Gå til innhold

9 Oppfølging av politiske vedtak

De politiske vedtak til oppfølging og gjennomføring i administrasjonen kommer særlig til uttrykk gjennom det årlige budsjettvedtak av Handlings-  og økonomiplan i kommunestyret – talldel og verbaldel. I tillegg kommer til oppfølging og gjennomføring vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret. Det rapporteres i forhold til status i disse vedtakene i tertialrapporter (per. 01.05 og 01.09.) gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak gruppert som følger:

A: Oppgaver fra 2006 (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)

Vedtaks-

dato / punkt

Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
FOR-8.2.06 Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord Tor Backe Inngår i byplanarbeidet – 2015

B:Vedtak i formannskapet og kommunestyret

26. januar 2011 – kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
005/11 Overordnet vegsystem Tor Backe Statens vegvesen har

oversendt forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for overordnet vegnett i Elverum, ble behandlet i KS sak 67/12 21.6.12.

Nytt alternativ 1 tas inn i planprogrammet: Statens vegvesen, i samråd med kommunen, utarbeider en skisse for utredning av et helhetlig ringvegalternativ

KS sak 120/12 12.12.12 – FSK 13.03.13 utarbeidelse av prosjektplan.

KS sak 089/13 20.06.13 – Overordnet vegnett i Elverum – fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning

 1. februar   2012 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
026/12 Framtidig disponering av jordfondet Tor Backe Jordfondet opprettholdes. Vedtekter bør revideres i samråd med faglagene i landbruket. Høring sendt Bonde- og småbrukarlaget som ønsker å opprettholde fondet. Saken er ikke avsluttet.
 1. april   2012 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
046/12 Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune 2012-2015 Heidi Nordermoen Prosjektet går frem til 31.12.2015 og rapporterer til styringsgruppa, formannskap og Husbanken en gang pr år.
 1. mai   2012 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
064/12 Demensplan 2012- 2015 – delplan til Helse- og omsorgsplan 2015 Aino Kristiansen Høringsfrist 08.06.2012, kommer til politisk behandling i 2016.
 1. oktober   2012 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
140/12 Fastsetting av planprogram – Områderegulering for Terningmoen skyte- og øvingsfelt – arealplan-ID 2011008 Tor Backe Planprogram vedtatt. Reguleringsplan under arbeid.

Kommunen har oppfordret forsvaret til å revidere flerbruksplan for Terningmoen

141/12 Områderegulering Søbakken B2 og B3 Tor Backe Forslag fra Elverum Tomteselskap. Områderegulering av B2/B3 er under arbeid.
143/12 Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram Tor Backe Planprogram vedtatt.

Viderefører planarbeidet i god dialog med ROM Eiendom.

 1. desember 2012 – kommunestyret
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
108/12 Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård Tor Backe Vedtatt KS 12.12.12, sak 108/12
Rådmannen gis i oppdrag og utrede endret reguleringsplan for søndre del av eiendommen, i størrelsesorden 50 dekar, med sikte på at Opplysningsvesenets Fond kan ta tilbake disse arealene og forestå eventuell anvendelse/utbygging i egen regi. Videre må det da påregnes at den aktiviteten som i dag foregår i regi av fotball og Elverum Rideklubb på dette området gis tilbud om nytt areal for sin aktivitet.
 1. desember 2013 – kommunestyret
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
095/13 Plan for psykisk helsearbeid – endring av mandat Lars Kiplesund   Revidert plan under arbeid, planen tas inn som en del av samlet plan for helse og omsorg.

Helse- og omsorgskomitéen er styringsgruppe.

 1. januar 2014 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
010/14 Internasjonalt arbeid – Utenfor Norden: Mulig samarbeid med Bosnia Hercegovina Line M. Rustad Revidering av plan for internasjonalt arbeid skal gjøres før nye prosjekter startes..
 1. mars 2014 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
028/14 Dimensjonering av håndhevelse parkeringsordning i Elverum sentrum Ingebrigt Henningsen Parkeringsordning startet   18.08.2014. Evalueres etter ett år.

7.mai 2014 – kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
038/14 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum Line M. Rustad Planprogram vedtatt kommunestyret   oktober 2014

27 . august 2014 – kommunestyret

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
070/14 Omtaksering for eiendomsskatt i Elverum Tor Backe Vedtatt omtaksering – i 2016
071/14 Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger Tor Backe Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til
 1. september 2014 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
095/14 Detaljregulering for Prestmyrbakken F2 og F/14 – 1. gangs behandling Tor Backe Sluttbehandlet KS 04.11.2015.
096/14 Detaljregulering for Karenslyst nord, arealplan-ID – 1. gangs behandling Tor Backe Sluttbehandlet KS 18.06.2015. Klage – vedtak opprettholdt.
 1. november 2014 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
146/14 Utredning av brukersyrt modell for dagtilbud psykisk helse Lars Kiplesund   Model 3. Tilbud overført Møteplassen   fra 01.01.2016.
 1. februar 2015 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
018/15 Detaljregulering Solvang, arealplan-ID 20013005 – Ny 2.gangs behandling/sluttbehandling Tor Backe   Sluttbehandlet i kommunestyret 25.02.2015. Klage på kommunestyrets vedtak sak 018/15 – FSK 20.05.2015. Oversendt Fylkesmannen. Svar fra fylkesmannen 08.09.15 – opphever kommunens vedtak av 25.02.15. FSK 2016 – avklaring av videre behandling.
 1. februar 2015 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
024/15 Forslag til planprogram for kommunedelplan for Elverum byområde 2016 – 2030 – offentlig ettersyn Tor Backe   Planprogram vedtatt KS 18.06.2015.
 1. mai 2015 – Formannskapet
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
077/15 Detaljregulering for Sentrum park arealplan-ID 2012009 – klage på kommunestyrets vedtak KS 034/15 Tor Backe Oversendt Fylkesmannen , stadfestet KS vedtak 24.09.2015.
082/15 Elverumregionen – søknad om deltakelse i Byregionprogrammet Aasmund Hagen Vedtatt KS 27.05.2015.
 1. juni 2015 – Formannskapet
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
092/15 Detaljregulering Jotunhaugen oh Jotuntoppen, arealplan.ID 2014003 – 1. gangs behandling. Tor Backe   Sluttbehandlet KS 02.09.2015.
 1. juni 2015 – Formannskapet
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
098/15 Detaljregulering for Sagåa Øvre, areal plan-ID 2014005 – 1. gangs behandling Tor Backe Sluttbehandlet KS 30.09.2015.
100/15 Områderegulering for Heradbygd – fastsetting av planprogram Tor Backe Under arbeid.
102/15 Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknader for enkelttomer i LNF områder Tor Backe Utsatt FSK 17.06.2015.
 1. november 2015 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
159/15 Langtidsparkering Tor Backe   Utsatt KS 17.12.2015. Vedtas i 2016.
 1. desember 2015 – formannskap
Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist Kommentar / rapportering
180/15 Detaljregulering for Bjørk – planID – 1. gangs. Tor Backe Under arbeid
181/15 Fastsetting av planprogram – detaljregulering for Sætersmoen massetak, arealplan-ID 2015005 Tor Backe   Planprogram vedtatt. Plan under arbeid.

 

Punkt i vedtak Tekst Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale vedtakspunkter i budsjettet
Verbalt – pkt. 2 Eiendomsskatt – 6,1 promille; bunnfradrag: 300.000 01.03.2015 Tor Backe OK
Verbalt – pkt. 3 Låneopptak 2015: kr 271.664.000 01.03.2015 Stein Aas OK
Verbalt – pkt. 4 Besørge avdrag lån som dekkes av driftsbudsjettet i 2015 31.12.2015 Stein Aas Løpende, sluttberegning i desember
Verbalt – pkt. 5 Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2. mill 01.01.2015 Hans Stubbe Løpende
Verbalt – pkt. 6 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser 2015 01.02.2015 Stein Aas OK
Verbalt – pkt. 7 Driftstilskudd til de private barnehagene – 98% 01.02.2015 Inge Mangset OK innenfor regelverkets rammer
Verbalt – pkt. 8 100% kostnadsdekning – vann, avløp, reguleringsplaner, byggesak, kart- og oppmåling 01.02.2015 Tor Backe OK innenfor regelverkets rammer
Verbalt – pkt. 9 Justering mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering. 01.02.2015 Stein Aas Løpende ved kjøp
Verbalt – pkt. 10 Justering mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 31.12.2015 Stein Aas Løpende ihht avtaler
Verbalt – pkt. 11 Innarbeide tekniske korrigering iflg. budsjettvedtak – herunder innsparingstiltak 01.02.2015 Stein Aas OK
Særskilte oppfølgingspunkter som følge av Kommunestyrets budsjettvedtak
Opprettholde veginvesteringer med låneopptak 31.12.2015 Tor Backe OK, arbeidet fulgt planen
Tilrettelegge for parkering med parkeringsavgift 01.08.2015 Tor Backe Korttid parkering utgår, langtids OK
Utbytte Elverum Energi 31.12.2015 Stein Aas OK, avklart
Spesielle utredninger som følge av Kommunestyrets budsjettvedtak
Verbalt – pkt. 12 Regionsamarbeid 31.12.2015 Aasmund Hagen Kun delvis gjennomført grunnet begrenset kapasitet.
Verbalt – pkt.13 Bybuss – dialog med fylkeskommunen – økt framdrift 31.12.2015 Tor Backe Gjennomført, jf formannskapsmøtet den 8 april med Hedmark Trafikk
Verbalt – pkt. 14 Grønn bilpark – el. og hybridbiler 31.12.2015 Stein Aas Kommunens første elbil kjøpt i oktober
Verbalt – pkt.15 Arealeffektiv kommune – bygg og arealer til avvikling/salg 01.06.2015 Kjell Karlsen Utredning lagt frem i Strategikonferansen 10. juni
Verbalt – pkt. 16 Lillemoen skole – flerbrukshall og nærmiljøanlegg 01.05.2015 Kjell Karlsen Utredning lagt fram i Strategikonferansen 10. juni
Verbalt – pkt.17 Fortsatt medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning 31.12.2015 Tor Backe OK
Verbalt – pkt. 18 Fjerne tidstyver fra skolen 31.12.2015 Tord Arnesen KS vedtak 18.6.2015

Innholdsfortegnelse