Gå til innhold

9 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres i tertialrapportene og ved årsslutt.

 

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Sektor for teknikk og miljø
Fylkesmannen (avløp – ytre miljø). 1.Ikke oppdatert ROS-analyse for vurdering av forurens-ningsmessig risiko og sårbarhet, ingen prosedyre for gjennomføring av ROS- kartleggingen.

2.Mangelfull dokumentasjon av rutiner for gjennomføring og rapportering av internrevisjon

01.11.2019 ROS-analysen er oppdatert, jfr. pkt. 1.

 

Pkt. 2.: Dokumenta-sjonen er oppdatert og avviket er lukket.

Sektor for Pleie, rehabilitering, omsorg
Tilsyn fra Arbeidstilsynet. Stedlig tilsyn 24.09.19. og 15.10.19

 

Hensikten med tilsynet er å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, samt å sikre at dette arbeidet prioriteres.

7 pålegg:

§ HMS arbeid  – rutine

§ Trakassering og annen utilbørlig opptreden – rutine

§ Vold og trusler – rutine

§ Vold og trusler – opplæring

§ Psykisk helse – kartlegging og risikovurdering

§ Psykisk helse – plan og tiltak

§ Omstilling – rutine

01.04.2020 1 av 7 pålegg er lukket per 31.12.2019. Resterende 6 pålegg forventes lukket i løpet av april 2020.
Sektor Familie- og helse
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn om ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV i Elverum kommune 13. – 15. mai 2019, som del av et landsomfattende tilsyn. Fokus var om kommunen sørget for ettervern og samar-beid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV. Det ble avdekket to lovbrudd under tilsynet:

1. Kommunen har ikke utviklet et tilstrekkelig system for styring og kontroll til ungdom som har eller kan ha behov for helhetlige og koordinerte tjenester fra barneverntjenesten og NAV.

2. Kommunen sikrer ikke at ungdommens medvirkning ble systematisk ivaretatt og dokumentert.

Det ble gitt tilbakemelding per 01.10.19, med framdrifts-plan for lukking av avvik. Planen forutsatte implementert arbeid og rettet lovbrudd innen 01.06.20

 

Tiltak iverksettes og implementeres i henhold til en egen handlingsplan.
Eiendomsstaben
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (IKS) har gjennomført branntilsyn på Hanstad barne- og ungdomsskole den 10.12.2019 etter bekymringsmelding fra FAU.

 

 

 

 

 

 

 

Rapport med 4 avvik ble mottatt 12.12.2019. Avvik 1-3 går på byggeier, og avvik 4 på bruker av skolen.

Avvik 1: Manglende kjennskap til og dokumentasjon over kravene til brannsikkerhet som gjelder for Hovedbygget.

Avvik 2: Rutiner for kontroll og vedlikehold av branntekniske bygningsdeler Hovedbygg.

Avvik 3: Krav til bruk av byggverket og rutiner for å sikre at kravene blir overholdt

Avvik 4: Etablering av grunnleggende systematisk internkontroll innen det brannforebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten.

 

Tilbakemeldingsfrist med tilhørende  handlingsplan er 24.01.2020. Tiltak vil bli iverksatt i henhold til handlingsplanen.

Tabell: Registrerte pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn – status per utgangen av 2019.

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF