Gå til innhold

4 Organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene ogrepresentanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, råd og utvalg. Med virkning fra kommunevalget i 2019 ble det innført noen nye benevnelser – jfr. bl.a. som følge av endringer i kommuneloven.

Under vises organisasjonskartet for det politiske arbeidet i Elverum kommune, og det gis en kortredegjørelse for de forskjellige organene. Arbeidet i de forskjellige styrer, komitéer, råd og utvalg med saker, saksunderlag og vedtak m.m. kan følges på kommunens hjemmeside – her: https://www.elverum.kommune.no/politikk.

Figur: Organisering av de folkevalgte organer i Elverum kommune i kommunestyreperioden 2019 – 2023.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 35 folkevalgte representanter fra de politiske partiene. Kommunestyret delegerer i stor grad myndighet gjennom et eget delegerings-reglement til underliggende utvalg, formannskapet, kommunedirektøren (kommune- administrasjonen) med flere. Det er klare regler for hva som kan delegeres og hva kommunestyret selv må beslutte.

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommuneloven.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg oppnevnt i henhold til kommuneloven.

Kommunestyrekomiteene (helse og omsorg, utdanning, vekst og utvikling, plan og eiendom) er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens og er delegert ansvar og myndighet i henhold til eget kommunalt reglement.

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i lov og er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal i prinsippet ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen og avgi uttalelse i saken.

Rådet for personer med funksjonsnedesettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven for å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er viktige for personer med funksjonsnedsettelse.

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.

Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer i henhold til kommuneloven for valgperioden på 4 år. Formannskapet behandler saker forberedt av administrasjonen og utøver kommunens eierskap i selskap og foretak hvor kommunen er eier.

Selskaper og foretak hvor Elverum kommune har eierinteresser har i 2020 vært:

Kommunale foretak

KF Elverum kommuneskoger (100 %)

Aksjeselskap

Agena AS (100 %) Elverum Vekst AS(100 %) Elverum Energi AS (100%)

Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100%) FlerbruksanleggetAS (100%)

AVR Institute Norway AS (33,3%) Nordavind DC Sites AS (7,7%)

Interkommunale selskap

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS

Revisjon Øst IKS

Andre virksomheter

Elverum kommunale pensjonskasse StiftelsenFestspillene Elverum

3 stiftelser:

Elverum kommunes stiftelse for utdanning, Elverum kommunes stiftelse for jord, skog og bygdeutvikling og Elverum kommunes stiftelse for helse, omsorg og pleie.

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:

Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.

Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og RedningsvesenIKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser.

Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Revisjon Øst IKS hvor Løten kommune er selskapetskontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 9,0 prosent av selskapet.

Utover dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen.

Formannskapet er delegertmyndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn forutøvelse av eierskapet. De enkelte selskapenes virksomhet drives i henhold til vedtekter og egnestrategiplaner for hvert selskap.

Elverum kommunes driftsorganisasjon er vist i organisasjonskartet under på sektor- og stabsnivå. Hver sektor ledes av en sektorsjef, stabene av en stabssjef. Sektorer og staber er videre organisert i fagligeenheter med enhetsledere. De største sektorene har i tillegg avdelinger med avdelingsledere underlagtde enkelte enhetene. For å løse nødvendig tjenesteproduksjon og stabs-/støttefunksjoner er det i tillegg til kommunens egen tjenesteproduksjon organisert flere interkommunale samarbeid.

Interkommunalt samarbeid

  • Pedagogisk- psykologisk tjeneste
  • Innkjøpssamarbeid med nabokommuner
  • Barnevernvakt
  • Geodata samarbeid
  • Miljørettet helsevern
  • Arbeidsgiverkontroll
  • Elverum Interkommunale Legevakt
  • Interkommunale akutte døgnplasser

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT-løsningene for PPT- tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor fylkeskommunen deltar i finansieringen.

Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del avskatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med innkreving av skatter og avgifter.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Elverum interkommunale legevakt etablert 1. januar 2014. Dette er et interkommunalt samarbeidmellom kommunene Åsnes, Våler og Elverum som sammen tilbyr innbyggerne en felles og mer robustlegevakt. Fra desember 2018 er også Åmot kommune med i denne ordningen.

Interkommunale akutte døgnplasser – er et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Elverum som tilbyr innbyggere kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnplasser (somatikk).

Figur: Administrativ organisering i Elverum kommune i 2020. Sektorene har hovedansvar for tjenesteproduksjoog myndighetsforvaltning. Stabene har primært støtte/forvaltningsfunksjoner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF