Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Kommunen har i tillegg til kommuneplanen et planverk på cirka 20 strategiske planer fordelt på seks samfunnsområder, og som er å forstå som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å ha et operativt grunnlag for virksomheten. Dette planverket kan leses her.

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater innenfor fire ulike dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet: 

Dimensjoner med indikatorer

Resultat

2018

Resultat

2019

Mål

2020

Resultat

2020

Landsgjennom-

snitt

Samfunnsdimensjonen

Innbyggertall, 31. desember

21 191

21 254

21 306

21 292

Reduksjon i energiforbruket i kommunale byggrelatert til referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid

 

-18%

 

-21%

 

-21%

 

– 23%

 

Økonomidimensjonen

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (anbefalt norm = 2,0%)

– 0,30 %

0,55%

2,0%

0,74%

 

Udisponerte disposisjonsfond i % av bruttodriftsinntekter (mål er 4,0 %)

0,60%

0,98 %

4,0%

1,44 %

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks100 %)

123%

125 %

100%

132 %

 

Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF (mål er 20 %)

3,0 %

3,5 %

20%

12,8 %

 

Organisasjonsdimensjonen

Nærværsprosent. **)

92,5 %

92,8 %

92,5%

91,4%

90,2%

Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (svar fra medarbeidere, skala fra 1-5 (1=svært uenig og 5=svært enig)).

1. Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som endrivkraft og som spennende og stimulerende.

4,3

Ikke målt

 

4,3

4,2

2. Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer.

4,4

Ikke målt

 

4,4

4,3

3. Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig.

4,3

Ikke målt

 

4,3

4,3

4. Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevantkompetanse på en god måte.

4,3

Ikke målt

 

4,3

4,2

5. Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold tilegne forutsetninger.

4,0

Ikke målt

 

4,0

4,0

6. Rolleklarhet – forventningene til jobben som skalutføres er tydelig definert og kommunisert.

4,4

Ikke målt

 

4,4

4,2

7. Relevant kompetanseutvikling best mulig rustet til åutføre sine oppgaver med høy kvalitet.

3,7

Ikke målt

 

3,6

3,6

8. Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

4,5

Ikke målt

 

4,5

4,4

9. Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode.

4,1

Ikke målt

 

4,1

4,1

10. Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre.

4,7

Ikke målt

 

4,7

4,6

 

Tjenestekvalitetsdimensjonen

Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsynfra Statsforvalteren på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten). ***)

ja

nei

ja

 

 

Brukerundersøkelser på ulike tjenester. ****)

 

 

 

 

 

Resultat for bruker

4,7

5,1

4,7

4,7

Respektfull behandling

5,1

5,4

5,1

5,5

Tilfredshet med informasjon

4,5

4,9

4,5

4,5

 

Tabell: Mål og resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer innenfor 4 dimensjoner –samfunn, økonomi, organisasjon og tjenestekvalitet. *) = Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter. **) = SSB harfraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett. ***) = Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten. ****) = Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best.

 

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF