Gå til innhold

10 Oppfølging: Politiske vedtak – Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Dette kapitlet redegjør for oppfølging og gjennomføring av vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret, og som er i prosess ved årsskiftet. Det rapporteres vedrørende statusi disse vedtakene i tertialrapportene gjennom året og ved årsslutt. Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år.

I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak (FSK=Formannskapet, KS=Kommunestyret).

Vedtakspunkt og dato Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
KS 038/14

07.05.14.

Kommunedelplan forkultur- minner og kulturmiljøer i Elverum. Line M.Rustad Planprogram ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2014. Planarbeidet har vært stilt i bero grunnet mangel på kapasitet.
KS 128/16

31.08.16.

Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring. Tord Arnesen Utviklingsarbeidet pågår og gjennomføres i tråd med vedtatt tidsplan.
KS 108/16

28.09.16.

Salg av eiendom (Nysted). Kjell Karlsen Saken er satt på vent. Det behøves mer tid på å utrede hvilke utviklings-muligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklingsperspektiv da det er hensiktsmessig å se dette i sammenheng med planlagt utarbeidelse av kulturminneplan for sentrumsområdet.
KS 063/18

30.05.18.

Oppfølging avforvaltningsrapport integrering av flyktninger. Tord Arnesen Elverum kommune skal utarbeide en plan for inkludering, noe som er innarbeidet i planstrategien. Arbeidets økes i verksatt høsthalvåret 2021.
KS 162/18

13.12.18

 

KS 077/19

19.06.19

Ny svømmehall – status og videre prosess Kristian Trengereid Flerbruksanlegget AS har som oppdrag å innhente utviklingspartner. Se vedtak i KS sak 162/18 og 077/19. Flerbruksanlegget AS har informert Elverum kommune i forbindelse med generalforsamling i juni 2020 at prosessen med å innhente utviklingspartner er utsatt grunnet liten respons i markedet etter koronavirusutbruddet.
FSK169/18

23.11.18

Frydenlundvegen 18 – vurdering av planoppstart Tor Backe Formannskapet har vedtatt plan-oppstart. Oppfølging pågår. Kommunen avventer fortsatt utspill fra tiltakshaver.
KS 167/18

13.12.18

Trafikksituasjonen Hanstad syd, spørsmål om utbedringstiltak Tor Backe Oppfølging er politisk utsatt. Initiativ fra plan- og eiendomskomitéen til møte med Trygg Trafikk avventes. Jfr. SakFSK 041/20.
FSK 056/1924.04.19 Regulering av midlertidige boliger for vanskeligstilte – vurdering av plassering og planoppstart. Tor Backe 1. gangs behandling av saken pågår.

 

Vedtaks-

punkt ogdato

Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
KS 027/1906.03.19KS 125/19

02.10.19

Økonomisk støtte – dokumentasjonssenter Anno Museum AS Kristian Trengereid Oppfølging pågår i henhold til vedtak. Anno Museum arbeider med aksjeemisjonen.
KS 042/1903.04.19 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen – høringsuttalelse fra Elverum kommune Aasmund Hagen Oppfølging pågår i henhold til vedtak. Arbeidet har stått i bero i mye av 2020 grunnet koronapandemien. Sak vedrørende samarbeidsavtale mellom partene kommer i løpet av vårhalvåret 2021.
KS 043/1903.04.19 Utrede skolefritidsordningen i Elverum kommune Tord Arnesen Arbeidsgruppa arbeider fortsatt i samarbeid med Høgskolen i Innlandet om et økt aktivitetstilbud for elevene som har et SFO-tilbud.
KS 083/1919.06.19 Status-utredning om hyttebygging i området ved Rogstadbakkvollen Kristian Trengereid Saken er oversendt kommuneskogen for oppfølging, prosess i tråd med kommunestyrets vedtak pågår.
FSK 147/1923.10.19 Detaljregulering for Ydalir B3 –1. gangs behandling Tor Backe Detaljregulering for Ydalir B3,arealplan- ID 2017008. Høringgjennomført, tilpasninger til høringsinnspill pågår.
FSK 016/2012.02.20

 

FSK 147/2030.09.20

Planprogram for tilsving mellom Røros- og Solørbanen.

 

Planforslag tilsving Rørosbanen og Solørbanen – 1.gangs behandling

 

Tor Backe

Planprogram for tilsving mellom Røros- banen og Solørbanen fastsatt 12.2 i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 9.

Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn.

FSK 027/2004.03.20

 

 

FSK 059/2022.04.20

Mindre endring Hanstad Helset (Johan Falkbergets veg 56)

 

Klagebehandling mindre endring Hanstad Helset (JohanFalkbergets veg 56)

Tor Backe

 

 

Tor Backe

Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad Helset – arealplan-ID198704-2 er vedtatt.

 

Klagen ble ikke tatt til følge og saken er oversendt Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. Kommunens vedtak av 04.03.20 opphevd 24.09.20.

Reguleringsendringen må behandles i ordinær prosess.

KS 030/2025.03.20 Planstrategi Elverum kommune 2019 – 2023 Aasmund Hagen Kommunestyret har vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens §10 å utarbeide planstrategi for Elverum kommune for perioden 2019 – 2023.

Arbeidet er forsinket relatert til oppsatt plan, på grunn av merarbeid med korona-situasjonen, og planlegges iverksatt igjen gjennom 3. tertial 2020.

FSK 041/2018.03.20 Hanstad, plan overordnet vegsystem Tor Backe Sak utsatt og oversendt. Kommunestyrekomité for plan og eiendom for videre behandling, antatt 1. halvår 2021.
FSK068/2006.05.20

 

 

FSK154/20

Orientering om oppstart av arbeidet med detaljregulering for Skansenområdet Tor Backe Forslag til planprogram underutarbeidelse.

 

 

Planen er under offentlig ettersyn.

 

Vedtaks-

punkt ogdato

Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
14.10.20

 

 

KS 136/2016.12.20

Detaljregulering for Skansen –oppstart av planarbeid og behandling av planprogram

 

Overføring av ressurser til detaljreguleringsplan for Skansen

 

 

 

Ubrukte midler avsatt på disposisjonsfond med formål detaljregulering Skansen

FSK 069/2006.05.20 Detaljregulering for standplass 40 km, Regionfelt Østlandet – 1. gangs behandling Tor Backe Planen er under offentlig ettersyn.
FSK 079/2020.05.20 Detaljregulering for Damgaardtunet – 1. gangs behandling Tor Backe Detaljregulering for Damgaardtunet, arealplan-ID 2018003 er ute til offentlig ettersyn.
FSK 110/2017.06.20 Detaljregulering for Skansebu –utsatt 1. gangs behandling Tor Backe Planen er under offentlig ettersyn, innsigelse fra NVE og Statsforvalteren er mottatt.
FSK088/20

03.06.20

Detaljregulering for Solbrå II – 1. gangs behandling Tor Backe Planen er under offentlig ettersyn.
KS 096/2023.09.20 Utvidelse av mandat –Kommunestyrekomité for utdanning Kristian Trengereid Total utredning av skole- og barnehagestruktur – ikke kun sentrum.

Arbeidet pågår.

KS 097/2023.09.20 Kommunal planstrategi 2016 –2019 – Mandat for planprosesser

– Trafikksikkerhetsplan og Attraktivitetsplan

Aasmund Hagen Iverksetting av utvikling av planer. KOVU oppnevnt som styringsgruppe for planprosessen. Arbeidet pågår.

Tabell: Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre gjennom 2020.

Kommunestyret vedtar hvert år Handlings- og økonomiplan for den kommende 4-års periode med virksomhetsplan og budsjett for første år i 4-års perioden. Kommunestyrets vedtak er bindende for første året i denne perioden. Vedtaket har både punkter som gjelder de konkrete økonomiske rammer for virksomheten og verbalpunkter som skal følges opp gjennom året.

Kommunestyrets vedtak forvirksomhetsplanen og budsjettet for 2020 ble gjort i kommunestyret i KS-sak 175/19 per 18. desember 2019. I tabellen under redegjøres det kort for status på oppfølging av verbalpunktene i vedtaket ved utgangen av 2020.

 

Punkti

vedtak

Tema Frist Ansvarlig Kommentar
Verbale punkter i kommunestyrets vedtak (KS 175/19)
pkt. 3 Låneopptak 2020: kr 117 514 000 31.12.2020 David Sande Låneopptak er gjort innenfor rammen når likvidbehov har gjort det nødvendig.
pkt. 4 Lån fra Husbanken for videre formidling (startlån): kr 85 000 000 31.12.2020 David Sande Ikke benyttet.
pkt. 6 Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser – Gebyrregulativ for 2020 01.02.2020 David Sande Gjennomført.
pkt. 7 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 01.02.2020 David Sande Gjennomført.
pkt. 8 Justering mellom budsjettrammer fortjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 31.12.2020 David Sande Gjennomført.
pkt. 9 Justering mellom budsjettrammer for kurante rutinemessige endringer. 31.12.2020 David Sande Gjennomført.
pkt. 10 Utrede en hensiktsmessigstruktur på kommunens institusjonsplasser. 01.05.2020 Aino Kristiansen I kommunestyresak KS 63/20 17.06.20 ble det besluttet at rådmannen innlem- mer dette punktet i prosess med å revidere Strategisk plan for helse- og omsorg 2016-2020.
pkt. 11 Utrede rehabilitering av Hanstad skole for henholdsvis 100, 150 og 200 millioner kroner. 31.12.2020 Kristian Trengereid Saken er stilt i bero inntil punkt 2 i Kommunestyrets vedtak av 26.2.2020, sak 021/20 er utredet og avklart.
pkt. 12 Helse- og omsorgskomiteen utreder i 2020 aktuelle løsninger for hvordan flere kommunale ansatte kan tilbys større stillingsbrøker og heltidsarbeid. Arbeidet følges opp gjennom hele økonomiplanperioden. 31.12.2020 Aino Kristiansen Oppstart av arbeidet er forsinket som følge av koronapandemi.
pkt. 13 Utdanningskomiteen fremmer forslag til kommunestyret om endring av skolestruktur. En mulig flytting av ungdomsskoletrinnet på Hanstad til Elverum ungdomsskole må utredes spesielt, med bakgrunn i utdanningssektorens orientering til formannskapet 20.11.2019. I 2020 utredes også behovet for endring av kretsgrenser i kommunen, som følge av en ventet nedgang i antall skoleelever i Elverum. 31.12.20 Tord Arnesen Kirkeby oppvekstsenter er i henhold til eget vedtak nedlagt med virkning fra august 2020. Arbeidet for øvrig på oppfølging av dette punktet pågår i utdanningskomiteens regi.

 

Punkti

vedtak

Tema Frist Ansvarlig Kommentar
pkt. 14 Utrede konsekvensene av ikke inntekts-beregning av barnetrygd for familier med vedvarende lave inntekter, og andre aktuelle tiltak for å styrke økonomien i disse familiene. Strategi-konferansen i juni 2020.   Utredningen er utført i form av egen sak fremmet for kommunestyret per 17.06.20 (KS-066/20).
pkt. 15 Vekst- og utviklingskomiteen utreder i 2020 mulighetene for mer klimavennlig næringsutvikling og kommunal tjenesteyting, som en del av arbeidet med kommunens klima- og energiplan. 31.12.2020 Tor Backe/Aasmund Hagen Deler av vedtaket er fulgt oppgjennom vedtatt «Strategisk plan: «Klima- og energi i Elverum 2020 – 2024 – utslippsreduksjoner, karbonbinding og klimatilpasning» per 27.5.2020. Videre oppfølging vil skje gjennom oppdatering av kommunens næringsplan, med planlagt planprosess høsten 2020 og vår 2021.
pkt.16 Ordfører og varaordfører inkluderer komite for plan og eiendom i det strategiske arbeidet med å forsterke og utvikle Elverum kommunes rolle som vertskommune for blant annet sjukehuset, forsvaret og høgskolen. Det er også naturlig at vekst-og utviklingskomiteen trekkes inn som bidragsyter og medspiller i dette arbeidet. 31.12.2020 Ordfører Arbeidet med å følge opp dette vedtakspunktet har pågått gjennom høsten 2020 – jfr. møter og saker i komité for plan og eiendom samt redegjørelse for status i arbeidet med sjukehussaken i Innlandet overfor kommunestyret.
pkt. 17 Kommunen skal bruke en revidert eierskapsmelding og det nye selskapet Elverum Vekst til økt innsats for en klimavennlig nærings- og reiselivsutvikling, og et økt fokus på skogen som råvare og byggemateriale i samarbeid med investorer og andre utviklings- og kompetanse- miljøer regionalt og nasjonalt. En revisjon av Treveilederen og skogens potensial i framtidig karbonfangst må også belyses i dette arbeidet. Vekst- og utviklingskomiteen utreder disse sakene i 2020, i nær dialog med næringslivet, slik at kommunestyret kan vedta tydelige ambisjoner og styringssignaler til ElverumVekst. 31.12.2020 Tor Backe/Aasmund Hagen Vekst- og utviklingskomitéen har hatt dialog med Elverum Vekst. Elverum Vekst har utviklet sin strategi og har hatt eiermøter i den anledning med formannskapet som eierorgan, i tilknytning til generalforsamling i juni, i eget møte per 26.08.20 og i møte per 04.11.20. Revisjon av Treveilederen pågår i eget prosjekt gjennom 2020, og kommer til godkjenning i kommunestyret våren 2021.
pkt. 19 Kommunestyret ber Helse- og omsorgskomiteen utrede muligheten for en oppstart av ny utekontakt med virkning fra 2021. 31.10.2020 Lars Kiplesund Helse- og omsorgskomiteen er orientert om 0 -24-prosjektet som pågår i kommunen. Dette arbeidet berører også det tjenesteinnholdet som tidligere ble definert som utekontakten, arbeidete r ikke sluttført.
pkt. 20 Komite for Plan og eiendom utreder i 2020 aktuelle løsninger for vegsystemet på Hanstad. 31.12.2020   Saken er etter politisk ønske utsatt og vil måtte komme til behandling igjen i 2021.
pkt. 21 Komite for helse og omsorg gis i oppdrag å lage en plan for hvordan ledige lokaler ved institusjonene Moen og Sætre i best mulig grad kan oppgraderes, slik at disse institusjonene kan bli bedre tilrettelagt for å møte det økende behovet for pleie- og omsorgsplasser som forventes fom 2024. Komiteen legger frem sin rapport på k-styrets budsjettkonferanse i juni 2020. Strategi-konferansen i juni 2020 Aino Kristiansen Utredning er behandlet i kommune-styresak KS 17.06.20, og vil sammen med utredningspunkt nr. 10 «Rådmannen bes utrede hensiktsmessig struktur påkommunens institusjonsplasser», innlemmes i prosess med å revidere Strategisk plan for helse og omsorg 2016-2020.
pkt. 22 Kommunestyret ber Komite for Vekst og utvikling utrede muligheten innen mars 2020 at:  «Rådmannen skal synliggjøre klimakonse-kvenser i alle relevante saker som fremmes for politisk behandling». 01.03.20 Tor Backe Denne ambisjonen er skrevet inn i «Strategisk plan: «Klima- og energi i Elverum 2020 – 2024 – utslippsreduksjoner, karbonbinding og klimatilpasning» vedtatt 27.05.20.

 

Punkti

vedtak

Tema Frist Ansvarlig Kommentar
pkt. 23 Kommunen har gjennom sitt eierskap til skog, og ved å tilby arealer til vern en unik mulighet til positivt å kunne bidra til at kommunen følger opp nasjonale miljømål på lokalt nivå. Dette er i tråd med «tenke globalt og handle lokalt».

Kommunestyret ber kommuneskogen se på mulighetene for å tilby skog til frivillig vern. Frivillig vern er bra for klimabevaring av skogens artsmangfold og friluftsliv.

31.12.2020 Aasmund Hagen Elverum kommuneskoger arbeider med, og har arbeidet med frivillig vern gjennom flere år. Dette har medført at per 2020 er 5.830 dekar vernet som naturreservatene Bronkeberget, Hakaskallen, Rotkjølen, Ulvåkjølen og Starmoen. I 2020 er 231 dekar innenfor kommuneskogens grenser i Monsfallia under planlegging for vern. I kommuneskogen er det videre avsatt 115 dekar som nøkkelbiotoper med særskilt forvaltning.

Tabell: Oppfølging av kommunestyrets vedtak på handlings- og økonomiplan 2020-2020. Status ved årsslutt 2020.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF