Gå til innhold

Rådmannens innledning

Handlings- og økonomiplan for 2019 – 2022 med Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2019, er et resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon. Arbeidet startet allerede for ett år siden. Det er i gjeldende handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021 redegjort for de økonomiske utfordringer Elverum kommune vil få i årene fremover. Utfordringene kan oppsummeres til lavere befolkningsvekst enn forventet. Dette fører til mindre inntekter til kommunen, økt gjeld og økte driftskostnader på grunn av de store investeringer som er satt i gang.

Administrasjonen har i løpet av første halvår i 2018 hatt en tjenestegjennomgang der alle tjenesteområder er vurdert ut fra hvilke tjenester/aktiviteter kommunen må, bør og kan ha. Det er gjort for å sikre økonomisk balanse i planperioden 2019 – 2022. I denne forbindelse vedtok kommunestyret i sak 085/18 i juni 2018 salderingstiltak som for 2019 utgjør 38,152 millioner kroner. For 2020 vil helårsvirkningen av tiltakene utgjøre 38,836 millioner kroner. Tiltakene har medført en reduksjon i antall årsverk med 22,56.

Elverum kommune hadde en sterk befolkningsvekst, om lag én prosent hvert år fram til 2015. Fra 2016 har veksten flatet ut til om lag 0,2 prosent per år. I perioden med vekst opplevde man knapphet på byggeklare tomter, overfylte skoler i sentrum og utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunen lagde planer for å håndtere disse utfordringene og satte i gang bygging av ny skole og barnehage i Ydalir og et nytt helsehus.

En reduksjon i befolkningsveksten har endret de økonomiske forutsetningene. Realisering av ovennevnte planer var basert på en videre befolkningsvekst på om lag én prosent per år. Økonomiske rammeoverføringer fra staten er basert på antall innbyggere som er bosatt i kommunen. Forventet befolkningsvekst skulle i stor grad finansiere investeringer av ny skole og helsehus.

Statistisk sentralbyrå (SSB) ga i juni 2018 ut en rapport om befolkningsframskrivning fra 2018 til 2040 på kommunenivå, og til år 2100 for landet. Rapporten har tre forskjellige forutsetninger for befolkningsframskrivning; lav nasjonal vekst, høy nasjonal vekst og hovedalternativet som omtales som MMMM, det vil si mellomnivået for komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og inn- og utvandring. Ifølge hovedalternativet har Elverum kommune 25 000 innbyggere i år 2040. Pr 1.1.2018 var vi 21 123 innbyggere. Hovedalternativet tilsier at vi skal ha en vekst tilsvarende 3877 innbyggere, som utgjør en vekst på 194 innbyggere pr år. Lav nasjonal vekst medfører i framskrivningen at Elverum vil ha 23 600 innbyggere i år 2040. Det tilsvarer en årlig vekst på 124 innbyggere. Ifølge uoffisielle tall, rådmannen har tilgang på, har Elverum hatt en vekst hittil i år, uke 44, på 64 innbyggere.

Inntektssystemet og KS prognosemodell har lagt til grunn hovedalternativet i SSB sin framskrivning. Administrasjonen har derfor måtte korrigere dette til et mer realistisk nivå, og har lagt til grunn en befolkningsvekst på 0,2 prosent pr år i planperioden 2019 – 2022. Nedgang i forventet vekst utgjør 29 millioner kroner i mindre overføringer fra staten til Elverum.

Befolkningsframskrivningen gir også noen signaler på hva Elverum kommune kan vente seg av etterspørsel på kommunale tjenester. Aldersgruppen 80 år og over utgjør pr 1.1.2018 1 044 personer. I år 2030 er denne aldersgruppen forventet å utgjøre 1 594 personer, og 2 030 personer i år 2040. Det er en økning på henholdsvis 52 prosent og 94 prosent. Rådmannen mener dette er en realistisk utvikling, fordi aldersgruppen 60 år og over ikke er de med høyest mobilitet når det gjelder å flytte ut av kommunen.
Når det gjelder etterspørsel av kommunale tjenester så er det sterk sammenheng mellom antall eldre og etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester i en kommune. Siden det nesten er en fordobling av antall personer i aldersgruppen 80 år og over kan man med stor sikkerhet si at det vil bli en sterk vekst i behov for pleie- og omsorgstjenester. Ser man isolert på perioden frem til 2030 vil man trenge cirka 100 nye institusjonsplasser innen pleie- og omsorg, gitt samme behov for tjenester som i dag. Elverum kommune må starte arbeidet med å utrede og planlegge hvordan man best mulig møter denne situasjonen.

Når det gjelder barn- og unge, spesielt de mellom 6-15 år, sier framskrivningens hovedalternativ at Elverum vil ha 2 775 innbyggere i år 2040. Den 1.1.2018 hadde vi 2 506 innbyggere i denne aldersgruppen. Bygging av Ydalir skole vil kunne håndtere en stor andel av denne veksten.

Gjennom et budsjettår skjer det alltid noe som gjør at man må tilføre enkelte virksomheter økt budsjettramme i kommende års budsjetter. Det er endring i behov for tjenester som er hovedårsaken til at økning av rammene må gjøres. I forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 har barnevernet fått økt sin ramme med cirka 5 millioner kroner. Det er opprettet et nytt bofellesskap i psykisk helse som utgjør cirka 5 millioner kroner, pleie- og omsorg cirka 10 millioner kroner, spesialpedagogiske tiltak i barnehagene cirka 3 millioner kroner, økt tilskudd til private barnehager 1,3 millioner kroner og NAV har fått økt sitt budsjett med cirka 2,7 millioner kroner.

Det er også forhold utenom kommunen som medfører at sektorer og tjenesteområder må tilføres økte rammer. Barnehagene har fått normative krav til bemanningsnorm og pedagognorm som medfører en økt ramme på 3,5 millioner kroner. Det samme gjelder innføring av lærernorm i grunnskolen som innebærer økt lærertetthet, og skolene må samlet tilføres cirka seks millioner kroner.

Det er i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 og i kommunestyrets møte 20.06.2018 sak 089/18, skapt forventninger til at det skal investeres i ny svømmehall. Ut fra den økonomisk vanskeligstilte situasjon Elverum kommune er i nå, er det ikke funnet plass til ny svømmehall i handlings- og økonomiplan for perioden 2019 – 2022.

Økonomisk oversikt viser et budsjettmessig mer/mindreforbruk i balanse, og dermed i henhold til myndighetskrav om å ha budsjettbalanse. Netto driftsresultat er derimot ikke tilfredsstillende. Over tid bør netto driftsresultat være cirka to prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 vil Elverum budsjettere med et negativt netto driftsresultat på 0,11 prosent. Det vil bedre seg marginalt utover i planperioden. Skal kommunen oppnå et netto driftsresultat på to prosent over tid, som utgjør cirka 33 millioner kroner, kreves det en omstilling av driften enten i form av reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. I sum utgjør det cirka 78 millioner kroner. Det vil være urealistisk å kunne budsjettere med ønsket netto driftsresultat i planperioden.

Elverum kommune har for budsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 ikke handlingsrom for uforutsette utgifter. Dette innebærer en stram økonomistyring, og det anbefales ikke å legge inn nye driftstiltak som har en varig karakter.

Gjennom budsjettåret endrer innbyggernes behov for tjenester seg. Det er derfor viktig å ha en «buffer» som kommunestyret kan disponere gjennom året til aktivitet som avviker fra det som er planlagt. Kommunestyret vil ikke ha noen buffer å disponere til uforutsette hendelser i budsjett for 2019.

Kravet til omstilling, kompetanseutvikling og effektivisering vil ligge over kommunen i hele planperioden. Dette krever stor innsats både fra den politisk og administrative ledelsen i kommunen, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer og staber.

Selv om budsjett for 2019 er svært stramt, mener rådmannen at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud fra Elverum kommune.

Elverum 31. oktober 2018

Kristian Trengereid
rådmann

Innholdsfortegnelse