Gå til innhold

8 Investeringsprosjekter

I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes pågående investeringsprosjekter ved utgangen av 2019, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes økonomiplandokumentet for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.

Prosjekt    (tall i 1000 kroner) Opprinnelig budsjett 2019 Regulert budsjett 2019 Regnskap 2019 Avvik Årsak/kommentar til avvik
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter 3 112 2 759 353 Prosjektet er avsluttet.
Svartholtet bofellesskap 564 581 -17 Prosjektet er avsluttet.
Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger. 42 000 87 996 84 361 3 635 Prøvedrift tekniske anlegg pågår, og innebærer utbetaling av sluttvederlag 28. mars 2020.  1 års garantibefaring er planlagt til 28 mai 2020.
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå (Vestad Omsorgsboliger) 52 327 4 4 Prosjektet gjennomføres i regi av Elverum vekst. Det vises til KS-sak 055/19 og KS-sak 102/19.
Kjøp av kommunale boliger 5 000 5 000 4 668 332  Det er anskaffet 2 boliger i henhold til boligbestilling
Komfyrvakter boliger 220    Anskaffet 30 komfyrvakter og mottatt 70 gjennom samarbeidsavtale med MHBR. Prosjektet kan avsluttes.
Handlingsplan universell utforming 83 171  -88 Utvalgte kommunale bygg er ferdig kartlagt, og utarbeidet handlingsplan er politisk godkjent.

Opprinnelig prosjektramme var på 2 millioner. I tillegg er det mottatt 150.000 kroner i tilskudd fra BUF-dir. Samlet forbruk utgjør kroner 546.355.

IT investeringer 4 523 3 874 2 212 1 662 Mindreforbruk skyldes forsinket leveranse av bestilt sentral infrastruktur til nytt serverrom i Helsehuset. Leveranse skjer primo 2020. Forventet avvik +/- 0.
Velferdsteknologi 4 039 200 27 173  Ny bevilgning i 2020
Agresso 1 000 1 000 644  356  Ny bevilgning i 2020
Hanstad skole 375 959 -584 Forberedelser fase 2 Rehabilitering, omfatter også søknad om ferdigattest for modulbygget som kun har midlertidig byggetillatelse. Søknad om ferdigattest for modulbygget planlegges fremmet i løpet av 2020.
Vestad skole – ombygging av planløsning  107 107     Ferdigstilt.
Søbakken skole trinn 2 nybygg og rehab 976  -976 Reklamasjonssak med tvist om sluttoppgjør. Merforbruket skyldes kostnader til juridisk bistand, samt utbetaling av sluttoppgjør i henhold til forliksavtale med entreprenør.
Lillemoen skole – Tilbygg/rehabilitering 4 865 2 700  3 397  -697 Prosjektet pågår med et forventet forbruk i 2020 på 2,7 millioner kroner, bl.a. utomhus og riving av gammelt skolebygg. Det har påløpt høyere kostnad enn planlagt i 2019 pga. reklamasjon og mangler på varmeanlegget, men dette dekkes inn av vedtatt bevilgning for 2020.
IKT i skole 2 150 2 150 2 009 141 Midlene ble brukt til innkjøp av ikt utstyr, pc/pc-skap til elever og ansatte samt ikt-infrastruktur. Et lite beløp står ubrukt ved årets avslutning.
Ydalir skole 128 967 125 807  104 172 21 635  Ferdigstilt. Sluttoppgjør med bonus/malus pågår. Avregning tomtekjøp fra ETS gjenstår.
Ydalir – ny barnehage 2020 52 293 51 293 38 666 12 627  Ferdigstilt. Sluttoppgjør med bonus/malus pågår
Allaktivitetsarena 5 000 4 700 4 355 345 Prosjektet avsluttes 2020, kun mindre arbeider gjenstår. Forventet avvik ± 0
Personalbase Sandmoen 3 600  100 100 Avventer rammeavtale med håndverkere. Prosjektet planlagt videreført til 2020.
Kjøp av biler – jevn utskifting 4 200 1 500 1 787 -287  Jevn utskifting, ny bevilgning 2020
Biler og maskiner (miljø og teknikk) 1 832 1 832 990 842 Dekkes av fond, brukes til innkjøp av nødvendige maskiner og utstyr. Innkjøp av lastebil delbelastet
Tyngre anleggsmaskiner 3 500 1 500 -1 500 Forsinket levering av lastebil planlagt til 2018. derfor belastning av 1.5 millioner kroner i 2019.
Utfasing av oljekjeler 1 380 500 455 45 Prosjektet ferdigstilles og avsluttes i 2020
Gatelysinvesteringer 5 807 5 807 6 028  -221 Avviket skyldes i hovedsak belastning av internt fordelte lønnskostnader.
Hovedplan VA – alle anlegg 38 666 38 666 25 942 12 724 Dekkes av gebyrinntekter. Rehabilitering og utbygging av kommunale vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig. Mindre-forbruket skyldes tidligere års akkumulerte ubenyttede midler. Sett over år balanserer investeringstakten mot budsjett, dvs avvik ± 0 over tid.
Gate, veg, park 14 115 14 115 19 090 -4 975 Regnskapet viser kun utgifter, inntekter i form av refusjoner fra off/regionale myndigheter er ikke lagt inn.  Refusjoner/støtte balanserer ut regnskapsavviket, samlet avvik ± 0.
Rehabilitering av bruer 2 277 2 377 613 1 764 Positivt avvik da en bru som ble påbegynt i 2019, blir sluttført i 2020 på grunn av vanskeliggjort gjennomføring knyttet til høy vannføring. Forventet samlet avvik ± 0
Ydalir, ny veg x RV25 5 000 4 700 6 232 -1 532  Noe merkostnader i sluttfasen/sluttavregning oppstått.
Eiendomsinngrep   200    200 108 92 Grunnerverv ved tiltak som krever kjøp/erstatning av grunn
Julegate og stolpedekor   82 -82 Kjøpt inn og finansiert i 2018
Infrastruktur Øvre Sagåa,  Olav Sæters vei og Ydalir 90 474 92 193 -1 719  Infrastruktur er overtatt vederlagsfritt.
Utbygging Grindalsmoen vest 11 506 10 335 1 171 Inntekter fra utbyggingsavtale med bruk av anleggs-bidragsmodellen, ingen låneopptak.
Kirkegård Heradsbygda 16 -16  Prosjektet er avsluttet
Kjøp av NRK bygget 11 000 11 000 11 000    Prosjektet er avsluttet
Toalettanlegg Sagtjernet/Bergesjøen 300 300 335 -35 Gjelder kun Sagtjernet i 2019. Liten overskridelse for å oppnå nødvendig funksjonalitet.
Elverum kulturhus nytt lydanlegg 5 000 49 4 951  Blir fullført i 2020
Rehabilitering rådhuset -18 18  Prosjektet er ferdigstilt
Smestadtoppen 4 375 944 3 431 Utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen, ingen låneopptak. Pågår inn  2020
P-automat sentrum 2 250 450 406 44  Ingen vesentlig aktivitet på dette prosjektet.
Flytting undervisningsmodul 5 900 2 727 3 173 Modulen ble flyttet høsten 2019. Tilhørende utomhusarbeid ferdigstilles sommeren 2020.
Undergang Heradsbygda 590  -590 Prosjektet er i prosjekteringsfasen for byggingen av selve undergangen, der Elverum kommune har inngått avtale om (2018) og mottatt anleggsbidrag fra BaneNOR stort 1,5 mil kr, som ca tilsvarer prosjekterings-kostnadene. Mye prosjektering i 2020. Hele tiltaket skal ferdigstilles innen 2021 for å ikke miste mottatt støtte fra BaneNOR. Totalkostnad er estimert til ca 7 millioner
Infrastruktur Vestad skole 9 000 80   70 10 Prosjektet er planlagt videreført til 2020, og planlagt gjennomført innen skolestart 2020.
Renholds- og driftsmaskiner 175 175 145 30  Prosjektet er ferdigstilt.
SUM 410 911 493 247  432 591 60 656  

Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2019/2020.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF