Gå til innhold

7 Tjenesteområdenes resultater

I kapittel 7 av årsmeldingen rapporteres det fra virksomheten i Elverum kommune i 2020 på det som er kommunens hovedaktivitet – tjenesteproduksjonen. Kommunen har i størrelsesorden 150 definerte tjenester for å gi Elverums befolkning de tjenester enkeltmennesker og grupper skal ha i henhold til lover, forskrifter samt ambisjoner vi forøvrig har i kommunen i henhold til planer på kort og lang sikt, vedtatt i kommunestyre og formannskap. Tjenestene er gruppert i tjenesteområder:

 • 1. Politisk styring- folkevalgte
 • 2. Administrasjon
 • 3. Barnehage
 • 4. Skole
 • 5. Barnevern
 • 6. Helse – forebygging og behandling
 • 7. Pleie og omsorg
 • 8. Sosial – tjenestebistand
 • 9. Sosial – økonomisk bistand
 • 10. Kultur og religiøse formål
 • 11.Teknisk forvaltning
 • 12. Teknisk drift
 • 13. Næringsutvikling
 • 14. Fellestjenester

Rapporten fra tjenesteområdene tar utgangspunkt i det som har vært virksomhetsplan og budsjett fortjenesteproduksjonen for 2020.

I virksomhetsplanen for 2020 redegjøres det i følgende underkapitler for hvert tjenesteområde:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
 • Målgrupper for tjenestene
 • Utvikling i nøkkeltall
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2020
 • Organisering av tjenesteproduksjon
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2020

På dette grunnlaget er det i årsmeldingen rapportert fra hvert tjenesteområde, fordelt på underkapitlene:

 • Fakta – noen vesentlige faktiske forhold om tjenesteområdet.
 • Mål og resultater i 2020 – målekortet med mål og resultater samt budsjettert økonomiskramme og regnskap vises, samt at det gis en I tabelloversikten som viserbudsjett og regnskapsresultat på hvert tjenesteområde er det korrigert for de særskilte utgifter kommunen har hatt for å håndtere koronapandemien gjennom 2020, og som for en stor del erkompensert gjennom særskilt statlig kompensasjon.
 • Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført – planer og resultater.
 • Utfordringer videre – en vurdering av kommende utfordringer innenfor tjenesteområdet.

7.2.1 Fakta

Innenfor tjenesteområdet er 2 funksjoner:

 • 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følgermed møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer arrangert av folkevalgteorganer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiskeråd og samarbeidstiltak inngår.
 • 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunenskontrollutvalg etter kommunelovens 77 og revisjon etter kommunelovens § 78.Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatetog utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

7.2.2 Resultater

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter. Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta dedemokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll ogrevisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap

2020

Opprinneligbudsjett

2020

Revidert budsjett

2020

Korrigert

avvik*

Politisk styring – folkevalgte 7 561 9 225 9 342 -1 781

*Koronarelatert forhold er ikke Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. Dette fordeler seg på flere poster, men hovedsakelig på godtgjørelser til folkevalgte i kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, på lønn til ordfører og varaordfører samt på honorar til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjoner og kontrollutvalgssekretariat. Det er grunn til å anta at koronapandemiens restriksjoner har vært medvirkende til dette forholdet.

7.3.1 Fakta

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter ieiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

 • Administrativ ledelse (kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, sektorsjefer, stabsledere,enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende:Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % avstillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
 • Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post- og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning avkommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringerav bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjons interne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer påoverordnet/strategisk nivå.

 

7.3.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020.Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2020 og 2019.

 

120: Økonomi. Indikatorer påtjenestekvalitet Mål
2020
Resultat 2020 Resultat 2019
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider– ledere (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 Ikke målt Ikke målt
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyringfra Agresso og GAT (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,6 Ikke målt
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt (skala fra 1–6, 6 erhøyest). 4,5 4,6 Ikke målt

 

 

Får den nødvendige bistand og opplæring du trenger til å gjøre jobben din) (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,3 Ikke målt
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0
 

120: Personal. Indikatorer tjenestekvalitet

Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2018

(ikke målt 2019)

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skalafra 1–6, 6 er høyest).  

 

5,0

 

 

4,7

 

 

4,6

Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra1–6, 6 er høyest).  

 

5,0

 

 

4,7

 

 

4,8

120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering i Hedmark. 1. plass Ikke målt 10. plass
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager)  

98 %

 

96 %

 

98 %

Andel utgående dokumenter ekspedert til KS SvarUt og sendt digitalt til mottaker. 40 % 58 % 25 %
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 98 % 90 %  

91%

Hvor fornøyd er innbyggerne med informasjonen fra kommunen? Brukertilfredshet på nettsiden og sosiale medier måles direkte ikanalene (skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,5

 

Ikke målt

 

Ikke målt

 

Økning i antall besøk på nettsiden (www.elverum.kommune.no)

 

600

610 000

(pga pandemi)

 

39 083

Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid 15 min 10 min 15 min
120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Opplever responstid ved kontakt med IKT brukerstøtte somtilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 4,8 Ikke målt
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 5,1 Ikke målt
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid. 99,4 % 99,9 % 99,8 %
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7. 99,4 % 99,9 % 99,7 %
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen 70% 74% 57%
120: Personvern, internkontroll. Indikatorer tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern o ginformasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,9

 

4,53

 

Ikke målt

 

 

Gjennomføring av årlig internkontroll skal sikre at kommunenfølger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til

personopplysningsloven.

 

100 %

 

Ikke målt

 

Ikke målt

Begjæringer om innsyn i henhold til personopplysningsloven skalbehandles innen 30 dager 100 % 100 % 100 %
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer tjenestekvalitet. Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,6 Ikke målt
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,9 Ikke målt
Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere og teamledere)(skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,5

 

4,0

 

Ikke målt

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,0 Ikke målt
Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 3,9 Ikke målt
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,1 Ikke målt
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer påøkonomi. Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal <205 226 194
Økonomi i byggeprosjekter innenfor vedtatte investeringsrammer 100% 100% 93%
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 100% 92% 93%
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter ieiendomsforvaltningen i kroner per m2 >170 58 70
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger <0,7 0,6 0,7
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorsamfunnsperspektivet. Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold tilreferanse- året 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, arealog brukstid. -21% -23% -19%

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap

2020

Opprinneligbudsjett

2020

Revidert budsjett

2020

Korrigert

Avvik*

Administrasjon 68 627 95 756 69 738 -3 878

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket iordinært drift.

 

Resultat kommentar:

Tjenesteområdet administrasjon har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner, mindreforbruket utenkoronarelaterte forhold viser et mindreforbruk på 3,9 millioner kroner. Dette mindreforbruket er fordelt på en rekke poster, noen med mindreforbruk, noen med merforbruk, som i sum blir til mindreforbruket på 3,9 millioner kroner. De vesentligste er: Mindreforbruk på vel 2,9 millioner kroner på lavere aktivitet og mindrekjøp av varer og tjenester generelt i tillegg til lavere prisvekst; mindreforbruk på 0,5 millioner kroner på vakante stillinger innen områdende IK Tteknisk drift og kommunikasjon og service, samt sykemeldinger; merinntekt på 0,3 millioner kroner på tjenestesalg til interkommunale og kommunale selskaper; merinntekt på 0,4 millioner kroner til phD-kandidat i sektor utdanning (feilført, skulle vært ført på tjenesteområde skole); et samlet merforbruk på 0,2 millioner kroner på lønnskostnader og en rekke poster i sektorer og staber.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21 prosent relatert til referansenivå nådd, resultat ble en reduksjon på 23 prosent i 2020. Renholdskostnaden er over målsetning, og skyldesmerkostnader knyttet til Covid-19. Videre er det gjennomgående i kommentarene til bruker-undersøkelsen at virksomhetene er misfornøyde med at det ikke er økonomisk dekning for nødvendigvedlikehold av kommunens formålsbygg. Resultatet 58 kroner per m2 er langt under det nivåetsammenlignbare og nabokommuner har, og innebærer også at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fraår til år.

Personalstaben blir målt på 2 indikatorer: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål» her fikk staben en score på 4,7 i 2020 som tyder på at ledere er tilfredse med faglige råd som gis, dennehar økt fra 4,6 i 2018. På indikatoren «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel» fikk personalstaben i 2018 en score på 4,8 som er tett opp mot mål på 5, denne ble i 2020 målt til 4,7. Målet for begge indikatorene var 5 så selv med en god score er det fortsatt noe å jobbe mot.

7.3.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fradette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Service- og IKT-staben
Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærerat forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett. Nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige. Kommunen er godt i gang og jobber kontinuerlig med å tilby tjenester slik at alle som har evne og mulighet til det kan kommunisere digitalt med kommunen. Både innbyggere, bedrifter og offentlige etater har tilgang til og benytter i stadig større grad de digitale kanalene: Digital post til/fra innbyggerne (SvarUt og SvarINN), elektronisk signering, Multikanal med ulike typer betalingskanaler (e- faktura, Vipps, e-post etc), digitale søknadsskjemaer publisert på kommunens hjemmeside, digital kommunikasjon med foreldre/foresatte i både i skole og barnehage, FIKS Digisos for behandling av sosialsøknader (NAV), digital løsning for kjøp av årskort for parkering, Min side med oversikt overall saksbehandling og avgifter knyttet til egen eiendom, E-dialog for sikker håndtering av sensitiv innbyggerkommunikasjon.
Kontinuerlig oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig. Kapasitet, dekning og robusthet i infrastrukturen bygges kontinuerlig ut for å kunne møte det pågående digitaliseringsarbeidet. Dette inkluderer blant annet oppdatering av kommunens interne nettverk, samt utbygging av skalerbare og driftssikre server- og lagringsløsninger. Skyløsninger er i noe grad tatt i bruk der dette anses hensiktsmessig og hvor det ressursmessig har vært mulig. Innenfor utdanningssektoren er man godt i gang. Arbeidet med å ta i bruk nye skytjenester vil fortsette for resten av organisasjonen.

 

NOARK 5 godkjent arkivkjerne i alle sak/arkivsystemer og fagsystemer.

 

Noark 5 er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Den stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, og er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ.

I løpet av 2020 har utdanningssektoren tatt i bruk NOARK 5 arkivkjerne for dokumenter som inneholder sensitive opplysninger. Fra tidligere har kommunens felles dokumenthåndteringssystem, samt fagsystemer for NAV, barnevern, PPT og læringssenteret egen Noark 5-kjerne. Dette sikrer forskriftsmessig arkivering av dokumenter der alle lovpålagte og funksjonelle krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet er ivaretatt. Noen fagsystemer gjenstår fortsatt.
Uttrekk og avlevering til depot for digital lagring skal gjennomføres i henhold til arkivloven og fastsatte rutiner med godkjente prosesser. Rutiner er etablert, prøveutrekk er gjennomførtog analyse av uttrekk er i prosess. Det arbeides med kvalitetsheving. Plan om å avslutte arbeidet med analysen før sommeren 2021. Uttrekk sende så til interkommunalt arkivdepot (IKA Opplandene) for test og godkjenning.
Fortsatt utvikling av gode kommunikasjonskanaler i digitale flater, sosiale medier, nettsider etc. og markedsføre disse. Vi benytter aktivt våre kommunikasjonskanaler til å bidra til at riktig målgruppe nåes med riktig budskap til riktig tid. Budskap og innhold tilpasses kanal. Vår nettside og sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter etc er viktige for å nå ut til våre innbyggere.

Det jobbes derfor kontinuerlig med disse for å gjøre språket forståelig, holde informasjonen oppdatert, sørge for at de er brukervennlige og til å markedsføre våre digitale tjenester. I 2020 har det vært spesielt fokus på å holde innbyggerne oppdatert på korona-situasjonen.

Innføre ACOS Møteportal med sikker pålogging for å forbedre og effektivisere samspillet mellom administrasjonen og politikerne. Innført og satt i drift, folkevalgte og administrasjonen har tatt løsningen i bruk.
Kvalitetssystemets digitale modul for avvikshåndtering skal gi en fortløpende oversikt som viser kommunens håndtering av avvik og oversikt over tiltak som er iverksatt i de ulike sektorene. Avviksmodulen er satt i drift, og alle sektorer har fått informasjon om hvordan melde avvik. Det er gjennomført opplæring med ressurspersoner av systemet.
Implementering av styringssystem for forvaltning av IKT-infrastruktur/-utstyr med hensyn påøkonomi, levetid, tilstand og lokalisering. Ulike løsninger er vurdert. Løsningene innehar noe forskjellig funksjonalitet, er basert på ulike prismodeller og har varierende grad av mulighet for integrasjon mot den øvrige applikasjonsporteføljen. Noe arbeid gjenstår før valg av løsning kan gjøres.
Opplæringsplan for personvern oginformasjonssikkerhet for både ledere ogmedarbeidere implementeres fullt ut. Opplæringsplan er utarbeidet, men ikke fullt ut implementert. Målet videreføres for 2021 med:

§ tilgjengeliggjøring av E-læringsmodul for nye ledere. Modul er klar og skal benyttes fra 2021.

§ E-læring for alle ledere i sikkerhetsmåneden oktober via lenke i epost.

§ Etablering av eget område på intranett med ulike e-læringsleksjoner om personvern.

Kontinuerlig utvikling av system for internkontroll som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven, (kommunens plikter og den registrertesrettigheter). Det er tatt i bruk eksisterende modul for behandlingsprotokoll i RiskManager, og utviklet denne med nødvendig informasjon om blant annet under databehandleres lokasjon, noark-status, og når system/tjenesten ble tatt i bruk og eventuelt avsluttet. Informasjon oppdateresfortløpende.

Sjekkliste med hensyn til at de registrertesrettigheter er imøtekommet er etablert.

Økt fokus og bevissthet på risikovurderinger og personvernkonsekvensanalyser (DPIA) i sektorene har ført til en økning i gjennomføring av dette i 2020.

 

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen fortsetter. Staben skal aktivt bidra med søknader om tilskudd både hos fylket og de statlige ordningene, følge opp de utbyggingsprosjektene som er i gang, og sørge for å søke om tilskudd på de gjenværende områdene, slik at kommunen når målet om 100 prosent dekning.

Dette vil kreve behov for mer kommunal finansiering som fremmes i egen sak. Kommunestyret har vedtatt et samarbeid, der kommunene, staten/fylke, utbygger og innbyggersamarbeider for å komme i mål innen utgangen av 2022.

Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd på bygdene i Elverum går jevnt og trutt framover. Ved årets slutt har ca 74 prosent av totalt 1778 husstander på bygdene fått tilbud om fibertilknytning. For de resterende 26 prosent av husstandene som mangler et høyhastighets-bredbåndstilbud jobbes det med ulike løsninger:

§ Kommunen har mottatt tilskudd for ytterligere128 husstander som kan starte utbygging i løpet av 2021. Forhandling med mulig utbygger er i gang og områdene planlegges ferdige i løpet av 2022.

§ Det søkes om utvidet støtte til noen områder, og støtte til områder som ikke har fått tilskudd tidligere.

§ Vurderer mobile løsninger i områder med få husstander og store avstander, da legging av fiber i disse områdene blir svært kostbart.

§ I områdene som grenser inn mot kommersielle områdene i og utenfor sentrum avventes videre planlegging inntil utbyggerne har lagt sine planer.

I henhold til vedtatt styringsdokument «Velferdsteknologi i Elverum kommune Overordnet prosjekt 2016-2020», skal Service- og IKT staben bidra aktivt til at fokuset i årene framover bør rettes mot å integrere velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten. For å lykkes med implementering av Velferdsteknologi må kommunen følge nasjonale anbefalinger og legge stor vekt på organiseringen og teknisk drift Service- og IKT-staben har ved hjelp av prosjektleder velferdsteknologi og andre ressurser i staben sterkt bidratt i kommunalt velferdsteknologiprosjekt, velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Dette i tillegg til arbeid med utvikling avprosesser og rutiner for drift og vedlikehold, samt bidra i den daglige driften. Arbeidet har vært gjennomført i tett samarbeid med Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Velferdsteknologi inngår som en del av kommunens digitaliseringsarbeid. Det er etablert en digital plattform der hjemmetjenesten fungerer som responssenter. Alle trygghetsalarmer, både stasjonære og mobile, er digitale. Prosjekter knyttet til lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn (sengesensorer, dørsensorer etc) er påstartet. Det samme gjelder et innovativt prosjekt for erstatning av dagens nøkkelbokser med digitale nøkler.

Videokommunikasjon er etablert og tilgjengelig for flere tjenesteområder. Det er en utfordring at kommunens ulike systemer ikke alltid er integrert. Et tiltak for å bedre dette er blant annet etablering av en integrasjon som muliggjør samhandling mellom kommunens elektroniske pasientjournalsystem og velferdsteknologiplattformen.

 

 

Eiendomsstaben
Sluttføre implementering av nye avfallsplaner. Avfallsplaner er utarbeidet og innebærer kildesortering i alle kommunale bygg. Det gjenstår imidlertid å konkurranseutsette henting av avfallet. Dette kan imidlertid medføre at kostnaden ved henting blir høyere for kommunen. Det planlegges i første omgang å forankre planen i kommunedirektørens ledergruppe.
Øke brukernes medvirkning/tilrettelegging for å sikre effektiv utførelse av renholdet. Kvalitetshåndbøker er utarbeidet som grunnlag for forventningsavklaring og samarbeid med sektorer og staber i kommunen. Arbeidet innebærer kontinuerlig oppfølging videre.
Utarbeide handlingsplan for å trappe oppvedlikeholdsrammen for å hente inn etterslep på bygningsvedlikehold. Dette skal bidra til at bygg ikke blir stengt og at behovet for rehabiliterings-prosjekter elimineres. Som følge av kommunens begrensede økonomiske handlingsrom er det foreløpig ikke fremmet noen handlingsplan til politisk behandling, men det ble i KS-sak 137/20 orientert om status knyttet til verdibevaring av kommunale formålsbygg.

Herunder redegjort for samlet vedlikeholdsetterslep som utgjør cirka 300 millioner kroner. Vedtaket innebærer i korthet at dagens budsjettnivå knyttet til vedlikehold av formålsbygg bør søkes styrket i tilknytning til framtidige behandlinger av Handlings- og økonomiplaner.

Utrede etterbruk av helsesenteret (gamle helsestasjon) som ligger i et strategisk helseområde mellom Helsehuset og Jotunhaugen/Jotuntoppen. Lokalene er vurdert som hensiktsmessige for samlokalisering av aktivitetstilbudene PRO leverer for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I tilknytning til arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det fremmet et investeringsprosjekt knyttet til ombygging av planløsning samt utbygging av blant annet lagerarealer. Tiltaket ble ikke prioritert på grunn av den økonomiske situasjonen, men vil bidra til at Sundsvoll aktivitetssenter kan avhendes og at leieforholdet i Askeladden kan avvikles. Tiltaket vil bli fremmet på nytt i tilknytning til kommende budsjettprosess.

Sluttføre implementering og oppdatering av investeringsmodulen Investeringsmodulen er oppdatert og ajour for 2020.
Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunensbyggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland). Fokuset har bidratt til at flere av kommunensbyggeprosjekter er gjennomført med stortinnslag av tre. Dette har blant annet medført at kommunen har mottatt utmerkelser og positiv omtale, samt at prosjektene bidrar til å redusere klimagassutslippene.
Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen. LEAN tankegangen har hatt, og vil fortsatt ha fokus. Dette innebærer fokus på helhetlige og kostnadseffektive leveranser, hvor grunnlaget er struktur, planer som grunnlag for effektiv og tilpasset bemanning, samt koordinert gjennomføring og oppfølging. I tilleggstandardisering og forenkling igjennomføring av prosesser.
Videreføre fokuset på innovative anskaffelser –koordinert med NHOs leverandørutviklingsprogram og Elverum Vekst AS. Ydalir skole og barnehage og massivtre bygget ved Hanstad skole er eksempler på innovative anskaffelser. I 2020 har det vært begrenset med investeringsprosjekter, men forskningsprosjektet knyttet til inneklima i massivtre bygget ved Hanstad skole pågår fortsatt. Eiendomsstaben mottok for øvrig i 2020 ferdig attest på massivtrebygget, som bekrefter at bygget tilfredsstiller alle krav i tekniske forskrifter. Dette betyr at bygget nå er godkjent som permanent bygg. Den innovativeanskaffelsen, som utfordret handlingsrommet i tekniske forskrifter, har med andre ord vært vellykket.

I tillegg har enhet for renhold anskaffet renholdsrobot i tilknytning til prosjektet Ydalir skole hvor renholdet i idrettshallen (1200 m2) blir gjennomført på en ressurseffektiv måte.

 

 

Personalstaben
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 10-faktor-undersøkelsen ble gjennomført i november 2020. Personalstaben bistår i oppfølgingsarbeidet på forespørsel fra avdelingsledere i mellomperioden fram til ny undersøkelse november 2022.
Lederutvikling – det har ikke vært oppstart fornytt

kull i Lederutviklingsprogrammet i 2020.

Det har vært unntaksår i 2020 grunnet covid-19-pandemien og smittevernsrutiner har gjort det vanskelig å gjennomføre kurs på vanlig måte.

Et kull har plass til 24 nye ledere, det har ikke vært grunnlag for et nytt kull i 2020.

Tilsetting/rekruttering – personalstaben bistår sektor-/stabssjefer og enhetsledere iansettelsesprosesser av avdelingsledere og andre nøkkelstillinger på etterspørsel. Prosedyren og de nye rutinene for tilsetting/rekruttering er implementert og brukes i hele organisasjonen. Tilbakemeldinger fra lederne som bruker dette verktøyet er at det er nyttig og effektivt.
«Ned med sykefraværet» –Sykefraværsoppfølging og fokus på nærvær er et kontinuerlig arbeid.

Personalrådgivere bistår ledere i forebygging ogoppfølging av sykefravær. Staben har tettsamarbeid med NAV og BHT for å øke nærvær.

Det er etablert rutiner for visualisering av fravær/nærvær, et verktøy for ledere i dialog med ansatte. 2020 ble et spesielt år med lav terskel for å være hjemme med symptomer på luftveisinfeksjon.

Vi har registrert fravær direkte knyttet til covid-19 på 0,54 %, antagelig er fravær på bakgrunn av symptomer høyere. Totalt sykefravær 2020 endte på 8,62 %.

Økonomistaben
Ta i bruk og utnytte digitale løsninger i størregrad hvor målet er å rasjonalisere og forenklearbeidsprosesser for å redusere kommunenssamlede ressursbruk. Tilpasning av digitale løsninger er en kontinuerligprosess. Kommunene har tatt i bruk Multikanal,som er en digitalt tjeneste som sender ut fakturaer og som sender fakturaer via digitale kanalerfremfor pr post. De digitale kanalene som brukes er eFaktura via bank, Vipps, Digipost. Forsendelser via post har gått ned fra ca 55 % til 25 %. Dette redusere kommunens arbeid med utfakturering og utgifter til trykk, papir/konvolutter, pakking og porto.
Videreføre arbeidet med oppgraderinger og LEAN- arbeid. Målet er å ha gode og rasjonelle rutiner og god kvalitet på arbeidet som gjøres. I kommunens LEAN-arbeid er det naturlig å se på forhold mellom stab/støtte og sektorer. Det ble i løpet av 2020 gjennomført en prosessfor å sikre at økonomistaben skal oppfyllefremtidige krav og forventninger til oss. Noe av årsaken til at denne prosessen ble satt i gang var at skatteetaten tok tilbake ansvaret for skatteinnkreving, og kommunen satt igjen med ansvar for innfordring av egne krav. Innfordringsmiljøet ble redusert og det var naturlig å se på hvordan denne funksjonen kunne kvalitetssikres.

Prosessen har endt opp med at det nå eretablert flere team som skal arbeide på tvers av enheter i økonomistaben, men også sammenmed andre staber og sektorer. Teamene har egne mandater og er ansvarlig for å tilrettelegge for gode prosedyrer og rutiner på forskjellige områder, og ikke minst tilrettelegge for internkontroll.

 

7.3.4 Utfordring videre

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

 • Tilstrekkelig med ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift.
 • Det er behov for å forbedre strukturen for innføring av nye digitale løsninger i kommunen. Digitale løsninger er i økende grad skybaserte med en prismodell basert på abonnement eller leasing. Denne utviklingen gir finansielle utfordringer, da belastningen nå kommer på driftsbudsjettene fremfor investering.
 • Digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne utnytte muligheter og hente ut gevinster ved digitalisering. Denne kompetansen er også viktig for å kunne redusere digitalt utenforskap, skape tillit til digitale løsninger, for læring og aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Innbyggere og næringsliv har en forventning om at kommunen leverer best mulig tjenester og at kommunens tjenester er lett tilgjengelig. Det skal leveres «mer for mindre». Dette er med på å sette krav til digitalkompetanse både hos ansatte og ledere i kommunen, samt hos innbyggerne. Det er derfor behovfor å løfte den digitale kompetansen for å imøtekomme disse kravene, og en satsning pådigitalisering må komme samtidig med en satsning på kompetanse.
 • Alle digitaliseringstiltak skal ha sterkt fokus på gevinstrealisering. Dette må synliggjøres allerede når tiltak vurderes gjennomført. Like viktig er det å følge opp at gevinstene faktisk blir hentet ut i etterkant av gjennomføringen av tiltakene.
 • Trusselbildet i det digital rom anses økende. Det er derfor behov for økt fokus på informasjons-sikkerhet og personvern i kommunen, herunder øke kommunens sikkerhets- og beredskapsevner innen datasikkerhetshendelser og datainnbrudd.
 • Etablering av helhetlig strategi for dokumentflyt og pålagt dokumentfangst for hele organisasjonen.

 

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene: 

 • Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør den største utfordringen for framtiden. Vedlikeholdsbudsjettet ble vedtatt redusert med 1,5 millioner kroner fra 2020, og utgjør nå cirka 8 millioner kroner. Dette skal ivareta verdibevaring av 145.000 m2 formålsbygg framover, hvor vedlikeholdsetterslepet utgjør cirka 300 millioner kroner. For å kunne unngå vedlikeholdsetterslep er det anbefalt å budsjettere med 170 kroner per m2. Dette tilsier at kommunen bør bevilge 24 millioner kroner til vedlikehold årlig for å unngå ytterligere forfall i bygningenes tilstand. Det er nå stor risiko for at større oppdukkende og kritiske behov kan medføre at bygg blir stengt i mangelen av vedlikeholdsmidler. For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet blir styrket.
 • Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) ble varslet regulert fra 2017 i henhold til gjeldende tilleggsavtale, hvor kommunen har forpliktet seg til å vurdere muligheten for å omregulere deler av arealet til bolig, i den hensikt at OVF skulle vurdere å ta tilbake deler av OVF har imidlertid ikke vært villige til å forplikte seg gjennom eksempelvis intensjonsavtale, og inntil videre synes det som man avventer situasjonen. Dette forholdet kan med andre ord innebære økonomiske utfordringer for kommunen på sikt, avhengig av omfanget av nevnte regulering av festeavgiften. Eiendomsstaben har imidlertid signalisert at Elverum kommune ønsker å bli involvert i fastsettelsen av verdigrunnlaget for arealet, som er utgangspunktet for reguleringen av festeavgiften som siden 2017 har vært 2,5 millioner kroner. OVF har for øvrig meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

Personalstabens prioriteringer framover:

2020 var staben preget av underbemanning store deler av året, dels på grunn av en rådgiverstilling stod vakant fra januar til september i tillegg til at en rådgiver var i foreldrepermisjon fra mars og ut året, uten at det ble satt inn vikar for vedkommende. I tillegg hadde vi et høyere sykefravær enn i de siste årene.

For 2021 er målet å jobbe med forbedring av rutiner og oppdatering av dokumenter i kvalitets-systemet. Vi har de senere årene produsert mange nye retningslinjer og prosedyrer nå er tiden inne for å kvalitetssikre oppdatering på disse samt sørge for at alt er godt implementert i organisasjonen. Vi fortsetter å holde interne kurs for ledere på bestilling samt utvikle flere e-læringskurs for ledere og ansatte.

7.4.1 Fakta

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene: Kommunal barnehagedrift; Privat barnehagedrift (dvs. kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager; styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov; tiltak fort o-språklige; ekstra assistanse og tilsyn/omsorg; barnehagelokaler og uteanlegg; skyss av barn som har vedtak om dette. I Elverum er det 8 private barnehager og 7 kommunale barnehager per 31.12.2020.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan forutdanning 2017-2022.

7.4.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020.Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2020 og 2019.

 

Barnehage: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 201: Barnehage      
Opprettholde 100 % barnehagedekning jamfør barnehagelovens rett til plass. 100 % 100 % 100 %
BRUKERUNDERSØKELSE/KARTLEGGING: Kultur for læring

Alle barnehager skal delta i utviklingsarbeidet Kultur forLæring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Her vil det i 2017, 2019 og 2021 gjennomføresbrukerundersøkelser/kartlegging rettet mot ansatte, barnog foresatte. I denne perioden erstatter denne kartleggingen brukerundersøkelsene som tidligere har vært benyttet. Det blir ikke satt mål for indikatorer før etter første kartlegging. Undersøkelsen benytter en poengskala der 500 er gjennomsnittet for Hedmark. Indikatorer på de 3 dimensjonene under vil bli tatt med innfra foreldreundersøkelsen.

     
Informasjon og samarbeid 520 Måles 2021 511
Tilfredshet 500 Måles 2021 495
Aktiviteter 510 Måles 2021 470

 

Forklaring til 500 poeng-skalaen – 500-poengskalaens logikk og oversikt tilsvarer i «Kultur for læring» den visningen som for eksempel finner sted i PISA-undersøkelsene. 500-poengskalaen tar både hensyn til gjennomsnitt og standardavvik. I skalaen er 500 poeng alltid gjennomsnittet for de resultatene somblir presentert. Alle matematiske beregninger, som spredning og standardavvik, er alltid inkludert i de aktuelle 500 poengene. Dette betyr at gjennomsnittet for alle institusjoner innenfor alle fokusområderalltid er 500 poeng, helt uavhengig av hvilken skala som er brukt i forhold til svaralternativer eller antall spørsmål i hvert fokusområde. I denne beregningsmåten er en forskjell på 1 standardavvik det sammesom 100 poeng.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 *Korrigert

avvik

Barnehage 178 650 168 680 173 739 823

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

 

Resultatkommentar

Merforbruket i barnehage skyldes, foruten korona-tiltak som følge av pandemien, økning i antall spesialpedagogiske vedtak som følge av en økning av behov for spesialpedagogiske tiltak i tråd med de lovkrav som ligger til grunn. Det har også vært en merutgift til utbetaling av barnehageplasser i andre kommuner i saker der vi som kommune har et ansvar.

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven, det betyr at det er de barn med rettigheter og som er født i perioden juni til ut november som er sikret barnehageplass. Elverum fyller retten til barnehageplass med et opptak med fastsatt dato 1. mars. Per 15.12.2020 hadde Elverum 26 barn under 3 år og 0 barn over 3 år på venteliste for oppstart våren 2021, disse hadde ikke rett i hovedopptak pr. 1 mars 2020. I 2020 var det pr 15.12.20 plassert 1014 barn totalt (0-6 år) i private og kommunale barnehager.

Alle barnehagene i Elverum har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for barn 4 og 5 år, personal, foreldre og ledere i 2019. Tilsvarende kartlegging gjennomføres høsten 2021. Det foreligger derfor ingen nye resultater for 2020. Disse vil komme frem i årsmeldingen for 2021. Resultatene på de punkter som er gjengitt i målekortet viser at Elverum ligger på og noe over snittet på informasjon og samarbeid. Barnehagene scorer litt under snittet på tilfredshet og aktiviteter. Ser man på fordelingen på svarene fra foreldre ligger hovedvekten på et snitt på over 3 poeng i en 4 poengs skala. Det betyr at gjennomgående er foreldre i Elverumsbarnehagene godt fornøyd med tjenesten de får, men det er forskjeller mellom barnehagene.

Det drives forbedringsarbeid i alle barnehagene på bakgrunn av funn i kartleggingen. Barnehagene har gjennom 2020 jobbet med kompetansepakke om rutinesituasjoner i regi av SEPU. Fokusområder videre vil være:

 • Relasjoner
 • Trygt og godt barnehagemiljø, inkluderende barnehagemiljø
 • Overganger
 • Tverrfaglig samhandling

I 2020 fikk 33 barn i alderen 0-6 år spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §19a. 19 barn ble tildelt ekstra ressurser i forbindelse med tilrettelegging etter barnehagelovens §19g-h.

Elverumsbarnehagene hadde i 2020 124 minoritetsspråklige barn i barnehagene. 97,2 % av disse hadde oppholdstid på 41 timer eller mer, det vil si full plass. Det er i et tidlig-innsats-perspektiv en god indikator med tanke på betydningen av god språkutvikling.

Pedagognorm – Alle barnehagene i Elverum oppfylte per 15.12.2020 pedagognormen med et snitt på 45,68 % barnehagelærer, en økning med 2% fra 2019. Elverum må ha et fokus på økt antall pedagoger, det nasjonale fremtidige målet er 50% pedagogdekning.

Bemanningsnorm – Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk til grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen. Normener 6 barn per voksen for barn over 3 år. I Elverum er antall barn 5,8 barn per voksen i gjennomsnitt per 15.12.2020.

7.4.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

 

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. Alle barnehagene i Elverum, både de kommunale og de private, deltar i det femårige utviklingsarbeidet Kultur for Læring. I 2020 arbeider alle barnehagene med kompetansepakke, gode rutiner i barnehagen, utarbeidet av SEPU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning). Covid 19 har preget arbeidet i barnehagene i 2020. Våren2020 ble det prioritert lite utviklingsarbeid, fokuset var påorganisering, smitteverntiltak og tilpasning til ulike nivå forsmittesituasjon.

Barnehagene fortsatte med kompetansepakken omrutinesituasjoner høsten 2020, fokuset var på å få med segde gode erfaringene fra den situasjonen barnehagene harstått i.

Det har vært utfordrende å få til felles personalemøter ogpedagogisk planlegging i barnehagene, mye grunnet atbarnehagene ikke var rustet for det digitale. På grunn avmangel på utstyr har ikke utviklingsarbeid og pedagogiskplanlegging i barnehagene vært mulig i alle perioder i 2020.

Videreføre tilvenningsmodellen – en metode i forbindelse med tilknytning og tilvenning av nye barn og familier. Tilvenningsmodellen har vært evaluert i 2020 og det er utarbeidet ny brosjyre for 2021.
Drive veiledning av nyutdannede barnehagelærere Elverum fikk midler fra Statsforvalter i 2020 til å etablere et veiledningsprogram for nyutdannede. Det ble i 2020 satt igang et system med tema over 2 år, det er en 20 % veilederressurs for alle barnehagene, både kommunale og private. 6 stk har fått tilbud om veiledning i 2020.
Tilrettelegge for kurs og annenfaglig input etter analysearbeidet i Kultur for læring. Gjennomført etter prosjektplan for KFL 2020. Ble på grunn av Covid 19 ikke gjennomført alt som var planlagt.

 

7.4.4 Utfordringer videre

Digitalisering i barnehagen; vi erfarer fra Covid19 perioden at barnehagene var akterutseilt når det gjaldt det digitale. Det var svært utfordrende å løse pedagogisk planlegging og kommunisere digitalt uten egnet verktøy for barnehageansatte. De må ha tilgang til egne digitale verktøy slik at de kan ta i bruk de mulighetene som finnes digitalt. Det mangler digitale enheter til blant annet pedagogisk planlegging for personalet. I tillegg må kompetansen heves for å være i stand til å nå rammeplanens mål.

Ny lov om trygt og godt barnehagemiljø; barnehagene må ha fokus på aktivitetsplikt og hva ny lovbetyr for barnehagene. Inkludering og psykososialt læringsmiljø er begrep som barnehagene skal seenda nærmere på. Arbeidet vil bygge på arbeidsformen der alle medarbeidere skal delta, det skal benyttes kompetansepakker og deling i profesjonelle læringsfellesskap. I tillegg vil det gjennom kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende miljø bli fokus på å bygge opp denne kompetansen i barnehagene. I tillegg pågår det arbeid med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling som vil være viktige støttetjenester for barnehagene. Det er føringer på at spesialpedagogisk kompetanse skal nærmere barna, og kommunene overtar flere oppgaver fra StatPed i løpet av en 5 årsperiode.

Verdiarbeid; Hjerterom på timeplanen implementeres i alle de kommunale barnehagene. Dette skalstøtte opp under et trygt og godt læringsmiljø i samarbeid med foreldrene.

Barnehageplass; Det er ventelister for de uten rett til plass gjennom barnehageloven. De kommunalebarnehagene har ikke bemanningsmessige ressurser for å gi tilbud til barn som ikke har rettigheter etter lovverket en plass når de fyller ett år. Konsekvensen er at noen barn/familier må vente forholdsmessig lenge på barnehageplass i vårhalvåret, noen barn har ikke rett på plass før de fyller 1 ½ år.

Det er behov for kontinuerlig fokus fra sektorledelsen på oppfølging, etterspørring, bistand, rådgiving, veiledning og støtte. Sektor for utdanning på administrativt nivå ble i 2019 redusert med totalt 3 årsverk, dette har konsekvenser for oppfølging innenfor utdanningssektoren på den måten det har vært tradisjon for. Sektor for utdanning må utvikle et nytt rammeverk for oppfølging av tjenestene, og vil måtte prioritere å videreføre arbeidet med å ruste ledere i å stå i endrings- og utviklingsarbeid samt få til effektiv ressursutnyttelse og god ledelse av tjenestene.

7.5.1 Fakta

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole, skolefritidstilbud, voksenopplæring, skolelokaler, skoleskyss, kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal) og logopedtjeneste.

Målgrupper for tjenestene er:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1. – 4. trinn i grunnskolen, samt på 5. – 7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017 – 2022. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, én spesialskole, 8 barneskoler, et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP- tjeneste.

7.5.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skalbidra til at de langsiktige målene på tjenesteområdet skole nås, særlig i henhold til i strategisk plan«Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som bleoppnådd i 2020 og 2019.

Skole: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 <20 % 25,3 % 16,2 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå1 <20 % 25,9 % 14,5 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 <15 % 21,2 % 18,2 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 <20 % 27,6 % 31,3 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <20 % 25,1 % 22,8 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 25,9 % 27,8 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 15 % 16,2 % 15,6 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 15 % 17,8 % 16,3 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 43 43,2 42,5
Prosentvis andel av elevene som ligger under 35 grunnskolepoeng skal ikke overstige 15 % 18 % 22 %
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring (skala 1-5, 5 er høyest) 4,0 3,9 3,9
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen 0 % 6,1 % 7,2 %

 

Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8% 8,4% 8,5%
PC-tetthet 1. – 7. trinn, antall elever pr. pc (nyttmål) PC-tetthet 8. – 10. – trinn, antall elever pr. PC (nytt mål) 1,5

1,5

2,1

1,4

2,1

1,4

Kulturskolen: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Kulturskolen skal sammen med kultursektor arrangere felles forestillinger der elever og lærere deltar sammen med ansatte i kultursektor (nytt mål for 2020).  

3

 

3

Elverum Læringssenter: Indikatortjenestekvalitet Mål

2020

Resultat

2020

Resultat

2019

Antall elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 90 % 70 %
Antall elever som fullfører grunnskole for voksne 100 % 100 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap

2020

Opprinnelig

budsjett 2020

Revidert budsjett

2020

*Korrigert

avvik

Skole 282 908 281 375 280 101 -1 748

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold, og viser hva som er avviket i ordinært drift.

 

Resultatkommentar

Det negative økonomiske avviket på skole skyldes igangsetting av ekstra tiltak som følge av corona-pandemien.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 20 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 %. Vi har svakere resultater, både i lesing, regning og engelsk på 5. 8. og 9. trinn enn hva som er målsatt. Resultatene er også betydelig lavere sammenliknet med resultatene for 2019.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene for 2020 er på 43,2 poeng. Dette er bedre enn hva som er målsatt og 0,7 poeng bedre enn hva de var i 2018 og 2019. Det er 18 % av elevene på 10. klassetrinn som hadde lavere enn 35 grunnskolepoeng. Dette er 3 % flere enn målsatt.

Elevundersøkelsen – På området faglig utfordring scorer Elverum 0,1 poeng svakere enn det som er målsatt for 2020. Resultatet for 2020 er det samme som det var i 2019. Skolene følger opp egne resultater.

Mobbing – resultatet for 2020 viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Resultatet viser at vi har 1,4 %-poeng bedre resultat sammenliknet med landet. Det er også en bedring på 1,1 %-poeng sammenliknet med resultatet for 2019. Vi har nulltoleranse mot mobbing og alle skoler arbeider aktivt for å bekjempe enhver form for krenkende adferd. Nettmobbing er en stadig større utfordring for skolen, her kan mye av mobbingen foregå utenfor skoletid, men som igjen får store konsekvenser i skoletiden. Det er særdeles viktig at skole, lokalsamfunn og foresatte spiller sammen for å hindre at noen blir mobbet.

Andel elever som får spesialundervisning– Elverum har 0,4 %-poeng flere elever som mottar spesialundervisning enn hva som er målsatt og 0,1 %-poeng lavere enn for 2019. Elverum har også 1,1%-poeng flere elever som mottar spesialundervisning sammenliknet med landet.

Pc tetthet– I 2020 har vi opprettholdt samme antall som i 2019. Det store IKT-løftet for Elverumsskolen blir gjennomført fra og med høsten 2021 med én til én dekning av nettbrett for elever på 1. – 3. klassetrinn og én til én dekning av PC for elever på 4. – 10. klassetrinn.

Kulturskolen – Kulturskolen har gjennomført antall felles arrangementer i tråd med målet. På grunn av pandemisituasjonen har mange av de hjelpemidlene og metodene vi trenger for nettbasert læring fått en mye raskere utvikling enn forventet. Vi er mye bedre rustet for fleksible læringsarenaer og metoder enn for et år siden. Vi har også startet utviklingsarbeid for formidling av konserter og forestillinger på digitale flater. Det er opprette kontakt med Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Tromsø for videre utvikling av prosjektet. For skoleåret 2021/22 har vi som mål å teste ut tilbud som på fast basis bruker digitale flater som støtte og som elever og foresatte kan være med å velge.

Elverum Læringssenter – Elverum Læringssenter har måloppnåelse på de mål som er beskrevet i virksomhetsplanen. God kvalitet i opplæringen og tett oppfølging er viktige faktorer for den enkeltes måloppnåelse, dette i tillegg til utviklingsarbeid blant de ansatte med fokus på prøveområdene og nivåene gir seg utslag i gjennomgående gode resultater på norskprøvene.

Høsten 2017 startet vi med kurs, fagbrevutdanning, praksiskandidatløpet. Dette kurset er et resultat av godt og tett samarbeid mellom NAV, enhet for bosetting og introduksjon og Elverum Læringssenter. Kurset er spesielt lagt til rette med tanke på å kombinere arbeidsrettet norsk, fagstoff (programfag) og praksis. Vi har et godt samarbeid med både det offentlig og det private næringslivet i vår region.

Høsten 2017 startet vi med yrkesretningen Helsearbeiderfaget, for så å utvide med både Barne- ogungdomsarbeiderfaget og Restaurant- og matfag året etter. På grunn av få elever på restaurant og matfag måtte vi legge ned den linja i desember 2020.

Våren 2020 fikk vi en kandidat som, i tillegg til bestått teorieksamen høsten 2019, besto den praktiske fagprøven og som nå kan titulere seg som helsefagarbeider. I 2020 var 12 elever oppe til teorieksamen i helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider, av de 12 var det 11 som besto teorieksamen I 2020 har vi også hatt et godt samarbeid med Elverum videregående skole vedrørende kombinasjonsklassen. Dette har vært meget positivt for elevene som føler at de går sammen med elever i samme aldersgruppe.

7.5.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Deltakelse i prosjektet Kultur for læring i regi av Fylkesmannen i Hedmark. I 2020 vil skolene arbeide med ny overordnet del av læreplanen og forberede innføring av de nye fagplanene som trer i kraft høsten 2020.  

Arbeidet er blitt gjennomført som planlagt.

Etablere faggrupper på tvers av skolene i fagene norsk, engelsk, matematikk og kroppsøving. Faggruppene i norsk, engelsk og matematikk har blitt gjennomført slik det var planlagt.

Nettverk i kroppsøving vil bli startet opphøsten 2021. Dette er et regionalt nettverk i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Institutt for idrettsfag. Nettverket fikk først bekreftet tilsagn om eksterne midler, desentraliserte kompetansemidler, i januar 2021, derfor er oppstart utsatt til høsten 2021.

Foreldreskole for alle foreldre med elever på 1. klassetrinn er innført ved alle barneskolene undernavnet «Hjerterom». Foreldreskolen er gjennomført med noen tilpasninger med bakgrunn i Korona-situasjonen.
Deltakelse i Inkluderende barnehage og skolemiljø iregi av Utdanningsdirektoratet. 3-årig utviklingsarbeid der Elverum er en av to kommuner i Hedmark som er blitt utvalgt til å delta. Prosjektet ble gjennomført som planlagt og er nå avsluttet.
Elverum Læringssenter vil sammen med enhet for bosetting og introduksjon videreutvikle kvalifiseringsplanen for elever tilknyttet læringssenteret. Vi har i løpet av 2020 fått på plass en kvalifiseringsplan for alle elevene på ELS. Denne planen er nå i bruk og følges tett opp av lærer, programrådgiver og minoritetsveileder på NAV. Denne vil holdes oppdatert i henhold til nye føringer i den nye integreringsloven.
Læringssenteret samarbeider med Elverum videregående skole om nyopprettet kombinasjonsklasse rettet mot elever fra 16- 24 år. Kombinasjonsklassen er blitt drevet som planlagt i 2020. Med bakgrunn i kostnader og et redusert elevgrunnlag vil avtalen med fylkeskommunen om kombinasjonsklasse ikke bli videreført fra og med skoleåret 2021/22.
Kulturskolen skal arbeide med utviklingen av «fremtidens kulturskole». Dette med bakgrunn i endrede ønsker om tilbud fra elevene. Kulturskolen skal utvikle nettbaserte undervisningsleksjoner som støtte og oppfølging av vårt allerede eksisterende tilbud. Målet er å opparbeide en base som inneholder alle fagområder i løpet av de neste fem årene.  

Kulturskolen er godt i gang med dette arbeidet. Det har vært en særlig rask utvikling med bruk av nettbaserte undervisnings-tilbud, dette også med bakgrunn i Korona-situasjonen.

7.5.4 Utfordringer videre

Det er risiko for at skolene ikke fanger opp eller reagerer overfor elever som blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, herunder risiko for at kommunen ikke har gode nok systemer for å avdekke mobbing. Det er risiko for at det ikke er tilstrekkelig utviklende arenaer for faglig utvikling. Økonomien i skolene er en utfordring, skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom.

Det er heller ikke rom for kompetanseutvikling utover den statlige satsningen på videreutdanning som kommunen er inne i. Reduksjonen av årsverk på kommunalt nivå har ført til at støtte av kommunal oppfølging/utviklingsarbeid, samt støtte ut i enhetene, blir vesentlig redusert.

7.6.1 Fakta

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene barneverntjeneste, barneverntiltak i familien, barneverntiltak utenfor familien og tjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens Sektor for familie- og helse, og er organisert i en egen enhet i sektoren med egen enhetsleder, to fagledere, 14 saksbehandlere og fire miljøterapeuter. Enheten er videre delt inn i et undersøkelsesteam og tiltaksteam. Det er tre saksbehandlere som har i hovedoppgave å følge opp fosterhjemsplasseringer. I det ligger oppfølging avbiologisk familie, fosterhjemmene og barna som er plassert.

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet. Det skal være god kvalitet i saksbehandling og oppfølging med rask behandling og gode beslutninger. Det skal gi likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger inngår i tjenesteområdet barnevern, tjenestenproduseres i enheten bosetting og introduksjon i Sektor for utdanning. Enheten har 8,5 årsverk. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

 • Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgsvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted /familie.
 • Enslige mindreårige.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse ogomsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015 – 2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

7.6.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skalbidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant fortjenesteområdet. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som i 2019 og 2020.

Barnevern: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2019 Resultat 2020
Funksjon 244: Barneverntjenesten.      
Antall fristoverskridelser for gjennomgang av melding 0 7 5
Andel barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidettiltaksplan som evalueres hver 3. måned 100 % 84 % 85,3 %
Funksjon 252: Barneverntiltak utenfor familien.
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem 100 % 100 % 100 %
Andel av brukere med tiltak som øker ORS-score fra førstebehandling til slutt 70 % Ikke målt Ikke målt
Funksjon 285: Enslige mindreårige flyktninger.
Antall enslige mindreårige som bosettes 3 1 4
Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95 % 100 % 100 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

 

Tjenesteområde
Tall i hele tusen
Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Barnevern 47 549 49 314 47 885 -281

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Barneverntjenesten har de siste årene gjennomført mye endringsarbeid med hvordan det arbeides med tiltak i familier, og gjennomført flere tiltak uten å kjøpe eksterne tjenester. Dette har hatt en positiv påvirkning på den økonomiske utviklingen – jfr. mindreforbruket på cirka 0,3 millioner kroner i 2020. Noen kjøp av eksterne tjenester må vi påregne, da både kompetansekrav og omfang av tiltaket blir for store i forhold til bemanning i barnevernet. Tiltak i hjemmet er viktig for å forhindre at omsorgsovertakelse blir nødvendig,

Barneverntjenesten fikk 440 meldinger i 2020 det var en liten økning i plassering av barn i fosterhjem i 2020 men ikke flere i institusjon. Vi har mål om at alle barn med tiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan, og har fokus på tett oppfølging av alle tiltak som vedtas. Tilsynsordningen i fosterhjem fungerer bra og samarbeidet følges godt mellom samarbeidskommunene.

Enslige mindreårige flyktninger – Totalt i 2020 var det 14 enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Elverum (ikke fylt 18/20 år). I Hamarvegen bofellesskap var det ved utgangen av 2020 bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger mellom 14 og 18 år. De resterende bor på hybler med oppfølging. 10 enslige mindreårige fylte 20 år og «gikk ut» av EMF i løpet av 2020. Disse er fremdeles innenfor 5-års perioden (jfr avtalen med Integrerings- og Mangfoldsdirektortatet om integreringstilskudd), og de som har ekstra behov blir nå fulgt opp av Bosetting og introduksjon.

7.6.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidetmed andre enheter i kommunen for å forbedreforebyggende arbeid, for å redusere saker tilovertagelse av omsorg. Ny samarbeidsavtale med NAV er utarbeidet. Barneverntjenesten deltar i tverrfaglig team. Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med Politiet. Barneverntjenesten harkontaktpersoner opp mot alle skoler og barnehager og faste samarbeidsmøter samt veiledning. Faste samarbeidsmøter med BUP. Ved å skape felles arenaer bidrar det til felles forståelse rundt den enkeltes problematikk og sikrer i større grad riktige tiltak. Barnevernet deltok også i tverrfaglig team med PPT, BUP, Forebyggende enhet, Skole/barnehage. Barneverntjenesten skal i samarbeid med forebyggende instanser gjennomføre tiltak som retter seg inn mot ny barnevernreform for å sikre at kommunen ivaretar føringer i reformen.
Fortsette det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som verktøy. Implementert i enheten som verktøy og Lean-verktøy brukes i det daglige arbeidet.

 

Videreutvikle prosedyrer og implementering avprosedyre «nærnettverk» i Elverum kommune, jfr. lovendring. Dette er nå en lovpålagt oppgave i alle kommuner.
Implementere Feedback informerte tjenester. Avsluttet bruk av systemet i kommunen
Etablere digitale sak/arkiv barnevern. Digitalt sak/arkiv er ferdig etablert i barnevernet.
Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold tilendringer i Lov om barneverntjenester. Inngår i barnevernreformen og pilot prosjekt 0-24.

7.6.4 Utfordringer videre

Barnevernreformen (oppvekstreform) vil påvirke barneverntjenesten sitt arbeid. Kommunen vil få et større ansvar med å rekruttere fosterhjem og beredskapshjem, jfr. endringer i lovverket.

Kommunen vil få helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, og det en lovfestet plikt til å søke i familie og nettverk ved eventuelle plasseringer. Det vil videre bli økt krav om kompetanseheving i barneverntjenesten. Kommunen vil i 2020/2021 ha dialogmøter med Statsforvalteren for å forankre eierskap for barnevernet på ledernivå i kommunene.

Barneverntjenesten vil ha støtte fra Statsforvalteren til utvikling av barneverntjenesten, gjennom å styrke lederkompetanse og fremme hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer. Barneverntjenesten deltar i et tjenestestøtteprogram som er samlingsbaserte og omhandler utvikling av hele tjenesten gjennom prosessveiledning. Det er i 2020 8 saksbehandlere og to ledere som har deltatt i et interkommunalt samarbeid med fokus på akuttarbeid. Som følge av barnevernreformen vil også kommunene få et større økonomisk ansvar, både med økte kostnader for bruk av statlige tjenester, økte satser for økonomiske vilkår til bl.a fosterhjem og spesial tiltak som ikke kommunen kan levere selv.

7.7.1 Fakta

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene:

 • Helsesykepleier – smittevern og vaksinasjonsprogram
 • helsestasjonstjeneste til barn mellom 0-5 år
 • jordmortjeneste
 • skolehelsetjeneste – for barn 6-20 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregående skoler og tilbud til høgskolestudenter
 • psykisk helsearbeid i helsestasjon for gutter, ungdom 0-24 år  og skolehelsetjenesten
 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger
 • helsestasjonslege og kommunepsykologer
 • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper
 • tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge
 • NOK (SMISO Elverum) – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud hvor Elverum er vertskommune
 • krisesenter – interkommunaltjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen
 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll dagaktivitetssenter
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand
 • avtaleleger – kommunens avtaler medfastleger
 • interkommunal legevakt (Åsnes, Våler, Åmot og Elverum)
 • turnusleger
 • tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på IKAD-plasser (interkommunal akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri
 • fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester
 • kommunal logopedtjeneste
 • Ungdommens hus
 • Hernes fritidsklubb

– tjenesten er for alle i alder 10-20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge. Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023, Integrering i Elverum2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og enfysioterapiplan.

7.7.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2020.

Helse – forebygging og behandling: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2019 Resultat 2020
Funksjon 231: Aktivitetstilbud til barn og unge.
Antall besøkende Ungdommens hus / Hernes fritidsklubb 9200 10122 5292
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 220 230 177
Sommeråpent Ungdommens hus antall dager 20 25 25

 

Funksjon 232: Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Barselbesøk av jordmor 3 dager etter hjemkomst 70 % 20 % 7 %
Hjemmebesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel 70 % 83 % 32 %
Brukertilfredshet hos ungdom (13-20 år) ORS score Ikke målt Ikke målt Ikke målt
Andel familier med QRS score (grønt) over Ikke målt 70
Funksjon 233: Annet forebyggende helsearbeid
Tilbakemelding etter tilsyn/befaring i miljørettet helsevern innen 4 uker. 100% 95 % 95 %
Andel avvik fra svarfrist på høringsuttalelser i miljørettet helsevern. 0 % 10 % 10%
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 månedersom deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 20 % 25 % 17 %
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned 20 % 9,4 % NY
Funksjon 234: Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter. 18 15 15
Funksjon 241: Diagnose, behandling, re-/habilitering.
Andel helsepersonell som tilfredsstiller kompetansekrav iakuttmedisinforskriften. 85 % 70 % 90 %
Antall klagesaker i legevakt/avvik – mindre enn < 5 3 2

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Helse – forebygging ogbehandling 81 172 71 746 73 902 1 999

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har hatt utfordringer med Korona-epidemien som kom for fullt i mars 2020. Tjenesteområdet måtte opprette i samarbeid med staber og sektorer flere tjenester som kommunen tidligere ikke har hatt. Vi har blant annet opprettet tjenester som; smittesporing, koronatesting, koronatelefon, vaksinering og vaksinetelefonen. Ansatte har gjort en meget god jobb og bidrar til positivt omdømme på vegne av Elverum kommune.

Legevakten samarbeider godt med sykehuset og ambulansetjenesten også i korona-arbeidet. Dette har vært utfordrende med tanke på Covid 19 i 2020, med endret arbeidsflyt og tiltak, egen smittestasjon bemannet for å håndtere mulig korona smitte utenfor ordinær legevakt.

Tjenesteområdet Helse- forebygging og behandling har et samlet merforbruk på 2,4 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak et merforbruk på 1,9 millioner kroner knyttet til drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet. I tillegg er det en økning i personalressurser grunnet endringer i brukergruppen samt høyere utgifter på skyss.

I hovedsak er det avvik på mål og resultat som knyttes til korona og de begrensninger det har gitt i forold til f.eks hjemmebesøk av helsesykepleier. Med unntak av registrerte ORS score da vi ikke lenger benytter dette kartleggingsverktøyet og andel fastleger som har legevakt er fortsatt lav.

7.7.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. Fokus på kontinuerlig forbedring blir gjennomført på noe ulik og i forskjellig grad. Mer fokus på bruk av forbedringstavler og Lean som styringsverktøy er prioritert.
Videreutvikle tverrfaglig samarbeid med barnehage, skole og helsestasjon/skolehelsetjeneste. Det er etablert samarbeid og rutiner og oppdatertsamarbeidsavtaler. Det jobbes videre medutvikling av tverrfaglig team, og arbeidet gårparallelt arbeid med pilot prosjekt 0-24. I tillegg samarbeider sektor for utdanning og FaHe tett i et verdiskapende og folkehelseprogrammet hjerterom/I ditt liv og Ung4Reg.
Kompetanseheving i taushetsplikt og samarbeid på tvers. Er gjennomført internt i sektorene.
Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid i statsbudsjettet. Frisklivssentralene i Solør og Elverum søkte i 2020 om prosjektmidler fra Innlandet Fylkeskommune, til videreføring av KiD-prosjekt (kurs i depresjonsmestring) som startet opp i2018. Det er utdannet 3 kursledere i 2020, men kun ett KiD-kurs er gjennomført pga. pandemien.

 

Bra Mat-kurs sammen med Frisklivssentralen iSolør, som ledes av 3. års studenter ved bachelor i Folkehelse, Høyskolen i Innlandet måtte avlyses grunnet pandemien. Studentene utarbeidet endigital presentasjon som en erstatning for avlystekurs. Frisklivssentralen Elverum arrangerte ettBra Mat-kurs i 2020.

 

På grunn av pandemien og smitteverntiltak var 2020 et utfordrende år for gjennomføring av kurs, trening og annet frisklivsarbeid.

 

Med unntak av perioden med full nedstenging fra 12.mars og ut april, har Frisklivssentralen likevel gjennomført flere av de ordinære tilbudene i løpet av året, bl.a. frisklivstrening ute, barsel- og gravidtrening og individuelle helsesamtaler.

 

Mestringskurs for kreftrammede er utsatt til høsten 2021.

Utvikling av oppgaver og tjenester i helsehuset, blant annet nye funksjoner i legevakten. Legevakten har etablert en systemhåndbok for alt helsepersonell som er ansatt, der rutiner for gjennomføring av pålagt kompetanseheving er tatt inn.

 

7.7.4 Utfordringer videre

Vi erfarer at det å få til en god tverrfaglig samhandling er krevende. Felles forståelse, helhet og koordinert tilnærming, ansvar og ansvarfordeling er alle krevende faktorer i dette arbeidet.

Vi har fortsatt som hovedmål å komme tidligere inn, jobbe mer forebyggende og helsefremmende og styrke den tverrfaglige samhandlingen og for å styrke barn og unge sin psykiske helse. Videre for å kunne støtte utsatte barn, unge og familier. Gjennom 2020 er samarbeidet med skoler barnehager utviklet gjennom felles arbeid inn mot hjerterom på timeplanen/I Ditt Liv-programmet, helhetlig sosial handlingsplan, ung 4 reg og pilotprosjektet 0-24.

Oppvekstprofilen til EK viser at vi har en forhøyet andel av unge 16-25 år som faller utenfor utdanning og arbeid. Vi har også en forhøyet andel lavinntektsfamilier og mange lavinntektsfamilierog enslige forsørgere enn landet for øvrig. Vi har utfordringer med rus og psykisk helse hos barn og unge, videre er vi spente på den negative effekten av pandemien blant barn og unge som ennå ikke er synlig.

Løsningen på utfordringene i dette området vil alltid være tverrsektorielt arbeid. Derfor er det viktigste vi gjør de nærmeste årene å videreutvikle, systematisere og implementere arbeidet mot barn, unge og deres familier i Elverum kommune.

7.8.1 Fakta

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold
 • drift av kjøkken i institusjon
 • dagopphold og aktivitet
 • transporttjenester
 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykiskhelsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgsstønad, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • fysio- og ergoterapitjenester
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån
 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten – Elverum kommune er administrativ vertskommune for tjenesten
 • renhold, drift ogvedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold til særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2022 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

7.8.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplaneninneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Lavmåloppnåelse skyldes for flere av indikatorene Covid-19 pandemien. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2020 og 2019.

Pleie og omsorg: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 253: Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon
Brukerundersøkelser sykehjem (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Resultat for brukerne (totalvurdering) 1,9 1,9 Måles ikke
Pårørendeundersøkelser sykehjem (skala 1-6, 6 er best).
Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering) 4,6 4,9 Måles ikke
Indikatorer for tjenesteproduksjonen i institusjon
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang 100 % 100 % 100 %
Andel pasienter med ernæringskartlegging utført 100 % 100 % 100 %
Andel som har fått tilbud om pårørendesamtale 100 % 100 % 100 %
Plasser institusjon av innbyggere 80 år eller over 18 % 16,77 % 18,57 %
Antall avdelinger som har implementert systematiskforbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (9 avdelinger) 9 av 9 0 av 8 NY
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 19,6 % 22 % 20,2 %

 

Funksjon 253: Tjenesteproduksjon – Storkjøkken og kantine. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Brukerundersøkelse – matombringing– (skala 1-6, 6 er best)
Svarprosent brukerundersøkelse ved tjenesten matombringing for hjemmeboende brukere 60 % 71 % Ikke målt
Svarprosent brukerundersøkelse ved tjenesten matombringing for pasienter på institusjon 80 % 81 % Ikke målt
Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten – hjemmeboende 5 5 Måles ikke
Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten – institusjon 5 6 Måles ikke
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle ( 2 avdelinger) 2 av 2 1 av 2 NY
Funksjon 254: Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp. Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Pårørendeundersøkelser – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best).
Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjenesten som bruker får Måles ikke Ikke målt 4,8
Brukerunders. hjemmebaserte tjenester (forenklet undersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best).
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får Måles ikke Ikke målt 2,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden(hjemmehjelpen) Måles ikke Ikke målt 1,9
Indikatorer for tjenesteproduksjon – tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.
Andel tjenestemottakere over 35 år som er demenskartlagt 100 % 100 % NY
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging.  

100 %

 

100 %

 

100 %

Andel tjenestemottakere med gitt tilbud om brukersamtale 1 gang per år.  

100 %

 

100 %

 

100 %

Antall avdelinger som har implementert systematiskforbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (9 avdelinger)  

9 av 9

 

7 av 9

 

NY

Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – somatikk
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre 100 % 90 % 90 %
Antall plasser dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) 15 plasser 13,6 plasser NY
Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (7 avdelinger) 7 av 7 0 av 4 NY
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – hjemmebaserte tjenester – psykisk helse
Andel oppdaterte tiltaksplaner 100 % 96 % 32 %
Antall gjennomførte samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten 25 31 NY
Kapasitet på tjenester psykisk helse (antall brukere) 500 522 NY

 

Sikre rask behandling og mottak av UK (utskrivningsklare pasienter) innen psykisk helse. Antall UK døgn. 20 døgn 2 døgn NY
Utvikling av en varig forbedringskultur. Antall forbedringsforslag per år 500 Ikke målt NY
Utvikling av en varig forbedringskultur. Antall gjennomførte forbedringsforslag 350 Ikke målt NY
Indikatorer for tjenesteproduksjonen – Tjenestekontoret – forvaltning
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven (Mål 0) 0 % 2 % NY
Antall UK (utskrivningsklare) døgn (somatikk) 40 døgn 53 døgn 7 døgn
Antall brukere med oppfølging fra demenskoordinator 79 brukere 67 brukere NY
Antall nye brukere henvist til demensteam for kartlegging og utredning av demens 20 brukere 28 brukere NY
Antall utførte utredninger av demens 15 26 NY
Antall bruker med oppfølging fra kreftkoordinator/kreftsykepleier 105 brukere 119 brukere NY
Antall pårørende med oppfølging fra kreftkoordinator/kreftsykepleier 65 pårørende 52 pårørende NY
Andel tjenestemottakere som har fått tildelt koordinator hvor koordinator er opprettet  

100 %

 

73 %

 

100 %

Antall avdelinger som har implementert systematisk forbedringsarbeid ved bruk av forbedringstavle (2 avdelinger) 2 av 2 2 av 2 NY

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Pleie og omsorg 428 326 361 897 400 344 -15 334

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar 

PRO har et merforbruk på 15,26 millioner kroner som i hovedsak kan henføres til mindreinntekt for ressurskrevende tjenester, kjøp fra andre, svikt i salg av mat, brukerinnbetaling og overtid for å sikre forsvarlige tjenester.

12 millioner kroner av merforbruket skyldes mindreinntekt for refusjon ressurskrevende tjenester. Flereforhold påvirker mindreinntekten; endret vedtakstid, lavere ressursinnsats utover vedtak, lavere andelvariabel lønn og innleie, lavere lønnsvekst og redusert arbeidsgiveravgift som følge av nasjonalt covid-19tiltak. Pensjonspåslaget for 2020 var også veldig lavt pga. covid-19. I tillegg har refusjonsordningen blitt ytterligere strammet inn. Disse forholdene gjør at vi får lavere timepris enn det vi hadde budsjettert med, som igjen påvirker refusjon. På grunn av usikkerhet knyttet til timepris og uttrekk av covid-19 midler er det foretatt en anordning som er noe lavere enn beregnet refusjonsbeløp. Dersom kommunen får godkjent uttrekk, og timeprisen blir som beregnet, vil merinntekten bli inntektsført i 2021.

Deretter er det største merforbruket knyttet til kjøp av tjenester fra andre. Årsaken er kjøp av eksterne tjenester knyttet til enkelttiltak, hvor kommunen ikke har egen tjeneste som dekker behovet. Samt ordningen brukerstyrt personlig assistanse, hvor flere brukere fikk økt vedtakstimer pga. økt behov, også som kompensasjon for redusert avlastningstilbud som følge av koronapandemien. Merforbruk på budsjett for utskrivningsklare pasienter (UK) skyldes i hovedsak en enkelttjeneste hvor kommunen måtte betale for UK-døgn i perioden hvor tjenesten måtte bygges opp.

Sektoren har et mindreforbruk på fastlønn, som må sees opp mot merforbruk på vikarpostene. Merforbruk på overtid skyldes behov for vikar på kort varsel, ofte med rett kompetanse og arbeid ut overordinær arbeidstid pga. korttidsfravær og ekstra innleie, samt tjenestemottakere med komplekse behov.

Forbruksvarer går med overskudd, noe som i stor grad skyldes reduserte innkjøp knyttet til matvarer vedsentralkjøkkenet, men må sees mot en større mindreinntekt på alle salgsposter. Institusjonene harmerforbruk på service og reparasjoner på ulikt teknisk og medisinsk utstyr.

Det er mindreinntekt på salg av mat til hjemmeboende, samt brød- og bakervarer. Det har gjennom åretvært ledig kapasitet på korttidsopphold, og derav også redusert brukerbetaling for tjenesten. Dagaktivitet har også en mindreinntekt, som skyldes redusert drift deler av året.

Fritid med bistand har et mindreforbruk som skyldes redusert aktivitet i forbindelse med koronapandemien. Samlet viser måleindikatorene i stor grad måloppnåelse, men enkelte indikatorer er i stor grad påvirket avkoronapandemien.

7.8.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2019 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Implementere LEAN; kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur. Alle enheter jobber med kontinuerlig forbedring og LEAN som metode. Det er fokus på visualisering og alle avdelinger har tatt i bruk ulike tavler. Avdelingene jobber med driftstavler som gjør det enklere å holde fokus på kvalitet, samt gir oversikt og struktur i hverdagen. I 2019 har sektor for pleie, rehabilitering og omsorg standardisert forbedringstavlen og de fleste avdelingene har startet opp med kontinuerlige og strukturerte tavlemøter. Forbedringstavlen inneholder i tillegg mål og måling av mål og forbedringsarbeid.

Flere avdelinger har gjennomført prosessgjennomganger i forbindelse med forbedringsarbeidet og ansatte har aktivt deltatt i gjennomgangene.

Sentralkjøkkenet har jobbet med bedre lagerstyring gjennom å sortere og systematisere de ulike lagrene. De har i tillegg prøvd ut gjøremålstavle, men ikke fått full effekt av denne.

I 2019 er elektronisk lagerstyring med tom/full prinsippet implementert på alle lager med medisinsk forbruksmateriell i både institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

Det er gjennomført kulturanalyse på flere avdelinger, dette for å undersøke og jobbe med avdelingens kultur for forbedring.

Flere ledergrupper har innført RAG (red, amber and green), et system for å holde oversikt over pågående prosesser. Det jobbes også kontinuerlig med å standardisere rutiner og prosedyrer.

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har hatt to samlinger for alle ledere med fokus på å dele og lære av hverandres forbedringsarbeid. Alle nye ledere har gjennomgått basiskurs i LEAN med utviklingsleder.

Ivareta fag- og kompetanseutvikling innen psykisk helse, spesielt innen vold, vurdering av voldsrisiko, takle utagering, og terapeutisk konflikthåndtering. Forebygging og håndtering av vold i rus og psykisk helse bygger på prinsipper i terapeutisk konflikthåndtering (TKH). Det er avholdt noen interne samlinger, og dette arbeidet skal kontinueres.

Vi har hatt to kursledere innen området . Den ene personen er nå flyttet til Tjenestekontoret,  og vi bør derfor øke kompetansen internt på kursledere i året som kommer.

Videreutvikle rus og psykisk helsetjeneste i bofellesskap og hjemmetjeneste. Det er startet opp et nytt bofellesskap i 2019 og det har vært nødvendig å utvikle miljøterapeutisk kompetanse i møte med målgruppen. Det legges vekt på trygghet og kontinuitet i arbeidet og systemhåndbok der tilnærmingene er beskrevet er revidert i 2019.
Videreutvikle det terapeutiske tilbudet i psykisk helse sammen med kommunepsykologene. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle ny metodikk overfor personer med milde/moderate helseutfordringer. Det er etablert Drop-in samtaler som et nytt tilbud i tjenesten.
Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på fallforebygging, legemiddelgjennomgang, forebygge urinveisinfeksjon og trykksår og forebygge underernæring som noen av de prioriterte fagområdene i PRO. Institusjonstjenesten har deltatt på nasjonalt pasientsikkerhets-program og har innarbeidet alle fokusområdene. Hjemmetjenesten og tjenester til personer med nedsatt funksjonsnedsettelse deltok i 2018 i lokalt læringsnettverk innen ernæring og har hatt spesielt fokus på dette i 2019. Det er rutiner og  samarbeid med fastleger vedrørende legemiddelgjennomganger. Alle fokusområder har oppdaterte prosedyrer i kvalitetssystemet.  Nytt fokusområde «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er oppstartet.
Videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll. Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg gjennomfører internrevisjon årlig etter revisjonsplan. Internrevisjon innen områdene legemiddelhåndtering og pårørendearbeid ble gjennomført i 2019. Enhetene gjennomfører i tillegg lokal internrevisjon per tertial.

Alle dokumenter er overført fra gammelt til nytt kvalitetssystem og overgangen til digitalt avvikssystem er startet opp.

Styrke demensomsorgen ved å videreutvikle rollen som demenskoordinator og etablere demensteam. Videre samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere, og gjennomføre pårørendeskole. Demensteamet består av en ergoterapeut og demenskoordinator. Fra oktober 2019 er demensteamet økt fra å jobbe sammen en dag annenhver uke til en dag hver uke. De samarbeider med fastlegene om demenskartlegging.

Det er gjennomført både kurs og evalueringsmøter innen aktivitetsvennordningen. Pårørendeskolen med samtalegrupper 2019 er gjennomført etter planen. Demenskoordinator har sammen med fagpersoner gjennomført kurs for ansatte innen vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang (Psbl kap. 4A).

Videreutvikle og evaluere effekten av innsatsteam som en tjeneste som gir brukeren mulighet for rehabilitering og økt mestring i eget hjem. Flere pasienter har fått tjenester fra innsatsteamet de to siste årene, og mange pasienter har god effekt av tjenesten. Flere pasienter blir rehabilitert til et mindre behov/omfang av hjemmetjenester etter avsluttet innsatsteam.

Fysioterapeut fra innsatsteamet har i 2019 deltatt i prosjekt handlingsplan for habilitering og rehabilitering, hvor et av fokusområdene er egenmestring. Prosjektdeltaker deltok i tillegg på meningsverksted for pårørende med fokus på «hva er viktig for deg».

Bidra som aktiv prosjekteier i kommunalt velferdsteknologiprosjekt og deltaker i velferdsteknologi-prosjektet i Sør-Østerdal regionen, samt fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid for å sikre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer, etablere digital plattform og responssenter. Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har vært en aktiv prosjekteier og deltatt med ansatte i både kommunalt velferdsteknologiprosjekt, velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Det er etablert en digital plattform og kommunens hjemmetjeneste fungerer som responssenter. Alle trygghetsalarmer er digitale. Rus og psykisk helsetjeneste har tatt i bruk videobasert samhandling, spesielt med spesialisthelsetjenesten. Dette gir god ressursutnyttelse, men det er en utfordring at ulike systemer ikke er integrert. Sektoren jobber videre med å implementere spesifikke teknologityper.

Samarbeide med MHBR om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Årlig brannvernundervisning på tvers av enheter er gjennomført i uke 43 i 2019. Hjemmetjenesten har deltatt i møter med MHBR angående prosjekt «Brannløftet», og det er iverksatt arbeid overfor enkelte utsatte brukergrupper. Arbeidet fortsetter i 2020.
Delta i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) prosjekt i samarbeid med sykehus og høgskolen for å øke kunnskap om KOLS. KOLS prosjektet 2018-2020 er satt på pause høsten 2019. Prosjektet vurderes gjenopptas og sluttføres høsten 2020.
Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom. Det er ønskelig å tilby flere hjemmeboende brukere med demenssykdom et aktivitetstilbud. Aktivitetstilbudet baserer seg på personsentrert omsorg, og målet er å gjøre dagen meningsfull for brukerne, samtidig som pårørende får nødvendig avlastning.

I 2019 har en arbeidsgruppe jobbet med å utvikle tilbudet med tanke på både å øke antallet plasser samt styrke innholdet i aktivitetstilbudet. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.

Strukturelle endringer gjennomføres tidlig i 2020 for i større grad å kunne imøtekomme lovpålegg om aktivitetstilbud til mennesker med demenssykdom fra 01.01.2020.

Ivareta bestemmelser om utførelse av arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. Se punkt under; Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven.
Implementere recoveryorientert arbeid i rus og psykisk helse. Det er igangsatt arbeid sammen med Høgskolen i Innlandet for å se på muligheter for å etablere egen studieretning og et samarbeid i vårt nærområde.
Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading. Over 50 % av de ansatte i rus og psykisk helsetjeneste har fått opplæring om forebyggende arbeid mot selvmord. Arbeidet mot vold i nære relasjoner skal fortsette i 2020.
Forebygge og håndtere vold og trusler mot helsepersonell – jfr. nye pålegg i Arbeidsmiljøloven Enhetene har utsett totalt 28 ressurspersoner som har gjennomgått grunnkurs i vold og trusler i arbeidslivet. Ressurspersonene skal bistå vedrørende opplæring og veiledning av kollegaer. For å ivareta rollen som ressursperson vil ressurspersonene følges opp med årlige 6-timers kurs.

I tillegg er det et tett samarbeid med personalstaben, bedriftshelsetjenesten og noen enheter har fått bistand fra spesialisthelsetjenesten ved utfordrende situasjoner. I institusjonstjenesten bistår spesialisthelsetjenesten blant annet med TID veiledning – dette hjelper oss med forebygging i gitte pasientsituasjoner. TID er et manualbasert verktøy som personalet, vanligvis i samarbeid med lege eller psykolog, anvender for å utrede, tolke og sette inn tiltak ved adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre psykiske tilstander.

Dette krever kontinuerlig arbeid, og vi fortsetter arbeidet i  2020.

Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer. Det har i 2019 ikke kommet en økning i den økonomiske rammen som forutsatt i nasjonale føringer. Forprosjekt for etablering av Fact-team i vår region av avsluttet, og det  er besluttet at Elverum kommune skal delta videre i dette arbeidet.
Implementere Feedback orienterte tjenester i rus og psykisk helsetjenester. Det har vært problematisk å få til en systematisk veiledning og oppfølging på området på grunn av at kommunepsykolog med dette ansvaret har sluttet. Tjenesten fortsetter likevel å jobbe med feedback orienterte tjenester. Utviklingsleder i sektor for familie og helse er ressursperson innen området og har startet opp arbeidet  igjen på slutten av 2019. Vi har ønske om å fortsette dette arbeidet fremover.
Videreutvikle mestringstilbud og satsing på intro-kurset «tankens kraft» i psykisk helse Kurset Tankens kraft har vært gjennomført 7 ganger i løpet av 2019 og ca. 180 deltakere har møtt på en eller flere samlinger. Det er søkt midler om utvikling av tilbudet til personer med milde/moderate lidelser. Vi ønsker å etablere «Rask psykisk helsehjelp» som metodikk. Dette er lavterskeltjenester uten henvisning og kort ventetid.

7.8.4 Utfordringer videre

Helse og omsorgstjenester – Ifølge rapport fra Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Elverum kommune erfarer allerede i dag utfordringer ved rekruttering av sykepleiere. Demografisk framskrivning tilsier en vesentlig økning av antall eldre iårene som kommer. Samtidig vises det til prognoser som tilsier at en langt større del av den fremtidige arbeidskraften i Norge må velge helsefaglig utdanning for å imøtekomme samfunnets behov. Vi må legge til rette for robuste fagmiljøer hvor knappe ressurser kan benyttes der det er behov for å sikre faglige forsvarlige tjenester til pasienter og brukerne med behov for helse- og omsorgstjenester. Med stadig flere oppgaver og større forventninger til hva kommunen skal sørge for, erdette en av de største utfordringene fremover.

Hjemmebaserte tjenester – Det har vært en reduksjon i antall vedtakstimer, men økning i antall brukere gjennom 2020. Det de siste årene kommet større krav om ulike kartlegginger som skal gjennomføres og dokumentere, og følges opp for at tjenesten skal være forsvarlig – noe som er ressurskrevende og stiller store krav til tjenesten – både faglig og kapasitetsmessig.

Rus og psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2020, spesielt innen poliklinisk virksomhet, hvor det antas at noe kan tilskrives koronapandemien. Økningen har vedvart de tre sisteårene, noe som i perioder gir ventelister inn til tjenesten.

Kommunen har hovedansvar for innbyggere med milde til moderate lidelser (ofte angst, depresjon,bekymring, søvn). Vi må utvikle tilbudet med veiledet selvhjelp, kurs og gruppetilbud til denne gruppen.

Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen. Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne. Pakkeforløp er innført innen psykisk helsevern og rusfeltet. Dette øker behovet for koordinerte tjenester og pålegger også kommunene større ansvar. Dette merarbeidet er en utfordring fortjenestene som allerede er under sterkt press.

Vi har for få tilrettelagte boliger for særlig ressurskrevende brukere, og det er utfordrende å få avtaler omfleksible arbeidstidsordninger for ansatte. Det gjør at vi må kjøpe private tiltak.

Dagaktivitet for hjemmeboende med demenssykdom – 1. januar 2020 ble det lovpålagt å sikrenødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Det er behov for å styrke denne tjenesten fremover, for å sikre at hjemmeboende med demenssykdom kan bo lengre hjemme, samt at pårørende kan få avlastning. Det er ønskelig å både variere aktivitetene, og vurdere utvidet åpningstid.

Institusjonstjenesten – det har vært ledige plasser gjennom hele 2020, også etter at 16 plasser ble redusert fra henholdsvis juni og september. Den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Det er også økende press på tilbud innen alderspsykiatri. Institusjonstjenesten har i perioder pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte.

Grunnbemanningen ved enkelteavdelinger er lav, som igjen medfører behov for ekstra innleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris har blitt vesentlig redusert de siste årene, men kommunen hadde flere døgn i 2020, i påvente av oppbygging av en enkelttjeneste.

Vi ser også økende utfordringer med å få tak i kvalifisert personell, spesielt vikariater for sykepleiere, vi må derfor se på organisering av arbeidet, og hvordan vi kan sikre forsvarlige tjenester fremover hvis det som forventet blir knapphet på helsepersonell.

Interkommunal akutt døgnplass – det er lav beleggsprosent på både psykisk og somatisk akuttdøgnplass. Det er planlagt at tjenesten flyttes fra legevakt til sengepost 2 ved helsehuset fra januar 2021. Åmot og Våler går ut av samarbeidet fra 2021.

Fellestjenesten – enheten har flere seniorer, og er således sårbar med tanke på kompetanse. Det målegges til rette for gode overganger for å sikre kompetanseoverføring for å ivareta viktig arbeidsoppgaver.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne – Mangel på riktig og nok kompetanse har gjort at vi ikke har vært i stand til å bygge opp tjenester etter tjenestemottakernes behov, og måtte kjøpe tjenester for en lengre periode i 2020. Dette medfører at vi må kjøpe tjenester av private aktører. På sikt skal vi være i stand til å yte denne tjenesten selv, ved å rekruttere tilstrekkelig kompetanse og se på alternative arbeidstidsbestemmelser. Det er et stadig økende behov for avlastning. På Vestly avlastning er det begrenset med rom, og dette medfører at vi i mindre grad har kapasitet til å imøtekomme disse behovene på Vestly.

7.9.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene sosial rådgiving og veiledning; administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen; skjenkekontroll; gjeldsrådgiving; økonomirådgiving, rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig; boligforvaltning -ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som:omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram; kommunale sysselsettingstiltak og kommunale lavterskel sysselsettingstiltak; forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

 • Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk
 • Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal
 • Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel –særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020, alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, boligsosial programplan – bolig for velferd 2016-2020.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger og sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede og som ivaretar rusomsorg sammen med NAV.

7.9.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2020.

 

Sosial tjenestebistand: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid      
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned. 10 12 9
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 80% 86% 88%
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og somskal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning (måles hvert tertial). 80% 88% 84%
Funksjon 243: Tilbud til personer med rusproblemer      
Antall rusmisbrukere som følges opp av ruskonsulent. 60 85 86
Funksjon 265: Kommunalt disponerte boliger      
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 12 1 7
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totaltbrukte startlånsmidler. 50% 49,3% 54%

 

Minimum driftskostnader til vedlikehold per år – kr per m2 170 115 78
Funksjon 273: Kommunale sysselsettingstiltak      
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud i Askeladden eller Vedsentralen per år.  

30

 

28

 

43

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 6 6 4

 

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

 

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Sosial tjenestebistand 6 527 1 527 7 064 -696

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

 Sosial – tjenestebistand har et samlet mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. Avviket skyldeslangtidssykemelding og at det er gjennomført færre rene salgs- og skjenkekontroller grunnetnedstenging av bransjen under Covid-19.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid Inngåtte intensjonsavtaler om tilvisningsavtaler for 30 leiligheter er under oppføring, og det forventes at de første 5 boligene er tilgjengelig for tildeling i løpet av1. halvår 2021.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid Inngåtte intensjonsavtaler om tilvisningsavtaler for 25 leiligheter er under oppføring, med 40% kommunal tilvisning. De 4 første boligene er oppført og 1 familie er tilvist bolig. 13 boliger er klare for utleie i løpet av juli 2021. Endringer på eiersiden i forhold til den ene tilvisningsavtalen medfører noe forsinkelse i forhold til de siste 30 utleieboligene, men det er dialog og konkrete planer for 2021/22.

Kun 1 husstand har gått fra leie til eie av egen bolig i 2020. Koronasituasjonen i 2020 medførte prioritering av refinansiering av lån for å beholde bolig. Flere kommunale leietakere søkte om startlån i 2020, men økonomi og inntekt endte i avslag i første omgang. Enkelte leietakere har bedd om takst på leid kommunal bolig for å vurdere kjøp. Boligsosialt team prioriterer barnefamilier i forhold til bruk av startlån og utnytter Husbankens virkemidler for å bistå boligsosialt vanskeligstilte. Redusert bemanning i boligsosialt team gjennom deler av året gir utfordringer med tid til nødvendig gjennomgang for å innvilge lån i de vanskeligste sakene.

Råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeide – 88 % av flyktningene som ble fulgt opp av minoritetsveileder var i arbeidsrettet aktivitet i 2020. Flertallet av disse er i Kvalifiserings- programmet, på YR2 eller Introduksjonsprogrammet. De 12 % som ikke er i arbeidsrettet aktivitet er under avklaring eller har utfordringer med språk.

Gjeldsrådgivning – det har vært en liten økning i antallet avsluttede saker i 2020. Løsningsgraden er på 86 %, noe vi er svært godt fornøyd med.

Tilbud til personer med rusproblemer – Antallet rusmisbrukere som ble fulgt opp av ruskonsulent ble8 5 i 2020. Dette er flere enn tilrådelig for to, men behovet er faktisk vesentlig større enn dette også. Det er store mørketall innenfor dette området.

Alle kommuner i Norge rapporterer inn opplysninger om tjenesteproduksjonen til Statistisk Sentralbyrå. Dette gir grunnlag for å sammenlikne kommunens ytelser i tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne. Denne statistikken (KOmmune – STat – RApportering) er strukturert ved at sammenlignbare kommuner er samlet i ulike kommunegrupper. Elverum kommune tilhører kommunegruppe 13. Se tabell under.

 

Kommune/ KOSTRA-gruppe

Utvalgte nøkkeltall for kommunale boliger, etter region, statistikkvariabel ogår
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) Andel nye søkeres om har fått avslag på kommunal bolig (prosent) Antall boliger finansiert med startlån, per 1000 innbyggere (antall) Antall husstander med bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)
2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Elverum kommune 25 25 25 37 32 40 3,5 3,3 4,4 26,8 16,7 19,2
KOSTRA-gruppe 13 19 18 19 65 28 37 * 1,5 1,4 * 14,9 16,3

*ikke publisert enda.

Kommunen formidlet 85 millioner kroner i startlån i 2020 og 75 husstander fikk startlån. Startlånet brukes til kjøp, men også i mange tilfeller for å refinansiere gjeld for å beholde boligen. 49,3 % av startlånsmottakerne var barnefamilier.

7.9.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra detteer kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2019 Gjennomføring – kommentar
Videre deltagelse i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd», blant annet med delprosjektene: «Hjem først» og «Midlertidig bolig». «Hjem først» er et prosjekt som er videreført også i 2020 med en ansatt fra rus og psykisk helse, og en ansatt fra Nav. Hensikten med prosjektet er å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet. Stillingene vil fra 2021 gå inn i ordinær drift i de to enhetene.
Følge opp 3 inngåtte intensjonsavtaler i forhold til tilvisning av private utleieboliger. To av utbyggerne har startet byggingen av disse boligene. Ut fra dette ligger det an til at kommunen får tilgang til 5 boliger i løpet av 1. halvår 2021.
Etablere og utvikle et FACT team for å gi merhelhetlige og koordinerte tjenester til personer med store utfordringer knyttet til rus og psykiatri (FACT = Flexible AssertiveCommunity Treatment – et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser) Kommunen har deltatt i et forprosjekt med intensjonom å etablere et FACT-team i vår region (Sør-Østerdal) sammen med DPS (Distriktspsykiatrisk senter), Åmot og Trysil. Forprosjektet er avsluttet. Oppstart av teamet har vært utsatt, delvis pga. Covid-19. Planlagt oppstart er høsten 2021. Rus og psykisk helse skal bidra med inntil 3 årsverk til dette teamet.

 

Utvikle nye tilrettelagte arbeidsplasser forpersoner med utviklingshemming, og videreutvikle produkter fra Askeladden tekstilverksted i tråd med moter og etterspørsel. Forenkle produksjonen tilpasset brukergruppen. Størrelse og utforming av dagens lokaler legger begrensninger på utviklingen av nye tilrettelagte arbeidsplasser. Det har ikke blitt utviklet nye arbeidsplasser, blant annet på grunn av at tiltaket med å ta i bruk annet bygg ikke ble valgt inn til investering i 2020. Det er stadig produktutvikling iavdelingen.
Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen. Det er avhendet to boliger i 2020, hvor samlet inntekt utgjorde 2,65 millioner kroner. Begge boligene ble solgt til kommunale leietakere (“fra leie til eie”).
Revidere samhandlingsrutinene mellom enhetene Bosetting og Introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV når det gjelder deltagere på introduksjonsprogram. Det er utarbeidet og signert en ny samarbeidsavtale mellom de tre enhetene. Denne sikrer samhandling av tjenestene til deltagerne som er i introduksjons-programmet. Avtalen evalueres og revideres hvert år.
Arbeid med å skaffe hensiktsmessige boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom Eiendomsstaben og NAV. Det er fremskaffet og regulert tomt for bygging av 6 forsterkede enheter til bruk som midlertidige boliger. Statsforvalteren har rettet innsigelser mot reguleringen av tomta til vårt formål. Dialog pågår mellom Statsforvalteren og Planavdelingen. Byggeprosjektet er derfor utsatt til 2022

7.9.4 Utfordringer videre

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid Prosjektene «Midlertidig bolig» og «Hjem først» får tilskudd av avsatte midler i statsbudsjettet post: «Tilbud til mennesker med langvarige og og/eller sammensatte tjenestebehov». Vi mottok dette tilskuddet også i 2020, men kun nok til delvis dekning av de to stillingene. Resten av personalkostnaden tok henholdsvis Psykisk helse og NAV over ordinærramme. Fact teamet vil bli etablert i løpet av 2021 og vi forventer derfor ikke å motta tilskudd videre til disse to prosjektene.

Brukere som av ulike grunner blir bostedsløse utgjør en utfordring. I mange tilfeller er årsaken til bostedsløshet forbundet med manglende boevne. Dette innebærer spesielt skadeverk og husleierestanser, som medfører tvangsfravikelse i henhold til Husleielovens bestemmelser. For kommunen er utfordringen begrensede muligheter og ressurser til å skaffe midlertidig botilbud med tilstrekkelig oppfølging. Videre er det utfordrende økonomisk å avsette tilstrekkelig midler til vedlikehold av den kommunale boligporteføljen.

Arbeidet med å registrere tilstanden i kommunens boligportefølje er i sluttfasen, og vil gi et godt grunnlag for vedlikeholdsplanlegging samt utarbeidelse av avhendingsplan for uhensiktsmessige boliger. Vedlikeholds etterslepet i kommunale boliger er foreløpig beregnet til cirka 25 millioner kroner. Vedlikeholdsbudsjettet er for øvrig marginalt, og medfører at flere av boligene ikke er utleie bare på grunn av uforholdsmessig stort vedlikeholdsbehov. Som følge av mindre forbruk knyttet til energikostnader ble det i 2020 prioritert å gjennomføre mer vedlikehold i kommunale boliger enn avsatt i vedlikeholdsbudsjettet. Dette bidro til at flere boliger ble utleid med tilhørende husleie inntekter som forutsatt i budsjettet.

Internkontroll kommunale boliger vil måtte få et enda større fokus framover, særlig knyttet til gjeldende brannforskrifter og tilhørende risikovurderinger i forhold til bosetting. Dette kan medføre behov for investeringstiltak, for eksempel etablering av sprinkleranlegg i omsorgsboliger i flere etasjer som er bygd i henhold til eldre tekniske forskrifter.

Tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming – Askeladden tekstilverksted. Størrelse og utforming av dagens lokaler legger begrensninger på utviklingen av nye tilrettelagte arbeidsplasser. Det er stadig nye brukere som har behov for tilrettelagte arbeidsplasser, men lokalene begrenser antall nye som kan få innvilget plass. Dette medfører at vi må yte tjenester til disse på en annen arena en til en. Dette kan gi både større økonomiske utgifter for kommunen og et dårligere tilpasset tilbud for tjenestemottakeren.

7.10.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene:

mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere; kvalifiseringsprogrammet (KVP); økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte.

Målgrupper for tjenestene er:

 • Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden, også enslige mindreårige flyktninger
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV
 • Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholdemuligheten for å bo i egen bolig

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016-2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015-2019, strategisk plan: Barnefattigdom- bekjempelse og forebygging 2013- 2016, strategisk plan for NAV Hedmark 2016 -2020.

7.10.2 Mål og resultater i 2020

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhets-planen inneholder et særskilt målekort med i ndikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste-området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2020.

Sosial – økonomisk bistand: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 275: Introduksjonsordningen      
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år). 50 50 79
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert. 50% 61% 63%
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etterbosetting (ferdig med integreringsfase). 80% 85% 76%
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente. 30 19 27
Funksjon 276: Kvalifiseringsordningen      
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). 30 27 28
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning (måles hvert tertial) 60% 82% 87%
Funksjon 281: Ytelse til livsopphold      
Antall brukere under 25 år som mottar økonomisk sosialhjelp per måned. 55 44 44
Antall brukere under 25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager. 30 27 23
Aktivitetsplikten – antall deltagere i pålagt aktivitet for sosialhjelp. 30 71
Andel av personer i aktivitetsplikt, se måltall, som har arbeidsoppgaver i kommunen. 60% 55%

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i tusen kroner

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Sosial – økonomisk bistand 50 660 56 274 53 413 -3 237

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

 

Resultatkommentar 

Sosial – økonomisk bistand har et samlet mindreforbruk på 3,2 millioner kroner. Avviket skyldes økt refusjonsinntekt fra NAV stat som følge av overgang til uførepensjon av brukere som har mottatt sosialhjelp, og mindre utbetaling av kvalifiseringsstønad grunnet lavere antall deltagere enn budsjettert. Videre er det mindre utbetalinger av introduksjonslønn og etableringskostnader som følge av færre bosatte flyktninger. Det er også redusert utbetaling av etablerings- og utbedringstilskudd til boligformål på grunn av lavere aktivitet på boligkontoret.

Det har vært en stor nedgang i gjennomsnitt antall hovedpersoner som mottar sosialhjelp hver måned i 2020, se tabell. Dette til tross for at det har vært et betydelig antall personer som er blitt permittert eller oppsagt grunnet korona i året. Årsaken til nedgangen skyldes en målrettet innsats i veiledning ogoppfølging av langvarige sosialhjelpsmottagere mot arbeid eller varige, statlige ytelser.

Aktivitetsplikten for personer under 30 år har ligget nede i store deler av 2020 grunnet korona og smitteverntiltak.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har hatt noe færre deltagere enn de budsjetterte 30. Det har vært mangel på kvalifiserte deltagere vi har kunnet avklare inn i programmet. Det er hele 82 % av de som har gjennomført programmet som er kommet over i arbeid eller utdanning, noe som er godt over målet.

Bosetting flyktninger innenfor integreringsperiode – enhet for bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV samarbeider tett for å sikre måloppnåelse for bosatte flyktninger. Dette sikrer at både det faglige og det økonomiske perspektivet blir ivaretatt vedrørende den enkeltes kvalifiseringsplan og fremdrift. Elverum kommune hadde i 2020 239 bosatte flyktninger innenfor 5 års perioden. Totalt 84 personer avsluttet sin 5-års periode. Av disse var det 23 barn som er integrert i skoler og barnehager. 61 personer var over 18 år. Av disse var 12 i jobb*, 24 går på videregående utdanning, 2 på yrkesrettede kurs (YR2), 3 på grunnskole for voksne, 4 på høgskole kombinert med jobb, 7 har flyttet pga jobb, 1 på introduksjonsprogram og 8 på ulike tiltak i NAV.

*Jobb inkluderer også vikariater og deltidsstillinger. Dette kan medføre at noen av de som er ferdige med 5-års perioden også vil måtte motta supplerende sosialhjelp.

År 2017 2018 2019 2020
Gjennomsnitt permåned 37 36 23 27

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

 

År 2017 2018 2019 2020
Gjennomsnitt permåned 56 55 44 44

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

 

ÅR JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2003 279 293 303 325 299 273 290 272 263 305 257 324
2004 276 278 347 335 288 345 305 339 350 337 339 350
2005 285 341 354 358 319 355 312 323 323 295 335 348
2006 271 332 351 300 310 349 267 327 358 288 342 324
2007 270 314 334 294 290 311 249 295 236 283 288 253
2008 237 274 252 311 299 263 274 294 275 280 246 304
2009 245 277 284 300 287 229 292 227 285 283 245 277
2010 228 278 278 251 222 268 231 185 224 226 239 240
2011 176 209 227 212 200 202 158 181 216 166 183 200
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 294 264
2020 272 269 254 290 270 220 278 208 281 267 211 274

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum – 2003 – 2020.

 

År 2016 2017 2018 2019
Gjennomsnitt per måned 282 290 283 258

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

7.10.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
IPS (individuell jobbstøtte) er implementert i ordinær drift. Det ble imidlertid gitt prosjektmidler til en ekstra stilling med hovedvekt på arbeid med brukere som har utfordringer med rus. I tillegg er IPS utvidet med en stilling finansiert med prosjektmidler med hovedarbeidsområde Åsnes. Metodikken er implementert i henhold til tilgjengelige ressurser og IPS er også innført på Hedmarken (Hamar, Ringsaker, Løten, Stange) og er underlagt IPS-miljøet i Elverum. Dette er et tiltak som i sin helhet er finansiert av staten. Den ekstra prosjektstillingen er et tilbud for de som har psykiske utfordringer og/eller rusproblemer. Flere av disse har hatt kommunale ytelser (øk. sosialhjelp) og er nå kommet ut i jobb.
Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp skal videreutvikles. Aktivitetsplikten for sosialhjelp har ligget nede det meste av året grunnet Korona og smittevernregler.

 

Særskilt fokus på brukere som har vært langvarig mottagere av sosialhjelp. NAV har satt av to årsverk, hvorav en ekstra engasjementsstilling som har hatt som målsetting å kartlegge og avklare langvarig mottagere av sosialhjelp opp mot arbeid eller varig ytelse. Dette har flyttet flere titalls brukere fra sosialhjelpbudsjettet over i arbeid eller til statlig uførepensjon.

 

7.10.4 Utfordringer videre

Statistikk for 2020 (KOSTRA) viser at en større andel av befolkningen i Elverum mellom 20 – 66 år mottar økonomisk sosialhjelp, enn i kommuner vi sammenligner oss med. En ser at barnefattigdom i Elverum ligger noe høyere enn de vi sammenligner oss med. I oversikten over antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp er det kun hovedpersoner som er registrert, utbetalingene vil gjenspeile familiestørrelser, det vil si antall barn i familie.

 

Kategori

Kommune – 2020-tall
Vestby Aurskog Høland Stange Elverum
Sosialhjelpsmottagere – antall 337 392 486 611
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 171 220 245 322
Sosialhjelpsmottagere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 161 133 217 272

Tabell: Noen indikatorer på sosiale ytelser i sammenliknbare kommuner (folketall cirka 18. – 21.000).

Utfordringene fremover er å arbeide videre for å redusere det totale antall sosialhjelpsmottagere. Vi har derfor også for 2021 satt av to medarbeidere i NAV, hvorav en ekstra i en engasjementstilling med for mål og avklare flere langtidsmottagere av sosialhjelp over i arbeid, arbeidsrettet aktivitet eller utdanning. For noen av brukerne vil også avklaringen føre til overgang til varig, statlig ytelse (uførepensjon).

Vi tar videre sikte på å ta opp igjen aktivitetsplikten for sosialhjelp, i første rekke for de under 30 år hvordette er lovpålagt. Vi ønsker å utvide aktivitetsplikten til å være et tilbud også for sosialhjelps-mottagere over 30 år.

7.11.1 Fakta

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene:

 • Kino- og kulturhus
 • idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall
 • folkebibliotek
 • tilskudd til frivillige lag ogforeninger, museer og kunstformidling
 • støtte til den norske kirke og andre religiøse formål(livssynsorganisasjoner)

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer ogidrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig. Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke eller øvrige livssynsorganisasjoner.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift avegne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene med tilskudd fra kommunen. I 2020 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart 34 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig ca 72 medarbeidere gjennom året, her inkludert timelønte og vikarer. Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere.

7.11.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Undervises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Kultur og religiøse formål: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 370: Bibliotek.  
Utlån per innbygger 3,6 2,3 3,0
Utlån av bøker/media for barn 34 800 22 778 28 705
Antall besøkende per år 82 000 43 400 78 800
Totalt antall arrangementer 140 21 118
Antall arrangementer for barn/unge 15 5 47
Funksjon 373: Kino        
Antall besøkende på kino – barn 6000 3543 6520
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 42000 15349 36024

 

377: Kunstformidling      
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 7000 1494 4978
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 4000 1921 5570
380: Idrett      
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 50 70 80
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 4 3 3
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 11 10
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg      
Brukertilfredshet Svømmehallen (skal 1-6, 6 er høyest). For lavsvarprosent

(19)

Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, 6 er høyest). 5
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300 000 200 000 300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen 78 000 40 174 73 246
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 15 000 9 898 14 940

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under: 

Tjenesteområde

Tall i tusen kroner

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Kultur- og religiøse formål 41 437 38 808 37 914 1 661

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet kultur- og religiøse formål har et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Dette er merforbruk knyttet drift, vedlikehold og renhold av arealer innen tjenesteområdet. 2020 med koronanedstengning av inntektsgivende enheter, her spesielt kino og kulturhus, medførte betydelige mindre inntekter, dette er hovedforklaringen til avviket.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratis tilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt. Resultatene for 2020 viser at tjenestene leverer godt til tross for koronapandemiens utfordringer og at tjenesteområdets aktiviteter har vært viktige i dette spesielle året. Elverum bibliotek hadde et totalt besøk på 43 400 og totalt 21 arrangementer hvor 5 var for barn, dette er under mål for 2020. Elverum kino og kulturhus hadde et kraftig fall i besøk i 2020 som følge av koronarestriksjoner. 2020 var et krevende år for filmbransjen og kulturlivet generelt. Besøket i hallene var som et normalår.

Driftsåret 2020 har vært sterkt preget av Koronarestriksjoner, vises ved lavere besøk på tjeneste-områdets tilbud. Dette har også hatt konsekvenser på å nå forventet inntektskrav på spesielt kulturhus og kino. Kulturhuset benyttet nedstengning våren 2020 til montering av planlagt oppgradering avlydanlegg og visningsutstyr for kino, og lydanlegg for teater og konserter. I tillegg ble det utført mye forefallende arbeid og vedlikehold.

7.11.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Etablere utlånssentral for lån av sports- og fritidsutstyr i Ungdommens hus i samarbeid med Biblioteket. Utlånssentralen Fritt Fram er etablert og kan vise til gode utlånstall. Innbyggere har vært flink til å låne frilufts- og aktivitetsutstyr i Koronanedstengningen. Viser at Fritt Fram er et viktig folkehelstiltak.
Videreutvikle Kulturhusets gode samarbeid med eksterne aktører og arrangører, både lokale og nasjonale. I Korona året 2020 har det vært begrensede muligheter. Kulturhuset har sørget for å holde kontakten med det de etablerte nasjonale og lokale kulturaktører i 2020. Forestillinger har blitt avlyst eller flyttet. Men også gjennomført en del arrangementer innfor de gjeldende retningslinjer.
Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon. Arbeidet har kun omfattet eget arbeid i Planavdelingen og Kultursektoren, uten kontakt med eller medvirkning fra publikum eller andre parter. Store planoppgaver og periodevis lav bemanning forsinket arbeidet. Smittesituasjon gjorde alt utadrettet arbeid umulig.
Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger, høgskole, fylkeskommune og departement. Vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet). Samarbeidet med Elverum Idrettsråd, frivilligeorganisasjoner, fylkeskommune og departement har fungert bra gjennom mye digital kontakt. Flere nye prosjekter er etablert. Samarbeidet med HINN har vært noe redusert. Dette skyldes nok i stor gradnedstengning i lange perioder.
Forsterke Elverum biblioteks fokus på litteratur, kunnskap og arrangementer rettet mot barn og unge, samt videreutvikle samarbeidet med skoler og barnehager. Ansatt bibliotekar i 100% vikariat med arbeidsoppgaver rettet mot skole/barnehager. Lagt et godt grunnlag for økt samarbeid, pga smittevernhensyn har det ikke vært fysiske besøk ute på skoler/barnehager.

 

7.11.4 Utfordringer videre

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. Dette gjør at en stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Innlandet. Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme-opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

7.12.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene:

 • arealplanlegging
 • kart- og oppmåling
 • bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
 • veterinærvakt
 • landbruksforvaltning
 • fiske- og viltforvaltning og viltfondet

Innenfor tjenesteområdet ligger også eiendomsskattekontoret.

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er: Utbyggere (private og profesjonelle aktører); aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere, og brukere av kart og geografiske informasjonstjenester (GIS) som kommunen forvalter og tilbyr, så vel publikumsrettet som profesjonsrettet.

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre gradstyrt av strategiske planer. Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår bl.a. utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.) og plan for klima og energi i Elverum.

7.12.2 Mål og resultater i 2020

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2020.

 

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Alle funksjoner      
Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil. 0 1 0
Funksjon 301: Plansaksbehandling.
Andel 1. gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale. 100 % 100 % 100 %
Funksjon 303: Kart og oppmåling.
Andel plassering av tiltak innen 5 dager. 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen. 98 % 97 % 98 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18.3 (16 uker). 0 % 0 % 0 %
Funksjon 304: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.      
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker. *) 30 %*) 73 % 68 %
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr. 0% 0,01 % 0 %
«3-ukers saker» ferdigbehandlet innen 16 dager 75 % 87 % 78 %
«3-ukers saker» ferdigbehandlet innen 3 uker 90 % 97 % 95 %
Funksjon 329: Landbruksforvaltning.      

 

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker. 80 % 77 % 78 %
Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler. 100 % 100 % 100 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 85 % 89 % 78 %
Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker 80 % 90 % 80 %
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik. (NY) 100 % 100 % IM
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. (NY) 100 % 100 % IM

*) Ny beregningsmetode innført 2020, andel beregnet kun mot byggesaker der det er aktuelt å føre tilsyn, dvs. nye boliger, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde

Tall i heletusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Teknisk forvaltning 3 714 7353 4 659 -872

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har samlet sett god måloppnåelse. En sak er omgjort av Statsforvalter på grunn av ulik vurdering/tolkning av prosessbestemmelser. Det økonomiske avviket henføres til kombinasjon av mindreforbruk som følge av at alle kostnader er søkt holdt på lavest mulig nivå, og merinntekter (gebyrinntekter på selvkostområder). Netto merinntekter kr 1 048 330 fra byggesak er avsatt til selvkostfond. Geodata har også betydelig merinntekter (kr 622 429) avsatt selvkostfond.

7.12.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I virksomhetsplanen for 2020 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Tilpasse seg nye rammebetingelser som har fremkommet gjennom tjenestegjennomgangen 2019 og gjennomføre vedtatte salderingstiltak. Dette er gjennomført
Videreutvikle tilsynsordningen for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse Arbeidet pågår, men noe etter ønsket utviklingstakt på grunn av kapasitetsutfordringer. Arbeidet videreføres i 2021.
Oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det mangler kapasitet og midler til å iverksette arbeidet, utsatt til høst 2021-planlagt oppstart planprogram dersom videre finansiering er sikret.
Etablere nytt interkommunalt GIS samarbeid,(systemanskaffelse, systemdrift og fellesorganisering). Arbeidet er i rute, tas i bruk medio 2021.
Videreføre arbeidet med digitalisering av saksbehandling og brukerdialog. Det pågår en kontinuerlig utvikling hvor vi løpende søker å tilpasse oss og ta i bruk nye metoder og verktøy.
Sluttføre arbeidet med revisjon av veileder for bruk av tre. Arbeidet pågår og ferdigstilles medio 2021.

 

Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet som strategi. Løpende prosesser med varierende intensitet og innsats. Bortfall av LEAN-koordinater forsinker arbeidet.

7.12.4 Utfordringer videre

Stram økonomi og ressursknapphet er fortsatt den altoverskyggende utfordringen for forvaltnings-oppgaver finansiert over ordinært budsjett (landbruks- og miljøforvaltningen og arealplanlegging). Det er ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser (lønnsmidler og midler til tjenestekjøp).

Det fører til at tjenester som ikke er myndighetspålagte skaleres ned eller utsettes, det gjelder også kommunestyrets planambisjoner. Situasjonen må reflekteres i ny planstrategi (2021) slik at den blir realistisk fundert. For øvrig er utredningskapasiteten sterkt begrenset og personalbelastningen stor.

Implementering av nytt GIS-system med geomatikksamarbeidene GIS på Hedmarken, GIS i Sør-Hedmark og ESOL GIS-samarbeidet (som vi er part i) pågår. Ny organisering av samarbeidene ogtjenesteutformingen påregnes fra 2021. Nye GIS systemer medfører endring og utvidelse avtjenestetilbudet, med tilhørende kompetanseoppbygging.

Digitaliseringen medfører at tjenester, arbeidsprosesser og teknologi løpende utvikles og endres. Dett eskjer nasjonalt og vil i særlig grad påvirke plan- og byggesaksbehandlingen i årene fremover.

7.13.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene:

 • parkeringsordning
 • kommunale veger
 • rekreasjon i tettsted (parker m.v.)
 • utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • produksjon og distribusjon av vann
 • avløpsrensing
 • avløpsnett/innsamling av avløpsvann
 • gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann- og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad de strategiske planene. Hovedplan vann og avløp – 2015-2024, Trafikksikkerhetsplan 2008-2017, Byplan for Elverum kommune og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

7.13.2 Mål og resultater 2020

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skalbidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant fortjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2019 og 2020.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon itettsted.
Andel behandlede feilmeldinger i Gemini-melding etter 4 uker 100 % 100 % IM
Funksjon: 340, 345, 350, 353: Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og
innsamling avavløpsvann.  
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen Bedre VA (innenfor de -% beste) 10 % 39 % 13 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene. 0 0 0

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde

Tall i heletusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Regulert budsjett 2020 Korrigert avvik*
Teknisk drift 12 408 8 178 10 317 2 351

*Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Måloppnåelse – størst avvik fra satte mål knytter seg til indikatoren «Plassering i tilstandsvurderingen Bedre VA (innenfor de -% beste)». Dette skyldes engangshendelser knyttet til reparasjonsvarighet på renseanlegget, samt markeds- og værforhold i forbindelse med slamavhending.

Økonomi – parkeringsområdet har mindreinntekter på ca. kr -415.000,-. Tjeneste 3320 Kommunale veger har overforbruk på forbruksmateriell (som følge av høyt aktivitetsnivå) og høy egenaktivitet på brøyting og strøing, inklusive overtidsbruk. Det er mindreutgifter på bruk av konsulenter.

Aktivitetsnivået er i stor grad styrt av klimatiske forhold, som varierer år for år. 2020 var tidvis utfordrende i så måte. Budsjettsituasjonen skaper store bekymringer knyttet til å opprettholde forventet fremkommelighet og standard på det kommunale vegnettet, og indikerer et gap mellom ønsket kvalitet/standard og tilgjengelige midler.

7.13.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsoppgave i 2020 Gjennomføring – kommentar
Tilpasse seg nye rammebetingelser som har fremkommet gjennom tjenestegjennomgangen 2019 og gjennomføre vedtatte salderingstiltak. Arbeidet er gjennomført.
Videreføre arbeidet med å etablere løsning forfremtidig slambehandling i Sør-Hedmark i samarbeid med sju andre kommuner, etter pålegg fra Fylkesmannen. Saken er behandlet i kommunestyresak KS 095/20, Nedre Romerike Avløpsselskap tildeles enerett for mottak og behandling av kommunens avløpsslam.
Sluttføre arbeidet med ny Trafikksikkerhetsplan i tråd med kriteriene som følger av at Elverum kommune har besluttet å bli sertifisert som trafikksikker kommune. Oppgaven er overført Samfunnsutviklingsstaben, plan ferdigstilles våren 2021.
Tilnærme seg LEAN-konseptet som driftsstrategi i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Omfattende forbedringsarbeid pågår, men ikke LEAN basert, det avventes inntil videre både av hensiktsmessighets vurderinger og kapasitets-utfordringer.

7.13.4 Utfordringer videre

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, og arbeider langsiktig med forutsigbare rammer på et relativt lavt og stabilt gebyrnivå for abonnentene. Dette søkes videreført. Kombinasjonen av økt klimabelastning og slitasje/elde på deler av infrastrukturen peker i retning av intensivert rehabilitering i årene fremover.

Den altoverskyggende utfordringen for tjeneste/funksjon 332 og 335 er en særdeles krevende finansiering som utfordrer tjenestenes struktur og opprettholdelse. Det forsterkes av stadig økende oppgavemengde – både administrativt og i drift, og uforutsigbarhet knyttet til investeringer i veg/gateanlegg og anleggsmidler (driftsmateriell).

Det skaper en meget vanskelig ledelses- og arbeidssituasjon, som nærmer seg et vendepunkt hvor omlegging til økt grad av konkurranse- utsetting må vurderes.

7.13.5 Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2020

 

Tiltak/prosjekter 2020 Millioner kroner eks. mva. Kommentar
Eksisterende ledningsnett
Rehabilitering Konvallvegen/Tyrivegen 4,9 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Rypevegen 1 Rehabilitering av gammel asbest vannledning
Rehabilitering Grøndalsbakken 3,5 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering St.Torleivsveg/Hanstadhovedkloakk 6,2 Istandsetting og oppussing etter tidligere rehabiliteringer, og rehabilitering av siste ledningstrekk på Hanstad
Diverse mindre rehabiliteringer +oppussing

etter tidligere anlegg +asfaltering/kompletteringer

0,1 Oppussing og istandsetting, samt noen inntekter
Sum 15,5  
Utvidelse av forsyningsområdet/nyanlegg
Nytt ledningsanlegg mot Strandbygda 6,3 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg mot Sørskogbygda 10,6 Tilknytning av Kirkekretsen tilElverum vannverk, ifm. sanering av Kirkekretsen vannverk
Diverse mindre utbygginger, samt refusjoner og andre inntekter -0,1 Oppussing og istandsetting, samt noen inntekter
Sum 16,8  
Total sum 32,3 Nyanlegg og rehabiliteringer

 

Investeringene i vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig i henhold til vedtatt Hovedplan VA 2015 –2024. For å opprettholde standard og funksjonalitet til disse anleggene, og i tillegg være forberedt påkommende klimaendringer, er denne årlige investeringsrammen i planen i gjennomsnitt satt til 25 mill. kr. Regnskapet for 2020 viser en totalinvestering på 32,3 mill. kr., som dekkes inn over årets ramme og tidligere års mindreforbruk.

I 2020 ble cirka halvparten av investeringene brukt til rehabilitering av gamle ledninger, og den andre halvparten brukt til å utvide forsyningsområdet, samt sanering av Kirkekretsen vannverk i Sørskogbygda.

Som kommentert under kapittel 7.13.4 vil kombinasjonen av økt klimabelastning og slitasje/elde på deler av infrastrukturen peke i retning av intensivert rehabilitering i årene fremover. Dette vil bli adressert i kommende revisjon av Hovedplan VA.

7.14.1 Fakta

Tjenesteområdet næringsutvikling er i økonomisk omfang et lite tjenesteområde og omfatter tjenestene:

 • kommunal næringsvirksomhet som i denne sammenheng er utbyttet kommunen erverver fra KF Elverum kommuneskoger
 • samt tjenesten tilrettelegging og bistand for næringslivet

Målgruppe for tjenestene er næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter gjennom 2020 i regi av det kommunalt heleide selskapet Elverum Vekst AS.

Kommunalt planverk som i særlig grad har vært styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

 • Kommuneplanen (areal- og samfunnsdel)
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014-2018.
 • Strategisk plan for NAV

7.14.2 Mål og resultater i 2020

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2020 er vist i virksomhetsplanen for 2020. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2020.

Næringsutvikling: Indikator tjenestekvalitet Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019
Funksjon 325: Tilrettelegging og bistand fornæringslivet.
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter. 15 10 Mer enn 30
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 30 38 Mer enn 50
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 10 8 15 – 20

 

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2020 vises i tabellen under.

Tjenesteområde

Tall i heletusen

Regnskap 2020 Opprinnelig budsjett 2020 Revidert budsjett 2020 * Korrigert avvik
Næringsutvikling 6 748 4 374 8 002 -77

*Korrigert avvik i tabellen kan ikke leses som en differanse mellom regnskap og revidert budsjett. Se forklaring i kapittel 1.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet næringsutvikling har et resultat tilnærmet i balanse sammenliknet med budsjett for 2020. Ressursene går i hovedsak til med finansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av kommunens selskap Elverum Vekst AS. Dette reguleres i en egen oppdragsavtale mellom Elverum kommune og Elverum Vekst AS. Se forøvrig rapporter og årsmelding fra selskapet.

Elverum kommune bidrar videre med næringsutviklingsmidler til forsvarskoordinatoren i Sør-Østerdal sammen med Åmot kommune og Innlandet fylkeskommune, et mangeårig bidrag for å bidra til forvaltningen av Elverum kommunes rolle og muligheter som vertskapskommune for betydelige og økende tilstedeværelse fra Forsvaret.

Vi har også et mangeårig samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Åmot kommune i prosjektet sivilt-militært samarbeid, og som har bidratt gjennom årene til studier,konferanser og utvikling av forretningsvirksomhet innenfor området samfunnssikkerhet. Denne avtalen blir fornyet for nye 3 år i 2021.

Aktiviteten innenfor næringsutviklingen i Elverum vurderes som høy, tatt i betraktning de sværtbegrensede ressursene en har innenfor området. I løpet av 2020 har selskapet Elverum Vekst AS med datterselskapene Elverum tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI AS) og EKI Utvikling AS funnet sin form, med ferdig utviklet strategi, kompetent bemanning og en rekke konkrete næringsutviklings- og attraktivitetsprosjekter som det arbeides med. Det vært avholdt mange møter og kurs og etablert møteplasser for næringslivet, for å styrke samarbeid og styrke kompetansen blant både eksisterende næringsaktører og nyetablerere.

Det jobbes både generelt og med dedikerte initiativ overfor bedrifter med konkrete prosjekter med potensial for utvidet virksomhet og nye arbeidsplasser. Slike initiativer også blitt styrket gjennom året med bidrag fra kommunens næringsfond. Naturligvis har 2020 vært preget av koronapandemien, i den forstand at aktiviteter har måttet utsettes eller er forsinket. Videre er det bidratt overfor næringslivet med å saksbehandle statlige kompensasjonsordninger overfor bedrifter og virksomheter som har hatt inntektstap og reduksjoner som følge av pandemien. Dette har krev relativt stor innsats fra saksbehandling i Elverum Vekst AS.

Som bidrag til aktivitet og resultater bidras det også årlig fra kommunens tjenesteområde pånæringsutvikling til selskapet Visit ElverumRegionen AS, Elverum turistinformasjon, klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal, forskningsprogrammet Zero Emission Neigbourhood (Ydalir), medlemskapet i OsloRegionens Europakontor (fra 2020), filmfestivalen Movies on War, samt Finnskogen-samarbeidet for å løfte Finnskogen som turistmål og foreningen HelseInn (tidligere Terningen Nettverk). I sum bidras det til disse tiltakene med til sammen cirka 2 millioner kroner. Det foreligger årsrapporter fra alle disse tiltakene som viser regnskap og resultater.

7.14.3 Utviklingsarbeid i 2020 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2020 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt i 2020 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bosteds-attraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2020 være å sette i drift det nystartede selskapet «Elverum Vekst» (arbeidstittel – se omtale over) med nytt styre, daglig leder og koordinering av virksomheten i den samlede kompetansebasen. Elverum Vekst AS er stiftet med nye vedtekter, er oppkapitalisert og nytt styre er valgt. Elverum Regionens Næringsutvikling er innfusjonert. Elverum TomteselskapAS, Elverum Kommunale Industribygg As og EKI Utvikling AS er datterselskaper.

 

Gjennom 2020 er selskapets strategi utviklet i samråd med eier og bemannet for å ivareta strategien.

 

Oppfølging av prioriterte tiltak forankret i Strategisk Næringsplan 2014-2018 samt oppdatere planen for ny periode 2020 –2023 – jfr. kommunens planstrategi. Gjennom andre halvår 2020 har det vært arbeidet intensivt for å utvikle kommunens nye plan: Attraktivitet for Elverum – næring, bosted, besøk – 2021-2024.
Finne og understøtte utvikling av egnet permanent nettverk for næringsutøvere i kommunen. En rekke virksomheter og samarbeidsnettverk blant bedriftene i Elverum understøttes, hvilken samlet organisasjonsform dette vil finne er foreløpig ikke helt avklart.
Arbeide med de særskilteprosjekter/initiativ som er oppe og har attraktivitetspotensial. Arbeidet pågår kontinuerlig. Se særlig rapporteringen fra Elverum Vekst AS.

 

7.14.4 Utfordringer videre

Gjennom 2020 har det vært arbeidet intensivt for å målrette og organisere seg for å drive godt attraktivitetsarbeid for Elverum. En samlet kompetansebase er skapt gjennom Elverum Vekst-selskapene.

Utfordringen videre er å samkjøre attraktivitetsarbeidet effektivt innenfor den selskapsstrukturen som nå er skapt, med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk. Dette henger tett sammen, og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid, og at vi gjennomfører de initiativene som gir størst effekt i nært samarbeid mellom Elverum Vekst, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner.

I så måte er det forventning til at den strategiske planen for attraktivitet for Elverum, som forventes ferdigstilt høsten 2021 vil være et verktøy som bidrar til å forene kreftene, sette fokus, og bidra til målrettet arbeid over tid for å styrke Elverums posisjon som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke.

Elverum har noen særskilte utfordringer de kommende år – knyttet til:

 • å opprettholde og øke befolkningsveksten – da kommunen trenger det og har rom for det – særskilt store investeringer som er gjort innenfor barnehage, skole, helse og tilrettelegging for boligbygging de senere år.
 • å opprettholde størst mulig aktivitet ved sykehuset i Elverum – den struktureringsprosess somforegår i sykehuset Innlandet.
 • å styrke industriell produksjon, basert på de virksomheter som er i Elverum og på de utfordringer og muligheter det tiltrengte «grønne skiftet» krever og gir.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF