Gå til innhold

Statsbudsjettet for 2019 og andre budsjettforutsetninger

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 milliarder kroner. Veksten i de frie inntektene skal dekke merutgifter som følge av demografi, pensjon og andre satsinger. Den reelle veksten samlet er ikke på mer enn 0,3 milliarder kroner. Regjeringen legger videre opp til at kommunesektoren også har et handlingsrom på 1,2 milliarder kroner innenfor eksisterende rammer gjennom effektivisering. Økt handlingsrom med effektiviseringskrav er på 1,5 milliarder kroner. Det å beregne et handlingsrom gjennom et effektiviseringskrav vil gi utilsiktet effekt ettersom det er stor variasjon mellom kommunene. De som er effektive fra før har ikke dette handlingsrommet. Det er det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi som har utarbeidet et program for å se på effektiviteten i kommunal sektor. De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenlignbare kommuner har fått en effektivitetsverdi på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn den mest effektive kommunen. Elverum kommunes effektivitet var ved siste beregning i 2017 satt til 91. Til sammenligning hadde Hamar og Ringsaker en effektivitet på henholdsvis 85 og 87.

Innledning

Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter. Andelen frie inntekter anslås til 72 prosent av de samlede inntekter i sektoren. Frie inntekter kan disponeres fritt innenfor rammen av gjeldende lover og regelverk, og gir rom for lokal tilpasning av virksomheten. I tillegg mottar kommunene øremerkede tilskudd som må brukes i tråd med formålet som er angitt for bevilgningen. Disse utgjør 6 prosent av de samlede inntektene.  Gebyrinntekter er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester. Gebyrene utgjør 13,6 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

Frie inntekter – Elverum kommune

I henhold til KS’ (kommunenes organisasjon) prognosemodell for statsbudsjettet 2019 vil Elverum kommune motta nær 1.153 millioner kroner i frie inntekter fordelt på skatt og rammetilskudd. Av dette anslås skatteinntektene å bli 610 millioner kroner inklusive inntektsutjevning.  I rammetilskuddet på 543,5 millioner kroner ligger også skjønnstilskudd som fordeles av fylkesmannen på 2,2 millioner kroner. Nivået på de frie inntektene i økonomiplan for 2019-2022 er fastsatt med utgangspunkt i Regjeringens forslag til statsbudsjett og prognosemodellen fra KS. I prognosemodellen er landets innbyggertall og demografi fremskrevet med SSB sin MMMM-prognose. Prognosen for utviklingen i innbyggertall i Elverum er usikker. Utviklingen i Elverum er basert på en liten vekst med 0,2 prosent, hvor veksten er lagt på innbyggergruppen 23-66 år. Tabellen nedenfor viser innbyggertallet som er lagt til grunn i planperioden.

Innbyggertall/demografi 2019 2020 2021 2022
Innbyggere 0-1 år 448 448 448 448
Innbyggere 2-5 år 887 887 887 887
Innbyggere 6-15 år 2 524 2 524 2 524 2 524
Innbyggere 16-22 år 1 848 1 848 1 848 1 848
Innbyggere 23-66 år 11 728 11 797 11 839 11 882
Innbyggere 67-79 år 2 632 2 632 2 632 2 632
Innbyggere 80-89 år 823 823 823 823
Innbyggere 90 år og over 206 206 206 206
Innbyggere i alt 1.7 før IS-året 21 096 21 165 21 207 21 250
Folketall per 1.1. i IS-året 21 165 21 207 21 250 21 292

Tabell: Tabellen viser antall innbyggere i de forskjellige aldersgrupper, og danner grunnlag for beregning av overføringer av frie inntekter fra Staten.

Integreringstilskuddet

Kommunen får utbetalt integreringstilskudd for flyktninger bosatt etter avtale mellom IMDI og kommunen, eller som bosetter seg i kommunen på egen hånd. Dette gjelder:

  • personer som har fått innvilget beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge
  • personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl
  • personer som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
  • overføringsflyktninger
  • personer som har opphold i Norge på grunn av familieinnvandring til flyktninger

Tilskudd gis ordinært for en periode på fem år fra mottak. I tillegg mottar kommunen særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette tilskudd skal bidra til at enslige mindreårige flyktninger kan bosettes så raskt som mulig i gode bo- og omsorgstilbud tilpasset det enkelte barn. Tilskuddet beregnes fra den måneden den enslige mindreårige blir bosatt og utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

Elverum kommune hadde en årlig økning i nye bosatte flyktninger fra 2012 (35 personer) til 2016 (84 personer). For 2018 ser det ut til at Elverum kommune vil motta 26 flyktninger. For 2019 er det foreløpig usikkert hvor mange flyktninger kommunen vil motta, siden IMDI har utsatt anmodningen til november.

Det er likevel laget en foreløpig prognose på totalt 30 flyktninger, hvorav 3 enslige mindreårige. Integreringstilskuddet er beregnet til 35,6 millioner kroner. Tilskuddet for enslige, mindreårige flyktninger er beregnet til 14,3 millioner kroner. Revidert budsjett 2018 er til sammenligning på 42,3 og 22 millioner kroner. Dette innebærer reduserte tilskudd på 14,4 millioner kroner i 2019.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er i rådmannens budsjettframlegg innarbeidet med 88,3 millioner kroner. Det innebærer en økning i skattesatsen fra 3,6 promille til 4,6 promille. Dette innebærer 20 millioner kroner i økte skatteinntekter i 2019.

Gebyrregulativet

De fleste gebyrer er betaling for tjenester som er arbeidsintensive og bør justeres ut fra lønnsveksten i kommunen. Den generelle lønnsveksten i 2018 var på 2,8 prosent. Det er derfor foretatt en regulering av de fleste gebyrer ut fra en generell økning på 2,8 prosent.

Det er en del unntak fra beregningen hvor gebyrene er foreslått justert spesifikt av den enkelte sektorsjef, og flere tjenester får sine satser fastsatt i statsbudsjettet eller av andre enn kommunen. Dette gjelder bl.a. oppholdssatsen i barnehage som er maksimalprisregulert og omsorgstjenester som reguleres ut fra grunnbeløpet i folketrygden.

Selvkost

Flere sektorer har gjort selvkostvurderinger og foreslår sine satser justert ut fra dette. På den måten vises de reelle kostnadene frem, og det kan legge grunnlag for en mer reell vurdering av hvilke brukergrupper man ønsker å subsidiere gjennom tilskudd eller styrte rabattordninger.

Utbytte fra selskaper

Kommunen er eier og medeier i flere selskaper.  Det er kun Elverum Energi AS hvor det er grunnlag for uttak av utbytte. Fra kommunale foretak (Elverum kommuneskoger) er det ikke utbytte, men overføringer.

Nivået på utbytte fra selskaper er i forhold til selskapets resultater og etter styrets anbefaling. I 2019 er det innarbeidet et forventet utbytte på 6,1 millioner kroner fra Elverum Energi AS. Dette forutsetter at selskapet har et resultat i regnskapet for 2018 som gir rom for et utbytte på dette nivået. Nivået på strømprisene tilsier at dette er et realistisk nivå.

Det er ikke innarbeidet noen overføringer fra KF Elverum kommuneskoger i rådmannens forslag til budsjett for 2019 eller i planperioden.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

Hensikten med ordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet får gode tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Ordningen gjelder ikke personer over 67 år. For 2019 foreslås det at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt. Innslagspunktet for 2019 er estimert til 1.413.000 kroner. Det er heftet stor usikkerhet til denne refusjonen, spesielt knyttet til beregning av timepris. En korrigering av timeprisen vil gi store utslag på refusjonen.

Skatt – personlige skatteytere

Det kommunale skattøret settes til det maksimale av det Stortinget fastsetter. I forslag til statsbudsjett er det kommunale skattøret for personlige skattytere satt til 11,55 prosent, en reduksjon på 0,25 prosentpoeng fra 2018. Skattøren er satt utfra et mål om at skatteinntektenes andel av samlede inntekter for kommunene i 2019 skal ligge på 40 prosent.

Pris- og lønnsforutsetninger

Anslått pris- og kostnadsvekst (deflatoren) i kommunesektoren er i statsbudsjettet satt til 2,8 prosent for 2019. Lønnsveksten er antatt å bli 3,25 prosent og prisøkning på 1,92 prosent med en vekting med henholdsvis 2/3 og 1/3. I de budsjetterte driftsrammene for sektorene og stabene i Elverum kommune er det forutsatt en inntektsvekst på 2,8 prosent på varer og tjenester levert av kommunen (se eget avsnitt om vann- og avløpsgebyrer som er selvkostområde). Satsen er vurdert ut fra årets lønnsutvikling.

Når det gjelder lønn er resultatet av det sentrale og lokale lønnsoppgjøret i 2018 budsjettert inn i driftsrammene for sektorene og stabene med helårseffekt.

Det er budsjettert med en lønnsreserve for 2019 på 23 millioner kroner. Reserven skal dekke lønnsoppgjør i 2019 utover det som er lagt inn i driftsrammene.

Pensjon

Reserve til pensjon er budsjettert med 15,7 millioner kroner i 2019. Denne skal dekke reguleringspremien fra pensjonsselskapene Elverum kommunale pensjonskasse (EKP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Dette blir etterfakturert kommunene når lønnsoppgjøret 2018 sentralt er gjennomført. I tillegg skal justeringer som følge av premieavviksberegninger dekkes etter aktuarberegninger av pensjonskostnaden ved slutten av året.

Forskjellen mellom faktisk innbetalt premie til pensjonsselskapene ett år og pensjonskostnaden som regnskapsføres (aktuarberegning) benevnes premieavviket. Akkumulert premieavvik nedbetales over 15 år, men fra 2011 er nedbetalingen endret til 10 år og premieavvik fra og med 2014 skal nedbetales over kun 7 år.

Kapitalkostnader – Renteforutsetninger

Det er forbundet med stor usikkerhet å anslå budsjettrenter for økonomiplanperiodene. Med utgangspunkt i Norges banks renteprognose, har rådmannen lagt følgende renter til grunn i økonomiplanen:

  • 2019: Flytende lånerente på 2 prosent for ordinære avdragslån, og 1,7 prosent for sertifikatlån.
  • 2020: Flytende lånerente på 2,3 prosent for ordinære avdragslån, og 2 prosent for sertifikatlån.
  • 2021-2022: Flytende lånerente på 2,8 prosent for ordinære avdragslån, og 2,2 prosent for sertifikatlån.

Per 2. tertial 2018 er andelen lån med flytende rente på 32 prosent. For de øvrige lån i gjeldsporteføljen har kommunen fastrenteavtaler. Gjennomsnittsrenten for kommunens fastrenteavtaler er 3,1 prosent. Merk at en renteøkning på én prosent vil gi årlig økte renteutgifter på 8,6 millioner kroner.

Innkjøp av varer og tjenester

Kommunen deltar i et innkjøpssamarbeid med Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. Man utlyser felles anbudskonkurranser slik at innkjøpsvolumene skal være mer interessante for leverandørene enn hva hver enkelt kommune representerer. I tillegg deler vi på arbeidet med utlysninger. På noen innkjøpsområder utvides samarbeidet også slik at Hedmark Fylke og kommuner som Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger inngår.

Det interne prosjektet for å øke bruken av våre innkjøpsavtaler, hvor alle sektorer og staber deltar, har ikke vært i nok fokus. Et nytt innkjøpsreglement og prosedyrer for innkjøp vil bli implementert i organisasjonen, hvor målet er å gjøre de rette innkjøpene til rett pris og kvalitet. I 2019 er det forutsatt en innsparing på 5 millioner kroner i innkjøp.

Kommunalt driftstilskudd til private barnehager

Kommunen skal fastsette tilskuddssatser for driftskostnader og kapitalkostnader. Dette er i samsvar med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager §§ 4 og 5.

Forskriften sier at kommunens regnskap fra 2 år før tilskuddsåret skal ligge til grunn for tilskuddsberegningen. Det betyr at regnskapstallene for 2017 (funksjonene 201 og 221), framskrevet med gitte deflatorer, danner basis for tilskuddsberegning for 2019 (med noe teknisk korrigering for brukerbetaling bl.a.).

Driftstilskuddet utgjøre 100 prosent av kostnadene kommunen har til sin ordinære drift av egne barnehager. Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonale satser. Disse varierer i forhold til barnehagens byggeår.

Utviklingen i antall barn med behov for barnehageplass har vært relativt stabil, men det har vært en økning av antall barn i private barnehager. Utviklingen ser nå ut til å ha stabilisert seg og for 2019 er det lagt til grunn 561 barn i private barnehager.

2016 2017 2018 2019*
Barn 0-2 år 191 211 213 214
Barn 3-6 år 346 347 348 347
Sum barn i private barnehager 537 558 561 561
Antall barn 0-5 år i kommunen 1 380 1 350 1 334 1 335
Andel i privat barnehage 38,90 % 41,30 % 42,10 % 42,02 %

Tabell: Tabellen viser antall barn i private barnehager og hva som er lagt til grunn for budsjetteringer av driftstilskudd 2019.

Innholdsfortegnelse