Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde avtjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2020. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere,ansatte og innbyggere.

Året 2020 var spesielt for de fleste av oss. Covid-19 satte sitt preg på kommunens virksomhet og det åvære innbygger i kommunen. Begreper som TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), kohort(faste grupper med elever, barnehagebarn) og nærkontakter, er eksempler på ord som er blitt naturlig idet norske ordforråd.

Korona-situasjonen og nasjonale retningslinjer relatert til denne har påvirket kommunens tjeneste-tilbud sett opp mot det som var planlagt i virksomhetsplan og budsjett for 2020. Takket være dyktige ogfleksible ansatte har Elverum kommune kunne gi et godt og forsvarlig tjenestetilbud i den ekstra-ordinære situasjonen. Pandemien har vist hvor viktig kommunen er i et lokal samfunn. Kommunen er et viktig verktøy for nasjonale myndigheter i en krisehåndtering. Skal samfunnet kunne fungere under en ekstraordinær situasjon som en pandemi er, er man avhengig av at kommunens virksomheter leverer tjenester, evner å omstille seg, og prioritere deretter for at nødvendige tjenester opprettholdes.

Samlet sett vil kommunedirektøren si at kommunen har håndtert korona-situasjonen særdeles bra i 2020. Det er spesielt virksomheter innenfor helse, omsorg, barnehage, skole og renhold som har hatt de størsteutfordringer gjennom 2020.

Elverum kommune hadde ikke klart å håndtere utfordringen uten hjelp fra frivillig sektor. Røde kors harbidratt på kommunens teststasjon fra første dag, hver dag! Og en stor takk til innbyggernes innsats med å følge de generelle smittevernreglene og ellers anbefalinger gitt av kommunen. Dette har bidratt til at man har klart å få smitten under kontroll når utbrudd har oppstått.

Elverum kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse 2. hvert år. Resultatet for 2020 viser at Elverum kommune ligger på gjennomsnitt eller over landsgjennomsnitt på de fleste faktorer. Kun på faktoren «relevant kompetanseutvikling» scorer organisasjonen lavere enn landsgjennomsnittet.

Dette vurderer kommunedirektøren henger sammen med kommunens anstrengte økonomiskesituasjon. Den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i har gjort at kompetansehevende tiltakhar blitt redusert betraktelig. Det vil på sikt være utfordrende for kommunen da man er helt avhengig av atansatte for muligheten til å videreutvikle sine ferdigheter for å kunne gi gode tjenester.

Selv om koronasituasjonen har medført mye omprioriteringer og utsettelse av prosjekter har det blittgjennomført mye utviklingsarbeid. Vil her vise til utbygging av høyhastighetsbredbånd i ikke kommer-sielle områder i kommunen. Budsjettet hadde målsatt en dekningsgrad på 70 prosent i 2020, resultatet ble 74 prosent. I 2018 var status 57 prosent.

Til tross for et stort arbeid med å håndtere korona situasjonen viser årsmeldingen at Elverum kommune iall hovedsak når målene som er satt på tjenesteindikatorene, så en stor takk til ansatte for vel utført jobb.

Regnskapet for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 13,4 millioner kroner som utgjør en resultatgrad på 0,74 prosent. Resultatet er litt bedre enn i 2019 som viste et netto driftsresultat på 9,7 millioner kroner med en resultatgrad på 0,55 prosent. Selv om nøkkeltallet har forbedret seg sier det oss at vi må redusere driftsutgiftene eller øke inntektene i fremtidige handlings- og økonomiplaner og budsjetter, da normen er 2 prosent. 

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolkningsutvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Elverum fikk en befolkningsvekst på 0,18 prosent, 38 innbyggere i 2020. Dette er en bekymringsfull utvikling, fordi kommunen har forutsatt befolkningsvekst og derigjennom økte økonomiske rammeoverføringer fra staten. Forventet vekst i årene som kommer er tonet ned til cirka 0,25 prosent. Blir det en brist i denne forutsetningen i de kommende budsjettår må kommunen justere ned driftsnivået/tjenestetilbudet. 

Kommunens økonomiske situasjon er svært alvorlig. For å unngå at kommunen pådrar seg underskudd i årene som kommer må det gjøres vedtak som bedrer kommunens driftsøkonomi.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF