • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om barneverntjenester.
 • Forvaltningsloven.

I 2017 kom det 259 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Barnevernet har i år ut september 2018, mottatt 219 nye barnevernsmeldinger og 161 meldinger i eksisterende saker. Per august 2018 er det 40 barn i Elverum som er under omsorg plassert i fosterhjem, samt at det er 10 barn som er plassert på institusjon. Det har vært en økning i antall barn i denne gruppen, og mange familier har behov for tiltak i hjemmet for å forhindre omsorgsovertakelse.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – planens omtale av barn, unge og familier.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Barnevern» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

244: Barneverntjenesten. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding

0 %

0 %

0 %

Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned

82 %

100 %

100 %

252: Barneverntiltak utenfor familien. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem  

100 %

100 %

Andel av brukere med tiltak som øker ORS-score fra første behandling til slutt  

70 %

70 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, en fagleder, to teamledere samt 14 saksbehandlere og en miljøterapeut. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være å:

 • Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.
 • Fortsette videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata.
 • Oppstart «post ut» via KS.
 • Etablere digitale saksarkiv barnevern.
 • Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur.
 • Videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre «nærnettverk» i Elverum kommune –  jamfør lovendring.
 • Videreutvikle bruk av Feedback-informerte tjenester.
 • Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

24 Helse      
231 Aktivitetstilbud – barn og unge

 2 922

 2 707

 3 476

232 Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste

 13 284

 12 402

 12 282

233 Annet forebyggende helsearbeid

 10 267

 10 739

 8 351

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede

 12 102

 11 633

 13 272

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

 30 243

 28 232

29 879

Totalsum

 68 818

 65 713

67 261

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud – barn og unge inneholder tjenestene:

 • Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Funksjon 232 – Forebygging – helsestasjon- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

 • Jordmortjenesten, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for flyktninger, smittevern og utenlandsvaksinering.
 • Skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
 • Psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter i alder 13-20 år

 

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

 • Miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
 • Samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger og helsestasjonslege.
 • Folkehelsekoordinator – koordinering av en rekke tverrsektorielle tiltak for folkehelse, særskilte prosjekter, samarbeid med frivillige organisasjoner m.m.
 • Frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
 • Innsatsteam – forebyggende tiltak til risikoutsatte barn, unge og foreldre.
 • SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud, Elverum er vertskommune.
 • Krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar.
 • Tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen.

Funksjon 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede inneholder tjenestene:

 • Transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
 • Aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter.
 • Støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering inneholder tjenestene:

 • Avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger.
 • Interkommunal legevakt.
 • Turnusleger.
 • Tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon, legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri.
 • Fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
 • Kommunepsykologer.
 • Kommunal logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene på tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» er:

 • Innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:
 • Jordmortjenester til alle gravide.
 • Barn og ungdom – fra 0 – 20 år.
 • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
 • Foreldre som ønsker veiledning i foreldrerollen / miljøterapi i hjemmet.
 • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
 • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
 • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
 • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.

 

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunens tjenester til helse, forebygging og behandling ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale mål og faglige veiledere og skal foregå innenfor rammen av forsvarlighet på hele tjenesteområdet.

Øvrige lover som i særlig grad er ramme for tjenesteproduksjonen er:

 • Lov om barneverntjenester.
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
 • Lov om helsepersonell.
 • Folkehelseloven.
 • Psykisk helsevernloven.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018.
 • Legeplan.
 • Fysioterapiplan.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Helse – forebygging og behandling» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

 

231 – Aktivitetstilbud barn og unge. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Planlagte åpne dager på Ungdommens Hus og Hernes fritidsklubb

                   270

 –  –
Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb  

              9 500

            10 000

Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter

                   388

                 550

                 550

Sommeråpent Ungdommens hus antall dager

                     10

                   15

                   20

232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Barselbesøk av jordmor 3 dager etter hjemkomst    

70 %

Hjemmebesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel    

70 %

Lavterskel – kliniske samtaler med barn , unge og foreldre innen 1 uke etter henvendelse    

70 %

Andel av brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt    

70 %

Andel familier med QRS score (grønt) over…    

70 %

233 – Annet forebyggende helsearbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern.  

 4 uker

 4 uker

Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern.

                       0

                    –

0 %

Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som  deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen.

15 %

20 %

20 %

Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned  –  –

                   20

234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, gjennomsnitt timer per måned.

                     12

                   12

                   12

Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter per  år.

                     13

                   15

                   18

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften

70 %

100 %

90 %

Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn

                       2

 <10

 <6

Andel av arbeidstiden i direkte tid med brukerne

90 %

 

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • Sektor Familie- og helse ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet – unntakene framgår under:
 • Folkehelsekoordinatoren er plassert i Samfunnsutviklingsstaben i tilknytning til Rådmannskontoret.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesteproduksjonen vedrørende aktivitetstilbud – barn og unge, transporttjenesten til og fra dagaktiviteter samt fritid med bistand.
 • Sektor for PRO ivaretar tjenesteproduksjonen v/Sundsvoll dagaktivitetssenter.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. 
 • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med skole og helsesøster ved barns overganger fra barnehage – skole, skole – ungdomsskole – videregående skole.

Fortsette implementeringsarbeid for Feedback-informerte tjenester i klinisk oppfølging.

 • Kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner.
 • Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers.
 • Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet.
 • Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell jfr. Arbeidsmiljøloven.
 • Utvikling av ø-hjelp senger, som skal organiseres under legevakta.
 • Fortsette kompetanseheving av leger og annet helsepersonell ved legevakta etter ny akuttmedisinsk forskrift.
 • Utvikling av nye arbeidsmetoder, og oppgaver i forbindelse med ny legevakt i Helsehuset.
 • Utvikling av opplæringssystem for nye leger ved legevakta.
 • Utvikle helsestasjon 0-5 år til en ammekyndig helsestasjon.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under, med budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

53 Pleie og omsorg
253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon

 175 690

 156 044

 159 178

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp

 189 827

 164 680

 188 780

256 Akutt helse- og omsorgstjenesten

 4 564

 4 095

 2 469

261 Institusjonslokaler

 21 025

 0

 17 687

Totalsum

 391 105

 324 819

368 114

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet pleie og omsorg med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Inntekter fra brukerbetalinger og refusjoner kommer i tillegg og blir til tjenesteområdets bruttobudsjett som grunnlag for den samlede tjenesteproduksjonen.

Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon inneholder tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
 • Drift av kjøkken og kantine i institusjon.
 • Dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp inneholder tjenestene:

 • Transporttjenester.
 • Hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
 • Hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Fysio- og ergoterapitjenester.
 • Formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Akutt helse- og omsorgstjenesten inneholder tjenestene:

 • Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten innen somatikk og psykisk helse.

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

 • Renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for pleie- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, og innbyggere i samarbeidskommuner til akutthjelp helse og omsorgstjenester som i henhold enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig, institusjon eller som øyeblikkelig hjelp døgnplasser ved interkommunal legevakt.

Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta

Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte, og en del av samfunnsoppdraget kommunen har. Det er særskilte statlige føringer for hvordan kommuner skal utøve helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være i overenstemmelse med både lokale og nasjonale mål og faglige veiledere. De vesentligste lover på området er:

 

 • Lov om helse- og omsorgstjenester.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter.
 • Lov om helsepersonell.
 • Lov om psykisk helsevern.
 • Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (Forvaltningsloven).

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Pleie og omsorg» for 2019. Et særlig viktig mål på tjenesteområdet «Pleie og omsorg» er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den enkelte tjenestemottaker sikres et aktivt og meningsfylt liv og en tilværelse i fellesskap med andre. En verdig avslutning på livet, som ivaretar den enkeltes individuelle behov, skal også ivaretas. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon. Indikatorer på tjenestekvalitet.  Resultat 2017   Mål 2018   Mål 2019 
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne  Ikke målt 1,9  Måles ikke
Respektfull behandling  Ikke målt 2  Måles ikke
Brukermedvirkning  Ikke målt 2  Måles ikke
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende  Ikke målt 4,5  Måles ikke
Respektfull behandling – pårørende  Ikke målt 5,2  Måles ikke
Brukermedvirkning – pårørende  Ikke målt 4,5  Måles ikke
Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon.
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter som skal ha mål for habilitering/rehabilitering 100 % 100 % 100 %
Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100 % 100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 % 100 %
Andel saker hvor frister overholdes i ergo- og fysioterapitjenesten 97 % 100 % 100 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 18,50 % 18,10 % 18,10 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,10 % 4,10 % 4,10 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 15,00 % 17,30 % 17,30 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,90 % 20,20 % 19,60 %
253 – Tjenesteproduksjon – Storkjøkken og kantine
Andel fagutdannede kokk/ institusjonskokk/ baker i tjenesteproduksjon (Ny) 60 % 70 %
Andel brukere av tjenesten matombringing som har deltatt på brukerundersøkelse (Ny) 50 % 60 %
Brukerundersøkelse – matombringing–(forenklet versjon skala 1-6 og «vet ikke» hvor 6 er best)
Kvalitet – smak – utseende  (Ny) 5,0  Måles ikke
Leveringssikkert  (Ny) 5,0  Måles ikke
Informasjon – kommunikasjon  (Ny) 4,5  Måles ikke
Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten  (Ny) 5,0  Måles ikke
254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp. Indikatorer på tjenestekvalitet.  Resultat 2017   Mål 2018   Mål 2019 
Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Trygghet – pårørende 4,9  Måles ikke 5,3
Respektfull behandling – pårørende 4,8  Måles ikke 5,3
Informasjon – pårørende 4,6  Måles ikke 5,1
Brukerundersøkelser hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2  – 2
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 2  – 2
De ansatte behandler meg med respekt 2  – 2
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9  – 1,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2  – 2
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 2  – 1,9
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) 1,9  – 1,9
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere som skal ha aktive tiltaksplaner i Gerica, med daglig  journalføring. 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere med gitt  tilbud om brukersamtale 1 gang per år. 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag i tjenesteproduksjonen. 25 % 25 %
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i tjenesteproduksjonen 60 % 60 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleie  5 t/uke  4,6 t/uke  5,7 t/ uke
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 %
Etterspørre legemiddelgjennomgang av fastlege ved behov/bekymring og/eller hos brukere med ordinasjon på mange medikamenter 100 % 100 %
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 65 % 100 % 100 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 90 % 100 % 100 %
Aktivitetstilbud (dagopphold) – antall plasser for hjemmeboende  17 plasser  23 plasser  23 plasser
Indikatorer for tjenesteproduksjon – hjemmetjenester   psykisk helse
Andel brukere som øker ORS score fra start til slutt 70 % 70 %
Andel oppdaterte tiltaksplaner (Ny) 100 %
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven (Ny) 0 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Alle inneliggende pasienter på sykehus som har behov for endret tjenestetilbud etter utskriving,  skal kartlegges samme eller påfølgende virkedag. 100 % 100 %
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk)  140 døgn  60 døgn
Andel pasienter hvor det er mistanke om demenssykdom som skal få tilbud om kartlegging/utredning av kommunens demensteam – så fremt kartleggingen ikke er utført av lege/spesialisthelsetjenesten 100 % 100 %
Andel pasienter og pårørende som er rammet av kreft som skal få tilbud om kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemkommunen. 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere som ønsker og har rett på personlig koordinator som skal få dette opprettet innen 1 måned etter søknad 100 % 100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (KOSTRA; kommune stat rapportering) viser at Elverum kommune har en noe institusjonstung tjenesteprofil, og prioriterer hjemmebaserte tjenester til de eldste noe lavere enn sammenlignbare kommuner. Samlet mottar ca. 1360 innbyggere i Elverum høsten 2018 en eller flere helse- og omsorgstjenester. Av disse mottar omlag 477 personer hjemmesykepleie, cirka 211 personer mottar psykisk helsetjeneste, cirka 181 personer mottar praktisk bistand hjemmehjelp, og cirka 80 personer mottar praktisk bistand opplæring. 28 personer i Elverum kommune har BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) per høsten 2018.

 

Pleie- og omsorgstjenestene produseres i følgende sektorer:

 

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg: 

 • Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem med 77 plasser (etter åpning av Elverum helsehus).
 • Jotunhaugen sykehjem og Lyngholtet sykehjem med 48 plasser (etter åpning av Elverum helsehus).
 • Elverum helsehus med 68 plasser (estimert åpning april 2019).
 • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør, Sentrum, Sætre, Jotuntoppen bo- og omsorgssenter og forsterket avdeling.
 • Aktivitetstilbud (dagopphold) for eldre ytes i følgende lokaler: Moen sykehjem, Sætre alders- og sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
 • Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fordelt på følgende avdelinger: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg, Jotunhaugen, Vestly avlastning og avdeling for tilrettelagt arbeid og aktivitet.

 

Sektor for familie og helse:

 • Psykisk helse og rus: Helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende.
 • Øvre Sandbakken bofellesskap med 8 plasser.
 • Leiret bofellesskap med 4 plasser.
 • Rusomsorg: Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner. Helsehjelp, praktisk bistand i eget hjem.
 • Øyeblikkelig hjelp døgnplass organiseres sammen med interkommunal legevakt når helsehuset åpner våren 2019.

 

Sektor for kultur:

 • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
 • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, i tillegg korttidsutlån fra kommunalt hjelpemiddellager.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. 
 • Ivareta fag- og kompetanseutvikling innen psykisk helse, spesielt innen vold, vurdering av voldsrisiko, takle utagering, og terapeutisk konflikthåndtering.
 • Videreutvikle rus og psykisk helsetjeneste i bofelleskap og hjemmetjeneste.
 • Videreutvikle det terapeutiske tilbudet i psykisk helse sammen med kommunepsykologene.
 • Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår og forebygge underernæring som noen av de prioriterte fagområdene i PRO.
 • Videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll.
 • Styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole.
 • Videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem.
 • Bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt og deltaker i velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, etablere digital plattform og responssenter.
 • Samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
 • Delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS.
 • Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom.
 • Ivareta bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.
 • Implementere recoveryorientert arbeid i rus og psykisk helse.
 • Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven.
 • Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer.
 • Implementere Feedback orienterte tjenester i rus og psykisk helsetjenester.
 • Videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Sosial – tjenestebistand» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under. Budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

75 Sosial – Tjenestebistand
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

 16 818

 15 845

 12 552

243 Tilbud til personer med rusproblemer

 2 725

 1 337

 2 702

265 Kommunalt disponerte boliger

– 3 173

– 15 350

– 1 987

273 Kommunale sysselsettingstiltak

 4 111

 3 317

4 097

Totalsum

 20 481

 5 149

17 365

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – tjenestebistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Funksjonen «Kommunalt disponerte boliger» viser husleieinntektene på kommunale utleieboliger.

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenestene:

 • Sosial rådgivning og veiledning.
 • Administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
 • Skjenkekontroll
 • Gjeldsrådgivning.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

 • Rusomsorg

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

 • Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.
 • Omsorgsboliger
 • Bofellesskap
 • Bolig-/eiendomsforvaltning.
 • Videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.
 • «Bolig for velferd 2016 – 2020» (utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken).

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak inneholder tjenesten:

 • Tilrettelagt arbeid – Tjenesten utøves i Elverum for tiden gjennom Vedsentralen, Jobbsentralen og Askeladden tekstilverksted.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er: 

 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og oppfølging i forhold til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
 • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller aktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Elverum kommune har (per høsten 2018) 447 kommunalt disponerte boliger som er fordelt på 36.119 m2.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016.
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.
 • Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020, vedtatt av Kommunestyret 31.08.2016.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial tjenestebistand» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned.

 10

                 10

                    10

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale.

 76%

                      1

                      1

Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial).

 97%

                      1

                      1

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent.

                    62

                    60

                    60

265: Kommunalt disponerte boliger    
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år.

 –

                    12

                    12

Startlån – andel barnefamilien som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler

54 %

50 %

50 %

Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2

129

 170

170

273: Kommunale sysselsettingstiltak    
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud per år.

 –

                 45,0

                    45

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke.

 –

                   6,0

                      6

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene rusomsorg og midlertidige boliger.
 • Sektor for utdanning v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med tilhørende tjenester mot flyktninger i introduksjonsperioden.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
 • Sektor familie og helse: Rusomsorg. Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner. Helsehjelp, praktisk bistand i eget hjem.
 • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen. Dette er et arbeidsmarkedstiltak som i samarbeid med NAV jobber for å få folk ut i arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot sosialklienter med behov for en lavterskel inngang til arbeidslivet.
 • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på Vedsentralen.
 • Eiendomsstaben bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
 • Service- og IKT staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd 2016 – 2020», og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning.
 • Service- og IKT staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

 • Videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig». Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser).
 • Å utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen.
 • Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen.
 • Arbeid med å skaffe hensiktsmessige boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom Eiendomsstaben og NAV.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Sosial – økonomisk bistand» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under. Budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

76 Sosial – Økonomisk bistand      
275 Introduksjonsordningen

 15 745

 17 674

 11 848

276 Kvalifiseringsordningen

 4 737

 5 357

 6 145

281 Ytelse til livsopphold

 36 558

 35 089

 37 855

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

–  41

 0

–  41

Totalsum

 56 999

 58 120

 55 807

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

 Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenestene:

 • Introduksjonsordningen som omfatter mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

 • Kvalifiseringsprogrammet(KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

 • Økonomisk sosialhjelp.
 • Flyktninger i prosjekt.
 • Prosjekt HOLF (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier).

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

 • Videreformidling av tilskudd fra Husbanken.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene er:

 • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune, bortsett fra enslige mindreårige flyktninger, og som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen foregår i henhold til:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
 • Avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.
År

 Måned

 JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DES
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2010 til oktober 2018. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson(søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd.
 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging 2013-2016
 • Strategisk plan for NAV Hedmark 2016-2020.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Sosial -økonomisk bistand» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

275: Introduksjonsordningen. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

 –

         50,0

            60

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert.

45 %

50 %

50 %

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase).

70 %

80 %

80 %

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente.

                    62

            50

            30

276: Kvalifiseringsordningen. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP).

                    25

            30

            30

Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial)  

70 %

70 %

281: Ytelse til livsopphold. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned.

                    56

            55

            60

Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager.

                    37

            30

            30

Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp.

 21

            25

            30

Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen.

36 %

60 %

65 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

 • NAV Elverum v/Jobbsenteret ivaretar førstelinjetjenestene økonomisk sosialhjelp, aktivitetsplikten, kvalifiseringsprogrammet (KVP) og gir råd og veiledning vedrørende både kommunale og statlige ytelser.
 • NAV – Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Avdelingen har i samarbeid med de andre avdelinger/instanser et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Nasjonalt senter for veteransaker er organisert i denne avdelingen.
 • Oppfølgingsavdelingen har ansvar for brukere med større bistandsbehov, herunder arbeidsavklaringssaker, avklaringspenger(AAP) og uføre som ønsker bistand til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Sektor for utdanning v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene vedrørende bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon sammen med Elverum Læringssenter har ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogram som innebærer full arbeidsuke på 37,5 timer.

Alle kommunens sektorer og staber har med sine forskjellige tjenesteleveranser medansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger – jfr. den strategiske planen for integrering.

Planlagt utviklingsarbeid 2018

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet sosial – økonomisk bistand vil i særlig grad være:

 • IPS (individuell jobbstøtte). IPS videreføres som permanent ordning finansiert av NAV Stat. Samarbeidet mellom kommunene Elverum, Våler, Åmot, Trysil fortsetter som før. I tillegg utvides IPS ved NAV Elverum til også å gjelde kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Dette planlegges iverksatt fra og med 2019.
 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles.
 • Det skal arbeides med implementering av metodikk/erfaringer gjort gjennom HOLF-prosjektet. HOLF som prosjekt er avviklet i 2018.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Kultur og religiøse formål» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under. Budsjett- og regnskapstall i 1.000 kroner:

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

77 Kultur- og religiøse formål
370 Bibliotek

 4 109

 3 944

 4 075

373 Kino

 4 048

 1 047

 1 809

375 Museer

  505

  512

  512

377 Kunstformidling

 1 162

 2 111

 1 381

380 Idrett

 2 813

 2 199

1 944

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

 7 042

  557

7 116

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

 7 166

 7 379

 8 782

386 Kommunale kulturbygg

 6 198

 0

 6 272

390 Den norske kirke

 9 178

 8 358

 9 267

392 Andre religiøse formål

  634

  743

  743

Totalsum

 42 858

 26 850

 41 902

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

 • Bibliotek – sikrer alle innbyggere fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Tjenesten er under utvikling for å sikre lovkravet om at biblioteket skal gjennomføre arrangementer.

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:

 • Kino – sikrer alle innbyggere daglig kinovisning, med et tilbud tilpasset alle aldersgrupper og interesser. Det vises 5-6 forestillinger pr dag, 362 dager i året.
 • Kiosk/billettkontor – i kulturhuset, og for alle kulturforestillinger i Terningen Arena.

 Funksjon 375 Muséer inneholder tjenesten:

 • Kommunens tilskudd til Anno Museum – bidrag til å sikre gode museumstjenester i Elverum.

 Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenestene:

 • Kunst og kunstformidling – tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Volumfestivalen, Hedmarken symfoniorkester, Festspillene i Elverum samt Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling kommunens kunstsamling lagret på Glomdalsmuseet og koordinering av kunstprosjekter i byggeprosjekter.

 Funksjon 380 Idrett inneholder tjenestene:

 • kommunalt tilskudd til idrettsforeninger, samt mulig koordinering og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning internt og eksternt innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og attraktivitet.
 • Flerbrukshall – kommunalt tilskudd til flerbrukshall Terningen Arena

 Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

 • Kommunale idrettsbygg og anlegg – utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg). Elverumshallen er gymsal for Elverum ungdomsskole på dagtid, og leies ut til idrettslag, foreninger og arrangementer på kveldstid. Kvelds- og helgeaktivitet er i hovedsak yngres avdeling i idrettslagene. Svømmehallen tilbyr skolebad for 7 barneskoler, Elverum ungdomsskole, Elverum videregående skole og for Høgskolen i Hedmark. Folkebad 5 dager i uka samt utleie til Elverum Svømming, Elverum sportsdykkerklubb og Forsvaret m.fl. inngår også. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten. Idrettsanlegget på Terningen Arena er eget kostnadsområde, og driftes av Elverumshallen i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Forsvaret. Anlegget er åpent for alle, men brukes primært av Høgskolen i Innlandet og Forsvaret på dagtid.

 Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenesten:

 • Kulturhus – Kulturhuset har to saler: en sal med 343 seter og en sal med 60 seter. Kulturhuset gir innbyggerne et tilbud i alle sceniske utrykk som konserter, teater, standup, show, dans etc.
 • Generelle kulturtiltak – tjenesten inkluderer tilskudd til lag og foreninger, tilskudd til samfunnshus og grendehus, tilskudd til 17.mai og andre driftstilskudd, restaurering og vedlikehold av Christianfjeld festning og drift av fredede Terningen skanse og Grindalen skanse. Støtte til lokalt kulturarbeid og tilrettelegging for samarbeidsprosjekter som Veterandag 8. mai, 17. mai feiring, nasjonale og lokale kampanjer, minneår og liknende begivenheter inngår.
 • Den kulturelle spaserstokken.

 Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg.

 Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenesten:

 • Kirkelig administrasjon – kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.

 Funksjon 392 Andre religiøse formål inneholder tjenesten:

 • Livssynsorganisasjoner – kommunens tilskudd/overføringer til livssynsorganisasjoner. Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt, og skal tilsvare kommunens utgifter per medlem til Den norske kirke som bor i kommunen.

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål er:

 • Alle innbyggere i Elverum kommune samt besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
 • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg m.v.
 • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenesteproduksjonen innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål foregår i henhold lovverk/rammer for mange av tjenestene. Sentrale rammer er:

 • Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (kulturlova).
 • Lov om folkebibliotek.
 • Lov om kulturminner (kulturminneloven).
 • Lov om film og videogram – Kino er underlagt film- og videogramloven. Denne loven gjelder framvisning og omsetning av film og videogram i næring.
 • Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) som sier at kulturvirksomhet gir grunnlag for demokrati, for sosiale felleskap og økonomisk verdiskapning.
 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. med formål «å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker».

Elverum bibliotek har hatt stabilt besøk (årlig cirka 80 000) og utlån (cirka 70 000) over tid. De siste årene har biblioteket, jfr. lovendring i bibliotekloven i 2015, satset mer på utadrettet formidling, arrangementer og møteplassfunksjon. Faste ukentlige og månedlige arrangementer som Fredagstipset, Go’praten og Politisk Hjerterom er blitt en suksess. I 2017 hadde biblioteket 136 arrangementer med 1753 besøkende.

Elverum Kulturhus med sin drift som kino og kulturhus er en sentral kulturinstitusjon i kommunen. Besøksstatistikk framgår av tabell under:

KULTURHUSET

 2 015

 2 016

2017

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

6.983

7.031

6.892

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

4.320

3.969

4.398

Antall besøkende på kino – barn

12.700

13.651

5.629

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

38.129

49.081

40.475

 

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk i Elverum som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet Kultur og religiøse formål på mange områder bidrar til å oppfylle mål.
 • Kommunedelplan/strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018».

En kulturminneplan er under utarbeidelse, og en plan for kulturarbeidet i Elverum vil bli startet opp i 2019 i henhold til den kommunale planstrategien.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Kultur og religiøse formål» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

370: Bibliotek. Indikatorer på tjenestekvalitet.  Resultat 2017  Mål 2018  Mål 2019
Utlån per innbygger                     3,6                    3,6                    3,6
Utlån av bøker/media for barn  –              34 800              34 800
Antall besøkende per år               84 649              80 000              82 000
Totalt antall arrangementer  –                     80                   140
Antall arrangementer for barn/unge  –                  15                     15
373: Kino. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2017 Mål 2018 Mål 2019
Antall besøkende på kino – barn                 5 627              10 000                6 000
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover               35 659              38 000              42 000
377: Kunstformidling. Indikatorer på tjenestekvalitet.  Resultat 2017  Mål 2018  Mål 2019
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne                 6 892                7 000                7 000
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn                 4 398                4 000                4 000
380: Idrett. Indikatorer på tjenestekvalitet. Resultat 2017 Mål 2018 Mål 2019
Antall veiledninger for søknad på spillemidler                      70                     50                     50
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus                        3                       4                       4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd                      10                     10                     10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Resultat 2017 Mål 2018 Mål 2019
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest).                        5                       5                       5
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest).  –                       5  –
Antall besøkende per år i Elverumshallen             300 000            300 000            300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen               77 462              80 000              78 000
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad               15 310           16 000,0              15 000

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenester innenfor tjenesteområdet kultur og religiøse formål produseres i hovedsak innenfor Elverum kommunes sektor for kultur i regi av enhetene/tjenestene:

 • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena.
 • Kino og Kulturhus.
 • Bibliotek

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. Tjenestene innenfor funksjon 380 Idrett leveres fra Samfunnsutviklingsstaben.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale.
 • Utarbeide en strategisk plan for kulturarbeidet i Elverum.
 • I samråd med Elverum Musikkråd vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • I samråd med rådet for Samfunnshus og grendehus vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon.
 • Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager.
 • Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet, frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement.
 • I samråd med Elverum Idrettsråd vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk.
 • Revidere «Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» – jfr. kommunal planstrategi.
 • Bidra på revisjon av de strategiske planene for folkehelsearbeid og integrering – jfr. kommunal planstrategi.
 • Bidra til utvikling av uteområder til felles bruk for kommunens innbyggere med fokus på integrering.
 • Bidra til ferdigstillelse av Aktivitets- og integreringsarena, Sagtjernet, Ydalir skole og barnehage, Lillemoen og Søbakken skole.
 • Jobbe for at vi skal ha frie midler som egenandel for å søke eksterne midler (Stiprosjekt, Gjensidigestiftelsen, tilskudd fra fylkeskommune).
 • Bidra til sterkt tverrfaglig/tverrsektoriell utvikling og tjenesteproduksjon i kommunen hvor idrett og fysisk aktivitet kan bidra til det beste for Elverums innbyggere.
 • Følge opp vedtak i kommunestyret om utfordringer knyttet til gummigranulat på fotballbaner.

 

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

80 Teknisk forvaltning
301 Plansaksbehandling

 4 203

 3 532

2 654

302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering

– 2 437

0

– 1 439

303 Kart og oppmåling

  786

  942

 1 114

304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser

  0

 -1 281

  0

329 Landbruksforvaltning  og landbruksbasert næringsutvikling

 2 398

 2 376

 2 529

360 Naturforvaltning og friluftsliv

  586

 1 027

914

Totalsum

 5 536

6 596

 5 773

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet teknisk forvaltning med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

 • Arealplanlegging

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

 • Kart- og oppmåling.

Funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser inneholder tjenesten:

 • Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

 • Veterinærvakt.
 • Landbruksforvaltning

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

 • Fiske- og viltforvaltning.
 • Viltfondet

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • Utbyggere (private og profesjonelle aktører).
 • Aktører i landbruket.
 • Grunneiere/eiendomsbesittere.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Kommunen er delegert forvaltningsmyndighet for et utvalg av særlover med de plikter det medfører for tilgjengelighet, faglighet og saksbehandlingskvalitet. Tjenestene ytes med hjemmel i disse særlovene, hvorav bl.a. Plan- og bygningsloven, Matrikkeloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Jordloven, Skogbruksloven, Viltloven, Konsesjonsloven samt andre miljø- og landbruksrelaterte lover er sentrale.

Ca. 2600 saker behandles årlig og gis vedtak, flest innen landbruksforvaltningen og byggesaksområdet.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel).
 • Kommunearealdelplaner/områdeplaner.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk forvaltning» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

 

Alle funksjoner. Indikator på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil.

 0

 0

 0

301: Plansaksbehandling. Indikator på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Andel 1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale.

100 %

100 %

100 %

303: Kart og oppmåling. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Andel plassering av tiltak innen 5 dager.

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen.

97 %

98 %

98 %

Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker).

0 %

0 %

0 %

304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse)  på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg

24 %

20 %

30 %

Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr.

0 %

0 %

0 %

«3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager

75 %

«3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker

90 %

329: Landbruksforvaltning. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

80 %

85 %

90 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler

100 %

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke

80 %

85 %

85 %

Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker

80 %

90 %

90 %

Kartlegging av private avløpsanlegg i kommunen  (andel)

5 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk forvaltning produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Geodata.
 • Enhet for Byggesak.
 • Enhet for Arealplan.
 • Enhet for Landbruk og Miljø.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • etablere tilsynsordning for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
 • etablere nytt interkommunalt GIS samarbeid, (systemanskaffelse, systemdrift og felles organisering).
 • sørge for oppstart av planprogram for kommuneplanens arealdel.
 • å sørge for oppstart av kommunedelplan Vestad.
 • videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog.
 • sluttføre arbeidet med ny byplan.
 • videreføre arbeidet med revisjon av strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 (2018-2022) i nært samarbeid med prosjektet «Energi og klima i Sør-Østerdal».
 • starte arbeidet med utarbeidelse av plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune.
 • sluttføre arbeidet med revisjon av veileder for bruk av tre.
 • videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som strategi.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Teknisk drift» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

81 Teknisk drift
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak

–  268

–  819

– 1 669

332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak

 15 772

 12 264

 20 869

335 Rekreasjon i tettsted

 3 859

 2 517

2 265

339 Beredskap mot branner og andre ulykker

 18 427

 17 172

17 826

340 Produksjon av vann

 5 121

3 402

 5 463

345 Distribusjon av vann

– 6 483

-13 307

-7 209

350 Avløpsrensing

 9 196

7 174

10 256

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

– 11 044

– 18 593

– 11 998

355 Innsamling av husholdningsavfall

  11

 9

  22

Totalsum

 34 591

 9 819

 35 825

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområde teknisk drift med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

Funksjon 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak inneholder tjenesten:

 • Parkeringsordning

Funksjon 332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak inneholder tjenesten:

 • Kommunale veger.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

 • Rekreasjon i tettsted (parker m.v.).

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

 • Utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).
 • Beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenestene:

 • Produksjon av vann.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenesten:

 • Distribusjon av vann.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

 • Avløpsrensing.

Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann inneholder tjenesten:

 • Avløpsnett/innsamling av avløpsvann.

Funksjon 355 Innsamling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

 • Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, samt alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Tjenestene ytes innenfor rammene av og med hjemmel i blant annet disse særlovene: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Vegtrafikkloven, Vegloven, Vassressursloven, Matloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Smittevernloven, Brann- og eksplosjonsvernloven (MHBR), Renovasjonsforskriften (SØIR) m.fl.

Kommunen har cirka 6.000 abonnenter på vann/avløp, som omfatter cirka 17.000 innbyggere.  Cirka 227 km kjøreveger, 33 km gang/sykkelveger og cirka 3.700 gatelyspunkter som forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplan (areal- og samfunnsdel).
 • Kommune arealdelplaner/områdeplaner.
 • Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024.
 • Trafikksikkerhetsplan 2008 – 2017.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum 2013 – 2017.

Flere av de nevnte planene skal i henhold til planstrategien rulleres og fornyes i løpet av 2019 og 2020 – se for øvrig kommunens planstrategi.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Teknisk drift» for 2019. Målene for tjenesteproduksjonen for 2019 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted. Indikator på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Andel behandlede feilmeldinger i Gemini melding etter 4 uker

100 %

340, 345, 350, 353 –Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann. Indikator på tjenestekvalitet.  
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

 0

 0

 0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen Bedre VA (innenfor de -% beste)

7 %

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannsforskriftene

0

0

0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

 • Enhet for Veg, park og anlegg
 • Enhet for Vann og avløp

og av de interkommunale selskapene:

 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Utviklingsarbeid i 2019 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være å:

 • etablere løsning for fremtidig slambehandling i Sør-Hedmark. Et samarbeid med sju andre kommuner, etter pålegg fra Fylkesmannen.
 • utarbeide ny Trafikksikkerhetsplan i tråd med kriteriene som følger av at Elverum kommune har besluttet å bli sertifisert som trafikksikker kommune.
 • starte prosess for regulering av flere gang- og sykkelveger for å skape grunnlag for økt sykkelbruk i tråd med vedtatt handlingsplan for Sykkelbyen Elverum.
 • tilnærme seg LEAN-konseptet som driftsstrategi i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Næringsutvikling» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
89 Næringsutvikling m.m.
285 Tjenester utenfor ordinær kommunalt arbeid 32 0 0
320 Kommunal næringsvirksomhet 21 – 494 38
321 Konsesjonskraft 0 0 -401
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 5 564 0
340 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 797 0 6 277
Totalsum 5 850 5 070 5 915

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet næringsutvikling med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner). Linja «Kommunal næringsvirksomhet» tilsvarer kommunens utbytte fra KF Elverum Kommuneskoger.

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:

 • KF Elverum kommuneskoger – det vil si utbyttet fra kommuneskogens drift føres her.
 • Konsesjonskraft – det vil si konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma med tilhørende rettigheter inntektsføres her. Pengene tilføres hvert år et kommunalt næringsfond og anvendes som støtte til diverse næringstiltak (særlig for oppstartbedrifter) i henhold til egne vedtekter. Dette fremmes som egne saker for formannskapet som beslutningsmyndighet.

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenesten:

 • Tilrettelegging og bistand for næringslivet – tjenesten omfatter næringssjefens funksjon samt flere driftsstøtteordninger for å sikre samfunnsutvikling og næringsutvikling slik som: Drifts- og utviklingsstøtte til ElverumRegionen Næringsutvikling AS, energi- og klima-prosjekt i Sør-Østerdal, tjenestekjøpsavtale med VisitElverumRegionen AS (inkludert bidrag til turistinformasjonen i Elverum), forsvarskoordinator i Sør-Østerdal, Østerdalen sivilt-militært samarbeid, filmfestivalen Movies on War, Terningen Nettverk, og kommunens deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet ZEN (Zero Emission Neighbourhood) som administreres av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og knyttet til pilotprosjektet i Ydalir. Til sammen utgjør kommunens bidrag til disse avtalte tiltakene cirka 4,5 millioner kroner i 2019 av et samlet budsjett på tjenesten på cirka 5,5 millioner kroner.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter for næringslivet.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Det kommunale bidraget til næringsutvikling er ikke lovpålagt, men baserer seg på kommunens egen ambisjon forankret i planverk (se under).

Elverum kommune opplever lav arbeidsledighet (høsten 2018) til tross for at en i kommunen har vært gjennom til dels tøffe omstillingsutfordringer og nedbemanninger særlig i industri, hvilket ga støtet til blant annet nylig avsluttet Omstillingsprogram i regi av ERNU AS. Elverumregionen er en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion som omfatter Elverumregionen og Hedemarken – en region med tilsammen ca. 150. – 200.000 mennesker og et relativt variert arbeidsmarked innenfor reiseavstander på 30 – 45 minutter. Elverum kommune har innenfor kommunens grenser i størrelsesorden 10.000 arbeidsplasser, med et betydelig innslag av offentlige arbeidsplasser i forsvar, sykehus, høgskole, kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I kommunen er det et markant behov for å drive næringsutvikling og forbedre innovasjonsevnen for å utvikle en større andel av privat, konkurranseutsatt næringsvirksomhet basert på lokale fortrinn. Dette for å balansere forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser og gjøre næringslivet mer differensiert og robust.

Planverk på tjenesteområdet

Kommunalt planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel).
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018.
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV.

Næringsplanen og den strategiske planen for energi- og klimaarbeid vil i henhold til planstrategien bli rullert og fornyet i 2018/2019.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

På grunnlag av langsiktige mål i kommuneplan, i de strategiske planer (se over) og overordnede mål i denne Handlings- og økonomiplanen, er det satt arbeidsmål for tjenesteområdet «Næringsutvikling» for 2018. Målene for tjenesteproduksjonen for 2018 er vist som indikatorer for funksjonene/tjenestene. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om kortsiktige (1 år) og langsiktige (flere år) mål nås.

325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Indikatorer på tjenestekvalitet.

 Resultat 2017

 Mål 2018

 Mål 2019

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter                     10                     12                     15
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk                     31                     12                     30
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid                     10                     12                     10

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, og ved at en relativt betydelig del av ressursene kanaliseres inn i selskapet ElverumRegionens Næringsutvikling AS (ERNU AS) med sine medarbeidere på de forskjellige prosjekter og datterselskaper (Sør-Østerdal Næringshage AS, Visit ElverumRegionen AS m.fl.)

Kommunens næringssjef er medarbeider i Samfunnsutviklingsstaben, og arbeider i kontorfellesskap med medarbeidere i ERNU AS og øvrige selskaper og virksomheter som også bidrar til næringsutvikling i Elverum – slike som kommunalt eide Elverum Tomteselskap AS og Elverum kommunale Industribygg AS med datterselskaper.

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid 2019

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2019 for å forbedre næringsutviklingsarbeidet i Elverum:

 • Videreutvikle det samlede Attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2017 og er i prosess gjennom 2018 og inn i 2019.
 • Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018 samt oppdatere planen for ny periode 2019 – 2022.
 • Understøtte utvikling av Elverum Næringsforum.
 • Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har næringsutviklingspotensial.
 • Arbeide videre med attraksjonsprosjektene i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» inneholder KOSTRA-funksjoner som etter sitt innhold ikke kan henføres til noen spesifikke tjenester. Her føres kommunens generelle inntekter i form av rammetilskudd, andre tilskudd, skatteinntekter og renteutgifter/-inntekter og andre finansposter. Samt at årsresultatene føres her.

Tjenesteområdet «Generelle fellesfunksjoner» er gruppert på funksjoner med tilhørende tjenester som vist i tabell og tekst under.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

90 Fellesfunksjoner
170 Årets premieavvik

– 10 854

  0

  0

171 Amortisering av tidligere års premieavvik

 11 787

 12 722

 15 012

172 Pensjon

  508

 5 900

 5 900

173 Premiefond

– 11 119

 0

  0

180 Diverse fellesutgifter

–  14

 45 243

 40 176

800 Skatt på inntekt og formue

– 560 524

 -567 790

– 583 740

840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd

– 609 361

 -618 899

– 659 104

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

– 46 802

 -42 336

– 35 352

860 Motpost avskrivninger

– 77 965

 0

– 89 200

870 Renter/utbytte og lån

 100 540

 97 504

 110 986

880 Interne finansieringstransaksjoner

 15 852

 9 353

 638

899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk

  0

 0

  0

Totalsum

-1 187 951

 -1 058 303

-1 195 184

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet generelle fellesfunksjoner med regnskapstall og budsjettall.

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter. Her føres utgiftene til eldrerådet.  Lønns- og pensjonsreserve samt kommunestyrets og formannskapets reserver blir budsjettert her, men regnskapsført på riktige funksjoner i løpet av året.

Funksjonene 170, 171, 172 og 173 brukes for å spesifisere kommunens pensjonskostnader i regnskapsåret.  Budsjettet legges på pensjonsreserven, se funksjon 180.

Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue, her føres skatt på alminnelig inntekt og formue for personlige skattytere samt eiendomsskatt.

Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.  Dette er statlig rammetilskudd som sammen med skatten benevnes kommunens frie inntekter. Videre inneholder funksjonen øvrige generelle statstilskudd som ikke skal henføres til spesiell tjenestefunksjon.

Funksjon 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. føres her.  Også overføring av integreringstilskudd til/fra andre kommuner ved flytting av tilskuddsberettigede flyktninger føres under denne funksjonen.

All bruk av midler inkludert fondsavsetninger føres på relevante funksjoner (sosialkontortjeneste, sysselsetting, opplæring, bolig osv.), slik at det er de midler man mottar til fordeling som budsjetteres og regnskapsføres her.

Funksjon 860 Motpost avskrivninger – Avskrivninger er gjort obligatorisk i kommunenes driftsregnskap. Dette betyr at summen av alle avskrivninger som er utgiftsført på art 590 på de «tjenesteytende» funksjonene, inntektsføres på denne funksjonen. De kalkulatoriske avskrivningene benyttes for å finne «driftskostnadene» på de enkelte tjenesteområdene i forbindelse med KOSTRA-rapporteringen, men blir i kommunens finansregnskap motpostert og erstattet med de reelle avdrag på lån.

Funksjon 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån). Under denne funksjonen føres renteutgifter (eksklusive morarenter) og renteinntekter, herunder rente- og avdragskompensasjon, og eksterne finansieringstransaksjoner (inkludert låneavdragsfond), samt utbytte fra selskaper.

Eksterne finansieringstransaksjoner inneholder:

 1. Bruk av lån og avdrag på lån
 2. Utlån (eksklusive sosiale utlån som skal føres på funksjon 281), formidlingslån og mottatte avdrag

Funksjon 880 Interne finansieringstransaksjoner.  Dekning av tidligere års merforbruk og disponering av tidligere års mindreforbruk i driftsregnskapet er obligatoriske poster på denne funksjonen. Det samme gjelder for dekning av tidligere års udekket og disponering av tidligere års udisponert i investeringsregnskapet. Overføringer til investeringsregnskapet (f.eks. ved omdisponering av driftsmidler på en funksjon til investeringsformål) bør føres på denne funksjonen. Det samme gjelder avsetninger til og bruk av ubundne fond.

Funksjon 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk. Her føres årets regnskapsmessige resultat. Det budsjetteres ikke på denne funksjonen da økonomiplanen disponeres fullt ut ved avsetning til fond eller bruk av fond, slik at det budsjettmessige resultatet er lik null. Siden dette er et fellesområde for alle kommunens tjenesteområder og i stor grad omhandler kommunens finanser avviker beskrivelsen av området fra de øvrige tjenesteområdene.

Tjenesteområdet har ingen eksterne målgrupper, men understøtter de øvrige tjenesteområdene. Lovgrunnlaget finnes i hovedsak i Kommuneloven og i lover og forskrifter knyttet til økonomiforvaltningen som er beskrevet tidligere, herunder særlig de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene.

Det finnes noen spesifikke mål for tjenesteområdet og disse er beskrevet tidligere i de mål som gjelder for hele kommunen.

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Tjenesteområdet «Interne servicefunksjoner» har vært benyttet i tidligere års virksomhetsplaner og budsjetter til å fordele ressurser til områder hvor det på budsjetteringstidspunktet ikke er mulig å fastlegge den eksakte fordelingen på de øvrige tjenesteområdene. Gjennom den løpende regnskapsførselen har ressursbruken blitt fordelt på de øvrige tjenesteområdene hvor ressursene er omsatt i tiltak. KOSTRA-funksjoner som inngår i dette tjenesteområdet skal være nullet ut senest i årsoppgjøret. I all hovedsak dreier disse ressursene seg om eiendomsdrifts kostnader, som er grunnlagtet for sektorer og staber sine utgifter til internhusleie.

I denne økonomiplanperioden er eiendomsstaben sine bygningsrelaterte driftsutgifter, herunder drift, renhold og vedlikehold fordelt til de øvrige tjenesteområdene sine budsjetter, og bidrar således til et tilsynelatende høyere budsjett per tjenesteområde sammenlignet med tidligere år.

Budsjettene er imidlertid mer i samsvar med tidligere års regnskapstall.

Tjenesteområde med tilhørende funksjonsgrupper

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

94 Interne servicefunksjoner (fordeles)      
000 Internhusleie – i henhold til Kostra

 0

 -62

  0

190 Interne serviceenheter

 0

 72 273

  0

Totalsum

 0

 72 211

0

Tabell: Funksjoner innenfor tjenesteområdet interne servicefunksjoner med regnskapstall og budsjettall (1.000 kroner).

 Funksjonene 000 Internhusleie og 190 Interne serviceenheter

Tjenesteområdet benyttes for samlet budsjettering av utgifter og inntekter til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavdelinger som betjener flere funksjoner i KOSTRA-kontoplanen. Dette gjelder for eksempel eiendomsavdelinger, felles materiallager og felles maskinpark eller bilpark. Eventuelt også andre avdelinger definert av KMD. Det forutsettes at alle utgifter for serviceenheten skal fordeles fullt ut på de funksjonene som betjenes fra enheten.

Det er viktig å få fram i KOSTRA hvordan drifts- og vedlikeholdsutgifter faktisk er fordelt på de ulike byggtypene. Internhusleie eller intern fordeling av utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anleggsdrift, skal derfor fordeles i regnskapet slik at den faktiske fordelingen av drifts- og vedlikeholdsutgifter til for eksempel skolebygg kommer frem i KOSTRA.

I vår kommune er det i alt vesentlig intern husleie for alle bygg som budsjetteres her. I budsjettet vises en mindre differanse som knyttes til avtalejusteringer og investeringsprosjekter. Dette vil bli utlignet i regnskapet.

Det betyr at selv om det budsjetteres betydelige beløp her, skal regnskapsresultatet for året i dette tjenesteområdet være i null når alle kostnader er fordelt ut på respektive enheter. Dette betyr også at tjenesteområdenes rammer må justeres i løpet av året slik at det blir samsvar mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.

Tjenesten inneholder i hovedsak Vedlikehold, Drift og Renhold (VDR). Men også en del andre poster til fordeling.

Innenfor vedlikehold gjennomføres det vedlikeholdstiltak iht. egen 4-årig vedlikeholdsplan. Den skal sikre opprettholdelse av den bygningstekniske tilstand overlevert ved ferdigstillelse av nybygg, herunder oppgradere kommunens Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) iht. gjeldende forskriftskrav – eierstyrt utvikling. Vedlikeholdet omfatter kommunens formålsbygg, som samlet utgjør 121.712 m2.

Drift innebærer løpende driftstiltak i henhold til egen driftsplan, som sikrer ivaretakelse av kommunens eieransvar for egen EBA, herunder internkontroll, serviceavtaler og løpende utbedring av feil og mangler.

Renhold gjennomføres regelmessig og periodisk i henhold til egen renholdsplan, som skal bidra til ivaretakelse av inneklima, samt redusere behovet for bygningsteknisk vedlikehold. Renholdsarealet utgjør 78.657 m2.

Målgrupper for tjenestene

Dette tjenesteområdet har ingen eksterne målgrupper. Alle målgrupper er knytet til de øvrige tjenesteområdene, og beskrives under disse. I tillegg har eiendomsstaben noen eksterne leietagere i kommunale formålsbygg.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2019

Det er ikke etablert noen særskilte egne mål for dette tjenesteområdet. Det er som vist ellers i virksomhetsplanen mål for tjenesteproduksjonen på de øvrige tjenesteområdene som servicefunksjonene fordeles til i regnskapet.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenesteproduksjonen organiseres av den sektor eller stab som har budsjettmidler i dette tjenesteområdet, og som gjennom regnskapet fordeler disse ut fra leverandørfakturaer og lønnsfordelinger løpende.

Lovgrunnlag - Statistikk - Fakta

Alt lovgrunnlag, statistikk og konkrete fakta er knyttet til de øvrige tjenesteområdene disse ressursene fordeles til i regnskapet (se de øvrige tjenesteområdene). Eiendomsstabens tjenesteproduksjon, som genererer de største beløpene på tjenesteområdet «Interne servicefunksjoner» er beskrevet under tjenesteområdet «Administrasjon».

Planverk på tjenesteområdet

Det er ikke noe særskilt kommunalt planverk knyttet til dette tjenesteområdet. En forholder seg til det planverket som er grunnlaget på de øvrige tjenesteområdene som de interne servicefunksjonen betjener.

Innholdsfortegnelse