Gå til innhold

7 Sektorene og stabenes resultater

 Resultat planer og utfordringer

Det arbeides med ny helse- og omsorgsplan (for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen), men planen ble ikke ferdig innen utgangen av 2015.

Det pågår flere små og store utviklingsarbeider i sektoren. Velger her å trekke frem et forprosjekt, med innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen, til et forprosjekt for etablering av innsatsteam og hverdagsmestring. Målet er å sette brukere i stand til å bo lengre hjemme. Planlagt oppstart er satt til høsten 2016.

Deltakelse i prosjekt «Du kan bo hjemme lenger enn du tror» i Sør-Østerdal regionen, har hatt fokus på å øke kunnskapsnivået om velferdsteknologi. Prosjektet fortsetter inn i 2016.

Kreftkoordinatorordningen er etablert som en fast ordning, hvor fokus er å styrke samhandling rundt den kreftrammede og deres pårørende, heve kompetansen til personell i helse- og omsorgstjenesten, samt direkte pasient- og pårørendekontakt.

Det har vært fokus på å videreutvikle systemet for risikobasert internkontroll av tjenestekvalitet, som har resultert i at alle enheter gjennomfører lokal risiko- og sårbarhetsanalyse og internkontroll.

Interkommunale akutte døgnplasser er etablert med 6 plasser i samarbeid med Åsnes, Våler og Stor-Elvdal kommune. Plassene er lokalisert på Moen sykehjem i påvente av utbygging av Helsehuset.

Utfordringer 2015

2015 har vært et krevende år med omfattende prosesser rundt nedbemanning, samtidig som det har vært netto tilvekst av nye tjenestemottakere, spesielt under 67 år. Tjenestebehovet er ofte sammensatt og omfattende. Samhandlingsreformen medfører en oppgaveforskyvning, hvor tidlig utskrivelse fra sykehus medføre behov for økt kompetanse for å kunne yte faglig forsvarlige tjenester – både i brukers hjem og institusjon.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 433 212 455 062 – 21 850
Driftsinntekt – 121 242 – 135 124 13 882
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)      3 693 – 3 693
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -2 384   2 384
Netto resultat 311 970 321 247 – 9 277
 • Det ble gjennomført nedbemanning av 15 årsverk for å få opprinnelig budsjett i balanse, men netto tilvekst av nye tjenestemottakere og økt tjenestebehov har bidratt til merforbruk. Ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har økt, i tillegg hadde hjemmebaserte tjenester en vesentlig økning i vedtakstimer, som igjen førte til økt innleie for å sikre faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
 • Inntektene har økt med nesten 14 mill. kroner i forhold til budsjett.  Dette er blant annet økt sykepengerefuson, tilskudd til oppbygging og drift av 6 interkommunale akutte døgnplasser ved Moen sykehjem.
Organisasjon Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 91,1 % 89 % 90,1%
Faglig og personlig utvikling – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 4,2 4,8 4,2
Stolthet over egen arbeidsplass – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 4,9 4,9 4,8
Nærmeste leder – (skala 1 – 6, der 6 er høyest) 4,6 5 5,0
Antall brudd på Arbeidsmiljøloven – dagregel (arbeid utover 13 t/døgn) 80 0 63
Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag   i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne. 30% 17,6%
Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne 60% 60%
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten 42% 42% 41%
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg 50 % 50% 50%

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • Samlet sykefravær i enheten var i 2015 på 9,9 %. Variasjonen er stor innad i sektoren, dette gjelder også når det gjelder fordelingen mellom korttids- og langtidsfravær. Tallene viser en økning på 1 %.
TJENESTEKVALITET Resultat 2014 MÅL 2015 Resultat 2015
TJENESTEPROFIL
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 18,1 % 18 % 18,30 %
Andel plasser i prosent avsatt til tidsbegrenset opphold 13,2 % 19,10 % 16,8 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,9 % 23,00 % 19,90%
Antall døgn med overbelegg på institusjon 148 10 0
Antall UK(utskrivingsklare) betalingsdøgn/døgn 2,6 0,3 1,46
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med helgdøgnsbemanning 0 % 0% 0%
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig 22,00 % 22,00 % 22,00%
 • Økning i dekningsgrad fra 18,1 til 18,3 for institusjonsplasser for innbyggere over 80 år skyldes at det er færre innbyggere i denne aldersgruppen i 2015 enn det var i 2014.
  Mål og økt andel plasser tilrettelagt for pasienter med demens er ikke oppnådd, da det ikke har vært mulig å styrke bemanning knytte til slike plasser. Andel tidsbegrensede plasser varierer, da enkelte korttidsplasser i perioder er belagt med pasienter som venter på langtidsopphold.
 • Mål om redusert bruk av UK døgn har ikke vært mulig å nå, noe som skyldes økt press på tjenestene siste 6 måneder i 2015.
BRUKERUNDERSØKELSER HJEMMEBASERTE TJENESTER  (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne i 2015. Denne undersøkelsen har måleindikatorer 1-3, der 3 er best.

Resultat 2014 MÅL 2015 Resultat 2015
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte Ikke målt 2,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme Ikke målt 2,0
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta Ikke målt 1,9
De ansatte behandler meg med respekt Ikke målt 2,0
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg Ikke målt 1,9
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem Ikke målt 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får Ikke målt 1,9
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) Ikke målt 1,9
INSTITUSJONSTJENESTEN
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre 100 % 100% 100%
Ernæringsutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre 100 % 100% 100%
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100 %
HJEMMEBASERTE TJENESTER
Ernæringsutredning er utført på alle brukere i hht til prosedyre 10 % 100% 50 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner 100 % 100 % 90 %
ENHET FOR TJENESTER TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Pårørendeundersøkelse avlastningsbolig – pårørende tilfredshet Måles i 2015 4,6
Individuell plan for beboere i bofellesskap 100 % 100% 100 %
Alle tjenestemottakere skal ha aktive tjenesteplaner i Gerica som journalføres daglig. 100% 100 %
Ernæringskartlegging gjennomføres på alle tjenestemottakere i bofellesskap. 100% 100%
Samsvar mellom bruk av tvang og makt/vedtak 4A, antall avvik 0,00 % 0,00 % 0,00%
Belegg i bofellesskapene 100% 100%
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN
Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten
Rød sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 0,00 % 0,00 % 0 %
Gul sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 0,00 % 0,00 % 70 %
Grønn sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes 8,16 % 0,00 % 51 %

Kommentarer

 • I 2015 ble det gjennomført forenklet brukerundersøkesle for første gang. Måleindikatorene er endret, og erfor ikke sammenlignbare. Elverum ligger på samme skår som landet, bortsett fra indikator for trygghet i hjemmet (skårer 0,1 under landet).
 • Fysio- og ergoterapitjenesten for barn : Her overholdes alle frister i henhold til prioriteringsnøkkel.
 • Ergoterapitjenesten for voksne 28 år+: Årsak til at fristene ikke overholdes er sammensatt , men svært mange henvendelser er en av årsakene. Det arbeides systematisk med å finne frem til «smartere» arbeidsmetoder slik at målene nås.
 • Mål for ernæringskartlegging i hjemmebaserte tjenester er ikke nådd. Den viktigste årsaken til dette er at det ikke har vært tilstrekkelig personalressurser til å kartlegge 450 brukere av hjemmesykepleien.

Barn og unge er et viktig satsingsområde i kommunen. Alle barn og unge i Elverumsskolen skal ha et likeverdig kvalitativt skoletilbud.

Resultat planer

Læringslyst.

 • Formelt sett er prosjektperioden med «Læringslyst» som et regionalt utviklingsarbeid avsluttet. Læringslyst har etablert minstestandarder og strukturer som videreføres i skolene. Vurdering for læring som har vært en satsing i 2015 videreføres blant annet med utvikling av lokale læreplaner. Det har også blitt utarbeidet en felles kommunal mal for hvordan vurderingsarbeidet skal gjennomføres i våre skoler.
 • Lillemoen og Melåsberget skoler har sammen med helsestasjonen et felles prosjekt med fokus på å bedre foreldreveiledning blant 1. klasse foreldrene. Dette har ført til at skolen har gjennomført 3 dager foreldre skole med foresatte til de nye 1. klassingene. Dette har vært et positivt arbeid som har gitt de foresatte som har deltatt samt de ansatte i skolen en større kunnskap om hva en kan forvente av hverandre. Foreldreskolen har gitt de som har deltatt en større forståelse av hva som forventes av dem i skolen samt gitt ulike verktøy for å støtte elevenes læring. Dette arbeidet danner nå en mal for hvordan vi vil implementere dette også på de andre barneskolene i Elverum.
 • I samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det blitt forsket på kroppsøvingsfaget i skolen gjennom prosjektet «Hva er kroppsøving i skolen». Dette har gitt oss viktig kunnskap om hvordan faget oppleves blant våre elever. Elverumsskolen har vært PILOT for denne forskningen som er støttet med midler fra Norsk forskningsråd. Med bakgrunn i denne piloten så blir det, i regi av Høgskolen i Hedmark, gjennomført en landsomfattende forskningsprosjekt. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og rapporten er svært nyttig for oss i det videre arbeidet med å stimulere alle våre elever til livslang bevegelsesglede som er hovedmålet for kroppsøvingsfaget.
 • Det foregår et tett samarbeid på tvers av sektorer for å fange opp utsatte barn og unge, familier. Et godt eksempel er familieteamet, forebyggende enhet kultur og fritid, helsestasjon/skole.
 • Forsterket enhet på Vestad skole rett mot elever med store sammensatte funksjonshemminger viser seg å være et svært viktig og godt tiltak. Samarbeidet mellom avlastningsenheten Vestly og Vestad skole sikrer at barna får et mer helhetlig tilbud.
 • Kulturskolen har arbeidet med «De unges arena» sammen med lærere fra Hanstad skoles ungdomstrinn og Elverum ungdomsskole. Resultatet av samarbeidet er at en gruppe lærere fra Kulturskolen sammen med grunnskolen nå lager ny Lokal læreplan i musikk og Kunst og Håndverksfaget i Grunnskolen. De digitale ferdighetene som elevene skal lære legges inn i ny læreplan. Det er skapt et godt lærernettverk innenfor disse fagene på tvers av EUS, Hanstad og Kulturskolen. Dette samarbeidet vil utvikles videre i arbeidet med lokale læreplan og kompetansedeling på tvers. Skoleåret 2015/2016 er den nye planen prøvd ut på 4 og 7. klassetrinn på Frydenlund skole, med gode resultater. Samarbeidet ønskes videreført, og flere skoler etterspør liknende tiltak.
 • Brasstastick er et korps for barn og unge med spesielle behov. Et initiativ ledet av Kulturskolen i samhandling med grunnskolene, Elverum videregående skole og nabokommuner. Dette tiltaket gir barn med spesielle behov en læringsarena der de kan mestre ut fra sitt nivå og skape noe sammen med flere elever. Dette bidrar til god inkludering, læring og livskvalitet for elevene. Tiltaket binder sammen skolehverdagen og fritiden, og tilbudet kan skape mening for denne gruppen barn/unge.
 • I samarbeid med Lions i Elverum skal alle lærere på barnetrinnet få kurset «dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og anti sosial atferd i Elverumsskolen. Denne skoleringen av lærere startet opp i januar 2015 og fortsetter til alle barneskoler har fått tatt del i skoleringen. Alt går som planlagt og Lions gjort en stor innsats i støtten de gir til dette arbeidet.
 • Elverum kommune er et lokalsamfunn med MOT. MOT sine verdier er:

– Mot til å leve   – Mot til å bry seg – Mot til å si nei

MOT er godt innarbeidet på Elverum ungdomsskole og Hanstad barne- og ungdomsskole med tilsammen 5 informatører. Programmet er rettet mot ungdomstrinn og videregående skoler. I kultursektor er det blitt utdannet 2 informatører som arbeider aktivt med å føre MOT sine verdier ut i lokalsamfunnet. MOT er et viktig holdningsprogram i arbeidet mot mobbing og antisosial atferd.

Utfordringer

Grunnskolen

 • Gjennomgående for svake grunnskolepoeng.
 • Lærertetthet – for store grupper av elever per lærerårsverk sammenliknet med landsgjennomsnittet. Lærertetthet på ungdomstrinnet er kunstig høy grunnet 7 prosjektstillinger tildelt statlig og som forsvinner etter skoleåret 2016-17.
 • Ulikhet mellom skolene i forhold til læremidler. Det er ulikhet mellom skolene hva utstyr angår.

Skolebygg:

 • Hanstad barne-og ungdomsskole trenger sårt rehabilitering. Vestad skole må i løpet av de nærmeste år bygges ut. Skolestrukturen er kostbar i en trang økonomisk situasjon.

Elverum Læringssenter

 • Økning i antall elever på grunn av økt bosetting av flyktninger gir ressursmessige utfordringer i form av fysisk plass og lærerkrefter. Skolen har allerede for få klasserom og trenger en rask tilførsel av 2-3 klasserom som hver kan ha plass til 15-20 elever.

Kulturskolen

 • Elevtallet i kulturskolen er nå på 396 elever (2012: 560 elever), dette er en nedgang av ordinære kulturskoleelever og det er en konsekvens av nedbemanning over flere år og av 65 % stilling i 2015. Det er lange ventelister særlig på piano og gitar.

PPT

 • PPT hadde 11 elever på venteliste ved utgangen av 2015. Tjenesten er sårbar i forhold til fravær i og med at de ansatte har en spisskompetanse som er vanskelig å dekke opp ved fravær. Det er fortsatt mange enkelthenvisninger som krever mye saksutredning, dette er krevende rent ressursmessig.

Logopedtjenesten

 • Det er fortsatt stort behov for språktrening, både blant barn og voksne (slagrammede).
 • Det har gjennom flere år, blitt varslet om at bemanningen bør økes ut over de to årsverkene vi har til denne tjenesten.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 296 891 298 033 -1 142
Driftsinntekt -56 546 -60 353 3 807
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 938 -938
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -75 -812 737
Netto resultat 240 270 237 805 2 465
 • Merinntektene forklares med økte refusjoner fra stat (inkl. sykepengerefusjoner), fylke og andre kommuner. Refusjonene gjelder i alt vesentlig lønnskostnader. Merutgiftene forklares hovedsakelig med større vikarkostnader enn budsjettert. Nevnte økte refusjoner reflekterer dette. SFO-brukerbetalinger har gitt merinntekter i størrelse 400.000 kr. i 2015.
  I forbindelse med revideringen av 2015-budsjettet i mai måned, ble sektoren pålagt innsparinger på personalsiden. Dette har vært fulgt opp av sektorledelsen.

Organisasjon
Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 94,15 94% 94,73
Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 4,9
Nærmeste leder 4,6 4,7 4,6
Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,0

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • Resultatene for 2015 viser seg å være i nærheten av måloppnåelse med unntak av personlig og faglig utvikling. At vi ikke har fulgt opp med styrkingen av videreutdanningen for lærere i 2015 er sannsynligvis en medvirkende faktor til at resultatet ikke står i forhold til målet.
Nasjonale prøver  Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1.

MÅL: andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 30 %

Andelen av elever på nivå 1 og 2  i lesing og regning på 8. trinn skal ikke overstige 30%

Andelen elever på nivå 1 og 2 i engelsk på 8. trinn skal ikke overstige 18%

Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 9. trinn skal ikke overstige 16%

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet 20,5% 30% 25%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk 11,8% 30% 20.6%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet 12,3% 30% 17,8%
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet 29,3% 30% 30,1%
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet 25,3% 30% 26,7%
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk 26,4% 18% 21.6%
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet 17,9% 16% 21,6%
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet 15,4% 16% 16,3%
 • Lesing 5. klassetrinn: Andel elever på nivå 1 i Elverumskolen er 25 prosent. Det er noe svakere enn landssnittet, men godt innenfor målsettingen for Elverum i 2015. Resultatene viser at skolene har flere elever som scorer på nivå 3 enn landet forøvrig.
  Regning: Resultatene viser at skolene  har nådd kommunens mål med god margin. Resultatet er også bedre enn landssnittet. Vi har også flere elever på nivå 3 sammenliknet med landssnittet. Dette er en svært positiv utvikling.
  Engelsk: Også her har vi nådd målet vi har satt på kommunenivå med god margin. Elverumselevene presterer bedre enn landssnittet både på nivå 1 og 3. Skolene har fortsatt for mange elever på nivå 1 i lesing, selv om målet for 2015 er nådd. Nå må målene korrigeres i Elverumskolen, og lesing må få mer fokus i tiden fremover.
 • Lesing 8. trinn: Skolene har bedre resultater enn hva som er målsettingen i Elverum. Resultatet er også 3,1 prosent bedre enn landssnittet.
 • Regning 8. trinn: Resultatet viser at skolene har 0,1 prosent svakere resultat enn hva som er målsettingen, og 0,6 prosent svakere enn landssnittet.
 • Engelsk 8. trinn: Skolene har 3,6 % flere elever på nivå 1 og 2 enn hva som er målsatt for kommunen, likevel er resultatet 6,1 prosent bedre enn landssnittet.
 • Skolene  har totalt sett flere elever som scorer på nivå 3. Hovedmålet videre er å løfte de elever som har mulighet opp fra nivå 1 og 2 til nivå 3. Skolene vet at de elever som scorer på de to laveste nivåene vil ha store problemer i den videre utdanning dersom deres faglig nivå ikke forbedres. Dette er en viktig priorietering for skolene og legge til rette for at disse elevene får undervisningsstøtte som hjelper dem videre i sitt utdanningsløp.
Grunnskolepoeng Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økes til 40,5 i 2016 38,7 40 39,9
 • For 2015 er vi nå kun 0.1 poeng bak målet som ble satt for året og 0,9 poeng bak landssnittet. Likevel er det viktig å påpeke at resultatet for 2015 er en forbedring fra 2014.
Brukerundersøkelse SFO Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Respektfull behandling 5,2 5,1 5,4
Resultat for brukerne 4,9 4,7 5,1
Brukermedvirkning 4,5 4,5 4,6
 • Vi har et resultat i 2015 som er bedre enn de mål som er satt. Vi ligger også over landssnittet på alle punkter. Det er 35% av de foresatte som har besvart undersøkelsen, men det er likevel grunn til å glede seg over de gode resultatene.
Elevundersøkelse (skala fra 1 til 6) Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig veiledning (utfordring) 3,9 4,0 3,9
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 1,3 1,0 1,3
 • Resultatet for faglig utfordring er det samme som for 2014 og 0.1 poeng svarere enn landssnittet og det mål som er satt for 2015.
 • Resultatet på spørsmålet om mobbing på skolen er likt med resultatet for 2014 og 0,3 svakere enn målsatt tall. Vi har nulltoleranse mot mobbing og resultatet viser at det er elever som svarer at de blir mobbet på skolen selv om resultatet viser et avvik fra landssnittet med 0,1 poeng. Resultatene blir vurdert grundig ute på den enkelte skole. Der det er mulig å avdekke mobbing blir det igangsatt tiltak i tråd med skolens handlingsplan mot krenkende atferd.
Andre mål i skolen Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Pc-tetthet /antall elever per pc) 3,3 3,3 3,2
 • I 2015 ble det prioritert innkjøp av maskiner i tråd med de to millioner skolesektor har fått tilført til styrking av IKT. Mange gamle maskiner er nå tatt ut av skolen, derfor har ikke andelen økt noe særlig. Vi har også satset på noe innkjøp av IPad til skolene. Slår vi sammen PC og Ipad så er det 2,7 elever pr. maskin i gjennomsnitt ved utgangen av 2015. Vi følger plan for innkjøp av PC og IPad til elevbruk.
Kulturskolen Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Andel foresatte som mener at elevene har god utbytte av opplæringen skal ikke være under ——– 90% 87%
Andel foresatte som mener de får god informasjon av kulturskolen skal ikke være under                 ——- 90% 77,8%
 • Vi når ikke måloppnåelsen som er satt i målekortet, spesielt på punktet om opplevelsen av god informasjon. Det er første året at kulturskoleundersøkelsen gjennomføres og svarprosenten var dessverre ikke høyere enn 25%. Ledelsen ved kulturskolen vil arbeide aktivt for å høyne svarprosenten slik at undersøkelsen speiler et større antall. Vi tar de svar som har kommet og vil arbeide aktivt for å bedre informasjonen ut til de foresatte.
PPT-tjenesten Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Andelen elever som får spesialundervisning ihht. § 5.1 er maksimalt 8 % 8,9% 8% 8,8%
 • Vi har fortsatt ikke full måloppnåelse, men vi er på riktig veg med en liten forbedring sett opp mot resultatene i 2014.
Elverum Læringssenter Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av tre år ——— 80% 100%
Andelen som består norskprøve A1 skriftlig og muntlig skal være   100% 100%
Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig skal være ———- 70% 67%
 • Det er gledelig å melde at alle elever i grunnskolen gjennomførte eksamen i løpet av tre år. Det er kun 0,3% som skiller resultat og mål for andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig.

 Resultat planer

Elverum formannskap vedtok 09.04.14, endrede vedtekter for barnehagene med virkning fra 01.08.14.

 • Barnehagene i Elverum kommune skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter av 17. juni 2005 nr.64.
 • Andre styringsdokumenter er rammeplan for barnehagen, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 • Kommunale vedtak, planer og mål for barnehagesektoren og den enkelte barnehage.
 • Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem.

 Utfordringer

 • Kan ikke tilby barnehageplass på dagen, da det krever at barnehagesektoren til enhver tid må ha ledige plasser og det er det ikke økonomi til. Ca.20 barn var ført på venteliste første halvåret 2015.
 • Det er fortsatt barnehager som ikke har tilfredsstillende arbeids-/kontorplasser for pedagogiske ledere.
 • I følge barnehagelovens Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, skal barn i barnehagen få oppleve at digitalt verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagesektor har ikke økonomi til å investere i digitalt verktøy.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 163 314 169 577 -6 264
Driftsinntekt -19 369 -23 060 3 691
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 0 0
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -63 -63 0
Netto resultat 143 882 146 455 -2 573
 • Nye forskrifter vedr. inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid (20 timer/uke) medførte både inntektssvikt (ift. budsjett) og økte utgifter/overføringer (inntektsbortfall i de private barnehagene skal dekkes av kommunen). Totale konsekvenser av dette i 2015 ble ca. 700.000 kr.
 • Samlede tilskuddsoverføringer til private barnehager ble ca. 5,4 mill. kr. høyere enn avsatt i budsjett. Barnehagenes disponeringer ble forsøkt tilpasset den negative prognosen for året, og sammen med økte refusjonsinntekter, kunne en komme ned til det endelige resultatet på -2,5 mill. kr.

Organisasjon
Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 89,07 91 % 90,17
Nærmeste leder 4,9 4,8 4,8
Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,3 5,1
Faglig og personlig utvikling 5,0 4,7 4,8
 • Nærværsprosenten øker, resultater av samarbeid med HMS frisk og reduksjon av langtidsfravær.
 • Noe nedgang på medarbeiderundsøkelsen, i forhold til 2014, har ganske sikkert sammenheng med nedbemanningsprossesen som er gjennomført i 2015.
SAMFUNN Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Antall elever i språkpraksis fra voksenopplæringen 5 10 8
TJENESTEKVALITET
Oppholdstimer pr årsverk 12239 12368
Opprettholde 100 % dekning utfra antall søkere 100% 100% 100%
Antall tilsyn etter §16 i barnehageloven 4 4 0
BRUKERUNDERSØKELSER (skala 1 – 6, der 6 er best)
Trivsel 5,2 5,2 5,2
Tilgjengelighet 5,7 5,7 5,7
Resultat for brukerne 5,1 5,1 5,1
Respektfull behandling 5,4 5,4 5,5
Informasjon 4,8 4,9 5,0
Generelt 5,3 5,3 5,2
Fysisk miljø 4,7 4,7 4,6
Brukermedvirkning 4,8 4,9 4,9
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats 91 % 90 % 93 %
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats. 98 % 95 % 97 %
Øke antall stillinger barnehagelærer 2 3 3

Samfunn

 • Det har vært 8 elever fra Elverum læringssenter i språkpraksis i barnehagene 2015.

Barnehagesektorens mål er 10 elever, men det har vært et mindre behov får språkpraksisplasser i 2015.

Tjenestekvalitet

 • LUS: Flere barnehager har 100 % måloppnåelse. Flere barnehager har barn med sammensatte utfordringer språklig og fysisk, så et gjennomsnitt på 93 % måloppnåelse er derfor veldig bra.
 • Mestring ferdigheter: Her nås målet med god margin. For noen barn er mestring av ferdigheter en stor utfordring. Et gjennomsnitt på 97 % er ekstremt bra.
 • Tilsyn etter § 16 i barnehageloven: Det er ikke gjennomført tilsyn etter § 16 i barnehageloven, grunnet kapasitet og store arbeidskrevende oppgaver i sektoren.
 • 3 ansatte er fredigutdannet barnehagelærer i 2015. Målet er nådd.
Tre ansatte i sektor for familie og helse. Fra venstre står Lill Hege Bjørklund, Vera Sæter og Åse Rommetveit.

Resultater – egne fagplaner

 • Helhetlig plan for helse- og omsorg , lege og fysioterapi plan er under utarbeidelse,
 • For folkehelseplanen har vi delvis måloppnåelse for «Helse og sykdom» via Frisklivssentralen, der cirka 210 personer har benyttet seg av ulike tilbud. Vi har gjennomført 2 røykesluttkurs, 2 Bra Mat-kurs og andre tiltak for forebygging og mestring av livsstilssykdommer, samt helsefremmende tiltak i forhold til gravide og kvinner i barsel. Det har også vært gjennomført et mestringskurs for kreftrammede og livsstilskurs for familier med barn med overvekt.

Utfordringer

 • Barnevern. Det er vanskelig å forutse og beregne antall omsorgsovertakelser gjennom et år, da dette er rettsavgjørelser. Bufetat rekrutterer beredskapshjem, fosterhjem og institusjonsplasser, og kommunen kan ikke alltid innvirke på hvor i landet tiltakene blir plassert.
 • Psykisk helse. Nedbemanning har gjort det vanskelig å få dekket en turnus med kvalifisert personell, videre er ikke all nedbemanning fullført av forskjellige årsaker.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik
Driftsutgift 112252 118719 -6467
Driftsinntekt -26102 -30870 4768
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 456 -456
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)  

630

-1335 705
Netto resultat 85520 86970 -1450
 • Enheten hadde merforbruk, som i hovedsak skyldes lavere refusjon ressurskrevende brukere. Det har vært et år med nedbemanning i flere enheter i sektoren, og ikke all innsparing kom i 2015 men får virkning inn i 2016.

Organisasjon
Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær 92,7% 94 % 91,3%
Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,9 3,7
Faglig og personlig utvikling 4,0 4,6 3,8
Nærmeste leder 4,5 4,6 3,8

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær målt i prosent)

 • Resultat for sektoren viser en økning i fravær, og lavere tilfredshet på mål fra ansattundersøkelsen. Det er store variasjoner mellom enhetene, men dette kan være resutlat av nedbemanning som har vært i sektoren i 2015.
 Tjenestekvalitet for… Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
… Barnevern
Resultat for bruker (foreldre/foresatte) * 5,1 Ikke målt
Respektfull behandling (foreldre/foresatte) * 5 Ikke målt
Fristovertredelse for gjennomgang av meldinger 4% 0 % 0%
Antall barn i fosterhjem 32 36 32
Antall barn i institusjon 9 6 8
Antall barn i beredskapshjem og ungdoms- og familiehjem 5 5 5
Barn som er fosterhjemsplassert av Elverum skal ha besøk av barneverntj. i h.t. lovens krav, min. 4 g. i året 60% ** 100% 90%
Barn i fosterhjem skal ha tilsynfører i h.t. lovens krav, som gjennomfører tilsyn min. 4 g. i året 100% 100% 90%
Barn plassert av Elverum kommune skal ha utarbeidet omsorgsplan i h.h.t. lovens krav 100% 100% 100%
Barn med frivillige hjelpetiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned 60%** 100% 60%
 • Barneverntjenesten har stadig større pågang med nye saker. Tjenesten fyller kravene på de fleste områder, men den største utfordringen er at det mangler tiltaksplaner for flere barn. Dette vil det jobbes fortløpende med for at situasjonen skal bedre. Det ble i slutten av 2015 etablert et eget omsorgsteam i tjenesten som skal stå for oppfølging av fosterhjem. Dette for at alle skal få likt tilbud. Dette har så langt vært veldig positivt. Alle barn har nå tilsynsfører i hjemmet, og barnevernet gjennomfører lovpålagt oppfølging, samt at alle barn har omsorgsplaner.
… Helsestasjon 
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er best) 4,5 5,4 Ikke målt
Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er best) 4,1 4,9 Ikke målt
Alle gravide med BMI over 30 får tilbud av jordmor om en ekstra konsultasjon med fokus på livsstil 100% Ikke målt
Alle barn fra 4 år med begynnende overvekt (ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i f.t. helsemyndighetens tiltakskjede 100% Ikke målt
Alle barn på 3.og 8.trinn med overvekt(ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i h.t. myndighetens anbefalinger Måles ikke. 100% Ikke målt
 • Helsestasjonen har gjennom året fått flere nye ansatte grunnet oppsigelse og pensjonsavgang. Dette har medført endringer i arbeidsoppgaver for flere ansatte. Helsestasjonen må levere reduserte tjenester grunnet en totalressurs under normen. Det har vært utfordrende å finne helsesøster vikarer til sykefravær og permisjoner.
… Legevakt
Respektfull behandling: Andel med veldig god/bra veiledning ved telefonkontakt og/eller ankomst 81% 100 % Ikke målt
Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter) 72% 70 % 50%
Antall klagesaker/avvik 5 <10 6
 • Vanskelig å rekruttere fastleger inn i vaktkjøring, mange har dessuten fritak pga alder. Mange ønsker ikke kjøre vakt pga allerede travel hverdag med fastlegepraksis.
 • 6 klager fra Fylkesmannen i 2015, hvorav ett pliktbrudd. Dette avviket er lukket.
… Psykisk helsearbeid (skala fra 1 – 4, der 4 er best)
Respektfull behandling 3,7 3,9 Ikke målt
Resultat for brukeren 3,4 3,5 Ikke målt
Brukermedvirkning 3,4 3,5 Ikke målt
 • Psykisk helse har gjennom 2015 blitt rammet av nedbemanning som følge av strammere økonomiske rammer. Som følge av nedbemanning har man måtte omorganisere enheten, og enheten er nå samlet på ett sted. Prosessene har medført store belastninger for ledere og ansatte, og belastningen har ført til høyt sykefravær. Enheten har fortsatt flere ansatte til omplassering, og som følge av det er det fortsatt flere ubesatte vakter i turnus.
… Miljørettet helsevern 
Tilgjengelighet 3,7 5,2  4,0
Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser 0% 0 %  0
Tilbakemelding etter tilsyn/befaring 4 uker 4 uker  5 uker
 • Driftes som forventet, ingen avvik, har for få ressurser, rekker ikke alle tilsyn som skulle vært utført etter anbefaling i forskrift og veileder.

Resultat planer

Plan for idrettsanlegg med fokus på utviklingsmuligheter på Terningen Arena og fylkesidrettsplassen. Uteanlegget på Terningen Arena offisielt åpnet våren 2015. Utvikling av fylkesidrettsplassen er ikke igangsatt,  midler til et forprosjekt mangler.

Integreringsplanen, planarbeidet er fullført og vedtatt i kommunestyret 02.06.2015.

Plan for internasjonalt arbeid. Arbeidet er utsatt til 2016.

Utviklingsarbeid i 2015:
 • Enhet forebygging, fritid barn og unge gjennomførte «Drop in»-prosjektet. Dette hadde som mål å gi ansatte et tilleggsverktøy for å forebygge frafall i skole .
 • Prosjektet Fia ble videreført og blir implementert i Elverum Læringssenter 2016.
 • Elverum bibliotek gjennomførte et bruker-til-bruker formidlingsprosjekt i 2014 og 2015 som Nasjonalbiblioteket ga prosjektmidler til. Målet med prosjektet var at bibliotekets brukere skulle formidle til andre brukere, samt at det skulle utvikles forslag til metoder for at slik formidling skulle finne sted. Det er skrevet rapport om prosjektet.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon. Arbeidet omfatter flere deler av sektorens mål og strategier, spesielt de som omfatter å tilby et bredt bredt kultur-, idretts-, frilufts- og fritidstilbud.
 • Forebygging fritid barn og unge har kurset 2 personer i MOT arbeid med tanke på etablering av MOT-fritid Ungdommens hus i 2016.
 • Sektoren deltar i utviklingsarbeid  og stiller med ulik kompetanse i prosesser. Som det kompetansebyggende tiltaket «En region i bevegelse», bistått i arbeidet med utvikling av prosjektet sykkelruter i Solør, Elverum og Åmot, Koordinering av arbeidet med Friluftslivets år 2015, veiledning om muligheter til å søke tilskudd fra andre instanser som Gjensidig stiftelsen, stistiftelsen, Hedmark fylkeskommune. Bistår med råd og veiledning til lag og organisasjoner og har faste møter med paraplyorganisasjonene.
 • Sektoren tok et stort anvar i vertskapsrollen for filmatisering av filmen Kongens Nei og har sikret kommunen rettigheter til bruk av filmen i fremtiden.

Utfordringer

 • Kapasitet og rehabiliteringsbehov i Elverum svømmehall, slik at det fortsatt kan drives/tilbys svømmeopplæring som er viktig for folkehelse, integrering, samhandling, barn og unge.
 • Ha gode fysiske og moderne lokaler til Elverum bibliotek innenfor bykjernen. Biblioteket ligger flott plassert i dag innenfor bykjernen, men det er ikke «gode fysiske og moderne lokaler».
 • Helhetlig integrering i Elverum kommune

Resultat 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 100 354 108 452 -8 098
Driftsinntekt -40 481 -42 971 2 490
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 0 0
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -363 -663 300
Netto resultat 59 510 64 818 -5 308
 • Innstramming på drift enslig mindreårige nådde ikke forventet innsparing og introduksjonsprogrammet er en variabel kostnad, inntektskrav på tilskudd 1 og 2 fra IMDI blir overført til de sektorene som yter tilleggstjenester i henhold til tilskuddsmidlene.  Kravet til inntjening ble liggende igjen på sektor for Kultur.
  Sektoren merinntekter skyldes i hovedsak økning av antall bosatte flyktninger.

 


Organisasjon
Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 96,39% 94 % 95,25%
Nærmeste leder 4,9 5,0 4,7
Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5.0 4,8
Faglig og personlig utvikling 4,6 4,5 4,6

 

Tjenestekvalitet enhet for biblioteket Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Utlån per innbygger 2,8 3,5 3,5
Antall besøkende per år 68985 83 000 76 680
 • Resultat i henhold til mål i 2015, noe lavere besøk i 2015 enn hva målet var, men det kan ha sammenheng med at biblioteket var stengt i mange uker på slutten av 2014, tar alltid litt tid før besøket er oppe på samme nivå som tidligere.
Tjenestekvalitet   kulturhuset Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 6 705 7000 6986
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4 095 4000 4320
Antall besøkende på kino – barn 13 570 10000 12700
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 32 360 38000  38129
Gjennomsnittlig besøk pr. dag i kantina Elvarheim 15 33 27
 • Vi har gjennomført en brukerundersøkelse i kulturhuset i 2015 som har gitt gode resultater og viser at publikum setter stor pris på Elverum kulturhus.
Tjenestekvalitet fritid med bistand Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4) Svarprosent 19% 3,5 Måles ikke Ikke målt
Opprettholde antall timer bistand til brukere som har rettigheter til, og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt per måned 12 8 12
Askeladden, individuelt tilrettelagt arbeid for 14 yrkeshemmede, snitt timer pr. uke. 12 14,75
Sundsvoll aktivitetssenter, individuelt tilrettelagt aktivitet for 10 brukere, snitt timer pr.uke 15 16,15
 • Brukerundersøkelse gjennomføres annenhvert år.
 • Målet for 2015 på bistand på fritid ble satt ned som følge av prosesser rundt økonomisk situasjon i 2015 og ikke gjennomført her. Reduksjon her ble gjennomført med å stopp utgiftsdekning for støttekontakter.
 • Askeladdens resultat er høyere da en bruker med BPA gikk over til annet arbeidstilbud. Askeladden har også i perioder elever fra ELVIS med funksjonsnedsetting i arbeidspraksis, språktreningsplasser fra elever via Flyktningetjenesten og arbeidspraksiskandidater via Tunet.
 • Sundsvoll har økt gjennomsnitt timer pr uke da brukernes bistandsbehov er varierende og tjenesten har fokus på gruppeaktiviteter der det er gjennomførbart. Elever fra ELVIS med funksjonsnedsetting har «aktivitespraksis» på Sundsvoll.
Tjenestekvalitet enhet idrettshaller og service Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Brukertilfredshet svømmehallen (1-6) Ikke målt 5 5
Brukertilfredshet Elverumshallen (1-6) Ikke målt 5 6
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 300 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 70 912 80 000 78 303
Svømmehallen antall besøkende på fellesbad 15 578 19 000 14 716
Antall deltagere på Jobbsentralen pr uke 6 3
Månedlige oppdrag for hjemmeboende eldre (jobbsentralen) 150 120
 • Svømmehallen har hatt en jevn nedgang i besøk på fellsbad siden nye Ankerskogen åpnet. I samme periode har slitasjen i svømmehallen blitt mer synlig for de besøkende.
 • Målingen av brukertilfredsheten i Svømmehallen hadde veldig lav svarprosent og antas å ikke være representativ.
 • Jobbsentralen har hatt redusert bemanning i store deler av 2015, derav noe lavt resultat.
Enhet forebygging, fritid barn og unge Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Planlagte åpne kvelder i sentrum og bygdene 254 300 280
Ferieklubb, antall deltakere 550 350 550
Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager 15 0    10
Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus 111 111 111
Antall registrerte samtaler Utekontakten 1370 1300 1000
 • Resultater for 2015 preges av politisk vedtak om innsparing med konsekvens ikke bruk av vikar i enkelte tiltak.
Idrett og Nærmiljø Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 60 50 40
Antall møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 4 4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 12 10 10
 • Færre nye søknader spillemidler.
 • Koordinering av Friluftslivets år 2015. Friluftslivets år ble gjennomført i godt samarbeid med mange aktører.
Flyktningtjenesten Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall) 6 5 6
Antall enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95 % 100%
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet ca 2 år) 63 50 70
Prosentandel flyktninger som starter utdanning eller jobb etter avsluttet   introduksjonsprogram 66 % 50 % 28,5 %
Prosentandel flyktninger som starter på NAV-tiltak tre år etter bosetting 33 % 30 % Ikke målt 2015
Prosentandel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfasen) 80 % 60 % 65 %
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente 50 35 51
 • Økning av antall flyktninger i henhold til politisk vedtak. Dette er grunnen til økningen i antall deltakere på introduksjonsprogram.
 • Prosentandel som starter utdanning eller jobb etter avsluttet introduksjonsprogram: FIA er ikke medregnet og utgjør 25 % i tillegg.

 

Sektoren er lokal forvaltningsmyndighet innenfor flere områder. Herunder bl.a. byggesak, arealplan, kartdata, landbruk, veg og parkering, vann og avløp, eiendomsskatt, naturforvaltning og miljø.
Sektoren drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens vann- og avløpssystem, kommunens veier og grøntanlegg, samt driver kommunal maskinell anleggsvirksomhet. Videre utarbeider og forvalter sektoren kommunens egne arealplaner.

Resultat planer og utfordringer

Planlagte aktiviteter i stor grad gjennomført uten avvik.

Utfordringer

Sektoren har tildels meget lave budsjettrammer for drift som i særlig grad rammer vegtjenesten, og generelt gir risiko for underoppfyllelse av administrative krav og for lav takt på administrativt utviklings- og forbedringsarbeid.

Utviklingsarbeid 2015

 • Utviklingsarbedet pågår som planlagt og er i all hovedsak i tråd med Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Mange av oppgavene fortsetter inn i 2016, bl.a. alle de større planoppgavene. Det er i tråd med overordnet planverk.
 • LEAN arbeid er igangsatt på enhet for Byggesak.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 50 946 50 706 240
Driftsinntekt -31 883 -33 052 1 168
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 2 247 3 105 -858
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -211 -945 734
Netto resultat 21 099 19 814 1 284
 • Mindreforbruket for teknikk og miljø indikerer først og fremst meget stram kostnadskontroll. I tillegg har inntektene vist en positiv trend i 2015. Selvkostområdene viser også en positiv utvikling i året.

Resultater i 2015 – Vann og avløp

·         Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 25 092 23 599 1 493
Driftsinntekt -44 709 -44 041 -668
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 0 1648 -1648
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -828 0 -828
Netto resultat -20 445 -18 795 -1650
 • Driftsutgiftene viser god kostnadskontroll, mens inntektene er redusert med bakgrunn i noe lavere forbruk av vann i tillegg til normale variasjoner i tilknytningsgebyrene fra år til år. Det er avsatt til selvkostfond VA.
Organisasjon Resultat 2014 MÅL 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 94,6 % 96 % 94,2 %
Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 4,5 4,9
Nærmeste leder 5,1 4,5 4,8
Faglig og personlig utvikling 4,6 4,3 4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

Tjenestekvalitet Resultat

2014

MÅL 2015 Resultat

2015

Generelt krav for alle enheter:
Antall saker omgjort av Fylkesmannen p.g.a. saksbehandlingsfeil 0 0 0
LANDBRUK OG MILJØ
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker 78 % 85 % 86 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler 100% 100 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 75 % 85% 80 %
Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker 85 % 90 % 85 %

 

AREAL- OG BYPLAN
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale 100 % 100 % 100 %
BYGGESAK  
Gjennomførte tilsyn % av antall byggesaker 61 % 20 % 24,6
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr 0 0 0
Andel saker over Byggsøk (digitale søknader) utgår 20 % 23,3
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) 4,6
VANN OG AVLØP 
Kommunale kloakkrenseanlegg, antall avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 25 % 10% 14 %
Antall avvik fra drikkevannsforskriftene 0 0 0
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) 5,1 4,5 5,2
VEG, PARK OG ANLEGG
Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder», Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best) ikke målt 4,5 4,3
GEODATA
Plassering av tiltak innen 3 dager 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen 97 % 97 % 97 %
Oversittelse av frist etter forskrift Matrikkelloven § 18.3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %
 • Gjennomgående god til meget god måloppnåelse på de fleste indikatorene. Driftsrammen for vegtjenesten ble ytterligere svekket for 2015, og innbyggerundersøkelsen indikere nå en tilfredshet på ca 2,8.

Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2015

Tiltak/prosjekter Tiltak – mill. kr Kommentar
Eksisterende ledningsnett:
Søbakken (Mogopvegen,Mosevegen og Søbakkvegen) 7,475 Rehab./utskifting
Grindalsvegen (til Skansen) 0,365 Rehab./utskifting/komplettering
Driftskontrollsystem 0,653 Oppgradering av datasystemer
Hanstad (Ivar Aasensveg) 2,076 Rehab./utskifting
Sentrum (Andreas Kiønigsveg) 0,259 Prosjektering og klargjøring
Diverse mindre prosjekter -0,289 Refusjoner og mindre kompletteringer
sum 10,539
Utvidelse av forsyningsområdet:
Heradsbygda (Kvithammerbereget og Melåsmoen) 5,826 Utvidelse i Heradsbygd
Hamarvegen 0,107 Komplettering og ferdigstillelse
Nordmotomta (Rehabilitering og nyanlegg) 2,054 Rehabilitering og utvidelse
sum 7,987
 
Total SUM 18,526

Investeringsrammen for vann- og avløpsinvesteringer i 2015 var 22 mill. kr. Regnskapet viser et mindreforbruk på 3,474 mill. kr. Deler av dette mindreforbruket skyldes et etterslep på faktureringen fra entreprenøren ved Søbakken skole. Ellers er prosjektene utført tilfredsstillende innenfor rammen av budsjett og fremdrift

Planer og utfordringer

Året viste en markert økning i antallet sosialhjelpsmottagere. Dette gjelder alle kategorier, ordinære, unge under 25 år og minoritet. Dette er en trend som gjør seg gjeldende i kommuner det er naturlig for oss å sammenligne oss med, men også for hele landet generelt.

Arbeidsledigheten har holdt seg stabilt lav i perioden. Det er grunn til å anta at denne vil øke på sikt som en følge av økt konkurranse om de ledige jobbene i innlandet fra de distriktene som opplever nedgang i oljesektoren. Det er et lavt tilfang av industriarbeidsplasser i Elverum og dette vanskeliggjør NAV sine muligheter for å få brukere med lav utdanning og språkutfordringer ut i arbeidspraksis og ordinært arbeid.

Utviklingsarbeid 2015

 • IPS-prosjektet fortsatte i hele 2015 med 4 personer ansatt inkludert prosjektleder. Elverum er en av seks prosjekt piloter og vi har svært gode resultater å vise til i overgang til arbeid for deltagerne i prosjektet. 2016 vil være siste år prosjektet går.
 • Den vedtatte loven som direkte hjemler aktivitetsplikten trådte ikke i kraft i 2015. Vi har imidlertid tilsatt en aktivitetskoordinator med tiltredelse 1. januar 2016 og innfører fra samme tidspunkt utvidet vilkårssetting for brukere som mottar sosialhjelp ved å tilby aktivitet for sosialhjelp i de forskjellige sektorene i kommunen.

Resultater i 2015

Driftsutgift 45 558 51 741 -6 183
Driftsinntekt -5 143 -6 967 1 824
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 18 167 -149
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond) -38 -260 222
Netto resultat 40 395 44 680 -4 285
 • Sektoren leverte et betydelig forverret resultat i forhold til budsjett. Vi leverte imidlertid i henhold til prognose satt i mars 2015. Årsaken skyldes utelukkende merforbruk på økonomisk sosialhjelp grunnet vesentlig høyere antall brukere enn tidligere år. Vi må tilbake til 2009 med finanskrisen for å se tilsvarende antall brukere på sosiale ytelser. Overskridelsene fordeler seg noenlunde likt mellom stønad til livsopphold, hvor statens satser er veiledende, og bidrag til boutgifter. Når det gjelder prisnivået på utleieboliger ser vi at det har vært en markert økning i de senere år. Det har vist seg vanskelig å skaffe leid bolig innenfor det kostnadsnivået vi i NAV har satt opp som veiledende sats, og dette gir utslag på kostnadssiden. Tilsvarende har boligkostnadene for flyktninger som er innenfor 5 års perioden hatt et høyere nivå enn forutsatt i budsjettet med de samme årsaker.
Organisasjon Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker NAV’s sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital Indeks). Maks oppnåelige poeng er 30. 25,4 26 24,6
Nærvær 91 % 94% 87,25%
 • NAV kontoret, kommunal og statlig del, har samlet drevet kontoret med lavere antall ansatte i 2015 enn i 2014. Antall oppgaver har ikke gått tilsvarende ned, for enkelte områder, snarere tvert om. Dette har ført til noe slitasje i organisasjonen med noe høyere sykefravær og redusert medarbeidertilfredshet. Resultatet av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er fortsatt svært godt, selv om vi er under det målet vi satte til oss selv. Slik vanlig er har vi allikevel satt inn tiltak avdelingsvis ut fra de tilbakemeldingene undersøkelsen gir.
 • Det er også satt inn ekstra ressurser for å dekke opp sykefravær og forhindre ytterligere fravær i organisasjonen. Vi søker aktivt kostnadsdekning for vikarbruk ved sykefravær innenfor de forskjellige ordningene NAV disponerer.
 Tjenestekvalitet Resultat 2013 Mål 2015 Resultat 2015
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet 23 30 29
70 % av deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), skal gå over i arbeid eller utdanning 81 % 70% 79%
Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20 %. 6 % 20% 9,7%
Antall brukere u/25 som mottar sosialstønad per måned 50 40 56
Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager 22 20 23
Andel av brukere med oppfølging av ruskonsulentene som er i behandling/rehabilitering 87 % 70% 77%
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 83 % 80% 90%
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per mnd 10 10 12
Brukertilfredshet. NAV gjennomfører brukerundersøkelser hvert år – brukertilfredsheten måles på skala fra 1 – 6 (der 6 er best) 4,3 4,70 4,2
 • Vi er godt fornøyd med resultatet innenfor kvalifiseringsprogrammet. Antall brukere i programmet kan variere idet dette er en rettighet for alle brukere som faller innenfor kriteriene. Imidlertid har vi en svært god overgang til arbeid og arbeidsrettede tiltak for denne gruppen på 79% året sett under ett. Det gjør dette til et av de mest effektive program NAV har i sin portefølje.
 • Minoritetsveileder har en meget god score for den gruppen hun følger opp. Kun 9,7% av brukerne hennes er ikke i arbeid eller arbeidsrettede tiltak i året som gikk.
 • NAV har et eget ungdomsteam som følger opp brukere under 25 år tett. De lykkes relativt sett bra idet andelen av brukere på sosialhjelp er lavere i denne gruppen enn de andre brukergruppene, spesielt av de som har sosialhjelp som hovedinntekt. Imidlertid er antallet ungdom med supplerende sosialhjelp over måltallet. Årsaken er at det er generelt vanskelig for enslige, unge, å skaffe seg en rimelig bolig i Elverum og at inntektene da ikke klarer å dekke både livsopphold og bolig.
 • Vi er godt fornøyd med oppfølgingen av brukere innenfor rus-området. Ruskonsulentene følger opp i underkant av 60 brukere til enhver tid og 77% av dem er i behandling eller rehabilitering. Kontoret har fra 1. november 2015 kun en ruskonsulent idet den andre gikk av med pensjon.
 • Innenfor økonomi- og gjeldsrådgivning har 90% av brukerne fått en løsning i sin situasjon. De resterende 10% er i store trekk brukere som ikke selv følger opp avtaler med gjeldsrådgiver og hvor saken derfor må avsluttes på grunn av manglende medvirkning.
 • Vi har en svak nedgang i brukertilfredshet. Dette skyldes mest sannsynlig strengere krav til brukerne om å benytte selvbetjeningsløsninger og lavere bemanning i mottaket av samme årsak. Lengre ventetid i mottaket og redusert åpningstid for drop-in har for noen blitt oppfattet negativt. Vi har prioritert å benytte flere av våre ressurser på å følge opp brukere som har avtalt time med veileder og som vi vet har et oppfølging- og bistandsbehov. Sett under ett er alle brukere tjent med denne måten å prioritere ressursene på.

Under vises en tabell over antallet hovedpersoner som har mottatt økonomisk sosialhjelp måned for måned fra 2009 til og med 2015. Med hovedperson menes hovedforsørger.

ANTALL HOVEDPERSONER PR. MÅNED MED UTBETALING AV SOSIAL-
HJELP I ELVERUM
ÅR JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2008 237 274 252 311 299 263 274 294 275 280 246 304
2009 245 277 284 300 287 229 292 227 285 283 245 277
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260

 

 Resultat planer og utfordringer

 • Enheten Utleie er fortsatt under ledelse av eiendomssjef på grunn av økonomiske begrensninger. Målsetningen er å tilsette en egen enhetsleder for å sikre tettere oppfølging, begrense nøkkelpersonrisiko og tilrettelegge for at eiendomssjefen kan jobbe mer strategisk med eiendomsutviklingen. Tilsetting av branningeniør avventes så lenge Midt-Hedmarken Brann og Redning bistår vederlagsfritt med risikovurderinger av brannobjekter gjennom sitt tilsynsarbeid.
 • Det er jobbet videre med revidering av planer i alle enheter, og renholdsplan basert på Norsk Standard INSTA800 (kvalitetsprofil) er i sluttfasen. I forbindelse med arbeidet har det vært behov for å oppdatere tegningsgrunnlaget for formålsbyggene til DWG-format da renholdsverktøyet Jonathan Clean innebærer digitale tegninger med tilhørende bruk av nettbrett på renholdstrallene (Clean Pilot). Bemanningsplaner er justert parallelt med revidering av drifts- og renholdsplanene, og innebærer at tjenestene er effektivisert ytterligere siden 2014. Dette har bidratt til at det er omsatt cirka 1,5 millioner kroner mer i vedlikeholdstiltak enn vedtatt budsjettramme. Renholdskostnaden er forøvrig redusert med 20 kroner i snitt per kvadratmeter (BTA). Videre er det solgt 12 uhensiktsmessige boliger, hvorav 7 av disse er kjøpt av leietakere (fra leie til eie). Avhendingen har bidratt til reduksjon av vedlikeholdsetterslepet samtidig som det er anskaffet 14 boliger med tilfredsstillende standard (medfinansiert av Husbanken).
 • Det ble gjennomført cirka 80% av opprinnelig godkjent vedlikeholdsplan, hvor fokuset er gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsetterslep basert på tilstandsvurderinger. En høy gjennomføringsgrad innebærer mindre rom for oppdukkende behov samtidig som tilstanden på bygningsmassen gradvis bedres.
 • Årsplan byggeprosjekter representerer et økende investeringsomfang, og er i overkant av hva enheten byggeprosjekter er i stand til å håndtere. Bemanningen er sårbar for fravær og turnover, og dette har bidratt til at framdriften totalt sett for investeringsporteføljen ligger etter målsetningen for 2015.
  Utover dette har enheten byggeprosjekter jobbet målrettet og tverrsektorielt med standardisering av kommunal prosjektstyring, og dette har bidratt til at felles prosjektverktøy er utviklet og klart for implementering i 2016.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 30 058 42 641 -12 583
Driftsinntekt -52 901 -66 693 13 792
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning) 85 85 0
Netto resultat -22 758 -23 967 1 209
 • Resultatet for eiendomsstaben viser et budsjettmessig overskudd pålydende 1,209 millioner kroner. Dette er tilsvarende bedre enn rapportert i tertial 2, og skyldes at effektivisert drift/innspart renholds- og driftskostnad i størrelsorden cirka 3 mill kroner ikke er omsatt i økt vedlikehold i sin helhet. Overskuddet er således et positivt bidrag til kommunens samlede driftsresultat.

Organisasjon
Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær 91,8 % 90 % 88,8 %
Nærmeste leder 4,3 4,5 4,0
Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 4,6
Faglig og personlig utvikling 4,6 4,5 4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

 • Nærværsprosenten er under målsetting, og viser en negativ utvikling fra 2014. Det er som tidligere år innenfor renholdsenheten nærværet er lavest. Mye av langtidsfraværet skyldes fysisk slitasje, kroniske sykdommer, men også psykososiale forhold som er kartlagt via bedriftshelsetjenesten. Dette vil det bli jobbet konkret med i 2016 gjennom blant annet HMS-samtaler med de ansatte, men også forbedring av samarbeidet mellom arbeidsgiver og verneombud/tillitsvalgte for å sikre at avvik blir rapportert tjenestevei som grunnlag for lederoppfølging.
 • Nærmeste leder har hatt en nedgang i tilfredshet fra 2014, og antas å ha en sammenheng med blant annet den effektivisering spesielt renhold har vært gjennom i 2015. Dette innebærer innføring av nye renholdsplaner basert på NS INSTA800, hvor det stilles krav til både kvalitet og effektivitet. For å sikre lik ytelse for den enkelte ansatte har det også vært nødvendig å gjøre omdisponeringer mellom brukerstedene, og dette har i seg selv vært gjenstand for frustrasjon som kan ha nær sammenheng med tilfredsheten med både nærmeste leder og overordnet ledelse. Fokus på nærhetsledelse opprettholdes, og det jobbes målrettet med å forbedre tilfredsheten allerede i løpet av 2016. Stolthet over egen arbeidsplass samt faglig og personlig utvikling er forøvrig tilfredsstillende og noe bedret i løpet av året.
 ØKONOMI Resultat 2014 MÅL 2015 Resultat 2015
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan 97 % 100 % 92 %
Framdrift byggeprosjekter i hht. årsplan 73 % 100 % 71 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter 9,00 % 8,0 % 9,3 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale bygg per m2 128 100 108
Samlet arealer for førskolelokaler i m2 pr. innb. 1-5 år 6,5 6 6,5
Samlet arealer for skolelokaler i m2 pr. innb. 6-15 år 15,6 15 16,7
SAMFUNN
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseårene 2009 – 2010. Korrigert i forhold til utetemp, areal og brukstid -21 % -21 % -24 %
TJENESTEKVALITET
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver 4,6 4,5 4,8
Opplever du at tjenestene renholdstjenesten yter er iht avtalt kvalitet (internhusleiemodellen/driftsavtalen) 4,1 4,5 4,5
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben? (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) 4,3 4,5 4,4
Hvor fornøyd er du med vedlikeholdsarbeid utført av eiendomsstaben 4,2 4,5 4,2
I hvilken grad mener du (som har bestilt et byggeprosjekt) at byggeprosjekter er utført i hht. politiske vedtak 4,1 4,5 3,7
Hvor fornøyd er du med eiendomsstaben sine samlede leveranser 4,3 4,5 4,3
 • Økonomien i byggeprosjektene henger sammen med framdrift, men er hensyntatt i revidert budsjett som gjenspeiler årsriktige investeringsbeløp. Dette som grunnlag for angitt måloppnåelse, hvor det er rapportert særskilt for det enkelte prosjekt.
 • Framdriften på byggeprosjekter er fortsatt en vesentlig utfordring. Dette har sammenheng med den sårbare og kritiske bemanningssituasjonen innen enheten byggeprosjekter, hvor konkurransen med det private næringsliv om prosjekt kompetanse har bidratt til turnover. For 2016 vil enheten bli styrket ytterligere med 1 prosjektleder, samt at det vurderes å utlyse rammeavtale for prosjektlederstøtte. I tillegg blir det avgjørende å begrense investeringsporteføljen fram mot 2020 for å sikre at allerede vedtatte prosjekter blir ferdigstilt og gjennomført på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte.
 • Arealeffektiviteten i skolelokaler ligger over målsetning som følge av at paviljongene ved Søbakken skole er valgt videreført for å takle veksten i påvente av ny skole i Ydalir. Likeledes er det potensiale for å ha flere barn i førskolelokalene, men dette betinger tilhørende økt bemanning.
 • Driftsutgiftene til vedlikehold av kommunale bygg ligger for lavt i forhold til sunn kommuneøkonomi, men er noe høyere en vedtatt budsjettramme skulle tilsi. Dette har sammenheng med at effektivisert drift har frigjort midler i størrelsesorden 1,5 millioner kroner til økt vedlikeholdsproduksjon. Det er imidlertid behov for mer midler til vedlikehold for å kunne redusere behovet for rehabiliterings- og investeringsprosjekter på sikt. Sunn kommuneøkonomi tilsvarer minimum 170 kr/m2.
 • Andre driftsåret av Elverum sin EPC-avtale ga meget godt resultat. Samlet for hele 2015 viser de temperaturkorrigerte tallene at reduksjonen utgjør 3 % mer enn den garanterte innsparingen.
 • Samlet opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsstaben er på tilsvarende nivå som i 2014, mens tilfredsheten med renhold og drift er vesentlig forbedret og over målsetning. Enheten byggeprosjekt opplever derimot en kraftig nedgang i tilfredsheten, fra 4,1 til 3,7. Dette har med stor sannsynlighet sammenheng med forsinket framdrift jfr. første kulepunkt.
Noen av de ansatte i økonomistaben. Fra venstre står Tor Morten Nees, Martha Eva Vold, Ole Gjermund Rønes, Svein-Tore Holen og Anne Hulleberg.

Resultat planer

Økonomistaben har ikke direkte ansvaret for noen av kommunens overordnede planer, men er bidragsyter til gjennomføring av øvrige sektorer og stabers arbeid med disse.

Økonomistaben har ansvar for funksjoner som økonomiplan, årsbudsjett, lønn, regnskap, skatteregnskap og skatteinnfordring, kommunal innfordring og innkjøp. Staben skal være en servicefunksjon både for politikere og hele kommunens administrasjon, samtidig som lover, forskrifter og offentlig rapportering på alle disse områdene skal tilfredsstilles. I tillegg leverer avdelingen tilsvarende tjenester til MHBR IKS, SØIR-selskapene, Terningen Arena Idrett og Kultur as, Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS og Kirkelig Fellesråd mot betaling, og man deler og drifter i tillegg ERP-systemet med Elverum kommunale pensjonskasse.

Innenfor kommunens økonomiforvaltning har det vært arbeidet systematisk rutineutvikling og effektivisering for å kunne gi rom for økt støtte til ledere i øvrige sektorer og staber, samt å kunne overholde fastsatt frister for årsregnskap og årsberetning. Dette er nødvendig ved siden av de mer rutinemessige oppgavene knyttet til regnskap, lønn, reskontri og fakturering for å nå de fastsatte mål.

Vi har fortsatt funksjoner i vårt økonomisystem Agresso innenfor de moduler som benyttes for å kunne sette opp og ta i bruk flere funksjoner innen fakturering, kundereskontro, hovedbok, økonomiplan, årsbudsjett, leverandørreskontro med skanning av leverandørfakturaer, lønn, anleggsmodul og investeringsmodulen som vil lette arbeidet for øvrige sektorer og staber.

I tillegg ønsker vi å legge til rette for å kunne ta i bruk innkjøpsmodul og kontroll med bruken av våre innkjøpsavtaler. Det har i 2015 ikke vært kapasitet til å arbeide systematisk med dette som følge av reduserte ressurser som følge av innsparinger.

Innfor skatt og kemnerfunksjonen har vi hatt en del vakanser, og når enheten nå er fullt bemannet, vil man i tillegg til de løpende oppgavene også måtte konsentrere seg om oppgaver som nå har vært nedprioritert. Dette er nødvendig for å nå de mange krav skattemyndighetene setter til enheten.

 • Innrapportering av lønn- og skattedata månedlig (A-melding) satt i drift 01.01.2015 i henhold til plan.
 • Vi har driftssatt mottak av elektroniske fakturaer på EHF-format slik staten krever, og samtidig tilrettelegge for bruk av e-faktura mot våre privatkunder og bedrifter fra november.
 • Sluttført arbeidet med innføring av investeringsmodulen og dette har bidratt til at vi i år kunne avslutte årsregnskapet til frist 15/2. Men det gjennstår fortsatt å utnytte alle funksjoner spesielt i forhold til likviditetsstyring knyttet til investeringsprosjektene.
 • Bruk av timeregistering av bruk av personell og maskiner i både investering og drift er har ikke kunnet prioriteres i 2015.
 • Effektivsering av rutiner og forvaltning rundt internhusleiemodellen er gjennomført sammen med eiendomsstaben. Og vi ser flere muligheter for effektivisering også fremover.
 • Arbeid med å effektivisere innkjøp/avrop på rammeavtaler har ikke kunne gjennomføres pga. ressurssituasjonen.
 • Arbeid med elektronisk innkjøp/avrop på rammeavtaler har ikke kunne gjennomføres pga. ressurssituasjonen.
 • Oppgradering av Agresso-installasjonen ble fremmet som egen investeringssak og oppgradering av servere, styresystemer for servere, databasemotor og Agresso systemversjon ble gjennomført i november.

Utfordringer

Staben har i flere år hatt et mindreforbruk som har vært tiltenkt utvikling av rutiner knyttet til konomisystemet, disse avsetningene har på grunn av årsresultatene blitt strøket. I tillegg har man måttet ta innsparinger i nettorammen som har vært håndtert ved å øke eksterne inntekter fra oppdrag som et alternativ til å gjennomføre reduksjoner av bemanningen. Dette gjør at man har opprettholdt sikring av funksjonene i forhold til sykefravær, men nå er denne rasjonaliseringsmuligheten brukt opp og det synes ikke mulig å øke eksternt salg uten at kapasiteten økes tilsvarende.

Økonomisjefen er bekymret for at den stramme ressurssituasjonen medfører at man ikke har ressurser til å gjennomføre innterne utviklingsprosjekter, som ville lette arbeidet for øvrige sektorer og staber, samt har i seg et betydelig potensiale for rene økonomiske innsparinger.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift 21 228 21 535 -306
Driftsinntekt -3 761 -4 590 829
Finansutgift 0
Netto resultat 17 467
16 945
523
 • Driftsutgiftene er 306 tusen kroner høyere enn budsjettert, noe som skyldes konsulentutgifter til oppgradering og oppstart av nye selskaper.
 • Samtidig er driftsinntektene nær 830 tusen kroner over budsjett, og stabens netto mindreforbruk på 523 tusen kroner går inn i dekning av andre sektorer/stabers merforbruk.
Organisasjon Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % stab 93,00 % 96,00 % 91,78 %
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 4,9
Faglig og personlig utvikling 3,9 4,5 4,0
Nærmeste leder 5,1 4,5 4,9
 • Staben oppnådde ikke målene for nærvær i 2015, noe som skyldes fortsatt høyt langtidsfravær som økonomisk dekkes av sykepengerefusjon og fødselspenger. Korttidsfraværet i staben er lavt på 1,8 %.
 • Øvrige måltall nås eller overgås, men vi skårer fortsatt lavt på «Faglig og personlig utvikling» som følge av løpende innsparinger på utgifter til kurs og konferanser.

 

Tjenestekvalitet for… Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere 4,4 4,5 4,6
Tilfreds med økonomiske analyser – ledere 4,3 4,5 4,4
Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible 5,0 4,5 5,1
Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver til skatteetaten 0 0 0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskapet 11.mar 15.feb 15.feb
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet 2 ingen Ikke kjent
Andel av totalt utestående kommunale krav > 90 dager 17 % 25 % 16,1 %
Uavklarte leverandørfakturaer > 90 dager 2,8 % 0 % 0,9 %
Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager 70 % 30 % 91,3 %
Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjonen Ikke målt 3 % Ikke målt
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet 0 0 0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor regnskapskontroll er gjennomført(Norm for plan er 5% av arb.givere) 100 % 100 % 100 %
Mål for innbetalt restskatt 2013 fastsettes av skattemyndigheten i desember 2014.

Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav

95,2 % 94,2 % 95,4 %*
 • Staben leverer på eller over mål på svært mange av områdene, og forbedrer også sine resultater.
 • Regnskapet ble for første gang på mange år levert til fastsatt frist, noe som i stor grad skyldes gode avstemminger gjennom året og innføring av investeringsmodulen som har lettet arbeidet i årsoppgjøret.
 • For refusjon sykepenger eldre enn 90 dager går andelen opp. Dette skyldes at vi har god kontroll på oppfølging av løpende krav og tilfredsstillende kontroll på restansene her. Total restanse har gått ned fra ca 22,2 mill kroner til 13,2 mill kroner. Mens det ligger krav fra 2010 – 2011, hvor både kommunen og NAV har hatt utfordringer med omlegging av systemer. Her pågår det et løpende prosjekt sammen med avregningsenheten i NAV for å få klarert disse kravene. Staben har som mål å få avsluttet dette arbeidet i løpet av 2016.

 

Noen av de ansatte i service- og IKT-staben. Fra venstre står Lars Rønningstad Bråthen, Remi Solberg, Heidi Nordermoen (leder) Nina Bårdseng, Bernt Østbye og Karin Schulstadsveen.

Resultat planer

Staben har ansvar for kommunens plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Uke 3 var kommunens beredskapsuke. Alle hovedplaner ble gjennomgått og oppdatert. I tillegg har sektorer og enheter utarbeidet tiltakskort for å møte de ulike krisesituasjonene. Beredskapsuka ble avsluttet med en skrivebordsøvelse med observatører fra fylkesmannen tilstede. Beredskapsøvelsen i regi av fylkesmannen ble gjennomført i november. Hensikten var å styrke kommunens evne til å håndtere katastrofer eller kriser som er aktive eller under utvikling, begrense skadevirkningene og bevisstgjøre kommunens kriseledelse.

Prosessen med utarbeidelse av en felles kommunikasjonsstrategi er i gang. Kommunen har ikke tidligere hatt en slik overordnet strategi og det er viktig med en bred prosess – slik at vi fremstår som en kommune.

TAK på eget liv – boligsosialt utviklingsprogram har også i 2015 gjennført tiltak i henhold til vedtatte handlingsplan for året. Programmet avsluttes pr 31.12.2015.   Sluttanalysen gjennomføres innen utgangen av juni 2016. Denne blir et viktig grunnlag for en boligsosial strategiplan.

Attraktivitetsprosjekt i samarbeid med Åmot kommune. Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til Elverumsregionen slik at flere velger å bosette seg her. Fremdrift og resultater, se kapitellet «Elverums rolle i Innlandet».

 Utfordringer

 • Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
 • IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre. Helhetlig strategi for dokumentflyt for alle sektorer/staber/enheter.
 • Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon og IKT – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
 • Nå «alle» med riktig informasjon i dagens «informasjonssamfunn».
 • Enhetlig og helthetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå.
 • Ressurser til moderne løsninger – mobileløsninger – skyløsninger.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift  17585  20757  -3 172
Driftsinntekt  -3037  -6391  3 354
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)
Netto resultat 14 548 14 367 182
 • Store økninger av stabens inntekter, er fordi mye av innkjøp på utstyr og leverandørtjenester viderefaktureres kommunale og interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid (GIS, legevakt og PPT)
 • Service- og IKT-staben bidrar med 182.000 kroner til dekning av merforbruk i andre sektorer.
Organisasjon Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % 96,60 % 95% 89,8%
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 4,8
Faglig og personlig utvikling 4,7 4,5 4,3
Nærmeste leder 4,5 4,5 4,7
 • Organisasjonen har gjennom året vært i endring og utvikling for å møte innbyggermes forventinger om en digital kommune. Seminarer for å i vareta den enkeltes mulighet for medvirkning i endringsarbeidet og speselt fokus på hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet, prosessen fortsetter inn i 2016.
Tjenestekvalitet Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
SERVICEKONTOR OG DIGITALT DOKUMENTSENTER      
Forbrukerrådets kåring av kommunens service overfor innbyggerne- rangering/plass blant Hedmarks kommunene Ikke testet 4 plass Ikke målt i 2015
Postlista på nett innen kl. 15.00 hver dag 98% 96 % 94%
Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinnstilte og fleksible 4,8 4,5 4,9
KOMMUNIKASJON
Medarbeiderdagen – fornøyde ansatte ja 4,5 Redusert tilbud
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett 4,4 4,5 3,9
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier 4,4 4,5 4,1
Difi kåring – kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder – antall stjerner Ikke målt 5 Ikke målt i 2015
Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i hht planstrategien Nei ja Nei
Nytt intranett/intern kommunikasjonsverktøy/lagring/sikkerhet Nei ja Nei
IKT DRIFT
Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail 5,0 4,5 5,1
Oppetid for servere, nettverk og fellessystemer (måles i tidsrommet 08.00 – 22.00, 7 dager i uka) oppetid = 5096 timer 99,4% 99% 99,8%
Opplever IKT brukerstøtte som tilstrekkelig 5,0 4,5 5,1
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible 4,9 4,5 5,2
Andre Prosjekter
Beredskap – minimum en skrivebords øvelse i kommunens kriseledelse pr år Flyttet til uke 3 i 2015 100% 100%
BoSo: Antall husstander uten eid eller leid bolig 31 35 7
BoSo: Antall husstander som har fått hjelp med startlån – fullfinansiert 69 64 66
Boso: antall husstander med fare for å miste boligen 11 15 3
 • Høyt fravær er en av flere årsaker til at det ikke har vært mulig å nå målet om å få dagens post digitalisert og ut på postlista samme dag innen kl 15.00.
 • Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen når det gjelder tjenester fra staben også i år.
 • Målene for innbyggertilfredshet for tilgjengelig informasjon på kommunens nettsider og sosiale medier er ikke nådd. Dette er det tatt tak i og ny portal med langt flere digitale tilbud til innbyggerne er under utvikling.
 • BoSo – Programmet i samarbeid med husbanken, viser resultater og betydelig bedring i forhold til bostedsløse og de som står i fare for å miste boligen. Tildelingsteamet (tverrsektorielt), er løsningsorienterte. Tilbudet om midlertidig bolig gjør at bostedsløse fanges opp tidlig. Bistand og gode støttetjenester/oppfølging fra boligkontoret, viser at svært mange får hjelp til kjøp av egen bolig ved hjelp av startlån. Sammenlignet med andre kommuner i samme størrelse er vi på topp.

Utviklingsarbeid i 2015

Digitalisering av kommunen er forventningen fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Digitale tjenester skal etableres på en felles plattform. Store oppgradering på både nett og serverpark er gjennomført. Løsninger for digital post til/fra innbyggere, er startet og kjernesystemet er innstallert, testing/implementering vil skje starter i 2016. Prosessen med utvikling og implementering av ny internettløsning er i gang.

 

Resultater planer

Utviklingsarbeid i personalstaben i 2015:

 • Dette arbeidet er i gang, men vil bli bearbeidet og ferdigstilt i 2016. Resultatet utarbeides i samarbeid med organisasjonene og det politiske miljø. Kommunen deltar også i et nettverk rundt temaet i regi av KS.
 • Kompetansestatus og GAP-analyser. Arbeidet med stillingsbeskrivelser og CV-er har vært prioritert i 2015. Omstilling og endring vil gi utfordringer til bl.a. egne systemer for interne kvalifiseringsprogrammer, enten alene, eller sammen med eksterne partnere/utdanningsinstitusjoner. Kompetansestrategien utarbeides videre i kombinasjon med ny medarbeiderundersøkelse (10-faktor) og arbeidsgiverpolitikken.
 • Det utarbeides ulike prognoser for å se omfanget av avgang/pensjonering for de kommende år innenfor sektorer og innenfor yrker, samt behov for ny kompetanse. I tillegg jobbes det med ulike scenarier for framtidig utvikling og endring i arbeidsmarkedet. Dette for å skape robuste strategier og planer.

Resultater i 2015

Økonomi (1000 kr) Budsjett Regnskap Avvik
Driftsutgift  13 014  12 321  693
Driftsinntekt  -497  – 1 828  1 331
Netto resultat  12 517
 10 493
 2 024
 • Personalstaben leverer et betydelig positivt reultat tatt stabens størrelse i betraktning. Årsaken til dette er svært streng kostnadskontroll og økte refusjonsinntekter. Det har også i perioder vært kjørt med lavere bemanning enn planlagt. I tillegg er ca. 1/3 innsparing av felles kompetansemidler. Denne besparelsen kommer i tillegg til kuttene i kompetansemidler som ble gjennomført i forbindelse med budsjettrevisjonen i mai.
Organisasjon Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Nærvær i % personalavdelingen 92,90 % 94,00 % 94,20%
Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,5 4,9
Faglig og personlig utvikling 5,2 4,5 5,0
Nærmeste leder 4,5 4,5 4,3

 

Tjenestekvalitet Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål 4,9 4,5 5,3
Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen 3,8 4,2 4,7
Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel 4,9 4,5 5,3
Gjennomføre revisjon av lønns politisk plan og forhandlingsmodell for å underbygge rekrutteringsstrategien OK Hovedoppgjør 2016
Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra -krav. Status for kommunen Ikke ferdig utgår
1200 fast ansatte med kompetanseprofil ila 2014 Ikke sluttført Ja 1350 stillingsbeskrivelser

1113 CV-er

Utarbeide 1. versjon rekrutteringsstrategi målt opp mot fremtidig behovsanalyse Utsatt 2016
Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal OK 500 OK

Personalstaben opplever en svært høy score på den interne brukerundersøkelsen. Dette tror vi er resultatet av langsiktig arbeid og bevisst rekrutteringsstrategi. Staben er velfungerende og har høy relevant kompetanse. Utfordringene ligger i sterkt begrensede ressurser. Stabens mål er å framstå som en viktig partner for kommunen i arbeidet med den overordnede måloppnåelse ved å jobbe strategisk med HR (Human Resource). Elverum kommune skal være en svært attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme.

 

Resultat planer

Samfunnsutviklingstaben har særskilt ansvar for å påse at kommunens planverk er oppdatert i henhold til kommunal planstrategi. Staben har bidratt i planprosesser gjennom 2015: 1. Byplan for Elverum (pågår), 2. Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020 (pågår), 3. Integrering i Elverum 2015-2019 (godkjent 02.06.2015), 4. oppstart av strategisk plan for oppvekst i Elverum (pågår), 5. Hovedplan vann og avløp 2015-2014 (godkjent 30.09.2015).

Utfordringer

Stabens begrensede kapasitet gjør at planprosessene ikke kan følges så tett og intensivt som de burde for å få optimal effekt ut av disse som vesentlig bidrag til kommunens styringssystem. Likeledes er behovet for juridisk bistand både i kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling og i saker av forskjellig art overfor innbyggere m.v. stadig større enn kapasiteten. Begge disse forhold krever streng prioritering

Resultater i 2015

MÅLEKORT Samfunnsutviklingsstaben  Resultat 2014  MÅL 2015  Resultat 2015
TJENESTEKVALITET
Antall Gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter 15 3 5
Antall gjennomførte bedriftsbesøk 9 10 5
Gjennomføring av planprosesser i henhold til planstrategi 75% av planstrategi 60% av planstrategi er gjennomført

 

Samfunnsutviklingsstabens virksomhet inngår som en del av rådmannskontoret hva angår budsjettramme, og spesifiseres derfor ikke med egne økonomitall. Det er gjennom året holdt et begrenset aktivitetsnivå på den delen næringsutviklingsarbeidet som er direkte knyttet til kommunens organisasjon, dette som følge av at næringssjefen ¾ av året har vært ute i fødselspermisjon. Kapasiteten har delvis vært opprettholdt gjennom innleie fra ERNU AS og Sør-Østerdal Næringshage AS.

Kommunen bidrar betydelig inn i virkskomhet og spesifikke prosjekter i regi av Elverum Regionens Næringsutvikling AS (ERNU AS). I så måte vises det til egen rapportering fra ERNU AS. I utformingen av kommunens planverk (i henhold til planstrategi) vurderes det at 60% av planstrategien er fullt gjenomført ved utgangen av 2015, tillagt planarbeid som er iverksatt og pågår vil en i løpet av 2016 ha fullført 75% av planstrategien. Dette vurderes som rimelig tilfresdsstillende gitt de utfordringer kommunen har hatt med å skape kontroll i økonomien (jfr. rebudsjettering, nedbemanning m.v. som krevende prosesser gjennom 2015).

Kommunens juridiske rådgiver inngår i staben og leverer juridisk kompetanse til en rekke tjenesteområder i kommunen, til pågående samfunnsutviklingsoppgaver i regulerings- og utbyggingssaker, i rettstvister mellom parter, innkjøpsfaglige vurderinger, klagesaker m.v.

For 2015 hadde en i Samfunnsutviklingsstabens regi satt seg fore følgende utviklingsarbeid:

 • Oppfølging av ny «Strategisk Næringsplan for Elverum – 2014-2018».
 • Kommuneplanens samfunnsdel – revisjon i form av kun omredigering og faktaoppgradering.
 • Bistand til øvrige sektorer og staber i strategiske planprosesser.
 • Prosjektledelse for prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» – jfr. egen prosjektplan og egen styringsgruppe og tilknyttede konsulenter til «LEAN-arbeid».
 • Bidra til gjennomføring av bolyst- og attraktivitetsprosjekter fordelt på to prosjekter – ett i samarbeid med kommunene på Hedmarken og ett i samarbeid med Åmot (Elverumregionen). Samfunnsutviklingsstaben bidrar i styringsgruppene og i prosjektgrupper.

Det nevnte utviklingsarbeid er gjennomført med relativt gode resultater, med unntak av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel som er utsatt på grunn av manglende kapasitet. Dette arbeidet må inngå i neste planstrategiperiode 2016 – 2019. Det er i særlig grad brukt relativt mye tid på å gjennomføre og holde tak i utviklingsprosesser innenfor prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» – «LEAN-arbeidet». Dette er langsiktig utviklings- og kompetansebyggingsarbeid i kommunens organisasjon. Kommunen har særskilt ekstern pengebevilgning på det pågående «LEAN-arbeidet» – OU-midler fra KS på tilsammen 2,5 millioner kroner gjennom årene 2015-2017.

Innholdsfortegnelse