Gå til innhold

10 Oppfølging: Politiske vedtak – Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Dette kapitlet redegjør for oppfølging og gjennomføring av vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret, og som er i prosess ved årsskiftet. Det rapporteres vedrørende status i disse vedtakene i tertialrapportene gjennom året og ved årsslutt.

Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak (FSK=Formannskapet, KS=Kommunestyret).

 

Vedtaks-punkt og dato Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
KS 038/14

07.05.14.

Kommunedelplan for kultur-minner og kulturmiljøer i Elverum. Line M. Rustad Planprogram ble vedtatt i kommune-styret i oktober 2014. Planarbeidet har vært stilt i bero grunnet mangel på kapasitet, men er påbegynt igjen 3. tertial 2018 og pågår.
KS 128/16

31.08.16.

Tilbud fra fylkesmannen om deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring. Tord Arnesen Prosjektet pågår.
KS 108/16

28.09.16.

Salg av eiendom (Nysted). Kjell Karlsen Saken er fortsatt I arbeid. Det behøves mer tid på å utrede hvilke utviklings-muligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklingsperspektiv. Jfr. også behovet for å få på plass en kulturminne-plan.
KS 063/18

30.05.18.

Oppfølging av forvaltnings-rapport integrering av flyktninger. Tord Arnesen Elverum kommune skal utarbeide en plan for inkludering, noe som er innarbeidet i planstrategien. Arbeidet blir iverksatt i henhold til vedtak for planstrategien 2016-2019.
KS 162/18

13.12.18

 

KS 077/19

19.06.19

Ny svømmehall – status og videre prosess Kristian Trengereid Flerbruksanlegget AS har som oppdrag å innhente utviklingspartner. Prosess pågår. Se forøvrig vedtak i KS sak 162/18 og 077/19. Transaksjonsmodell for overføring av egenkapital i form av tomter til utviklingsselskapet er vedtatt. Videre oppfølging skjer i samarbeid mellom kommunens administrasjon og Flerbruksanlegget AS.
FSK 169/18

23.11.18

Frydenlundvegen 18 – vurdering av planoppstart Tor Backe Formannskapet har vedtatt plan-oppstart. Oppfølging pågår. Kommunen avventer utspill fra tiltakshaver.
KS 167/18

13.12.18

Trafikksituasjonen Hanstad syd, spørsmål om utbedringstiltak Tor Backe Oppfølging politisk utsatt til høst 2020, herunder møte med Trygg Trafikk.
FSK 022/19

06.02.19

Behandling av klage på vedtak om tillatelse til tiltak og dispensasjon, adkomst Skogvegen 43, 45, 47 og 49 Tor Backe Saken ble avgjort av Fylkesmannen 29.10.2019, klage ble ikke tatt til følge.
FSK 051/19

10.04.19

Behandling av klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven gnr. 12 bnr. 14 (Bruksvegen 4) Tor Backe Saken ble avgjort av Fylkesmannen 17.01.2020, klage ble ikke tatt til følge.
FSK 056/19

24.04.19

Regulering av midlertidige boliger for vanskeligstilte – vurdering av plassering og planoppstart. Tor Backe 1. gangs behandling av saken i juni 2020.
FSK 059/19

24.04.19

 

KS 102/19

28.08.19

Omsorgsboliger Ydalir – videre fremdrift Kristian Trengereid Oppfølging er gjennomført hos kommuneadministrasjonen og EKI Utvikling AS i henhold til vedtak.

Etablering av selskapet Ydalir Boligutvikling AS er vedtatt. For ytterligere detaljer se vedtak i KS-sak 102/19.

KS 027/19

06.03.19

KS 125/19

02.10.19

Økonomisk støtte – dokumenta-sjonssenter Anno Museum AS Kristian Trengereid Oppfølging pågår i henhold til vedtak. Anno Museum arbeider med aksjeemisjonen med forventet prosessavslutning i løpet av 2020.
KS 042/19

03.04.19

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen – høringsuttalelse fra Elverum kommune Aasmund Hagen Oppfølging pågår i henhold til vedtak. Videre arbeid med «Mjøsbyen»-konseptet vil skje i 2. halvår 2020 som følge av vedtak i Innlandet fylkesting 28.04.20.
KS 043/19

03.04.19

Utrede skolefritidsordningen i Elverum kommune Tord Arnesen Oppfølging pågår med arbeid i ei særskilt nedsatt arbeidsgruppe.
KS 074/19

12.06.19

 

 

FSK 148/19

23.10.19

Områderegulering for Heradsbygd. 2. gangs behandling/sluttbehandling.

Områderegulering for Herads-bygd – behandling av klage

Tor Backe

 

Områderegulering for Heradsbygd, arealplan-ID 2014004 ble vedtatt 12.06.19. Klage mottatt.

Saken ble avgjort av Fylkesmannen, klagen ble ikke tatt til følge.

KS 083/19

19.06.19

Status- utredning om hyttebygging i området ved Rogstadbakkvollen Kristian Trengereid Kommuneskogens styre er oppfordret til å igangsette dialog med Elverum Tomteselskap for å framskynde proses-sen for utvikling av et klima- og miljøvennlig hytteprosjekt. Prosess pågår.
KS 052/19

08.05.19

Behandling av klage om midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven gnr. 12 bnr. 14 Tor Backe Saken ble avgjort av Fylkesmannen 17.1.2020, klagen ble ikke tatt til følge.
FSK 147/19

23.10.19

Detaljregulering for Ydalir B3 – 1. gangs behandling Tor Backe Detaljregulering for Ydalir B3, arealplan-ID 2017008. Høring er gjennomført. Tiltakshaver Trysilhus Nordøst AS har ønsket å avvente sluttbehandling, saken har ligget i bero til ny henvendelse i midten av mai 2020. Blir vedtatt etter sommeren 2020.
FSK 166/19

20.11.19

 

FSK 016/20

12.02.20

Forslag til planprogram for Røros- og Solørbanen – tilsving Elverum.

Planprogram for tilsving mellom Røros- og Solørbanen

Tor Backe

 

Tor Backe

Planprogram for detaljreguleringsplan Røros- og Solørbanen, plan-ID 2019005 legges ut til offentlig ettersyn.

Planprogram for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen fastsatt iht. plan- og bygningsloven § 12-9.

FSK 167/19

20.11.10

Detaljregulering for Bergesjøen massetak. Tor Backe Privat forslag til detaljregulering av Bergesjøen massetak, arealplan-ID 2018008. Sluttbehandling i KS mai 2020.
FSK 178/19

11.12.19

Detaljregulering for Høyden i Ydalir – 1. gangs behandling. Tor Backe Sluttbehandling i KS mai 2020.
FSK 179/19

11.12.19

 

027/20

25.03.20

Detaljregulering for Norr – 1. gangs behandling

Detaljregulering for Norr – arealplan-ID 2019002 – Sluttbehandling

Tor Backe

 

Tor Backe

Detaljregulering for Norr, arealplan-ID 2019002 legges ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Norr, arealplan-ID 2019002 vedtatt.

FSK 180/19

11.12.19

 

KS 028/20

25.03.20

Detaljregulering for Sagåvegen boligtun – behandling av klage

 

Detaljregulering for Sagåvegen boligtun – ny sluttbehandling

Tor Backe

 

 

Tor Backe

Klage fra Kjerneby borettslag sendt til fylkesmannen for behandling og klage fra privatperson delvis tatt til følge. Kommer tilbake til kommunestyret for sluttbehandling.

Elverum kommunestyre viser til Johnsens klage datert 01.11.2019 og formannskapets vedtak i sak 180/19. Klagen tas til følge og kommunestyret vedtar endringer i detaljregulering for Sagåvegen boligtun, arealplan-ID 2018002

KS 181/19

18.12.19

Universell utforming – kartlegging av formålsbygg Kjell Karlsen Handlingsplan følges opp med mål om at kommunens bygningsmasse blir universelt utformet innen 2025, hensynstatt kommunens økonomi og byggenes beskaffenhet.

Tabell: Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre gjennom 2019.

Kommunestyret vedtar hvert år Handlings- og økonomiplan for den kommende 4-års periode med virksomhetsplan og budsjett for første år i 4-års perioden. Kommunestyrets vedtak er bindende for første året i denne perioden. Vedtaket har både punkter som gjelder de konkrete økonomiske rammer for virksomheten og verbalpunkter som skal følges opp gjennom året. Kommunestyrets vedtak for virksomhetsplanen og budsjettet for 2019 ble gjort i kommunestyret i KS-sak 157/18 per 13. desember 2018. I tabellen under redegjøres det kort for status på oppfølging av verbalpunktene i vedtaket ved utgangen av 2019.

Punkt i vedtak Tema Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale punkter i kommunestyrets vedtak (KS 157/18)
pkt. 4 Låneopptak 2019: kr 289 455 000 31.12.2019 David Sande Låneopptak er gjort innenfor rammen når likvidbehov har gjort det nødvendig.
pkt. 5 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser  – Gebyrregulativ for 2019 01.02.2019 David Sande Gjennomført.
pkt. 6 Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2,0 mill. 31.12.2019 Kersti Grindalen Ikke benyttet.
pkt. 7 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for behandling av private plansaker

(reguleringsplaner), bygge – og delingssaker og arbeider etter matrikkelloven og  seksjoneringsloven.

01.02.19 Tor Backe Gjennomført.
pkt. 8 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 01.02.2019 David Sande Gjennomført.
pkt. 9 Justering mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 31.12.2019 David Sande Gjennomført
pkt. 10 Justering mellom budsjettrammer for kurante rutinemessige endringer. 31.12.2019 David Sande Gjennomført.
pkt. 11 De økonomiske forskjellene mellom folk øker i Elverum og ellers i landet. Elverum kommune skal i 2019 sammenstille faktorene som påvirker lavinntektsfamiliene, og lansere tiltak for å demme opp for dette økende problemet. Som en del av dette, skal kommunen se på mulighetene for at Elverum kommune så snart som mulig slutter å inntektsberegne barnetrygden, som et vesentlig tiltak for å styrke familienes økonomiske situasjon.

 

31.12.2019 Kersti Grindalen Saken er utredet og ble lagt fram for kommunestyret i møtet 28.08.19 – se KS-sak 106/19.
pkt. 12 Elverum kommune arbeider videre med planer, holdninger og tiltak som legger til rette for en heltidskultur blant kommunens ansatte. Arbeidet tar utgangspunkt i rapporten Rapport heltidskultur i Elverum. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i to vedtak i Elverum kommune; kommunestyrets sak 120/15 og kommunestyrets sak 129/17, punkt 14. Spesielt i helse- og omsorgssektoren vil dette bidra til mer attraktive stillinger, en effektiv utnyttelse av ressurser og best mulig tilbud til innbyggere med pleie- og omsorgsbehov. 31.12.2019 Vivian Romberg Problematikken er vurdert  løpende gjennom året.
pkt. 13 I ei tid med økende konkurranse fra netthandel og nye store butikker utenfor sentrum, er det viktig at småbutikkene ses i sammenheng med ønsket om mer handel, folkeliv og kulturtilbud i Storgata og resten av Leiret. Elverum kommune må støtte og koordinere dette arbeidet knyttet til kommunens attraktivitets- eller næringsarbeid. Næringslivet må også trekkes aktivt og forpliktende inn i dette arbeidet, dersom Liv i Leiret skal kunne etableres som et varig tiltak for mer handel og bedre trivsel i Elverum sentrum utover 2019. 31.12.2019 Aasmund Hagen Næringsutviklingsarbeidet er gjennomført kontinuerlig innenfor de økonomiske rammer som er til rådighet. Liv i Leiret er videreført i 2019 med medfinansiering fra kommunens næringsfond.
pkt. 14 Kommunestyret har en klar intensjon om at det tilrettelegges for hyttebygging i området ved Rogstadbakkvollen. Kommunestyret ber styret i EKF-Kommuneskogen legge frem en mulighetsstudie og en fremdriftsplan over dette prosjektet innen 1. april 2019. Begrunnelse: Elverum kommune ønsker å ta del i den verdiskapningen som hytteutbygging bidrar med i vår region. 01.04.2019 Aasmund Hagen Statusrapport fra Kommuneskogen ble lagt fram overfor Kommunestyret i KS-sak 083/19 per 19.06.19. Saken er således fulgt opp og det vises til vedtak i saken.
pkt. 15 Kommunestyret ber om en detaljert orientering om status vedrørende arealbruk og personalressurser ved Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem.

 

Begrunnelse: I forbindelse med fullføringen av nytt helsehus i Elverum, har det vært noe debatt om hvilke grupper pasienter og personalressurser som bør flyttes til helsehuset og fra hvilken institusjon. Kommunestyret er kjent med at administrasjonen ønsker å rive

deler av Moen sykehjem, i tillegg til at det er behov for å tilrettelegge for en enklere bruk av 2. etg ved Sætre alders- og sykehjem. Det er nødvendig at denne dialogen gjennomføres i god tid før k-styrets budsjettkonferanse i juni 2019.

31.05.19 Aino Kr. Kristiansen Saken er fulgt opp gjennom egen utredning framlagt for kommunestyret i sak 084/19 per 19.06.19. Saken er således fulgt opp og det vises til vedtak i saken.
pkt. 16 Kommunestyret ber om at det utarbeides en 4-årig vedlikeholdsplan som beskriver planlagte tiltak og kostnader ved kommunes fem kirkebygg. Begrunnelse: Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte av våre kirkebygg har synlige vedlikeholdsbehov som ikke blir utbedret. 31.12.2019 Kjell Karlsen
pkt.17 Kommunestyret ber om en detaljert oversikt over hvilke personalressurser som benyttes innenfor administrasjon og ledelse ved samtlige skoler og barnehager i Elverum, i tillegg til den sentrale staben innenfor samme sektor.

Begrunnelse: Kommunestyret ønsker en slik oversikt for å kunne vurdere ressursbruken innenfor Sektor Oppvekst.

01.10.19 Tord Arnesen Saken er fulgt opp gjennom egen utredning framlagt for kommunestyret i sak 085/19 per 19.06.19. Saken er således fulgt opp og det vises til vedtak i saken.
pkt. 18 I forbindelse med at kirkekontoret skal flytte ut av Generalgården, ønsker k-styret at man forsøker å gi kapellet ved Elverum kirke en nødvendig oppussing, herunder HC-toalett, slik at kapellet kan benyttes til aktiviteter, også i vinterhalvåret. Omfang og økonomiske konsekvenser legges frem til k-styrets budsjettkonferanse i juni 2019. Begrunnelse: Det er et ønske om at kapellet kan fylle flere formål. 31.05.19 Kjell Karlsen Beslutningsunderlag ble lagt fram til kommunestyrets strategikonferanse 05.06.19. Tiltaket er lagt inn som investering i forslaget til 2020-budsjett.

Tabell: Oppfølging av kommunestyrets vedtak på handlings- og økonomiplan 2019-2022. Status ved årsslutt 2019

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF