Gå til innhold

7 Tjenesteområdenes resultater

I kapittel 7 av årsmeldingen rapporteres det fra virksomheten i Elverum kommune i 2019 på det som er kommunens hovedaktivitet – tjenesteproduksjonen. Kommunen har i størrelsesorden 150 definerte tjenester for å gi Elverums befolkning de tjenester enkeltmennesker og grupper skal ha i henhold til lover, forskrifter samt ambisjoner vi forøvrig har i kommunen i henhold til planer på kort og lang sikt, vedtatt i kommunestyre og formannskap. Tjenestene er gruppert  i tjenesteområder: 1. Politisk styring- folkevalgte; 2. Administrasjon; 3. Barnehage; 4. Skole; 5. Barnevern; 6. Helse – forebygging og behandling; 7. Pleie og omsorg;  8. Sosial – tjenestebistand; 9. Sosial – økonomisk bistand; 10. Kultur og religiøse formål; 11. Teknisk forvaltning;  12. Teknisk drift; 13. Næringsutvikling; 14. Fellestjenester.

Rapporten fra tjenesteområdene tar utgangspunkt i det som har vært virksomhetsplan og budsjett for tjenesteproduksjonen for 2019.

I virksomhetsplanen for 2019 redegjøres det i følgende underkapitler for hvert tjenesteområde:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
 • Målgrupper for tjenestene
 • Lovgrunnlag – Statistikk – Fakta
 • Planverk på tjenesteområdet
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2018
 • Organisering av tjenesteproduksjon
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2018

På dette grunnlaget er det i årsmeldingen rapportert fra hvert tjenesteområde, fordelt på underkapitlene:

 • Fakta – noen vesentlige faktiske forhold om tjenesteområdet
 • Mål og resultater i 2019 – målekortet med mål og resultater samt budsjettert økonomisk ramme og regnskap vises, samt at det gis en resultatkommentar. I regnskapet for 2019 ble det foretatt opprydding i balanseposter, som påvirket tjenesteområdenes økonomiske resultat. Avvik som er kommentert er de reelle avvik (korrigert avvik) som er mellom regnskap og budsjett i forhold til ordinær drift. Forholdet er kommentert i årsberetningen for 2019. Se også kommentar under hver tabell på hvert tjenesteområde under.
 • Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført – planer og resultater kommenteres.
 • Utfordringer videre – en vurdering av kommende utfordringer innenfor tjenesteområdet.

7.2.1 Fakta

Innenfor tjenesteområdet er 2 funksjoner:

 • 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer mm. arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.
 • 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

7.2.2 Resultater

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter. Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta de demokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll og revisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett 2019 Korrigert avvik*
Politisk styring – folkevalgte 9 924 10 210 10 876 1 023

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et mindreforbruk i 2019 på 1 million kroner.  Årsaken ligger i mindre utgifter til tjenestefrikjøp, annen godtgjøring til folkevalgte og 158 000 kroner i mindre utgifter til kontrollutvalg og revisjon.

Det er ikke etablert egne mål for dette virksomhetsområdet. Virksomheten gjennom året som involverer de folkevalgte er saksgjennomgang, arbeidsprosesser, arbeidsmøter og vedtaksmøter m.m. Virksomheten og sakene framgår av kommunens møtekalender for 2019.

7.3.1 Fakta

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

 • Administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, sektorsjefer, stabsledere, enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende: Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
 • Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjonsinterne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer på overordnet/strategisk nivå.

7.3.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

 

120: Økonomi. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 Ikke målt I4,6
Tilfreds med økonomiske analyser og rapporter fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt 4,4
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 Ikke målt 4,6
Avvik vedrørende tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver. 0 0 0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap. 15.feb 15.feb 15.feb
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager. 0,0 % 0,0 % 0,1 %
Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager. 25,0 % 31,5 % 25,0 %
Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager, innsendt etter 01.01.2013. 20,0 % 20,0 %
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet. 0 0 0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arbeidsgivere). 5,0 % – % 3,8 %
Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav. 93,5 % – % 92,7 %
120: Personal. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 Ikke målt. 4,6
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 Ikke målt. 4,8
120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering i Hedmark. 1. plass ?? 10. plass
Dagens inngående post, mottatt før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. 98 % 98 % 97 %
«Den digitale kommunen» – Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggerne (indikator  = andel av totalt antall). 90 % 95 % 72 %
Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier – måles direkte i kanalene:

 • Innbyggerne, hvor fornøyd er du med informasjonen fra kommunen (skala fra 1–6, 6 er høyest).
 • Økning i antall besøk på nettsiden og chatløsningen – antall henvendelser
 • Svartid på Facebook – antall minutter på hverdager mellom 08.00 – 15.00
4,5

600

15 min

Ikke målt

39 083

Ikke målt

Ikke målt

1127

20 min

120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Opplever responstid ved kontakt med IKT brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 Ikke målt 4,2
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 Ikke målt 4,2
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid. 99,4 % 99,8 % 99,8 %
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7. 99,4 % 99,8 % 99,8 %
120: Personvern, internkontroll og beredskap. Indikator på tjenestekvalitet Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Årlig internkontroll skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personvernopplysningsloven. 100 % Ikke målt. 100 %
Begjæringer om innsyn skal behandles innen 30 dager. 100 % 100 % 100 %
Minimum en skrivebordsøvelse i kommunens kriseledelse pr år. 100 % 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på tjenestekvalitet. Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 4,5
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 4,5
Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 4,1
Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 4,0
Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 3,9
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt. 4,0
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på økonomi. Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Økonomi i byggeprosjekter i henhold til årsplan 100 % 93 % 92 %
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 100 % 93 % 92 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen i kroner per m2 170 70 115
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger 0,9 0,7 0,9
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikator samfunnsperspektivet. Mål 2019 Resultat 2019 Resultat 2018
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid. -21% -19 % -18 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

 Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett 2019 Korrrigert avvik*
Administrasjon 86 050 102 216 92 707 235

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar:

Tjenesteområdet administrasjon har et mindreforbruk på 235.000 kroner.  Etter korrigering av budsjettmidler som tilhører andre tjenesteområder, er avviket på 0,25% og mindre vesentlig. Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, og er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Det vises for øvrig til særskilt rapportering for det enkelte prosjekt.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21% relatert til referansenivå ikke nådd, resultat ble en reduksjon på 19 % i 2019.

For Personalstaben ble det ikke utført målinger i 2019. På indikator: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål» fikk staben en score på 4,6  i 2018 som tyder på at ledere er tilfredse med faglige råd som gi, men at vi fortsatt har noe å strekke oss mot. På indikator: «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel» fikk personalstaben i 2018 en score på 4,8 som er tett opp mot mål på 5. Målet for begge indikatorene står på 5 også i 2020.

7.3.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Service- og IKT-staben
Kommunen skal realisere et digitalt førstevalg (ref. Norge.no), det vil si at den primære kommunikasjonskanalen mellom kommunen og innbyggere/næringsliv/det offentlige skal være digital Kommunen er godt i gang – både innbyggere, bedrifter og offentlige etater har tilgang til og benytter i stadig større grad de digitale kanalene;

Digital post til/fra innbyggerne (SvarUt og SvarINN), elektronisk signering, e-faktura, digitale søknadsskjemaer, digital kommunikasjon med foreldre/foresatte i både i skole og barnehage, Min side med oversikt over all saksbehandling og avgifter knyttet til egen eiendom, E-dialog for sikker håndtering av sensitiv innbyggerkommunikasjon.

Digitale tjenester må etableres på en felles robust og sikker plattform med moderne verktøy og støtte i tjenesteproduksjonen. Nytt og fremtidsrettet datarom i Helsehuset med utvidelse av kapasitet på serverpark er under etablering. Utvidelse av nettverksinfrastruktur er gjennomført.  Kommunenes digitale løsninger i alle de store fellessystemene er under kontinuerlig oppdatering.  Fagsystemene henger noe etter grunnet krav til sikkerhet og til dels store endringer i arbeidsprosessene.
NOARK 5 godkjent arkivkjerne i alle sak/arkiv systemer og fagsystemer. Noark 5 er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Den stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, og er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ. I tillegg til kommunens felles dokumenthåndteringsystem, er fagsystemer for NAV, barnvern, PPT og læringssenteret nå på plass med egen Noark 5-kjerne. Dette sikrer forskriftsmessig arkivering av dokumenter der alle lovpålagte og funksjonelle krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet er ivaretatt. Noen fagsystemer gjenstår.
Fastsatte rutiner med godkjente prosesser for uttrekk og avlevering til depot for digital lagring i henhold til arkivloven Rutiner etablert og grunnlag for analyse av uttrekk gjennomført. Gjenstår noe arbeid for å rydde i utrekksunderlaget.
Etablere gode kommunikasjonskanaler i digitale flater, sosiale medier, nettsider, eDialog. Vi benytter aktivt våre kommunikasjonskanaler til å bidra til at riktig målgruppe nåes med riktig budskap til riktig tid. Budskap og innhold tilpasses kanal. Digitale kanaler som er tilgjengelige:

– Facebook (15 + FB sider)

– Linkedinn

– Instagram

–  Snapchat

–  E-dialog

–  Nettsiden (med intranettet)

–  Youtube

Min Eiendom – Gjennom portalen Min Eiendom logger innbyggeren seg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Selvbetjeningsportalen MinEiendom er lansert. Her finner innbyggerne informasjon om egen eiendom som blant annet eiendomsskatt, areal, kart, tinglyste heftelser og gebyrer. Løsningen er en interaktiv portal der det kan kommuniseres direkte med kommunen. Ved å bruke portalen er man ikke avhengig av kommunens åpningstider.
Implementering av nytt kvalitetssystemet med avvikshåndtering Kvalitetssystemet er ferdig implementert og satt i produksjon. Digitale modul for avvikshåndtering som skal gi en fortløpende oversikt over kommunens håndtering av avvik og iverksatte tiltak er under planlegging og test.
Kontinuerlig utvikling av system for internkontroll som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven, (kommunens plikter og den registrertes rettigheter). System for internkontroll er under utvikling. Gjenstår fortsatt noe arbeid med å lage en mer detaljert innholdsplan for gjennomføring av årlig internkontroll, revidering av skjema for egenkontroll av informasjonssikkerhet og utforme en sjekkliste for om grunnleggende prinsipper er ivaretatt
Bredbåndsutbygging på bygdene – En digital kommune krever høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. I samarbeid med ildsjeler på bygdene skal staben aktivt bidra med søknader om tilskudd både hos fylket og de statlige ordningene. Følge opp de utbyggingsprosjektene som er i gang med god informasjon og kommunikasjon til innbyggerne. Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd på bygdene i Elverum går jevnt og trutt framover. Ved årets slutt har ca 57% , av totalt 1018 husstander på bygdene fått tilbud om fiber.

For de resterende 43% av husstandene som mangler et høyhastighetsbredbånds tilbud jobbes det med ulike  løsninger:

–        Motatt tilskudd fra fylkeskommunen til utbygging av noen enkeltområder. Forhandling med mulig utbygger er i gang og områdene planlegges ferdige i  løpet av 2020.

–        Vurderer mobile løsninger i områder med få husstander  og store avstander, da legging av fiber i disse områdene blir svært kostbart.

I områdene som grenser inn mot kommersielle områdene i og utenfor sentrum avventes videre planlegging inntil utbyggerne har lagt sine planer.

Eiendomsstaben
Implementere nye avfallsplaner. Arbeidet ble ikke ferdig i 2019 da det må ses i sammenheng med avtale om henting av avfall. Tiltaket videreføres til 2020, og kan innebære behov for ny avtale med renovatør for å sikre akseptable driftskostnader innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.
Øke brukernes medvirkning/tilrettelegging for å sikre effektiv utførelse av renholdet Kvalitetshåndbøker er utarbeidet og formidlet av enhet for renhold, som grunnlag for synliggjøring og koordinering av brukernes medvirkning. Arbeidet innebærer utfordringer med å omstille en stor organisasjon med mange virksomheter. Tiltaket blir videreført i 2020.
Utarbeide handlingsplan for å trappe opp vedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliterings-prosjekter elimineres. Det er utarbeidet tilstandsanalyse for formålsbyggene, som er orientert om i møte med formannskapet/komité for plan og eiendom. Som følge av kommunens begrensede økonomiske handlingsrom er det foreløpig ikke fremmet noen handlingsplan til politisk behandling. Det er imidlertid fremmet en sak om avhending av eiendom (KS-085/18), som har bidratt til at noen bygg er vedtatt solgt, mens noen er vedtatt tatt ut av drift i påvente av behov for riving. Tiltaket videreføres til 2020.
Utrede etterbruk av helsesenteret (gamle helsestasjon) som ligger i et strategisk helseområde mellom Helsehuset og Jotunhaugen/Jotuntoppen. Lokalene er vurdert som alternativ for eiendomsstaben sin virksomhet i gamle brannstasjon (kontor og lager). I tillegg er det vurdert å flytte virksomheten i Askeladden og ved Sundsvold til gamle helsestasjonen. Dette vil bidra til at gamle brannstasjon og Sundsvold aktivitetssenter kan avhendes, samt at leieforholdet i Askeladden kan avvikles. Tiltaket innebærer imidlertid investeringsbehov knyttet til noe ombygging, samt utbygging av lagerarealer. Prosjektet blir utredet videre i 2020.
Sluttføre implementering og oppdatering av investeringsmodulen Investeringsmodulen er oppdatert og ajour for 2019.
Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).

 

Fokuset har bidratt til at flere av kommunens byggeprosjekter er gjennomført med stort innslag av tre. Dette har blant annet medført at kommunen har mottatt utmerkelser og positiv omtale.
Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.

 

LEAN tankegangen har hatt, og vil fortsatt ha fokus. Dette innebærer fokus på helhetlige og kostnadseffektive leveranser, hvor grunnlaget er struktur, planer som grunnlag for effektiv og tilpasset bemanning, samt koordinert gjennomføring og oppfølging.
Etablere en enhetlig og felles prosjektstrategi med tilhørende webhotelløsning (prosjektportalen). Arbeidet er nylig avsluttet, og blir nå erstattet av Difi sine prosjekt verktøy i tilknytning til  at kommunen har signert avtale med Bygg21. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, hvor avtalen innebærer forpliktelse til å sette Beste Praksis ut i livet. Elverum kommune mottok i 2019 pris fra Bygg21 for Beste Praksis i forbindelse med modulbygget i massivtre på Hanstad barne- og ungdomsskole.
Videreføre fokuset på innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklings-program og ERNU (ElverumRegion Næringsutvikling AS) Ydalir skole og barnehage er eksempler på at dette blir ivaretatt. Elverum kommune og Betonmast Innlandet mottok anskaffelsesprisen 2019 som følge av samspillsprosjektet Ydalir skole og barnehage.
Følge opp ZEN-ambisjonen (Zero Emission Neighbourhood) for ny bydel i Ydalir i samarbeid med Elverum tomteselskap – fokus på bygging av skole og barnehage. Arbeidet pågår i henhold til masterplan for Ydalir bydel, hvor prosjektet Ydalir skole og barnehage bidrar til å sikre måloppnåelse gjennom ambisiøse kontraktsfestede miljøkrav. Breeam sertifisering tilsvarende Very Good er kontraktsfestet som mål, og sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon. Endelig resultat vil foreligge i 2020, men foreløpig statusrapport innebærer at målet blir nådd.
Personalstaben
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor – Det er fra personalstaben planlagt tiltak for å bistå ledere i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 2019.

 

10- faktor undersøkelsen ble gjennomført i november 2018 og denne oppfølgingen var av resultatene fra 2018. Bistand er gitt på forespørsel fra avdelingsledere. Det er som planlagt ikke gjennomført undersøkelse i 2019 da denne gjennomføres annethvert år. Neste runde kommer november 2020.
Lederutvikling – Lederutviklingsprogrammet gjennomføres for 6. gang i 2019.

 

Gjennomført fra mars til november 2019. Kull 6 på kommunens lederutviklingsprogam startet med 25 deltagere hvorav 3 falt fra underveis på grunn av de valgte å si opp sin stilling i Elverum kommune.
Tilsetting/rekruttering –  Personalstaben vil holde kurs i tilsetting/rekruttering i 2019, samt bistå ledere slik at prosedyrene for tilsettings/rekruttering blir implementert i organisasjonen

 

Prosedyren og de nye rutinene for tilsetting/rekruttering er implementert og brukes i hele organisasjonen. Tilbakemeldinger fra lederne som bruker dette verktøyet er at det er nyttig og effektivt.
«Ned med sykefraværet» – Elverum kommune er deltager i en større satsing i regi av KS sammen med 32 andre kommuner, der målet er et redusert sykefravær innenfor de sektorer hvor dette er høyest. Denne satsingen vil også pågå i 2019.

 

Sykefraværsoppfølging og fokus på nærvær er et kontinuerlig arbeid. Det er etablert rutiner for visualisering av fravær/nærvær, et verktøy for ledere i dialog med ansatte. Totalt sykefravær 2019 endte på 7,19%, en nedgang på 0,32%-poeng.
Økonomistaben
Etablering av egeninkasso av kommunale krav i løpet av 2019, med innfordringssystem, rutiner, prosedyrer mv.

 

Egen innfordring av kommunale krav ble igangsatt fra og med 1. mai 2019.
Økonomisystemet ble oppgradert i slutten av 2015 og det har blitt tatt i bruk mye ny funksjonalitet. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Kommunens økonomisystem med tilhørende forsystemer må videreutvikles for å imøtekomme sentrale myndigheters forventninger om økt digitalisering og effektivisering i offentlig sektor. Det er meldt inn et behov for midler til anskaffelser av moduler/lisenser og konsulenttimer i dette arbeidet (eget tiltak i investeringsbudsjettet). Eksempler på moduler/områder det vil settes fokus på er e-handel, timeregistrering, automatisering av filtransport til/fra økonomisystemet, samt HR-området ved å ta i bruk skreddersydde rapportløsninger for lønns- og personaldata. Det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av økonomisystemet (Agresso). I 2019 ble det brukt mye tid på etablering av ny HR-modul, Kompetanse-modul, fullmaktsmodul, Digitale sykemeldinger, samt en mindre prosjekter /endringer i Agresso og GAT (ressursstyring innen PRO mv).

 

 

 

Arbeidet med oppgraderingen fører til at en rekke endringer i interne prosedyrer og rutiner gjennomgås med LEAN-prinsipper som metode, for å forenkle hverdagen hos våre brukere og egne medarbeidere. I kommunens LEAN-arbeid er det naturlig å se på forhold mellom stab/støtte og sektorer. Dette innebærer gjennomgang av kommunes økonomireglement med tanke på rolleavklaringer og hensiktsmessige fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver. Målet er å ha gode og rasjonelle rutiner og god kvalitet på arbeidet som gjøres. Det arbeides med kontinuerlig med forbedring av interne prosedyrer og rutiner. Nytt økonomi-reglement ble vedtatt i desember 2019, og det arbeides videre med arbeids- og oppgavefordeling innad i økonomistaben, men også ut mot sektorer og andre staber.

7.3.4 Utfordring videre

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

 • Tilstrekkelig med ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
 • Digital kompetanse og forståelse i egen organisasjon og blant innbyggerne er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. En satsning på digitalisering må komme samtidig med en satsning på kompetanse.
 • Ressurser og kompetanse tilå innføre mobile løsninger og skytjenester som gir mulighet for mer kostnadseffektiv bruk av IKT og store muligheter for økt produktivitet. Disse løsningene og tjenestene skaper imidlertid risikoelementer og sikkerhetsutfordringer som man også må kunne ha oversikt over og må kunne håndtere.
 • Helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentfangst for hele organisasjonen
 • Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå i forhold til tjenesteleveranse.
 • I samarbeid med KS – benytte og lære mer om klarspråk, gjøre forvaltningen mer forståelig.
 • Mangel på felles prosjektgjennomføring med krav til aktiviteter og leveranser for å sikre måloppnåelse (gevinstrealisering og effektivisering) og styring med prosjektene.

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene:

 • Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør en stor utfordring for framtiden. Vedlikeholdsbudsjettet ble vedtatt redusert med 1,5 millioner kroner fra 2020, og utgjør nå cirka 8 millioner kroner. Dette skal ivareta verdibevaring av 145.000 m2 formålsbygg framover. For å kunne unngå vedlikeholdsetterslep er det anbefalt å budsjettere med 170 kroner per m2. Dette tilsier at kommunen bør bevilge 24,65 millioner kroner til vedlikehold årlig for å unngå ytterligere forfall i bygningenes tilstand.
 • Det er i 2018 utarbeidet tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg, hvor samlet vedlikeholdsetterslep ble beregnet å utgjøre 318,6 millioner kroner. Dette inkluderer Svømmehall og Hanstad skole, som i sum utgjør 124,6 millioner kroner av det totale etterslepet.
 • Vedlikeholdsbudsjettet med tilhørende 4-årig vedlikeholdsplan har for øvrig prioritet på tiltak i bygninger som har lavest tilstandsgrad, og skal bidra til å unngå stenging av bygg som følge av pålegg fra blant annet Arbeidstilsynet. For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet blir styrket.
 • Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) ble varslet regulert fra 2017 i henhold til gjeldende tilleggsavtale, hvor kommunen har forpliktet seg til å vurdere muligheten for å omregulere deler av arealet til bolig, i den hensikt at OVF skulle vurdere å ta tilbake deler av arealet. OVF har imidlertid ikke vært villige til å forplikte seg gjennom eksempelvis intensjonsavtale, og inntil videre synes det som man avventer situasjonen. Dette forholdet kan med andre ord innebære økonomiske utfordringer for eiendomsstaben på sikt, avhengig av omfanget av nevnte regulering av festeavgiften. Eiendomsstaben har imidlertid signalisert at Elverum kommune ønsker å bli involvert i fastsettelsen av verdigrunnlaget for arealet, som er utgangspunktet for reguleringen av festeavgiften som i 2017 har vært 2,5 millioner kroner. OVF har forøvrig meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

7.4.1 Fakta

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene: Kommunal barnehagedrift; Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager); styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov; tiltak for to-språklige; ekstra assistanse og tilsyn/omsorg; barnehagelokaler og uteanlegg; skyss av barn som har vedtak om dette.

I Elverum er det 8 private barnehager og 8 kommunale barnehager. Ydalir barnehage åpnet høsten 2019, tre barnehager ble fra samme tidspunkt nedlagt. Dette var: Fjeldmoravegen, Husmorlagets og Bakkebygrenda barnehager.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022.

7.4.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Barnehage: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 201: Barnehage      
Opprettholde 100% barnehagedekning –  jfr,  barnehagelovens rett til plass 100% 100% 100%
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING: Kultur for læring

Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføres brukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barn og foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Det blir ikke satt mål for indikatorer før etter første kartlegging. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark.

Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med inn fra foreldreundersøkelsen.

     
Informasjon og samarbeid      520  511 Ikke målt
Tilfredshet      500       495 Ikke målt
Aktiviteter      510       470 Ikke målt

 

Forklaring til 500 poeng-skalaen – 500-poengskalaens logikk og oversikt tilsvarer i «Kultur for læring» den visningen som for eksempel finner sted i PISA-undersøkelsene. 500-poengskalaen tar både hensyn til gjennomsnitt og standardavvik. I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet for de resultatene som blir presentert.

Alle matematiske beregninger, som spredning og standardavvik, er alltid inkludert i de aktuelle 500 poengene. Dette betyr at gjennomsnittet for alle institusjoner innenfor alle fokusområder alltid er 500 poeng, helt uavhengig av hvilken skala som er brukt i forhold til svaralternativer eller antall spørsmål i hvert fokusområde. I denne beregningsmåten er en forskjell på 1 standardavvik det samme som 100 poeng.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Barnehage 180 038 169 733 180 130 2997

 

Resultatkommentar

Barnehage har totalt et mindreforbruk på 3,0 millioner kroner. Det er et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner knyttet til mindre tilskudd og refusjoner til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak, redusert foreldrebetaling enn forutsatt.

Det er et mindreforbruk på barnehagelokaler på 0,8 millioner kroner og skyldes redusert husleiekostnad i forbindelse med brannen i Terningen barnehage, og reduserte utgifter innen drift, vedlikehold og renhold.

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven, det betyr at det er de barn med rettigheter og som er født i perioden juni til ut november som er sikret barnehageplass. Per 15.12.2019 hadde Elverum 34  barn under 3 år og 6 barn over 3 år på venteliste. I 2019 var det pr 15.12.19 plassert 1035 barn totalt (0-6år) i private og kommunale barnehager.

Alle barnehagene i Elverum har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for barn 4 og 5 år, personal, foreldre og ledere. Resultatene på de punkter som er gjengitt i målekortet viser at Elverum ligger på og noe over snittet på  informasjon og samarbeid.  Barnehagene scorer litt under snittet på tilfredshet og aktiviteter. Ser man på fordelingen på svarene fra foreldre ligger hovedvekten på et snitt på over 3 poeng i en 4 poeng skala. Det betyr at gjennomgående er foreldre i Elverums-barnehagene godt fornøyd med tjenesten de får, men det er forskjeller mellom barnehagene.

Dette er områder som blir arbeidet videre med i den enkelte barnehage.  Personalet har i 2019 arbeidet med kompetansepakker i regi av SEPU, og dette vil fortsette i 2020. Fokusområder videre vil være:

 • Relasjoner
 • Trygt og godt barnehagemiljø
 • Kjønnsforskjeller
 • Sosio-økonomiske forskjeller

Det er blitt overført mindre refusjoner til private barnehager enn hva som var budsjettert. I revidert budsjett ble det lagt inn noe høyere budsjett for spesialpedagogiske tiltak enn hva som ble forbrukt. Det er også blitt utbetalt mindre refusjon i redusert foreldrebetaling enn hva som var budsjettert.

I tjenesten 2110, barn med behov for ekstra tilrettelegging,  ble det i revidert budsjett beregnet et høyere kostnadsnivå enn det som ble resultatet ved utgangen av 2019. Flere barn fikk vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging enn forventet, slik at i  revidert budsjett ble det lagt inn et merforbruk som ble mindre enn forventet.

I 2019 fikk 23 barn i alderen 0-6 år spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §19a og 20 barn ble tildelt ekstra ressurser i forbindelse med tilrettelegging etter barnehagelovens §19g.

Elverumsbarnehagene hadde i 2019 116 minoritetsspråklige barn i barnehagene, 98,3% av disse hadde oppholdstid på 41 timer eller mer, det vil si full plass. Det er i et tidlig-innsats-perspektiv en god indikator med tanke på betydningen av god språkutvikling.

Pedagognorm – De fleste barnehagene i Elverum oppfylte per 15.12.19 pedagognormen med et snitt på 43,8% barnehagelærer. 2 barnehager oppfylte med dispensasjon, en oppfylte ikke grunnet tellefeil. Bemanningsnormen, antall barn per voksen, er oppfylt per 15.12.19 i alle barnehagene i Elverum. Elverum må ha et fokus på økt antall pedagoger , det nasjonale målet er 50% pedagogdekning.

7.4.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Deltagelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen.

·

Elverumsskolen har på bakgrunn av kartleggingen utarbeidet 3 overordnede fokusområder:

§ Vurdering for læring

§ Forskjellen mellom gutter og jenter (motivasjon, læringsresultater)

§ Reproduksjon av sosiale forskjeller

Disse fokusområdene jobbes med kontinuerlig og spesielt gjennom kompetansepakker utarbeidet av SEPU. I løpet av 2019 er det spesielt arbeidet med kompetansepakkene fra SEPU og UDIR, fagfornyelsen sin overordnede del.

Foreldreskole – Hjerterom.

 

Hjerterom er nå et innarbeidet verktøy for å sette verdier og sosial kompetanse på agendaen for elever og foreldre fra dag 1 på skolen. Verktøyet inneholder foreldreskole og aktiv bruk av sosiale kompetansemål i undervisningen på barneskolene. I kommunens handlingsplan for sosial kompetanse er hjerterom en viktig del av opplæringen på barneskolen og dette er et prosjekt som nå er satt seg som varig drift i Elverumsskolen.
Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø i regi av Utdannings-direktoratet. 3-årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i gamle Hedmark som er blitt utvalgt til å delta. Skole: Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole, Kirkeby Oppvekstsenter og Sørskogbygda skole har deltatt på denne satsingen. Skolene har i tillegg til disse samlingene gjennomført kompetansepakke fra SEPU om relasjonell klasseledelse. Inkluderende barnehage- og skolemiljø blir sett som en satsing under Kultur for læring.
Elverum læringssenter vil sammen med enhet for bosetting og introduk-sjon videreutvikle kvalifiseringsplanen slik at deltakerne for eierforhold til egen plan. På bakgrunn av endringer i lovverk er samarbeidsavtalen mellom Elverum Læringssenter, NAV og Bosetting og introduksjon endret. Endringen innebærer blant annet at kvalifiseringsplanen har et økt arbeidsrettet fokus, og at undervisningen i større grad samkjøres med arbeidspraksis. Karriereveiledning er nå obligatorisk og gjennomføres etter at første kartlegging er foretatt. Dette legger grunnlaget for deltakers individuelle kvalifiseringsplan og øker deltakers eierforhold til egen plan.
I samarbeid med Lions i Elverum får alle lærere på barnetrinnet kurset «Dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen. I tillegg er Frydenlund skole pilotskole for å prøve ut PALS. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever Alle lærere på barnetrinnet har fått kursing i regi av Mitt Valg og er godkjente for å benytte mitt valg metodikken i sitt arbeid i klassen. Med bakgrunn i arbeidet med kultur for Læring  samt utarbeidelse av en ny handlingsplan for psykososialt arbeid har det ikke vært avholdt nye kurs i 2019.

Erfaringer med PALS så langt tyder på at det er en god metode for å styrke klassemiljøarbeidet ved skolen gjennom positiv feedback. Det vil gjennom videre arbeid med den psykosisiale handlingsplanen gjøres vurderinger om programmet skal videreføres.

7.4.4 Utfordringer videre

Det registreres sårbarhet som følge av manglende tid til planlegging, forberedelser, faglig input, samarbeid og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i personalgruppene. Skal vi lykkes med målene i utviklingsarbeidet må det prioriteres tid og ressurser til å gjennomføre gode prosesser i personalgruppene, slik at de får utviklet de gode profesjonelle læringsfellesskap, som vi vet virker best fra forskning.

Kultur for læring er et utviklingsprosjekt og innebærer en arbeidsform der alle medarbeidere skal delta, kompetansepakkene er omfattende og vil kreve full oppmerksomhet framover.  Enhetsledere har ulik kompetanse og kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen barnehage, barnehagene har også ulik organisasjonskapasitet, det er ulikt hvor de står som organisasjon i utviklingsarbeidet. Å følge opp og lede endrings og utviklingsarbeid innebærer ledelse på alle nivå, dette krever også gode prosesser på alle nivå, det krever øving i praksisfeltet og det krever oppfølging.

Det er behov for kontinuerlig fokus fra sektorledelsen på oppfølging, etterspørring, bistand, rådgiving, veiledning og støtte. Sektor for utdanning på administrativt nivå  ble i 2019 redusert med totalt 3 årsverk, dette har konsekvenser for oppfølging innenfor utdanningssektoren på den måten det har vært tradisjon for. Sektor for utdanning må utvikle et nytt rammeverk for oppfølging av tjenestene, og vil måtte prioritere å videreføre arbeidet med å ruste ledere i å stå i endrings- og utviklings arbeid samt få til effektiv ressursutnyttelse og god ledelse av tjenestene.

Barnehagene i Norge vil mest sannsynlig få et endret lovverk i 2020, der barnehagen får en aktivitetsplikt ovenfor barn som ikke har det trygt og godt i barnehagen og en nulltoleranse mot mobbing.  Dette vil medføre endringer for organiseringen av oppgaver for kommunen knyttet til barnehageloven. I tillegg må det bygges opp kompetansen i barnehagene for å håndtere nytt lovverk. Det forventes at denne meldingen kommer våren 2020 med virkning fra tidligst fra august 2020.

Det er ventelister for de uten rett til plass gjennom barnehageloven. De kommunale barnehagene har ikke bemanningsmessige ressurser  for å gi tilbud til barn som ikke har rettigheter etter lovverket en plass når de fyller ett år. Konsekvensen er at noen barn/familier må vente forholdsmessig lenge på barnehageplass i vårhalvåret.

7.5.1 Fakta

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole;  skolefritidstilbud; voksenopplæring; skolelokaler; skoleskyss; kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal) og logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene er:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

 Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, en spesialskole, 8 barneskoler (Ydalir skole åpent høsten 2019), et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP-tjeneste.

7.5.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene på tjenesteområdet skole nås, i samsvar med strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Skole: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1  <20 %    16,2%  21,8%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1  <20 %    14,5% 19,4%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1   <15 %    18,2% 21,5%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2  <20%     31,3% 31,2%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2  <20 %     22,8% 29,8%
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2  <15 %     27,8% 36,1%
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2  15%     15,6% 14,3%
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2  15%     16,3% 20,8%
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng  43      42,5 42,5
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige:  15% 22% 19%
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest)     4,0 3,9 4,1
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen  0%     7,2% 5,4%
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1    8,0% 8,8%
PC tetthet 1. – 7. trinn, antall elever pr. pc  (nytt mål) 2,0 2,1 Ikke målt
PC tetthet 8.- 10- trinn, antall elever pr. PC (nytt mål) 1,5 1,4 Ikke målt
Kulturskolen: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Andel foresatte som mener at elevene har godt faglig  utbytte av opplæringen (skala fra 1- 6 der 6 er best) 5,2 5,4 Ikke målt
Elverum Læringssenter: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av to år. Ikke målsatt 100% 100%
Andelen som består norskprøve A1 skriftlig og muntlig Ikke målsatt 100% 100%
Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig Ikke målsatt 70% 70%

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Skole 294 375 280 948 291 005 163

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet skole har totalt et merforbruk på 163 000 kroner. Det er et mindreforbruk på grunnskole på 1,4 millioner. Dette skyldes PP-tjenesten som hadde et mindreforbruk på grunn av vakante stillinger samt omlegging til ny inntektsordning.

Skolelokaler har et merforbruk på 1,3 millioner kroner, og dette skyldes høyere utgifter til drift, vedlikehold og renhold.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 20 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 %. Resultatene for 2019 viser at vi på 5. klassetrinn har bedre resultater i engelsk og lesing enn hva som er målsatt. I regneferdig-het ligger vi fortsatt litt under.  På 8. trinn er det fortsatt en veg å gå, resultatene viser at vi har flere elever på nivå 1 og 2 i lesing, engelsk og regning enn hva som er målsatt. På 9. klassetrinn er det kun nasjonale prøver i lesing og regning. Resultatene viser at vi ligger noe over det som er målsatt.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene er 42,5 for 2019, det er samme resultat som for 2018. Grunnskolepoengene i Elverum er 0,6 poeng bedre enn for landet.  Elverumsskolen har mål om 43 poeng.  Vi er på riktig veg, men vi har fortsatt ikke måloppnåelse for elever som har 35 grunnskolepoeng eller lavere.

Elevundersøkelsen – På området faglig utfordring scorer Elverum 0,1 poeng svakere enn det som er målsatt for 2019 og 0,1 poeng svakere enn landet. Sammenliknet med 2018 viser 2019 resultatene en tilbakegang på 0,2 poeng. Skolene følger opp egen resultater for å velge riktige tiltak i det videre arbeid med resultatforbedring.

Mobbing –  resultatet for 2019 viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet viser at vi har 0,2 %-poeng svakere resultat sammenliknet med landet.  Dette er en negativ utvikling sett opp mot resultatet i 2018.  Vi har nulltoleranse mot mobbing og alle skoler arbeider aktivt for å bekjempe enhver form for krenkende adferd.

Nettmobbing er en stadig større utfordring for skolen, her kan mye av mobbingen foregå utenfor skoletid, men som igjen får store konsekvenser i skoletiden. Det er også spesielt bekymringsfullt at 2,2% av elevene på 7. klassetrinn gir uttrykk for at de blir mobbet av voksne. Dette er et område vi spesielt vil vektlegge i det videre arbeidet i bekjempelsen i  å hindre mobbing. Det er særdeles viktig at skole, lokalsamfunn og foresatte spiller sammen for å hindre denne utviklingen.

Objektive mål – I tilstandsrapporten for grunnskolen vil kommunestyret få en mer dyptgående presentasjon av resultatene i grunnskolen. Her vil også resultater fra Kultur for Læring inngå.

Elverum har flere elever (1%-poeng høyere) som mottar spesialundervisning sammenliknet med landet.  I 2019 har vi målsatt antall elever per pc på 1. 7. klassetrinn og 8. – 10. klassetrinn. Resultatene viser at vi stort sett har måloppnåelse ut i fra de mål som ble satt. Vi arbeider videre for innføring av en til en dekning fremover. Elverum har foreløpig ikke økonomi til at alle elever skal ha tilgang til egen pc/nettbrett på skolen. Det arbeids med en gradvis innføring av dette i tråd med de økonomiske rammer.

Kulturskolen –  Det har vært liten svarprosent på spørreundersøkelsen i 2019. I 2020 er målende endret.  Kulturskolen har i 2019 i noen grad vært preget av nedbemanning og skifte av leder. Kulturskolen har normalt aktivitetsnivå på alle fagområder, med en svak økning på dans og teaterfag. Vi runder årsskiftet med økende elevtall (ny ballettgruppe). Antall arrangementer i 2019 var cirka 30 – konserter, forestillinger, utstillinger.

Kulturskolen har stabil lærergruppe med et nytt tilskudd på messinginstrument. Nytt utviklingsprosjekt fra høsten 2019 innebærer at vi er fem kulturskoler som jobber tett sammen på Hedemarken, det jobbes for å kunne bruke kompetansen sammen til beste for elevene. Det gir elevene i Elverum et bredere og enda bedre tilbud, og det gir lærerne et fagmiljø for utvikling.

Elverum Læringssenter – Elverum Læringssenter har måloppnåelse på de mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. God kvalitet i opplæringen og tett oppfølging er viktige faktorer for den enkeltes måloppnåelse, dette i tillegg til utviklingsarbeid blant de ansatte med fokus på prøveområdene og nivåene gir seg utslag i gjennomgående gode resultater på norskprøvene.

 

7.5.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg.  Oppstart av et utvidet tverrsektorielt samarbeid med fokus på innvandrerfamilier. BOI bidrar inn med tiltak i barnevernssaker. Ny samarbeidsavtale med NAV er utarbeidet. Barneverntjenesten deltar i tverrfaglig team. Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med Politiet. Barneverntjenesten har kontaktpersoner opp mot alle skoler og barnehager og faste samarbeidsmøter samt veiledning. Faste samarbeidsmøter med BUP. Ved å skape felles arenaer bidrar det til felles forståelse rundt den enkeltes problematikk og sikrer i større grad riktige tiltak. Barnevernet deltok også i tverrfaglig team med PPT, BUP, Forebyggende enhet, Skole /barnehage.
Fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som verktøy. Implementert i enheten som verktøy og Lean verktøy brukes i det daglige arbeidet. Enhetsleder og fagledere har hatt prosessveiledning i forbindelse med forbedringsarbeid. Barneverntjenesten har i 2019 hatt samarbeid og veiledning fra rådgiver for å utarbeide konkrete tiltak i forbedringsarbeidet. Måleskjemaer og arbeidstavler er utarbeidet.
Videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre « nærnettverk» i Elverum kommune, jfr. lovendring. Det har i noen år vært jobbet med nærnettverk i forbindelse med behov for fosterhjem/ekstra bistand inn i familier. I den nye barnevernreformen blir det lovpålagt å ha undersøkt nærnettverk i alle familier barnevernet skal inn med tiltak i. I pågående barnevernssaker blir nærnettverk til familier – i hele Norge –  kartlagt med hensikt på hva som finnes av ressurser i familiers nettverk. Det kan være konkrete tiltak som leksehjelp, avlastningshjem, besøkshjem og støttekontaktfunksjon. Nærnettverk kan også innbefatte tillitspersoner i skole/barnehage/BOI som også har bidratt med konkrete tiltak som er nevnt.
Implementere Feedback informerte tjenester. Dette verktøyet er implementert hos miljøterapeutene i barnevernet.
Etablere digitale saksarkiv barnevern. Digitalt saksarkiv er ferdig etablert i barnevernet.
Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre enheter i kommunen inngå tettere dialog for å imøtekomme behov for utsatte barn og familier. Barneverntjenesten har videre fokus på bruk av nærnettverk som tiltak inn i familier. Barneverntjenesten har i større grad etablert samarbeid med andre enhet for å bidra med konkrete tiltak. Har samarbeidet blant annet med BOI, Forebyggende enhet, Nav, Skole og barnehage

 

7.5.4 Utfordringer videre

Det er risiko for at skolene ikke fanger opp eller reagerer overfor elever som blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, herunder risiko for at kommunen ikke har gode nok systemer for å avdekke mobbing. Det er risiko for at det ikke er tilstrekkelig utviklende arenaer for faglig utvikling. Det er også en risiko for at riktige tiltak ikke blir igangsatt etter kartleggingene. Dette følges opp i tråd med tiltak beskrevet i ROS-analysen for skole.

De økonomiske rammene for skolene i Elverum er en utfordring, skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom, særlig til innkjøp av læremidler, spesielt digitale. Det er heller ikke rom for kompetanseutvikling utover den statlige satsningen på videreutdanning som kommunen er inne i.

Sektor for utdanning på administrativt nivå  ble i 2019 redusert med totalt 3 årsverk. Dette har ført til  at kommunal oppfølging/utviklingsarbeid samt støtte ut i enhetene blir vesentlig redusert.

7.6.1 Fakta

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene barneverntjeneste; barneverntiltak i familien; barneverntiltak utenfor familien og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, to fagledere, 14 saksbehandlere og fire miljøterapeuter. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam og tiltaksteam.

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet. Det skal være god kvalitet i saksbehandling og oppfølging med rask behandling og gode beslutninger. Det skal gi likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger inngår i tjenesteområdet barnevern, tjenesten produseres i  enheten bosetting og introduksjon i Sektor for utdanning. Enheten har 8,5 årsverk. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

 • Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bostad /familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015-2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

7.6.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Barnevern: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 244: Barneverntjenesten.
Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding 0 7 3
Andel barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 100% 84 % 82 %
Funksjon 252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel   lovpålagte tilsyn i fosterhjem 100% 100 % 100 %
Andel av brukere med tiltak som øker ORS-score fra første behandling til slutt 70% Ikke målt 0
Funksjon 285: Enslige mindreårige flyktninger.
Antall enslige mindreårige som bosettes 3 1 4
Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95% 100 % 100 %

 

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Barnevern 38 087 34 627 38 685 925

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Barnevern har et samlet mindreforbruk på 0,9 millioner kroner. Tjenester inn i hjemmet har et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Årsaken er endringsskapende arbeid i familier med rett på bistand etter lov om barneverntjenester.  Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet og har hatt behov for å kjøpe spesiell kompetanse som har vært nødvendig å bruke i enkelte familier med omfattende hjelpebehov. Tiltak i hjemmet er viktig for å forhindre at omsorgsovertakelse blir nødvendig. Det er pålegg om å forsøke å hjelpe barn i hjemmet først.

Merinntekter på tilskudd til bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og adferdsvansker gjør at tjenesteområdet totalt har et mindreforbruk.

Barneverntjenesten – I 2019 var det 263 meldinger til barnevernet, men det var færre nye plasseringer av barn i fosterhjem i 2019, enn hva det har vært de siste årene. Vi har mål om at alle barn med tiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan, og har fokus på tett oppfølging av alle tiltak som vedtas. Tilsynsordningen i fosterhjem fungerer bra og samarbeidet følges godt mellom samarbeidskommunene. Det er en økning i tiltak i hjemmet for å forebygge omsorgsovertakelser og det er en økning i tiltak fra egne fagområder da også samarbeid internt i kommunen, men fortsatt må noen tiltak kjøpes av eksterne leverandører.

Tverrsektorielt samarbeid

Det ble i 2019 startet et utvidet tverrsektorielt samarbeid når det gjelder oppfølging av innvandrerfamilier/flyktningfamilier. Dette samarbeidet er mellom Bosetting og introduksjon, Enhet forebyggende tjenester (helsestasjon – og skolehelsetjenesten) og Barneverntjenesten. Erfaringen så langt er at samarbeidet styrker den faglige kvaliteten på arbeidet gjennom gjensidig kompetanse-utveksling mellom enhetene. I tillegg er målet på sikt at det gir en positiv økonomisk effekt, siden noen av tiltakene som tidligere er kjøpt hos eksterne leverandører nå vil bli gjennomført internt i kommunen.

Enslige mindreårige flyktninger – Totalt i 2019 var det 14 enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Elverum (ikke fylt 18/20 år). I Hamarvegen bofellesskap var det ved utgangen av 2019 bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger mellom 14 og 18 år. De resterende bor på hybler med oppfølging. 10 enslige mindreårige fylte 20 år og «gikk ut» av EMF i løpet av 2019. Disse er fremdeles innenfor 5-års perioden (jfr avtalen med Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet om integreringstilskudd), og de som har ekstra behov blir nå fulgt opp av Bosetting og introduksjon etter at oppfølgingen fra Familie og helse ble avsluttet i 2018 ved nedleggelse av oppfølgende team.

7.6.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2018 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2018 Gjennomføring – kommentar
Utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid for å redusere saker til overtagelse av omsorg. Barneverntjenesten er inne i en prosess for å se på hvordan vi kan få bedret samarbeidet både internt og eksternt.
Videreutvikle bruk av fagsystem for gode styringsdata. Implementering av digitalt post/arkiv og post ut fra fagsystem. I samarbeid med regnskaps-enheten er det etablert direkteremittering som en del av Lean prosjektet.
Etablere mobilt barnevern. Mobilt barnevern er etablert.
Oppstart digitalt arkiv. Dette er i prosess sammen med arkivtjenesten i kommunen.
Oppstart «post ut» via KS. Dette er i prosess sammen med arkivtjenesten i kommunen.
Implementere oversiktsverktøy for kostnadsendringer i barnevernet. Dette er igangsatt.
Fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som verktøy. Dette er i prosess, og implementert i arbeidsgrupper i barnevernet og tiltakstilbud til barn og unge i Elverum
Videreutvikle prosedyrer og implementering av prosedyre « nærnettverk» i Elverum kommune, jfr. lovendring. Dette er en prosess som det jobbes med fortløpende.
Implementere Feedback informerte tjenester. Implementert i tiltaksarbeid i hjemmet, men ikke verktøy for barnevern ved omsorgsovertakelse.

 

7.6.4 Utfordringer videre

Barnevernet skal først og fremst være en hjelpeinstans som skal gi frivillige tiltak og forhindre omsorgssvikt. Det er da viktig å videreutvikle tverrfaglig samarbeid i kommunen, for å utvikle gode kommunale tiltak for denne målgruppen.  Fokus er tiltak i hjemmet, slik at barn og foreldre får nødvendig hjelp og støtte for å forhindre alvorlige problemer.

God dialog og samarbeid mellom barnevernet, barn og foreldre er en forutsetning for et godt barnevern. I tillegg til barnets foreldre er barnets familie og nære nettverk en viktig ressurs i barnevernssaker. Godt samarbeid med andre instanser er avgjørende for at flere barn får riktig hjelp til rett tid, og kan motvirke behovet for mer inngripende tiltak.

Barnevernreformen vil påvirke barneverntjenesten sitt arbeid. Kommunen vil få et større ansvar  med å rekruttere fosterhjem og beredskapshjem, jfr. endringer i lovverket. Kommunen vil få helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og det blir en lovfestet plikt til å søke i familie og nettverk ved eventuelle plasseringer. Kommunen får da et samlet ansvar for valg og godkjenning av fosterhjem.

Det er igangsatt interkommunalt samarbeid med fokus på hvordan kommunene skal møte denne utfordringen. Det vil videre bli økt krav om kompetanseheving i barneverntjenesten. Kommunen vil i 2020/2021 ha dialogmøter med fylkesmannen for å forankre eierskap for barnevernet på ledernivå i kommunene.

Barneverntjenesten vil ha støtte fra Fylkesmannen til utvikling av barneverntjenesten, gjennom å styrke lederkompetanse og fremme hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer. Barneverntjenesten skal delta i et tjenestestøtteprogram som er samlingsbaserte og omhandler utvikling av hele tjenesten gjennom prosessveiledning. Det er i 2019 8 saksbehandlere og to ledere som har deltatt i et interkommunalt samarbeid med fokus på akuttarbeid.

Enslige mindreårige flyktninger – Elverum er en av to kommuner i Hedmark som fortsatt bosetter enslige mindreårige flyktninger. I målekortet kommer det frem at vi bosatte 1 ungdom i 2019 i stedet for måltallet som var 3. Siden vi bosatte en ekstra ungdom i desember 2018 og en ekstra sekundærbosetting januar 2020 er totalantallet likevel som beregnet. Ut fra dagens prognose vil vi i 2020 bosette totalt 4 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 1 er sekundærbosatt.

7.7.1 Fakta

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene:

 • Helsesykepleier  – smittevern og vaksinasjonsprogram
 • helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år og jordmortjeneste
 • skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter
 • psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og kommunepsykologer
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper
 • tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge
 • SMISO Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune
 • krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen
 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede –Sundsvoll dagaktivitetssenter
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand; avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger
 • interkommunal legevakt
 • turnusleger
 • tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri
 • fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester
 • kommunal logopedtjeneste
 • Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene.

Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge.  Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategisk planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023, Integrering i Elverum 2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og en fysioterapiplan.

7.7.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Helse – forebygging og behandling: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 231: Aktivitetstilbud til barn og unge.      
Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb 10000 10406
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 550 333 388
Sommeråpent Ungdommens hus antall dager 20 25 10
Funksjon 232: Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Barselbesøk av jordmor 3 dager etter hjemkomst 70 % 20 %  
Hjemmebesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel 70 % 83 %  
Brukertilfredshet hos ungdom (13-20 år) ORS score Ikke målt Ikke målt Ikke målt
Andel familier med QRS score (grønt) over Ikke målt 70
Funksjon 233: Annet forebyggende helsearbeid
Tilbakemelding etter tilsyn /befaring i miljørettet helsevern innen 4 uker. 100% 95 % 95 %
Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern. 0 % 10 % 10%
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 20% 17 % 15 %
Funksjon 234: Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.      
Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt timer per måned. 12 12 12
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter per år. 18 15 13
Funksjon 241: Diagnose, behandling, re-/habilitering.      
Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav i akuttmedisinforskriften. 85 % 70 % 70 %
Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn < 6 <10 2
Andel av pasienter/brukere som øker ORS-score fra første behandling til slutt. 70 % Ikke målt 80 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Helse – forebygging og behandling 80 422 67 261 73 667 -2 360

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet Helse- forebygging og behandling har et samlet merforbruk på 2,4 millioner kroner.  Avviket skyldes i hovedsak et merforbruk på 1,9 millioner kroner knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet. I tillegg er det en økning i personalressurser grunnet endringer i brukergruppen samt høyere utgifter på skyss.

I hovedsak er det små avvik på mål og resultat, med unntak av registrerte ORS score og andel fastleger som har legevakt da vi ikke lenger benytter dette kartlegginsverktøyet for andre enn tiltak i barnevernet.

7.7.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. Benyttes i alle enheter, men i forskjellig grad.  Mer fokus på bruk av forbedringtavler og lean som styringsverktøy i enhetene.
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med skole og helsesøster ved barns overganger fra barnehage – skole, skole – ungdomsskole – videregående skole. Det er etablert samarbeid og rutiner og oppdatert samarbeidsavtaler. Det er videre etablert tverrfaglig team, og det er laget et forslag til prosess videre her i samarbeid med pilot prosjekt 0-24.
Implementere Feedback informerte tjenester i klinisk oppfølging. Avsluttet bruk i flere enheter, brukes nå kun i tiltak i hjemmet hos barnevernet.
Kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner. Kompetanseheving er gjennomført, og følges opp kontinuerlig fremover.
Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers. Er gjennomført internt i sektoren.
Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet. Jobbes med kontinuerlig. Er etablert samarbeid med andre kommuner om blant annet felles kurs.
Utvikling av oppgaver og tjenester i helsehuset, blant annet nye funksjoner i legevakten. Det er flere punkt i utviklingsarbeid som omhandler nye legevakten i helsehuset og de er slått sammen her. Interkommunale ø-hjelpssenger er etablert under legevakt for somatikk og psykiatri.

Forskrift om akuttmedisin har kompetansekrav til ansatte i legevakt, og det er nå etablert rutine for å ha kontinuerlig arbeid med pålagt kurs og kompetanseheving.

Legevakten har etablert en systemhåndbok for alt helsepersonalell som er ansatt.

Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell. jfr. Arbeidsmiljøloven. Kommunen har etablert rutiner for håndtering av vold og trusler mot helsepersonell, og det er gjennomført kurs og etablert ressurspersoner i enhetene.

7.7.4 Utfordringer videre

Helsetilbudet til unge i Elverum er i utvikling for å dekke flere områder, og et av utfordringsområdene er å etablere et tilbud tilpasset barn under 18 år som har utfordringer med rus og psykisk helse. Det arbeides videre med å samordne tiltak og tilbud for aldersgruppen 0-24 år. Utfordringen er å komme inn tidlig i saker som gjelder barn og oppvekst, slik at vi kan forebygge mer relatert til uhelse og omsorgssvikt for barn i kommunen.

Det arbeides med videreutvikling av tverrfaglig team som en arena for samarbeid på tvers av fagområder i kommunen. Kommunen er nå deltaker i pilot prosjektet 0-24 år, som må bli en viktig arena for videre arbeid med utsatte barn og unge og hva kommunen skal ha av tilbud til denne gruppen.

Utfordringer er det også med leger til fastlegepraksiser som er til salgs i kommunen. Det er et generelt problem i Norge, og det er et område som gir oss store utfordringer for å få til gode løsninger for kommunens innbyggere.

I legevaktsarbeidet er det kompetansekrav både til leger og helsepersonell, som vil ha fokus. Krav til leger med spesialisering er ett område som kan gi utfordringer med dekning av vakter i legevakt.

7.8.1 Fakta

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold
 • drift av kjøkken i institusjon; dagopphold og aktivitet
 • transporttjenester
 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon , omsorgsstønad, opplæring, lavterskeltjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • fysio- og ergoterapitjenester
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån
 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten
 • renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2022 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

7.8.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Pleie og omsorg: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon      
Brukerundersøkelser sykehjem(forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne Måles ikke Ikke målt 1,9
Respektfull behandling Måles ikke Ikke målt 2,0
Brukermedvirkning Måles ikke Ikke målt 2,0
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende Måles ikke Ikke målt 4,6
Respektfull behandling – pårørende Måles ikke Ikke målt 5,2
Brukermedvirkning – pårørende Måles ikke Ikke målt 4,6
Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon.
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100% 100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre 100 % 100% 100 %
Andel pasienter som skal ha mål for habilitering/rehabilitering 100 % 100% 100 %
Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet 100 % 100% 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100% 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100% 100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100% 100% 100 %
Andel saker hvor frister overholdes i kommunens ergo- og fysioterapitjeneste 100 % 91 % 83 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 18,1 % 18,57 % 19,6 %
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,1 % 4,1% 4,1 %
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17,3 % 15% 15%
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,6% 20,2 19,6 %
Funksjon 254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp. Mål

2019

Resultat 2019 Resultat

2018

Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Trygghet – pårørende 5,3 5,2 Ikke målt
Respektfull behandling – pårørende 5,3 5,3 Ikke målt
Informasjon – pårørende 5,3 4,9 Ikke målt
Brukerunders. hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 2,0 2,0 Ikke målt
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 2,0 1,9 Ikke målt
De ansatte behandler meg med respekt 20, 2,0 Ikke målt
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 1,9 1,9 Ikke målt
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 2,0 Ikke målt
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 2,0 2,0 Ikke målt
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) 1,9 1,9 Ikke målt
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere som skal ha aktive tiltaksplaner i Gerica, med daglig   journalføring. 100 % 100 % 100 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere med gitt tilbud om brukersamtale 1 gang per år. 100 % 100 % 100 %
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag i tjenesteproduksjonen. 25 % 19,95 % 19,55 %
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i tjenesteproduksjonen 60 % 67,43 % 74,8 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – somatikk
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50 % 50 %
Etterspørre legemiddelgjennomgang av fastlege ved behov/bekymring og/eller hos brukere med ordinasjon på mange medikamenter Utgått Utgått Fastlege ansvarlig for rapportering
Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig 80 år eller eldre 24 % 21 % 26 %
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 100 % 90 % 70 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 100 % 90 % 100 %
Aktivitetstilbud (dagopphold) – antall plasser for hjemmeboende 23 plasser 18 plasser 15 plasser
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – psykisk helse
Andel oppdaterte tiltaksplaner 100 % 32 % 100 %
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven 0 % Ikke målt Ny
Andel brukere som øker ORS (Outcome Rating Scalescore – egenvurdering av hjelpen) fra start til slutt 70 % 60 % 60 %
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Alle inneliggende pasienter på sykehus som har behov for endret tjenestetilbud etter utskriving,   skal kartlegges samme eller påfølgende virkedag. 100 % 100% 100 %
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 60 døgn 7 døgn 26 døgn
Andel pasienter hvor det er mistanke om demenssykdom som skal få tilbud om kartlegging/utredning av kommunens demensteam – så fremt kartleggingen ikke er utført av lege/spesialisthelsetjenesten 100 % 63 % 100 %
Andel pasienter og pårørende som er rammet av kreft som skal få tilbud om kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemkommunen. 100 % 100 % 100 %
Andel tjenestemottakere som ønsker og har rett på personlig koordinator som skal få dette opprettet innen 1 måned etter søknad 100 % 90 % 88 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Pleie og omsorg 431 978 368 114 413 846 –10 557

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Pleie og omsorg har et merforbruk på 10,6 millioner kroner som i hovedsak kan henføres til tjenestene innen psykisk helse og institusjonstjenesten.

Enheten for psykisk helse har et merforbruk på 8,1 millioner kroner, som skyldes økt behov knyttet til ressurskrevende brukere. Denne utgiftsøkningen medfører en økt statlige refusjon for ressurskrevende tjenester. Merinntekten for refusjon ressurskrevende tjenester samlet for kommunen er likevel kun 0,75 millioner kroner. Årsaken til dette er innstramming knyttet til timeprisberegning presentert i rundskriv fra helsedirektoratet januar 2019, samt endringer i ressursinnsatsen gjennom året.

Enhet for institusjonstjenesten har et merforbruk på 3,2 millioner kroner som i stor grad skyldes økte lønnskostnader. Reduksjon i antall nattevakter som budsjettforutsetningen tilsier har ikke vært mulig å gjennomføre dersom kommunen skal ha forsvarlige tjenester. For å sikre forsvarlige tjenester har det også vært merforbruk på vikarer og ekstra innleie, samt overtid. Det har vært høyere utgifter til medisinsk forbruksmateriell og medisiner, samt service og reparasjoner av inventar og utstyr, da mye av dette er gammelt.

Samlet viser måleindikatorene i stor grad måloppnåelse. Enkelte indikatorer bekrefter press på tjenesten, spesielt rus- og psykisk helsetjenesten og demensutredning. Institusjonstjenesten har hatt ledige plasser gjennom hele året.

7.8.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. Alle enheter jobber med kontinuerlig forbedring og LEAN som metode. Det er fokus på visualisering og alle avdelinger har tatt i bruk ulike tavler. Avdelingene jobber med driftstavler som gjør det enklere å holde fokus på kvalitet, samt gir oversikt og struktur i hverdagen. I 2019 har sektor for pleie, rehabilitering og omsorg standardisert forbedringstavlen og de fleste avdelingene har startet opp med kontinuerlige og strukturerte tavlemøter. Forbedringstavlen inneholder i tillegg mål og måling av mål og forbedringsarbeid.

Flere avdelinger har gjennomført prosessgjennomganger i forbindelse med forbedringsarbeidet og ansatte har aktivt deltatt i gjennomgangene.

Sentralkjøkkenet har jobbet med bedre lagerstyring gjennom å sortere og systematisere de ulike lagrene. De har i tillegg prøvd ut gjøremålstavle, men ikke fått full effekt av denne.

I 2019 er elektronisk lagerstyring med tom/full prinsippet implementert på alle lager med medisinsk forbruksmateriell i både institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

Det er gjennomført kulturanalyse på flere avdelinger, dette for å undersøke og jobbe med avdelingens kultur for forbedring.

Flere ledergrupper har innført RAG (red, amber and green), et system for å holde oversikt over pågående prosesser. Det jobbes også kontinuerlig med å standardisere rutiner og prosedyrer.

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har hatt to samlinger for alle ledere med fokus på å dele og lære av hverandres forbedringsarbeid. Alle nye ledere har gjennomgått basiskurs i LEAN med utviklingsleder.

Ivareta fag- og kompetanseutvikling innen psykisk helse, spesielt innen vold, vurdering av voldsrisiko, takle utagering, og terapeutisk konflikthåndtering. Forebygging og håndtering av vold i rus og psykisk helse bygger på prinsipper i terapeutisk konflikthåndtering (TKH). Det er avholdt noen interne samlinger, og dette arbeidet skal kontinueres.

Vi har hatt to kursledere innen området . Den ene personen er nå flyttet til Tjenestekontoret,  og vi bør derfor øke kompetansen internt på kursledere i året som kommer.

Videreutvikle rus og psykisk helsetjeneste i bofellesskap og hjemmetjeneste. Det er startet opp et nytt bofellesskap i 2019 og det har vært nødvendig å utvikle miljøterapeutisk kompetanse i møte med målgruppen. Det legges vekt på trygghet og kontinuitet i arbeidet og systemhåndbok der tilnærmingene er beskrevet er revidert i 2019.
Videreutvikle det terapeutiske tilbudet i psykisk helse sammen med kommunepsykologene. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle ny metodikk overfor personer med milde/moderate helseutfordringer. Det er etablert Drop-in samtaler som et nytt tilbud i tjenesten.
Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår og forebygge underernæring som noen av de prioriterte fagområdene i PRO. Institusjonstjenesten har deltatt på nasjonalt pasientsikkerhets-program og har innarbeidet alle fokusområdene. Hjemmetjenesten og tjenester til personer med nedsatt funksjonsnedsettelse deltok i 2018 i lokalt læringsnettverk innen ernæring og har hatt spesielt fokus på dette i 2019. Det er rutiner og  samarbeid med fastleger vedrørende legemiddelgjennomganger. Alle fokusområder har oppdaterte prosedyrer i kvalitetssystemet.  Nytt fokusområde «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er oppstartet.
Videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll. Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg gjennomfører internrevisjon årlig etter revisjonsplan. Internrevisjon innen områdene legemiddelhåndtering og pårørendearbeid ble gjennomført i 2019. Enhetene gjennomfører i tillegg lokal internrevisjon per tertial.

Alle dokumenter er overført fra gammelt til nytt kvalitetssystem og overgangen til digitalt avvikssystem er startet opp.

Styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole. Demensteamet består av en ergoterapeut og demenskoordinator. Fra oktober 2019 er demensteamet økt fra å jobbe sammen en dag annenhver uke til en dag hver uke. De samarbeider med fastlegene om demenskartlegging.

Det er gjennomført både kurs og evalueringsmøter innen aktivitetsvennordningen. Pårørendeskolen med samtalegrupper 2019 er gjennomført etter planen. Demenskoordinator har sammen med fagpersoner gjennomført kurs for ansatte innen vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang (Psbl kap. 4A).

Videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem. Flere pasienter har fått tjenester fra innsatsteamet de to siste årene, og mange pasienter har god effekt av tjenesten. Flere pasienter blir rehabilitert til et mindre behov/omfang av hjemmetjenester etter avsluttet innsatsteam.

Fysioterapeut fra innsatsteamet har i 2019 deltatt i prosjekt handlingsplan for habilitering og rehabilitering, hvor et av fokusområdene er egenmestring. Prosjektdeltaker deltok i tillegg på meningsverksted for pårørende med fokus på «hva er viktig for deg».

Bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt og deltaker i velferdsteknologi-prosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, etablere digital plattform og responssenter. Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har vært en aktiv prosjekteier og deltatt med ansatte i både kommunalt velferdsteknologiprosjekt, velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Det er etablert en digital plattform og kommunens hjemmetjeneste fungerer som responssenter. Alle trygghetsalarmer er digitale. Rus og psykisk helsetjeneste har tatt i bruk videobasert samhandling, spesielt med spesialisthelsetjenesten. Dette gir god ressursutnyttelse, men det er en utfordring at ulike systemer ikke er integrert. Sektoren jobber videre med å implementere spesifikke teknologityper.

Samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Årlig brannvernundervisning på tvers av enheter er gjennomført i uke 43 i 2019. Hjemmetjenesten har deltatt i møter med MHBR angående prosjekt «Brannløftet», og det er iverksatt arbeid overfor enkelte utsatte brukergrupper. Arbeidet fortsetter i 2020.
Delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS. KOLS prosjektet 2018-2020 er satt på pause høsten 2019. Prosjektet vurderes gjenopptas og sluttføres høsten 2020.
Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom. Det er ønskelig å tilby flere hjemmeboende brukere med demenssykdom et aktivitetstilbud. Aktivitetstilbudet baserer seg på personsentrert omsorg, og målet er å gjøre dagen meningsfull for brukerne, samtidig som pårørende får nødvendig avlastning.

I 2019 har en arbeidsgruppe jobbet med å utvikle tilbudet med tanke på både å øke antallet plasser samt styrke innholdet i aktivitetstilbudet. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.

Strukturelle endringer gjennomføres tidlig i 2020 for i større grad å kunne imøtekomme lovpålegg om aktivitetstilbud til mennesker med demenssykdom fra 01.01.2020.

Ivareta bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. Se punkt under; Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven.
Implementere recoveryorientert arbeid i rus og psykisk helse. Det er igangsatt arbeid sammen med Høgskolen i Innlandet for å se på muligheter for å etablere egen studieretning og et samarbeid i vårt nærområde.
Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading. Over 50 % av de ansatte i rus og psykisk helsetjeneste har fått opplæring om forebyggende arbeid mot selvmord. Arbeidet mot vold i nære relasjoner skal fortsette i 2020.
Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven Enhetene har utsett totalt 28 ressurspersoner som har gjennomgått grunnkurs i vold og trusler i arbeidslivet. Ressurspersonene skal bistå vedrørende opplæring og veiledning av kollegaer. For å ivareta rollen som ressursperson vil ressurspersonene følges opp med årlige 6-timers kurs.

I tillegg er det et tett samarbeid med personalstaben, bedriftshelsetjenesten og noen enheter har fått bistand fra spesialisthelsetjenesten ved utfordrende situasjoner. I institusjonstjenesten bistår spesialisthelsetjenesten blant annet med TID veiledning – dette hjelper oss med forebygging i gitte pasientsituasjoner. TID er et manualbasert verktøy som personalet, vanligvis i samarbeid med lege eller psykolog, anvender for å utrede, tolke og sette inn tiltak ved adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre psykiske tilstander.

Dette krever kontinuerlig arbeid, og vi fortsetter arbeidet i  2020.

Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer. Det har i 2019 ikke kommet en økning i den økonomiske rammen som forutsatt i nasjonale føringer. Forprosjekt for etablering av Fact-team i vår region av avsluttet, og det  er besluttet at Elverum kommune skal delta videre i dette arbeidet.
Implementere Feedback orienterte tjenester i rus og psykisk helsetjenester. Det har vært problematisk å få til en systematisk veiledning og oppfølging på området på grunn av at kommunepsykolog med dette ansvaret har sluttet. Tjenesten fortsetter likevel å jobbe med feedback orienterte tjenester. Utviklingsleder i sektor for familie og helse er ressursperson innen området og har startet opp arbeidet  igjen på slutten av 2019. Vi har ønske om å fortsette dette arbeidet fremover.
Videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse Kurset Tankens kraft har vært gjennomført 7 ganger i løpet av 2019 og ca. 180 deltakere har møtt på en eller flere samlinger. Det er søkt midler om utvikling av tilbudet til personer med milde/moderate lidelser. Vi ønsker å etablere «Rask psykisk helsehjelp» som metodikk. Dette er lavterskeltjenester uten henvisning og kort ventetid.

7.8.4 Utfordringer videre

Hjemmebaserte tjenester – Ifølge rapport fra Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Elverum kommune erfarer allerede i dag utfordringer ved rekruttering av sykepleiere. Demografisk framskrivning tilsier en vesentlig økning av antall eldre i årene som kommer.

Samtidig vises det til prognoser som tilsier at en langt større del av den fremtidige arbeidskraften i Norge må velge helsefaglig utdanning for å imøtekomme samfunnets behov. Vi må legge til rette for robuste fagmiljøer hvor knappe ressurser kan benyttes der det er behov for å sikre faglige forsvarlige tjenester til brukerne.

Med bakgrunn i dette planlegges det for ny organisering av hjemmebaserte tjenester fra og med mars 2020.

 Rus og psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2019. Økningen har vedvart de tre siste årene, noe som gir ventelister inn til tjenesten. Det er behov for ytterligere styrking av dette arbeidet i Rus og psykisk helsetjeneste. Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen.

Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne. Pakkeforløp er innført innen psykisk helsevern og rusfeltet. Dette øker behovet for koordinerte tjenester og pålegger også kommunene større ansvar.

Dette merarbeidet er en utfordring for tjenestene som allerede er under sterkt press. Opptrappingsplanen for rusfeltet avsluttes i 2020, og har kun delvis gitt økt kapasitet i den kommunale oppfølgingen. Det har vært og er behov for å kjøpe tjenester fra private, der behovet er utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet.

Demenssykdom – fra 01.01.2020 vil det blir lovpålagt at kommunene skal sikre nødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Med bakgrunn i dette planlegges det for strukturelle endringer i tilbudet fra 2020. Videre er det behov for å jobbe videre med å utvikle tilbudet og kapasiteten på tjenesten.

Institusjonstjenesten – den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Institusjonstjenesten har i perioder pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte.

Grunnbemanningen ved enkelte avdelinger er lav, som igjen medfører behov for ekstrainnleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris har blitt vesentlig redusert. Det skyldes rask kartlegging fra tjenestekontoret, kapasitet på korttidsplasser og rehabiliterende innsatsteam.

Vi ser også økende utfordringer med å få tak i kvalifisert personell, spesielt sykepleiere, vi må derfor se på organisering av arbeidet, og hvordan vi kan sikre forsvarlige tjenester fremover hvis det som forventet blir knapphet på helsepersonell.

Interkommunal akutt døgnplass – det er lav beleggsprosent på både psykisk og somatisk akutt døgnplass. Organiseringen av driften ble overført til legevakten ved innflytting til helsehuset, noe som forventes å gi økt bruk av plassene.

Fellestjenesten – enheten har flere seniorer, og er således sårbar med tanke på kompetanse. Det må legges til rette for gode overganger for å sikre kompetanseoverføring for å ivareta viktig arbeidsoppgaver.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne – Mangel på riktig og nok kompetanse har gjort at vi ikke har vært i stand til å bygge opp tjenester etter tjenestemottakernes behov. Dette medfører at vi må kjøpe tjenester av private aktører. På sikt skal vi være i stand til å yte denne tjenesten selv, ved å rekruttere tilstrekkelig kompetanse og se på alternative arbeidstidsbestemmelser. Det er et stadig økende behov for avlastning. På Vestly avlastning er det begrenset med rom, og dette medfører at vi i mindre grad har kapasitet til å imøtekomme disse behovene på Vestly.

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene:

 • sosial rådgiving og veiledning
 • administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen
 • skjenkekontroll
 • gjeldsrådgiving
 • økonomirådgiving,  rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig
 • boligforvaltning – ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram
 • kommunale sysselsettingstiltak og  kommunale lavterskel sysselsettingstiltak
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

 • Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal bolig.
 • Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020, alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, boligsosial programplan – bolig for velferd 2016-2020.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger og sektor for familie- og helse som ivaretar rusomsorg sammen med NAV.

7.9.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene sosial rådgiving og veiledning; administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen; skjenkekontroll; gjeldsrådgiving; økonomirådgiving, rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig; boligforvaltning – ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram; kommunale sysselsettingstiltak og kommunale lavterskel sysselsettingstiltak; forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

 • Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal bolig.
 • Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020, alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, boligsosial programplan – bolig for velferd 2016-2020.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger, sektor for familie- og helse ivaretar rusomsorg sammen med NAV.

7.9.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Sosial tjenestebistand: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned. 10 9 11
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 80% 88% 79%
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial). 80% 84% 96%
Funksjon 243: Tilbud til personer med rusproblemer
Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent. 60 86 79
Funksjon 265:  Kommunalt disponerte boliger
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 12 7 7
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler, 50% 54% 56%
Minimum driftskostnader til vedlikehold per år – kr per m2 170 78 105
Funksjon 273: Kommunale sysselsettingstiltak
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud per år. 45 43 40
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 6 4 6

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap        2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Sosial tjenestebistand 23113 17365 19768 -838

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Sosial – tjenestebistand har et samlet merforbruk på 0,8 millioner kroner. Avviket fremkommer som merforbruk innenfor helse og omsorgstjenestene og skyldes i hovedsak et feilbudsjettert refusjonsbeløp og forskyving mellom år når det gjelder et mindre statlige tilskudd.  I tillegg er det for lavt budsjett på tilskudd til tiltaksplasser. Det er imidlertid et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner knyttet til drift og vedlikehold av arealer innen tjenesteområdet.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Det er inngått intensjonsavtaler om tilvisningsavtaler for 30 leiligheter i 2019, etter utlyst konkurranse blant mulige utbyggere. 7 husstander har gått fra leie til eie av egen bolig i 2019, kontinuerlig jobbing i boligsosialt team med fokus på hvem som ved hjelp av startlån og økonomisk veiledning kan eie egen bolig har bidratt til dette.  Noen av disse har tatt over tidligere leid kommunal bolig etter takst, og noen har kjøpt i markedet.  Resultatet viser også at det hele tiden er barnefamilier som prioriteres i forhold til bruk av startlån.

Råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeide – 84% av flyktningene som ble fulgt opp av minoritetsveileder var i aktivitet i 2019.

Gjeldsrådgivning – det har vært en liten nedgang i antallet avsluttede saker i 2019, men løsningsgraden  er oppe på 88% som fører til avtale, og det er vi svært godt fornøyd med.

Tilbud til personer med rusproblemer – Antallet rusmisbrukere som ble fulgt opp av ruskonsulent ble 96 i 2019. Dette er flere enn tilrådelig for to, men behovet er faktisk vesentlig større enn dette også. Det er store mørketall innenfor dette området.

Alle kommuner i Norge rapporterer inn opplysninger om tjenesteproduksjonen til Statistisk Sentralbyrå. Dette gir grunnlag for å sammenlikne kommunens ytelser i tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne. Denne statistikken (KOmmune – STat – RApportering) er strukturert ved at sammenlignbare kommuner er samlet i ulike kommunegrupper.  Elverum kommune tilhører kommunegruppe 13. Se tabell under.

 

Kommune/

KOSTRA-gruppe

Utvalgte nøkkeltall for kommunale boliger, etter region, statistikkvariabel og år
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere  (antall) Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) Antall boliger  finansiert med startlån, per 1000 innbyggere (antall) Antall husstander med bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Elverum kommune 25 25 32 40 3,3 4,4 16,7 19,2
KOSTRA-gruppe 13 18 19 28 37 1,5 1,4 14,9 16,3

 

Dette indikerer at det er viktig å jobbe med «fra leie til eie», og i tillegg satse på oppfølging av de som allerede har klart å skaffe seg bolig, slik at de kan mestre sine forpliktelser i forhold til gitte startlån og faste boligutgifter, målet er å beholde boligen.  Kommunen formidlet 73 millioner kroner i startlån i 2019, 70 husstander fikk startlån og startlånet finansierte ca. 85 % av kjøpesummen.

7.9.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
·       Videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig».

·

·

Hjem først; har 15 deltagere som krever mye oppfølging og støtte.  I tillegg følger teamet opp 12 personer som står i fare for å miste boligen og vegrer seg for å søke hjelp i det ordinære hjelpeapparatet.

Midlertidig bolig; botilbud i kommunale boliger med lavterskel oppfølging, slik at flere innen 3 måneder kan komme over i ordinær bolig med nødvendig booppfølging.

 

Fylkesmannen dekker utgiftene til 2 stillinger som skal jobbe med en omstilling og styrking av eksisterende tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov innen rus- og psykisk helse.

·       Etablere og utvikle et FACT team for å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible Assertive Community Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser) Det jobbes med et  tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeide med DPS og kommunene i regionen, Factteam.
·       Utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen. Størrelse og utforming av dagens lokaler legger begrensninger på utviklingen av nye tilrettelagte arbeidsplasser. Det har i løpet av året blitt vurdert alternative lokaler, men disse har ikke vært aktuelle å ta i bruk uten bygningsmessige tilpasninger.

Det blir stadig utviklet nye produkter og det er jobbet med hvordan man får markedsført disse for å øke salg av varer. I 2019 har vi startet salg i resepsjonen på Elverum helsehus.

 

·       Avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen. Det er avhendet én bolig i 2019, hvor salgssummen var 2,34 millioner kroner.
·       Innføre digital søknadsbehandling av sosialhjelp. Innføring av muligheten for å søke sosialhjelp digitalt via systemet Digisos ble gjennomført med virkning fra 19. juni. Dette fører til at brukerne kan sitte hjemme koblet på internett og søke. Søknadsbehandlingen går på denne måten mye lettere både for bruker og saksbehandlerne på NAV.
·       Prosjektet «samordning av kommunens sosiale tjenester hvor NAV er involvert» ble avsluttet ved årsskiftet. Prosjektet har løpt over drøyt to år. Det er kartlagt forbedringspotensial på flere områder. Forslag til tiltak er oversendt rådmannen for vedtak i rådmannens ledergruppe. Det er foreløpig to foreslåtte tiltak som er satt i verk. NAV deltar nå fast i tverrfaglig inntaksteam.

Det er satt i gang utredning av organisering og mandat for kommunens samlede håndtering av Individuell Plan. (IP)

Arbeid med å skaffe hensiktsmessige boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom Eiendomsstaben og NAV. Det er fremskaffet og regulert tomt for bygging av 6 forsterkede enheter til bruk som midlertidige boliger. Vi forventer å ferdigstille prosjektet i 2021.

7.9.4 Utfordringer videre

Statistikk for 2019 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

 

Nøkkeltall

Elverum 2018 Elverum 2019 Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter per innbygger til «Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid» – kroner 687 711 886
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til

innbyggere i alderen 20-66 år – %

4,8% 5,0% 3,9%

Tabell: Andel sosialhjelpsmottakere og netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i Elverum og sammenliknbare kommuner (Kostragruppe 13).

Kategori Kommune – 2019-tall
Røyken Vestby Aurskog Høland Stange Elverum
Sosialhjelpsmottagere – antall 345 333 372 523 670
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 140 158 251 158 370
Sosialhjelpsmottagere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 120 151 135 252 313

Tabell: Noen indikatorer på sosiale ytelser i sammenliknbare kommuner (folketall cirka 18. – 21.000).

Utfordringene fremover er å arbeide videre for å redusere det totale antall sosialhjelpsmottagere.

Vi har derfor blant annet satt i gang et eget prosjekt med to medarbeidere, hvorav et årsverk er tilsatt ekstra for 2020, for om mulig å få langvarige sosialklienter over i varig statlig ytelse som for eksempel uførepensjon eller aller helst å bevege disse over i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet eller utdanning. Vi har tro på at økt bemanning på dette området med høyere kapasitet på råd og veiledning kan redusere sosialhjelpsutbetalingene.

Vi ser også av tabellene over at Elverum bruker mindre penger enn Kostragruppe 13 på råd og veiledning og at vi har høyere antall brukere på sosialhjelp. I tillegg ser vi at brukere går lengre tid på sosialhjelp hos oss enn de kommunene vi sammenlignes med. Vi er av den oppfatning at økt bemanning vil kunne bedre noen av disse parametrene noe vi forsøker å bevise med det planlagte prosjektet for 2020.

7.10.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene:

 • mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere
 • kvalifiseringsprogrammet(KVP)
 • økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte

Målgrupper for tjenestene er:

 • Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden, også enslige mindreårige flyktninger.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020.

7.10.2 Mål og resultater i 2019

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Sosial – økonomisk bistand: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 275: Introduksjonsordningen      
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år). 60 79 90
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert. 50% 63% 73%
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase). 80% 76% 70%
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente. 30 27 28
Funksjon 276: Kvalifiseringsordningen      
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). 30 28 28
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial) 70% 87% 85%
Funksjon 281:  Ytelse til livsopphold      
Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned. 60 44 55
Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager. 30 23 36
Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp. 30 71 44
Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen. 60% 55% 30%-

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i 1.000 kroner

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Sosial  – økonomisk bistand 53 687 55 807 53 200 -149

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Sosial – økonomisk bistand har et samlet merforbruk på 149 000 kroner, og er mindre vesentlig.

Økonomisk sosialhjelp – Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp ga en liten økning i kroner fra 2018 til 2019. Dette medførte et negativt avvik, på kr 149.000 for 2019. Antallet brukere på sosialhjelp har imidlertid gått noe ned. Andelen ungdom under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp har vært stabil de tre foregående årene, mens vi for 2019 har hatt en gledelig og markant nedgang.  Se tabeller under. Det har vært igangsatt ulike tiltak for å få ungdommene ut i aktivitet. Et eget ungdomsteam har ansvar for alle under 25 år og egen aktivitetskoordinator følger opp de som er i aktivitetsplikten. Ungdomsteamet samarbeider tett med videregående skole for å forhindre frafall eller få elever tilbake i utdanningssporet for de som er i ferd med å droppe ut eller har droppet ut. Vi ser en tendens til økt tilstrømming av ungdommer fra andre kommuner som bosetter seg i Elverum.

Bosatte flyktninger innenfor integreringsperiode – enhet for bosetting og introduksjon, Elverum læringssenter og  NAV samarbeider tett for å sikre måloppnåelse for bosatte flyktninger. Dette sikrer at både det faglige og det økonomiske perspektivet blir ivaretatt vedrørende den enkeltes kvalifiseringsplan og fremdrift. Elverum kommune hadde i 2019 273 bosatte flyktninger innenfor 5-års perioden. Totalt 54 personer avsluttet sin 5-års periode. Av disse var det 16 barn som er integrert i skoler  og barnehager. 38 personer er over 18 år. Av disse er 7 i jobb*, 19 går på videregående utdanning, 2 på yrkesrettede kurs (YR1 og YR2), 3 på grunnskole for voksne, 1 på høyskole, 4 på tiltak i NAV og 2 på introduksjonsprogram.

*Jobb inkluderer også vikariater og deltidsstillinger. Dette kan medføre at noen av de som er ferdige med 5-års perioden også vil måtte motta supplerende sosialhjelp.

År 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt per måned 26 37 36 23

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

År 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt per måned 57 56 55 44

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

 

 

ÅR JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2003 279 293 303 325 299 273 290 272 263 305 257 324
2004 276 278 347 335 288 345 305 339 350 337 339 350
2005 285 341 354 358 319 355 312 323 323 295 335 348
2006 271 332 351 300 310 349 267 327 358 288 342 324
2007 270 314 334 294 290 311 249 295 236 283 288 253
2008 237 274 252 311 299 263 274 294 275 280 246 304
2009 245 277 284 300 287 229 292 227 285 283 245 277
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 294 264

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum – 2003 – 2019..

År 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt per måned 273 282 290 283

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

7.10.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
IPS (individuell jobbstøtte) er implementert i ordinær drift. Det ble imidlertid gitt prosjektmidler til en ekstra stilling med hovedvekt på arbeid med brukere som har utfordringer med rus. Metodikken er implementert i henhold til tilgjengelige ressurser og IPS er også innført på Hedmarken (Hamar, Ringsaker, Løten, Stange) og er underlagt IPS-miljøet i Elverum. Dette er et tiltak som i sin helhet er finansiert av staten. Den ekstra prosjektstillingen  er et tilbud for de som har psykiske utfordringer og/eller rusproblemer. Flere av disse har hatt kommunale ytelser (øk. sosialhjelp) og er nå kommet ut i jobb.
Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles Flere av de som har deltatt i aktivitetsplikten er kommet seg videre i jobb, utdanning, statlige tiltak eller har flyttet. Ca. 80 % mottar ikke lenger økonomisk sosialhjelp. Av disse er ca. 35 % kommet seg ut i jobb. Tilbudet har primært vært for de under 30 år.
NAV Elverum har vært med i et forskningsprosjekt som skulle utprøve en ny metodikk for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier(HOLF). Det ble tilsatt 2 familiekoordinatorer hvorav 1,5 årsverk var finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet. Kommunens egenandel i dette var  0,5 årsverk. Prosjektet ble forlenget og gikk ut 2019. Oppstart var 1. oktober 2016. Prosjektet var organisert under Jobbsenteret i NAV. Prosjektet har omfattet 24 barnefamilier, 16 med utenlandsk opprinnelse og 8 opprinnelig norske. Det er ikke funnet signifikante forskjeller i resultatene fra Elverum i forhold til de kontorene som drev tilsvarende prosjekt etter HOLF metoden. Det kan konkluderes med at tett oppfølging, slik prosjektet har vært, gir mer ro og trygghet for de berørte familier. Prosjektet har utarbeidet en tiltaksplan for NAV og kommunen for bedre å kunne forebygge barne-fattigdom og disse vil bli implementert i rutinene ved kontoret.

7.10.4 Utfordringer videre

Statistikk for 2019 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

 

Nøkkeltall

Elverum 2018 Elverum 2019 Kostragruppe 13
Netto driftsutgifter per innbygger til «Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid» – kroner 687 711 886
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til

innbyggere i alderen 20-66 år – %

4,8% 5,0% 3,9%

Tabell: Andel sosialhjelpsmottakere og netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i Elverum og sammenliknbare kommuner (Kostragruppe 13). .

Kategori Kommune – 2019-tall
Røyken Vestby Aurskog Høland Stange Elverum
Sosialhjelpsmottagere – antall 345 333 372 523 670
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 140 158 251 158 370
Sosialhjelpsmottagere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 120 151 135 252 313

Tabell: Noen indikatorer på sosiale ytelser i sammenliknbare kommuner (folketall cirka 18. – 21.000).

Utfordringene fremover er å arbeide videre for å redusere det totale antall sosialhjelpsmottagere. Vi har derfor blant annet satt i gang et eget prosjekt med to medarbeidere, hvorav et årsverk er tilsatt ekstra for 2020,  for om mulig å få langvarige sosialklienter over i varig statlig ytelse som for eksempel uførepensjon eller aller helst å bevege disse over i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet eller utdanning.

Vi har tro på at økt bemanning på dette området med høyere kapasitet på råd og veiledning kan redusere sosialhjelpsutbetalingene. Vi ser også av tabellene over at Elverum bruker mindre penger enn Kostragruppe 13 på råd og veiledning og at vi har høyere antall brukere på sosialhjelp. I tillegg ser vi at brukere går lengre tid på sosialhjelp hos oss enn de kommunene vi sammenlignes med. Vi er av den oppfatning at økt bemanning vil kunne bedre noen av disse parametrene noe vi forsøker å bevise med det planlagte prosjektet for 2020.

7.11.1 Fakta

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene:

 • kino- og kulturhus
 • idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall
 • folkebibliotek
 • tilskudd til frivillige lag og foreninger, museer og kunstformidling
 • støtte til den norske kirke og andre religiøse formål (livssynsorganisasjoner)

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.

Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke eller øvrige livssynsorganisasjoner.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene med tilskudd fra kommunen.

I 2019 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart ca 21 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig ca 45 medarbeidere gjennom året, her inkludert timelønte. Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere

7.11.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Kultur og religiøse formål: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 370: Bibliotek
Utlån per innbygger 3,6 3,0 3,0
Utlån av bøker/media for barn 34 800 28 705 29 931
Antall besøkende per år 82 000 78 800 82 343
Totalt antall arrangementer 140 118 142
Antall arrangementer for barn/unge 15 47 34
373: Kino
Antall besøkende på kino – barn 6 000 6 520 5 098
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 42 000 36 024 44 531
377: Kunstformidling
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 7 000 4 978 5 180
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 000 5 570 5 383
380: Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 50 80 60
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 3 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 10 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5 For lav svarprosent (19) 5
Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest).      5
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 78 000 73 246 76 189
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 15 000 14 940 14 869

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Kultur og religiøse formål 46 811 41 902 47 915 1 671

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Kultur- og religiøse formål har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet som er hovedforklaringen til avviket.  Det er ellers noe mer lønnsutgifter enn budsjettert på hallene.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratistilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt.  Resultatene for 2019 viser at tjenestene leverer godt. Elverum bibliotek hadde et totalt besøk på 78 800 og 118 arrangementer hvor 47 var for barn, noe under mål i 2019.

Elverum kino og kulturhus hadde et noe lavere besøk i 2019 enn 2018, dette viser uforutsigbarheten i å drive en markedsrettet bransje. 2019 var et krevende år for filmbransjen med mangler på store blockbusterfilmer og spesielt mangel på store norske filmer, ga et utslag på besøkende over 11 år.  Det gjorde det umulig for oss og nå måltallene på kino for 2019. Besøket i hallene var som et normalår.

7.11.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale. Det er gjennomført egne samarbeidsmøter med Teater Innlandet og Riksteateret. Alle lokale samarbeidspartnere blir fulgt opp på samme måte som de profesjonelle aktørene.
Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon. Det jobbes kontinuerlig med innsamling av materiell.  Sektoren har ikke hatt kapasitet/bemanning til å skrive/fullføre planarbeidet.
Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement. Vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet). Det er gjennomført møter med paraply-organisasjonene ( Idrettsrådet, Musikkrådet og fellesutvalget for samfunnshus og grendehus) Fordelt kulturmidler i henhold til kriterier. Tilskudd lag og foreninger med fokus på barn og unge

 

Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager. Biblioteksjefen sa opp i februar, denne stillingen er fortsatt ubesatt. Bibliotekar med ansvar for skole/barnehage har vært konstituert bibl.sjef fra 010619 og vi har hatt sykmeldte i 50 – 100 % i hele 2019. Fokus har for 2019 vært daglig drift og ikke utvikling som følge av kapasitet.

7.11.4 Utfordringer videre

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. Dette gjør at en stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Biblioteksjefen har fått ansvar for Fritidsavdelingen, noe som gjør at biblioteket i realiteten har mistet en 50% stilling (som tidligere inngikk mer i daglig drift og utviklingsarbeid).

Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring. Det er viktig å følge med på utstyrsutviklingen når det gjelder kino/kulturhus, så en ikke blir utrangert på utstyrsparken. Det investeres i 2020 i nytt teknisk utstyr.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme-opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

Kommentarer til måltall for biblioteket – Besøkstallet har gått noe ned i 2019, på grunn av redusert bemanning har biblioteket måtte stenge 4 lørdager i sommer og mellom jul og nyttår, til sammen 9 dager.  Antall arrangementer har gått ned, 2 faste ukentlige tilbud har blitt satt på pause. Fredagstips og Go’prat utgjør tilsammen 34 arrangementer.

7.12.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene:

 • arealplanlegging
 • kart- og oppmåling
 • bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
 • veterinærvakt
 • landbruksforvaltning
 • fiske- og viltforvaltning og viltfondet

Innenfor tjenesteområdet ligger også eiendomsskattekontoret.

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

 • utbyggere (private og profesjonelle aktører)
 • aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre grad styrt av strategiske planer.  Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.) og plan for klima og energiarbeid i Elverum.

7.12.2 Mål og resultater i 2019

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2018 og 2019.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Alle funksjoner      
Antall saker omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil. 0 0 0
Funksjon 301: Plansaksbehandling.
Andel 1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale. 100 % 100 % 100 %
Funksjon 303: Kart og oppmåling.
Andel plassering av tiltak innen 3 dager. 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen. 98 % 98 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker). 0 % 0 % 0 %
Funksjon 304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.      
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker. 30 % 68 % *) 62 % *)
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr. 0% 2 % 0 %
«3-ukers saker» ferdigbehandlet innen 16 dager 75 % 78 % IM
«3-ukers saker» ferdigbehandlet innen 3 uker 90 % 95 % IM
Funksjon 329: Landbruksforvaltning.      
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker. 90 % 80 % 78 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler. 100 % 100 % 91 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 85 % 78 % 80 %
Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker 90 % 80 % 82 %
Kartlegging av private avløpsanlegg i kommunen (andel) 5 % Påbegynt IM

*) Ny beregningsmetode innført, andel beregnes kun mot byggesaker der det er aktuelt å føre tilsyn, dvs. nye boliger, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Teknisk forvaltning 6 257 6 490 6 953 1 325

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Teknisk forvaltning har et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak merinntekter fra salg av kartdata og gebyrer med bakgrunn i høyt aktivitetsnivå, kombinert med stram kostnadsstyring. Mål for tjenestekvaliteten er i stor grad nådd, men landbruksforvaltningen har kapasitetsutfordringer.

7.12.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I virksomhetsplanen for 2019 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Etablere tilsynsordning for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse Ordningen oppstartet, men kartlegging og tilsyn hemmes av liten kapasitet.
Etablere nytt interkommunalt GIS samarbeid, (systemanskaffelse, systemdrift og felles organisering). Pågår og i rute, 12-kommune samarbeid.
Sørge for oppstart av planprogram for kommuneplanens arealdel. Mangler kapasitet og midler til å iverksette arbeidet, utsatt i påvente av prioritering i ny planstrategi.
Oppstart av kommunedelplan Vestad. Mangler midler til å iverksette arbeidet, utsatt.
Videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog. Kontinuerlig utvikling hvor vi løpende søker å tilpasse oss og ta i bruk nye metoder og verktøy.
Sluttføre arbeidet med ny byplan. Ferdigstilt 2019
Revisjon av strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018 (2018-2022). Arbeidet i rute og sluttføres våren 2020.
Starte arbeidet med utarbeidelse av plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune. Mangler kapasitet til å iverksette arbeidet, utsatt i påvente av prioritering i ny planstrategi.
Sluttføre arbeidet med revisjon av veileder for bruk av tre. Arbeidet pågår og planlegges sluttført i 2020.
Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som strategi. Pågår løpende.

 

7.12.4 Utfordringer videre

Tjenestegjennomgangen i 2018 og 2019 og påfølgende budsjettvedtak medfører at økonomi og ressursknapphet fortsatt er den altoverskyggende utfordringen for forvaltningsoppgaver finansiert over ordinært budsjett (landbruksforvaltning og arealplan).

Det er ikke balanse mellom oppgaver og ressurser, det medfører at tjenester som ikke er myndighetspålagte må skaleres ned. Rekkefølge for utarbeidelse av nye areal- og temaplaner må prioriteres i lys av dette og speiles inn i ny planstrategi fra 2020 slik at den er realistisk fundert. Utredningskapasiteten er sterkt begrenset.

Prosjektet for felles anskaffelse og drift av GIS-system med geomatikksamarbeidene GIS på Hedmarken, GIS i Sør-Hedmark og ESOL GIS-samarbeid (som vi er part i) pågår, og ny organisering av samarbeidene og tjenesteutformingen påregnes fra 2020.

Digitaliseringen medfører at tjenester, arbeidsprosesser og teknologi løpende utvikles og endres. Dette skjer nasjonalt og vil i særlig grad påvirke plan- og byggesaksbehandlingen i årene fremover.

7.13.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene:

 • parkeringsordning
 • kommunale veger
 • rekreasjon i tettsted (parker m.v.)
 • utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • produksjon og distribusjon av vann
 • avløpsrensing
 • avløpsnett/innsamling av avløpsvann
 • gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann- og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad de strategiske planene Hovedplan vann og avløp – 2015-2024, Trafikksikkerhetsplan 2008-2017, Byplan for Elverum kommune og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

7.13.2 Mål og resultater i 2019

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2018.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted. 
Andel behandlede feilmeldinger i Gemini melding etter 4 uker 100 %  100 % IM
Funksjon: 340, 345, 350, 353: Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann. 
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 10 % 13 % 23 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene. 0 0 0

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regulert budsjett        2019 Korrigert avvik*
Teknisk drift 43 265 35 822 39 095 -2 126

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

 

Resultatkommentar

Teknisk drift har et samlet merforbruk på 2,1 millioner kroner. Av dette skyldes utgiftsøkning til vedlikehold av gatelys, merkostnader til snøbrøyting i november-desember, og noe mindreinntekter på parkeringsordningen.

Det er ikke oppnådd full måloppnåelse på plassering i tilstandsvurderingen BedreVA på grunn av litt for lav rehabiliteringsaktivitet på gammelt vannforsyningsnett, samt at vi ikke klarte å disponere 100% av det ferdigkomposterte kloakkslammet i perioden.

7.13.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Etablere løsning for fremtidig slambehandling i Sør-Hedmark. Et samarbeid med sju andre kommuner, etter pålegg fra Fylkesmannen. Pågår og fortsetter, 1. gangs politisk behandling medio 2020,
Utarbeide ny Trafikksikkerhetsplan i tråd med kriteriene som følger av at Elverum kommune har besluttet å bli sertifisert som trafikksikker kommune Mangler kapasitet og midler til å iverksette arbeidet.
Starte prosess for regulering av flere gang- og sykkelveger for å skape grunnlag for økt sykkelbruk i tråd med vedtatt handlingsplan for Sykkelbyen Elverum. Oppstartet i tråd med plan og innenfor rammer gitt, videreføres i årene fremover
Tilnærme seg LEAN-konseptet som driftsstrategi i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Omfattende forbedringsarbeid pågår men ikke LEAN basert, det avventes inntil videre.

7.13.4 Utfordringer videre

Tjenesteområdet har en arbeidsstokk med lite sykefravær, godt arbeidsmiljø og «stå på» holdninger.  Dette er ingen selvfølgelig kvalitet, men samtidig en forutsetning for å kunne utrette så mye med så lite. Den må forvaltes godt og kvaliteten opprettholdes i årene fremover.

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, og arbeider langsiktig med forutsigbare rammer på et relativt lavt og stabilt gebyrnivå for abonnentene. Dette søkes videreført, satte mål er innenfor rekkevidde.

Den altoverskyggende utfordringen for tjeneste/funksjon 330, 332 og 335 er en særdeles krevende budsjettsituasjonen som utfordrer tjenestenes opprettholdelse. Det forsterkes av stadig økende oppgavemengde (blant annet på grunn av årlig overtagelse av nye veganlegg og andre driftsobjekter hvor driftsfinansiering ikke følger med).

Økende kostnader til vedlikehold av gammelt gatelysanlegg forverrer situasjonen ytterligere, det samme gjør premissene for finansiering av Parkeringstjenesten. Foreslåtte innsparingstiltak har vist seg for kontroversielle for realisering, nye finner vi ikke.

Funksjonene 330, 332 og 335 nærmer seg et kritisk vendepunkt.

7.13.5 Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2019

 

Tiltak/prosjekter 2019 Millioner kroner eks. mva. Kommentar
Eksisterende ledningsnett
Rehabilitering Grønnmyrvegen 2,4 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Sira Thoresveg/St. Torleivsveg 3,3 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Hanstad 10,3 Rehabilitering av hovedkloakk
Rehabilitering Konvallvegen 3,2 Rehabilitering av gamle ledninger
Diverse mindre rehabiliteringer + oppussing etter tidligere anlegg + asfaltering/kompletteringer 0,1
Sum 19,3  
Utvidelse av forsyningsområdet/nyanlegg
Nytt ledningsanlegg mot Strandbygda 3,1 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg Ydalir 0,4 Utvidelse som følge av utbygging
Nytt ledningsanlegg Kvithammarberget 2,5 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg Sørskogbygda 0,6 Tilknytning av Kirkekretsen til Elverum vannverk, ifm. sanering av  Kirkekretsen vannverk.
Diverse mindre utbygginger + kompletteringer av tidligere anlegg + refusjoner og andre inntekter 0,1 Oppussing/ferdigstillelse av tidligere anlegg + inntekter
Sum 6,7  
Total sum 26,0 Nyanlegg og rehabiliteringer

 

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer var i 2019 pålydende 25 millioner kroner eksklusive ubrukte midler fra foregående år. Regnskapet viser en totalinvestering på ca 26 millioner kroner. Dette er finansiert innenfor tilgjengelig totalramme for vann- og avløpsinvesteringer.

Midlene er i stor grad benyttet til rehabilitering av gammelt ledningsnett, samt utbygginger vedtatt i hovedplanen for vann og avløp. Skal vi klare å møte fremtidens klimaendringene på en god måte er vi helt avhengige av å skifte ut en god del gamle ledninger i sentrum, og vi ser i økende grad at investeringsmidlene finansierer slik rehabilitering.

7.14.1 Fakta

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2019 er vist i virksomhetsplanen for 2019. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019.

Næringsutvikling: Indikator tjenestekvalitet Mål

2019

Resultat

2019

Resultat

2018

Funksjon 325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter. 15 Mer enn 30 20
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 30 Mer enn 50 50
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 10 15 – 20 15

 

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2019 vises i tabellen under.

Tjenesteområde           

Tall i hele tusen

Regnskap         2019 Opprinnelig budsjett 2019 Revidert budsjett        2019 Korrigert avvik
Næringsutvikling 6 457 5 915 5 916 459

* Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 7.1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et mindreforbruk på 459.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2019. Ressursene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS  med datterselskaper (fra og med 2020 til Elverum Vekst) samt flere konkrete prosjekter/initiativ – se kommentar under.

Elverum kommune har i tillegg til grunnfinansiering til ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) bidratt med medfinansiering til prosjektet Forsvarslogistikk i regi av ERNU. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2019 og gikk over i ny fase ved at Wilhelmsen NorSea Group etablerer logistikkbase for Forsvaret og investerer i anlegget til tidligere Sperre Støperi i Elverum.

Virksomheten er under oppbygging. Elverum kommune bidrar videre med næringsutviklingsmidler til forsvarskoordinatoren i Sør-Østerdal sammen med Åmot kommune, et mangeårig bidrag for å bidra til forvaltningen av Elverum kommunes rolle og muligheter som vertskapskommune for betydelige og økende tilstedeværelse fra Forsvaret. Vi har også et mangeårig samarbeid med Høgskolen i Innlandet i prosjektet sivilt-militært samarbeid, og som har bidratt gjennom årene til studier, konferanser og forretningsvirksomhet innenfor området samfunnssikkerhet.

Aktiviteten innenfor næringsutviklingen i Elverum er høy, tatt i betraktning de svært begrensede ressursene en har innenfor området.  I løpet av 2019 har virksomheten gjennom ERNU og Elverum Vekst-selskapene blitt videreført fra 2018 med å bygge opp og opprettholde nettverk av kommunens bedrifter og næringsaktører. Det vært avholdt mange møter og kurs og etablert møteplasser for næringslivet, for å styrke samarbeid og styrke kompetansen blant både eksisterende næringsaktører og nyetablerere. Det jobbes både generelt og med dedikerte initiativ overfor bedrifter med konkrete prosjekter med potensial for utvidet virksomhet og nye arbeidsplasser. Slike initiativ er også blitt styrket gjennom året med bidrag fra kommunens næringsfond.

Som bidrag til aktivitet og resultater bidras det årlig fra kommunens tjenesteområde på næringsutvikling til selskapet VisitElverumRegionen AS, Elverum turistinformasjon, klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal, forskningsprogrammet Zero Emission Neigbourhood (Ydalir), medlemskapet i OsloRegionens Europakontor (fra 2020), filmfestivalen Movies on War samt Finnskogensamarbeidet for å løfte Finnskogen som turistmål og foreningen HelseInn (tidligere Terningen Nettverk). I sum bidras det til disse tiltakene med til sammen cirka 2 millioner kroner.

7.14.2 Mål og resultater i 2019

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2018 er vist i virksomhetsplanen for 2018. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2018.

Næringsutvikling: Indikator tjenestekvalitet Mål 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Funksjon 325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter. 12 20 10
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 12 50 31
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 12 15 10

 

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2018 vises i tabellen under.

Tjenesteområde (Tall i hele tusen) Regnskap 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Revidert budsjett 2018 Avvik
Næringsutvikling 5 370 5 070 5 258 -113

 

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et merforbruk på 113.000 kroner sammenliknet med budsjett for 2018. Budsjettmidlene går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av ElverumRegionens Næringsutvikling AS med datterselskaper og forøvrig til næringssjefens virksomhet.

Elverum kommune har gjennom ERNU (Elverumregionens Næringsutvikling AS) deltatt i prosjektene Byregionprogrammet, Omstillingsprogrammet og Forsvarslogistikk i 2018. I tillegg har ERNU fasilitert en 60 % stilling som forsvarskoordinator og en 35 % stilling som sivilt militært utdanningssamarbeid. Omstillingsprogrammet ble avsluttet 01.08.18 og har vært i en avsluttende fase utover høsten og vil være det frem til sommeren 2019. Byregionprogrammet ble avsluttet høsten 2018. Prosjekt Forsvarslogistikk er en videreføring av Omstillingsprogrammet og ble tatt ut som eget prosjekt fra 01.01.2018. Prosjektet leverte årsrapport for 2018 til Hedmark fylkeskommune samtidig som det ble sendt søknad om videreføring av prosjektet. Prosjektet videreføres som et 4-årig prosjekt.

Aktiviteten innenfor næringsutvikling har vært høy i 2018. ERNU og næringssjefen har samarbeidet nært. Anne Vigdis Ellingsen, næringssjef i Elverum kommune sluttet 01.12.18. Etter dette har all næringsutviklingsaktivitet i kommunens regi vært utført av ERNU.

Det har vært gjennomført 4 dager med Innovasjon Norge i Elverum i 2018. På disse møtene har det blitt informert om Innovasjon Norges ulike ordninger samt at det har vært avholdt korte møter med aktuelle bedrifter. Det har også vært avholdt møter med revisorer og regnskapsførere for å orientere om både hva ERNU og Innovasjon Norge kan bidra med. I 2018 er det avholdt ett etablererkurs i Elverum våren 2018 og høsten 2018 ble det samme kurset avholdt på Rena. Her var det også etablerere fra Elverum.

I løpet av 2018 har det vært avholdt mange møter og etablert møteplasser for næringslivet. Byplanen har blitt presentert for næringsdrivende og investorer og det er i møter gitt muligheter for å

drøfte og komme med innspill. Det nye skiltreglementet har også blitt presentert for næringsdrivende og det har kommet flere innspill både for skilting i sentrum og på industriområder.

Det er etablert et produksjonsnettverk for produksjonsbedrifter i litt vid forstand og det er etablert et møteforum for bedrifter på Grindalsmoen industriområde. Det er også satt i gang et prosjekt for å leie ut hytter og koier i regionen på plattformen Airbnb.

Omstillingsprogrammet ble evaluert av Oxford Research i slutten av 2018 og deres konklusjon er at programmet har medført at man har kommet i inngripen med et betydelig antall bedrifter og blitt godt forankret i næringslivet. Resultatene med hensyn på antall etablerte arbeidsplasser er høyt. Programmet har demonstrert hensiktsmessigheten av å jobbe proaktivt for å mobilisere til utviklingsaktivitet og å fungere som en sparringspartner for næringslivet. Det gode samarbeidet som har blitt etablert med Innovasjon Norge har gitt tilgang på kompetanse og finansielle virkemidler.

7.14.3 Utviklingsarbeid i 2019 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt i 2019 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle det samlede Attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2017 og er i prosess gjennom 2018 og inn i 2019. Elverum Vekst AS er stiftet med nye vedtekter, er oppkapitalisert og nytt styre er valgt. ElverumRegionens Næringsutvikling er innfusjonert. Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg As og EKI Utvikling AS er datterselskaper.
Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018 samt oppdatere planen for ny periode 2019 – 2022. Oppfølging pågår fortløpende (se omtale for øvrig og selskapenes rapporter). Næringsplanen planlegges for oppdatering gjennom 2. halvår 2020.
Understøtte utvikling av Elverum Næringsforum. En rekke virksomheter og samarbeidsnettverk blant bedriftene i Elverum understøttes, hvilken samlet organisasjonsform dette vil finne er foreløpig ikke avklart
Arbeide med de særskilte prosjekter/initiativ som er oppe og har næringsutviklingspotensial. Arbeidet pågår kontinuerlig.
Arbeide videre med attraksjons-prosjektene i samarbeid innad i Elverumsregionen og med Hamarregionen. Arbeid pågår med et begrenset samarbeid gjennom prosjektene Bolystforum og Arena innlandet.

7.14.4 Utfordringer videre

Gjennom 2019 har det vært arbeidet relativt intensivt for å utrede og legge til rette for ytterligere økt effekt av -og samordning av det samlede attraktivitetsarbeidet i Elverum.

Med det menes det samlede arbeidet som nedlegges for å gjøre Elverum attraktivt for næringsvirksomhet – eksisterende og ny, attraktivt for bosetting og attraktivt for besøk. En samlet kompetansebase er skapt gjennom Elverum-Vekst-selskapene, hvori ElverumRegionens Næringsutvikling AS er innfusjonert.

Utfordringen videre er å samkjøre attraktivitetsarbeidet effektivt innenfor den selskapsstrukturen som nå er skapt, med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk. Dette henger tett sammen, og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid, og at vi gjennomfører de initiativene som gi størst effekt i nært samarbeid mellom Elverum Vekst, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner.

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF