Gå til innhold

4 Organisering

Selskaper

Kommunale foretak

 • KF Elverum kommuneskoger (100 prosent)

Aksjeselskap

 • Agenda AS (100 prosent)
 • Elverumregionens Næringsutvikling AS (33,3 prosent)
 • Elverum kommunale industribygg Utvikling AS (100 prosent)
 • Elverum Tomteselskap AS (100 prosent)
 • Elverum Energi AS (100 prosent)
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100 prosent)
 • Flerbruksanlegget AS (100 prosent)

Interkommunale selskap

 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap
 • Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen
 • Hedmark Revisjon
 • Labpartner IKS

Andre virksomheter

 • Elverum kommunale pensjonskasse
 • Stiftelsen Festspillene Elverum
 • 3 stiftelser:
  • Elverum kommunes stiftelse for utdanning,
  • Elverum kommunes stiftelse for Jord, skog og bygdeutvikling
  • Elverum kommunes stiftelse for helse, omsorg og pleie

Interkommunalt samarbeid

 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste
 • Innkjøp
 • Barnevernvakt
 • Geodata samarbeid
 • Miljørettet helsevern
 • Arbeidsgiverkontroll
 • Elverum Interkommunale Legevakt

 

 

 

 

Figur: Organisering pr 31.12.2015 av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon og støttefunksjoner samlet i staber. Fra 2016 blir skole- og barnehagesektoren slått sammen til en oppvesktsektor. Klikk på bildet for større versjon

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT løsningene for PPT-tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor Hedmark fylkeskommune deltar i finansieringen. Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del av skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er vertskommune og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Elverum interkommunale legevakt –  etablert 1. januar 2014. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Åsnes, Våler og Elverum som sammen tilbyr innbyggerne en felles og mer robust legevakt.

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:

  • Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.
  • Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser, etter at selskapet ble utvidet med nye kommuner fra 01.01.2008.
  • Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Hedmark Revisjon IKS hvor Løten kommune er selskapets kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 11,6 prosent av selskapet.

Ut over dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet.

Innholdsfortegnelse