Gå til innhold

Kommunestyrets budsjettvedtak

KS-157/18 Vedtak:

 1. Økonomiplan for 2019 – 2022 med budsjett for og virksomhetsplaner 2019 vedtas i samsvar med det fremlagte dokument (datert 31.10.2018) og vedtatte endringer som fremkommer av fremlagte forslag fra Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og Team Elverum, Ap, SV og MDG.
 2. Driftsbudsjettet for 2019 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 3. Investeringsbudsjettets finansieringsbehov for 2019 er kr 504 978 000,-. Dette finansieres med kr 289 455 000,- i lån, kr 74 814 000 i kompensasjon for betalt merverdiavgift, kr 125 348 000 i refusjon, kr 9 000 000 i salg av eiendom og kr 6 361 000,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger det opptak av lån fra Husbaken til videreformidling (Startlån) med kr 85 000 000.
 4. Låneramme for nye låneopptak I 2019 settes til kr 289 455 000. Det søkes Husbanken om formidlingslån på kr 85 000 000 til videreformidling som startlån. I henhold til kommunens økonomireglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 5. Gebyrregulativ for 2019 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert 31.10.2018).
 6. I medhold av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §21. I 3. ledd fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret 2019.
 7. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven.
 8. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som for eksempe lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.
 11. De økonomiske forskjellene mellom folk øker i Elverum og ellers i landet. I Elverum lever om lag 500 barn i såkalte lavinntekt-familier, der inntektene ikke dekker det de fleste av oss anser som normale utgifter knyttet til dagligdagse innkjøp, bolig, ferie- og fritidsopplevelser. Elverum kommune skal i 2019 sammenstille faktorene som påvirker lavinntekt-familiene, og lansere tiltak for å demme opp for dette økende problemet. Som en del av dette, skal kommunen se på mulighetene for at Elverum kommune så snart som mulig slutter å inntekts-beregne barnetrygden, som et vesentlig tiltak for å styrke familienes økonomiske situasjon.
 12. Elverum kommune arbeider videre med planer, holdninger og tiltak som legger til rette for en heltidskultur blant kommunens ansatte. Arbeidet tar utgangspunkt i rapporten Rapport heltidskultur i Elverum. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i to vedtak i Elverum kommune; kommunestyrets sak 120/15 og kommunestyrets sak 129/17, punkt 14. Spesielt i helse- og omsorgssektoren vil dette bidra til mer attraktive stillinger, en effektiv utnyttelse av ressurser og best mulig tilbud til innbyggere med pleie- og omsorgsbehov.
 13. I ei tid med økende konkurranse fra netthandel og nye store butikker utenfor sentrum, er det viktig at småbutikkene ses i sammenheng med ønsket om mer handel, folkeliv og kulturtilbud i Storgata og resten av Leiret. Elverum kommune må støtte og koordinere dette arbeidet knyttet til kommunens attraktivitets- eller næringsarbeid. Næringslivet må også trekkes aktivt og forpliktende inn i dette arbeidet, dersom Liv i Leiret skal kunne etableres som et varig tiltak for mer handel og bedre trivsel i Elverum sentrum utover 2019.
 14. Kommunestyret har en klar intensjon om at det tilrettelegges for hyttebygging i området ved Rogstadbakkvollen. Kommunestyret ber styret i EKF-Kommuneskogen legge frem en mulighetsstudie og en fremdriftsplan over dette prosjektet innen 1. april 2019. Begrunnelse: Elverum kommune ønsker å ta del i den verdiskapningen som hytteutbygging bidrar med i vår region.
 15. Kommunestyret ber om en detaljert orientering om status vedrørende arealbruk og personalressurser ved Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem. Begrunnelse: I forbindelse med fullføringen av nytt helsehus i Elverum, har det vært noe debatt om hvilke grupper pasienter og personalressurser som bør flyttes til helsehuset og fra hvilken institusjon. Kommunestyret er kjent med at administrasjonen ønsker å rive deler av Moen sykehjem, i tillegg til at det er behov for å tilrettelegge for en enklere bruk av 2. etg ved Sætre alders-og sykehjem. Det er nødvendig at denne dialogen gjennomføres i god tid før k-styrets budsjettkonferanse i juni 2019.
 16. Kommunestyret ber om at det utarbeides en 4-årig vedlikeholdsplan som beskriver planlagte tiltak og kostnader ved kommunes fem kirkebygg. Begrunnelse: Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte av våre kirkebygg har synlige vedlikeholdsbehov som ikke blir utbedret.
 17. Kommunestyret ber om en detaljert oversikt over hvilke personalressurser som benyttes innenfor administrasjon og ledelse ved samtlige skoler og barnehager i Elverum, i tillegg til den sentrale staben innenfor samme sektor. Begrunnelse: Kommunestyret ønsker en slik oversikt for å kunne vurdere ressursbruken innenfor Sektor Oppvekst.
 18. I forbindelse med at kirkekontoret skal flytte ut av Generalgården, ønsker k-styret at man forsøker å gi kapellet ved Elverum kirke en nødvendig oppussing, herunder HC-toalett, slik at kapellet kan benyttes til aktiviteter, også i vinterhalvåret. Omfang og økonomiske konsekvenser legges frem til k-styrets budsjettkonferanse i juni 2019. Begrunnelse: Det er et ønske om at kapellet kan fylle flere formål.
Elverum kommune Økonomiplan 2019 – 2022
Tall i hele tusen kroner
Driftsbudsjett
År 2019 2020 2021 2022
Reserve til driftsfond etter foretatte endringer 582 12 194 14 281 16 084
Netto endring av fondsbruk og -avsetning mot rådmannens forslag -910 12 194 14 281 16 084
Sum virkning av egne valgte tiltak og foreslått disponering i rådmannens budsjettforslag: 582 12 194 14 281 16 084
Rådmannens avsetning til generelt driftsfond: 1 492 0 0 0
Netto ordinære avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0
Sum rådmannens avsetninger til driftsfond 1 492 0 0 0
Valgte endringstiltak for inntekter 4 250 -6 274 -8 512 -10 506
Valgte endringstiltak for utgifter -3 340 -5 920 -5 800 -5 640
Valgte endringstiltak for driftskonsekvenser av investeringer 0 0 31 62
Netto virkning av egne valgte tiltak 910 -12 194 -14 281 -16 084

År 2019 2020 2021 2022
Nr Tiltaktsbeskrivelse
I1 Redusert eiendomsskatt 4 500 3 000 6 000 10 000
I2 Viderefører gratis parkering i sentrum 2 250 3 000 3 000 3 000
I3 Økt utbytte fra Elverum Energi -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
I4 Økt befolkningsvekst (SSB sitt hovedalternativ MMMM) -9 774 -15 012 -21 006

Driftsbudsjett
År 2019 2020 2021 2022
Nr Tiltaktsbeskrivelse
U 1 Reduksjon brannsikring Moen -2 000 -4 200 -4 200 -4 200
U 2 Reduksjon teknisk drift/forvaltning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
U 3 Reduksjon i eiendomsforvaltning -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
U 4 Reduksjon i overføring til kirkelig fellesråd -500 -500 -500 -500
U 5 Utredning og planlegging av investering Hanstad skole 500
U 6 Formannskapets reservepost 250 250 250 250
U 7 Kommunestyrets reservepost 250 250 250 250
U 8 14 nye VTA – plasser (kommunalt tilskudd) 160 280 400 560

 

Investeringsplan
År

2019

2020 2021

2022

Nr Tiltaktsbeskrivelse
Inv 1 Treningparker Hernes, Vestad og Heradsbygd 500 500 500

 

  Driftsbudsjett
År

2019

2020 2021

2022

Nr Tiltaktsbeskrivelse        
Inv 1 Treningparker Hernes, Vestad og Heradsbygd  

31

62

Innholdsfortegnelse