Gå til innhold

1 Innledning

Rådmannens kommentar

Etter merforbruket i 2014 på 26,7 mill. kroner som må dekkes inn i løpet av to år, vedtok kommunestyret i mai nedjusteringer av driften for 2015 for å sikre at året kunne avsluttes som et minimum i balanse. Det ble gjennomført ytterligere justeringer av driftsbudsjettet for å dekke inn dette merforbruket i årsbudsjettet for 2016. Rådmannen konstaterer med tilfredshet at virksomheten har maktet å gjennomføre disse tiltakene uten at det i vesentlig grad har gått ut over resultatene i brukerundersøkelser som er gjennomført ved årsskiftet.

Dette har vi oppnådd gjennom stor innsatsvilje fra medarbeiderne i alle sektorer og staber, samt et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon. I den økonomiske oppfølgingen gjennom året har det vært en del negative prognoser i tertialrapporter og månedsrapporter som antydet at vi kunne få et resultat marginalt på feil side. Men gjennom en sluttspurt i årets siste måneder, samt bedre uttelling på en del større poster som først kan føres i årsoppgjøret endret resultatet seg. Viktige grunner til dette er en bedre skatteinngang enn forventet, samt at kostnader til pensjon ble lavere enn prognostisert.

Årets netto driftsresultat viser et overskudd på 28,5 mill. kroner som utgjør ca. 1,89 % av brutto driftsinntekter. Normkravet etter de endringer som er gjennomført i inntektsføring av kompensasjon for merverdiavgift på investeringer og rentesituasjonen er beregnet til 1,75 %. Elverum kommune har for første gang på mange år et resultat som er bedre enn normkravet.

Etter foretatte fondsdisponeringer reduseres årsresultatet til et mindreforbruk i forhold til budsjett for året på kr. 67.250,-. Det er da verd å merke seg at det i henhold til kommunestyrets vedtak av 27.05.2015 KS 48/15 er avsatt ca. 26,2 mill. kroner til generelt disposisjonsfond. Dette vil både styrke vår svake likviditet, men også være en sikring for at vi kan dekke inn merforbruket for 2014. Dekningen har kommunestyret vedtatt skal gjennomføres i årsbudsjettet for 2016 med 26,7 mill. kroner. Dersom denne reserven holdes urørt gjennom 2016 vil den langt på vei sikre dekningen, selv om vi skulle få mindre negative avvik på driften i 2016, som er budsjettert uten reserver.

Aktiviteten i 2015 har vært høy og kommunen får 41,3 mill. kroner mer enn budsjettert i inntekt fra brukerbetalinger og refusjoner. Inntektene fra skatt og rammetilskudd forbedret seg vesentlig på slutten av året, slik at merinntekten fra disse postene ble på ca. 7 mill. kroner, og totale inntekter ut over budsjett ble på 47,8 mill. kroner.

Tjenesteproduksjonen i kommunen har imidlertid sjelden full kostnadsdekning gjennom brukerbetalinger og refusjoner. Når aktivitetsnivået og inntektene vokser ut over budsjettet, stiger de tilhørende kostnadene enda mere.

Flere sektorer og staber viser forbedrede resultater fra 2014 til 2015, men det er fortsatt utfordringer for Barnehage, Familie og Helse, NAV, Kultur og Pleie og omsorgssektoren. Totalt sett har disse sektorene et merforbruk på 22,9 mill. kroner ut over bevilget ramme. De øvrige sektorer som har mindreforbruk utgjør til sammen 8,3 mill. kroner. Totalt sett viser sum ordinære driftsutgifter et merforbruk i forhold til budsjett på 52,1 mill. kroner. Det høye aktivitetsnivået har dermed medført et netto merforbruk på ca. 4,3 mill. kroner. Det er derfor viktig at aktivitetsnivået holdes under kontroll i 2016.

Inntektsveksten for 2015 er på 3,9 %, mens utgiftene er redusert med 1,9 % i forhold til 2014. Noe som indikerer at kommunen på tross av et aktivitetsnivå over budsjett, har foretatt en kraftig kursendring i riktig retning i løpet av 2015. De vanskelige og upopulære avgjørelsene vedrørende driftsnivået som måtte til, har virket. De ansatte har gjennomført dette på en måte som gjør at det ikke gir vesentlige negative utslag på bruker- og innbyggerundersøkelser. Rådmannen finner grunn til å berømme de ansatte for den innstilling de her har vist i en vanskelig situasjon.

Med det ambisjonsnivå på investeringer kommunen har lagt opp til i inneværende Handlings- og økonomiplanperioden 2016-2019 blir det fortsatt utfordrende. Finanskostnadenes andel av inntektene er økende, og det krever nøkternhet i utviklingen i den ordinære driften.

Kommunen har en samlet lånegjeld pr 31.12.15 på kr 1 843 mill. hvorav kr 326 mill. er lån i Husbanken til videre utlån. Lånegjelden utgjør etter dette 122 % av kommunens driftsinntekter, mens fylkesmannens anbefaling er 50 % av inntekten. Ikke ubetydelig andel av denne samlede lånegjelden er gjeld for å finansiere investeringer der kommunen har inntekter (gebyr, inntekter eller fond), som bærer finanskostnadene.

Investeringsnivået er fortsatt høyt, og kommunen har en lav selvfinansiering av investeringer. For 2015 lå den på 11,1 %, mens normtall for en sunn kommuneøkonomi er satt til 33 %. Høye investeringer over tid med lav egenkapitalandel setter store krav til brutto driftsresultat, for at kommunens økonomi skal kunne absorbere de økte kostnadene til renter og avdrag.

Balansen viser at egenkapitalen fortsatt er utilfredsstillende selv om årets resultat har styrket den noe. Likviditeten målt gjennom arbeidskapitalen utgjorde ca. 1,4 % av driftsinntektene i 2014, men har steget til 10,1 % ved avslutningen av 2015. Normen er på 8 – 10 %. Det kan dermed virke som vi har en tilfredsstillende likviditet målt ut fra dette kriteriet. Vi har som følge av utsatt gjennomføring av vedtatte investeringer et svært høyt nivå på ubrukte lånemidler, som påvirker dette bildet. Ubrukte lånemidler var ved årsskiftet ca. 159,6 mill. kroner, som vil bli utbetalt etter hvert som investeringsprosjektene gjennomføres. Ved en lavere beholdning av lånemidler som følge av mer års riktig investeringsbudsjett vil likviditeten raskt nærme seg et kritisk lavt nivå.

Kommunen hadde satt som mål å ha 21000 innbyggere ved utgangen av 2015, befolkningstallet ble 21030. Dette ble en reell vekst på 1,1 prosent fra utgangen av 2014.
Resultatene av 8 brukerundersøkelser på ulike tjenesteområdene, ligger litt lavere enn målet for 2015. Respektfull behandling 0,1 poeng lavere, Resultat for bruker 0,1 poeng lavere og Tilfredshet med informasjon ligger 0,2 poeng lavere.

I innbyggerundersøkelsen ble det totalt 371 svar, noe som er vesentlig høyere enn i 2013 (undersøkelsen gjennomføres annen hvert år). Nettbasert undersøkelse ga oss en klarere tilbakemelding fra flere innbygger på hva de mener om våre tjenester. Resultater fra brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelsen 2015 finnes her. Innbyggerne forventer flere digitale tjenester på nettet, er fornøyde med kommunens Facebookprofil og de som har oppsøkt servicekontoret er meget fornøyd med hjelpen de har fått. Bibliotektjenesten skårer høyt blant innbyggerne som bruker biblioteket. Innbyggerne er svært fornøyde med fastlegetjenesten i kommunen og fornøyde med vår interkommunale legevakttjeneste. Når det gjelder svar under levekår, mener innbyggerne at vi har gode bomiljøer med godt naboskap og sosialt felleskap. Videre er oppvekstmiljøet for barn og unge trygt og godt.
Når det gjeldet miljøet i kommunen, er det høy skår både på kvaliteten på drikkevannet og luftkvaliteten høyt (5,6 og 5,0). Innbyggerne føler det er trygt å bo i Elverum – 4,9 poeng, der 6 poeng er høyest.

I medarbeiderundersøkelse viser resultatene at målene for «Stolthet over egen arbeidsplass» og «Nærmeste leder» nås, mens «Faglig og personlig utvikling» scorer lavere enn målet og under resultatene i 2014. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og store innsparinger i revidert budsjett i mai 2015, er dette en medvirkende årsak til at målet ikke nås. Det ytes mange gode tjenester i kommuneorganisasjonen, og det drives mye godt utviklingsarbeid i kommuneadministrasjonens sektorer og staber. Rådmannen vil takke alle ansatte for stor innsats og stort engasjement.

Handlings- og økonomiplanen 2016 – 2019 har trange rammer det første året hvor tidligere merforbruk skal dekkes, men så er det budsjettert med reserver i de tre siste årene som følge av forventet virkning av retaksering av markedsverdiene som grunnlag for eiendomsskatten.

Årets resultat og den vedtatte Handlings- og økonomiplan viser at vi har snudd den negative trenden vi har opplevet de siste årene, men uansett slik at det kreves betydelig nøkternhet, både vedrørende drift og investeringer, og vi må spesielt ha fokus på å kontrollere aktivitetsveksten. Kommunen har satt seg et mål om sunn kommuneøkonomi, og det må fortsatt styres med stram hånd for å klare å oppnå det.

 

Elverum 30.03.2016

bilde 1 underskrift rådmannen

Kristian Trengereid

Rådmann

 

 

Innholdsfortegnelse