Gå til innhold

9 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved framlegget av årsmeldingen. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres ved tertialene og årsslutt.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Sektor for Pleie, rehabilitering, omsorg
Landsomfattende tilsyn med kommunaletjenester til personer med samtidig rusmiddel- problem og psykisk lidelse. Statens helsetilsyn besluttet at det i2017-2018 skulle gjennomføres landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Fylkesmannen førte tilsyn med Elverum kommunens tjenester juni 2017. 15.08.19 NAV og rus- og psykiskehelsetjeneste: Tiltak om innføring av digitalt avvikssystem var påkrevet for å lukke saken. Arbeidet pågår.
Sektor Familie- og helse
Ettervern og samarbeid mellom barnevern- tjenesten og sosiale tjenester i NAV i Elverum kommune Fylkesmannen gjennomførte tilsynom ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosialetjenester i NAV i Elverum kommune i mai 2019 som del av landsomfattende tilsyn. Det ble avdekket to lovbrudd under tilsynet:

1. Kommunen hadde ikke utviklet et tilstrekkelig system for styring og kontroll til ungdom som hadde behov for helhetlige og koordinertetjenester fra barnevern-tjenesten og NAV.

2. Kommunen sikrer ikke at ungdommens medvirkning ble systematisk ivaretatt og dokumentert.

01.03.21 Tiltak iverksettes og implementeres i henhold til en egenhandlingsplan i Innlandet. Arbeidet pågår.
Eiendomsstaben
Arbeidstilsynet har gjennomført et skrivebordstilsyn som omhandler kommunens kartlegging av bygg som kan inneholde asbest, og eventuelle rutiner på håndtering av asbest. Rapport med 3 pålegg ble mottatt 02.03.2020.

Pålegg 1:

Sørge for at verneombud og ansatte som kan utsettes for asbeststøv får nødvendig informasjon og opplæring.

Pålegg 2:

Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold

Pålegg 3:

Arbeidsgiver skal sørge for å innhente tillatelse fra Arbeidstilsynet til å arbeide med asbest dersom virksomheten skal utføre rivnings-, reparasjons-eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale.

Frist for lukking var 15.10.2020 Etter besvarelse ble det gitt ny frist til 15.2.2021.
MHBR har gjennomført et branntilsyn ved Hanstad skole etter å ha mottatt en bekymringsmelding. Avvik 1: Manglende kjennskap til og dokumentasjon over kravene til brannsikkerhet som gjelder forHovedbygget. Tilbake-melding ble gitt til MHBR innen frist for tilbakemelding. Frist for å lukke avvikene er utsatt på ubestemt tid pga. Covid-19. Avvik 1: Brannteknisk tilstandsanalyse er gjennomført, der tilstandsgrad og beskrivelse av nødvendige tiltak er definert. Disse tiltakene skal nå kostnads utredes som grunnlag for prioritering i vedlikeholdsplaner. Det var blant annet stor slitasje på branndører, mangler ved branntetting og mangler ved markerings- og ledelyssystem.

 

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Dette har resultert i en avviksrapport uten at det er gitt pålegg om utbedring med angitt frist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvik 2: Rutiner for kontroll og vedlikehold av branntekniske bygningsdeler Hovedbygg.

 

 

 

 

Avvik 3: Krav til bruk av byggverket og rutiner for å sikre at kravene blir overholdt

 

 

 

 

Avvik 4: Etablering av grunnleggende systematisk internkontroll innen det brannforebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten.

 

Det er ikke fare for personsikkerheten. Stilling som fagingeniør drift/vedlikehold har vært utlyst for blant annet å sikre bedre oppfølging av tiltak knyttet til internkontroll. Ingenkvalifiserte søkere.

Arbeidet pågår. Avvik 2:

Det er ajourført kontrollrutiner i FDV-verktøyet Facilit som grunnlag for lovpålagt dokumentasjon.

Opplæring av ansatte pågår samtidig med QR-merking av alle objekter.

Avvik 3: Bruker/leietaker svarer ut dette avviket. Eiendomsstaben utarbeider rutiner for opplæring i bruk av bygg.

Arbeidet pågår.

Avvik 4:

Rutiner lages for hvert tjenesteområde. Maler lagres i kvalitets- systemet. Dokumenta- sjon lagres i FDV-verktøyet Facilit, der MHBR har lesetilgang for kontroll. Arbeidet pågår.

Tabell: Registrerte pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn – status per utgangen av 2020.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF