Gå til innhold

6 Handlingsplan 2019 – 2022, arbeid og resultater i 2019

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2019-2022 ble godkjent av kommunestyret 13. desember 2018. Det første året i planen har navnet Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for årets virksomhet. Resultater for 2019 per tjenesteområde, finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater» (se kapittel 7 – under). Status for investeringsprosjekter finnes i kapittel 8 – se under.

Handlingsplanen beskriver hovedtrekkene det som planlegges gjennomført for kommende fireårsperiode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og beskrive hvilke mål, rammer, forutsetninger, aktiviteter og utfordringer som ligger til grunn for disse årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2019-2022 – arbeid og resultater i 2019» beskriver kort arbeid og resultater i 2019 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022. Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2019 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket. Handlings- og økonomiplanen for fireårsperioden «samler trådene» og:

1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).

2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket (uforutsette ting som kommer på, muligheter og utfordringer som gir seg underveis og som ikke er tatt høyde for i planverket).

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med kommunens planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta kommunens roller:

 1. Demokratisk arena
 2. Tjenesteproduksjon for befolkningen
 3. Forvaltningsmyndighet
 4. Samfunnsutvikler
 5. Arbeidsgiver

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse samfunnsområdene ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte. De seks samfunnsområdene er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva som planlegges gjennomført, og i denne delen av årsrapporten rapporterer og kommenterer vi fra 2019 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2019-2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Strategisk plan – Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap.

Gjennom 2019 har det i samarbeid med Sør-Østerdalskommunene blitt gjort et omfattende arbeid i Elverum kommune for å fornye klima- og energiplanen for kommende periode, framlagt til godkjenning i kommunestyret i mai 2020. Arbeid som har blitt gjennomført i 2019 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig (jfr. fokusområdene i energi- og klimaplanen):

Transport – det har vært arbeidet med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning og plan for sykkeltiltak er grunnlag for byplanen. I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark, sykle til jobben-aksjoner m.m. I 2019 har Elverum kommune sammen med 9 øvrige kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunene, transportetatene, fylkesmannen avsluttet arbeidet aktivt for å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for «Mjøsbyen». Denne areal- og transportstrategien har vært et omfattende arbeid for partene, Elverum kommune inkludert, har blitt godkjent i kommunene vårhalvåret 2019, og også etter hvert i Innlandet fylkeskommune (29. april 2020). Oppfølgings-arbeidet vil komme fra og med høsthalvåret 2020. Arbeidet vil kunne være førende for å skape et klimariktig transportmønster fram mot 2040 – se www.mjosbyen.no.

 Stasjonær forbrenning – det arbeides jevnt og trutt i den kommunale eiendomsforvaltningen for å videreutvikle opparbeidet kompetanse og tiltak for energiøkonomisering i kommunale bygg. Fossil fyringsolje som varmekilde er faset ut både i privat og kommunal sektor i samsvar med forbudet som trer i kraft fra 2020. Elverum har i betydelig grad fornybare klimanøytrale energikilder til disposisjon. Disse anvendes gjennom fjernvarmeanlegg for bysentrum, i form av fornybar elektrisk vannkraft, grunnvarme til varmepumper m.v. Stasjonær forbrenning vil om få år med sannsynlighet være fullstendig basert på fornybare, klimanøytrale energikilder.

 Avfallshåndtering/slambehandling – Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) har gode konsepter for avfallshåndtering som er i stadig utvikling. Det vises til rapporter fra selskapets virksomhet – se her: https://soir.no/.

 Jordbruk – i jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkretsløpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi.

 Arealplanlegging – god arealplanlegging er av de langsiktig viktigste tiltak som grunnlag for å utvikle klima- og miljøvennlige samfunn. I Elverum arbeides det kontinuerlig for å sikre at nye, større utbyggingsområder for bolig og næring lokaliseres og utvikles riktig med gode sykkel- og gangforbindelser, fortetting av bebyggelsen, normer for parkering m.v. Elverum er gjennom utviklingen av bydelen Ydalir i nasjonal front med hensyn på å utvikle en fullstendig klimanøytral bydel vedrørende materialbruk, transport, avfallshåndtering, energiforsyning m.m. etter konseptet Zero Emission Neighbourhood. Dette arbeidet er betydelig utviklet gjennom 2019, kommunens bidrag er i særlig grad å bygge nye skole, barnehage og idrettshall i Ydalir og som ble åpnet i august 2019 –  i massivtre og med passivhusstandard. Se mer info her: https://www.ydalirbydel.no/.

Fornybar energiproduksjon – Elverum har relativt stor produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, på gårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon i Glomma, grunnvarme i varmepumper og etterhvert stadig flere solcelleanlegg. Energiproduksjon fullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde.

 Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp til atmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen. I Elverum drives det et aktivt skogbruk for å sikre god netto tilvekst i skogene. Markedene modnes etter hvert for moderne trebyggeri som et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, dette påvirker også primærskogbruket og skogforvaltningen i den forstand at aktiviteten er høy.

Kommunen har gjennom 2019 gått i forkant med avslutning av flere byggeprosjekter som bidrar til karbonbinding og klimavennlig utbygging – jfr. skoleutbyggingene på Lillemoen, Hanstad samt ny skole og barnehage under bygging i Ydalir, alt i massivtre.

Bilde under: Elverum har store skoger.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2019-2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2019 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig:

Nyutvikling og revidering av planer – byplanarbeidet. Dette svært omfattende planarbeidet ble avsluttet med godkjenning av «Byplan 2030» i kommunestyret i august 2019. En milepæl ble således nådd, og kommunen har et oppdatert plangrunnlag for byområdet fram mot 2030. 

Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom hele 2019. Det er et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette. Reguleringsplaner som grunnlag for utbygginger er jevnlig saker i formannskap og kan lettest gjenfinnes og leses i protokollene fra møtene. Planer som til enhver tid er på høring ligger også ute på kommunens hjemmeside.

Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den har blitt gjennomført som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon i hele 2019 og leverer tjenesten innenfor gitte rammer på tid og økonomi. 

Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Elverum Tomteselskap er et kommunalt eid selskap. Selskapets virksomhet inngår som en vesentlig del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder i byen. I 2019 har kommunens administrasjon og selskapet hatt løpende og tett samarbeid.  Utbyggingsområdet Ydalir har, som i tidligere år, hatt særskilt fokus med tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Se mer info her: https://fmezen.no/. 

Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, ikommunale selskaper og i det private næringslivet.

I Elverum har det gjennom 2019 vært arbeidet med realiseringen av betydelige investerings- og utbyggingsprosjekter – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging og reguleringer med kommunal medvirkning og realiseres både i 2019 og årene framover. Vesentlige utbygginger er:

 • Bydelen Ydalir med ambisjoner om forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter. Kommunen og Elverum tomteselskap og et nettverk av private interessenter er delaktig i forsknings- og utviklingssamarbeid hvor Sintef og Byggforsk med flere er kompetansepartnere (ZEN – Zero Emission Neighbourhood). I 2019 er store infrastrukturinvesteringer og store utbyggingsprosjekter i kommunal regi avsluttet i bydelen.
 • Ydalir skole og barnehage i kommunal regi – 2 parallell skole med inntil 350 elever i bydelen Ydalir samt 8 avdelingers barnehage. Det har vært høy byggeaktivitet i kommunal regi gjennom 2019 fram til ferdigstilling og åpning av skole, barnehage, idrettshall og uteanlegg i august 2019.
 • Elverum kommune har i august 2019 stiftet selskapet Ydalir Boligutvikling AS for sammen med partner å realisere utbygging av omsorgsboliger i Ydalir.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi – kommunens største enkeltinvestering noensinne med intensiv byggeaktivitet  fram til overlevering i april 2019 og påfølgende innflytting. 
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering i 3 – års perioden 2016 – 2019.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Hedmarksvegen AS –  byggestart i juni 2018 fram til åpning av veganlegget i juli 2020.

I tillegg kommer en rekke private utbygginger gjennom 2019 som bidrag til lokalsamfunnsutviklingen.

Bilde under: Bevaring av etterkrigsbebyggelsen inngår som vesentlig element i Byplan 2030. Rådhusets detaljer er verdt et studium.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019-2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vann og avløp – jfr. godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskap.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2018 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig:

Vann og avløp – dette har også i 2019 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan (se også oversikt over denne virksomhet i kapittel 7.13 under).

Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydelig oppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og betydelig oppgraderinger er under gjennomføring over flere år for gatebelysning.

Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur (se omtale over), legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2019 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som årlig års får betydelig og fortjent oppmerksomhet.

Bredbåndutbygging – i 2019 er bredbåndsutbygging gjennomført og forberedelse for videre utbygging planlagt. Det er utviklet planer for å gjennomføre utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag. Kommunen investerer i denne sammenheng samlet i størrelsesorden 15 millioner kroner. Status kan leses blant annet her.

Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Hedmarksvegen AS, planlagt gjennom mange år med byggestart i juni 2018, vil være største investering i viktig veinett inn til Elverum noensinne. Veganlegget åpnes i juli 2020.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019 – 2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det operative næringsutviklingsarbeidet for Elverum kommune i 2019 har foregått i regi av ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) og selskapene tilknyttet Elverum Vekst samt Samfunnsutviklingsstaben i kommunen – i nært samarbeid. Arbeid som har blitt gjennomført i 2019 på samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling, og som er ledd i det mere langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS, Sør-Østerdal Næringshage AS samt Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvaltning og bidrag til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2019 har et tiltakende antall initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomheter med større industriell produksjon.
 • Prosjektet Forsvarslogistikk har sprunget ut av Omstillingsprogrammet for Elverumregionen (2013 – 2018) og har pågått i 2019 med sikte på å etablere forsvarsrelaterte arbeidsplasser innenfor nye logistikkløsninger. Dette arbeidet ble avsluttet i oktober 2019 og gikk over i en realiseringsfase med etablering og investeringer for logistikkbase for Forsvaret i regi av Wilhhelmsen NorSea Group på tidligere Sperre Støperis anlegg på Vestad.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk i ERNUs regi, noe som har bidratt til flere samarbeids-arenaer mellom bedriftene og til at flere utviklingsprosjekter for etablerte eller nystartede bedrifter har kommet i gang.
 • Det er videreført et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er videreført et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde.
 • Et nettverksamarbeid med Klosser Innovasjon har vært forberedt gjennom 2019 og kommer til realisering i 2020.
 • Det er gjennomført samlinger mellom bedrifter, Innovasjon Norge med flere for å kople flere virksomheter på Innovasjon Norges ordninger for kompetansebygging, finansiering m.m.
 • Det er gjennomført kurs og samlinger for gründernettverk.
 • Det er samarbeidet med Hedmarkenkommunene for å bidra til innbyggerrekruttering og etableringer gjennom nettverksamarbeidet Bolystforum og Arena Innlandet i Oslo under Oslo Innovation Week.
 • Arrangementene under vignetten «Liv i Leiret» er gjennomført gjennom sommeren 2019 med økonomisk og praktisk bistand fra kommune, ERNU med flere.
 • Elverum kommune er fra 2020 medlem i OsloRegionens Europakontor, et arbeid som er forberedt gjennom 2019, og vil kunne inngå som en del av internasjonalt arbeid som kan gi lokal utvikling.
 • I Elverum Kommunale Industribyggs regi er det jobbet med forberedelse av flere byggeprosjekter av betydning for Elverums utvikling, bl.a. deltakelse i konkurranse for nytt politihus og magasinbygg for Anno Museum.
 • I Elverum tomteselskaps regi er det jobbet videre med utvikling og salg av næringstomter, og kjøp og etableringer har skjedd.

Gjennom 2019 er et langsiktig restruktureringsarbeid for kommunens attraktivitetsarbeid (næring – bosted – besøk) sluttført ved en sammenkopling av virksomheten i de kommunalt eide selskapene ElverumRegionens Næringsutvikling AS, Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling AS. Dette er beskrevet i saker for formannskap og kommunestyre. Elverum kommune har derved organisert opp en samlet kompetanse for å drive målrettet og koordinert attraktivitetsarbeid.

Det hører med til næringsutviklingsarbeidet at kommunen bedriver effektiv arealplanlegging, bidrar til reguleringsplanlegging og sørger for effektiv byggesaksbehandling. Dette har vært bidragende til en rekke etableringer i 2019 – i Elverum Handelspark (i tilknytning til Ydalir), på Grindalsmoen og Grundsetmoen med flere.

Bilde under: Museene i Elverum er en betydelig reiselivsattraksjon.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019-2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2019 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd idet mer langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktiv skogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Det har vært arbeidet noe gjennom 2019 for å forberede videre arbeid for å ferdigstille en kulturminneplan.

Bilde under: Furuskogene – et betydelig element i Elverums landskap.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2019-2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2013-2017
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien. I 2019 har det vært tatt initiativ til og gjennomført arbeid for å fornye folkehelseplanen, denne ble godkjent i kommunestyret 28. august 2019 for perioden 2019 til 2023.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2019 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2022 er særlig:

 • Utbygging av- og innflyttingen i Elverum Helsehus. Dette er en den største enkeltinvestering for Elverum kommune noensinne.
 • Utbyggingen og åpningen av Ydalir skole.
 • Utbyggingen og åpningen av Ydalir barnehage.
 • Bygging av og åpningen av Allaktivitetsarena v/Elverum Ungdomsskole.
 • Konsept/forretningsmodell og igangsetting av prosess for å muliggjøre utbygging av ny svømmehall i regi av kommunens selskap Flerbruksanlegget AS.

En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år. Se også omtale under tjenesteområdene i kapittel 7 i denne årsmeldingen.

Utviklingsarbeidet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» med LEAN-konseptet som gjennomføringsstrategi har pågått i noen år og fortsetter med jevnt trenings- og utviklingsarbeid på arbeidsprosessene på det forskjellige tjenester innenfor tjenesteområdene.

Jevn og relativt stor kulturproduksjon, begrensede ressurser tatt i betraktning, holder fram på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF