Gå til innhold

Handlingsplan 2019 – 2022

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 redegjør for hovedtrekkene i den planlagte virksomheten for Elverum kommune i fireårsperspektivet. Handlingsplanen gir en verbalbeskrivelse av prioritert og planlagt virksomhet slik denne fortoner seg ved inngangen til perioden. Økonomiplanen redegjør tilsvarende for de tilhørende økonomiske rammer og prioriteringer for fireårsperioden fordelt på investeringer og drift.

Handlingsplanen for den kommende fireårsperioden er det elementet i kommunens planhierarki (jfr. kommunens planstrategi) som skal:

 1. Ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger, som er nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket.

Resonnementet (punkt 1 og 2 over) er at kommunen så langt råd er, skal arbeide planmessig og omgjøre politisk prioriterte og vedtatte, langsiktige mål og strategier til handling. Samtidig må kommunen ha tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere muligheter og utfordringer som samfunnsutviklingen byr på «under reisen», og som planverket ikke har forutsatt.

Beskrivelsen i handlingsplanen struktureres innenfor de seks samfunnsområdene som er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum. Disse samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

I tråd med kommunens planstrategi er ambisjonen å skape en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner og inn i Handlings– og økonomiplan. Handlingsplanen danner basis for ytterligere detaljering som gjøres i planens første år, denne gang for 2019. Dette finnes i Virksomhetsplan og korresponderende årsbudsjett for 2019, beskrevet og fordelt på tjenesteområde (se senere kapitler).

Elverum kommune har strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018. UtslippsreduksjonerKarbonbinding – Forebyggende tiltak, godkjent i kommunestyret 19. juni 2014. Denne planen redegjør for ambisjonene i klima- og energiarbeidet i kommunen. Planen er i henhold til planstrategien oppe til rullering/oppdatering gjennom høsten 2018 og våren 2019, og vil bli gjort gjeldende for en ny 4-års-periode – 2019-2022.

Klima og energiarbeidet i Elverum kommune fra 2009 har i vesentlig grad dreid seg om energiøkonomiseringsarbeid i kommunens egne bygg. Dette har for en stor del foregått i et samarbeid med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjennom dette samarbeidet har en klart å opparbeide både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er kommet langt med energiøkonomiseringstiltak i egne formålsbygg.

Arbeidet via Regionrådet for Sør-Østerdal fortsetter i et nytt prosjekt «Energi- og klima i Sør-Østerdal». Målet er å videreutvikle nettverket og aktiviteter mellom kommunene i Sør-Østerdal og kompetansen til ansatte, kommunens innbyggere og næringslivet innen energi- og klimaspørsmål.

Klima- og energiarbeidet i Elverum for perioden 2019-2022 vil, slik det ser ut ved inngangen til perioden, legges opp med tiltak som vist under – jfr. ni temaområder med mål og strategier i planen Energi- og klimaarbeid i Elverum.

De aktuelle arbeidsområdene og tiltakene i fire-års perspektivet er:

 1. Transport
 • Kollektivtransport – arbeide for å styrke denne innad i Elverum, og til- og fra Elverum.
 • I by- og arealplanlegging og gjennomføring – forbedre framkommelighet for gående og syklende.
 • Praktisere et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster for å redusere transportarbeidet.
 • Gjennomføre «sykkelkampanjer» jevnlig for å øke sykkelbruk innad i Elverum.
 • Fortsette arbeidet for å bringe kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el..
 1. Stasjonær forbrenning
 • Videreutvikle arbeidet for å sikre energieffektiv energiforsyning og bruk i kommunale bygg.
 • Fortsette å legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff.
 • Legge til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi basert på biomasse, jordvarme, vind og solenergi både i nyutbygginger, påbygginger og restaurering særlig utbyggingen i Ydalir og Elverum Tomteselskaps engasjement.
 • Opprettholde og forsterke ordning for utskifting av ildsteder i private boliger.
 • Gjennomføre utfasing av oljekjeler til bygningsoppvarming innen 2020.
 1. Avfallshåndtering/slambehandling
 • Samarbeide godt med Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) for å medvirke til at Elverums innbyggere reduserer avfallsmengden ytterligere forbedrer kildesortering og gjenvinning.
 1. Jordbruk
 • Veilede og stimulere jordbrukere i Elverum til å drive godt klimajordbruk.
 • Veilede og stimulere landbruksnæringens utøvere til ytterligere økt bruk av biomasse til oppvarming og biodrivstoff til transport- og produksjonsformål.
 1. Arealplanlegging
 • Utbyggingsområder for bolig og næring søkes lokalisert innenfor gang- og sykkelavstand til sentrum, og nært eksisterende kollektivtilbud.
 • Gode sykkel- og gangforbindelser sikres i reguleringsplaner.
 • Utslipp av klimagasser vurderes innført som vurderingskriterium i reguleringsarbeidet.
 1. Fornybar energiproduksjon
 • Veilede for økt produksjon av fornybar energi – bioenergi, vannkraft, grunnvarme, vindkraft.
 • Veilede for etablering av nærvarmeanlegg og gårdsvarmeanlegg.
 • Veilede for etablering av mer klimavennlige kjøleløsninger på store bygg med kjølebehov.
 1. Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner
 • Arbeide for en aktiv skogpolitikk og påvirkning til dette gjennom næringspolitikk.
 • Sikre høyt investeringsnivå på Elverums skogarealer gjennom målrettet veiledning overfor skogeiere.
 • Veilede for bygging med fornybare og klimavennlige materialer, og spesielt bruk av tre i bygg og øvrige konstruksjoner i Elverum kommune.
 1. Kommunens egen virksomhet
 • Kommunen skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til lademuligheter.
 • Anvende anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer klima- og miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anlegg.
 • Utarbeide årlig statusrapport i årsberetningen for temaene klima-, energi og miljø.
 • Tilgjengelig teknologi for å redusere behovet for arbeids- og møtereiser utnyttes.
 1. Forebyggende tiltak mot flom, skred og overvann
 • Overvannshåndtering skal løses lokalt innen området (LOH) i alle nye utbyggingsområder.
 • Grønnstruktur langs vassdrag sikres.
 • Flomveger i eksisterende og nye boligområder kartlegges og sikres.
 • Åpne overvannskanaler og bekker holdes åpne.
 • Sidevassdrag kartlegges med tanke på flomrisiko, og områder det ikke bør bygges på identifiseres og tas hensyn til i alle byggesaker.

Elverum kommune har ved inngangen til planperioden 2019 – 2022 en byplan under ferdigstilling for perioden fram mot 2030. Planen er høsten 2018 ute på høring og forventes endelig godkjent i løpet av våren 2019. Denne planen vil være basis for den samlede byutviklingen fram mot 2030. I tillegg skal det etter at byplanen er endelig godkjent, vurderes om det skal utarbeides en egen plan for boligbyggingen i Elverum. Deretter inngår det også som en del av planstrategien å utvikle en egen plan for bygdeutviklingen i Elverum. Denne vurderes samordnet med revisjonen av den samlede arealplanen for kommunen – jfr. vedtatt planstrategi.

Samfunnsområdet er kalt by- og bygdeutvikling fordi Elverum både er en by- og landkommune, med i størrelsesorden ¾ av befolkningen i by- og bynært område, ¼ av befolkningen i omkringliggende bygder. Dette krever et planverk som tar hensyn til de muligheter og utfordringer dette gir for å tilby og vedlikeholde både urbane og landlige bo- og leveområder– derfor byplan og plan for bygdeutvikling.

Foruten byplanen baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet ved inngangen til planperioden 2019-2022 i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Et omfattende sett av lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Med planverket som ligger til grunn, og de muligheter man ser for seg innenfor samfunnsområdet by- og bygdeutvikling for perioden 2019 – 2022, så legges det opp til at følgende tiltak gjennomføres:

 • Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – På dette området planlegges det og gjøres et jevnt arbeid på et høyt aktivitetsnivå med de ressurser kommunen har til rådighet. Det har så langt vært et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette. Det blir spennende å følge befolkningsutviklingen framover.
 • Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den fortsetter som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon. Brukerdialog og kommunikasjon skal utvikles og effektiviserings- og forbedringsarbeid pågår (kontinuerlig forbedring med LEAN-konseptet).
 • Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.
 • Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen – en viktig del av attraktivitetsarbeidet. Utbyggingsområdet Ydalir vil ha et særskilt fokus i kommende år.
 • Arbeidet for å holde fast ved og utvikle Elverum som «skoghovedstad» og treby. Treveilederen for bygging utvikles og oppdateres, føringer for trebyggeri søkes ytterligere utviklet. Arbeidet for å utvikle næringsutviklingstiltak, konferanser og annet som er skog- og trerelatert fortsetter.
 • Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det legges opp til at man fortsetter arbeidet med å markedsføre Elverum som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke – attraktivitetsarbeidet. Det planlegges og forventes realisert konkrete initiativ for å samordne attraktivitetsarbeidet ytterligere mellom kommunens virksomheter og selskaper. Dette arbeidet vil forhåpentligvis kunne utvikles gjennom perioden.

Både i privat og offentlig sektor er det ved inngangen til planperioden 2019 – 2022 et høyt investeringsnivå i og rundt Elverum. Dette fortsetter også et stykke inn i planperioden. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning, og vil komme til realisering. Vesentlige utbygginger vil være:

 • Bydelen Ydalir med forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter i perioden fram mot 2030. Kommunen, Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood). Grunnlagsinvesteringene med kommunal garanti i området er betydelige, og topper seg gjennom 2018 og inn i 2019.
 • Ydalir skole i kommunal regi – planlagt 2 parallell skole med inntil 350 elever i bydelen Ydalir. Skolen åpnes i august 2019. I tilknytning bygges også idrettshall.
 • Ydalir barnehage – utbygging pågår parallelt med skoleutbyggingen for åpning i august 2019.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – bygging pågår med ferdigstillelse per årsskiftet 2018/2019. Dette er Elverum kommunes største enkeltinvestering noensinne.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av allaktivitetsarena i kommunal regi ved Elverum Ungdomsskole.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset. Utbygging er startet høsten 2017 med ferdigstillelse ved årsskiftet 2019/2020.
 • En rekke private boligutbyggingsprosjekter, i særlig grad fortetting i sentrum, som har pågått gjennom flere år og fortsetter inn i 2019.

 

Samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur er et eget samfunnsområde i kommunens planstrategi, med forslag til tilordnet planverk. Dette er gjort fordi alle samferdsels- og infrastrukturutfordringer og behov i et lokalsamfunn bør bli sett under ett. Det gjelder helt grunnleggende fysiske samfunnsstrukturer som veg, bane, vanntilførsler, avløp, energiforsyning, datanettverk m.v. med tilhørende kommunikasjonstrafikk.

I 2015 ble «Hovedplan vann og avløp» oppdatert og videreutviklet for perioden 2015 – 2024. Planen legger grunnlaget for vedlikehold og utvikling av livsviktig infrastruktur i lokalsamfunnet, og har en særstilling på grunn av gebyrfinansieringen som ligger til grunn for gjennomføringen.

I henhold til planstrategien for perioden 2016-2019 er det ambisjoner om å utvikle en egen strategisk plan for samferdsel og infrastruktur, lagt i tid etter ferdigstillelse av byplanene for å kunne vurdere behov og koordinering. I tillegg skal trafikksikkerhetsplanen oppdateres. Den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet baseres for øvrig på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Hovedplan vann og avløp – jfr. godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til budsjetter, til reguleringsarbeid e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur prioriteres på følgende tiltak for perioden 2019-2022:

 • Nyutvikling og revidering av planer – se kommentar over.
 • Vann og avløp – dette er en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan. Enhet for vann og avløp i sektor for teknikk og miljø kan over år vise til meget gode faglige resultater. Vannforsyning og avløpshåndtering i Elverum er av landets beste. Det planlegges for at dette fortsetter langs samme linje, i henhold til oppdatert plan for perioden 2015-2024, med utbygginger som koordineres med øvrige utbygginger.
 • Vegbygging og vegvedlikehold – bygdeveger og bygater. Dette er viktig og nødvendig infrastruktur for at lokalsamfunnet skal fungere. Det er gjennom de siste årene (2012 – 2016) gjort et betydelig løft for å oppgradere standarden på kommunale veger, delvis ved hjelp av omplassering av kapital fra skog til veg (økt hogst av hogstmoden skog). Investeringsnivået har vært økende fram til 2018, men må tas noe ned i den kommende planperioden for å betjene øvrige svært tunge investeringer for kommunen.
 • Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. For de kommende år vil gatelys få en betydelig oppgradering – se egen omtale av investeringsprosjekt.
 • Bredbåndutbygging – det er planer under utvikling for å starte utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum, i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag. Det er gjennomført en offensiv utbygging av bredbåndskapasiteten i sentrum av Elverum i regi av flere konkurrerende selskaper på kommersiell basis. Kommunen investerer sjøl betydelig beløp i perioden for å bidra til å utvikle bredbåndskapasiteten med dekning i hele kommunen.
 • Utbygging av riksveg 3/25 i regi av eget utbyggingsselskap på oppdrag fra Statens Vegvesen – dette er det klart største enkeltprosjekt på vegløsninger inn til -og forbi Elverum noensinne.
 • Det arbeides i 2018 og inn i 2019 for å utvikle en felles areal– og transportstrategi for 10 kommuner rundt Mjøsa inkludert Elverum. Utgangspunktet er den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen disse kommunene representerer. Elverum deltar aktivt i dette samarbeidet sammen med de øvrige kommunene, fylkeskommunene og transportetater.

Samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling har tre strategiske planer:

 • Strategisk næringsplan for Elverum 2014-2018.
 • Overordnet eierstrategi for Elverum kommune – skal utvikles i 2019.
 • Strategisk plan: Internasjonalt arbeid – ferdigstilles høsten 2018.

Den strategiske næringsplanen er utgangspunkt for næringsutviklingsarbeidet som utføres i kommunens regi. Planen skal rulleres og oppdateres i 2019.

Den alt vesentlige delen av kommunens ressurser til næringsutviklingsarbeid sluses inn i selskapet ElverumRegionen Næringsutvikling AS (ERNU AS). Et selskap som eies sammen med nabokommunene Våler og Åmot. I løpet av 2013 ble også Sør-Østerdal Næringshage AS stiftet som deleid datterselskap av ERNU AS, for å bidra i utviklingsarbeidet overfor eksisterende bedrifter i regionen. I løpet av 2018 vil eierskapet i ElverumRegionen Næringsutvikling AS bli endret ved at Elverum kommune etter avtale kjøper ut Åmot og Våler kommuner. Selskapet planlegges videre anvendt til å organisere et samlet og ytterligere koordinert grep på hele attraktivitetsarbeidet for Elverum – næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Kommunen har ressurs til næringsutviklingsarbeidet gjennom egen næringssjef. Næringssjefen inngår i et funksjonelt samarbeid med ElverumRegionen Næringsutvikling AS (kontorfellesskap), er ansatt i Elverum kommune og tilknyttet Samfunnsutviklingsstaben.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019 – 2022 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Strategisk Næringsplan (se over).
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling prioriteres på følgende tiltak for perioden 2019 -2022 – jfr. næringsplanen:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger, og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS med tilhørende prosjekter, og dernest Innovasjon Norge, finansieringsinstitusjoner o.a.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvalte og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. Erfaring tilsier at det til enhver tid oppstår muligheter for næringsutvikling på grunn av særskilte initiativ som kommer opp, og som har muligheter i seg og hvor næringsutviklingsapparatet v/næringssjef og ERNU kan organisere opp prosjekter og initiativ.
 • I tråd med næringsplanen fortsette arbeidet for å rekruttere både innbyggere og virksomheter til Elverum – jfr. gjennomførte initiativ de senere år gjennom «Attraktivitetsprosjekter» i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen. Det er i løpet av 2018 arbeidet videre for å samordne attraktivitetsarbeidet i Elverum, dette arbeidet fortsetter inn i perioden med ambisjon om utvikling – jfr. blant annet oppkjøpet av aksjene i ERNU AS – se over.
 • Forsterke og videreutvikle høgskolesamarbeidet. Elverum kommune er inne i flere funksjonelle samarbeid med Høgskolen i Hedmark (Terningen Nettverk, samarbeidsfora med øvrige vertskommuner for høgskole, praktiske fagsamarbeid på flere nivåer). Det er ambisjoner om å utvikle dette samarbeidet, og så involvere næringsliv for å få til et funksjonelt «Triple-Helix»-samarbeid.
 • Bidra til å styrke og stabilisere Elverum Næringsforum som møtested og talerør for næringslivet i kommunen.

Dette samfunnsområdet handler om ansvaret for å forvalte og utvikle natur og landskap (jord, skog, utmark m.v.) for bruk og vern, samt kulturvern. Det dreier seg altså om å legge rammer for kommunens bidrag til forvaltning av landarealene innenfor Elverum kommunes geografiske grenser, samt kulturvernet (bygninger, konstruksjoner, installasjoner o.a.)

Forvaltningen skjer i henhold til omfattende lovverk, forskrifter og ordninger – særlig innenfor jord- og skogbruket. Dette ivaretas i Elverum kommune av sektor for teknikk og miljø – enhet for landbruk og miljø. Det kulturvernrelaterte ivaretas av sektor for kultur.

Det legges opp til at kommunens kulturvernplan skal oppdateres (jfr. planstrategien) – det har gjennom de siste årene vært kapasitetsutfordringer for å ferdigstille påbegynt arbeid. Arbeidet gjøres på grunnlag av et registreringsarbeid som ble utført i 2014, men ikke sluttført.  Videre er det gitt mandat fra kommunestyret i henhold til planstrategi for å produsere en ny, samlet strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum. Dette blir en samling beskrivelser av det målrettede arbeid som foregår innenfor området. Arbeidet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019-2022 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling.
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap prioriteres på følgende tiltak for perioden 2019-2022:

 • Nyutvikling og revidering av planer – kulturvernplan og strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap.
 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, driver kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren. Dette arbeidet fortsetter som bidrag til å holde og utvikle Elverums posisjon i skogsektoren. Arbeidet tenkes synliggjort i større grad ved å produsere en samlet strategisk plan for hele forvaltningsområdet (se omtale over).
 • Det pågår prosjekter og initiativ for å søke å få til større grad av trebyggeri i Elverum. På dette området bidrar fagkompetansen i kommunen til å løfte fram og holde fast i initiativ som både har betydning for profilering, som klimatiltak og som byutvikling. Dette arbeidet fortsetter, og mye tyder på at langsiktig arbeid innenfor dette området nå bærer frukter ved at flere og flere utbyggingsprosjekter synes å bli planlagt og realisert med klimariktige, trebaserte konsepter.

Samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det samfunnsområdet hvor kommunen som tjenesteprodusent bidrar med den absolutt største andel av virksomheten. Innenfor dette området finnes barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette omfatter i størrelsesorden 80 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Tjenesteproduksjonen innenfor dette samfunnsområdet foregår i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter, samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier.

Kommunen har nå følgende oppdaterte godkjente planverk innenfor dette samfunnsområdet:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum 2017 – 2022.
 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017 – oppdateres i 2019
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019 – oppdateres i 2019
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Strategisk plan/kommunedelplan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018 – oppdateres i 2019.

I sum er dette et tilnærmet komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø prioriteres på følgende tiltak for perioden 2019-2022:

 • Utbygging av Elverum Helsehus. Dette er en betydelig investering for Elverum kommune i kommende periode – se investeringsoversikt. Ferdigstilling og innflytting forventes gjennom første halvår 2019.
 • Utbygging av Ydalir skole med idrettshall – se investeringsoversikt. Skolen ferdigstilles til skolestart i august 2019.
 • Utbygging av Ydalir barnehage – se investeringsoversikt. Barnehagen ferdigstilles til august 2019
 • Utbygging av leiligheter for yngre funksjonshemmede – se investeringsoversikt.
 • Utbygging og rehabilitering av Hanstad skole – se investeringsoversikt.
 • Bygging av allaktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole.
 • En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år – se omtaler under «Virksomhetsplan 2019» på de aktuelle tjenesteområdene.
 • Det kontinuerlige og forbedrings- og effektiviseringsarbeid med LEAN-konseptet som grunnlag fortsetter for å forbedre og utvikle tjenesteproduksjonen.
 • Fortsettelse av jevn og god drift i barnehagene og skolene støttet av utviklingsarbeid som foregår i egne prosjekter – se virksomhetsplanen for tjenesteområdene.
 • Jevn og relativt stor kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek fortsetter. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v.

Innholdsfortegnelse