Gå til innhold

3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2019

I årsberetningen for 2019 er kommunens økonomiske resultater og hovedtrekk i 2019 kommentert, det vises til denne. Se årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning i egne dokumenter.

På grunn av store investeringer de siste årene er kommunen godt rustet til å møte fremtiden. Mange av investeringene er gjort for å håndtere en forventet vekst i innbyggertall, men også dekke etterslep på manglende reinvesteringer. Investeringene har også medført at kommunene nå er i en sårbar situasjon. Befolkningsveksten på drøye 1 % har vær stabil i svært mange år, men har de tre siste årene redusert til 0,2 % i året. De siste års investeringer er finansiert med en forventet befolkningsvekst på 1 %. 

Stagnasjon i innbyggerveksten og inntekter har medført at kommunen nå må anvende vesentlig mer av sine løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag på innlån og økte driftsutgifter i kommunale bygg som følge av økt areal. Dette har medført at kommunen må foreta relativt tøffe omprioriteringer i bruk av midler.

Nedenfor er noen av de nøkkeltallene som er med i kommunens årsberetning for 2019. Tallene er konserntall. Konserntall inneholder i tillegg til Elverum kommunes egne tall også kommunale foretak, kommunens andel av interkommunale foretak og interkommunale samarbeid.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

 

  2016 2017 2018 2019
Elverum 2,9 % 1,2 % 0,1 % 0,7 %
Kostragruppe 13 4,3 % 4,0 % 1,9 % 1,5 %

 

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen.

Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. For å ha en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ikke være lavere enn 2,0 %. Et lavere resultat vil ikke sikre kommunen nødvendige avsetninger til uforutsette hendelser og fremtidige investeringer.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

  2016 2017 2018 2019
Elverum 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 %
Kostragruppe 13 3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,6 %

 

Indikatoren viser arbeidskapital (eks. premieavvik) i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen.

Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 

Elverum kommune har en svak arbeidskapital i forhold til sammenlignbare kommuner. Kommunens netto driftsresultat påvirker arbeidskapitalen. For å styrke arbeidskapitalen er kommunen avhengig av positivt netto driftsresultat i årene som kommer. En svak arbeidskapital begrenser kommunens handlingsrom og gjør kommunen mer utsatt for negative driftsresultater. Driftsaktiviteter finansiert med bruk av fond bør begrenses ettersom dette vil svekke netto driftsresultat.

Økonomi – Avdrag (netto) andel av brutto driftsinntekter (prosent)

  2016 2017 2018 2019
Elverum 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 %
Kostragruppe 13 3,5 % 3,5 % 3,6 % 3,6 %

 

Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til betaling av avdrag på kommunens lån. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter. Figuren viser at Elverum kommune nå  bruker mer av driftsinntektene til renter og avdrag på lån. Store investeringer over år fører til at kommunen binder opp mye av sine midler til betaling av avdrag, noe som går på bekostning av tjenestetilbudet forøvrig. 

Sammenlignet med andre kommuner bruker Elverum kommune en vesentlig større andel av sin driftsinntekter til å dekke renter.

 

Renter (netto) andel av brutto driftsinntekter (prosent)

  2016 2017 2018 2019
Elverum 1,6 % 2,2 % 1,8 % 2,1 %
Kostragruppe 13 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,9 %

 

Indikatoren viser netto renter i prosent av brutto driftsinntekter.

Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til betaling av renter på kommunens lån. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter. Figuren viser at Elverum kommune stadig bruker mer av driftsinntektene til renter og avdrag på lån. Store investeringer over år fører til at kommunen binder opp mye av sine midler til betaling av renter, noe som går på bekostning av tjenestetilbudet forøvrig. 

Sammenlignet med andre kommuner bruker Elverum kommune en vesentlig større andel av sin driftsinntekter til å dekke renter.

Renteeksponert gjeld andel av brutto driftsinntekter (prosent)

  2016 2017 2018 2019
Elverum 61,4 % 77,8 % 94,2 % 94,5 %
Kostragruppe 13 58,1 % 60,0 % 61,8 % 65,8 %

 

Indikatoren viser hvor stor kommunens renteeksponert gjeld er i forhold til brutto driftsinntekter.

Renteeksponert gjeld er langsiktig gjeld fratrukket kalkulatoriske rentekostnader for vann, avløp og renovasjon og likviditet som ikke er lånefinansiert, slik som bankinnskudd. 

For å få låneandelen ned, betinger dette enten et lavere investeringsvolum og lavere låneopptak og/eller frigjøring av midler i driftsregnskapet til finansiering av investeringer. Elverum kommune har ikke avsatte midler (egenkapital) til å bruke på fremtidige investeringer, slik at et lavere fremtidig investeringsvolum er eneste tilgjengelige virkemiddel.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF