Gå til innhold

6 Samfunn og miljø

Innledning

Handlingsplanen for fireårs-perioden er det elementet i kommunens planhierarkiet (jfr. «Kommunal planstrategi for Elverum – 2012-2015») som skal søke å:

 1. Ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger og som anses som nødvendig å håndtere og som ikke er redegjort for i planverket.

Det rapporteres på prioriterte og planlagte tiltak og aktiviteter i perioden 1.1. – 31.12.2015.

Disse seks fokusområder er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Det skapes en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner til handlingsplan og videre til detaljerte virksomhetsplaner per sektor/stab.

I dette kapitlet rapporteres det i henhold til eksisterende mål og strategier i kommuneplanen – handlingsplan for 2015 – 2018.

Energi- og klimaplan

Strategisk plan 2014-2018 vedtatt 19.06.2014.

Hovedmålene i planen er:

 • Økt årlig langsiktig binding av CO2 i stående skog og i langsiktige trebaserte konstruksjoner tilsvarende 25.000 tonn CO2 ekvivalenter.
 • 30 % reduksjon i kommunens klimagassutslipp tilsvarende 30.000 tonn CO2 ekvivalenter årlig,  jfr. 2007 nivå.

Koordinator og nettverksgruppa skal være pådriver og oppsamler av aktivitet og tiltak for virksomhetene. Innsamling og systematisering av av aktiviteter er arbeidskrevende.

Tiltak og aktiviteter 2015:

Transport

Kollektivtransport

Bruken av buss har gått ned og det prøves å motvirke dette med ruteomlegging. Hedmark trafikk orienterte formannskapet 8. april om nye ruteordninger for buss i Elverum.

By- og arealplanlegging

I alle reguleringsplaner er det fokus på gode løsninger for gang- og sykkelveier.

Sykkeltiltak

Det er inngått sykkelavtale med statens vegvesen om planmessig og strategisk satsing på bruk av sykkel. Kjennskap til avtalen er løftet opp på politisk nivå. Drift/vintervedlikehold av viktige sykkelveger er et viktig tema.Kommunen har deltatt på sykkelseminar om økt bruk av sykkel knyttet til Grønn vei prosjektet, og tilrettelagt for oppslutning om tiltak som «mobilitetesuka» 16.-22. september, skoleaksjonen «Beintøft» der hernes skole deltok og «Aktiv for andre» 24. september.

Kommunale biler

Det arbeides med å få oversikt over bruksmønsteret til alle biler i kommunen(Person, vare og buss). Bruksmønsteret er et viktig verktøy som skal legges til grunn for eventuell alternativ bruk og ved nyinnkjøp. Ved nyinnkjøp av biler skal el- og hybrid løsninger vurderes som et alternativ.Det er innkjøpt en elbil til hjemmetjenesten høsten 2015. Elverum deltar i interregprosjektet «Green drive region» sammen med Energiråd Innlandet, Ringsaker kommune, kommuner på Romerike og kommuner i Sverige. Fokus transport med elektrisitet, bio og hygdrogen. Grønn vei prosjektet – bilflåteansvarlig har deltatt på seminar om økt bruk av el-bil

Jernbane

Elverum kommune har støttet Sør Østerdal regionråd sitt arbeid med å fremme overgang til elektriske lokomotiver på Rørosbanen og Solørbanen.

Stasjonær forbrenning

ENØK kommunale bygg/anlegg

Eiendomsstaben viderefører EPC prosjektet (Energy Performance contracts i kommunale bygg med garantifase 9 år. Prosjektet er nå inn i driftsfase.

Stasjonær forbrenning

ENØK kommunale bygg. EPC prosjektet pågår og er nå inne i sitt andre  år med garantioppfølging. Garantifasen varer i totalt ni år. Resultatet for 2015 ga en ytterligere reduksjon i energiforbruk sammenlignet med 2014. Samlet for hele 2015 viser de temperaturkorrigerte tallene at reduksjon i energiforbruket utgjør 24 % sammenlignet med referanseårene 2009-2010. Arbeidet med å fornye gatebelysningen med mer energivennlige løsninger fortsetter.

ENØK private bygg

Utfasing av oljefyring i privatboliger. Godt besøkt informasjonsmøte 15. januar om alternativ til oljefyring i privatboliger. Et tiltak i «Oljefri» prosjektet sammen med Energiråd Innlandet. Behandlet 20 søknader til Lokalt klimafond om utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner. Informasjon og veiledning ved søknader til Innovasjon Norge om etablering av biokjelanlegg på gardsbruk i kommunen.

Avfallshandtering/slambehandling

Det er godt samarbeid med Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonssleskap (SØIR) for ytterligere bedre og økt kildesortering blant Elverums innbyggere. Det er etablert midlertidig deponiplass for slambehandling. Det arbeides med å få på plass en felles slambehandlingsløsning for Glåmdalsregionen. Forprosjektgruppa har levert en rapport som peker ut den prinsipielle/tekniske løsningen. Neste trinn er å inngå intensjonsavtaler med alle berørte kommuner. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i 2019, og produsere biogass og jordforbedringsmateriale fra avløpsslam.

Jordbruk

Søknader om tilskudd til grøfting for bedre jordstruktur behandles fortløpende. Kurs om riktig bruk av husdyrgjødsel er gjennomført for husdyrbrukere.

Arealplanlegging

Der det anlegges mer enn 50 parkeringsplasser settes det krav i reguleringsplanene at det skal anlegges ladestasjoner for el-bil Boligplanlegging med hovedvekt på fortetting på areal i gang- sykkelavstand til sentrum. Framtidig bolig utbygging hovedsaklig konsentrert til område rundt skysstasjonen på Vestad og en ny bydel ved Sagåa/Ydalir.

Fornybar energiproduksjon

Elverum har store grunnvannsressurser i løsmassene langs Glommadalføret og deltar sammen med Melhus, NGU og NTNU i et prosjekt som utreder mulighetene for å bruke grunnvarme til kjøling og oppvarming av større bygg. EKI/ETS, eiendomsstaben og sektor for teknikk og miljø har hatt møte med de nye eierne av Elverum fjernvarmeanlegg. Viktig avklaringstema er hvordan fjernvarme og varme fra grunnvannsressursene langs Glomma kan virke sammen. Aktiv veiledning bidrar til at nær 100% av alle nye fjøs bygges med opplegg for vannbåren varme og med flisfyring eller jordvarme som energibærer.

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner

Bygg og trekonstruksjoner

Det samarbeides godt med «Tredriveren» i Tretorget for å fremme bruk av tre i større byggeri. Interessen for å bygge med tre i større byggeprosjekt er generelt økende. Enhet for byggesak har oppgradert sitt vurderingsskjema for «bruk av tre i byggesaker». Brukes i alle byggesaker. Tilsvarende informerer enhet for arealplan i alle reguleringsplaner om at det skal vurderes bruk av tre ved utbygginger. Eiendomsstaben har inngått rammeavtale om kjøp av trekompetanse for å sikre nok trefaglig kompetanse i kommunens byggeprosjekt. Dette sikrer at tre som materiale blir reelt vurdert i de rette prosjektene. Elverum kommune er pilotkommune i forbindelse med arbeidet med økt bruk av tre i byggeri i kommunene jf. strategisk plan for skogbruket i Hedmark og Oppland Elverum tomteselskap og Elverum kommune ønsker å utvikle Ydalir til et pilotprosjekt som ZEN-forskningssenter (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN). Søknad om oppstart av senteret er sendt Forskningsrådet og avklaring kommer i mai 2016. Oppstart 2016/2017. Nettverket Nordiske trebyer hadde årsmøte i Elverum 21-22. april 2015 med deltakere fra Sverige, Finland og Trondheim. Kommunen var teknisk og faglig arrangør . Det ble gitt gode tilbakemeldinger om internorganisering, planbehandling og praktiske eksempler.

Karbonbinding i skog

Det er fra våren 2015 innført felles tilskuddsordning for ungskogpleie i Sør Østerdal. I samarbeid med næringa drives fortløpende veiledning om betydningen av tidlig og god foryngelse og ungskogpleie. Forarbeidet til ny omløpsfotografering er igangsatt. Planen er at skogarealene laserskannes i 2016 som grunnlag for volumoversikter og utarbeiding av nye skogbruksplaner.

Kommunens egen virksomhet

Det vises til punkter under de ulike temaene.

Informasjon og samfunnskontakt

På sine nettsider samarbeider kommunen med Energiråd Innlandet om ukentlige drypp om energi og energisparing. Interregseminar i Malung – innlegg om erfaringer fra Elverum. Miljøfyrtårn – 14 bedrifter er sertifisert eller resertifisert i 2105.

Forebyggende tiltak mot flom, skred og overvann

Overvannshåndtering skal være et tema i alle reguleringsplaner, og det stilles krav til godkjent plan for håndtering av overvann i reguleringsbestemmelsene

Det er økende interesse for å utrede bygging med tre som bygge- og konstruksjonsmateriale både i kommunale og private byggeprosjekt.

Samhandling mellom Elverum tomteselskap/Elverum kommunale industribyggselskap, eiendomsstaben i kommunen og enhet for arealplan er bedret ved etablering av interne arbeidsgrupper for å følge opp Elverum sine muligheter som:

 • pilotkommune i prosjekt «økt bruk av tre i byggeri i kommunene» jf. strategisk plan for skogbruket i Hedmark og Oppland. Leder for gruppa er Hans Erik Skari eiendomsstaben.
 • Deltaker i ZEB-prosjektet der utbyggingen i Ydalir lanseres som et miljøprosjekt med trebyggeri. Prosjektleder er tomteselskapets Anna Thekla Tonjer.

Byplan for Elverum

Arbeidet med byplanen (kommunedelplan for Elverum byområde) har vært en prioritert oppgave og Kommunestyret vedtok planprogrammet for arbeidet den 22. juni 2015. Planprosessen ble i stigende grad samordnet med pågående planarbeid for overordnet vegsystem og ringvegutredningen gjennom høsten 2015. Det ble lagt til rette for store og brede medvirkningsprosesser for å gi større muligheter for en helhetlig utvikling av Elverum.

Som del av byplanarbeidet ble det i mars holdt et åpent møte der oppstarten av byplanarbeidet og gjenreisningen av Elverum etter krigen var tema

I november ble filmen «Leiret reiser seg» (utarbeidet av Østlendingen, med bidrag fra kommunen) vist på filmfestivalen «Movies on war» med samme tema. Dette er et viktig identitetsarbeid som er en sentral del av pågående planarbeider.

Kommunen har inngått avtale med Statens vegvesen om å være sykkelby med satsing på å tilrettelegge for økt sykkelbruk

Det har også i 2015 vært relativt stort aktivitetsnivå på behandling av private reguleringsplaner og byggesaker. Følgende reguleringsplaner er sluttbehandlet:

 • Detaljregulering for Prestmyrbakken IF2-I/F4
 • Detaljregulering Jotunhaugen og Jotuntoppen
 • Detaljregulering Sagåa øvre
 • Detaljregulering Nøtberget steinbrudd (med konsekvensutredning)
 • Detaljeregulering Slåttmyrbakken nord (med konsekvensutredning)
 • Detaljregulering Karenslyst

Av større leilighetsbygg i sentrum er Lillebakken og Trolltoppen (blokk 4) ferdigstilt med hhv 28 og 14 boenheter. Og det er gitt byggetillatelse til Fjeldmora Eiendom, Kirkevegen 83-85 med                             52 boenheter.

Det har vært et nært, bredt og godt samarbeid med Elverum Tomteselskap AS i perioden knyttet til utviklingen av Ydalir-området.

Elverum kommune er fortsatt blant de kommunene i Hedmark som opplever størst prosentvis befolkningsvekst. Folkemengden var 21.030 ved utgangen av 2015, en økning på 236 personer i 2015 som tilsvarer en vekst på 1,13 %

Strategisk hovedplan VA- Ny hovedplan for vannforsyning og avløp er vedtatt i 2015. Komite for vekst og utvikling har vært styringsgruppe.

Diverse investeringsprosjekter og rehabiliteringsarbeider gjennomført i tråd med plan, jfr investeringsoversikten.

Kommunale veger

Det er utført større asfalteringsarbeider i sentrum, bl.a. i Storgata, gamle Trysilveg, Leirets bru og i Elvarheimparken. På det kommunale vegnettet er deler av Melåsmovegen, Prærievegen, nedre Skurubergsveg, Nomerstadvegen, Uthusliavegen, Nygårdsgrendavegen og Furuknappvegen oppgradert med nye grøfter og stikkrenner.

Parkering

Langtidsparkeringsordning er etablert på Folkvangtomta. Parkeringsordningen totalt sett synes i all hovedsak å fungere godt.

Overordnet vegsystem i Elverum

Arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for overordnet vegsystem i Elverum ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Endelig vedtak forventes i løpet av 2. halvår 2016. Arbeidet med ringvegutredningen pågår som planlagt.

Fremføring av ny Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet skal skje som såkalt OPS prosjekt. Ferdigstillelsesdato har blitt uklar som følge av dette.

Arbeidet med ny Byplan pågår, planen vil legge rammer og føringer for det fremtidige veg- og gatesystemet i byen.

Bruk av bybusstilbudet går tilbake, det samarbeides med Hedmark Trafikk for å søke trenden snudd.

Kommunen har mottatt kr 60.000,- I tilskudd til etablering av normalladere til el-bil fra Hedmark fylkeskommune,   og Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg har i 2015 bevilget kr 240.000,- i trafikksikkerhetsmidler til gatelys ved Søbakken skole (utbetales 2016).

Den langvarige underfinansieringen av drift og vedlikehold på de kommunale vegene er til stor og økende bekymring.

 

Næringsarbeidet i regi av Elverum kommune ligger som ansvar hos samfunnsutviklingsstaben. Næringssjef, som er medarbeider i samfunnsutviklingsstaben, arbeider i et funksjonelt samarbeid med Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU AS). Dette er regulert i henhold til avtale, og gjøres for å ta ut synergier og arbeide koordinert til det beste for Elverum. Næringssjefen har vært i foreldrepermisjon fra påske 2015 og ut året. Kapasiteten på arbeidet har delvis blitt opprettholdt ved at medarbeidere hos ERNU AS (Elverumregionens Næringsutvikling AS) og Sør-Østerdal Næringshage AS har dekket inn de primære løpende oppgaver næringssjefen har.

I 2015 har næringsutviklingsarbeid som Elverum kommune bidrar betydelig til finansieringen av foregått på en rekke områder:  Arbeidet i Omstillingsprogrammet som følge av nedleggelse av industriarbeidsplasser pågår for fullt, både gjennom deltakelse fra kommunen i styringsgruppe for prosjekt hos ERNU, gjennom faglig arbeid i prosjektet og hos partnere. Det er i 2015 gjennomført bedriftsbesøk, arrangert frokostmøte for å styrke nettverket mellom næringsdrivende i Elverum og utført arbeid i attraktivitetskampanjeprosjekter både med Hamarregionen og innad i Elverumregionen (samarbeid med Åmot).

Arbeidet med leverandørutvikling overfor Forsvaret pågår. Arbeidet med arrangørnettverk for Elverumregionen er igangsatt med egen prosjektleder og finansiell bistand fra Hedmark fylkeskommune. Nettverket for lokalmatprodusenter er også igangsatt. Elverum, Åmot og Våler har i august fått positivt svar på søknad til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å bringe regionen med i byregionprogrammet. Prosjektleder har vært engasjert og innplassert hos ERNU AS fra februar 2016. Løpende bistand til gründere/entreprenører og 1. linjetjeneste til bedrifter pågår i regi av Sør-Østerdal Næringshage AS.

Planprosess for strategisk plan for «Forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap», har ikke kommet i gang pga. for knappe personellressurser.

Revidering av kulturvernplan til en kulturminneplan er påbegynt i Sektor for kultur, og følger Planavdelingens progresjon i planarbeidet.

Elverum kommune fullførte opprustingsarbeidet for Christiansfjeld festning i 2014 og 2015. Det er fortsatt objekter igjen som bør restaureres. Arbeidet kom halvvegs i forhold til antall objekter.Fylkeskommunen har bidratt med midler for å kunne fullføre enkle vedlikeholdsoppgaver på Terningen Skanse. I samarbeid med, og finansiert av, Christianfjelds venneforening er arbeidet med å restaurere kanoner på Festningen gjennomført. Arbeidet har vært organisert av kultursektoren, tiltaket har også blitt benyttet som en arbeidstrenings-/språkpraksisplass av flyktningtjenesten.
Skogbruket
Elverum er landets største skogkommune med høy næringsaktivitet og store investeringer. Elverum kommune hadde størst avvirkning av alle kommuner i landet med 309.154 m3 til en førstehandsverdi kr. 109 mill. Den gjennomsnittlige tømmerprisen var 347 kr/m3 som er en nedgang på 15 kr/m3 fra året før. Mye nedbør førte til vanskelige driftsforhold. Stor kongleproduksjon på gran i 2015 gir godt frøår i 2016. Foryngelse etter hogst går godt. Det ble satt ut hele 1,3 millioner planter. Det er imidlertid et etterslep på ungskogpleie. Det ble ryddet 4000 daa, noe som burde vært doblet jf. målsettingene. Fra 2015 er det felles tilskuddssatser for skogkulturtiltak i hele Sør-Østerdal regionen.

Investeringene i skogsbilvegnettet fortsetter. Et større prosjekt for å bygge ut stamveinettet i Søndre Elverum skogsbilveier til helårsveier klasse 2 er etablert i tillegg til mange enkeltsaker. Ny forskrift for bygging av landbruksveier med virkning fra 1. juli er tatt i bruk.

Det er i løpet av sommeren plantet ut elitetrær på den nye skogfrøplantasjen som Skogfrøverket har etablert i Julusdalen.

Jordbruket
For jordbruket var været gunstig og gav gode potet, gras og kornavlinger for de som sådde tidlig, mens de som sådde korn sent hadde problemer med innhøstingen.

Fylkesmannen har igangsatt et prosjekt før økt produksjon av storfekjøtt. Elverum har i samarbeid med Sør-Østerdalregionen arrangert flerefagdager med tema grovforkvalitet og kostnadseffektive og funksjonelle driftsbygninger. God oppslutning fra bønder i Elverum.

Det er fortsatt stor aktivitet og investeringsvilje i jordbruksnæringa. I 2015 søkte 5 større prosjekter om støtte fra Innovasjon Norge. To søknader gjaldt ammekufjøs fra unge bønder.

Lokalmatnettverket har organisert seg i sommer og har stilt opp på ulike arrangementer. Blant annet Østkanttorget annenhver lørdag gjennom hele sommeren og de Nordiske Jakt og fiskedager for å nevne noe.

Storviltjakt
Elgbestanden er nede på samme nivå som for 20 år siden. Beitetrykket på skogen er nå på et akseptabelt nivå. Lavere elgstamme sammen med et høyrere rovdyrtrykk gir lavere jaktutbytte. Samlet ble det i Elverum felt 337 stk. elg i 2015. (282 østsida og 55 vestsida) Usikkerhet rundt bestandens størrelse og rovdyr vanskeliggjør forvaltningen av elgstammen.

Rovdyrproblematikken. Alle de fire store rovdyrene holder til i kommunen, og alle har sannsynligvis ynglet. Også denne sommer er storfe slått av bjørn i Styggberget. Det er samme individ som slo storfe i 2014. Fellingstillatelse ble først avslått, men deretter gitt etter at ei ammeku ble slått på innmark. Rovviltjaktlaget har vært i aksjon uten resultat. Ulv tok i august lam på innmark i Vestre Hernes.

«Vannområde Glomma», kommunens oppgaver gjennomført jf. plan. Det er ikke igangsatt særskilte tiltak ut over standard overvåking. Vannprøver for badeområdene viser god vannkvalitet.
Fylkesmannen har gitt tilskudd til informasjonstavle til badeplassen ved Bergesjøen om kvartærgeologi, lokalt plante- og dyreliv, Julusavassdraget mv.

Kraftutbygging
Glommen og Lågen brukseierforening (GLB) har søkt om konsesjon til å snu elva Vesle Flisa inn i Osensjøen. Kommunestyret tilrådde ikke tiltaket.

Dette er det fokusområdet hvor kommunen som tjenesteprodusent har sin absolutt største andel av virksomheten. Tjenester som barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette omfatter i størrelsesorden 80-90 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Følgende oppdaterte strategiske planer innen området er vedtatt:

 • Folkehelsearbeid i Elverum – 2012-2016.
 • Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016.
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020.
 • Kommunedelplan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018.
 • Integreringsplanen 2015 – 2019 vedtatt i KS 18.juni 2015

Følgende investeringstiltak innen helse og omsorg, er prioritert i perioden 2015-2018:

 • Utbygging av Kirkevn 47 til Helsehus samt rehabilitering av Moen sykehjem. Dette er en betydelig investering for Elverum kommune i kommende fireårs periode – se investeringsoversikt.
 • Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har flere utbyggingsprosjekter på gang; 12 leiligheter for yngre funksjonshemmede på Vestad, Jotuntoppen – 24 omsorgsboliger for demente og 16 ordinære omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap for Sandbakken. Dette arbeidet er tidkrevende og krever tett samarbeid med eiendomsstaben og sektor for Familie og helse.

Faglige utvikling av tjenester innenfor sektor for pleie, rehabilitering og omsorg og sektor for familie og helse:

 • Familie og helse jobber mye med å sikre brukermedvirkning, sektoren innfører KOR på systemnivå. KOR sikrer tilbakemelding fra brukeren og hvordan brukeren oppfatter hjelpen som gis fra tjenesteutøveren. Dette sikrer evaluering av gitt tjeneste og brukermedvirkning i tjenestene.
 • Tverrfaglig familieteam jobber mot barn, unge og deres familier. Teamet består av fagpersoner fra PPT, helsestasjon, barnevern, familieterapeut, psykisk helsearbeider og psykolog. Tilbudet er et lavterskeltilbud og alle som henvender seg vil få hjelp eller bli henvist til rett instans.
 • Barnevernet jobber med rekruttering av nærnettverk. Dette for å gi barn som har behov for å bo hos andre enn biologiske foreldre i en periode, trygghet i sitt vante miljø.
 • Barnevernet, tjenestekontoret og enhet for hjemmebaserte tjenester fortsetter arbeidet med å innføre LEAN som metode for kontinuerlig forbedring. Hensikten er å oppnå gode arbeidsprosesser, og flyt i daglig arbeid for å skape bedre og effektiv saksbehandling og tjenesteyting.
 • PRO arbeider kontinuerlig med rutiner rundt elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og sykehuset, og mellom kommunen og de fleste fastlegekontor i Elverum. Dette arbeidet bidrar til kvalitetssikring av pasientinformasjon og derved økt kvalitet på tjenesten.
 • Arbeid med pasientsikkerhet er høyt prioritert i PRO. Rutiner etter utviklingsarbeid med fallforebygging og legemiddelgjennomgang implementeres, og det jobbes videre med utvikling av kunnskapsbasert praksis for forebygging på to nye områder; urinveisinfeksjoner og trykksår.
 • Samhandlingsreformen medfører lovpålagt plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp fra 2016, og 6 interkommunale akutt døgnplasser (IKAD) ble etablert på Moen sykehjem 9. november 2015. Tilbudet er for innbyggere i Åsnes, Våler, Stor-Elvdal og Elverum kommune.

Prosjekter og utvikling innen oppvekstområdet:

 • Utbygging på Søbakken skole ble ferdig til skolestart 2015. Skolen har kapasitet til å ta hånd om elevtallsøkningen i sentrum frem til ny skole i Ydalir står klar.
 • Når det gjelder Lillemoen skole er status pr 31.12.2015 at eiendomsstaben er i  gang med planleggingen av en samspillsentreprise, hvor fokuset er å begrense investeringskostnaden som følge av en marginal budsjettramme. Opprinnelig fremmet eiendomsstaben behov for ca 90 mill kr, men dette var det ikke tilstrekkelig økonomi til å finansiere. Eiendomsstaben har således vært nødt til å tenke innovativt, og dette innebærer en utradisjonell entrepriseform hvor entreprenør i større grad tar eierskap til å sikre kostnadseffektive løsninger gjennom prosjektering og bygging. Leverandørdialog ble gjennomført medio desember 2015 med godt oppmøte blant rådgivende ingeniører og entreprenører. Dette danner grunnlaget for videre dialog, prekvalifisering og til slutt samspill om valgt løsning som blir gjenstand for bygging i 2016. Det er fortsatt 30% usikkerhet med hensyn til den økonomiske rammen for prosjektet, men anbudsprosessen i 2016 vil avdekke den faktiske kostnaden.
 • Ny skole i Ydalir innebærer stort omfang av koordinering mellom Elverum Tomteselskap og Elverum kommune ved teknisk sektor (planmyndighet) og eiendomsstaben (utbygger). Høsten 2015 er det gjennomført et første arbeidsseminar, hvor hensikten er å sikre en helhetlig utbygging av ny bydel i Ydalir med skoleprosjektet som en vesentlig suksessfaktor for området.
 • Arbeidet innenfor utviklingsprosjekter i Elverumsskolen fortsetter, prosjekter som «Læringslyst» som er et flerårig initiativ for å utvikle skolen og bidra til resultatforbedring avsluttes som et felles regionalt prosjekt, men vil danne en mal for det videre arbeid med skoleutviklingen. Utviklingsarbeidet har særlig hatt fokus på utviklingen av lokale læreplaner samt oppfølgig av skolene gjennom «forbedret praksis», et systematisk skolevurderingsarbeid i samarbed mellom PPT og skolekontoret.
 • Barnehagene har som følge av kommunens nedbemanningsplan og revidert budsjett vedtatt i mai 2015, er grunnbemanningen i barnehagene redusert  med 10,6 årsverk. I tillegg er antall spesialpedagogiske timer og timer til barn med særskilte behov redusert, totalt er bemanningen redusert med 13 årsverk. Det er få kommuner som har så lav bemanning som Elverum. Barnehagene er mer sårbar ved fravær blant personalet. 19 barn fikk ikke tildelt barnehageplass i 2015 på grunn av for få plasser. Det er en risiko for at tilflyttere ikke vil kunne få barnehageplass, noe som er følsomt i forhold til den samlede vekst og utvikling i kommunen.
 • «Lek gir Læring» er et 3 årlig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene i Sør-Østerdal og Våler. Hovedmål med prosjektet er « Å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena». Utviklingsarbeidet går etter planen.

Kultursektoren opprettholder arbeidet på forebygging overfor barn og unge samt et stadig mer utviklet og offensivt integreringsarbeid gjennom flyktningtjenesten.

 • Enhet forebygging, fritid barn og unge med sine lavterskeltiltak gjennomførte Åpen hall mandager i Elverumshallen og hadde våren 2015 et økende antall besøk, i gjennomsnitt ca. 100 barn og unge hver gang. Disse har vært fysisk aktive sammen på en møteplass med lav teskel for deltagelse. Det har vært en større deltagelse av barn og unge med flyktningebakgrunn. Tilbudet ble stoppet høsten 2015 pga. politisk vedtak om innsparing i enheten. Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb har vært godt besøkt gjennom uka og er fortsatt viktige møteplasser for barn og unge. Ferieklubben med et variert program ble gjennomført for 550 barn og unge i skolens sommerferie. Utekontakten har hatt fokus på oppsøkende sosialt arbeid gjennom året og fanget opp utsatt ungdom på ulike arenaer. Oppfølgende team har jobbet tett med ungdom som trenger veiledning og støtte i forhold til ulike livsområder. Fokus er spesiellt rettet mot unge flyktninger og ungdommer utenfor skole, fritidstilbud og arbeid.
 • Sommerens Ti på topp ruter ble lagt ut i henhold til plan og turrutene benyttes ofte av både innbyggere og tilreisende.
 • Biblioteket har en viktig rolle når det gjelder folkehelse, integrering, innbyggeres tilgang til kunnskap og informasjon – i tillegg til litteratur- og kulturformidling. Biblioteket har hatt arrangementer for både barn og voksne. Alle arrangementene har vært gratis. Biblioteket har i samarbeid med Sør-Østerdal slektshistorielag arrangert «Spør en slektsgransker» med stor suksess. Her har flere fått hjelp og innføring i slektsgransking. Fredagstipset trakk mange tilhørere og har bidratt til samtale og debatt. Over 60 barn deltok på Sommerles, hvor det ble lest over 1000 bøker.
 • Kommunen bidro med økonomisk tilskudd til Volumfestivalen, Festspillene, Mart’n, Møteplassen, Anno museene og Festspillene i henhold til avtaler.
 • Elverum kulturhus,  totalt besøkte 11’306 et kulturarrangement, av disse var 4350 barn.  Totalt besøk på kinoen var 50’829 i 2015, her var 12700 barn.
 • I henhold til revidert budsjettvedtak mai 2015, har ikke kultursektoren fordelt tilskudd til paraplyorganisasjoner innen idrett, samfunnshus og grendehus eller kulturarbeid innen lag og foreninger. Tilskuddene ble tatt ut av budsjettet for 2015 og 2016, og fases inn igjen i 2017. Dette kan gjøre det vanskeligere å mobilisere frivilligheten til samarbeid i denne perioden. Tilbakemeldinger fra lag og foreninger tilsier at de også mister andre offentlige støtteordninger ved at kommunen ikke bidrar med tilskudd.

Flyktninger og integrering

Flyktninger i arbeid (FIA) har i 2015 vært et samarbeidsprosjekt mellom Elverum Læringssenter, flykningtjenesten og NAV. Prosjektet har vært støttet av IMDI. Det er gjennomført 4 kompetansekurs hvorav det tilsammen var 32 deltakere. Av disse var det 24 som fullførte og mottok kursbevis. Dette er et bedre resultat enn det var tatt høyde for ift. søknaden til IMDI. Etter FIA kurset er det NAV som tar over oppfølgingen av deltakerne. FIA videreføres som en fast arbeidsmetode videre i 2016.

Internasjonalt arbeid

Elverum kommune var på et vennskapsbesøk i Namibia med en delegasjon i mars. En container med utstyr ble også denne gangen levert. Planlegging av internasjonal uke ble igangsatt før sommeren, men budsjettvedtaket mai 2015 førte til et noe lavere ambisjonsnivå med påfølgende lavere aktivitetsnivå.

 

Innholdsfortegnelse