Gå til innhold

8 Investeringsprosjekter

I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes pågående investeringsprosjekter vedutgangen av 2020, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes i økonomiplandokumentet for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.

Prosjekt
Tall i 1000 kr
Opprinnelig budsjett 2020 Regulert budsjett 2020 Regnskap
2020
Avvik Årsak/kommentar tilavvik
Jotuntoppen bo- og omsorgssenter  

 

30

 

47

 

-17

3 års garantibefaring gjennomført med påfølgende utbedring.
Svartholtet bofellesskap     39 -39 Prosjektet er ferdigstilt.
Helsehuset alt. 3 inkl. Moen og   9 300 9 526 -226 1 års garantibefaring
12 boenheter for unge med nedsattfunksjonsnivå (Vestad omsorgsboliger) 51 873 2 198 2 244 -46 Ydalir boligutvikling AS mottok ingen tilbud på utlyst
Boliger til vanskeligstilte 817 300 347 -48 Arealplan jobber med å få
Kjøp av kommunale boliger 2020  

12 000

 

6 500

 

5 976

 

524

To boliger anskaffet. Rebudsjettert forvidereføring i 2021.
Elverum kulturhus nytt lydanlegg   6 000 6 183 -183  
Handlingsplan universell utforming   49   49 Ferdigstilt.
Digitalt undervisningsmateriell- 1 000 1 000 1 468 -468  
 

IT investeringer 2020

 

3 499

 

3 900

 

4 482

 

-582

Merkostnad skyldes at det ble nødvendig å anskaffe ny skalerbar og driftssikker server- og lagringsløsning noe tidligere enn planlagt. Dette for å opprettholde nødvendig kapasitet og robusthet i basis infrastruktur
 

 

 

IT investeringer 2020 -velferdsteknologi

 

 

 

5 104

 

 

 

2 950

 

 

 

183

 

 

 

2 767

Mindreforbruk skyldes at planlagte investerings-aktiviteter høsten 2020 ble forsinket grunnet omprioriteringer ifm koronapandemi og at leverandørenes løsninger har vist seg å ha mangelfull funksjonalitet, begrenset integrasjon mot kommunens velferdsplattform og er opplevd noe umodne.

Aktivitetene er påstartet, men vil ikke bli ferdigstilt før i 2021. Estimert mindreforbruk overføres til 2021

Agresso 2020 1 000 600 574 26  
Hanstad skole – Massivtre moduler 1 000 200 224 -24 Ferdigattest permanent godkjent bygg mottatt.
 

Vestad skole trinn 2

 

9 225

 

7 752

 

 

7 752

Ses i sammenheng med prosjekt Infrastruktur Vestad skole.
 

Infrastruktur Vestad skole

 

 

 

 

 

2 950

 

-2 950

Prosjektet er ferdigstilt. Restbeløp rebudsjettert for videreføring/ oppfølging av 1-årsgarantibefaring i 2021.
Vestad skole – ombygging avplanløsning   49 49 0 Ferdigstilt.

 

 

Prosjekt

Tall i 1000 kr

Opprinnelig budsjett 2020 Regulert budsjett 2020 Regnskap 2020  

Avvik

 

Årsak/kommentar til avvik

 

Flytting av undervisningsmodul fra Frydenlund til Vestad skole

 

 

2 611

 

977

 

1 634

Flytting ferdigstilt i 2019. Opparbeidelse av utomhus ferdigstilt i 2020.
 

Lillemoen skole -Tilbygg/rehabilitering

 

5 972

 

2 747

 

808

 

1 939

Det gjenstår å rive gammelt skolebygg, hvor søknad omrivningstillatelse er til behandling.
 

 

 

 

IKT i skole 2020

 

 

 

 

2 150

 

 

 

 

2 150

 

 

 

 

1 416

 

 

 

 

734

Midlene er blitt brukt til å oppgradereinfrastrukturen i skolene for å kunne takle innføringen av en til en dekning av nettbrett/pc.

Arbeidet ble ikke ferdig i 2020 og derfor ble ubenyttede midler ført over til 2021 slik at skolene ble ferdigstilt.

 

Ydalir skole

 

 

3 225

 

2 584

 

640

Ferdigstilt. Prosjektet er nå i garantifase.
 

 

 

 

 

Ydalir – ny barnehage 2020

 

 

 

 

 

1 005

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

6 396

 

 

 

 

 

-3 396

Merkostnaden skyldes økning av målprisen som følge av nødvendige tilleggsbehov, bl.a. snøsikring av tak over barnevognskur, samt etablere port for å avgrense området hvor store barn sykler rundt i uteområdet. Samlet kostnad er for øvrig innenfor vedtatt totalbudsjett, jf. tidligere bevilgninger. Prosjektet er nå i garantifase.
Kinoprosjektor 2 750     0  
Allaktivitetsarena 300 300 264 36 Restarbeider, avsluttet
 

 

Oppgradering Elverum kapell

 

 

583

 

 

583

 

 

331

 

 

252

Detaljering av tiltak, som grunnlag for anbud, gjennomført i samarbeid med kirkevergen. Tilleggsbevilgning vedtatt iKS-sak 130/20.
 

Lager til elektrisk drevne kjøretøy

 

300

 

300

 

234

 

66

Prosjektet sluttføres i løpet av 1. tertial 2021.
 

 

Personalbase Sandmoen

 

 

2 282

 

 

201

 

 

 

 

201

Prosjektet forsinket på grunn av manglende rammeavtale, og er rebudsjettert for gjennomføring i 2021.
Kjøp av biler-jevn utskifting 2020 3 000 2 700 3 227 -527  
 

Biler og maskiner

 

1 500

 

2 342

 

1 519

 

823

I tråd med opprinneligbudsjett. Innkjøp av nødvendige maskiner og utstyr.
Driftsmaskiner eiendom 175 174 174 0 Anskaffelsen ergjennomført.
Utfasing av oljekjeler 2 400 2 400 1 544 856 Prosjektet er i sluttfasen.
Kjøp av renholdsmaskiner NRKbygget 150 115 115 0 Anskaffelsen ergjennomført.
 

Smestadtoppen

 

7 500

 

8 366

 

9 431

 

-1 065

Inntekter fra utbyggingsavtale med anleggs bidragsmodell. Ingen låneopptak

 

 

Prosjekt

Tall i 1000 kr

Opprinnelig budsjett 2020 Regulert budsjett
2020
Regnskap
2020
 

Avvik

 

Årsak/kommentar tilavvik

 

 

 

Undergang Jernbane Heradsbygd

 

 

 

8 500

 

 

 

10 000

 

 

 

11 311

 

 

 

-1 311

Merkostnader til prosjektering og utførelse, større kompleksitet enn forutsatt. Total storoverskridelse ifht. anslag i 2019.
Parkering Fjeldmoravegen barnehage 1 000 1 000 1 080 -80 Ferdigstilt.
 

Gatelys

 

 

 

1

 

90

 

-89

 

Restarbeider, avsluttet.

 

 

Utbygging Grindalsmoen vest

 

 

1 000

 

 

3 393

 

 

5 069

 

 

-1 676

 

Inntekter fra utbyggingsavtale med anleggsbidragsmodell. Ingen låneopptak.

 

Rive utrangertebygninger(Fjeldmoravegenbarnehage)

 

 

96

 

96

 

0

Prosjektet er i gang, ogfinansiert av Covid-19midler. Videreføres til 2021.
 

Etablere sentral driftskontrollrådhuset

 

 

 

277

 

277

 

0

Prosjektet er tilnærmetferdigstilt, men måsluttføres i 2021. For øvrig finansiert av Covid-19-midler.
Etablere brannvannsforsyningHanstad skole  

 

180

 

180

 

0

Prosjektet er i gang, og finansiert av Covid-19-midler. Videreføres til 2021.
 

Toalettbygg Bergesjøen

 

 

 

893

 

727

 

166

Påbegynt i 2020, gjenstående arbeider 2021. Beløp videreføres til 2021.
Etablering av G/Sveg til LS2021     63 -63 Avsluttet (koronamidler)
Oppgradering av Hagevegen,Markvegen     273 -273 Avsluttet
(koronamidler)
 

Digitalisering av vegelementer

 

 

21

 

21

 

0

Oppstart i 2020. Koronamidler, videreføres 2021
Innregulering av 3 stk G/Sveger, langs samleveger sentrumsnært  

 

15

 

15

 

0

Oppstart i 2020. Koronamidler, videreføres 2021
 

Eiendomsinngrep

 

200

 

200

 

99

 

101

Grunnerverv ved tiltak som krever kjøp/erstatning av grunn
GPS mottaker Geodata 250 250 171 79  
 

 

 

Hovedplan VA – alle anlegg

 

 

 

25 000

 

 

 

25 000

 

 

 

33 377

 

 

 

-8 377

 

I tråd med «Hovedplan VA2015- 2024» årssnitt 2 5mill kr  i perioden. Høy aktivitet med innhenting av tidligere års mindreforbruk.

Selvkostområde

 

Gate, veg og park

 

11 640

 

11 640

 

9 854

 

1 786

 

Gjenstående arbeider 2021. Beløp videreføres til 2021.

 

Bruer

 

1 580

 

3 314

 

2 242

 

1 072

Gjenstår noe arbeid i2021. 500 videreføres 2021.
SUM 164 755 128 322 128 256 66  

Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2020/2021.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF