Gå til innhold

5 Personal, sykefravær og likestilling

Oversikten viser hvilke personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen og som det utbetales lønn til på det gitte tellepunkter (31.12.2015). Dette gir en oversikt over kommunens reelle innsats av ressurser i form av personell, og mindre endringer/forskyvninger som ikke endrer den totale innsatsen. Grunnlaget hentes direkte ut fra lønnssystemet slik at tellingen er maskinell. Utgangspunktet for tellingen nå er aktuell lønnsprosent for de enkelte stillingskategorier, og disse summeres opp til lønnede årsverk. Utviklingen vises i forhold til sum personalressurser pr 1. tertial 2015 (første gang med ny tellemetode spesifisert pr sektor).

Årsverk 311215  
Radetiketter Fast stillinger Vikar for Vikar/ ekstra Foreldre perm 100% Vikar – foreldre perm. 100% Engasje -ment < 6 mnd Engasje -ment > 6 mnd Permisjon  

2015

Totalsum

 

1. tertial 2015

Totalsum

10-Rådmann 7,00 7,00 7,00
12-Teknikk og miljø 39,50 1,00 1,00 0,00 41,50 40,9
15-Eiendomsstaben 88,46 7,50 0,00 95,96 97,31
27-Barnehage 130,17 4,88 0,14  0,80 0,00 135,99 149,0
32-Famile og helse 76,61 5,37 1,65 0,60 0,20 0,00 84,42 88,66
36-NAV 14,90 5,00  1,60 0,00 21,50 18,1
39-Kommuneskogen 5,40 5,40 5,40
40-Skole 314,40 30,74 8,27 3,30 1,00 4,09 2,54 2,00 366,34 373,37
50-Kultur 80,13 0,00 80,13 85,60
70-Pleie-, rehabilitering og omsorg 427,7 27,84 1,41 8,49 1,30 1,00 0,00 467,74 469,03
81-Personalstaben 5,00 5,80  0,80  1,00 12,60 13,60
82-Service- og IKT-staben 20,80 1,00 1,00 0,75 23,55 23,55
83-Økonomistaben 25,90 25,90 25,7
99-Felles/finans/div 12,00 12,00 12,0
Totalsum 1248,00 84,81 13,46 15,59 3,30 4,09 5,49 2,00 1380,02 1412,91

 

Resursinnsatsen er redusert tilsvarende 33 årsverk i perioden 1.5. – 31.12.2015, i tillegg til 6,5 årsverk i 1.tertial. Reduksjonen blir otalt 39,5 årsverk.

Teknikk og miljø: Økningen på er engasjementsstilling på eiendomsskatt.

Eiendomsstaben er redusert med 1,3 årsverk.

Barnehage: Grunnbemanningen i barnehagene er redusert. I tillegg er antall spesial pedagogiske timer og timer til barn med særskilte behov gått noe ned. Totalt har tiltakene gitt en reduksjon på 13 årsverk i løpet av 2015.

Skole: En reduksjon totalt på 7 årsverk fra 1. tertial 2015 og ut året. Dette har i hovedsak vært reduksjon i antall barneveiledere ut i fra endrede behov rettet mot elever med spesielle behov, noe på sfo og noe på lærerreduksjon.

Familie og helse: har i 2015 hatt en nedbemanning  i  forhold til endringer i økonomisk ramme tilsvarende 8 årsverk. Innen enkelte fagområder har det vært nye stillinger som  psykolog og  helsesøster, dette gir en nedbemanning  totalt i sektoren på 6 årsverk.

Kultur: har i 2015 hatt en nedbemanning i forhold til endringer i økonomiske rammer, totalt ca 5 årsverk innen enhetene Forebyggende fritid barn og unge, samt endring i drift av bofelleskap for mindreårige flyktninger.

PRO:  Nedbemanning av 15 årsverk er gjennomført i løpet av året med ulik virknigsdato. Innen enkelte områder har det vært nye stillinger i løpet av 2015, økt bemanning innen hjemmesykepleie og bemanning i bofelleskap. I tillegg ble det etablert  6 interkommunale akutte døgnplass på Moen sykehjem. Netto virkning av foretatte nedbemanning og økt bemanning ble derfor kun en reduksjon på 1,3 årsverk.

SEKTORER/STABER

Totalt sykefravær i %

01.01.15 – 31.012.15

Sykefravær i % mindre enn 16 dager 01.01.15 – 31.12.15 inkl egenmeld. Sykefravær i %, mer enn 16 dager 01.01.15 – 31.12.15 Endring i % sammenliknet med årsrapport 2014
Rådmannstaben 2,6 0,8 1,8 -14,1
Personalstaben 5,8 2,0 3,8 +0,7
Service- og IKT-staben 10,2 1,7 8,5 +6,8
Økonomistaben 8,2 1,8 6,4 +3,1
Eiendomstaben 11,2 3,1 8,1 +3,0
Sektor for teknikk og miljø 5,8 1,8 4,0 +0,4
Sektor for skole 5,2 1,6 3,6 -0,6
Sektor for barnehage 9,8 2,8 7,0 -1,2
Sektor for familie og helse 8,7 2,7 6,0 +1,6
Sektor for pleie- rehabilitering og omsorg 9,9 2,6 7,3 +1,1
Sektor for kultur 4,7 2,1 2,6 +1,1
NAV Elverum (sos.tj og rusomsorg) 12,8 3,0 9.8 +3,6
Sum/Snitt for kommunen 8,1 2,3 5,8 +0,6

 

  • Nærværet i kommunen er på et akseptabelt nivå. Riktignok er det en nedgang på 0,6% i nærværet, men det er lik endringen i landet forøvrig. Samtidig var 2014, som det sammenlignes med, et særdeles positivt år.
  • I 2015 ble det gjennomført en betydelig nedbemanning i kommunen. Det er grunn til å tro at dette har virket negativt inn på nærværet også fordi belastningen øker på gjenværende bemanning.
  • Størst utfordring ligger i NAV som både har størst nedgang, og har kommunens laveste nærvær.
  • Eiendomsstaben har også hatt en tydelig nedgang etter et veldig godt 2014.
  • Skole og barnehage har begge hatt en gledelig utvikling i 2015.
  • Det arrangeres kontinuerlig opplæring i både sykefraværsoppfølging og «helsefremmende arbeidsplasser» av personalstaben. Det er et kontinuerlig samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten om nærværsarbeid.

 

Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget. Utvalget har igangsatt evaluering av sitt arbeid og vil foreslå evt. endringer i videre drift i løpet av 1. tertial 2016. Utvalget har hatt minimal aktivitet i 2015.
Lokale lønnsforhandlinger i 2015 inneholdt ikke midler for lokale tilpasninger. Det er ikke betydelige ulikheter i lønn i forhold til kjønn i de forhandlingskapitler som forhandles lokalt.
Det jobbes med en ny arbeidsgiverpolitikk som vil inneholde elementer som berører likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen. Revidering av lønnspolitisk retningslinjer for Elverum kommune vil bli en del av denne politikken. Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2016.
Det er en oppfatning at kommunen driver en god likestillingspraksis. Det kan være noen forbedringsområder innen mangfoldsarbeidet internt, blant annet i forbindelse med rekrutteringsarbeidet.

Lønn, stillinger og kjønn

Som det fremkommer av tabellen er andelen kvinner høy innenfor alle sektorer med unntak av sektor for Teknikk og miljø. Elverum kommune skiller seg derfor ikke ut fra kommunesektoren generelt med hensyn til kjønnsfordeling, og det kan konstateres at Elverum kommune er en stor kvinnearbeidsplass. Endringen fra 2014 viser en ytterligere økning av kvinneandelen (fra 80 % til 81 %).

Andel kvinner og menn per sektor i faste stillinger.
  2015
Sektor/stab % kvinner % menn
Rådmann/stab 60 % 40 %
Eiendomsstab 58 % 42 %
Teknikk og miljø 26 % 74 %
Skole 77 % 23 %
Barnehage 97 % 3 %
Familie og helse 85 % 15 %
Pleie, rehabilitering og omsorg 92 % 8 %
Kultur og flyktningetjenesten 54 % 46 %
NAV 87 % 13 %
Sum 81 % 19 %

Når det gjelder lederstillinger har Elverum kommune et stort flertall med kvinnelige mellomledere, 71 %. Dette er en økning fra 68 % i 2014. I rådmannens ledergruppe som består av sektor- og stabsledere har en større andel av mannlige ledere. (kap. 3.4.1)

Andel kvinner og menn per forhandlingskapittel i faste stillinger.
  2015  
Forhandlingskapittel etter hovedavtalen % kvinner % menn  
3.4.1. Rådmannens ledergruppe 33 % 67 %  
3.4.2. Mellomledere 71 % 29 %  
4.B. Fagarbeidere, assistenter, kons. etc. 84 % 16 %  
4.C. Pedagogisk personale 75 % 25 %  
5. Akademikere 48 % 52 %  

Elverum kommune har vedtatt at kommunen skal ha fokus på heltidskultur. Mulighetene i dette arbeidet begrenses av gjeldende turnus- og arbeidstidsordninger. Arbeidet løse dette forsterkes og koordineres gjennom eget prosjekt i 2016. I dag er ikke dette arbeidet koordinert i Elverum kommune.

Som tabellen viser, er det i hovedsak kvinner i de i hovedsak kvinner i de minste stillingsandelene. Det er en nedgang i antallet deltidsstillinger, men det er fremdeles en forholdsvis større andel kvinner i disse delte stillingene, enn menn.

Andel kvinner og menn fordelt på deltidsstillinger.
  2015
Stillingsstørrelse % kvinner % menn Antall stillinger*
Stillingsstørrelse     0 – 19,99 90 % 10 % 117
                               20 – 39,99 78 % 22 % 105
                               40 – 59,99 88 % 12 % 222
                                60 – 79,99 88 % 12 % 242
                               80 – 99,99 93 % 7 % 226
             100 % 71 % 29 % 747

*) Antall stillinger er ikke samme antall som antall ansatte, da flere ansatte innehar flere stillinger.

Kommunen avsetter årlig lærlingeplass til ungdom med spesielle utfordringer, fysisk, psykisk eller kulturelt. Antall lærlinger er planlagt økt fremover.

Det vises forøvrig til årsmeldingens kapittel om «Likestilling og mangfold» for ytterligere og mer utdypende informasjon om likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen for 2015.

Arbeid med etikk og verdigrunnlag

Elverum kommune har også i 2015 arbeidet systematisk med etikk og verdigrunnlag. Rådgivere i personalstaben har fulgt KS sine årlige etikkseminarer, som omhandler blant annet antikorrupsjon og etisk adferd i kommunen. Med bakgrunn i det arbeidet KS har gjort og stadig utvikler, er det igangsatt en større gjennomgang av både de etiske retningslinjene i kommunen og arbeidsreglementet. Arbeidet er et partssamarbeid.

Administrasjonsutvalget er kommunens etiske råd. Det er utarbeidet egne retningslinjer for rådet.

 

 

Innholdsfortegnelse