Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Kommunen har i tillegg til kommuneplanen et planverk på cirka 20 strategiske planer fordelt på fagområdene, og som er å forstå som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å ha et operativt grunnlag for virksomheten. Dette planverket kan leses her.

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater innenfor fire ulike dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet:

Dimensjoner med indikatorer Resultat

2017

Resultat

2018

Mål

2019

Resultat

2019

Lands-gjennom-snitt
Samfunnsdimensjonen
Innbyggertall, 31. desember 21 123 21 191 21 207 21 254
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg relatert til referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid  

-23%

 

-18%

 

-21%

 

-21%

 

Økonomidimensjonen
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % anbefalt av Fylkesmannen) 1,04 % -0,31% -0,17 % 0,55 % 1,9 %
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (eksklusive eiendomsskatt og flyktningetilskudd). *) 10,4 % 10,4 % 10,4 % 9,9 %
Organisasjonsdimensjonen
Nærværsprosent. **) 91,9 % 92,5% 92,5% 92,8% 90,2%
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (svar fra medarbeidere, skala fra 1-5 (1=svært uenig og 5=svært enig)).
1.Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. Ikke målt. 4,3 Måles ikke. Ikke målt. 4,3
2.Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. Ikke målt. 4,3 Måles ikke. Ikke målt. 4,3
3.Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. Ikke målt. 4,3 Måles ikke. Ikke målt. 4,2
4.Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. Ikke målt. 4,3 Måles ikke. Ikke målt. 4,2
5.Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. Ikke målt. 4,0 Måles ikke. Ikke målt. 4,0
6.Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. Ikke målt. 4,4 Måles ikke. Ikke målt. 4,3
7.Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Ikke målt. 3,7 Måles ikke. Ikke målt. 3,7
8.Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Ikke målt. 4,5 Måles ikke. Ikke målt. 4,5
9.Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. Ikke målt. 4,1 Måles ikke. Ikke målt. 4,1
10.  Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. Ikke målt. 4,7 Måles ikke. Ikke målt. 4,7
Tjenestekvalitetsdimensjonen
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten). ***) ja ja Ja Nei.
Brukerundersøkelser på ulike tjenester. ****)
Resultat for bruker 5,3 4,7 4,7 5,1
Respektfull behandling 5,5 5,1 5,1 5,4
Tilfredshet med informasjon 4,8 4,5 4,5 4,9

Tabell: Mål og resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer innenfor 4 dimensjoner – samfunn, økonomi, organisasjon og tjenestekvalitet. *) = Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter. **) = SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett. ***) = Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten. ****) = Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best.

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF