Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2019. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere.

De siste årene har store investeringsprosjekter hatt oppmerksomhet utover den daglige tjeneste-produksjonen. Ydalir skole med idrettshall og Ydalir barnehage ble ferdigstilt sommeren 2019. Disse to prosjektene ga Elverum nasjonal oppmerksomhet. Elverum kommune ble tildelt anskaffelsesprisen i november 2019. Prisen ble utdelt av Direktoratet for forvaltning og IKT. 

Helsehuset ble overlevert fra entreprenør i mars 2019 og alle virksomheter var flyttet inn til september. 

Byplanen ble vedtatt i august etter en omfattende prosess som startet i 2013. 

Elverum kommune har ved disse Investeringene og en ny Byplan lagt til rette for innbyggervekst og tilrettelagt for å kunne gi et godt og samlet tjenestetilbud innenfor helse- og omsorgstjenestene og oppvekst.

Elverum kommune har dyktige medarbeidere som hver dag viser stor innsatsvilje i sitt arbeid for å realisere kommunens mål. Årsmeldingen viser mange eksempler på at det i kommunen gis et godt tjenestetilbud samtidig som det pågår utviklingsarbeid innenfor alle tjenesteområdene. Grunnskole-poengene for avgangsklassene på ungdomsskolene har holdt seg stabilt på 42,5 poeng de siste 2 år, 2018 og 2019, i 2019 var det 0,6 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. I tjenesteområdet pleie- og omsorg har det i 2019 kun blitt betalt for 7 døgn utskrivningsklare pasienter. I 2017 var tilsvarende tall 695 døgn.  

Våren 2018 og 2019  gjennomførte administrasjonen en omfattende tjenestegjennomgang for å finne tiltak som kunne saldere budsjettet for 2019 og 2020. Tjenestene til alle virksomheter ble vurdert. Tjenestegjennomgangen resulterte i at noen tjenester er opphørt eller effektivisert. Det ble som følge av tjenestegjennomgangen vedtatt tiltak i størrelsesorden 38 millioner kroner og 22,6 årsverk ble nedbemannet med virkning for budsjettåret 2019. Tilsvarende gjennomgang for  budsjettåret 2020 utgjorde prosessen 21,5 millioner kroner og 12,35 årsverk ble nedbemannet.

Det har vært en bred involvering av ansatte for å finne tiltak som gir innsparing i budsjettet. Til tross for et stort arbeid med å finne tiltak som gir innsparing viser årsmeldingen at Elverum kommune i all hovedsak når målene som er satt på tjenesteindikatorene, så en stor takk til ansatte for vel utført jobb. 

Regnskapet for 2019 viser et positivt netto driftsresultat på 9,7 millioner kroner som utgjør en resultatgrad på 0,55%. Resultatet er betydelig styrket  i forhold til regnskap 2018 som viste et negativt netto driftsresultat på 5,2 millioner kroner med en resultatgrad på – 0,31%. Selv om nøkkeltallet har forbedret seg sier det oss at vi må redusere driftsutgiftene eller øke inntektene i fremtidige handlings- og økonomiplaner og budsjetter, da normen er 2%. 

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum fikk en befolkningsvekst  på 0,29%, 63 innbyggere i 2019. Dette er en bekymringsfull utvikling, fordi kommunen har forutsatt befolkningsvekst og derigjennom økte økonomiske rammeoverføringer fra staten. Forventet vekst i årene som kommer er tonet ned til ca. 0,25%.  Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet.

Stagnasjon i innbyggerveksten og inntekter har medført at kommunen nå må anvende vesentlig mer av løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag på innlån og økte driftsutgifter i  kommunale bygg som følge av økt areal. Dette har medført at kommunen har gjennomført og må gjennomføre omprioritering av midler de kommende år. Det blir tvingende nødvendig for å kunne møte de utfordringer som er vist i årsmeldingen som eksempelvis et stort vedlikeholdsetterslep på kommunens bygningsmasse, tilstrekkelig med ressurser for å fange opp og håndtere mobbesaker i grunnskolen, samt det å kunne rekruttere profesjons- og fagutdannede til pleie- og omsorgstjenesten.

Kristian Trengereid
rådmann

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF