Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Elverum kommune har mål på flere nivåer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorer og staber (nivå 2). Målene gjøres operasjonelle ved at det er utviklet et sett av indikatorer. Dette vurderes i budsjettprosessen og godkjennes av kommunestyret i handlings- og økonomiplanen. Gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikk måles resultater i forhold til indikatorene innenfor fire dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.

 

 

Dimensjoner med indikatorer

Resultat

2013

Resultat

2014

MÅL 2015 Resultat

2015

Landsgj. snitt

2015

SAMFUNN          
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig) 20 563 20700 21000 21030
Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser) 4,4 4,5 4,5 4,1
Reduksjon i energiforbruket i kommunal bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetempraturen. -2% -21,0 % Nivå som 2014 -24%
ØKONOMI          
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (1,75 % er anbefalt av Fylkesmannen) -0,3% -0,5% -0,4%  1,9% 2,8%
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd) 8,7% 9,4% 9,2%  11,9%
ORGANISASJON
Nærværsprosent (statistikk for alle ansatte) 90,4 % 91,5 % 92,5 % 91,9% **)
Nærmeste leder (medarbeiderundersøkelse) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Faglig og personlig utvikling (medarbeiderundersøkelse) 4,3 4,6 4,6 4,3 4,4
Stolthet over egen arbeidsplass (medarbeiderundersøkelse) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
TJENESTEKVALITET
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapportert i tertial- og årsrapport) **)ja ***)ja ja ***)ja – 
Resultat for bruker (gjennomsnitt av 8 brukerundersøkelser) 5,0 4,7 4,7 5,0 4,9
Respektfull behandling (gj.snitt av 8 brukerundersøkelser) 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1
Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av11 brukerundersøkelser) 4,6 4,5 4,5 4,7 4,5

Tabell: Tabellen viser resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer de 3 siste år, budsjett/mål for 2015 og landsgjennomsnittet for kommuner i 2015. På indikatorer hvor poeng vises er skalaen 1 – 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelser i 2015: Vann og Avløp, Nav, Kulturskolen (både elever og foresatte) , Barnehage, SFO i Elverumskolene, PRO hjemmesykepleie, PRO Bofelleskap for personer med nedsatt funksjonseven.

**) SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.

***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten

 

Innholdsfortegnelse