Gå til innhold

3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2015

Årets resultat

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT      
2013 2014 2015
Sum driftsinntekter 1 411 780 1 451 499 1 507 788
Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn. 1 364 518 1 436 576 1 409 036
Brutto driftsresultat 47 262 14 923 98 752
Netto finansutgifter 51 426 52 038 70 269
Netto driftsresultat -4 164 -37 115 28 483
Netto avsetninger -20 858 -10 457 28 416
Overført til investering 16 694 1 0
Regnskapsmessig merforbruk 0 -26 659 67

Årets driftsregnskap legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk på 67.250 kroner. Netto driftsresultat er på 28,48 mill. kroner. Noen viktige avvik i forhold til budsjett er:

Sektorenes resultater -14,6 mill. kr
Mer frie inntekter, vesentlig skatt 6 mill. kr
Lavere pensjonsutgifter fra pensjonsselskapene 11 mill. kr
Mindreforbruk lønnsreserven 12 mill. kr
Felles innsparinger, som ikke er gjennomført -12 mill. kr

Sektorenes og stabenes driftsresultater

Netto resultat for alle sektorene samlet viser merforbruk på 14,6 mill. kroner. Se tabellen nedenfor. I 2014 var tilsvarende tall 28,8 mill. kroner.

Det har vært merforbruk i flere sektorer i 2015. PRO hadde et merforbruk på 9,3 mill. kroner som hovedsakelig kommer av økte vedtakstimer i hjemmetjenester/BPA-ordningen, samt noe lavere refusjon på ressurskrevende brukere.

NAV har et merforbruk 4,2 mill. kroner, dette knyttes direkte til utbetalinger til brukere og i hovedsak brukeres boutgifter. Kultursektoren hadde et overforbruk på 5,3 mill. kroner. Barnehage hadde et merforbruk på 2,6 mill. kroner. Merforbruket forklares med økte tilskudd til privat barnehagedrift på 5,0 mill. kroner. 2,4 mill. kroner av dette har blitt dekket inn hovedsakelig ved forsert nedbemanning i kommunale barnehager.

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet lagt følgende til grunn i regnskapet:

  • Sektorer med mindreforbruk har ikke fått beholde og tatt med seg overskuddet over til 2016. Rådmannen vil vurdere om dette skal foreslås i regnskapssaken som legges fram for kommunestyret.
  • Økonomireglementet sier at sektorer og staber med merforbruk må dra med seg merforbruket og får nedjustert framtidige driftsrammer. Merforbruket registreres i regnskapet og dekkes inn ved rammetrekk, normalt over to år. Dette er ikke gjennomført som memoriaposteringer i 2015, da deler av merforbruket kan knyttes til vedtatte innsparinger i året som ikke har kunnet realiseres fullt ut. Rådmannen vil fremme forslag i regnskapssaken til kommunestyret om hvorledes man skal forholde seg til avregning av dette, alternativt om det anbefales at inndekking ikke gjennomføres.

Tabellen nedenfor viser sektorenes netto resultater i forhold til budsjett.

Resultat 2015 1) Økonomireglementet
Driftsresultat før forbruk/avsetn i % av bto Bruk av driftsfond nto Merforbruk Resultat i
Sektorer og staber driftsfond driftsutgift ordinære strykninger tilbakebetales regnskapsdok.
Rådmann 1 765 8,6 1 200 0 565
Teknikk og miljø 1 408 2,8 124 0 1 284
Eiendom 1 210 2,8 0 0 1 210
Barnehage 2 573 -1,5 0 0 2 573 2 573
Familie- og helse 1 699 -1,4 249 0 1 450 1 450
NAV 4 358 -8,4 74 0 4 285 4 285
Skole 2 665 0,9 201 0 2 465
Kultur 5 609 -5,2 301 0 5 308 5 308
Pleie-, rehab-, omsorg 7 968 -1,8 1 309 0 9 277 9 277
Pesonal 2 024 15,6 0 0 2 024
Service 104 0,5 78 0 182
Økonomi 523 2,4 0 0 523
  12 508   2 133 0 22 893 14 641
Sum merforbruk 22 207 22 893
Sum mindreforbruk 9 699 8 252

 1) Faktisk resultat før netto avsetninger. Røde tall betyr merforbruk i forhold til netto budsjettramme.

Utvikling i netto driftsresultat

Grafen viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene og gir uttrykk for utviklingen i kommunens handlefrihet sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Resultatet for 2015 er kraftig forbedret i forhold til fjoråret, noe som også gjenspeiler utviklingen i landet forøvrig. KS sin norm for netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter har vært 3 %, men er nå redusert til 1,75 %. Elverum kommune hadde i 2015 et netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på 1,9 %.

Netto driftsresultat bilde 2

Rente- og avdragsbelastning

Grafen viser hvor stor del av brutto driftsresultat som benyttes til å dekke netto kapitalkostnader. Forholdstallet sier noe om kommunens handlefrihet. Kapitalkostnadene må dekkes av driftsinntektene. Det som blir igjen, bidrar til å styrke egenkapitalen.
Grafen viser at kommunen i 2015 hadde en solid resultatforbedring, siden man nå er i en situasjon hvor brutto driftsresultat dekker netto renter og avdrag. Med et brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger på 98,8 mill. kroner, og en netto finanskostnad på 70,3 mill. kroner gir dette en rente- og avdragsbelastning på 71,2 %.

Brutto driftsresultat bilde 3
Brutto driftsresultat som benyttes til å dekke netto kapitalkostnader

Finanskostnader målt mot brutto inntekt

Elverum kommune hadde lave finanskostnader frem til 2007, som følge av de restriksjoner man var underlagt mens man var registrert i ROBEK-registeret. Dette medførte imidlertid at man hadde opparbeidet vesentlige etterslep på vedlikehold av kommunale eiendommer, som kom i tillegg til investeringer som følge av at kommunen vokste.
Grafen sammenligner Elverum kommune mot KOSTRA-gruppe 7 og 13 (Elverum kommune er tatt inn i KOSTRA-gruppe 13 fra 2014).
I årene 2013-2015 er tallene for Elverum justert for ekstraordinære utbytter fra E-verket. Dette for å illustrere hvilket nivå kommunen ville ligget på med ordinært utbytte.
Finanskostnadenes andel av brutto driftsinntekter har fra 2009 til 2015 økt fra 3,4 % til 5,3 %. Dette fører til tilsvarende reduserte ressurser til den ordinære driften. I forhold til landsgjennomsnittet brukte Elverum kommune 1,8 % mer av inntektene til finansutgifter i 2015.

Finansutgifter i prosent av driftsinntekter
Finansutgifter i prosent av driftsinntekter

Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter

Utvikling i inntektene er en sentral rammebetingelse for kommunen, fordi kommunen bare i liten grad kan påvirke inntektsnivået. Kommunene får fastsatt sine inntekter gjennom politiske vedtak i Stortinget. Kommunene kan selv påvirke nivået på eiendomsskatt og brukerbetaling, men det er her sterke begrensninger gjennom lover og forskrifter. Siden inntektene i stor grad styres av andre, vil kommunens styringsmuligheter ved siden av å fastsette nivået på eiendomsskatten, ligge i å styre driftsutgiftene og finansutgiftene, slik at kommunen til enhver tid har gode driftsmarginer og god balanse mellom drift, investeringer og likviditet.

Vekst driftsinntekter/-utgifter 2009 – 2015

Grafen viser utviklingen i driftsinntektene og driftsutgiftene som prosentvis endring fra forrige år, målt i løpende priser. I 2015 ble inntektsveksten større enn utgiftsveksten. Driftsinntektene har det siste året økt fra 1 451 mill. kroner til 1 508 mill. kroner, det vil si med 3,9 %. Driftsutgiftene har siste år blitt redusert fra 1 437 mill. kroner til 1 409 mill. kroner, m.a.o. 1,9 %.

En sunn økonomisk utvikling forutsetter at kommunen ikke bruker mer enn det ressurstilgangen tillater, og da må veksten i driftsutgiftene over tid være lavere enn veksten i driftsinntektene.

Vekst driftsinntekter / -utgifter 2009 - 2015
Vekst driftsinntekter / -utgifter 2009 – 2015

Reell vekst i driftsutgifter 2009 – 2015

Grafen viser kommunens årlige vekst i driftsutgifter. I tillegg vises sum vekst i driftsutgifter (akkumulert) i forhold til 2009. Endringen vises korrigert for prisutviklingen for å få fram volum¬endringer (faste 2015-priser).
Grafen viser at kommunen i løpet av de siste årene har hatt en vekst i aktiviteten – en samlet aktivitetsvekst på ca. 10 prosent fra 2009 til i dag. Volumreduksjonen for 2015, på 4,7 %, er en betydelig reduksjon fra fjoråret.

Reell vekst i driftutgifter 2009 - 2015
Reell vekst i driftsutgifter 2009 – 2015

Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån)

Tall i 1000 kroner

INVESTERINGER BRUTTO

Rest-bev. 2014 Oppr bud 2015 Revid bud 2015 Regnsk 2015

Kommentarer

 

Nyanlegg parker -221 319 0 177 Noen tiltak var allerede igangsatt samt etterarbeid Elvarheimparken. Rammen ble fjernet.
Faste gatedekker 68 637 637 828 Storgata fra lokket til st. Olavsgt., gamle Trysil veg fra slakteri til hummeldalsvegen, Leirets bru og gangveg i Elavrheimparken.
Eiendomsinngrep 297 214 214 194 Rammen disponeres av teknisk og eiendom. Kjøp av vegarealer i forbindelse med nye veger i Ydalir. Opprydding i eiendomsforhold ihht reguleringsplaner og utbyggingsavtaler – erverv av kommunal grunn.
Gatelysinvesteringer 623 833 300 707 Tiltak allerede bestilt. Gatelys Einervegen og Søbakkvegen + noen punkter i fjedsetlia.
Rehabilitering av bruer 68 1 562 1 700 1 820 Ny bru Ringlivegen. Rammen er disponert.
Kommunale veger oppgradering 0 4 164 4 164 4 295 Følgende veger/strekninger er oppgradert med nye grøfter og stikkrenner. Deler av Melåsmovegen, Prærievegen. Nedre Skurubergsvegen. Deler av Nomerstadvegen. Nedre Uthusliavegen, Nygårdsgrendavegen. Deler av Furuknappvegen. Rammen er disponert
Nye veger – byområder (deler finansiert med fond eller andre inntekter) 5 418 3 123 500 606 Noe restarbeid Hummeldalsvegen, Ydalirprosjektet + div små tiltak. Lite tiltak på nye veger, rammen er ikke disponert og restbeløp overføres til 2016.
Grøndalsbakken – ny enhet -122 1 021 1 521 3 349 Anbud utlyst på Doffin. Kostnader representerer prosjektering og anbudsbeskrivelse.
Folkvang – universell utfoming 293 2 000 181 183 Ferdig prosjektert. Byggetillatelse gitt. Ikke kapasitet til å gjennomføre 2016.
Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak 500 10 000 0 0 Inngår i Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger hvor inneklimatiltak prosjekteres sammen med nybygget.

Det er således hensiktsmessig at hele dette prosjektet med budsjett underlegges hovedprosjektet etter hvert.

Søbakken skole, trinn 2 rehab og utbygning -6 643 36 200 62 400 55 676 Ferdig – oppfølging av mangler pågår.
Lillemoen skole -127 33 000 1 000 1 655 Ferdig utarbeidet planløsning og fasader, gjennomført dialogkonferanse – påbegynt markedsdialog. Eierstruktur flerbrukshall er under utredning i regi av arbeidsgruppen, og planlegges fremlagt til Strategikonferansen 2016.
Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom 395 330 54 0 Innsparingstiltak i 2015.
Rådhuset rehabilitering og forsyningssikkerhet 2 103 22 699 0 7 208 Ferdig – oppfølging av mangler pågår.
Helsehus alt 3, inkl Moen og omsorgsboliger 3 173 40 062 13 000 18 336 Prosjektet har i hele 3. tertial vært under detaljprosjektering. Påløpte kostnader dekker alle delprosjekter ved Helsehuset, inkl. tilleggstjenester og inneklimatiltak kirkevegen 47.
IKT i skole 75 2 000 2 000 1 977 Midlene er i hovedsak brukt til nyinnkjøp av datamaskiner   til elever og ansatte.

Noe av midlene er brukt på oppgradering av infrastruktur for å legge til rette for økt bruk.

IT investeringer -279 1 700 1 700 972 Startet utskifting og oppgradering av nett og serverpark, nytt backupsystem. Ubrukte investeringsmidler brukes 1. kv. 2016.
Kjøp av biler – tidligere erstatter leasing -281 3 500 1 780 2 686 Kjøp av biler varierer mellom år etter hvert som leasing-avtaler utløper.
Langtidsparkering 0 7 500 4 686 10 736 Langtidsparkering og Folkvangtomta har hatt samme prosjektnummer. Langtidsparkering har et forbruk på ca.4,5 mill inkl. kjøp av tomt. Etablering av P-plasser ved fotballbanen og ved svømmehall samt innkjøp av P-automater. Noen langtidsparkeringplasser ble ikke realisert i 2015. Rammen er ikke disponert, men ønskes videreført i 2016.
Geodata, 3D programvare 0 325 325 299 Innkjøpet er utført og avsluttet.
Folkvangtomta 0 6 000 6 000 0 Langtidsparkering og Folkvangtomta har hatt samme prosjektnummer. Folkvangtomta har et forbruk på ca. 5.8 mill. Gjenstår noe arbeid i forbindelse med beplantning som blir utført i 2016.
Svømmehallen – oppgradering renseanlegg/helse og sikkerhet 1 472 633 633 578 Renseanlegg ferdigstilt. Mangler imidlertid oppkobling mot SD-anlegg. Totalentreprenør er ansvarlig for utførelse. Byggherre har varslet motfakturering for merarbeid pga. manglende ferdigstillelse.
Bussholdeplass Elverum ungdomsskole 0 1 000 1 000 1 724 Ferdigstilt – merkostnad pga. nødvendig oppgradering av lysmaster, kantstein, uu gangareal og rekkverk (HMS).
Handlingsplan universell utforming 0 2 000 50 0 Utsatt pga. manglende kapasitet.
Ny skole i sentrum – Ydalir 0 3 000 500 317 Gjennomført tidligfaseanalyser og konseptvurderinger.
Helsehuset, tilleggsfunksjoner 0 11 692 0 0 Inngår i Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og omsorgsboliger hvor tilleggsfunksjoner prosjekteres som en del av nybygget.

Det er således hensiktsmessig at hele dette prosjektet med budsjett underlegges hovedprosjektet etterhvert.

Inventar Søbakken 0 1 200 1 200 0 Ferdig. Kostnaden er bokført i prosjektet Søbakken skole, trinn 2 rehab. og utbygning.
Deling av klasserom Vestad skole 0 250 250 150 Ferdig.
Kjølemaskin kulturhus 0 150 150 169 Ferdig.
EPC prosjekt 1 916 0 1 500 3 908 Prosjektet er i garantifase med tilhørende optimalisering av tiltak.
Vestad kompetansesenter 22 831 0 0 631 Rest av innestående beløp er utbetalt til entreprenør etter at alle punkter i 1 års garantibefaring ble utkvittert og godkjent.
Oppkapitalisering Elverum Tomteselskap 0 0 0 1 948 Gjennomført ihht KS-vedtak.
Sykehjem reservestrømsanlegg 1 401 0 0 825 Ferdig.
Infrastruktur Vestad skole m.v. -41 0 45 45 Har sammenheng med 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne og tilhørende rekkefølgebestemmelser. Reguleringsprosess pågår.
Hanstad skole rehabilitering 0 0 400 1 778 Generalplan ferdig. Midlertidige brakker for 1 klasserom, lagerrom/ toalettrom ferdigstilt.
Brannvarslingsanlegg 4 kirker 0 0 150 228 Prosjektet er overtatt fra Kirkevergen. Tegningsgrunnlag oppdatert, mens fysiske tiltak gjenstår. Prosjektet er underbudsjettert, og må utsettes pga. manglende finansiering og kapasitet.
omsorgsbolig uten tilsyn (resterende 26) -317 0 0 0 Prosjektet inngår i Helsehus alt. 3 inkl. moen og omsorgsboliger.
Agresso oppgradering KS 69/15 0 0 2 625 0 Oppgraderinger gjennomført nov/des 2015, fakturaer foreløpig ikke mottatt, overføres 2016.
Byutvikling -1 580 0 13 398 39 Restprosjektering/etterslep av prosjektering Torget.
Øyeblikkelig hjelp medisink utstyr 0 0 0 359 Gjelder etablering av interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Investering er finansiert ved tilskudd, og overført fra drift.
Uteanlegg Terningen Arena 2 921 0 0 1 105 Ferdig.
Hernes kirkegård 1 0 592 592 Tilskudd utbetalt Kirkelig fellesråd ihht KS-vedtak i årsoppgjørssak 2014.
SUM BRUTTO INVESTERINGER   197114 124 655 126 100  

Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond

Tall i 1000 kroner

INVESTERINGER BRUTTO

Rest-bev. 2014 Oppr bud 2015 Revid bud 2015 Regnsk 2015  Kommentar
Vann- og avløpsplanen 10 647 22 000 22 000 19 601 Rehabilitering av gammelt ledningsnett og utvidelse av forsyningsområdet, ihht handlingsplanen.
Biler og maskiner (miljø og teknikk) 0 1 800 1 800 2 432 Innkjøp av traktor, Liten hjullaster,   3 stk. snøfresere, snøskjær og vertikalskjær.
Startlån til videre utlån 0 65 000 62 416 62 218 Utlån ihht budsjett.
Egenkapitalinnskudd EKP 0 1 500 1 500 1 407 Gjennomført ihht vedtak og krav fra EKP.
Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 800 1 800 1 875 Gjennomført ihht vedtak og krav fra KLP.
Rundkjøring byggelånsrenter 1 049 900 369 354 Byggelånsrenter rundkjøring v/Basthjørnet.
Kjøp av kommunale boliger (Ikke fullt ut dekket av leieinntekter) 25 045 18 000 32 500 27 726 Det er kjøpt 14 boliger.
Sandbakken, utbygging psykisk helse -5 563 3 062 6 662 5 773 Ferdig.
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne (personalbase finansieres med lån) 1 377 16 063 1 400 1 472 Prosjektet har vært under detaljprosjektering i 3. tertial. Reguleringsplanprosessen pågår.
Demenssenter 24 enheter + 16 omsorgsboliger 391 0 4 709 9 437 Anbudsutlysning på Doffin. Forventet oppstart feb 2016 og ferdigstillelse aug 2017.
Mottatt avdrag ansvarlig lån TAIK as 0 1 080 1080 1 100 Avdrag fakturert og betalt ihht avtale
Renholdsmatter – inngangsparti av bygg 0 500 0 394 Anskaffelsen videreføres i 2016.
SUM BRUTTO INVESTERINGER   131705 135156 133789  
SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO   328819 259811 259889  

For alle offentlige innkjøp gjelder Lov om offentlige anskaffelser med gjeldende forskrift. Regelverket er nedfelt i norsk lov og gir klare retningslinjer for alle kjøp, med fastlagte prosedyrer og kunngjøring på Doffin, basen for alle kjøp fra kr 500 000,- uten moms. For anskaffelser over følgende terskelverdier gjelder en utvidet kunngjøring i hele EØS området:

  • Varer og tjenester: 1,60 mill. kr uten moms
  • Bygg og anlegg: 40 mill. kr uten moms

Generelt er det krav om konkurranse for alle anskaffelser og formelle dokumentasjonskrav for anskaffelser over kr 100 000 uten moms.

Det interkommunale samarbeidet med Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gitt avtaler som representerer et årlig kjøp på ca. 150-200 mill. kr. Arbeidsoppgavene fordeles mellom kommunene som har ansvar for hver sine vareområder. I løpet av 2015 er dette samarbeidet nærmere formalisert gjennom en mer formell samarbeidsavtale mellom kommunene.

I 2015 er totalt 10 nye rammeavtaler gjort gjeldende. I løpet av året ble i alt 17 konkurranser kunngjort på Doffin

Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og Oppland (KIFHO) er et viktig forum for utveksling av innkjøpsfaglige temaer i kommunene. Her knytter vi kontakter og deler erfaringer med en rekke virksomheter som er underlagt lov om offentlige anskaffelser, også ut over de vi har et fast samarbeid med.

Innkjøpsavdelingen jobber med en ny innkjøpsstrategi for effektivisering og for å hente ut potensialet for besparelser. Til dette arbeidet har vi tatt i bruk verktøy for analyse av våre innkjøp, og har gjennom året lastet dette med informasjon fra økonomisystemet, som gjør at vi kan gjøre analyser ned på varelinjenivå på leverandørfakturaer sett opp mot det enkelte ansvar i kommunen.

Gjeldende avtaler er registrert i rammeavtaleregister som finnes på kommunens intranett. For å kunne oppnå gode priser også i framtida er det viktig at leverandørene ser at avtalene brukes i det omfanget vi har sagt i anbudsdokumentene, og som er grunnlaget for de tilbudene som er gitt.

Kommunens innkjøpere er godt kjent med gjeldende lovverk og innkjøpsleder bistår i stadig økende grad ved anskaffelser ved større investeringskjøp. Og bistår også i noen grad våre tilknyttede IKS i slike sammenhenger.

 

Innholdsfortegnelse