Gå til innhold

6 Handlingsplan 2020 – 2023, arbeid og resultater i 2020

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs-periode. Handlings-og økonomiplanen for perioden 2020-2023 ble godkjent av kommunestyret 18. desember 2019. Det første året i planen har navnet Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for årets virksomhet. Resultater for 2020 per tjenesteområde, finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater» (se kapittel 7 – under). Status for investeringsprosjekter finnes i kapittel 8 – se under.

Handlingsplanen beskriver hovedtrekkene i det som planlegges gjennomført for kommende fireårs-periode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og beskrive hvilkemål, rammer, forutsetninger, aktiviteter og utfordringer som ligger til grunn for disse årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2020 – 2023 – arbeid og resultater i 2020» beskriver kort arbeid og resultater i 2020 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2020 – 2023. Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2020 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styresetter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulikefagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket. Handlings- og økonomiplanen for fireårsperioden «samler trådene» og:

 1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (destrategiske planene).
 2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket (uforutsette ting som kommer på, muligheter og utfordringersom gir seg underveis og som ikke er tatt høyde for i planverket).

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med kommunens planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta kommunens roller:

 1. Demokratisk arena; 2. Tjenesteproduksjon for befolkningen; 3. Forvaltningsmyndighet; 4.Samfunnsutvikler; 5. Arbeidsgiver

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse samfunnsområdene ligger fast overtid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte.

De seks samfunnsområdene er: 1. Klima og energi; 2. By- og bygdeutvikling; 3.Samferdsel og infrastruktur; 4. Verdiskaping og næringsutvikling; 5. Natur, kulturmiljø og landskap; 6.Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva som planlegges gjennomført, og i denne delen av årsrapporten rapporterer og kommenterervi fra 2020 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2020-2023 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Strategisk plan – Energi og klimaarbeid i Elverum 2014-2018
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap

Gjennom 2020 har det i samarbeid med Sør-Østerdalskommunene blitt gjort et omfattende arbeid i Elverum kommune for å fornye klima- og energiplanen for kommende periode. Denne planen ble framlagt til godkjenning i kommunestyret i mai 2020. Elverum har derved en oppdatert klima- og energiplan somgrunnlag for blant annet kommunal tjenesteproduksjon.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2020 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig (fordelt på innsatsområdene i klima- og energiplanen):

 

1.  Transport, anlegg og arealplanlegging

Det har også i 2020 vært arbeidet med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning og plan for sykkeltiltak er grunnlag for byplanen.

I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster. Den vedtatte byplanens føringer ligger nå til grunn for reguleringsplanlegging som tilenhver tid pågår. Gjennom 2020 er et fremmet til sammen 15 reguleringssaker på større eller mindre utbygginger i kommunen og som i varierende grad har klimaperspektiver i prosjektene.

Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark. I 2020 har Elverum kommune sammen med 9 øvrige kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunene, transportetatene, fylkesmannen arbeidet videre for å følge opp den vedtatte felles areal- og transportstrategi for «Mjøsbyen». Dette har skjedd ved at det er utviklet en samarbeidsavtale som kommer til godkjenning i kommunestyret før sommeren 2021. Arbeidet vil kunne være førende for å skape et klimariktig transportmønster fram mot 2040 – se www.mjosbyen.no.

 

2.  Bærekraftige bygg, oppvarming og energibruk

I 2020 har det gjennom samarbeid i Regionrådet for Sør-Østerdal blitt gjennomført et relativt omfattendearbeid for å revidere kommunens Treveileder. Den vil gi føringer for byggevirksomhet i kommunen, bl.a.med et betydelig klimaperspektiv. Trestrategien ble godkjent i kommunestyret 26.05.2021.

Etter en intensiv investeringsperiode i bygg gjennom flere år, har kommunen i inneværende periode et begrenset investeringsprogram. Det jobbes imidlertid til enhver tid aktivt for å sikre energieffektivenergiforsyning og bruk i kommunale bygg.

Det har gjennom hele 2020 vært arbeidet i kommunens pilotprosjekt i Ydalir, i særlig grad i regi avkommunens selskap Elverum Vekst AS med datterselskapet Elverum tomteselskap AS. Etter en intensivperiode med klima riktig utbygging av Ydalir skole og barnehage, jobbes det nå med profilering, markedsføring og salg av Ydalirområdet, med detaljreguleringsplaner, med avtaleutforming med utbyggere o.a. Se nærmere omtale av aktivitet og prosjekter her.

Utbyggingen av Ydalir skole og barnehage har vært et stort og framtidsrettet løft for Elverum kommunesom kulminerte med åpningen til barnehage- og skolestart i august 2019. Hele utbyggingsprosesseninngår som en el av kommunens deltakelse i Zero Emission Neighbourhood- prosjektet (2017 – 2024). Fra kommunalt perspektiv er prosessen oppsummert gjennom 2020 i rapporten «Veien til Ydalir», og kom som rapport til kommunestyret per 24.03.21.

Fra 2020 har det vært statlig initiert forbud mot oppvarming av bygg med fossilt basert fyringsolje. Elverum som lokalsamfunn har som følge av langsiktig arbeid klimavennlige oppvarmingssystemer med utstrakt bruk av bioenergibasert, klimanøytral oppvarming i kommunens fjernvarmeanlegg i kommunesentrum samt bruk av varmepumper, vedfyring i rentbrennende vedovner, lokale flis- og vedfyringsanlegg samt vannkraftbasert bruk av elektrisitet i boligene i kommunen.

 

3.   Forbruk, avfall og avløp

Elverum kommune har i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommunene et godt avfallshåndterings-konsept i regi av Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR). SØIR bidrar til forsvarlig håndtering gjennom stadig forbedring av avfallsgjenvinningen, god kildesortering og reduksjon av avfallsmengdene blant Elverums innbyggere. Se mer om virksomheter og resultater hos SØIR IKS.

Elverum kommune har i all hovedsak et godt og driftssikkert system og infrastruktur for vann og avløp med tilhørende rensing. Dette har også klimaperspektiv i den forstand at det dreier seg om godressursanvendelse, gjenvinning og miljøvern. Vann- og avløpssystemet driftes i henhold til egen plan ogmed en egen langsiktig investeringsplan.

 

4.  Jordbruk og matproduksjon

I jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkrets-løpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi blant kommunens jordbrukere.

 

5.  Energiproduksjon og distribusjon

 Elverum har relativt stor produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, pågårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon i Glomma,grunnvarme i varmepumper og etterhvert stadig flere solcelleanlegg. Dette utvikles litt og litt år for år, og energiproduksjon fullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde.

 

6.  Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

 Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp til atmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen. I Elverum drives det et aktivt skogbruk for å sikre god netto tilvekst i skogene. Markedene modnes etter hvert mer og mer for moderne trebyggeri som et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, dette påvirker ogsåprimærskogbruket og skogforvaltningen i den forstand at aktiviteten er høy.

 

7.  Kommunens egen virksomhet

 I kommunens egen virksomhet er det tiltakende oppmerksomhet for å bidra i klimaarbeidet gjennom:

 • Kommunen skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og hatilgang til lademuligheter.
 • Anvende anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer klima- og miljøeffektiveløsninger ved innkjøp og bygg- og
 • Tilgjengelig teknologi for å redusere behovet for arbeids- og møtereiser.

 

8.  Klimatilpasning

 I tilknytning til beredskapsarbeidet i kommune er det gjennom 2020 gjennomført et arbeid i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommunene for å kartlegge klimasårbarhet og legge grunnlaget for oppdaterteplaner for å håndtere klimarelaterte hendelser (intens nedbør, flom, vind) på utsatte steder.

I planleggingsarbeidet er det hele tiden oppmerksomhet med tanke på klimatilpasning i bygge- og anleggsinvesteringer og i å holde vannveger åpne for å tåle nedbør.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2020-2023 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde: «Byplan 2030».
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging

Arbeid som har blitt gjennomført i 2020 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i detmer langsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig:

Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom hele 2020. Gjennom 2020 er det fremmet til sammen 15 reguleringsplaner på større eller mindre utbygginger i kommunen. Disse planene med tilhørende dokumentasjon finnes igjen under formannskapets møteplan gjennom 2020. Vedtatte planer og planersom til enhver tid er på høring kan også finnes igjen her på kommunens hjemmeside.

Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den har blitt gjennomført som stabil gebyr finansiert tjenesteproduksjon i hele 2020 og leverer tjenesten innenfor gitte rammer på tid og økonomi. Se her for mer info om pågående arbeid og resultater.

Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Elverum Tomteselskap AS er et kommunalt eid selskap med særskilt rolle i tilrettelegging for bygging i Elverum, både for næringsformål og boligformål. Selskapet er datterselskap av Elverum Vekst AS, oginngår som et kommunalt verktøy i det samlede attraktivitetsarbeidet. I 2020 har kommunens administrasjon og selskapet hatt løpende og tett samarbeid.

Utbyggingsområdet Ydalir har, som i tidligereår, hatt særskilt fokus med tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket ZeroEmission Neighbourhoods (ZEN). Se mer info her: https://fmezen.no/.

Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, i kommunale selskaper og i det private næringslivet. Særlig har nå Elverum Vekst AS en sentral, operativ rolle i dette arbeidet.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020-2023 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Hovedplan vann og avløp – godkjent plan for perioden 2015-2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskapet.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2020 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig:

Vann og avløp – dette har også i 2020 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning,drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategiskplan (se også oversikt over denne virksomhet i kapittel 7.13 under)

Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydeligoppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og oppgraderinger er under gjennomføringover flere år for gatebelysning.

Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Drift av vegnettet til alle årstider er en betydelig og krevende virksomhet medbegrensede ressurser, og inngår som en viktig del av kommunens trafikksikkerhets- arbeid. Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur, legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2020 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som årlig års får betydelig og fortjent oppmerksomhet.

Bredbåndutbygging – i 2020 er videre bredbåndsutbygging forberedt. Det er utviklet planer for ågjennomføre utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom detoffentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuellegeografiske områder gjennom dugnadsbidrag og egenandeler. Status for arbeidet og videre utfordringerble presentert i egen sak til kommunestyret i KS-sak 075/21 per 23.06.21.

Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset i regi av Hedmarksvegen AS, planlagt gjennom mange år med byggestart i juni 2018, har vært den største investering i viktig veinettinn til Elverum noensinne. Veganlegget ble åpnet i juli 2020.

Trafikksikkerhetsplan – på grunnlag av eget kommunestyrevedtak per 23.09.20 i KS-sak 097/20 er det i henhold til den kommunale planstrategien gjennomført planleggingsarbeid gjennom høsten 2020 for å oppdatere og utvikle kommunens Trafikksikkerhetsplan. Planen kom til godkjenning i kommunestyret 26.05 2021, og vil være grunnlaget for kommunens trafikksikkerhetsarbeid fram mot 2025.

 

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020 – 2023 har den kommunale tjenesteproduksjon ogsamfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan 2014 – 2018
 • Strategisk plan for internasjonalt arbeid 2018 – 2021
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det operative næringsutviklingsarbeidet for Elverum kommune i 2020 har foregått i regi av Elverum Vekst AS med datterselskapene Elverum Tomteselskap AS; Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI AS), EKI Utvikling AS samt Samfunnsutviklingsstaben i kommunen – i nært samarbeid.

Arbeid som har blittgjennomført i 2020 på samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling, og som er ledd i det merelangsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de førstevurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form avElverum Vekst AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Kosser Innovasjon, Innovasjon Norge fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Særskilt og omfattende saksbehandling for å håndtere statlig kompensasjonsordning overforbedrifter i Elverum som har hatt betydelige reduksjoner i virksomheten som følge av
 • Forvaltning og bidrag til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2020har et knippe initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomhetermed større industriell produksjon – initiativ for batterifabrikk o.a.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk i Elverum Veksts regi, med deltakelse fra politisk –og administrativ ledelse i kommunen, noe som har bidratt til flere samarbeidsarenaer mellom
 • Et nettverksamarbeid med Klosser Innovasjon ble forberedt gjennom 2019 og ble realisert medvirkning fra høsten 2020 da Klosser etablerte seg med kontor i
 • Det er gjennomført samlinger mellom bedrifter, Innovasjon Norge med flere for å kople flerevirksomheter på Innovasjon Norges ordninger for kompetansebygging, finansiering m.
 • Det er gjennomført kurs og samlinger for gründernettverk.
 • Elverum kommune er fra 2020 medlem i OsloRegionens Europakontor, og det vil kunne inngå som endel av internasjonalt arbeid som kan gi lokal Kommunens plan for det internasjonalearbeidet følges opp gjennom samarbeid i Regionrådet for Sør-Østerdal, gjennom arrangement avinternasjonal uke m.m. I 2020 ble internasjonal uke gjennomført med egen «Europadag» med flere arbeidsseminarer som gir grunnlag for oppfølging i egne prosjekter.
 • I Elverum Kommunale Industribyggs regi er det jobbet med forberedelse av flere byggeprosjekter avbetydning for Elverums utvikling, a. deltakelse i konkurranse for nytt politihus og magasinbyggfor Anno Museum. Politihusinitiativet ble reversert fra Politidirektoratet våren 2020, for AnnoMuseums magasinbygg ble byggeprosessen startet fra sommeren 2020 med byggeledelsebistandfra Elverum Vekst AS.
 • I Elverum tomteselskaps regi er det jobbet videre med utvikling og salg av næringstomter, og kjøp og etableringer har skjedd.

Gjennom 2020 er et langsiktig restruktureringsarbeid for kommunens attraktivitetsarbeid (næring –bosted – besøk) sluttført ved at Elverum Vekst AS har vært i drift gjennom sitt første hele driftsår, harutviklet sin strategi og holder tak i en rekke næringsutviklingsinitiativ. Elverum kommune har derved organisert opp en samlet kompetanse for å drive målrettet og koordinert attraktivitetsarbeid.

Det hører med til næringsutviklingsarbeidet at kommunen bedriver arealplanlegging, bidrar tilreguleringsplanlegging og sørger for effektiv byggesaksbehandling. Dette har vært bidragende tiletableringer og utvikling i 2020.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020-2023 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutviklinginnenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2020 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerligforvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektor.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktivskogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Det har vært arbeidet noe gjennom 2020 for å forberede videre arbeid for å ferdigstille en kulturminneplan.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2020-2023 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2019-2023
 • Strategisk plan: Barnefattigdom – Bekjempelse og forebygging – 2013-2016
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015-2019
 • Strategisk plan for NAV i Hedmark – 2015-2020
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014-2018
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017-2022
 • Strategisk plan: Veteraner i Elverum – 2019 – 2023

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien. I 2020 er det i henhold til kommunestyrevedtak satt i gang arbeidsprosess for å rullere og fornye helse- og omsorgsplanen.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2020 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og somer ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2023 er særlig:

 • Et meget omfattende, beredskapsorientert arbeid har preget hele kommunen, som resten avNorge og verden, for å holde koronapandemien under kontroll etter utbruddet av denne i mars 20202. Dette har vært sværtressurskrevende,harmedført atandre arbeiderhar måttet stilles ibero, og har påvirket hele lokalsamfunnet og den kommunale organisasjonen gjennom hele Sentralt i dette arbeidet har TISK-strategien stått – det kontinuerlige arbeidet for å teste, isolere,smittespore og karantenere innbyggere for å finne de som har vært smittet og vært nærkontakterfor andre.
 • Administrativt arbeid og arbeid i utdanningskomiteen vedrørende framtidig barnehage- ogskolestruktur, herunder beslutningen om å avvikle Kirkeby oppvekstsenter.
 • Det årlige arbeidet med utarbeidelse, framlegg og drøfting av tilstandsrapporten for grunnskolen.
 • Arbeid for å bidra til forvaltningsrevisjon av folkehelsearbeidet i kommunen.
 • Det årlige arbeidet handlingsplan for idrett og nærmiljø og forberedelse av -og forvaltning avtippemidler inn til idretts- og aktivitetsanlegg i Elverum.

En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år. Se også omtale under tjenesteområdene i kapittel 7 i denne årsmeldingen.

Jevn kulturproduksjon, begrensede ressurser tatt i betraktning, holder fram på kino,kulturhusarrangementer og bibliotek. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v.

Alt dette arbeidet har imidlertid i 2020 vært preget av koronapandemien, og erarrangementer som dels er avlyst, dels er gjennomført med betydelige reduksjoner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF